LAPHO Ukuzindla "esikoleni sikaMariya", igama elithi "ubumpofu" laphinde laba yimisebe emihlanu. Okokuqala…

UBUPHOFU BESifundazwe
Imfihlakalo yokuqala ejabulisayo
"I-Annunciation" (Unkown)

 

IN i-Joyful Mystery yokuqala, umhlaba kaMary, amaphupho akhe nezinhlelo zakhe noJoseph, zashintshwa ngokuzumayo. UNkulunkulu wayenecebo elehlukile. Wethuka futhi wesaba, futhi wazizwa ngokungangabazeki engakwazi ukwenza umsebenzi omkhulu kangaka. Kepha impendulo yakhe inanela iminyaka engu-2000:

Kwangathi kungenziwa kimi ngokwezwi lakho.

Ngamunye wethu uzalwa enecebo elithile lezimpilo zakhe, futhi unikezwa izipho ezithile zokukwenza. Futhi-ke, kukangaki sizithola sifisa umona ngamathalente omakhelwane bethu? "Ucula kangcono kunami; uhlakaniphile; ubukeka kangcono; ukhuluma kakhulu…" njalo njalo.

Ubumpofu bokuqala okufanele sibuthathe ngokulingisa ubumpofu bukaKrestu yilo ukuzamukela kwethu nemiklamo kaNkulunkulu. Isisekelo sokwamukelwa lokhu ukwethemba-ukwethemba ukuthi uNkulunkulu ungidalele inhloso, okokuqala nokubaluleke kakhulu, ukuthandwa Nguye.

Kuyakwamukela futhi ukuthi ngimpofu ebuhleni nasebungcweleni, ngiyisoni empeleni, ngincike ngokuphelele engcebweni yesihe sikaNkulunkulu. Ngokwami, angikwazi, ngakho-ke thandaza, "Nkosi, ngihawukele mina soni."

Lobuphofu bunobuso: buyabizwa ukuthobeka.

Blessed are the poor in spirit. (Mathewu 5: 3)

UBUMPOFU BOKUZITHANDA
Ukuvakasha
Isakhiwo esiseConception Abbey, eMissouri

 

IN Imfihlakalo Yesibili Ejabulisayo, uMary uqala ukuyosiza umzala wakhe u-Elizabeth naye olindele ingane. Umbhalo uthi uMariya wahlala lapho "izinyanga ezintathu."

I-trimester yokuqala imvamisa iyisidina kakhulu kwabesifazane. Ukukhula ngokushesha kwengane, ukushintsha kwamahomoni, yonke imizwa… kepha, kwaba ngalesi sikhathi lapho uMary enza khona izidingo zakhe zokusiza umzala wakhe.

UmKrestu oyiqiniso yilowo ozidela ngokusebenzela omunye.

    UNkulunkulu ungowokuqala.

    Umakhelwane wami ungowesibili.

    Ngingowesithathu.

Le yindlela enamandla kakhulu yobuphofu. Ubuso yilobo be ukuthanda.

...he emptied himself, taking the form of a slave... becoming obedient to death, even death on a cross.  (Fil 2: 7)

UBUPHOFU BOKULULA
Ukuzalwa kukaJesu

IGEERTGEN isamba Sint Jans, 1490

 

WE cabanga ngeMfihlakalo Yesithathu Ejabulisayo ukuthi uJesu akazalelwanga esibhedlela esinezinzalo noma esigodlweni. INkosi yethu ibibekwe emkhombeni "ngoba yayingekho indawo yabo endlini yezihambi."

Futhi uJoseph noMariya abazange baphikelele ngokunethezeka. Abazange bafune okuhle kunakho konke, yize babefanele bakufune. Baneliseka ngokulula.

Impilo yomKrestu oyiqiniso kufanele ibe yinto elula. Umuntu angaba yisicebi, kepha aphile impilo elula. Kusho ukuhlala nalokho umuntu akudingayo, kunokuba akufune (ngokwesizathu). Amakhabethe ethu ngokuvamile yi-thermometer yokuqala yokulula.

