Ithemba Lokugcina Lensindiso?

 

THE ISonto lesibili lePhasika li Divine Divine Sunday. Kuwusuku uJesu athembisa ngalo ukuthululela umusa ongenakulinganiswa ngezinga elithile, kwabanye “Ithemba lokugcina lensindiso.” Yize kunjalo, amaKhatholika amaningi awazi ukuthi liyini leli dili noma angaze ezwe ngalo epulpiti. Njengoba uzobona, lolu akulona usuku olujwayelekile…

Qhubeka ukufunda

Ukuma Kokugcina

 

THE ezinyangeni ezimbalwa ezedlule kube yisikhathi sami sokulalela, sokulinda, sempi yangaphakathi nengaphandle. Ngilungabazile ubizo lwami, isiqondiso sami, inhloso yami. Kusekuthuleni kuphela ngaphambi kweSakramente Elingcwele lapho iNkosi yagcina iphendule izicelo zami: Akakaqedi ngami. Qhubeka ukufunda

Isiphephelo Esikhulu Netheku Eliphephile

 

Ishicilelwe okokuqala ngoMashi 20, 2011.

 

NJALO Ngibhala ngo “ukujeziswa"Noma"ubulungiswa baphezulu, ”Ngihlala ngicothoza, ngoba kaningi la magama awaqondakali kahle. Ngenxa yokulimala kwethu, nemibono esontekile “ngobulungiswa”, siveza imibono yethu eyiphutha kuNkulunkulu. Sibona ubulungiswa njengokuthi "kubuyiselwe emuva" noma abanye bathole "lokho okubafanele." Kepha esingakuqondi kaningi ukuthi “izijeziso” zikaNkulunkulu, “izijeziso” zikaYise, zigxilile njalo, njalo, njalo, Ngisemathandweni.Qhubeka ukufunda

IHubo 91

 

Wena ohlala endaweni yokukhosela yoPhezukonke,
Bahlala emthunzini kaSomandla,
Yisho kuJehova, uthi: “Isiphephelo sami nenqaba yami,
uNkulunkulu wami engimethembayo. ”

Qhubeka ukufunda

Leli Ihora...

 

NGOBUDLELWANE BESt. UJOSEFA,
UMYENI WENKOSIKAZI UBUSISIWE UMARIYA

 

SO kuningi okwenzekayo, ngokushesha okukhulu kulezi zinsuku - njengoba nje iNkosi yayishilo.[1]qhathanisa Ijubane le-Warp, Shock ne-Awe Ngempela, lapho sisondela eduze “Eso Lesiphepho”, kulapho siyashesha khona imimoya yoshintsho ziyaphephetha. Lesi Siphepho esenziwe umuntu sihamba ngesivinini esingamesabi uNkulunkulu siye “ukushaqeka nokwesaba” isintu endaweni yokuthobelana — konke “okuzuzisa bonke”, yebo, ngaphansi kwegama elithi “Ukusetha Kabusha Okukhulu” ukuze “kwakhiwe kabusha kangcono.” Omesiya abalandela le-utopia entsha sebeqala ukukhipha wonke amathuluzi oguquko lwabo - impi, isiyaluyalu somnotho, indlala nezifo. Ngempela lufikela abaningi “njengesela ebusuku”.[2]I-1 Thess 5: 12 Igama elisebenzayo lithi “isela”, okuwumgogodla wale nhlangano ye-neo-communistic (bheka Isiprofetho Sika-Isaya Sobukhomanisi Bomhlaba Wonke).

Futhi konke lokhu kungaba yisizathu sokuthi indoda engenalo ukholo ithuthumele. Njengoba uSt John wezwa embonweni eminyakeni eyizi-2000 edlule ngabantu balesi sikhathi bethi:

“Ngubani ongaqhathaniswa nesilo noma ngubani ongalwa naso na?” (IsAmbulo 13:4)

Kodwa kulabo abanokholo kuJesu, bazobona izimangaliso zoKuphakelwa koBunkulunkulu maduze, uma kungenjalo...Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 qhathanisa Ijubane le-Warp, Shock ne-Awe
2 I-1 Thess 5: 12

Ubaba Wesihe Saphezulu

 
NGANGINAYO ubumnandi bokukhuluma noFr. Seraphim Michalenko, MIC eCalifornia emasontweni ambalwa eminyakeni eyisishiyagalombili edlule. Ngesikhathi sisemotweni, uFr. USeraphim wangitshela ukuthi kunesikhathi lapho idayari kaSt Faustina yayisengozini yokuvinjelwa ngokuphelele ngenxa yokuhumusha okungalungile. Ungene nokho, walungisa ukuhumusha, okuvule indlela yokuba kusatshalaliswe imibhalo yakhe. Ekugcineni waba yi-Vice Postulator ngokugcotshwa kwakhe.

Qhubeka ukufunda

Isixwayiso Sothando

 

IS kungenzeka ukuphula inhliziyo kaNkulunkulu? Ngingasho ukuthi kungenzeka uku bhoboza Inhliziyo yakhe. Siyake sikucabangele lokho? Noma sicabanga ngoNkulunkulu emkhulu kangaka, ongunaphakade, ongaphezu kwemisebenzi yabantu yesikhashana ebonakala ingabalulekile kangangoba imicabango yethu, amazwi, kanye nezenzo zethu kufihlwe Nguye?Qhubeka ukufunda

Isiphephelo Sezikhathi Zethu

 

THE Isivunguvungu Esikhulu njengesiphepho lokho kusabalale kuso sonke isintu ngeke kuphele ize ifeze isiphetho sayo: ukuhlanzwa komhlaba. Kanjalo, njengasesikhathini sikaNowa, uNkulunkulu uhlinzeka nge- umkhumbi ukuze abantu Bakhe babavikele futhi balondoloze “insali.” Ngothando nokuphuthuma, ngicela abafundi bami ukuthi bangachithi isikhathi futhi baqale ukukhuphuka ngezitebhisi baye esiphephelweni uNkulunkulu asinikeze sona…Qhubeka ukufunda

Ubaba Ulindile…

 

KULUNGILE, Ngizokusho nje.

Awazi ukuthi kunzima kanjani ukubhala konke ukusho esikhaleni esincane kangako! Ngizama ngakho konke okusemandleni ukungakunqobi ngesikhathi esifanayo ngizama ukwethembeka emazwini esivuthayo enhliziyweni yami. Kwabaningi, uyaqonda ukuthi zibaluleke kangakanani lezi zikhathi. Awuyivuli le mibhalo bese ububula, “Ngikufunde kangakanani manje? ” (Noma kunjalo, ngizama konke okusemandleni ami ukugcina yonke into isondele.) Umqondisi wami wezomoya uthe muva nje, “Abafundi bakho bayakwethemba, Maka. Kepha udinga ukubethemba. ” Lowo bekungumzuzu obalulekile kimi ngoba sekuyisikhathi eside ngizwa lokhu kuxabana okumangazayo phakathi kokuba ukukubhalela, kodwa engafuni ukweqisa. Ngamanye amagama, ngithemba ukuthi ungaqhubeka! (Manje njengoba kungenzeka ube wedwa, unesikhathi esiningi kunanini ngaphambili, akunjalo?)

Qhubeka ukufunda

UMama wethu: Lungiselela - Ingxenye I

 

LOKHU ntambama, ngiphume okokuqala ngqa ngemuva kokuvalelwa yedwa emasontweni amabili ukuze ngiye ukuvuma izono. Ngangena esontweni ngilandela ngemuva kompristi osemusha, inceku ethembekile, ezinikele. Ngingakwazi ukungena endaweni yokuvuma izono, ngaguqa endaweni yesikhulumi sokwenza amashifu, esethwe kumfuneko ye- "social-distancing". Mina noBaba sabuka ngamunye ngokungakholwa, bese ngibheka eTabernakele… ngaze ngakhala izinyembezi. Ngesikhathi ngivuma izono, angizange ngiyeke ukukhala. Izintandane ezivela kuJesu; izintandane ezivela kubapristi ngomuntu Christi… kodwa ngaphezu kwalokho, ngazizwa ezikaMama Wethu uthando olujulile nokukhathazeka kubapristi bayo noPapa.Qhubeka ukufunda

Ukuhlanza uMlobokazi…

 

THE imimoya yesiphepho ingabhubhisa — kepha ingakhumula futhi ihlanze. Ngisho namanje, siyabona ukuthi uBaba usebenzisa kanjani ukuqhuma kokuqala kwalokhu Isivunguvungu Esikhulu kuya hlambulula, hlanza, futhi Lungiselela uMlobokazi kaKristu ka Ukuza kwakhe ukuhlala nokubusa kulo ngendlela entsha. Njengoba izinhlungu zokuqala zomsebenzi onzima ziqala ukungenela, vele, ukuvuka sekuqalile futhi imiphefumulo isiqala ukucabanga futhi ngenhloso yempilo nendawo okuyiwa kuyo ekugcineni. Kakade, iPhimbo loMalusi Omuhle, libiza izimvu zaKhe ezilahlekile, selizwakala esivunguvungwini…Qhubeka ukufunda

Abapristi, Nokunqoba Okuzayo

Ukuqhutshwa Komama Wethu eFatima, ePortugal (Reuters)

 

Inqubo elungiselelwe isikhathi eside neqhubekayo yokuqedwa komqondo wobuKristu wokuziphatha kwaba, njengoba ngike ngazama ukukhombisa, kwaphawulwa nge-radicalism engakaze ibonwe ngeminyaka yama-1960… Emaseminaleni ahlukahlukene, kwasungulwa izinhlaka zobungqingili…
—EMERITUS POPE BENEDICT, indatshana ebhekene nenkinga yamanje yokukholwa eSontweni, Apr 10, 2019; I-Catholic News Agency

… Amafu amnyama kakhulu ahlangana phezu kweSonto LamaKatolika. Njengokungathi kuphuma kwalasha okujulile, kuvela izehlakalo eziningi ezingenakuqondakala zokunukubezwa ngokocansi esikhathini esidlule — izenzo ezenziwe abapristi nezenkolo. Amafu abeka izithunzi zawo ngisho nakuSihlalo kaPeter. Manje akekho umuntu osakhuluma ngegunya lokuziphatha lomhlaba ovame ukunikezwa uPapa. Ingakanani le nkinga? Ngabe ngempela, njengoba sifunda kwesinye isikhathi, kungenye yezinto ezinkulu emlandweni weSonto na?
—Umbuzo kaPeter Seewald kuPapa Benedict XVI, kusukela Ukukhanya Kwezwe: UPapa, iSonto, Nezimpawu Zezikhathi (Ignatius Press), iphe. 23
Qhubeka ukufunda

Ekugxekeni abefundisi

 

WE baphila ezikhathini ezikhokhiswa kakhulu. Ikhono lokushintshana ngemicabango nemibono, ukwehluka nokuphikisana, cishe kuyisikhathi esidlule. [1]bheka Ukusinda Isiko Lethu Elinobuthi futhi Ukuya Kweqile Kuyingxenye ye- Isivunguvungu Esikhulu futhi Ukudideka OkunguDeveli eshanela umhlaba njengesiphepho esiya siba namandla. ISonto alikho ngaphandle njengoba ulaka nokukhungatheka okubhekiswe kubefundisi kuyaqhubeka kukhula. Inkulumo nempikiswano enempilo inendawo yayo. Kepha kaningi, ikakhulukazi ezinkundleni zokuxhumana, akukuhle neze. Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 bheka Ukusinda Isiko Lethu Elinobuthi futhi Ukuya Kweqile

Usuku Olukhulu Lokukhanya

 

 

Manje sengithumela kini u-Eliya umprofethi,
lungakafiki usuku lweNkosi,
usuku olukhulu nolwesabekayo;
Uyakuphendulela izinhliziyo zawoyise emadodaneni abo,
nenhliziyo yamadodana koyise,
funa ngifike ngilishaye izwe ngokuliqeda nya.
(Mal 3: 23-24)

 

ABAZALI qonda ukuthi, noma ngabe unolahleko ovukelayo, uthando lwakho ngaleyo ngane alupheli. Kubuhlungu kakhulu lokho kuphela. Ufuna nje leyo ngane ukuthi "ibuye ekhaya" iphinde izithole futhi. Kungakho, ngaphambi kuka-tyena uSuku Lwezobulungiswa, UNkulunkulu, uBaba wethu onothando, uzonikeza abalahlekileyo balesi sizukulwane ithuba lokugcina lokubuyela ekhaya — ukugibela “uMphongolo” —ngaphambi kokuba lesi Siphepho samanje sihlanze umhlaba.Qhubeka ukufunda

Ihora Lomusa Omkhulu

 

ZONKE IZINHLOBO usuku, umusa owedlulele wenziwa utholakale kithi izizukulwane ezedlule ezazingenawo noma zazingazazi ngawo. Kungumusa owenzelwe isizukulwane sethu, kusukela ekuqaleni kwekhulu lama-20, manje esiphila "esikhathini somusa." Qhubeka ukufunda

Ezinyathelweni zikaSt

USt. John uphumule esifubeni sikaKristu, (UJohn 13: 23)

 

AS ufunda lokhu, ngisendizeni ebheke eZweni Elingcwele ukuze ngiqale uhambo lokuya ezindaweni ezingcwele. Ngizothatha izinsuku eziyishumi nambili ezilandelayo ukuncika esifubeni sikaKristu eSidlweni Sakhe Sokugcina… ukungena eGetsemane ukuze “ngibuke futhi ngithandaze”… futhi ngime ngithule eKhalvari ukuthola amandla eSiphambanweni naseNkosikazini Yethu. Lokhu kuzoba ukubhala kwami ​​kokugcina ngize ngibuye.Qhubeka ukufunda

Imicabango Yokugcina evela eRoma

IVatican enqamula iTiber

 

okusemqoka engqungqutheleni yamasonto lapha kwakuyizinkambo esazithatha njengeqembu kulo lonke elaseRoma. Kwabonakala ngokushesha ezakhiweni, ezakhiweni nakubuciko obungcwele lokho izimpande zobuKristu azinakwehlukaniswa neSonto LamaKatolika. Kusuka ohambweni lukaSt. Paul lapha kuya kubafel 'ukholo bokuqala kuye uSt. Jerome, umhumushi omkhulu wemiBhalo owabizelwa eSontweni LaseSt. Laurence nguPapa uDamasus… ukuqhakaza kweSonto lokuqala kucace ngokusobala emthini UbuKatolika. Umqondo wokuthi i-Catholic Faith yasungulwa emakhulwini eminyaka kamuva uyinkohliso njengo-Easter Bunny.Qhubeka ukufunda

Imicabango engahleliwe evela eRoma

 

Ngifikile eRoma namuhla engqungqutheleni yamasonto kule mpelasonto. Nani nonke, bafundi bami, enhliziyweni yami, ngithathe uhambo lokuhamba kwaze kwaba kusihlwa. Eminye imicabango engahleliwe lapho ngihleli etsheni lamatshe eSt Peter's Square…

 

OYinqaba umuzwa, ubheke phansi i-Italy njengoba sehla lapho sifika. Izwe lomlando wasendulo lapho amabutho amaRoma ayemasha khona, abangcwele bahamba, futhi kwachitheka igazi labanye abaningi. Manje, imigwaqo emikhulu, ingqalasizinda, nabantu abagcwele njengezintuthwane ngaphandle kokwesaba abahlaseli kunikeza ukufana kokuthula. Kodwa ingabe ukuthula kweqiniso kumane kungabikho kwempi?Qhubeka ukufunda

Ongcwele noBaba

 

OTHANDWAYO bafowethu nodadewethu, sekuphele izinyanga ezine selokhu kwavela isiphepho esadala umonakalo epulazini lethu nasezimpilweni zethu lapha. Namuhla, ngilungisa okokugcina ezigodini zethu zezinkomo ngaphambi kokuba sibheke ezihlahleni eziningi ezisasele ukuba zigawulwe endaweni yethu. Lokhu kusho ukuthi isigqi senkonzo yami esaphazanyiswa ngoJuni sisalokhu sinjalo, namanje. Ngizinikele kuKristu ukwehluleka ngalesi sikhathi ukunikela ngempela engikufisayo ukunikela… futhi ngethembele ecebeni Lakhe. Ngolunye usuku ngesikhathi.Qhubeka ukufunda

