UbuKristu bangempela

 

Njengoba nje nobuso beNkosi yethu bancipha ngenxa yenkanuko Yakhe, kanjalo, nobuso beBandla buye bawohloka kulesi sikhathi. Umeleni? Uyini umsebenzi wakhe? Uthini umlayezo wakhe? Yini eyenza ubuKristu bangempela ngempela kubukeka kanjani?

Qhubeka ukufunda

Ukwehlukana, usho?

 

UMUNYE wangibuza ngolunye usuku, “Awushiyi uBaba oNgcwele noma imantshi yeqiniso, akunjalo?” Ngithuswe wumbuzo. “Cha! yini eyakunika lowo mbono??" Wathi akanaso isiqiniseko. Ngakho ngamqinisekisa ukuthi ukuhlukana kuyikho hhayi Phezulu kwetafula. Isikhathi.

Qhubeka ukufunda

Hlalani Kimi

 

Ishicilelwe okokuqala ngoMeyi 8, 2015…

 

IF awunakho ukuthula, zibuze imibuzo emithathu: Ngabe ngisentandweni kaNkulunkulu? Ingabe ngiyamethemba? Ngabe ngiyamthanda uNkulunkulu nomakhelwane kulo mzuzu? Kalula nje, ngikhona ethembekile, ukwethemba, Futhi ngothando?[1]bheka Ukwakha iNdlu Yokuthula Noma nini lapho ulahlekelwa ukuthula kwakho, dlula kule mibuzo njengohlu lokuhlola, bese uhlela kabusha ingxenye eyodwa noma ngaphezulu yengqondo nokuziphatha kwakho ngaleso sikhathi uthi, “Awu, Nkosi, ngiyaxolisa, ngiyekile ukuhlala kuwe. Ungixolele ungisize ngiqale phansi.” Ngale ndlela, uzokwakha kancane kancane a Indlu Yokuthula, ngisho naphakathi kwezilingo.

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 bheka Ukwakha iNdlu Yokuthula

Revival

 

LOKHU ekuseni, ngiphuphe ngisesontweni ngihlezi eceleni, eduze komkami. Umculo owawudlalwa kwakuyizingoma engangizibhalile, nakuba ngangingakaze ngizwe kuze kube yileli phupho. Isonto lonke lalithule, kungekho oculayo. Kungazelelwe, ngaqala ukucula ngokuthula ngokuzenzakalelayo, ngiphakamisa igama likaJesu. Njengoba ngenza, abanye baqala ukucula nokudumisa, futhi amandla kaMoya oNgcwele aqala ukwehla. Bekukuhle. Ngemva kokuphela kwengoma, ngezwa izwi enhliziyweni yami: Imvuselelo. 

Futhi ngavuka. Qhubeka ukufunda

UmKristu Weqiniso

 

Kuvame ukushiwo namuhla ukuthi ikhulu leminyaka lamanje linxanelwe ubuqiniso.
Ikakhulukazi mayelana nentsha, kuthiwa
banokwesabeka kokwenziwa noma okungamanga
nokuthi bafuna ngaphezu kwakho konke iqiniso nokwethembeka.

Lezi “zibonakaliso zezikhathi” kufanele zisithole siphapheme.
Ngokuthula noma ngokuzwakalayo - kodwa njalo ngamandla - siyabuzwa:
Ingabe uyakukholelwa ngempela lokho okushoyo?
Ingabe uphila lokho okukholelwayo?
Ingabe ngempela ushumayela lokho ophilayo?
Ubufakazi bokuphila sebuphenduke isimo esibalulekile kakhulu kunangaphambili
ukuze kube nempumelelo yangempela ekushumayeleni.
Impela ngenxa yalokhu, ngokwezinga elithile,
obhekene nenqubekela phambili yeVangeli esilishumayelayo.

