Umkhumbi Uyokubahola

UJoshua edlula uMfula iJordani noMphongolo wesivumelwano nguBenjamin West, (1800)

 

AT ukuzalwa kwenkathi ngayinye entsha emlandweni wensindiso, i umkhumbi uhole indlela eya kubantu bakaNkulunkulu.

Ngenkathi iNkosi ihlanza umhlaba ngozamcolo, isungula isivumelwano esisha noNowa, kwakungumkhumbi owawungenisa umndeni wakhe enkathini entsha.

Bheka, manje sengimisile isivumelwano sami nawe nenzalo yakho emva kwakho, nayo yonke imiphefumulo ephilayo eyayinawe, izinyoni, nezilwane eziluhlaza, nazo zonke izilo zasendle ezazinawe, nakho konke okuphuma emkhunjini. (UGenesise 9: 9-10)

Lapho abakwa-Israyeli beqeda uhambo lwabo lweminyaka engamashumi amane ehlane, kwaba "umphongolo wesivumelwano" owabandulela ukungena eZweni Lesithembiso (bheka ukufundwa kokuqala kwanamuhla).

Abapristi abathwele umphongolo wesivumelwano sikaJehova bema emhlabathini owomile emfuleni iJordani ngenkathi wonke u-Israyeli ewela emhlabathini owomile, kuze kube yilapho isizwe sonke sesiqedile ukuwela iJordani. (Josh 3:17)

“Esikhathini esiphelele,” uNkulunkulu wasungula iSivumelwano Esisha, esandulelwa futhi “ngumphongolo”: iNcasakazi uMariya Obusisiwe.

UMariya, lapho iNkosi uqobo isanda kwenza ikhaya lakhe, uyindodakazi yeZiyoni uqobo, umphongolo wesivumelwano, indawo lapho inkazimulo yeNkosi ihlala khona. “Uyindawo yokuhlala kaNkulunkulu. . . namadoda. ” Egcwele umusa, uMariya unikelwe ngokuphelele kulowo oseze wahlala kuye futhi asezomnika umhlaba. -Ikhathekizimu leSonto LamaKatolika, hhayi. 2676

Futhi ekugcineni, ukuze “inkathi yokuthula” entsha ifike, futhi abantu bakaNkulunkulu bazoholwa ngumkhumbi, obuye futhi Igalile.jpguMama Obusisiwe. Ukuze isenzo sokuHlengwa, esiqale nge-Incarnation, ukufinyelela esicongweni saso lapho uMfazi ezala umzimba "ophelele" kaKristu.

Ngemuva kwalokho kwavulwa ithempeli likaNkulunkulu ezulwini, kwabonakala umphongolo wesivumelwano sakhe ethempelini. Kwaba nemibani, ukuduma, nokuduma kwezulu, ukuzamazama komhlaba, nesichotho esinamandla. Kwavela isibonakaliso esikhulu esibhakabhakeni, owesifazane embethe ilanga, nenyanga ingaphansi kwezinyawo zakhe, nasekhanda lakhe kukhona umqhele wezinkanyezi eziyishumi nambili. Wayekhulelwe futhi ekhala kakhulu ngezinhlungu njengoba ayesebenza kanzima ebeletha. (IsAm 11: 19-12: 2)

… Intombi Ezibusisiwe uMariya iyaqhubeka “nokuhamba” phambi kwabantu bakaNkulunkulu. —UPOPE JOHN PAUL II, I-Redemptoris Mater, hhayi. 6

 

