Benedict, kanye Nokuphela Kwezwe

UPopePlane.jpg

 

 

 

KungoMay 21, 2011, futhi imithombo yezindaba ejwayelekile, njengenjwayelo, ikulungele kakhulu ukunaka labo ababiza igama elithi "Christian," kepha basekela izihlubuki, uma kungenjalo imibono engasile (bheka izindatshana lapha futhi lapha. Ngiyaxolisa kulabo bafundi baseYurophu umhlaba owaphela ngabo emahoreni ayisishiyagalombili edlule. Bekufanele ngabe ngithumele lokhu phambilini). 

 Ingabe umhlaba uyaphela namuhla, noma ngo-2012? Lokhu kuzindla kwashicilelwa okokuqala ngoDisemba 18, 2008…

 

 

FOR okwesibili njengopapa wakhe, uPapa Benedict XVI wenze iphuzu lokuthi ukuza kukaKristu njengoMahluleli nokuphela komhlaba akusondele “njengoba abanye besikisela; ukuthi imicimbi ethile kumele ize kuqala ngaphambi kokuthi abuyele ekwahlulelweni kokugcina.

UPaul uqobo, encwadini yakhe eya kwabaseThesalonika, usitshela ukuthi akekho umuntu ongazi isikhathi sokuza kweNkosi futhi usixwayisa nganoma iyiphi inhlabamkhosi yokuthi ukubuya kukaKristu kuseduze. —UPOPE BENEDICT XVI, ngoDisemba 14, 2008, eVatican City

Ngakho-ke lapha ngizoqala khona…

 

 

IZIKHATHI ZOKUPHELA, HHAYI UKUPHELA KOMHLABA

Kusukela Ekuphakameni, ukuza kukaKrestu ngenkazimulo bekuseduze, yize kungenzelwe ukuthi nazi izikhathi noma izinkathi uBaba azimise ngegunya lakhe. Ukuza kwe-eschatological kungafezwa nganoma yisiphi isikhathi, noma ngabe kokubili kanye necala lokugcina elizolandulela "kubambezelekile". —Ikhathekizimu yeSonto LamaKatolika, hhayi. 673

Ezithamelini ezejwayelekile ngoNovemba 12, 2008, uBaba oNgcwele uchaza ukuthi yini ngempela “ukubambezela” lokhu kuza:

… Ngaphambi kokufika kweNkosi kuzoba nokuhlubuka, futhi kuchazwe kahle ngokuthi “umuntu ongenamthetho”, “indodana yokubhujiswa”, ubani osiko lakhe elizobiza Umphik'ukristu. —UPOPE BENEDICT XVI, eSt. Peter's Square; ukuphawula kwakhe kungukuphindwaphindwa kwesixwayiso sika-St Paul ku-2 Thesalonika 2 ngokubuya kukaKristu. 

OFata beSonto Lokuqala — amaphimbo asiza ukwembula futhi adlulise iSiko Lobuphostoli, imvamisa ngemfundiso eyayivela ngqo kubaPhostoli noma abazongena esikhundleni sabo ngqo — basinikeza ukukhanya okwengeziwe ngokulandelana kwemicimbi ngaphambi kokubuya kukaKristu kokugcina. Empeleni, kunjalo:

  • Le nkathi yamanje iphela esikhathini sokungabi namthetho nokuhlubuka, okugcina ngokuthi “kongenamthetho” -Ukristu (2 Thes. 2: 1-4).
  • Ubhujiswa ukubonakaliswa kukaKristu (2 Thes. 2: 8), kanye nalabo abamukela uphawu lwesilo (ukwahlulelwa kwe- Ukuphila; I-Rev 19: 20-21); USathane ube eseboshwa “iminyaka eyinkulungwane” (IsAm. 20: 2) njengoba uNkulunkulu emisa umbuso wokuthula (U-Isaya 24: 21-23) kufakwe uphawu ngokuvuka kwabafel 'ukholo (Isamb. 20: 4).
  • Ekupheleni kwalesi sikhathi sokuthula, uSathane uyakhishwa kwalasha isikhashana, ukuvulwa kokugcina ngokumelene noMlobokazi kaKristu “ngoGogi noMagogi,” izizwe uSathane azikhohlisayo ekuvukeleni kokugcina (IsAm 20: 7-10).
  • Kwehla umlilo ezulwini, wabaqeda (IsAm 20: 9); uSathane uphonswa echibini lomlilo lapho uMphik'ukristu — iSilo — wayesevele ephonswe khona (IsAm. 20: 10) ukungenisa ukuFika kokuQala enkazimulweni kaJesu, ukuvuka kwabafileyo, nokwaHlulelwa Kokugcina (IsAm. 20: 11-15), nokupheleliswa kwezakhi (1 Pt 3: 10), esivulela “amazulu amasha nomhlaba omusha” (IsAm 21: 1-4).