—UPAPA ST. PAUL VI, Evangelii nuntiandi,n. 76

 

NAMUHLA, kuningi ukujikijelana ngodaka kubaholi mayelana nesimo seBandla. Ukuqiniseka, banomthwalo wemfanelo omkhulu nokuziphendulela ngemihlambi yabo, futhi abaningi bethu bakhungathekile ngokuthula kwabo okukhulu, uma kungenjalo. ukubambisana, ebhekene nalokhu inguquko yomhlaba engenaNkulunkulu ngaphansi kwesibhengezo se-“Setha Kakhulu ”. Kodwa lesi akusona isikhathi sokuqala emlandweni wensindiso ukuthi umhlambi ube wonke ishiyiwe - kulokhu, ezimpisini "ukuqhubekela phambili"Futhi"ukunemba kwezepolitiki”. Kusezikhathini ezinjalo impela, nokho, lapho uNkulunkulu abheka khona kubantu abavamile, ukuba avuke phakathi kwabo abangcwele ababa njengezinkanyezi ezikhanyayo ebumnyameni obukhulu. Lapho abantu befuna ukubhaxabula abefundisi kulezi zinsuku, ngiyaphendula, “Awu, uNkulunkulu ubheke mina nawe. Ngakho ake sibhekane nakho!”Qhubeka ukufunda

Ingoma ethi "I love you"

 

 

“LAPHO uNkulunkulu? Uthuleleni kangaka? Ukuphi?" Cishe wonke umuntu, esikhathini esithile ekuphileni kwakhe, ukhuluma la mazwi. Senza izikhathi eziningi ekuhluphekeni, ekuguleni, esizungu, ekulingweni okukhulu, futhi mhlawumbe kaningi, ekomeni ezimpilweni zethu zikamoya. Nokho, kufanele ngempela siphendule leyo mibuzo ngombuzo ongaguquki oqotho: “UNkulunkulu angayaphi?” Uhlala ekhona, uhlala ekhona, njalo enathi futhi phakathi kwethu - noma ngabe ingqondo ubukhona Bakhe abuphatheki. Ngandlela thize, uNkulunkulu ulula futhi cishe ngaso sonke isikhathi ezicashile.Qhubeka ukufunda

Ubusuku Obumnyama


St. Thérèse woMntwana uJesu

 

nina umazi ngezimbali zakhe kanye nokuba lula kwengokomoya lakhe. Kodwa bambalwa abamaziyo ngobumnyama obukhulu ahamba kubo ngaphambi kokufa kwakhe. Ephethwe isifo sofuba, uSt. Thérèse de Lisieux wavuma ukuthi, ukube wayengenalo ukholo, wayezozibulala. Wathi kumhlengikazi wakhe oseceleni kombhede:

Kuyangimangaza ukuthi abekho abantu abaningi abazibulalayo phakathi kwabantu abangakholelwa kuNkulunkulu. —njengoba kwabikwa uDade Marie kaZiqu-zintathu; CatholicHousehold.com

Qhubeka ukufunda

The Greatest Revolution

 

THE umhlaba ulungele uguquko olukhulu. Ngemva kwezinkulungwane zeminyaka yalokho okubizwa ngokuthi intuthuko, asinabo ubuqaba njengoKayini. Sicabanga ukuthi sesithuthukile, kodwa abaningi abanalwazi lokuthi singatshala kanjani ingadi. Sithi siphucuzekile, nokho sihlukene kakhulu futhi sisengozini yokuzibhubhisa kakhulu kunanoma yisiphi isizukulwane esidlule. Akuyona into encane ukuthi iNkosazana Yethu ayishilo ngabaphrofethi abaningi ukuthi “Niphila esikhathini esibi kunesikhathi sikaZamcolo,” kodwa uyengeza, "... futhi isikhathi sesifikile sokubuya kwakho."[1]Juni 18, 2020, “Okubi KunoZamcolo” Kodwa buyelani? Enkolweni? “EMiseni Lendabuko”? Ngaphambi kweVatican II…?Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 Juni 18, 2020, “Okubi KunoZamcolo”

Indlela Encane KaPaul

 

Jabulani njalo, khulekani njalo
futhi ubonge kuzo zonke izimo,
ngoba lokhu kuyintando kaNkulunkulu
ngenxa yenu kuKristu Jesu.” 
( 1 Thesalonika 5:16 )
 

KUSUKELA Ngikubhalele okokugcina, izimpilo zethu zibe nezinxushunxushu njengoba sesiqalile ukusuka kwesinye isifundazwe siya kwesinye. Phezu kwalokho, izindleko nokulungisa obekungalindelekile kukhule phakathi komshikashika ojwayelekile nosonkontileka, izinsuku eziwumnqamulajuqu, kanye nokwephulwa kwemigudu yokuhlinzeka. Izolo, ngigcine ngokuqhumisa i-gasket futhi kwadingeka ngihambe ibanga elide.Qhubeka ukufunda

