Konke umehluko

 

IKHADI USarah wayengagunci: "INtshonalanga ephika ukholo lwayo, umlando wayo, izimpande zayo, kanye nokuthi ingubani iklanyelwe ukwedelelwa, ukufa, nokunyamalala." [1]qhathanisa Izwi Lase-Afrika Manje Izibalo ziveza ukuthi lesi akusona isixwayiso esingokwesiprofetho — ukugcwaliseka okungokwesiprofetho:

Izinkanuko ezingalawulwa zizothatha indawo yenkohlakalo ephelele yamasiko ngoba uSathane uzobusa ngamahlelo amaMasonic, ekhombe izingane ikakhulukazi ukuqinisekisa inkohlakalo ejwayelekile…. Isakramente leMatrimony, elifanekisela ukuhlangana kukaKristu neBandla, lizohlaselwa ngokuphelele futhi lingcoliswe. Ukwakhiwa kwamatshe, lapho-ke sekubusa, kuzosebenzisa imithetho emimbi ehlose ukucisha lesi sakramente. Bazokwenza kube lula ukuthi wonke umuntu aphile esonweni, ngaleyo ndlela bande ukuzalwa kwezingane eziyize ngaphandle kwesibusiso seBandla…. Ngalezo zikhathi umkhathi uzogcwala umoya wokungcola okungathi, njengolwandle olungcolile, oluzogcwala imigwaqo nezindawo zomphakathi ngamalayisense amahle.… Ubumsulwa ngeke butholakale ezinganeni, noma ngesizotha kwabesifazane. —INkosikazi Yethu Yempumelelo Enhle eVen. UMama Mariana ngoMkhosi Wokuhlanzwa, 1634; bheka tfp.org futhi hho-banginline.net

Amaphesenti abantu baseMelika abathi abanayo inkolo anyuke ngo-266% kusukela ngo-1991.[2]Inhlolovo Yomphakathi Jikelele, University of Chicago, dailymail.co.uk, Ngo-Ephreli 4, 2019 Inani lalabo abathi abanayo inkolo liyefana manje njengoba amaKhatholika namaProthestani ehlanganisiwe, kanti bambalwa ngo-3% abathi bangamaKhatholika uma kuqhathaniswa neminyaka emine eyedlule.[3]I-CNN.com ECanada, iPew Research ibika ukuthi 'inani labantu baseCanada abangenayo inkolo liye lenyuka, futhi baya ezinkonzweni zenkolo ubelokhu ewisa '; labo abaziveza njengamaKatolika behle besuka ku-47% baya ku-39% eminyakeni engamashumi amane.[4]qhathanisa pewforum.org ELatin America, amaKhatholika ngeke esaba maningi ngo-2030. Futhi eminyakeni emine nje, inani lamaKhatholika aseChile lehle ngo-11% — yize kungu-papa waseLatin America.[5]bocatholic.ca E-Australia, ukubalwa kwabantu okusanda kwenziwa kuveza ukuthi inani labantu abakhombisa ukuthi 'Abanayo Inkolo' lenyuke ngo-5o% omangazayo kusuka nje ngo-2011 kuya ku-2016.[6]nguyen E-Ireland, ama-18% kuphela amaKatolika ayeya eMiseni njalo ngo-2011.[7]ingulube.org Futhi abaseYurophu sebebushiyile ubuKrestu kangangoba yi-2% kuphela yentsha yaseBelgium ethi iya eMiseni masonto onke; eHungary, 3%; I-Austria, 3%; ELithuania, 5%; kanti eJalimane, u-6%. [8]"Okutholakele ku-European Social Survey (2014-16) ukwazisa iSinodi Yababhishobhi ka-2018", okubhayo.ac.uk

Nasi esinye isibalo: Ngemuva kokuba uJesu Kristu eqoqele izinkulungwane kuye, elapha abagulayo babo, evusa abafileyo, ekhipha amadimoni abo futhi ebondla ngokuyisimangaliso… kuphela abalandeli bakhe abasala ngaphansi kweSiphambano. Ngisho nangemva kokuvuka nokuvuka kwakhe, kwakukhona idlanzana elaliqoqene egumbini eliphezulu ukulinda ukufika kukaMoya oNgcwele. Futhi wafika nini uMoya?

