Ubuciko Bokuqala Futhi - Ingxenye I

UKUTHOBEKA

 

Ishicilelwe okokuqala ngoNovemba 20, 2017…

Kuleli sonto, ngenza okuhlukile—uchungechunge lwezingxenye ezinhlanu, olusekelwe kulo amaVangeli aleli sonto, ukuthi ungaqala kanjani futhi ngemva kokuwa. Siphila esikweni lapho sigcwele isono nezilingo, futhi libanga izisulu eziningi; abaningi badikibele futhi bakhathele, bacindezelwe futhi balahlekelwa ukholo lwabo. Kuyadingeka-ke ukufunda ubuciko bokuqalisa futhi…

 

KUNGANI sizizwa sichobozeka ngokweqile lapho senza into embi? Futhi kungani lokhu kujwayelekile kubo bonke abantu? Ngisho nezinsana, uma zenza okuthile okungalungile, kuvame ukubonakala “zazi nje” okungafanele ukuthi zenze.Qhubeka ukufunda

Ukubala

 

THE UNdunankulu omusha wase-Italy, u-Giorgia Meloni, unikeze inkulumo enamandla nengokwesiprofetho ekhumbula izixwayiso eziyiqiniso zikaKhadinali uJoseph Ratzinger. Okokuqala, leyo nkulumo (qaphela: ama-adblockers angase adinge ukuguqulwa off uma ungakwazi ukuyibuka):Qhubeka ukufunda

Abanqobi

 

THE Okumangalisa kakhulu ngeNkosi yethu uJesu ukuthi akazigcineli lutho. Akagcini ngokunika lonke udumo kuBaba, kodwa futhi uthanda nokuhlanganyela inkazimulo Yakhe naye us kuze kube sezingeni lapho siba khona izindlalifa futhi ophathina noKristu (cf. Efe 3: 6).

Qhubeka ukufunda

Ukukholwa Okunganqobeki kuJesu

 

Ishicilelwe okokuqala ngoMeyi 31, 2017.


I-HOLLYWOOD 
kugcwele ukugcwala kwama-movie amaqhawe amakhulu. Kukhona cishe eyodwa kumatiyetha, ndawo ndawo, cishe njalo manje. Mhlawumbe ikhuluma ngokuthile okujule ngaphakathi kwengqondo yengqondo yalesi sizukulwane, inkathi lapho amaqhawe eqiniso esembalwa futhi esekude kakhulu; kubonisa umhlaba olangazelela ubukhulu bangempela, uma kungenjalo, uMsindisi wangempela…Qhubeka ukufunda

Emgqumeni

 

LOKHU isonto, ukudabuka okujulile, okungachazeki kwehlele kimi, njengoba kwenzeka esikhathini esedlule. Kepha manje sengiyazi ukuthi yini le nto: kuyiconsi losizi elivela enhliziyweni kaNkulunkulu — ukuthi umuntu umalile waze wafinyelela eqophelweni lokuletha isintu kulokhu kuhlanzwa okubuhlungu. Kuyadabukisa ukuthi uNkulunkulu akavunyelwanga ukunqoba lomhlaba ngothando kepha kumele akwenze lokho, manje, ngobulungiswa.Qhubeka ukufunda

Abaporofethi Bamanga Bamanga

 

Ukwenqena okusakazekile kwabacabangi abaningi bamaKatolika
ukungena ekuhlolweni okujulile kwezinto ezibucayi zempilo yanamuhla,
Ngiyakholelwa, ingxenye yenkinga abafuna ukuyigwema.
Uma ukucabanga kwe-apocalyptic kushiywe ikakhulu kulabo ababekwe phansi
noma ngubani oye waba yisisulu se-vertigo yokwesaba okukhulu komhlaba,
ke umphakathi wamaKristu, impela wonke umphakathi wesintu,
udla imbuya ngothi.
Futhi lokho kungalinganiswa ngemiphefumulo yabantu elahlekile.

-Author, Michael D. O'Brien, Ingabe Siphila Ezikhathini Ze-Apocalyptic?