Amalahle Avuthayo

 

LAPHO yimpi engaka. Impi phakathi kwezizwe, impi phakathi komakhelwane, impi phakathi kwabangane, impi phakathi kwemindeni, impi phakathi kwabashadile. Nginesiqiniseko sokuthi nonke nilimele ngandlela thize kulokho okwenzeke kule minyaka emibili edlule. Ukwehlukana engikubonayo phakathi kwabantu kuyababa futhi kujulile. Mhlawumbe akukho nasinye isikhathi emlandweni wesintu lapho amazwi kaJesu asebenza khona ngokushesha nangezinga elikhulu kangaka:Qhubeka ukufunda

Ukunikezela Konke

 

Kuzomele sakhe kabusha uhlu lwethu lokubhaliselwe. Lena indlela engcono kakhulu yokuxhumana nawe - ngale kokuhlolwa. Bhalisa lapha.

 

LOKHU ekuseni, ngaphambi kokuvuka embhedeni, uJehova wabeka isinkwa INovena Yokulahlwa enhliziyweni yami futhi. Bewazi yini ukuthi uJesu wathi, “Ayikho i-novena esebenza kangcono kunalena”?  Ngiyakukholwa. Ngalo mkhuleko okhethekile, iNkosi ilethe ukuphulukiswa okwakudingeka kakhulu emshadweni wami nasempilweni yami, futhi iyaqhubeka nokwenza kanjalo. Qhubeka ukufunda

Ubumpofu Balo mzuzu wamanje

 

Uma ubhalisele i-The Now Word, qiniseka ukuthi ama-imeyili aya kuwe "agunyazwe" umhlinzeki wakho we-inthanethi ngokuvumela i-imeyili evela ku-"markmallett.com". Futhi, hlola udoti wakho noma ifolda yogaxekile uma ama-imeyili egcina lapho futhi uqiniseke ukuthi uwamaka ngokuthi “hhayi” udoti noma ugaxekile. 

 

LAPHO kuyinto eyenzekayo okufanele siyinake, into uJehova ayenzayo, noma umuntu angasho, ayivumele. Futhi lokho ngukuhlubula uMlobokazi waKhe, uMama iBandla, izingubo zakhe zezwe nezingcolile, aze ame enqunu phambi kwaKhe.Qhubeka ukufunda

Ukulalela Okulula

 

Mesabe uJehova uNkulunkulu wakho,
futhi ugcine, zonke izinsuku zokuphila kwakho,
zonke izimiso zakhe nemiyalo yakhe enginiyala ngayo.
futhi kanjalo babe nokuphila isikhathi eside.
Yizwa-ke, Israyeli, uqaphele ukuwenza;
ukuze ukhule futhi uphumelele kakhulu,
ngokwesithembiso sikaJehova uNkulunkulu wawoyihlo.
ukukunika izwe elivame ubisi nezinyosi.

(Ukufundwa kokuqala, Okthoba 31, 2021)

 

AKE ucabange uma umenywe ukuba uzohlangana nomculi omthandayo noma mhlawumbe inhloko yezwe. Cishe ubungagqoka okuthile okuhle, ulungise izinwele zakho kahle futhi ube nokuziphatha kwakho okuhle kakhulu.Qhubeka ukufunda

Isilingo Sokudela

 

Master, sisebenze kanzima ubusuku bonke futhi asibambanga lutho. 
(IVangeli lanamuhla, ULuka 5: 5)

 

NGEZINYE izikhathi, sidinga ukunambitha ubuthakathaka bethu beqiniso. Sidinga ukuzwa futhi sazi ukulinganiselwa kwethu ekujuleni kobuntu bethu. Sidinga ukuthola ukuthi amanetha wokusebenza komuntu, impumelelo, ubuqili, inkazimulo… azokhuphuka engenalutho uma engenabo ubuNkulunkulu. Njengalokhu, umlando uyindaba yokwenyuka nokuwa kwabantu hhayi kuphela kodwa izizwe zonke. Amasiko akhazimula kunawo wonke asephelile futhi izinkumbulo zababusi kanye no-caesars sezinyamalele, ngaphandle kwesibalo esiwohlokayo ekhoneni lomnyuziyamu…Qhubeka ukufunda