Izinkulungwane ezintathu zaguqulwa ngalolo suku.  

Ukuziphatha kwendaba: iSonto kumele liphinde lihlangane “ekamelweni eliphezulu” lomkhuleko nokuphenduka ukuze kunxenxwe, iPhentekoste elisha. Kusukela eSt. John XXIII, lokhu kube ngumkhuleko wawo wonke upapa:

Lokhu kukhathazeka komhlaba kungaphulukiswa kuphela ngokuphefumula umoya omsulwa kaMoya oNgcwele osikhulula ebugqilini obugqokelwe inkolo yangaphandle yokulahlekelwa uNkulunkulu. —I-POPE FRANCIS, Evangelii Gaudium, hhayi. 97

Akukhona ukuthi iPentekoste selike layeka ukuba ngokoqobo phakathi nawo wonke umlando weSonto, kodwa zinkulu kakhulu izidingo nezingozi zale nkathi yamanje, umkhathi wesintu odonseleke kakhulu ekuhlanganyeleni komhlaba futhi ongenamandla okukufeza akuyona insindiso yayo ngaphandle kokuthululwa okusha kwesipho sikaNkulunkulu. —UPAPA ST. PAUL VI, UGaudete eDomino, UMeyi 9, 1975, iSect. VII; www.v Vatican.va

Kepha linda. Asikawamukeli yini uMoya oNgcwele ekubhapathizweni nasekuqinisekisweni…?

 

Kugcwaliswe ... FUTHI, FUTHI FUTHI

Yimuphi umcimbi olandelayo ochazwe kuzEnzo zabaPhostoli?

Kwathi sebekhulekile, indawo ababebuthene kuyo yazanyazanyiswa; futhi bonke bagcwaliswa ngoMoya oNgcwele bakhuluma izwi likaNkulunkulu ngesibindi. (IzEnzo 4:31)

Uqagele “iPentekoste”? Lokho akulungile. IPentekoste lenzeka izahluko ezimbili ngaphambili. Futhi nokho sifunda ukuthi kuyo yomibili imicimbi, amadoda afanayo “Bonke bagcwaliswa ngoMoya oNgcwele.” [9]isib. Izenzo 2:4 Bangaphinde bagcwaliswe kanjani? Futhi futhi?

INgelosi uGabriyeli yabingelela uMariya njengomunye “Ugcwele umusa,” noma njengoba uDkt. Scott Hahn echaza, yena…

… ”Bekulokhu” futhi “manje” kugcwele impilo yaphezulu. -Ignatius Bible Study, umbhalo waphansi kuLuka 1:28; k. 105

Okusho ukuthi, uMary wayesevele "egcwele uMoya oNgcwele" ngaphambi kwe-Annunciation. Kepha a new isenzo saphezulu sasidingeka emhlabeni. Futhi-ke, uMoya oNgcwele “wamgubuzela” ngaye, okungukuthi, “wamgcwalisa” aphinde (bese aphinde ngePhentekoste).

Egcwaliswe ngoMoya oNgcwele wenza iZwi libonakale ekuthobekeni kwenyama yakhe. -ICatchechism yeSonto LamaKatolika, hhayi. 724

IZwi lenziwa inyama, UJesu onguNkulunkulu, Lowo munye noYise noMoya oNgcwele. Kodwa ingabe Naye, “angagcwaliswa” ngoMoya? Impela, sikufundile lokho “UMoya oNgcwele wehlela phezu kwakhe” nokuthi Wayenguye “Egcwele uMoya oNgcwele.” [10]ULuka 3:22, 4: 1 Ngaphezu kwalokho, njengoba evela ezinsukwini ezingama-XNUMX zokulingwa ehlane, uJesu wabuya “Ngamandla kaMoya.” [11]ULuka 4: 14