 

NGIPhendukile kukhompyutha yami nakuyo yonke into engangicindezela ukuthula kwami. Ngichithe isikhathi esiningi seviki eledlule ngintanta echibini, izindlebe zami zicwile ngaphansi kwamanzi, ngigqolozele phezulu okungenamkhawulo ngamafu ambalwa nje adlulayo abheka emuva ngobuso babo obonakele. Lapho, kulawo manzi acwebile aseCanada, ngalalela ukuThula. Ngizamile ukungacabangi lutho ngaphandle komzuzu wamanje nokuthi yini uNkulunkulu ayeyibaza emazulwini, imiyalezo yakhe emincane yothando kithi e-Creation. Futhi ngaMthanda futhi.Qhubeka ukufunda

Isixwayiso Sothando

 

IS kungenzeka ukuphula inhliziyo kaNkulunkulu? Ngingasho ukuthi kungenzeka uku bhoboza Inhliziyo yakhe. Siyake sikucabangele lokho? Noma sicabanga ngoNkulunkulu emkhulu kangaka, ongunaphakade, ongaphezu kwemisebenzi yabantu yesikhashana ebonakala ingabalulekile kangangoba imicabango yethu, amazwi, kanye nezenzo zethu kufihlwe Nguye?Qhubeka ukufunda

Isixuku Esikhulayo


I-Ocean Avenue by SGIYA ngoMASKANDI MEDIA

 

Ishicilelwe okokuqala ngoMashi 20, 2015. Imibhalo yenkolo yokufundwa okubhekiselwe kulolo suku yilezi lapha.

 

LAPHO yisibonakaliso esisha sezikhathi ezivela. Njengegagasi elifinyelela ogwini olukhula futhi lukhule luze lube yi-tsunami enkulu, ngakho-ke futhi, kunesixuku esikhulayo sokucabanga ngeSonto kanye nenkululeko yokukhuluma. Kwakuyiminyaka eyishumi edlule lapho ngabhala khona isexwayiso soshushiso oluzayo. [1]qhathanisa Ushushiso! … Kanye neTsunami Yokuziphatha Futhi manje sekulapha, ogwini lwaseNtshonalanga.

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Isibindi Esiphepho

 

ONE mzuzwana babengamagwala, okulandelayo kwaba nesibindi. Umzuzu owodwa babengabaza, ngokulandelayo babeqinisekile. Ngesinye isikhathi babenqikaza, ngokulandelayo, baphuthuma babhekisa ekufeni kwabo. Yini eyenza umehluko kulabo Baphostoli owabenza baba ngamadoda angesabi?Qhubeka ukufunda

Isiphepho Sezifiso Zethu

Ukuthula Kuthule, by U-Arnold Friberg

 

KUPHELA ngezikhathi ezithile, ngithola izincwadi ezinjengalezi:

Ngicela ungikhulekele. Ngibuthakathaka kakhulu futhi nezono zami zenyama, ikakhulukazi utshwala, ziyangiklinya. 

Ungavele ubeke utshwala esikhundleni "sezithombe zocansi", "inkanuko", "intukuthelo" noma ezinye izinto eziningi. Iqiniso ngukuthi amaKrestu amaningi namuhla azizwa egxishwe yizifiso zenyama, futhi engenakuzisiza ukuguquka.Qhubeka ukufunda

Eshaya Ogcotshiweyo KaNkulunkulu

USawule uhlasela uDavide, IGercino (1591-1666)

 

Mayelana nendatshana yami mayelana Ukulwa Nesihe, othile waba nomuzwa wokuthi angimgxeki ngokwanele uPapa Francis. Babhala: “Ukudideka akuveli kuNkulunkulu. Cha, ukudideka akuveli kuNkulunkulu. Kepha uNkulunkulu angasebenzisa ukudideka ukuhlunga nokuhlanza iBandla Lakhe. Ngicabanga ukuthi yilokho kanye okwenzekayo kulelihora. Ukuba ngupapa kukaFrancis kubakhanyisela ngokuphelele abefundisi nabantu abavamile ababebukeka sengathi balinde ezimpikweni zabo ukuthuthukisa uhlobo oluphikisayo lwemfundiso yamaKatolika (cf. Lapho Ukhula Luqala Uku Inhloko). Kepha futhi kuveza labo ababoshwe ekubambeni umthetho ngokufihla udonga lwe-orthodoxy. Lwembula labo abanokholo oluqotho ngempela kuKristu, nalabo abanokholo kubo uqobo; labo abathobekile nabaqotho, nalabo abangathobekile. 