Ukuthanda Ukuphelela

 

THE “Izwi manje” ebelilokhu lizwakala enhliziyweni yami kuleli sonto eledlule - ukuhlola, ukwembula, nokuhlanza - ucingo olucacisa uMzimba kaKristu ukuthi ihora selifikile lapho kumele thanda ukuphelela. Kusho ukuthini lokhu?Qhubeka ukufunda

UJesu Ungumcimbi Omkhulu

Isonto Eliphefumulayo Lenhliziyo Engcwele KaJesu, INtaba iTibidabo, iBarcelona, ​​iSpain

 

LAPHO kunezinguquko eziningi ezibucayi ezenzekayo emhlabeni njengamanje kangangokuba cishe akunakwenzeka ukuhambisana nazo. Ngenxa yalezi "zimpawu zezikhathi," nginikele ingxenye yale webhusayithi ukuze ngikhulume ngezikhathi ezithile ngalezo zehlakalo zesikhathi esizayo iZulu elisitshele zona ikakhulukazi ngeNkosi yethu noMama wethu. Kungani? Ngoba iNkosi Yethu uqobo yakhuluma ngezinto ezizayo ezizayo ukuze iSonto lingabanjwa lingazelele. Eqinisweni, okuningi engikuqale ukukubhala eminyakeni eyishumi nantathu edlule sekuqala ukwenzeka ngesikhathi sangempela phambi kwamehlo ethu. Futhi uma ngikhuluma iqiniso, kukhona induduzo eyinqaba kulokhu ngoba UJesu wayevele ezibikezele lezi zikhathi. 

Qhubeka ukufunda

Indaba yangempela kaKhisimusi

 

IT kwaba ukuphela kohambo olude lwamakhonsathi asebusika eCanada lonke — cishe amamayela angama-5000 esewonke. Umzimba nengqondo yami bekukhathele. Lapho sengiqede ikhonsathi yami yokugcina, sase sisekude nje ngamahora amabili ukusuka ekhaya. Ukuma kanye nje kukaphethiloli, futhi besizobe singasekho ngesikhathi sikaKhisimusi. Ngabheka umkami ngathi, “Engifuna ukukwenza nje ukukhanyisa iziko bese ngilala njengesigaxa kusofa.” Ngangizwa iphunga le-woodsm.Qhubeka ukufunda

Uthando Lwethu Lokuqala

 

ONE “kwamazwi manje” iNkosi eyawafaka enhliziyweni yami eminyakeni eyishumi nane edlule kwakuwukuthi a "Isiphepho Esikhulu njengesiphepho siza emhlabeni," nokuthi sisondela kakhulu kufayela le- Iso Lesiphephokulapho kuzoba khona isiphithiphithi nokudideka. Hhayi-ke, imimoya yalesi Siphepho isiba ngejubane elikhulu manje, imicimbi iqala ukwenzeka kanjalo ngokushesha, ukuthi kulula ukudideka. Kulula ukukhohlwa okubaluleke kakhulu. NoJesu utshela abalandeli baKhe, abakhe ethembekile abalandeli, yini leyo:Qhubeka ukufunda

Ukukholwa Okunganqobeki kuJesu

 

Ishicilelwe okokuqala ngoMeyi 31, 2017.


I-HOLLYWOOD 
kugcwele ukugcwala kwama-movie amaqhawe amakhulu. Kukhona cishe eyodwa kumatiyetha, ndawo ndawo, cishe njalo manje. Mhlawumbe ikhuluma ngokuthile okujule ngaphakathi kwengqondo yengqondo yalesi sizukulwane, inkathi lapho amaqhawe eqiniso esembalwa futhi esekude kakhulu; kubonisa umhlaba olangazelela ubukhulu bangempela, uma kungenjalo, uMsindisi wangempela…Qhubeka ukufunda

Ukusondela kuJesu

 

Ngifuna ukubonga ngokusuka enhliziyweni kubo bonke abafundi bami kanye nababukeli ngokungibekezelela (njengakwenjalonjalo) ngalesi sikhathi sonyaka lapho ipulazi limatasa khona futhi ngizama nokuphumula ngiphumule nomndeni wami. Ngiyabonga nakulabo abenze imithandazo neminikelo yakho ngale nkonzo. Angisoze ngaba nesikhathi sokubonga wonke umuntu mathupha, kodwa yazini ukuthi nginithandazela nonke. 