Ngqonde Esivunguvungwini

 

NGEMVELO YENDODAKAZI EBUSISIWE UMARIYA

 

IT sekuyisikhathi sokuhlanganyela nawe okwenzeke kimi kuleli hlobo lapho isiphepho esingazelelwe sihlasela ipulazi lethu. Nginesiqiniseko sokuthi uNkulunkulu wasivumela lesi “siphepho esincane,” ngokwengxenye, ukusilungiselela lokho okuseza emhlabeni wonke. Konke engikutholile kuleli hlobo kufanekisela engikuchithe cishe iminyaka eyi-13 ngibhala ngakho ukukulungiselela lezi zikhathi.Qhubeka ukufunda

Ukukhetha izinhlangothi

 

Lapho omunye umuntu ethi, "Mina ngingokaPawulu," nomunye,
“Mina ngingoka-Apholo,” anisibo nje abesilisa na?
(Ukufundwa kweMisa kokuqala namuhla)

 

THANDAZA Okuningi… khuluma kancane. Lawa ngamazwi okushiwo uMama Wethu awabhekise eSontweni ngalo leli hora. Kodwa-ke, ngenkathi ngibhala ukuzindla ngaleli sonto eledlule,[1]qhathanisa Thandaza Kakhulu… Khuluma Kancane idlanzana labafundi laphikisana ngandlela thile. Ubhala eyodwa:Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 qhathanisa Thandaza Kakhulu… Khuluma Kancane

Umzamo Wokugcina

Umzamo Wokugcina, by UTianna (Mallett) Williams

 

UKUTHOLA INHLIZIYO ENGCWELE

 

IMMEDIATELY ngemuva kombono omuhle ka-Isaya wesikhathi sokuthula nobulungiswa, esandulelwa ukuhlanzwa komhlaba kushiye insali kuphela, ubhala umthandazo omfushane wokudumisa nokubonga umusa kaNkulunkulu — umthandazo ongokwesiprofetho, njengoba sizobona:Qhubeka ukufunda

Kwanele Imiphefumulo Emihle

 

UKUTHANDEKA—Ukungabi nandaba okukhuthazwa inkolelo yokuthi izenzakalo zesikhathi esizayo azinakugwenywa — akusona isimo sobuKristu. Yebo, iNkosi yethu yakhuluma ngemicimbi yesikhathi esizayo eyayizokwandulela ukuphela komhlaba. Kepha uma ufunda izahluko ezintathu zokuqala zeNcwadi yeSambulo, uzobona ukuthi i- isikhathi yale micimbi inemibandela: ixhomeke ekuphenduleni kwethu noma ukuntuleka kwayo:Qhubeka ukufunda

UNkulunkulu Unobuso

 

NGAPHAMBILI zonke izimpikiswano zokuthi uNkulunkulu unolaka, unonya, unobushiqela; amandla angenacala angenabulungisa, akude futhi angenasithakazelo; umuntukazana ongathetheleli nonokhahlo… ungena kumuntu kaNkulunkulu, uJesu Kristu. Uza, hhayi nenqwaba yonogada noma ibutho lezingelosi; hhayi ngamandla nangamandla noma ngenkemba — kodwa ngobumpofu nokungabi namandla kosana olusanda kuzalwa.Qhubeka ukufunda

Ukuguquka nesibusiso


Ukushona kwelanga esweni lesiphepho

 


KUNYE
eminyakeni eyedlule, ngezwa iNkosi isithi kukhona Isivunguvungu Esikhulu eza emhlabeni, njengesiphepho. Kepha lesi Siphepho besingeke sibe ngesomama wemvelo, kepha senziwe ngu eyodwa uqobo: isivunguvungu sezomnotho, senhlalo, nezepolitiki esizoguqula ubuso bomhlaba. Ngizwe ukuthi iNkosi ingicela ukuthi ngibhale ngalesi Siphepho, ukulungiselela imiphefumulo ngalokho okuzayo — hhayi kuphela i- Kuhlangana yezehlakalo, kepha manje, ukuza Isibusiso. Lo mbhalo, ukuze ungabi mude kakhulu, uzokhipha izingqikithi zemibhalo yaphansi engivele ngiwunwebisile kwenye indawo…

Qhubeka ukufunda

Ingoma Yomlindi

 

Ishicilelwe okokuqala ngoJuni 5, 2013… ngezibuyekezo namuhla. 