Kukaningi sithola emiBhalweni ukuthi ngaphambi kwezwi noma isenzo esibalulekile, noma ngabe kwakunguJohane uMbhapathizi,[12]Luka 1:15 U-Elizabeth,[13]ULuka 1: 41 UZakariya,[14]ULuka 1: 67 UPetru,[15]Izenzo 4: 8 UStephen,[16]Izenzo 7: 55 Paul[17]Izenzo 13: 9 noma abanye,[18]Izenzo 13: 52 ukuthi babe ngabokuqala “Bagcwaliswa ngoMoya oNgcwele.” Okulandelayo kwaba ukubonakaliswa kobukhona bukaNkulunkulu obusebenzayo:

… Ukukhuluma ukuhlakanipha, omunye ukukhuluma amazwi oMoya ofanayo, omunye ukukholwa ngawo lowo Moya, omunye izipho zokuphulukisa ngalowo Moya, omunye ukwenza izimangaliso, omunye ukuprofetha, omunye ukukwazi ukuhlukanisa phakathi kwemimoya, omunye izinhlobo zezilimi ezahlukahlukene, omunye ukuhunyushwa kwezilimi (1 Kor 12: 8-10)

KumaSakramente okuQala, sibekwe uphawu olungenakucimeka ngoMoya oNgcwele. Kepha phakathi nempilo yethu, if sithobekile ekusebenzeni komusa, nathi singagcwaliswa ngoMoya, kaninginingi. 

Uma-ke nina enibabi nikwazi ukunika abantwana benu izipho ezinhle, kakhulu kangakanani uBaba osezulwini uzobanika uMoya oNgcwele labo abamcelayo!… Ngoba akasilinganiseli isipho sakhe sikaMoya. (Luka 11:13, Johane 3:34)

 

WOZA UMOYA ONGCWELE

Ngaphandle koMuntu Wesithathu kaZiqu-zintathu Ongcwele, noma kunjalo, amaKrestu awenziwa amandla. Njengoba uPapa Paul VI asho, 

Amasu wokuvangela amahle mahle, kepha ngisho nalawo asethuthuke kakhulu awazange athathe indawo yesenzo sikaMoya. Ukulungiselelwa okuphelele kovangeli akunamphumela ngaphandle kukaMoya oNgcwele. Ngaphandle kukaMoya oNgcwele ulimi lwesigodi olukholisayo kakhulu alunamandla enhliziyweni yomuntu. -Evangelii nuntiandi,n. 75

Kanjalo nasemshadweni:

Labo ababili aba… “Babe umzimba munye” (UGenesise 2:24), ayikwazi ukuletha le nyunyana ezingeni elifanele labantu (isidlo samuntu) ngaphandle kokuqumba amandla avela kumoya, futhi ngokuqondile kuMoya oNgcwele ohlanza, aphile, aqinise futhi aphelelise amandla omoya womuntu. “NguMoya onikeza impilo; inyama ayinalusizo ” (Johane 6:63). —UPAPA ST. UJOHN PAUL II, Izithameli Ezijwayelekile, Novemba 14, 1984; Imfundiso yenkolo yoMzimba, i-415-416

Abaningi babhapathiziwe futhi baqinisekiswa. Kepha kaningi, amaKhatholika awakaze ezwe “ukukhululwa” kukaMoya ezimpilweni zawo, “ukugovuzelwa” komusa namandla okwenza, empeleni, kwenza umehluko. Kusho uSt. John the Baptist:

Mina ngikubhabhathiza ngamanzi kube ngukuphenduka… yena uzokubhapathiza ngoMoya oNgcwele nangomlilo. (Math. 3:11)

Lokhu “Bagcwaliswa ngoMoya oNgcwele” sekuyaziwa kweminye imibuthano ngokuthi "ukubhaphathizwa ngoMoya oNgcwele" noma "ukuthululwa" noma "ukugcwaliswa" koMoya. 