 

INI yinhloso yakho konke engikubhalile, ama-webcasts, ama-podcast, incwadi, ama-albhamu, njll. Uyini umgomo wami ngokubhala “ngezimpawu zezikhathi” kanye “nezikhathi zokuphela”? Impela, bekulungiselelwe ukulungiselela abafundi izinsuku ezisondele manje. Kepha ekujuleni kwakho konke lokhu, umgomo ekugcineni ukukusondeza kuJesu.Qhubeka ukufunda

Kusizani?

 

"YINI ukusetshenziswa? Kungani uzihlupha ngokuhlela noma yini? Kungani uqala noma yimaphi amaphrojekthi noma utshale imali ngokuzayo uma konke kuzobheda noma kunjalo? ” Le yimibuzo abanye benu abayibuzayo njengoba niqala ukuqonda ubunzima behora; njengoba ubona ukugcwaliseka kwamazwi esiprofetho eqhubeka futhi uzihlolele “izimpawu zezikhathi”.Qhubeka ukufunda

Ividiyo - Ungesabi!

 

THE imilayezo esiyithumele ku-Countdown to the Kingdom namuhla, lapho sihleli eceleni, sixoxa indaba emangazayo ye- izikhathi esiphila kuzo. Lawa ngamazwi avela kubabonisi abavela emazwenikazi amathathu ahlukene. Ukuzifunda, mane uchofoze esithombeni ngenhla noma uye ku khakhundewsweb.net.Qhubeka ukufunda

Ukubuyisa Indalo KaNkulunkulu!

 

WE sibhekene nomphakathi onombuzo obucayi: mhlawumbe sizochitha impilo yethu yonke sifihle ubhadane lwezifo, sihlala ngokwesaba, ukuhlala sodwa futhi ngaphandle kwenkululeko ... bese uqhubeka nokuphila. Ngandlela thile, ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, kuxoshwe unembeza womhlaba wonke amanga angajwayelekile nalawo angasho lutho ukuthi kumele siphile ngazo zonke izindlela.—Ukuthi ukuphila ngaphandle kwenkululeko kungcono kunokufa. Futhi lonke inani labantu beplanethi lihambisane nayo (hhayi ukuthi sikhethe okuningi). Umqondo wokuhlukanisa i- Enempilo ngezinga elikhulu ukuzama inoveli — futhi kuyaphazamisa (bheka indatshana kaMbhishobhi Thomas Paprocki ngokuziphatha kwalokhu kuvala lapha).Qhubeka ukufunda

Isikhathi seSt. Joseph

St. Joseph, nguTianna (Mallett) Williams

 

Isikhathi siyeza, yebo, sesifikile, lapho nizahlakazeka khona;
yilowo nalowo aye ekhaya lakhe, futhi uzongishiya ngedwa.
Nokho angingedwa ngoba uBaba unami.
Ngikusho lokhu kini, ukuze kimi nibe nokuthula.
Emhlabeni ubhekene nokushushiswa. Kepha yimani isibindi;
Ngiwunqobile umhlaba!

(UJohn 16: 32-33)

 

NINI umhlambi kaKristu uphucwe amaSakramente, wakhishwa eMiseni, futhi wasakazeka ngaphandle kwemihlambi yedlelo lakhe, kungazizwa njengomzuzwana wokushiywa Ubaba ongokomoya. Umprofethi uHezekeli wakhuluma ngesikhathi esinje:Qhubeka ukufunda

Ukufaka Ukukhanya KukaKristu

Ukudwetshwa yindodakazi yami, uTianna Williams

 