Ngakho-ke sisondela kanjani kulo "Pope of lezimanga", obonakala ethusa cishe wonke umuntu kulezi zinsuku? Lokhu okulandelayo kwashicilelwa ngoJanuwari 22, 2016 futhi kubuyekezwe namuhla… Impendulo, impela, ayihambisani nokugxekwa okungenanhlonipho nokungafanele okuye kwaba yisisekelo salesi sizukulwane. Lapha, isibonelo sikaDavid sisebenza kakhulu…

Qhubeka ukufunda

Ukulwa Nesihe

 

Owesifazane ubuze namuhla ukuthi ngabe kukhona engikubhalile yini ukucacisa ukudideka ngombhalo kaPapa osanda kubizwa ngeSinodi, U-Amoris Laetitia. Uthe,

Ngiyalithanda iSonto futhi ngihlela njalo ukuba ngumKatolika. Noma kunjalo, ngididekile ngesikhuthazo sokugcina sikaPapa Francis. Ngiyazazi izimfundiso eziyiqiniso ngomshado. Ngokudabukisayo ngingumKatolika ohlukanisile. Umyeni wami waqala omunye umndeni ngenkathi esashade nami. Kusebuhlungu kakhulu. Njengoba iSonto lingenakuguqula izimfundiso zalo, kungani lokhu kungacaciswanga noma kwafunzwa?

Uqinisile: izimfundiso ngomshado zicacile futhi aziguquki. Ukudideka okukhona manje kuyisibonakaliso esidabukisayo sokuba nesono kweSonto phakathi kwamalungu alo ngamanye. Ubuhlungu balo wesifazane benzelwe inkemba esika nhlangothi zombili. Ngoba usike enhliziyweni ngokungathembeki komyeni wakhe futhi, ngasikhathi sinye, wasikwa yilabo bhishobhi manje abasikisela ukuthi umyeni wakhe angakwazi ukwamukela amaSakramente, noma esesimweni sokuphinga okuqondile. 

Lokhu okulandelayo kwashicilelwa ngoMashi 4, 2017 maqondana nokuhumusha kabusha komshado namasakramente ngezingqungquthela zababhishobhi, kanye "nokulwa nesihe" okuvelayo ezikhathini zethu…Qhubeka ukufunda

Ukuthola Phambi KukaNkulunkulu

 

FOR ngaphezu kweminyaka emithathu, mina nomkami besilokhu sizama ukuthengisa ipulazi lethu. Sizwile lolu “bizo” okufanele siluhambise lapha, noma siye lapho. Sithandazile ngakho futhi sabona ukuthi sinezizathu eziningi ezizwakalayo futhi saze sazizwa “sinokuthula” okuthile ngakho. Kodwa-ke, asikaze sithole umthengi (empeleni abathengi abafikile bavinjelwe kaninginingi ngendlela engachazeki) futhi umnyango wethuba uvaliwe kaninginingi. Ekuqaleni, salingeka ukuthi sithi, “Nkulunkulu, kungani ungakubusisi lokhu?” Kepha muva nje, siqaphele ukuthi besibuza umbuzo okungewona. Akufanele kube, “Nkulunkulu, ngicela ubusise ukuqonda kwethu,” kodwa kunalokho, “Nkulunkulu, iyini intando yaKho?” Futhi-ke, kudingeka sithandaze, silalele, futhi ngaphezu kwakho konke, silinde kokubili ukucaca nokuthula. Asikakulindeli sobabili. Futhi njengoba umqondisi wami wezomoya engitshele kaningi eminyakeni edlule, “Uma ungazi ukuthi wenzeni, ungenzi lutho.”Qhubeka ukufunda

Isiphambano Sothando

 

TO pick up one Cross means to uzikhiphe ngokuphelele ngenxa yothando lomunye. UJesu ukubeka ngenye indlela:

Yilo umyalo wami: thandanani njengoba nami nginithanda. Akekho onothando olukhulu kunalolu, ukudela impilo yakhe ngenxa yabangane bakhe. (Johane 15: 12-13)

Sifanele ukuthanda njengoba noJesu asithanda. Emsebenzini Wakhe uqobo, okwakuwumsebenzi womhlaba wonke, kwakuhilela ukufa esiphambanweni. Kepha thina esingomama nobaba, odadewethu nabafowethu, abapristi namademoni, kufanele sithande kanjani lapho singabizelwa ukufela ukholo okungokoqobo? UJesu wembula nalokhu futhi, hhayi eKalvari kuphela, kepha nsuku zonke ngenkathi ehamba phakathi kwethu. Njengoba uSt. Paul wathi, “Wazidela, wathatha isimo sesigqila…” [1](Filipi 2: 5-8) Kanjani?Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 (Filipi 2: 5-8)

Ukungcweliswa Kamuva

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaDisemba 23, 2017
NgoMgqibelo weSonto Lesithathu le-Advent

Imibhalo yenkolo lapha

EMoscow entathakusa…

 

Manje kunanini ngaphambili kubalulekile ukuthi nibe “abalindi bokuntwela kokusa”, ababukeli abamemezela ukukhanya kokuntwela kokusa nesikhathi esisha sentwasahlobo seVangeli
lapho amahlumela esivele ebonakala.

—UPOPE JOHN PAUL II, Usuku Lwe-18 Lwentsha Lomhlaba, ngomhlaka 13 Ephreli 2003;
v Vatican.va

 

FOR emasontweni ambalwa edlule, ngibonile ukuthi kufanele ngihlanganyele nabafundi bami umzekeliso wezinhlobo ezivele muva nje emndenini wami. Lokhu ngikwenza ngemvume yendodana yami. Lapho sobabili sifunda ukufundwa kwezolo nanamuhla kweMisa, sazi ukuthi sekuyisikhathi sokuthi sihlanganyele le ndaba ngokuya ngalezi ziqephu ezimbili ezilandelayo:Qhubeka ukufunda

Umphumela Ozayo Womusa

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaDisemba 20, 2017
NgoLwesine weSonto Lesithathu Lokufika

Imibhalo yenkolo lapha

 

IN izambulo ezamukelekayo ezimangazayo ku-Elizabeth Kindelmann, owesifazane waseHungary owayengumfelokazi eneminyaka engamashumi amathathu nambili enezingane eziyisithupha, iNkosi yethu yembula isici esithi “Ukunqoba Kwenhliziyo Engenacala” okuzayo.Qhubeka ukufunda

Ukuhlolwa - Ingxenye II

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaDisemba 7, 2017
NgoLwesine weSonto Lokuqala Lika-Advent
Isikhumbuzo sikaSt Ambrose

Imibhalo yenkolo lapha

 

KANYE izehlakalo eziphikisanayo zaleli sonto ezenzeke eRoma (bheka Ubupapa abuyena uPapa Oyedwa), amagama abelokhu ehlala engqondweni yami futhi ukuthi konke lokhu kuyi- testing wabathembekile. Ngabhala ngalokhu ngo-Okthoba 2014 ngemuva nje kweSinodi ethambekele emndenini (bheka Ukuhlolwa). Okubaluleke kakhulu kulokho kubhalwa yingxenye ekhuluma ngoGideyoni….

Ngiphinde ngabhala ngaleso sikhathi njengoba ngenza manje: . ” Ngabuye ngathi, “uma ucabanga ukuthi kunokudideka manje, linda uze ubone okuzayo…”Qhubeka ukufunda

Ubuciko Bokuqala Futhi - Ingxenye V

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaNovemba 24th, 2017
ULwesihlanu lweviki lamashumi amathathu nantathu esikhathini esijwayelekile
Isikhumbuzo sikaSt Andrew Dũng-Lac nabangane

Imibhalo yenkolo lapha

UKUTHANDAZA

 