Futhi ukwenza lula akusho ukuthi kufanele uhlale endaweni eyisicefe. Nginesiqiniseko sokuthi uJoseph wahlanza umkhombe, nokuthi uMary wawufaka ngendwangu ehlanzekile, nokuthi izindlu zabo ezincane zaqoqwa ngangokunokwenzeka ekufikeni kukaKristu. Kanjalo nezinhliziyo zethu kufanele zilungiselelwe ukufika koMsindisi. Ubumpofu bokulula bumenzela indawo.

Futhi inobuso: ukwaneliseka.

I have learned the secret of being well fed and of going hungry, of living in abundance and being in need. I have the strength for everything through him who empowers me. (Fil. 4: 12-13)

Ubumpofu BOKUNIKELA

Isethulo

"Imfihlakalo Yesine Ejabulisayo" kaMichael D. O'Brien

 

NGOKUSHO kumthetho wamaLevi, owesifazane obelethile kufanele alethe ethempelini:

iwundlu elinonyaka libe ngumnikelo wokushiswa nejuba noma ihobhe lomnikelo wesono ... Uma, kodwa-ke, engenakukwazi ukukhokhela iwundlu, angathatha amahobhe amabili… " (Lev. 12: 6, 8)

Ku-Fourth Joyful Mystery, uMary noJoseph banikela ngezinyoni. Ngobumpofu babo, kwaba yikho konke ababekwazi ukukukhokhela.

UmKrestu oyiqiniso ubizelwe futhi ukunikela, hhayi isikhathi kuphela, kepha nezinsizakusebenza — imali, ukudla, impahla— "kuze kube buhlungu", UMama Teresa obusisiwe angathi.

Njengesiqondiso, ama-Israyeli ayezonikeza okweshumi noma amaphesenti ayishumi "othelo lokuqala" lomholo wabo "endlini yeNkosi." ETestamenteni Elisha, uPawuli akagunci ngamagama ngokusekela iSonto nalabo abakhonza iVangeli. Futhi uKristu ubeka ukugqama kwabampofu.

Angikaze ngihlangane nomuntu owayekhipha okweshumi kwamaphesenti omholo wakhe owayeswele lutho. Kwesinye isikhathi "izinqolobane" zabo zichichima lapho behambisa kakhulu.

Nika futhi uphiwe izipho, isilinganiso esihle, esipakishwe ndawonye, ​​esinyikinyiswayo nesichichimayo, sizothelwa ethangeni lakho " (Luk 6:38)

Ubumpofu bokuzidela bungesinye lapho sibheka khona ukweqisa kwethu, kungabhekwa njengemali yokudlala, futhi ngaphezulu njengesidlo "somfowethu" esilandelayo. Abanye babizwa ukuthi bathengise yonke into banikeze abampofu ( Mathewu 19:21 ). Kepha sonke sibizelwe "ukulahla konke esinakho" - ukuthanda kwethu imali nokuthanda izinto ezingazithenga — nokunikela, ngisho, kulokho esingenakho.

Kakade, singakuzwa ukungabi nalukholo kwethu ekuhlinzekweni uNkulunkulu.

Okokugcina, ubumpofu bokuzidela isimo somoya engihlala ngikulungele ukuzinikela ngaso sonke isikhathi. Ngithi ezinganeni zami, "Phathani imali esikhwameni sakho semali, uma kwenzeka uhlangana noJesu, ezifihle kwabampofu. Yiba nemali, hhayi imali ongayisebenzisa, njengokunikela."

Lolu hlobo lobumpofu lunobuso: bunjalo ukuphana.

Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house, and try me in this, says the Lord: Shall I not open for you the floodgates of heaven, to pour down blessing upon you without measure?  (Mal 3:10)

...this poor widow put in more than all the other contributors to the treasury. For they have all contributed from their surplus wealth, but she, from her poverty, has contributed all she had, her whole livelihood. (Mar 12: 43-44)

UBUMPOFU BOKUZINIKELA

Imfihlakalo yesihlanu Ejabulisayo

Imfihlakalo yesihlanu Ejabulisayo (Akwaziwa)

 

KUPHELA ukuba neNdodana kaNkulunkulu njengengane yakho akusona isiqinisekiso sokuthi konke kuzolunga. KuFifthth Joyful Mystery, uMary noJoseph bathola ukuthi uJesu ulahlekile kulayini wabo. Ngemuva kokumfuna, bamthola ethempelini emuva eJerusalema. Umbhalo uthi "bamangala" nokuthi "abakuzwanga lokho akusho kubo."

Ubuphofu besihlanu, obungaba nzima kakhulu, yilobo Ukuzinikela: Ukwamukela ukuthi asinamandla okugwema ubunzima obuningi, izinkathazo, nokuhlehliswa okulethwa usuku nosuku. Ziza — futhi siyamangala — ikakhulukazi uma zingalindelekile futhi zibonakala zingafaneleki. Yilapho-ke lapho sihlangabezana nobuphofu bethu… ukwehluleka kwethu ukuqonda intando kaNkulunkulu engaqondakali.

Kepha ukwamukela intando kaNkulunkulu ngokuthamba kwenhliziyo, ukunikela njengamalungu obupristi basebukhosini ukuhlupheka kwethu kuNkulunkulu ukuba kuguqulwe kube ngumusa, kungukuthobeka okufanayo uJesu amukela ngakho iSiphambano, ethi, "Hhayi intando yami kepha eyakho mayenziwe." UKristu waba mpofu kanjani! Yeka ukuthi sicebe kanjani ngenxa yalo! Futhi umphefumulo womunye uyoceba kanjani lapho igolide lokuhlupheka kwethu inikelwa ngabo ngaphandle kobuphofu bokuzinikela.

Intando kaNkulunkulu ingukudla kwethu, noma ngabe kwesinye isikhathi kunambitheka kamunyu. Isiphambano sasinomunyu impela, kepha alukho uvuko ngaphandle kwaso.

Ubumpofu bokuzinikela bunobuso: ukubekezela.

I know your tribulation and poverty, but you are rich... Do not be afraid of anything you are going to suffer... remain faithful until death, I will give you the crown of life. (IsAm. 2: 9-10)

LABO imisebe emihlanu yokukhanya, evela enhliziyweni yomKristu,
angabhoboza ubumnyama bokungakholwa emhlabeni omele ukukholelwa:
 

USt. Francis wase-Assisi
USt. Francis wase-Assisi, nguMichael D. O'Brien

 

UBUPHOFU BESifundazwe

UBUMPOFU BOKUZITHANDA

UBUPHOFU BOKULULA

Ubumpofu BOKUNIKELA

UBUMPOFU BOKUZINIKELA

 

Ubungcwele, umyalezo oqinisekisa ngaphandle kwesidingo samazwi, yisibonakaliso esiphilayo sobuso bukaKristu.  —UJOHANE PAUL II, Novo Millennio Ineunte

Injabulo Emthethweni KaNkulunkulu

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
ngoLwesihlanu, Julayi 1, 2016
Khetha. Isikhumbuzo sikaSt. Junípero Serra

Imibhalo yenkolo lapha

isinkwa1

 

KAKHULU kushiwo kulo nyaka weJubili Womusa ngothando nesihe sikaNkulunkulu kuzo zonke izoni. Umuntu angasho ukuthi uPapa Francis uyidudulile ngempela imingcele "ekwamukeleni" izoni esifubeni seSonto. [1]qhathanisa Umugqa Omncane Phakathi Kesihe Nokwehluka-Ingxenye I-III Njengoba uJesu esho eVangelini lanamuhla:

Labo abaphilile abadingi udokotela, kodwa abagulayo bayamdinga. Hambani niyofunda incazelo yamagama, Ngifuna umusa, hhayi umhlatshelo. Angizelanga ukubiza abalungileyo kepha izoni.

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi