Induku Yensimbi

UKUFUNDA amazwi kaJesu encekwini kaNkulunkulu uLuisa Piccarreta, uqala ukukuqonda lokho ukufika koMbuso Wentando Yaphezulu, njengoba sikhuleka usuku nosuku kuBaba Wethu, kuyinhloso eyodwa enkulu yaseZulwini. "Ngifuna ukubuyisela isidalwa sibuyele emvelaphi yaso," UJesu wathi kuLuisa, "...ukuthi intando yami yaziwe, ithandeke, yenziwe emhlabeni njengaseZulwini." [1]Vol. 19, Juni 6, 1926 UJesu uze athi udumo lweziNgelosi nabaNgcwele baseZulwini "ngeke iphelele uma iNtando yami ingenakho ukunqoba okuphelele emhlabeni."

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 Vol. 19, Juni 6, 1926

Amazolo Entando Yaphezulu

 

YIBA wake wazibuza ukuthi kuyini ukuthandaza “nokuphila eNtandweni Yaphezulu”?[1]qhathanisa Indlela Yokuphila Entandweni Yaphezulu Kubathinta kanjani abanye, uma kunjalo?Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 qhathanisa Indlela Yokuphila Entandweni Yaphezulu

UJesu Uyeza!

 

Ishicilelwe okokuqala ngoDisemba 6, 2019.

 

NGIFUNA ukusho kucace futhi kuzwakale futhi ngesibindi ngangokunokwenzeka: UJesu uyeza! Ngabe ubucabanga ukuthi uPapa John Paul II wayevele eyinkondlo lapho ethi:Qhubeka ukufunda

Ingoma ethi "I love you"

 

 

“LAPHO uNkulunkulu? Uthuleleni kangaka? Ukuphi?" Cishe wonke umuntu, esikhathini esithile ekuphileni kwakhe, ukhuluma la mazwi. Senza izikhathi eziningi ekuhluphekeni, ekuguleni, esizungu, ekulingweni okukhulu, futhi mhlawumbe kaningi, ekomeni ezimpilweni zethu zikamoya. Nokho, kufanele ngempela siphendule leyo mibuzo ngombuzo ongaguquki oqotho: “UNkulunkulu angayaphi?” Uhlala ekhona, uhlala ekhona, njalo enathi futhi phakathi kwethu - noma ngabe ingqondo ubukhona Bakhe abuphatheki. Ngandlela thize, uNkulunkulu ulula futhi cishe ngaso sonke isikhathi ezicashile.Qhubeka ukufunda

KuLuisa nemibhalo yakhe…

 

Ishicilelwe okokuqala ngoJanuwari 7, 2020:

 

KUKHONA isikhathi sokubhekana namanye ama-imeyili nemiyalezo ebuza i-orthodoxy yemibhalo yeNceku kaNkulunkulu uLuisa Piccarreta. Abanye benu bathi abapristi benu sebeze bamtshela ukuthi uyimbuka. Mhlawumbe-ke kuyadingeka ukuthi ubuyisele ukuzethemba kwakho emibhalweni kaLuisa, engikuqinisekisayo, eyikho kuvunyelwe ngeBandla.

Qhubeka ukufunda

Itshe Elincane

 

NGEZINYE izikhathi umuzwa wobuncane bami uyamangaza. Ngiyabona ukuthi indawo yonke ibanzi kangakanani nokuthi iplanethi enguMhlaba ingakanani nje phakathi kwakho konke. Ngaphezu kwalokho, kulesi sici se-cosmic, ngingomunye wabantu abacishe babe yizigidi eziyizinkulungwane eziyi-8. Futhi maduze nje, njengezigidigidi eziphambi kwami, ngizongcwatshwa emhlabathini futhi konke kodwa ngikhohliwe, ngaphandle kokuthi mhlawumbe kulabo abaseduze kakhulu nami. Kuyiqiniso elithobisayo. Futhi lapho ngibhekene naleli qiniso, ngezinye izikhathi ngibhekana nomqondo wokuthi uNkulunkulu kungenzeka azikhathaze Ngaye ngendlela ejulile, yomuntu siqu, futhi ejulile ephakanyiswa kokubili ubuvangeli besimanje kanye nemibhalo yabaNgcwele. Nokho, uma singena kulobu budlelwane bomuntu siqu noJesu, njengoba mina kanye nabaningi benu sinabo, kuyiqiniso: uthando esingaba nalo ngezinye izikhathi lunamandla, lungokoqobo, futhi ngokwezwi nezwi “luphuma kulo mhlaba” - kuze kube seqophelweni lokuthi ubuhlobo beqiniso noNkulunkulu buyiqiniso The Greatest Revolution

Noma kunjalo, ngezinye izikhathi angizwani nobuncane bami kakhulu kunalapho ngifunda imibhalo yeNceku kaNkulunkulu uLuisa Piccarreta kanye nesimemo esijulile sokuthi phila ngentando yaphezulu... Qhubeka ukufunda

Buza, Funa, futhi Ungqongqoze

 

Celani, khona nizakuphiwa;
funani futhi nizothola;
ngqongqothani nizovulelwa umnyango...
Uma-ke nina enibabi,
nikwazi ukupha abantwana benu izipho ezinhle,
kakhulu kangakanani uYihlo osezulwini
ubapha okuhle abacela kuye.
(Math 7: 7-11)


KAMUVA, kuye kwadingeka ngigxile ekuthatheni iseluleko sami. Ngabhala esikhathini esidlule ukuthi, lapho sisondelana nakakhulu Eye yalesi Siphepho Esikhulu, kulapho sidinga khona ukugxila kakhulu kuJesu. Ngokuba imimoya yalesi siphepho sikaSathane iyimimoya ye ukudideka, ukwesaba, futhi Amanga. Sizophuphuthekiswa uma sizama ukuwagqolozela, ukuwachaza - njengoba nje umuntu ebengaba njalo uma ezama ukubuka isiphepho seSigaba 5. Izithombe zansuku zonke, izihloko zezindaba, nemiyalezo kwethulwa kuwe “njengezindaba”. Abanjalo. Lena inkundla yokudlala kaSathane manje - impi yengqondo eklanywe ngokucophelela esintwini eqondiswa “uyise wamanga” ukuze alungiselele indlela Yokusetha Kabusha Okukhulu kanye Nenguquko Yezimboni Yesine: uhlelo lomhlaba olulawulwa ngokuphelele, olufakwe ekhompyutheni, nolungenaNkulunkulu.Qhubeka ukufunda

Ihora likaJona

 

AS Bengithandaza ngaphambi kweSakramente Elingcwele kule mpelasonto edlule, ngizwe usizi olukhulu lweNkosi Yethu— ekhala, kwakubonakala sengathi isintu silunqabile uthando Lwakhe. Ehoreni elilandelayo, sakhala ndawonye… mina, ngimncenga kakhulu ukuthi angithethelele ngokwehluleka kwami ​​kanye nokuhlangana kwethu ukumthanda Yena… futhi Yena, ngoba isintu manje sesikhululele isiphepho esizenzele sona.Qhubeka ukufunda

Indlela Yokuphila Entandweni Yaphezulu

 

NKULUNKULU iye yagodla, ngesikhathi sethu, “isipho sokuphila eNtandweni Yaphezulu” okwakuyilungelo lika-Adamu lezibulo kodwa elalahleka ngenxa yesono sokuqala. Manje isibuyiselwa njengesigaba sokugcina sohambo olude lwaBantu bakaNkulunkulu bebuyela enhliziyweni kaBaba, ukwenza ngabo uMlobokazi “ongenabala nambimbi noma okunye okunjalo, ukuze abe ngcwele futhi angabi nasici” (Efe 5) :27).Qhubeka ukufunda

Ukulalela Okulula

 

Mesabe uJehova uNkulunkulu wakho,
futhi ugcine, zonke izinsuku zokuphila kwakho,
zonke izimiso zakhe nemiyalo yakhe enginiyala ngayo.
futhi kanjalo babe nokuphila isikhathi eside.
Yizwa-ke, Israyeli, uqaphele ukuwenza;
ukuze ukhule futhi uphumelele kakhulu,
ngokwesithembiso sikaJehova uNkulunkulu wawoyihlo.
ukukunika izwe elivame ubisi nezinyosi.

(Ukufundwa kokuqala, Okthoba 31, 2021)

 

AKE ucabange uma umenywe ukuba uzohlangana nomculi omthandayo noma mhlawumbe inhloko yezwe. Cishe ubungagqoka okuthile okuhle, ulungise izinwele zakho kahle futhi ube nokuziphatha kwakho okuhle kakhulu.Qhubeka ukufunda

Imfihlakalo yoMbuso kaNkulunkulu

 

Unjani uMbuso kaNkulunkulu?
Ngingakufanisa nani?
Kufana nembewu yemastadi eyathathwa ngumuntu
watshalwa ensimini.
Lapho isikhulile, yaba isihlahla esikhulu
izinyoni zezulu zahlala emagatsheni awo.

(IVangeli lanamuhla)

 

ZONKE IZINHLOBO Ngosuku, sithandaza la mazwi: “Umbuso wakho mawuze, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengaseZulwini.” UJesu wayengeke asifundise ukuthandaza kanjalo ngaphandle kokuba silindele ukuthi uMbuso usazofika. Ngaso leso sikhathi, amazwi okuqala eNkosi yethu enkonzweni Yayo ayethi:Qhubeka ukufunda

Ukuvuswa KweSonto

 

Umbono onegunya kunawo wonke, nalowo ovelayo
ukuvumelana kakhulu nomBhalo Ongcwele, ngukuthi,
emva kokuwa Umphik'ukristu, iSonto LamaKatolika
uphinde ungene esikhathini se-
ukuchuma nokunqoba.