IT kuthatha imilenze emibili ukuma uqinile. Kanjalo nasempilweni kamoya, sinemilenze emibili okumele sime kuyo: ukulalela futhi Umthandazo. Ngoba ubuciko besiqalo futhi siqukethe ukwenza isiqiniseko sokuthi sinezinyathelo ezifanelekile ukusuka ekuqaleni… noma sizokhubeka ngaphambi kokuthi sithathe nezinyathelo ezimbalwa. Ngokufingqa kuze kube manje, ubuciko bokuqala futhi buqukethe izinyathelo ezinhlanu ze- ukuthobeka, ukuvuma, ukuthembela, ukulalela, futhi manje, sigxila ethandaza.Qhubeka ukufunda

Ubuciko Bokuqala Futhi - Ingxenye IV

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaNovemba 23, 2017
NgoLwesine Weviki Lamashumi amathathu Nantathu Esikhathini Esijwayelekile
Khetha. Isikhumbuzo saseSt. Columban

Imibhalo yenkolo lapha

UKULALELA

 

UJESU wabheka phansi iJerusalema wakhala lapho ememeza:

Ukube lolu suku ubuwazi nje kuphela ukuthi yini eyenza ukuthula - kepha manje kufihlekile emehlweni akho. (IVangeli Lanamuhla)

Qhubeka ukufunda

Ubuciko Bokuqala Futhi - Ingxenye III

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaNovemba 22nd, 2017
NgoLwesithathu Weviki Lamashumi amathathu Nantathu Esikhathini Esijwayelekile
Isikhumbuzo sikaSt Cecilia, uMartyr

Imibhalo yenkolo lapha

UKUTHEMBELA

 

THE Isono sokuqala sika-Adamu no-Eva kwakungukudla isithelo esenqatshelwe. Esikhundleni salokho, bekungukuthi baphule ukwethemba noMdali — bathembele ukuthi wayebafunela okuhle, injabulo yabo, nekusasa labo ezandleni Zakhe. Lokhu kwethenjwa okuphukile, kuze kube yileli hora, kuyisilonda esikhulu enhliziyweni yethu ngamunye. Kuyisilonda emvelweni yethu esiyizuze njengefa esiholela ekungabazeni ubuhle bukaNkulunkulu, intethelelo Yakhe, ukuhlinzekela, amacebo, futhi ngaphezu kwakho konke, uthando lwaKhe. Uma ufuna ukwazi ukuthi sibucayi kangakanani, singena ngaphakathi kangakanani lesi silonda esikhona esimweni somuntu, bheka iSiphambano. Lapho ubona lapho kwakudingeka khona ukuqala ukwelashwa kwalesi silonda: ukuthi uNkulunkulu uqobo kufanele afe ukuze alungise lokho umuntu ngokwakhe akubhubhisile.[1]qhathanisa Kungani Ukholo?Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 qhathanisa Kungani Ukholo?

Ubuciko Bokuqala Futhi - Ingxenye II

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaNovemba 21, 2017
NgoLwesibili Weviki Lamashumi amathathu Nantathu Esikhathini Esijwayelekile
Isethulo Sentombi Ezibusisiwe UMariya

Imibhalo yenkolo lapha

UKUVUMA

 

THE ubuciko bokuqala futhi njalo buqukethe ukukhumbula, ukukholwa, nokuthemba ukuthi nguNkulunkulu ngempela oqala isiqalo esisha. Ukuthi uma ulingana umuzwa ukudabuka ngezono zakho noma ngicabanga ngokuphenduka, ukuthi lokhu sekuvele kuyisibonakaliso somusa wakhe nothando olusebenzayo empilweni yakho.Qhubeka ukufunda

Ukwahlulelwa kwabaphilayo

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaNovemba 15th, 2017
NgoLwesithathu weviki lamashumi amathathu nambili lesikhathi esijwayelekile
Khetha. ISikhumbuzo iSt. Albert Omkhulu

Imibhalo yenkolo lapha

“WATHEMBEKA, WAQINISA”

 