… Lomusa wePhentekoste, owaziwa ngokuthi Ukubhabhadiswa kuMoya oNgcwele, awusiwo owenhlangano ethile kodwa weSonto lonke. Empeleni, empeleni akuyona into entsha kepha bekuyingxenye yecebo likaNkulunkulu labantu Bakhe kusukela ngalelo Pentekoste lokuqala eJerusalema nasemlandweni weSonto. Ngempela, lomusa wePentekoste ubonakele empilweni nasekwenzeni kweSonto, ngokwemibhalo yoFata beSonto, njengokujwayelekile kokuphila kobuKristu futhi okuyingxenye yokugcwala kwe-Christian Initiation. —UMfundisi omkhulu Sam G. Jacobs, uMbhishobhi wase-Alexandria, LA; Ukuthanda i-Flame, ikhasi. 7, nguMcDonnell noMontague

Lo musa uvame ukushisa kumakholwa ukulambela uNkulunkulu okusha, isifiso sokuthandaza, ukomela imiBhalo, ukubizelwa emsebenzini futhi ngaleyo ndlela kukhululwe izipho zikamoya noma iziphiwo eziguqula inkambo yezimpilo zabo kanye neBandla:

Kungakhathalekile ukuthi kuvamile yini noma kulula futhi kuthobekile, izipho zomusa zingumusa woMoya oNgcwele ozuzisa iBandla ngqo noma ngokungaqondile, eliyalelwe kanjalo ekwakheni kwalo, ekulungiseni abantu, nasezidingweni zomhlaba. Ama-charism kufanele amukelwe ngokubonga ngumuntu owamukelayo nawo wonke amalungu eSonto.-Ikhathekizimu leSonto LamaKatolika, n. 799-800

USt. Augustine wake wathi “Lokho umphefumulo okuyikho emzimbeni womuntu, uMoya oNgcwele ungoMzimba kaKristu, okuyiBandla.”[19] I-Sermo 267,4: PL 38,1231D Kuyacaca-ke ukuthi yini eletha ukuwa kweSonto eNtshonalanga nakwezinye izingxenye zomhlaba: ulahlekelwe wumoya woMoya emaphashini akhe. 

Sonke sidinga ukuzibeka phansi emoyeni oMoya oNgcwele, umoya ongaqondakali okwamanje ongeke uchazwe ngokuphelele. —UPAPA ST. PAUL VI, Isimemezelo Sonyaka Ongcwele 1973; Vula iWindows, The Popes and Charismatic Renewal, UKilian McDonnell; k. 2

Uma uPapa Benedict exwayisa ngokuthi "ukholo lusengozini yokufa njengelangabi elingasenawo uphethiloli", [20]UPAPA BENEDICT XVI, Incwadi Yobungcwele Bakhe uPapa Benedict XVI kubo Bonke Ababhishobhi Bomhlaba, Mashi 12, 2009; v Vatican.va khona-ke uphethiloli nguMoya oNgcwele. Ngaphandle Kwakhe, asisibo abantu abavutha umlilo, kodwa iSonto elizophelelwa yisikhathi. Izinkinga zethu azihlangene nezepolitiki, zingokomoya. Izixazululo azilele kumasinodi, kepha zisegumbini eliphezulu.

 

INTO ENTSHA

“I-Charismatic Renewal” yinhlangano eSontweni, ebusiswe ngopapa abane, futhi yamukelwa ukuthi iyithuluzi lokuqonda kabusha kwendima kaMoya eBandleni lomhlaba wonke.[21]qhathanisa Rationalism, kanye nokufa kwemfihlakalo Kodwa-ke, kungaba yiphutha ukuzama ukuvuselela amamodeli asendulo noma ukuphoqa uhlelo olunesizini yalo. Kepha yini eye asiphelelwe yisikhathi yisifiso sikaNkulunkulu sokuqhubeka nokuthulula uMoya oNgcwele, ngendlela Yakhe, kuze kube sekupheleni kwesikhathi.

