Icala Leminyaka Eyisikhombisa - Ingxenye I

 

AMAKHAMBI Yezexwayiso-Ingxenye V wabeka isisekelo salokho engikholelwa ukuthi manje sisondela ngokushesha kulesi sizukulwane. Isithombe siya sicaca ngokwengeziwe, izimpawu zikhuluma kakhulu, imimoya yoshintsho iya ngamandla. Ngakho-ke, uBaba wethu oNgcwele uphinde asibuke ngesisa futhi athi, “Ithemba”… Ngokuba ubumnyama obuzayo abuyikunqoba. Lolu chungechunge lwemibhalo lubhekisa ku- "Ukuqulwa kwecala iminyaka eyisikhombisa" okungase kusondele.

Lokhu kuzindla kuyizithelo zomkhuleko emzamweni wami wokuqonda kangcono imfundiso yeSonto yokuthi uMzimba kaKristu uzolandela iNhloko yawo ngothando lwawo noma "isilingo sokugcina," njengoba ikhathekizimu lisho. Njengoba incwadi yeSambulo ikhuluma ngokuyingxenye yalesi silingo sokugcina, ngihlolisise lapha ukuhumusha okungenzeka kwe-Apocalypse yaseSt.John kanye nephethini ye-Passion kaKristu. Umfundi kufanele akhumbule ukuthi lokhu kungukucabanga kwami ​​uqobo hhayi ukuhumusha okucacile kweSambulo, okuyincwadi enezincazelo nobukhulu obuhlukahlukene, hhayi okuncane, okuyi-eschatological. Imiphefumulo eminingi emihle iwele emaweni abukhali e-Apocalypse. Yize kunjalo, ngizwe ukuthi iNkosi ingiphoqa ukuba ngihambe ngokholo kulolu chungechunge. Ngikhuthaza umfundi ukuthi asebenzise ukuqonda kwakhe, akhanyiselwe futhi aqondiswe yiMagisterium.

 

Qhubeka ukufunda

Icala Leminyaka Eyisikhombisa - Ingxenye II

 


I-Apocalypse, ngu-Michael D. O'Brien

 

Kwathi seziphelile izinsuku eziyisikhombisa.
amanzi kazamcolo afika emhlabeni.
(UGenesise 7: 10)


I
ngifuna ukukhuluma ngokusuka enhliziyweni umzuzwana ukubekisa lonke lolu chungechunge. 

Iminyaka emithathu edlule ibe wuhambo olumangalisayo kimi, ebengingakaze ngihlose ukuluqala. Angisho ukuthi ngingumprofethi… nje isithunywa sevangeli esilula esizwa ubizo lokukhanyisa kancane kulezi zinsuku esiphila kuzo kanye nezinsuku ezizayo. Akudingeki ukuthi kushiwo, lo kube ngumsebenzi omkhulu, futhi owenziwa ngokwesaba okukhulu nangokuthuthumela. Okungenani lokho engabelana ngakho nabaprofethi! Kepha futhi kwenziwa ngokusekelwa okukhulu komkhuleko iningi lenu elinikele ngomusa kimi. Ngiyayizwa. Ngiyayidinga. Futhi ngiyabonga kakhulu.

Qhubeka ukufunda

Icala Leminyaka Eyisikhombisa - Ingxenye IV

 

 

 

 

Kuzodlula iminyaka eyisikhombisa, uze wazi ukuthi oPhezukonke ubusa umbuso wabantu, uwunika lowo athanda ukumnika. (Dan 4:22)

 

 

 

Ngesikhathi seMisa ngaleli Sonto elidlule lePassion, ngizwe ukuthi iNkosi inginxusa ukuba ngithumele kabusha ingxenye ethile ye- Isivivinyo Seminyaka Eyisikhombisa lapho kuqala khona ngePassion of the Church. Futhi, lokhu kuzindla kuyizithelo zomkhuleko emzamweni wami wokuqonda kangcono imfundiso yeSonto yokuthi uMzimba kaKristu uzolandela iNhloko yawo ngothando lwawo noma "isilingo sokugcina," njengoba ikhathekizimu lisho. (CCC, 677). Njengoba incwadi yeSambulo ikhuluma ngokuyingxenye yalesi silingo sokugcina, ngihlolisise lapha ukuhumusha okungenzeka kwe-Apocalypse yaseSt. Umfundi kufanele akhumbule ukuthi lokhu kungukubonakaliswa kwami ​​uqobo hhayi ukuhumusha okucacile kweSambulo, okuyincwadi enezincazelo nobukhulu obuhlukahlukene, hhayi okuncane kakhulu, okuyi-eschatological. Imiphefumulo eminingi emihle iwele emaweni acijile e-Apocalypse. Yize kunjalo, ngizwe iNkosi ingiphoqa ukuba ngihambe ngokholo kulolu chungechunge, ngihlanganisa imfundiso yeSonto ngesambulo esingaqondakali nezwi eligunyazayo loFata oNgcwele. Ngikhuthaza umfundi ukuthi asebenzise ukuqonda kwakhe, akhanyiselwe futhi aqondiswe yiMagisterium.Qhubeka ukufunda

Icala Leminyaka Eyisikhombisa - Ingxenye V


UKrestu eGetsemane, nguMichael D. O'Brien

 
 

Abantwana bakwa-Israyeli benza okubi emehlweni kaJehova; uJehova wabanikela esandleni sakwaMidiyani iminyaka eyisikhombisa. (AbaHluleli 6: 1)

 

LOKHU ukubhala kuhlola inguquko phakathi kwengxenye yokuqala neyesibili yokulingwa kweminyaka eyisikhombisa.