 

IF Ngingakhumbula kafushane lapha isipiliyoni esinamandla cishe eminyakeni eyishumi eyedlule lapho ngazizwa ngiphoqelekile ukuya esontweni ukuyothandaza ngaphambi kweSakramente elibusisiwe…

Qhubeka ukufunda

Intambo yesihe

 

 

IF umhlaba ukhona Ukulenga ngentambo, intambo eqinile ye- Isihe Saphezulu-Lolo uthando lukaNkulunkulu ngalesi sintu esimpofu. 

Angifuni ukujezisa isintu esibuhlungu, kepha ngifisa ukusipholisa, sikucindezela ku-Nhliziyo Yami Yomusa. Ngisebenzisa isijeziso lapho bona uqobo bangiphoqa ukuba ngenze njalo; Isandla sami siyanqikaza ukubamba inkemba yobulungisa. Ngaphambi koSuku lwezoBulungiswa ngithumela uSuku loMusa.  —UJesu kuya eSt Faustina, Isihe Saphezulu Emphefumulweni Wami, Idayari, n. 1588

Kulawo magama athambile, sizwa ukuhlanganiswa kwesihe sikaNkulunkulu nobulungiswa baKhe. Akukaze kube ngaphandle komunye. Ngoba ubulungiswa luthando lukaNkulunkulu olukhonjiswe ku ukuhleleka kwaphezulu okugcina indawo yonke ihlanganiswe yimithetho — noma ngabe yimithetho yemvelo, noma imithetho “yenhliziyo”. Ngakho-ke noma ngabe umuntu uhlwanyela imbewu emhlabathini, uthando enhliziyweni, noma wona emphefumulweni, umuntu uzohlala evuna akuhlwanyelayo. Lokho iqiniso elingapheli eleqa zonke izinkolo nezikhathi… futhi lidlalwa kakhulu ezindabeni zezintambo ezingamahora angama-24.Qhubeka ukufunda

Ukulenga Ngocingo

 

THE umhlaba ubonakala ulenga ngentambo. Ukusongelwa kwempi yenuzi, ukonakala kwesimilo okwandile, ukwehlukana phakathi kweSonto, ukuhlaselwa komndeni, nokuhlaselwa kobulili babantu kubangele ukuthula komhlaba nozinzo endaweni eyingozi. Abantu bayahlukana. Ubudlelwano buyaqaqeka. Imindeni iyahlukana. Izizwe ziyahlukana…. Lowo yisithombe esikhulu — nesibonakala sengathi iZulu liyavumelana naso:Qhubeka ukufunda

UGideyoni Omusha

 

ISIKHUMBUZO SOBUKHOSI BOBUKAZI BENTOMBI UMARIYA

 

UMark uza ePhiladelphia ngoSepthemba, 2017. Imininingwane ekugcineni kwalokhu kubhalwa… Ekufundweni kweMisa kokuqala kwanamuhla kulesi sikhumbuzo sobukhosi bukaMariya, sifunda ngobizo lukaGideon. INkosikazi yethu nguGidiyoni omusha wezikhathi zethu…

 

DAWN uxosha ubusuku. Intwasahlobo ilandela ubusika. Uvuko luphuma ethuneni. Lezi yizifaniso zesiphepho esifike eBandleni nasemhlabeni. Ngoba bonke bazobonakala sengathi balahlekile; iSonto lizobonakala linqotshwe ngokuphelele; ububi buzozikhandla ebumnyameni besono. Kepha kunjalo kulokhu ubusuku ukuthi uMama wethu, “njengeNkanyezi Yokushunyayelwa Okusha”, njengamanje usiholela ngasekuseni lapho iLanga Lezobulungiswa lizophuma khona ngeNkathi entsha. Usilungiselela i- Ilangabi Lothando, ukukhanya okuzayo kweNdodana yakhe…