ZONKE IZINHLOBO usuku, ilanga liyaphuma, izinkathi ziyaqhubeka, kuzalwa abantwana, kanti abanye bayadlula. Kulula ukukhohlwa ukuthi siphila endabeni emangalisayo, enamandla, inganekwane eyiqiniso eyembuleka umzuzwana. Izwe ligijimela kuvuthondaba lalo: ukwahlulelwa kwabezizwe. KuNkulunkulu nezingelosi nabangcwele, le ndaba ihlala ikhona; kuthatha uthando lwabo futhi kukhulisa ukulindela okungcwele osukwini lapho umsebenzi kaJesu Kristu uzophothulwa khona.Qhubeka ukufunda

Bonke Ku

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
ka-Okthoba 26, 2017
NgoLwesine weviki lamashumi amabili nesishiyagalolunye esikhathini esijwayelekile

Imibhalo yenkolo lapha

 

IT Kubonakala kimi ukuthi umhlaba uhamba ngokushesha okukhulu futhi ngokushesha. Yonke into injengesivunguvungu, ijikeleza futhi ishaye futhi iphonsa umphefumulo cishe njengeqabunga esivunguvungwini. Okuxakayo ukuzwa abantu abasha bethi nabo bazizwa lokhu, ukuthi isikhathi siyashesha. Ingozi enkulu kulesi Siphepho samanje ukuthi asigcini nje ngokulahlekelwa ukuthula kwethu, kodwa ake Umoya Woshintsho shaya ilangabi lokholo ngokuphelele. Ngalokhu, angisho ukukholelwa kuNkulunkulu kakhulu njengokwakho ukuthanda futhi isifiso kwakhe. Yizinjini nokudluliswa okuhambisa umphefumulo enjabulweni eyiqiniso. Uma singavutheli uNkulunkulu, ngabe siyaphi?Qhubeka ukufunda

Ukuthemba Ithemba

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
ka-Okthoba 21, 2017
NgoMgqibelo weviki lamashumi amabili nesishiyagalombili esikhathini esijwayelekile

Imibhalo yenkolo lapha

 

IT kungaba yinto esabekayo ukuzwa ukukholwa kwakho kuKristu kuncipha. Mhlawumbe ungomunye walabo bantu.Qhubeka ukufunda

Ungazi Kanjani Uma Ukwahlulelwa Kuseduze

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
ka-Okthoba 17, 2017
NgoLwesibili weviki lamashumi amabili nesishiyagalombili esikhathini esijwayelekile
Khetha. ISikhumbuzo St. Ignatius wase-Antiyokiya

Imibhalo yenkolo lapha

 

 

NGAPHAMBILI ukubingelela okufudumele kumaRoma, uSt.Paul uvulela ishawa ebandayo ukuze avuse abafundi bakhe:Qhubeka ukufunda

On Indlela Yokuthandaza

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
ka-Okthoba 11, 2017
NgoLwesithathu weviki lamashumi amabili nesikhombisa esikhathini esijwayelekile
Khetha. Isikhumbuzo uPapa ST. UJOHANE XXIII

Imibhalo yenkolo lapha

 

NGAPHAMBI efundisa “uBaba wethu”, uJesu uthi kubaPhostoli:

Lokhu Kanjani kufanele uthandaze. (Math 6: 9)

Yebo, Kanjani, hhayi ngempela ini. Lokho kusho ukuthi, uJesu wayengadaluli kangako okuqukethwe yilokho okumele sikuthandaze, kodwa isimo senhliziyo; Wayenganikeli umthandazo oqondile njengokusikhombisa thina Kanjani, njengabantwana bakaNkulunkulu, ukusondela kuYe. Ngamavesi ambalwa nje ngaphambili, uJesu wathi, "Lapho uthandaza, ungabhibhidli njengabahedeni, abacabanga ukuthi bazozwakala ngenxa yamazwi abo amaningi." [1]I-Matt 6: 7 Kunalokho…Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 I-Matt 6: 7

Singabuqedela Yini Isihe SikaNkulunkulu?