Besilokhu silandela uJesu nge-Passion Yakhe, okuyisibonelo seSonto Elikhulu nelizayo Lokulingwa Okukhulu. Ngaphezu kwalokho, lolu chungechunge luqondanisa iPassion yakhe neNcwadi yeSambulo, okukulo, elinye lamazinga ayo amaningi okufanekisa IMisa Ephakeme ukunikelwa ezulwini: ukumelwa Kokukhathazeka KukaKristu njengakho kokubili umhlatshelo futhi ukunqoba.

Qhubeka ukufunda

Icala Leminyaka Eyisikhombisa - Ingxenye VII


Ukuthwalwa Kwameva, nguMichael D. O'Brien

 

Vuthelani icilongo eSiyoni, nihlabe umkhosi entabeni yami engcwele. Mabathuthumele bonke abakhileyo ezweni, ngokuba usuku lukaJehova luyeza. (Joweli 2: 1)

 

THE Ukukhanya kuzoletha isikhathi sokushunyayelwa kwevangeli esizofika njengesikhukhula, uZamcolo Omkhulu Wesihe. Yebo, Jesu, woza! Woza ngamandla, ukukhanya, uthando, nesihawu! 

Kepha funa sikhohlwe, i-Illumination nayo iyi- isixwayiso ukuthi indlela izwe eliyikhethile nabaningi eBandleni uqobo bayoletha imiphumela emibi futhi ebuhlungu emhlabeni. Ukukhanya kuzolandelwa ezinye izixwayiso ezinesihe eziqala ukuvela endaweni yonke uqobo lwayo…

 

Qhubeka ukufunda

Isilingo Seminyaka Eyisikhombisa - Ingxenye IX


Ukubethelwa esiphambanweni, nguMichael D. O'Brien

 

ISonto lizongena enkazimulweni yombuso kuphela ngaleli Phasika lokugcina, lapho lizolandela iNkosi yalo ekufeni nasekuvukeni kwalo. -Catechism weSonto LamaKatolika, 677

 

AS siyaqhubeka nokulandela iPassion of the Body maqondana neNcwadi Yesambulo, kuhle ukukhumbula amagama esiwafunde ekuqaleni kwalencwadi:

Ubusisiwe ofunda ngokuzwakalayo futhi babusisiwe labo abalalela lo myalezo ongokwesiprofetho futhi bagcine lokho okulotshwe kuwo, ngoba isikhathi esimisiwe siseduze. (IsAm 1: 3)

Asifundanga-ke ngomoya wovalo noma ngokwesaba, kepha ngomoya wethemba nokulindela isibusiso esiza kulabo "abalalela" umyalezo ophakathi weSambulo: ukukholwa kuJesu Kristu kusisindisa ekufeni okuphakade futhi kusinikeze bahlanganyele efeni loMbuso Wezulu.Qhubeka ukufunda

Icala Leminyaka Eyisikhombisa - Ingxenye X


UJesu Wehliswa Esiphambanweni, nguMichael D. O'Brien

 

Ngena emkhunjini, wena nayo yonke indlu yakho… izinsuku eziyisikhombisa kusukela manje ngizakwehlisela imvula emhlabeni izinsuku ezingamashumi amane nobusuku obungamashumi amane. (UGenesise 7: 1, 4)

 

UKUZAMAZAMA KOMHLABA OKUKHULU

Kuthululwe iSitsha SeKhombisa, ukwahlulela kukaNkulunkulu embusweni weSilo kufinyelela kuvuthondaba.

Qhubeka ukufunda

Icala Leminyaka Eyisikhombisa - I-Epilogue

 


UKristu iZwi Lokuphila, nguMichael D. O'Brien

 

Ngizokhetha isikhathi; Ngizakwahlulela ngokulunga. Umhlaba nabo bonke abakhileyo kuwo bayothuthumela, kodwa ngizimisé zaqina izinsika zawo. (AmaHubo 75: 3-4)


WE balandele uMdlandla weSonto, behamba ezinyathelweni zeNkosi yethu kusukela ekungeneni kwayo kokunqoba eJerusalema kuya ekubethelweni Kwayo, ukufa nokuvuka kwayo. Ikona izinsuku eziyisikhombisa kusukela ngePassion Sunday kuya ngeSonto lePhasika. Kanjalo futhi, iSonto lizobhekana “nesonto” likaDaniel, impi eyiminyaka eyisikhombisa namandla obumnyama, futhi ekugcineni, ukunqoba okukhulu.

Noma yini okuprofethwe ngayo emBhalweni izokwenzeka, futhi njengoba ukuphela komhlaba kusondela, kuvivinya abantu nezikhathi. —USt. UCyprian waseCarthage

Ngezansi kunemicabango yokugcina maqondana nalolu chungechunge.

 

Qhubeka ukufunda