Qhubeka ukufunda

Ukuqedela Inkambo

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaMeyi 30, 2017
NgoLwesibili Weviki Lesikhombisa LePhasika

Imibhalo yenkolo lapha

 

LAPHA wayeyindoda eyayizonda uJesu Kristu ... waze wahlangana Naye. Ukuhlangana Nothando Olumsulwa kuzokwenza lokho kuwe. USt Paul wasuka ekuthatheni impilo yamaKrestu, wavele wanikela ngempilo yakhe njengomunye wabo. Ngokuphikisana kakhulu “nabafel 'ukholo baka-Allah” banamuhla, abagwala ubuso babo futhi bazibhinca amabhomu ukuze babulale abantu abangenacala, uSt. Paul waveza ukufel' ukholo kweqiniso: ukuzidela ngenxa yomunye. Akazange azifihle noma afihle iVangeli, ngokulingisa uMsindisi wakhe.Qhubeka ukufunda

Isiphephelo Esingaphakathi

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaMeyi 2, 2017
NgoLwesibili Weviki Lesithathu LePhasika
Isikhumbuzo sikaSt. Athanasius

Imibhalo yenkolo lapha

 

LAPHO yisigcawu kwelinye lamanoveli kaMichael D. O'Brien engingakaze ngiyikhohlwe — lapho umpristi ehlushwa ngenxa yokwethembeka kwakhe. [1]Ukusithwa kwelanga, Ignatius Cindezela Ngaleso sikhathi, umfundisi ubonakala ehlela endaweni lapho abathumbi bakhe bengeke bafinyelele khona, indawo ejulile enhliziyweni yakhe lapho kuhlala khona uNkulunkulu. Inhliziyo yakhe yayiyisiphephelo ngoba, futhi lapho, kwakunguNkulunkulu.

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 Ukusithwa kwelanga, Ignatius Cindezela

UKhisimusi awukaze Uphele

 

I-CHRISTMAS kuphelile? Ungacabanga kanjalo ngezindinganiso zomhlaba. “Abangamashumi amane aphezulu” bathathe indawo yomculo kaKhisimusi; izimpawu zokuthengisa zithathe indawo yokuhlobisa; amalambu anciphile futhi kukhahlelwa izihlahla zikaKhisimusi. Kepha kithina njengamaKhatholika angamaKhatholika, sisekhona phakathi kwe ukubuka okucabangayo eZwini osephenduke inyama — uNkulunkulu waba ngumuntu. Noma okungenani, kufanele kube njalo. Sisalindele ukwambulwa kukaJesu kwabeZizwe, kulabo baMagiya abahamba besuka kude beyobona uMesiya, okumele “aluse” abantu bakaNkulunkulu. Le "epiphany" (ekhunjulwa ngaleli Sonto), empeleni, iyisisekelo sikaKhisimusi, ngoba iveza ukuthi uJesu akasekho "olungile" kumaJuda, kepha usemuntwini wonke, owesilisa, owesifazane nengane ohamba ebumnyameni.

Qhubeka ukufunda

uJesu

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
ngoMgqibelo, Disemba 31, 2016
Usuku Lwesikhombisa Lokuzalwa KukaNkulunkulu Wethu kanye
Ukulinda kweSolemnity of the Virgin Mary,
Umama kaNkulunkulu

Imibhalo yenkolo lapha


Ukwamukela Ithemba, ngu-Léa Mallett

 

LAPHO yizwi elilodwa elisenhliziyweni yami ngalobu busuku beSikhumbuzo sikaMama kaNkulunkulu:

UJesu.

Leli “yizwi manje” elisemngceleni ka-2017, “izwi manje” engilizwa ngeNkosikazi yethu iprofetha ngezizwe neBandla, ngemindeni nemiphefumulo:

UJESU.