Lokhu kulandelana kwemicimbi ngaphambi ekubuyeni kukaKristu njengoMahluleli kutholakala emibhalweni yoFata beSonto abaningana nabalobi bezenkolo:

… Lapho iNdodana yakhe izofika ibhubhise isikhathi somuntu ongenamthetho futhi yahlulele abangamhloniphi uNkulunkulu, futhi ishintshe ilanga nenyanga nezinkanyezi — khona-ke Uzophumula ngosuku lwesikhombisa… emva kokuphumula kuzo zonke izinto, ukuqala kosuku lwesishiyagalombili, okungukuthi, ukuqala kwelinye izwe. -Incwadi kaBarnaba (70-79 AD), eyabhalwa nguyise Weminyaka Eyesibili Yabaphostoli

Ngakho-ke, iNdodana kaNkulunkulu oPhezukonke nonamandla… izokuqeda ukungalungi, futhi ikhiphe ukwahlulela Kwayo okukhulu, futhi izokhumbula ekuphileni abalungileyo, aba… abazibophezela phakathi kwabantu iminyaka eyinkulungwane, futhi bazobabusa ngobulungisa obukhulu umyalo… Futhi nesikhulu sodeveli, esingumgqugquzeli wabo bonke ububi, sizoboshwa ngamaketanga, futhi sizoboshwa phakathi neminyaka eyinkulungwane yokubusa kwasezulwini… Ngaphambi kokuphela kweminyaka eyinkulungwane uSathane uzokhululwa kabusha futhi hlanganisela zonke izizwe ezingamaqaba ukuzolwa nomuzi ongcwele… “Lapho-ke ulaka lokugcina lukaNkulunkulu luzokwehlela izizwe, futhi luzozibhubhisa ngokuphelele” futhi umhlaba uzokwehla ngomlilo omkhulu. —Umlobi wabefundisi wangekhulu le-4, uLactantius, “Izikhungo Zaphezulu ”, Obaba bakwa-ante-Nicene, Vol 7, k. 211

USt. Augustine unikeze izincazelo ezine zesikhathi “seminyaka eyinkulungwane”. Okucashunwa kakhulu namuhla ukuthi kubhekise enkathini esukela ekuvukeni kukaKristu kuze kube manje. Kodwa-ke, lokho kwakungukuchazwa okukodwa, okungenzeka kwenziwa kwaziwa ekuphikiseni i- ukuhlubuka kwe Millenarianism ngaleso sikhathi. Ngokwalokho okushiwo ngoFata beSonto abaningana, enye yezincazelo zika-Augustine mhlawumbe ifaneleke kakhulu:

Labo abathi, ngamandla ale ndima [yeSambulo 20: 1-6], basola ukuthi uvuko lokuqala lungolwesikhathi esizayo futhi ngomzimba, bathuthelwe, phakathi kwezinye izinto, ikakhulukazi ngenani leminyaka eyinkulungwane, njengokungathi kwakuyinto efanelekile ukuthi abangcwele ngaleyo ndlela bajabulele uhlobo lokuphumula kweSabatha ngaleyo nkathi, ukuzilibazisa okungcwele ngemuva kokusebenza kweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha kusukela umuntu adalwa… (futhi) kufanele kulandele lapho kuphele iminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha, njengoba kwezinsuku eziyisithupha, uhlobo lwesabatha losuku lwesikhombisa eminyakeni eyinkulungwane eyalandela; nokuthi kungalesi sizathu abangcwele bavuka, okungukuthi .; ukugubha iSabatha. Futhi lo mbono ubungeke uphikiswe, ukube bekukholelwa ukuthi injabulo yabangcwele ngalelo Sabatha iyoba okungokomoya, futhi ngokulandelana ebukhoneni bukaNkulunkulu… -De Civitate Dei [Idolobha LikaNkulunkulu], ICatholic University of America Press, Bk XX, Ch. 7

Lesi siko sabaphostoli siphinde sikhanyiswe ngesambulo sangasese esivunyelwe. "Usuku lwesikhombisa", "iminyaka eyinkulungwane yokubusa kwasezulwini" kwaprofethwa yiNtombi Ezibusisiwe eFatima ngenkathi ithembisa ukuthi i-Immaculate Heart yayo izonqoba futhi umhlaba uzonikezwa "isikhathi sokuthula." Ngakho-ke, uJesu wayalela uSt Faustina ukuthi umhlaba manje uphila esikhathini esibalulekile somusa:

Sonke isintu masibonise umusa Wami ongenakulinganiswa. Kuyisibonakaliso sezikhathi zokugcina; emva kwalo luzofika usuku lobulungiswa. —Idayari KaSt Faustina, Isihe Saphezulu Emphefumulweni Wami,n. 848