UKULANDELA UMKHUKU

Esikhathini ngasinye somlando ngenhla, umkhumbi uba ngasikhathi sinye isiphephelo eyabantu bakaNkulunkulu. Umkhumbi kaNowa wasindisa umndeni wakhe kukazamcolo; umphongolo wesivumelwano wagcina imiyalo eyishumi futhi wavikela ukudlula kwama-Israyeli; “umphongolo wesivumelwano esisha” wavikela ubungcwele bukaMesiya, wamenza, wamvikela futhi wamlungiselela umsebenzi Wakhe. Futhi ekugcineni — ngoba ukuthunywa kweNdodana sekuqediwe ngokusebenzisa iSonto-uMphongolo weSivumelwano Esisha unikezwa ukuvikela ubumsulwa beSonto, ukwakha, ukuvikela nokulungiselela iSonto ngesenzo salo sokugcina ngaphambi kokuvalwa komlando, okuzoba UMphongolo5umakoti “Ungcwele futhi awunasici” [1]cf. Efe 5:27 as Kube ngubufakazi ezizweni zonke, khona-ke ukuphela kuyofika. ” [2]isib. Mat 24:14 Ngakho-ke, iSonto ngokwalo lingumphongolo:

ISonto "izwe libuyisene." Uyilelo gxolo okuthi “kuseyili egcwele yesiphambano seNkosi, ngokuphefumula koMoya oNgcwele, uzulazule ngokuphepha kulo mhlaba.” Ngokwesinye isithombe esithandekayo kuBaba BeSonto, ufanekiselwa umkhumbi kaNowa, okusindiswa wona wodwa kukazamcolo. -Ikhathekizimu leSonto LamaKatolika, hhayi. 845

Uma umkhumbi wawudingeka ukuze kulondolozwe uNowa, ukuvikela ukudlula kwama-Israyeli, nokuhlinzeka ngetabernakele lapho iNdodana kaNkulunkulu yayizothatha khona inyama yaKhe, kuthiwani ngathi? Impendulo ilula: nathi singabantwana bakhe njengoba singumzimba kaKristu.

“Sifazane, bheka, indodana yakho.” Wayesethi kumfundi: “Bheka unyoko.” Kusukela kulelo hora umfundi wamngenisa endlini yakhe. (Johane 19: 26-27)

Ngakho-ke, ngisho namanje, lo wesifazane usebenza kanzima ukuze abelethe “indodana” —umzimba wonke kaKristu, umJuda noweZizwe — ukuze asize iNdodana yakhe igcwalise uhlelo lwaKhe Lokuhlengwa ngesikhathi “sokuthula”, inhliziyo ye Usuku lweNkosi.

Futhi ngiyaqiniseka ukuthi lowo owaqala umsebenzi omuhle kuwe uzowufeza awuqede ngosuku lukaJesu Kristu. (Fil 1: 6; RSV)

Ubamba iqhaza kulo "msebenzi omuhle" ngokwenza izingane zakhe zibe ngamakhophi akhe ukuze nathi "sikhulelwe" futhi sizale uJesu emhlabeni ngokuphila kwangaphakathi okungukuphila Kwakhe, uMoya waKhe, Intando Yakhe. [3]qhathanisa Ukuza Ubungcwele Obusha NobuNkulunkulu

Isenzo sikaKristu sokuhlenga asizibuyisanga ngokwaso zonke izinto, simane senza umsebenzi wokuhlengahlengiswa waba khona, saqala ukuhlengwa kwethu. Njengoba bonke abantu behlanganyela ekungalalelini kuka-Adamu, ngakho-ke bonke abantu kumele babambe iqhaza ekulaleleni uKristu entandweni kaBaba. Ukuhlengwa kuzophelela kuphela lapho bonke abantu behlanganyela ekulaleleni kwakhe. —Fr. UWalter Ciszek, Uyangihola, ikhasi. 116-117

KuMary, lo msebenzi wawusuqediwe. “Ungowesifazane ophelele okufeze kuye namanje uhlelo lwaphezulu, njengesibambiso sokuvuka kwethu. Uyisithelo sokuqala soMusa Waphezulu ngoba waba ngowokuqala ukuhlanganyela esivumelwaneni saphezulu esasibekwa uphawu futhi sagcwaliseka ngokuphelele kuKristu owasifela futhi wasivukela. [4]UPAPA ST. UJOHN PAUL II, Angelus, Agasti 15, 2002; v Vatican.va

Kwakukhulu futhi kuyiqhawe kwakungu- ukulalela ukholo lwakhebekuyi ngalokhu kukholwa ukuthi uMariya wayehlanganiswe ngokuphelele noKristu, ekufeni nasenkazimulweni. —I-POPE ST. UJOHANE PAUL II, U-Angelus, Agasti 15, 2002; v Vatican.va

I-fiat yakhe, ke, yisifanekiso se Uhlelo Lweminyaka.