IN ukubhala kwami ​​kokugcina, EGetsemane lethu, Ngikhulume ngokuthi ukukhanya kukaKristu kuzohlala kanjani kukhanya ezinhliziyweni zabathembekile kulezi zikhathi zosizi ezizayo njengoba kucishiwe emhlabeni. Enye indlela yokugcina lokho kukhanya kungukudla okungokomoya. Njengoba cishe lonke eLobukholwa lisondela “ekusithekeni” kweMisa lomphakathi isikhashana, abaningi bafunda nje ngomkhuba wasendulo “weSidlo Sokomoya.” Kungumthandazo umuntu angawusho, njengalowo owengezwe yindodakazi yami uTianna kumdwebo wakhe ongenhla, ukucela uNkulunkulu ngomusa umuntu angawuthola uma edla uMthendeleko oNgcwele. UTianna uhlinzekele lo msebenzi wobuciko kanye nomthandazo kuwebhusayithi yakhe ukuze uzitholele futhi uziphrinte mahhala. Iya ku: el-arkline.caQhubeka ukufunda

UMoya Wokwahlulela

 

CISHE eminyakeni eyisithupha eyedlule, ngabhala nge- a umoya wokwesaba lokho kuzoqala ukuhlasela umhlaba; ukwesaba okungaqala ukubamba izizwe, imindeni, nemishado, izingane nabantu abadala ngokufanayo. Omunye wabafundi bami, owesifazane ohlakaniphe kakhulu futhi ozinikele, unendodakazi okwase kuyiminyaka eminingi inikezwa iwindi endaweni yomoya. Ngo-2013, waba nephupho eliyisiprofetho:Qhubeka ukufunda

Yeka Igama Elihle

Isithombe ngu U-Edward Cisneros

 

NGIVUKE namhlanje ekuseni nginephupho elihle nengoma enhliziyweni yami — amandla ayo esageleza emphefumulweni wami njenge umfula wokuphila. Bengicula igama lika uJesu, ehola ibandla engomeni Igama Elihle Kangaka. Ungalalela le nguqulo ebukhoma yayo engezansi njengoba uqhubeka nokufunda:
Qhubeka ukufunda

Bukela futhi Uthandazele… ukuthola ukuhlakanipha

 

IT kube yisonto elimangalisayo njengoba ngiqhubeka nokubhala lolu chungechunge ku Ubuqaba obusha. Ngibhala namhlanje ukucela ungibekezelele. Ngiyazi kule nkathi ye-intanethi ukuthi ukunakwa kwethu kungaphansi kwemizuzwana nje. Kepha lokhu engikholelwa ukuthi iNkosi yethu noNkosikazi bangivezela kona kubaluleke kakhulu ukuthi, kwabanye, kungasho ukubasusa enkohlisweni embi esivele ikhohlise abaningi. Ngithatha izinkulungwane zamahora omkhuleko nocwaningo futhi ngiwanciphisa kuze kube yimizuzu embalwa nje yokukufundela njalo ezinsukwini ezimbalwa. Ngishilo ekuqaleni ukuthi lolu chungechunge luzoba izingxenye ezintathu, kepha ngesikhathi engizoqeda ngalo, lungaba yisihlanu noma ngaphezulu. Angazi. Ngibhala nje njengoba iNkosi ifundisa. Ngiyathembisa, nokho, ukuthi ngizama ukugcina izinto zifinyelela eqophelweni ukuze ube nengqikithi yalokho odinga ukukwazi.Qhubeka ukufunda

UNkulunkulu Wethu Onomona

 

SONKE ISIKHATHI izilingo zakamuva ezibekezelelwe ngumndeni wethu, sekuvele okuthile kohlobo lukaNkulunkulu engikuthola kuthinta inhliziyo kakhulu: Unomhawu ngothando lwami — ngothando lwakho. Eqinisweni, nakhu kunokhiye “wezikhathi zokugcina” esiphila kuzo: uNkulunkulu ngeke esazibekezelela izinkosikazi; Ulungiselela aBantu ukuthi babe ngabakhe kuphela.Qhubeka ukufunda

Ukulwa Nomlilo Ngomlilo


NGESIKHATHI iMisa elilodwa, ngahlaselwa “ummangaleli wabazalwane” (Isamb. 12: 10). Yonke i-Liturgy idlulile futhi bengingakakwazanga ukuncela igama njengoba ngangilwa nokudikibala kwesitha. Ngiqale umthandazo wami wasekuseni, futhi amanga (akholisayo) aqina, kakhulu, akukho engingakwenza ngaphandle kokuthandaza ngokuzwakalayo, ingqondo yami ivinjezelwe ngokuphelele.  

