I-Healing Retreat

NGINE izamile ukubhala ngezinye izinto ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, ikakhulukazi lezo zinto ezakha iSiphepho Esikhulu manje esiphezu kwayo. Kodwa uma ngenza kanjalo, ngidweba okungenalutho ngokuphelele. Ngaze ngadinwa iNkosi ngoba isikhathi sesiyimpahla muva nje. Kodwa ngikholwa ukuthi kunezizathu ezimbili zalokhu “kuvinjwa kombhali”…

Qhubeka ukufunda

Amalungiselelo Okwelapha

LAPHO izinto ezimbalwa okufanele sizibheke ngaphambi kokuba siqale le nqubo yokuhlehla (ezoqala ngeSonto, Meyi 14, 2023 futhi iphele ngeSonto likaPhentekoste, Meyi 28) — izinto ezifana nokuthi ungawatholaphi amagumbi okugeza, izikhathi zokudla, njll. Kulungile, ngiyadlala. Lena inguqulo ye-inthanethi. Ngizokushiyela ukuthi uthole izindlu zokugeza bese uhlela ukudla kwakho. Kodwa kunezinto ezimbalwa ezibalulekile uma lesi kuzoba isikhathi esibusisekile kuwe.Qhubeka ukufunda

Usuku 1 - Kungani Ngilapha?

SIYAKWAMUKELA kuya I-Now Word Healing Retreat! Azikho izindleko, akukho mali, ukuzibophezela kwakho kuphela. Ngakho-ke, siqala ngabafundi abavela kuwo wonke umhlaba abeze ukuzozwa ukuphulukiswa nokuvuselelwa. Uma ungazange ufunde Amalungiselelo Okwelapha, ngicela uthathe isikhashana ubuyekeze lolo lwazi olubalulekile lokuthi ungaba kanjani nokuhlehla okuyimpumelelo nokubusisekile, bese ubuyela lapha.Qhubeka ukufunda

Usuku 6: Ukuthethelelwa Enkululekweni

LET siqale lolu suku olusha, lezi ziqalo ezintsha: Egameni likaYise, neleNdodana, nelikaMoya oNgcwele, amen.

Baba waseZulwini, ngiyabonga ngothando Lwakho olungaguquki, olungifikele ngesikhathi ngilufanele. Ngiyabonga ngokunginika impilo yeNdodana yakho ukuze ngiphile ngempela. Woza manje Moya oNgcwele, ungene emagumbini amnyama kakhulu enhliziyo yami lapho kusekhona izinkumbulo ezibuhlungu, umunyu, kanye nokungathetheleli. Khanyisa ukukhanya kweqiniso ukuze ngibone ngeqiniso; khuluma amazwi eqiniso ukuze ngiwezwe ngempela, futhi ngikhululwe emaketangeni angaphambili. Ngicela lokhu egameni likaJesu Kristu, amen.Qhubeka ukufunda

Usuku 8: Amanxeba Ajulile

WE manje sebewela uhhafu wephoyinti lokuhlehla kwethu. UNkulunkulu akakaqedi, mkhulu umsebenzi okufanele wenziwe. UDokotela Wokuhlinza useqala ukufinyelela ezindaweni ezijulile zokulimala kwethu, hhayi ukuze asihluphe futhi asiphazamise, kodwa ukuze asiphulukise. Kungaba buhlungu ukubhekana nalezi zinkumbulo. Lesi yisikhathi se ukubekezela; lesi yisikhathi sokuhamba ngokukholwa hhayi ngokubona, ukuthembela ohlelweni uMoya oNgcwele oseluqalile enhliziyweni yakho. Eduze kwakho umi uMama oBusisiwe nabafowenu nodadewenu, abaNgcwele, bonke bayakuncengela. Baseduze nawe manje kunalokhu ababeyikho kulokhu kuphila, ngoba bahlanganiswe ngokugcwele kuZiqu-zintathu Ongcwele phakade, ohlala ngaphakathi kuwe ngenxa yoMbhapathizo wakho.

Nokho, ungase uzizwe uwedwa, noma ulahliwe njengoba uzama ukuphendula imibuzo noma ukuzwa iNkosi ikhuluma nawe. Kodwa njengoba umhubi esho, “Ngingayaphi ngisuka emoyeni wakho na? ngisuke ebusweni bakho, ngingabalekelaphi na?[1]IHubo 139: 7 UJesu wathembisa: “Mina nginani njalo kuze kube-sekupheleni kwezwe.”[2]I-Matt 28: 20Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 IHubo 139: 7
2 I-Matt 28: 20

Usuku 10: Amandla Okuphulukisa Othando

IT uthi kuJohane wokuQala:

Thina siyamthanda, ngoba yena wasithanda kuqala. ( 1 Johane 4:19 )

Lokhu kuhlehla kwenzeka ngoba uNkulunkulu uyakuthanda. Ngezinye izikhathi amaqiniso anzima obhekene nawo yingoba uNkulunkulu uyakuthanda. Ukuphulukiswa nokukhululwa oqala ukukuthola kungenxa yokuthi uNkulunkulu uyakuthanda. Wakuthanda kuqala. Ngeke ayeke ukukuthanda.Qhubeka ukufunda

Usuku 11: Amandla Okwahlulela

KUPHELA nakuba singabathethelela abanye, futhi nathi ngokwethu, kusekhona inkohliso ecashile kodwa eyingozi okudingeka siqiniseke ukuthi isusiwe ezimpilweni zethu - leyo esengahlukanisa, ilimaze, futhi ibhubhise. Futhi lawo amandla izahlulelo ezingalungile. Qhubeka ukufunda

Usuku 13: Ukuthinta Kwakhe Okuphilisayo Nezwi

Ngingathanda ukwabelana nabanye ngobufakazi bakho bokuthi iNkosi iyithinte kanjani impilo yakho futhi yaletha ukuphulukiswa kuwe ngale ndlela yokuhlehla. Ungamane uphendule i-imeyili oyitholile uma usohlwini lwami lwamakheli noma uya lapha. Bhala imisho embalwa noma isigaba esifushane. Kungaba ngokungaziwa uma ukhetha.

WE azilahliwe. Asizona izintandane... Qhubeka ukufunda

Usuku 14: Isikhungo sikaBaba

NGEZINYE izikhathi singabhajwa ezimpilweni zethu zikamoya ngenxa yamanxeba ethu, izahlulelo, nokungathetheleli. Lokhu kuhoxa, kuze kube manje, bekuyindlela yokukusiza ukuba ubone amaqiniso ngawe noMdali wakho, ukuze “iqiniso linikhulule.” Kepha kuyadingeka ukuthi siphile futhi sibe seqinisweni lonke, phakathi kwenhliziyo kaBaba yothando...Qhubeka ukufunda

Usuku 15: IPhentekoste Elisha

WENZE ikwenzile! Ukuphela kokuhlehla kwethu - kodwa hhayi ukuphela kwezipho zikaNkulunkulu, futhi ungalokothi ukuphela kothando Lwakhe. Eqinisweni, namuhla ikhetheke kakhulu ngoba iNkosi ine ukuthululwa okusha kukaMoya oNgcwele ukukubeka phezu kwakho. INkosikazi yethu ibikuthandazela futhi iwulindele nalesi sikhathi, njengoba ihlanganyela nawe ekamelweni eliphezulu lenhliziyo yakho ukuze ikhulekele “iPhentekoste elisha” emphefumulweni wakho. Qhubeka ukufunda