Enye yemifudlana yokucabanga kule webhusayithi imfundiso yokuthi uMzimba — iSonto — uzolandela uKrestu iNhloko yawo ngePhupho lakhe. Mayelana nalokhu, ngabhala uchungechunge lokucabanga olubizwa nge- Isivivinyo Seminyaka Eyisikhombisa okubandakanya ukucabanga okungenhla koFata beSonto neCatechism, iNcwadi yeSambulo, ivume isambulo sangasese, nokugqugquzelwa okuze kimi ngomkhuleko, kukuhlanganisa konke ngokwePassion yeNkosi Yethu.

 

KUNGASIPHI ISIKHATHI?

Manje sikuphi lesi sizukulwane kulolu chungechunge lwemicimbi yomhlaba? UJesu wasiyala ukuthi sibheke izimpawu zezikhathi ukuze sikulungele kangcono ukufika kwakhe. Kepha hhayi ukuza kwakhe kuphela: ukulungiselela ukufika kwabaprofethi bamanga, ukushushiswa, Umphik'ukristu, nezinye izinkathazo. Yebo, uJesu wasiyala ukuba sibheke futhi sithandaze ukuze sikwazi ukuhlala sithembekile phakathi "nokulingwa kokugcina" okwakuzofika.

Ngokususelwe kulokho engikushilo ngenhla, kepha ikakhulukazi ngamazwi kaPapa John Paul II, Paul VI, Leo XIII, Pius X nabanye oopapa abake babhekise ezikhathini zethu ku Ulimi lwe-apocalyptic, Isizukulwane sethu ngokuqinisekile siyilungele ukufika “kwalowo ongenamthetho.” Lesi siphetho nginemininingwane eminingi, impela, emibhalweni eminingi kuleli sayithi.

Uyini umsebenzi wami? Ngokwengxenye, kungukulungiselela kangcono lezi zivivinyo. Kodwa-ke, inhloso yami enkulu ukukulungiselela, hhayi uMphikukristu, kepha uJesu Kristu! Ngoba iNkosi iseduze, futhi ifisa ukungena enhliziyweni yakho manje. Uma uvulela uJesu inhliziyo yakho yonke, usuvele uqala ukuhlala eMbusweni kaNkulunkulu, futhi izinhlupheko zalesi sikhathi samanje zizobukeka zingenalutho uma ziqhathaniswa nenkazimulo ozoyizwa manje, futhi ekulindele ingunaphakade.

Kunezinto ezesabekayo ezibhalwe kula "mabhulogi". Futhi uma kufanele bekuvuse bese bekuqhubela ezinyaweni zikaKristu, lokho kuyinto enhle. Ngisheshe ngikubone eZulwini unamadolo aqhaqhazelayo kunokwazi ukuthi ungene emalangabini angunaphakade ngoba ulele esonweni. Kepha okungcono kakhulu uma uza eNkosini ngokuthembela nasethembeni, ubona uthando lwaKhe olungapheli nesihe sakhe kuwe. UJesu akayena umuntu "ophuma laphaya", umahluleli ononya ophuthuma ukukugweba, kepha useduze… unguMfowethu noMngane, ume ngokungathi emnyango wenhliziyo yakho. Uma uyivula, Uzoqala ukukuhlebela izimfihlo Zakhe zaphezulu, abeke lo mhlaba nakho konke ukubanjwa kwawo kumongo wawo, futhi akunikeze umhlaba ozayo, kulokhu kuphila nakokulandelayo.

Zonke izingxoxo zobuKrestu ngezinto zokugcina, ezibizwa nge-eschatology, zihlala ziqala ngomcimbi woVuko; kulo mcimbi izinto zokugcina seziqalile futhi, ngomqondo othile, sezivele zikhona.  —UPOPE BENEDICT XVI, General Audience, Novemba 12, 2008, Vatican City

Kuyodlula izulu nomhlaba, kepha amazwi ami awasoze adlula. Kodwa ngalolo suku noma lelo hora, akekho owaziyo, nazingelosi ezulwini, noma iNdodana, kodwa nguBaba kuphela. Qaphela! Qaphela! Awazi ukuthi isikhathi sizofika nini. (Marku 13: 31-33)

'INkosi iseduze'. Lesi yisizathu senjabulo yethu. —UPOPE BENEDICT XVI, ngoDisemba 14, 2008, eVatican City

 

UKUFUNDA OKUFANELEKILE:

Phrinta Friendly, PDF & Imeyili
Posted in IKHAYA, IZIGIDI ZEMINYAKA, ISIKHATHI SOMUSA futhi umake , , , , , , , , , , , .

Amazwana zivaliwe.