Qhubeka ukufunda

Ukuqondiswa Kwaphezulu

Umphostoli wothando futhi ubukhona, USt. Francis Xavier (1506-1552)
ngendodakazi yami
UTianna (Mallett) Williams 
el-arkline.ca

 

THE Ukudideka OkunguDeveli Ngibhalile mayelana nokuhudulela wonke umuntu nakho konke olwandle lokudideka, kufaka phakathi (uma kungenjalo ikakhulukazi) amaKrestu. Yizilinganiso ze- Isivunguvungu Esikhulu Ngibhalile ngalokho kufana nesiphepho; lapho usondela kufayela le- Eye, lapho kuba namandla kakhulu futhi kuphuphuthekisa imimoya, kuphazamisa wonke umuntu nakho konke kuze kube sezingeni lokuthi okuningi kubhekiswe phansi, futhi ukuhlala "ulinganisile" kuba nzima. Ngihlala njalo ngithola izincwadi ezivela kubo bobabili abefundisi nabantu abavamile abakhuluma ngokudideka kwabo, ukudumazeka, nokuhlupheka kulokho okwenzeka ngesilinganiso esandayo. Ukufeza lokho, nganikela izinyathelo eziyisikhombisa ungathatha ukusabalalisa lokhu kuphazamiseka kobugebengu empilweni yakho yangasese neyomndeni. Kodwa-ke, lokho kuza ne-caveat: noma yini esiyenzayo kufanele yenziwe nge Ukuqondiswa Kwaphezulu.Qhubeka ukufunda

Isivumo Sokholo sikaFaustina

 

 

NGAPHAMBI iSakramente elibusisiwe, amagama athi “Isivumo Sokholo sikaFaustina” afika engqondweni yami lapho ngifunda okulandelayo kwiDayari KaSt Faustina. Ngihlele okufakwayo kwangempela ukuze ngikwenze kucace futhi kufinyeleleke kuwo wonke ubizo. Kungumthetho omuhle ikakhulukazi wabesilisa nabesifazane abavamile, empeleni noma ngubani olwela ukuphila ngalezi zinkolelo…

 

Qhubeka ukufunda

Ukukhanyisa Isiphambano

 

Imfihlo yenjabulo ukuthoba kuNkulunkulu nokupha kwabaswele…
—UPOPE BENEDICT XVI, Novemba 2, 2005, iZenit

Uma singenakho ukuthula, kungenxa yokuthi sikhohliwe ukuthi singabomunye nomunye…
—USaint Teresa waseCalcutta

 

WE khuluma kakhulu ngokuthi zinzima kangakanani iziphambano zethu. Kepha bewazi ukuthi iziphambano zingakhanya? Uyazi ukuthi yini ebenza babe lula? Ikona ukuthanda. Uhlobo lothando uJesu akhuluma ngalo:Qhubeka ukufunda

Othandweni

 

Ngakho-ke ukholo, ithemba, uthando kusala, lokhu kokuthathu;
kepha okukhulu kulokho luthando. (1 KwabaseKorinte 13:13)

 

UKHOLO ukhiye, ovula umnyango wethemba, ovula uthando.
Qhubeka ukufunda

KuThemba

 

Ukuba ngumKristu akuwona umphumela wokukhetha okuhle noma umbono ophakeme,
kepha ukuhlangana nomcimbi, umuntu,
okunikeza impilo umkhathizwe omusha nesiqondiso esinqumayo. 
—UPOPE BENEDICT XVI; Incwadi Encyclical: UDeus Caritas Est, “uNkulunkulu Uluthando”; I-1

 

NGINGU imbeleko Katolika. Kube nezikhathi eziningi ezibalulekile ezijulise ukholo lwami kuleminyaka engamashumi amahlanu edlule. Kepha lezo ezikhiqizile ngethemba lapho ngihlangana mathupha nokuba khona kukaJesu namandla akhe. Lokhu-ke kwaholela ekutheni ngithande Yena nabanye kakhulu. Imvamisa, lokho kuhlangana kwenzeka ngenkathi ngiya eNkosini njengomphefumulo ophukile, ngoba njengoba umHubo esho:Qhubeka ukufunda

Kukholo

 