-Ukuphela Kwezwe Lamanje kanye Nezimfihlakalo Zempilo Yesikhathi Esizayo,
UFr. UCharles Arminjon (1824-1885), k. 56-57; ISophia Institute Press

 

LAPHO yindimana engaqondakali esencwadini kaDaniel eyenzeka kuyo yethu isikhathi. Iphinde iveze lokho uNkulunkulu akuhlelayo kulelihora njengoba umhlaba uqhubeka nokwehla kwawo ubumnyama…Qhubeka ukufunda

Ukwehla Okuzayo Kwentando Yaphezulu

 

EMNYANGWENI WOKUFA
YENKONZO KANKULUNKULU LUISA PICCARRETA

 

YIBA wake wazibuza ukuthi kungani uNkulunkulu eqhubeka nokuthumela iNcasakazi uMariya ukuthi ivele emhlabeni? Kungani kungenjalo umshumayeli omkhulu, uSt. Paul… noma umvangeli omkhulu, uSt. John… noma umpapa wokuqala, uSt. Peter, “idwala”? Isizathu singenxa yokuthi uMama wethu uxhunyaniswe ngokungenakuhlukaniswa neSonto, njengomama wakhe ongokomoya futhi "njengesibonakaliso":Qhubeka ukufunda

Ukulungiselela Isikhathi Sokuthula

Isithombe ngu-Michał Maksymilian Gwozdek

 

Amadoda kumele afune ukuthula kukaKristu eMbusweni kaKristu.
—I-POPE PIUS XI, Ama-Quas Primas, n. 1; Disemba 11, 1925

UMariya oNgcwele, Umama kaNkulunkulu, Umama wethu,
sifundise ukukholwa, ukuba nethemba, nokuthanda nawe.
Sikhombise indlela eya eMbusweni wakhe!
Inkanyezi yoLwandle, khanyisa phezu kwethu futhi usiqondise endleleni yethu!
—I-POPE BENEDICT XVI, Isikhulumi uSalvihhayi. 50

 

INI empeleni ingabe "iNkathi Yokuthula" ezayo ngemuva kwalezi zinsuku zobumnyama? Kungani isazi semfundiso yenkolo sopapa sopapa abahlanu, kuhlanganise noSt. John Paul II, sathi kuzoba “isimangaliso esikhulu kunazo zonke emlandweni womhlaba, esilandelwa uvuko kuphela?”[1]UKhadinali Mario Luigi Ciappi wayeyisazi senkolo sobupapa sikaPius XII, uJohn XXIII, uPaul VI, uJohn Paul I, noSt. John Paul II; kusuka Ikhathekizimu Yomndeni, (Septhemba 9, 1993), ikhasi. 35 Kungani izulu lathi ku-Elizabeth Kindelmann waseHungary…Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 UKhadinali Mario Luigi Ciappi wayeyisazi senkolo sobupapa sikaPius XII, uJohn XXIII, uPaul VI, uJohn Paul I, noSt. John Paul II; kusuka Ikhathekizimu Yomndeni, (Septhemba 9, 1993), ikhasi. 35

Isixwayiso Sothando

 

IS kungenzeka ukuphula inhliziyo kaNkulunkulu? Ngingasho ukuthi kungenzeka uku bhoboza Inhliziyo yakhe. Siyake sikucabangele lokho? Noma sicabanga ngoNkulunkulu emkhulu kangaka, ongunaphakade, ongaphezu kwemisebenzi yabantu yesikhashana ebonakala ingabalulekile kangangoba imicabango yethu, amazwi, kanye nezenzo zethu kufihlwe Nguye?Qhubeka ukufunda

Ukungqubuzana kwemibuso

 

JULANI njengoba umuntu ezophuphuthekiswa imfucumfucu endizayo uma ezama ukubuka imimoya ethukuthele yesiphepho, kanjalo-ke, umuntu angaphuphuthekiswa ngabo bonke ububi, ukwesaba nokwesaba okwenzeka ihora nehora khona manje. Yilokhu uSathane akufunayo — ukuhudulela umhlaba ekuphelelweni yithemba nokungabaza, ukwethuka nokuzikhusela ukuze kusiholele “kumsindisi” Okwenzekayo njengamanje akusona esinye isigaxa sejubane emlandweni wezwe. Kungukuxabana kokugcina kwemibuso emibili, ukuxabana kokugcina yalesi sikhathi esiphakathi koMbuso kaKristu Ukuqhathanisa umbuso kaSathane…Qhubeka ukufunda

Yeka Igama Elihle

Isithombe ngu U-Edward Cisneros

 

NGIVUKE namhlanje ekuseni nginephupho elihle nengoma enhliziyweni yami — amandla ayo esageleza emphefumulweni wami njenge umfula wokuphila. Bengicula igama lika uJesu, ehola ibandla engomeni Igama Elihle Kangaka. Ungalalela le nguqulo ebukhoma yayo engezansi njengoba uqhubeka nokufunda:
Qhubeka ukufunda