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
likaSepthemba 24, 2017
NgeSonto Lesonto Lamashumi Amabili Nanhlanu Esikhathini Esijwayelekile

Imibhalo yenkolo lapha

 

Ngisendleleni ebuya engqungqutheleni ethi "Flame of Love" ePhiladelphia. Kwakukuhle. Balinganiselwa ku-500 abantu abagcwele igumbi lehhotela eligcwele uMoya oNgcwele kusukela ngomzuzu wokuqala. Sonke sihamba sinethemba elisha namandla eNkosini. Nginezikhathi ezithile ezinde ezikhumulweni zezindiza lapho ngibuyela eCanada, ngakho-ke ngithatha lesi sikhathi ukucabanga nawe ngokufundwa kwanamuhla….Qhubeka ukufunda

Ukungena Ekujuleni

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
likaSepthemba 7, 2017
NgoLwesine weviki lamashumi amabili nesibili esikhathini esijwayelekile

Imibhalo yenkolo lapha

 

NINI UJesu ukhuluma nezixuku, ukwenza lokhu ekujuleni kwechibi. Lapho, Ukhuluma nabo ezingeni labo, ngemifanekiso, ngendlela elula. Ngoba uyazi ukuthi abaningi banelukuluku lokufuna ukwazi, balandela kude…. Kepha lapho uJesu efisa ukubizela abaPhostoli kuye, ubacela ukuthi baphonse “ekujuleni”.Qhubeka ukufunda

Esaba Ucingo

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
likaSepthemba 5, 2017
NgeSonto nangoLwesibili
Kweviki Lamashumi Amabili Nesibili Esikhathini Esivamile

Imibhalo yenkolo lapha

 

ST. U-Augustine wake wathi, “Nkosi, ngihlanze, kepha hhayi okwamanje! " 

Wadalula ukwesaba okuvamile phakathi kwabakholwayo nabangakholwa ngokufanayo: ukuthi ukuba ngumlandeli kaJesu kusho ukudlula ezintweni ezijabulisa umhlaba; ukuthi ekugcineni kubizwa ukuhlupheka, ukuswela, nobuhlungu kulomhlaba; ekwenziweni inyama kube kubi, ukuqedwa kwentando, nokwenqatshwa kenjabulo. Ngemuva kwakho konke, ezifundweni zangeSonto eledlule, sizwe uSt Paul ethi, “Ninikele ngemizimba yenu njengomhlatshelo ophilayo” [1]isib. Rom 12: 1 uJesu wathi:Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 isib. Rom 12: 1

Ulwandle Lomusa

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
ka-Agasti 7th, 2017
UMsombuluko Weviki Leshumi Nesishiyagalombili Esikhathini Esijwayelekile
Khetha. ISikhumbuzo sikaSt. Sixtus II nabangane

Imibhalo yenkolo lapha

 Isithombe sithathwe ngo-Okthoba 30, 2011 eCasa San Pablo, Sto. Dgo. i-Dominican Republic

 

NGIVELE ibuyile isuka I-Arcatheos, sibuyele endaweni yasemhlabeni efayo. Kwakuyisonto elingakholeki futhi elinamandla kithina sonke kuleli kamu lobaba / lendodana elalisekelweni lamaRockies aseCanada. Ezinsukwini ezizayo, ngizokwabelana nawe ngemicabango kanye namazwi afike kimi lapho, kanye nokuhlangana okumangalisayo sonke esaba nakho no “Our Lady”.Qhubeka ukufunda

Ukufuna Othandekayo

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaJulayi 22nd, 2017
NgoMgqibelo weSonto Leshumi nanhlanu ngesikhathi esijwayelekile
Idili likaSt. Mary Magdalene

Imibhalo yenkolo lapha

 

IT uhlala engaphansi, ebiza, eqhweba, eshukumisa, futhi engishiya ngingenakho ukuthula ngokuphelele. Kuyisimemo sokuthi ubunye noNkulunkulu. Kungishiya ngingahlaliseki ngoba ngiyazi ukuthi angikakaluthathi ngacwila “ekujuleni”. Ngiyamthanda uNkulunkulu, kodwa hhayi ngenhliziyo yami yonke, umphefumulo, namandla. Futhi-ke, yilokhu engikwenzelwe, ngakho-ke ... anginakuphumula, ngize ngiphumule Kuye.Qhubeka ukufunda