Qhubeka ukufunda

EMedjugorje

 

Kuleli sonto, bengizindla ngeminyaka engamashumi amathathu edlule selokhu kwabikwa ukuthi uLady Wethu uqale ukuvela eMedjugorje. Bengilokhu ngicabanga ngoshushiso oluyisimanga nobungozi ababoni abakhuthazelela, bengingazi usuku nosuku ukuthi amaKhomanisi azowathumela yini njengoba uhulumeni waseYugoslavia wayaziwa ngokwenza "nabaphikisi" (njengoba ababoni abayisithupha babengeke, besongelwa, bathi ukuthi izibuko zazingamanga). Ngicabanga izihlubuki eziningi engike ngahlangabezana nazo ohambweni lwami, abesilisa nabesifazane abathole ukuguquka kwabo futhi babiza kuleyo ntaba… ikakhulu abapristi engihlangane nabo uMama Wethu abababizela ohambweni oluya khona. Ngicabanga futhi ukuthi, kungekudala, umhlaba wonke uzodonselwa "eMedjugorje njengoba kuzokwambulwa okuthiwa" izimfihlo "ababoni abazigcine ngokwethembeka (abakaze baxoxe ngazo bodwa, kulowo ojwayelekile kubo bonke - "isimangaliso" saphakade esizosala emuva e-Apparition Hill.)

Ngicabanga futhi ngalabo abamelane nomusa nezithelo ezingenakubalwa zale ndawo ezivame ukufundwa njengeZenzo zabaPhostoli kuma-steroids. Akuyona indawo yami ukumemezela iMedjugorje njengeqiniso noma amanga — into iVatican eqhubeka nokuyibona. Kepha nami angisiyekeli lesi simo, ngifaka leyo mpikiswano evamile yokuthi “Yisambulo sangasese, ngakho-ke angidingi ukukukholwa” —okungathi lokho uNkulunkulu akushoyo ngaphandle kweCatechism noma kweBhayibheli akubalulekile. Lokho uNkulunkulu akukhulumile ngoJesu kuSambulo Somphakathi kuyadingeka Insindiso; kepha lokho uNkulunkulu akushoyo kithi ngesambulo esingokwesiprofetho kuyadingeka kwesinye isikhathi ukuqhubeka kwethu ukungcweliswa. Futhi-ke, ngifisa ukushaya icilongo — engozini yokubizwa ngawo wonke amagama ajwayelekile abangisolayo — kulokho okubonakala kusobala impela: ukuthi uMariya, uMama kaJesu, ubesele eza kule ndawo iminyaka engaphezu kwamashumi amathathu ukuze silungiselele ukunqoba kwaKhe — lowo mvuthwandaba wakhe sibonakala sisondela ngokushesha. Futhi-ke, njengoba nginabafundi abaningi bokufika sekwephuzile, ngifisa ukuphinda ngishicilele okulandelayo ngalesi sihlava: yize ngibhale okuncane kakhulu ngeMedjugorje eminyakeni edlule, akukho lutho olunginika injabulo eyengeziwe… kungani kunjalo?

Qhubeka ukufunda

Okuningi kuLangabi Lothando

inhliziyo-2.jpg

 

 

NGOKUSHO kuMama Wethu, kukhona "isibusiso" esiza phezu kweBandla, i “Ilangabi Lothando” ye-Immaculate Heart yakhe, ngokusho kwezambulo ezivunyelwe zika-Elizabeth Kindelmann (funda Ukuguquka nesibusiso). Ngifuna ukuqhubeka ngiveze ezinsukwini ezizayo ukubaluleka kwalomusa emiBhalweni, izambulo ezingokwesiprofetho, kanye nemfundiso yeMagisterium.

 

Qhubeka ukufunda

Lapho Izulu Lithinta Umhlaba

INGXENYE V

ukuthukuthelaU-Agnes uthandaza phambi kukaJesu eNtabeni iThabori, eMexico.
Wayezothola iveli lakhe elimhlophe ngemuva kwamasonto amabili.

 

IT kwakuyiMisa ntambama ngoMgqibelo, futhi "amalambu angaphakathi" kanye nomusa kwaqhubeka ukuna njengemvula encane. Kungaleso sikhathi lapho ngambamba khona ekhoneni leso lami: Umama uLillie. Wayengene esuka eSan Diego eyohlangana nalaba baseCanada ababeze ukuzokwakha Ithebula Lomusa—Ikhishi lesobho.

Qhubeka ukufunda