Bhekani, ngenza into entsha; manje iyamila, aniyiboni yini? Ngiyokwenza indlela ehlane nemifula ehlane. (Isaya 43:19)

Yini le “into entsha” uNkulunkulu ayenzayo namuhla? UBaba uthumele i Umama Obusisiwe ukuqoqela abafundi futhi ekamelweni eliphezulu le-Immaculate Heart yakhe. Kulesi sigameko, usilungiselela iPentekoste elisha izwe elingakaze libone…[22]qhathanisa Lapho Uthulisa Isiphepho

INkosi uJesu ibe nengxoxo ejulile impela nami. Wangicela ukuthi ngiphuthumise imiyalezo ngiyiyise kumbhishobhi. (KwakunguMashi 27, 1963, futhi ngakwenza lokho.) Wakhuluma nami isikhathi eside mayelana nesikhathi somusa noMoya Wothando ofana ncamashi nePentekoste lokuqala, wagcwalisa umhlaba ngamandla awo. Lokho kuzoba isimangaliso esikhulu esidonsela ukunaka kwaso sonke isintu. Konke lokho kungukusetshenziswa kwe- umphumela womusa weLangabi Lothando Lwentombi Ezibusisiwe. Umhlaba umbozwe ubumnyama ngenxa yokuntuleka kokholo emphefumulweni wesintu ngakho-ke uzohlangabezana nokudangala okukhulu. Ukulandela lokho, abantu bazokholwa. Le nqubekela phambili, ngamandla okholo, izokwakha umhlaba omusha. NgeLangabi Lothando LweNtombi Ezibusisiwe, ukholo luyoba nezimpande emiphefumulweni, futhi ubuso bomhlaba buzovuselelwa, ngoba “akukaze kwenzeke okunje selokhu iZwi laba yinyama. ” Ukuvuselelwa komhlaba, yize kugcwele izinhlupheko, kuzokwenzeka ngamandla wokuncengela kweNtombi Ezibusisiwe. —UJesu ku-Elizabeth Kindelmann, Amalangabi Othando Kwenhliziyo KaMariya Ongafanelwe: IDayari Yokomoya (Kindle Edition, Loc. 2898-2899); yamukelwa ngo-2009 nguKhadinali Péter Erdö Cardinal, Primate noMbhishobhi Omkhulu. Qaphela: UPapa Francis wanikeza isibusiso sakhe sobuphostoli phezu kweLangabi Lothando lwe-Immaculate Heart of Mary Movement ngoJuni 19, 2013.

USt. John Paul II uchaza le ndima kaMarian:

… Emnothweni wokuhlenga womusa, olethwe isenzo sikaMoya oNgcwele, kukhona ukuxhumana okuhlukile phakathi komzuzu wokuba senyameni kweZwi nesikhathi sokuzalwa kweSonto. Umuntu oxhumanisa lezi zikhathi ezimbili nguMariya: uMariya eNazaretha noMariya egumbini eliphezulu eJerusalema. Kuzo zombili izimo ukuqonda kwakhe kodwa kubalulekile ubukhona bukhombisa indlela "yokuzalwa okuvela kuMoya oNgcwele." -I-Redemptoris Mater, hhayi. 24

NgoMama Wethu, “umlingani” kaMoya oNgcwele, uNkulunkulu uvulela abantu indlela entsha, “inkathi yokuthula”Ngakolunye uhlangothi lwalezi zinsizi ezikhona manje. Umbuzo awusho ukuthi uNkulunkulu uzokwenza lokhu noma cha, kepha ukuthi imaphi amaKatolika azophendula ucingo lokuba yingxenye yawo. 