Ukuhlangana Kwaphezulu

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
ngo-Julayi 19, 2017
NgoLwesithathu Lweviki Leshumi Nanhlanu Esikhathini Esijwayelekile

Imibhalo yenkolo lapha

 

LAPHO yizikhathi ohambweni lwamaKristu, njengoMose esifundweni sokuqala sanamuhla, lapho uzohamba ogwadule olungokomoya, lapho yonke into ibonakala yomile, indawo eyincithakalo, futhi umphefumulo ucishe wafa. Yisikhathi sokuvivinywa kokholo nokuthembela komuntu kuNkulunkulu. USt. Teresa waseCalcutta wayekwazi kahle. Qhubeka ukufunda

Ukukhubazeka Kokuphelelwa Yithemba

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
ngo-Julayi 6, 2017
NgoLwesine weSonto Leshumi Nantathu Esikhathini Esijwayelekile
Khetha. Isikhumbuzo sikaSt. Maria Goretti

Imibhalo yenkolo lapha

 

LAPHO Ziningi izinto empilweni ezingasenza siphelelwe yithemba, kepha azikho, mhlawumbe, njengeziphambeko zethu.Qhubeka ukufunda

Isibindi… Kuze Kube Sekupheleni

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaJuni 29, 2017
NgoLwesine weSonto Leshumi Nambili Esikhathini Esijwayelekile
Isikhumbuzo sabangcwele uPeter noPaul

Imibhalo yenkolo lapha

 

TWO eminyakeni edlule, ngabhala Isixuku Esikhulayo. Ngasho-ke ukuthi 'i-zeitgeist isishintshile; kunesibindi esikhulayo nokungabekezelelani okugcwala izinkantolo, okugcwala abezindaba, nokuchithekela emigwaqweni. Yebo, isikhathi silungile ukuthula iSonto. Le mizwa sekunesikhathi ikhona manje, amashumi eminyaka ngisho. Kepha okusha ukuthi bazuzile amandla esixuku, futhi lapho ifinyelela kulesi sigaba, intukuthelo nokungabekezelelani kuqala ukushesha kakhulu. 'Qhubeka ukufunda

Ukwenzela Izingelosi Indlela

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaJuni 7, 2017
NgoLwesithathu Weviki Lesishiyagalolunye Esikhathini Esijwayelekile

Imibhalo yenkolo lapha 

 

INTO kwenzeka okuphawulekayo lapho sinika uNkulunkulu udumo: Izingelosi zaKhe ezisizayo ziyadedelwa phakathi kwethu.Qhubeka ukufunda

Indoda endala

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaJuni 5, 2017
UMsombuluko Weviki Lesishiyagalolunye Esikhathini Esijwayelekile
Isikhumbuzo sikaSt. Boniface

Imibhalo yenkolo lapha

 

THE AmaRoma asendulo awazange aswele ukujeziswa ngesihluku kakhulu kwezigebengu. Ukubhaxabulwa nokubethelwa kwakuphakathi kwezihluku zabo ezimbi kakhulu. Kodwa kukhona okunye… lokho kokubopha isidumbu emhlane wombulali olahlwe yicala. Ngaphansi kwesigwebo sentambo, akekho owayevunyelwe ukuyisusa. Futhi ngaleyo ndlela, isigebengu esigwetshiwe ekugcineni sasizotheleleka bese sifa.Qhubeka ukufunda

Izithelo Ezingalindelekile Zokulahlwa

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaJuni 3, 2017
NgoMgqibelo weSonto Lesikhombisa LePhasika
Isikhumbuzo sikaSt. Charles Lwanga nabangane

Imibhalo yenkolo lapha

 

IT kuyaqabukela kubonakale ukuthi kukhona okuhle okungavela ngokuhlupheka, ikakhulukazi phakathi kwakho. Ngaphezu kwalokho, kunezikhathi lapho, ngokwesimo sethu sokucabanga, indlela esiyibekile ingaletha okuhle kakhulu. “Uma ngithola lo msebenzi, khona-ke… uma ngiphilisiwe emzimbeni, khona-ke… uma ngiya khona, bese….” Qhubeka ukufunda