IT akuseyena umqondo ophusile wokuthi umhlaba ungene shí enhlekeleleni enkulu. Konke okusizungezile, izithelo zokuqina kokuziphatha ziyanda njengoba "umthetho womthetho" onezizwe eziningi eziqondiswayo ubhalwa kabusha: imikhuba yokuziphatha isuswe ngokuphelele; izimiso zokuziphatha kwezesayensi azinakwa kakhulu; izinkambiso zezomnotho nezepolitiki ezazigcina imiphakathi nokuhleleka ziyayeka ngokushesha (cf. Ihora Lokungabi Namthetho). Abalindi bakhale ngokuthi a Storm uyeza… manje sekukhona. Sesibhekene nezikhathi ezinzima. Kepha okuboshwe kulesi Siphepho kuyimbewu yeNkathi entsha ezayo lapho uKristu ezobusa khona kwabangcwele baKhe kusukela ogwini lolwandle kuya ogwini (bheka iSamb. 20: 1-6; Math. 24:14). Kuzoba yisikhathi sokuthula— “inkathi yokuthula” ethenjiswe eFatima:Qhubeka ukufunda

Amandla kaJesu

Ukwamukela Ithemba, ngu-Léa Mallett

 

OVER UKhisimusi, ngathatha isikhathi ukusuka kulobu buphostoli ngenza ukusetha kabusha okudingekayo kwenhliziyo yami, nginesibazi futhi sengikhathele ijubane lempilo elingakaze lehle selokhu ngaqala inkonzo yesikhathi esigcwele ngo-2000. Kepha ngasheshe ngathola ukuthi angisenamandla shintsha izinto kunalokho ebengikucabanga. Lokhu kwangiholela endaweni yokuphelelwa yithemba njengoba ngangizithola ngigqolozele kwalasha phakathi kukaKristu nami, phakathi kwami ​​nokwelashwa okudingekayo enhliziyweni nasemndenini wami… futhi engingakwenza kuphela ukukhala nokumemeza.Qhubeka ukufunda

Hhayi Umoya Noma Amagagasi

 

OTHANDWAYO abangane, engikuthumele muva nje Ukuya Ebusuku ushise izinqwaba zezincwadi ngokungafani nanoma yini eyedlule. Ngibonga kakhulu ngezincwadi namanothi othando, ukukhathalela, nomusa okuvezwe emhlabeni wonke. Ungikhumbuze ukuthi angikhulumeli esikhaleni, iningi lenu lithintekile kakhulu futhi liyaqhubeka nokuthinteka IZwi Manje. Makabongwe uNkulunkulu osebenzisa sonke, ngisho nasekuphukeni kwethu.Qhubeka ukufunda

Ukusinda Isiko Lethu Elinobuthi

 

KUSUKELA ukukhethwa kwamadoda amabili emahhovisi anethonya elikhulu emhlabeni - uDonald Trump esiya eHhovisi likaMongameli waseMelika kanye noPapa Francis esihlalweni sikaSihlalo weSt. Peter - kube noshintsho olukhulu enkulumweni yeningi ngaphakathi kwesiko kanye neSonto uqobo . Noma ngabe bebekuhlosile noma cha, lawa madoda asephendukezele isimo se-quo. Ngaso leso sikhathi, isimo sezombangazwe nesenkolo siguquke kungazelelwe. Okwakufihliwe ebumnyameni kuyeza ekukhanyeni. Okungaqagulwa izolo akusenjalo namuhla. I-oda lakudala liyawa. Kuyisiqalo se- Ukuzamazama Okukhulu lokho kubangela ukugcwaliseka komhlaba wonke kwamazwi kaKristu:Qhubeka ukufunda

Ngokuthobeka Kweqiniso

 

Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, omunye umoya onamandla udlule endaweni yethu uphephetha ingxenye yesivuno sethu hay. Kwathi ezinsukwini ezimbili ezedlule, isikhukhula semvula sacekela phansi kakhulu konke okunye. Lo mbhalo olandelayo uqale ekuqaleni konyaka…

Umkhuleko wami namuhla: “Nkosi, angithobekile. O Jesu, mnene futhi uthobekile ngenhliziyo, yenza inhliziyo yami ibe ngeyaKho… ”

 

LAPHO kunamazinga amathathu okuthobeka, futhi bambalwa kithi abadlulela kwelokuqala. Qhubeka ukufunda