Futhi Kungaleso sikhathi kuphela lapho, lapho ngibona umuntu njengoba ngamdala, umsebenzi Wami uyophelela… —UJesu waya eLuisa Picarretta, Isipho Sokuphila Ngentando Yaphezulu, nguMfu Joseph Iannuzzi, n. 4.1, ikhasi. 72

Ubani ongcono ukusifundisa ukulalela okuphelele ukwedlula lowo owayelalela ngokuphelele?

Njengoba uSt. U-Irenaeus esho, "Ngokulalela waba yimbangela yensindiso kuye nakulo lonke uhlanga lwesintu." Ngakho-ke ababaningi oFata bokuqala abagomela ngenjabulo. . .: “Ifindo lokungalaleli kuka-Eva laxegiswa ukulalela kukaMariya: lokho intombazane engu-Eva eyakubopha ngokungakholwa kwakhe, uMariya wakhulula ukholo lwakhe.” Uma bemqhathanisa no-Eva, babiza uMariya ngokuthi “uMama wabaphilayo” futhi bavame ukuthi: “Ukufa ngo-Eva, nokuphila ngoMariya.” -Ikhathekizimu leSonto LamaKatolika, hhayi. 494

 

UKUNGENA EMKHUNJINI

Ngakho-ke, umbuzo ophuthumayo uhlala kithi kulelihora: ingabe nathi sizongena kulo Mkhumbi, lesi siphephelo uNkulunkulu maxhurr_Fotorusinikeze ku Isivunguvungu Esikhulu ukusivikela kukazamcolo wamanga kaSathane nezikhukhula zezihlubuki ezizocwilisa isivivi, kepha yini ezothuthukisa umhlambi kaKristu uye “enkathini yokuthula”?

Inhliziyo Yami Engasoze Yaba yisiphephelo sakho nendlela ezokuyisa kuNkulunkulu. —Ukuvela kwesibili, ngoJuni 13, 1917, The Revelation of the Two Hearts in Modern Times, www.ewtn.com

Ngoba uNkulunkulu usinikeze uMama Obusisiwe njengesiphephelo esiqinisekile negumbi eliphezulu lapho singakhiwa khona, silungiselelwe futhi sigcwaliswe ngoMoya oNgcwele. Kepha njengoNowa, kufanele siphendule isimemo sikaNkulunkulu sokungena kulo Mkhumbi nezethu ifat.

Ngokukholwa uNowa waxwayiswa ngokungakabonwa, ngenhlonipho akha umkhumbi wokusindisa indlu yakhe. Ngalokhu walahla umhlaba futhi wadla ifa lokulunga okuza ngokukholwa. (Heb 11: 7)

Indlela elula “yokungena eMphongolweni” ukumane uvume ukuba ngumama kukaMariya, uzinikele kuwo, ngaleyo ndlela, uzinikele ngokuphelele kuJesu ofisa ukuthi akuzalele. EBandleni, lokhu sikubiza ngokuthi “ukuzinikela kuMariya.” Ukuze uthole umhlahlandlela wokuthi ungakwenza kanjani lokhu, iya ku: [5]Ngisikisela Izinsuku ezingama-33 ziye enkazimulweni yasekuseni