Vuselela izimangaliso zakho esikhathini sethu, njengokungathi ngePentekoste elisha, futhi unikeze ukuthi iSonto elingcwele, eligcina umkhuleko ngazwilinye noqhubekayo, kanye noMariya uMama kaJesu, futhi nangaphansi kokuholwa nguSt. Peter, kungandisa umbuso uMsindisi ongcwele, umbuso weqiniso nobulungiswa, umbuso wothando nokuthula…. —UPAPA ST. UJOHN XXIII embuthanweni woMkhandlu Wesibili WaseVatican, ngoDisemba 25, 1961; Vula iWindows, The Popes and Charismatic Renewal, UKilian McDonnell; k. 1

… Asincenge uNkulunkulu ngomusa wePhentekhosti elisha… Kwangathi izilimi zomlilo, ezihlanganisa uthando oluvuthayo lukaNkulunkulu nomakhelwane ngentshiseko ekusakazeni uMbuso kaKristu, zehle kubo bonke abakhona! —I-POPE BENEDICT XVI, Homily, New York City, Ephreli 19, 2008

Vuleleka kuKristu, wamukele uMoya, ukuze kwenzeke iPhentekoste elisha kuyo yonke imiphakathi! Isintu esisha, esijabulayo, sizovela phakathi kwakho; uzozwa futhi amandla okusindisa eNkosi. —UPOPE JOHN PAUL II, “Inkulumo Eya Kubabhishobhi BaseLatin America,” L'Osservatore Romano (Uhlelo lwesiNgisi), Okthoba 21, 1992, ikhasi 10, isekh. 30.

 

KUFUNDWA OKUFUNDILE

Ukuguquka nesibusiso

Umphumela Ozayo Womusa

Isifufula Somusa

Lapho Umoya Ufika

Ubukhulu beMarian of the Storm

Ukuza Ubungcwele Obusha NobuNkulunkulu

Ukucabanga Ngezikhathi Zokugcina

Okuhehayo? Uchungechunge olunezingxenye eziyisikhombisa mayelana nokuvuselelwa nomoya

 

Ukusekelwa kwakho kwezezimali nemithandazo yakho kungani
ufunda lokhu namuhla.
 Akubusise futhi ngiyabonga. 

Ukuhamba noMark in The Manje iZwi,
chofoza isibhengezo esingezansi ukuze ubhalise.
I-imeyili yakho ngeke yabiwe nanoma ngubani.

 
Imibhalo yami ihumushelwa kuyo French! (UMerci Philippe B.!)
Pour lire mes écrits en français, isikhashana uzobona le drapeau:

 
 
Phrinta Friendly, PDF & Imeyili

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 qhathanisa Izwi Lase-Afrika Manje
2 Inhlolovo Yomphakathi Jikelele, University of Chicago, dailymail.co.uk, Ngo-Ephreli 4, 2019
3 I-CNN.com
4 qhathanisa pewforum.org
5 bocatholic.ca
6 nguyen
7 ingulube.org
8 "Okutholakele ku-European Social Survey (2014-16) ukwazisa iSinodi Yababhishobhi ka-2018", okubhayo.ac.uk
9 isib. Izenzo 2:4
10 ULuka 3:22, 4: 1
11 ULuka 4: 14
12 Luka 1:15
13 ULuka 1: 41
14 ULuka 1: 67
15 Izenzo 4: 8
16 Izenzo 7: 55
17 Izenzo 13: 9
18 Izenzo 13: 52
19 I-Sermo 267,4: PL 38,1231D
20 UPAPA BENEDICT XVI, Incwadi Yobungcwele Bakhe uPapa Benedict XVI kubo Bonke Ababhishobhi Bomhlaba, Mashi 12, 2009; v Vatican.va
21 qhathanisa Rationalism, kanye nokufa kwemfihlakalo
22 qhathanisa Lapho Uthulisa Isiphepho
Posted in IKHAYA, UKHOLO NOKUZIPHATHA.