myconsecration.org

Into yesibili ongayenza ukuthandaza iRosari nsuku zonke, okungukuzindla ngempilo kaJesu. Ngithanda ukucabanga ngobuhlalu beRosari “njengezitebhisi” ezincane eziholela ekujuleni nasekujuleni eMphongolweni. Ngale ndlela, uhamba noMary futhi umbambe ngesandla, angakukhombisa izindlela eziphephe futhi ezishesha kakhulu zokuhlangana neNdodana yakhe, ngoba wayithatha yena kuqala. Umuntu angaqonda kuphela ukuthi ngisho ukuthini ngalokhu ngokumane ukwenze, ngokucophelela nangokwethembeka. [6]qhathanisa Isikhathi Sokuba Serious UNkulunkulu uzokwenza konke okunye. (Akuyona into engaqondakali ukuthi iningi labangcwele abakhulu beSonto nabo babengabantwana bakaMariya abazinikele kakhulu).

Ngezinye izikhathi lapho ubuKrestu uqobo babubonakala busongelwa, ukukhululwa kwabo kwakuhlotshaniswa namandla alo mthandazo, futhi i-Our Lady of the Rosary yanconywa njengalowo ukukhulumela kwabo kwaletha insindiso.  —UPOPA JOHN PAUL II, URosarium Virginis Mariae, hhayi. 39

Into yesithathu, njengesibonakaliso sokuthi ungokaKristu ngaye, ukugqoka iBrown Scapular [7]noma indondo Scapular or indondo eyisimangaliso, ethembisa umusa okhethekile kulabo abagqoka ngokwethembeka kwiVangeli. Lokhu akumele kudidaniswe "nentelezi", njengokungathi izinto uqobo zinamandla wemvelo. Esikhundleni salokho, "amasakramente" uNkulunkulu adlulisela ngawo umusa, ngendlela efanayo ukuthi abantu baphulukiswa ngokuthinta nje iziqu zengubo kaKristu ekukholweni. [8]isib. Mat 14:36

Kunezindlela, empeleni, ezinye izindlela uMama wethu asimema ngazo ukuthi sihlanganyele ekunqobeni kwakhe, manje okungena ezigabeni zokugcina: kusuka emithandazweni ethile nasezinikeleni kuya ekuzileni nasekuhlanganeni komvuzo. Kufanele siphendule kulokhu njengoba uMoya oNgcwele usihola nezicelo zaseZulwini. Iphuzu eliyinhloko ngukuthi ungena emkhunjini uNkulunkulu asinikeze wona kulelihora… njengoba amandla esihogo eqhubeka ededelwa emhlabeni wethu (bheka Isihogo Siyadedelwa).

Bayeke bancenge futhi ukuncengelwa okunamandla kweNcasakazi Engumsulwa okwathi, njengoba ichithe ikhanda lenyoka yakudala, ihlala ingumvikeli oqinisekile futhi “Usizo LwamaKristu” olungenakunqotshwa —I-POPE PIUS XI, I-Divini Redemptoris,n. 59

 

Ishicilelwe okokuqala ngoSepthemba 7, 2015, futhi ibuyekezwa namuhla.

 

KUFUNDWA OKUFUNDILE

Umsebenzi wobuciko

Isipho Esikhulu

Kungani uMariya…?

UMphongolo Omkhulu

Isiphephelo Silungiselelwe

Ukuqonda Ukuphuthuma Kwezikhathi Zethu

 

Phrinta Friendly, PDF & Imeyili

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 cf. Efe 5:27
2 isib. Mat 24:14
3 qhathanisa Ukuza Ubungcwele Obusha NobuNkulunkulu
4 UPAPA ST. UJOHN PAUL II, Angelus, Agasti 15, 2002; v Vatican.va
5 Ngisikisela Izinsuku ezingama-33 ziye enkazimulweni yasekuseni
6 qhathanisa Isikhathi Sokuba Serious
7 noma indondo Scapular
8 isib. Mat 14:36
Posted in IKHAYA, UMARIYA, KONKE.