Ukuma Kokugcina

 

THE ezinyangeni ezimbalwa ezedlule kube yisikhathi sami sokulalela, sokulinda, sempi yangaphakathi nengaphandle. Ngilungabazile ubizo lwami, isiqondiso sami, inhloso yami. Kusekuthuleni kuphela ngaphambi kweSakramente Elingcwele lapho iNkosi yagcina iphendule izicelo zami: Akakaqedi ngami. Qhubeka ukufunda

Ithemba Lokugcina Lensindiso?

 

THE ISonto lesibili lePhasika li Divine Divine Sunday. Kuwusuku uJesu athembisa ngalo ukuthululela umusa ongenakulinganiswa ngezinga elithile, kwabanye “Ithemba lokugcina lensindiso.” Yize kunjalo, amaKhatholika amaningi awazi ukuthi liyini leli dili noma angaze ezwe ngalo epulpiti. Njengoba uzobona, lolu akulona usuku olujwayelekile…

Qhubeka ukufunda

Isiphephelo Esikhulu Netheku Eliphephile

 

Ishicilelwe okokuqala ngoMashi 20, 2011.

 

NJALO Ngibhala ngo “ukujeziswa"Noma"ubulungiswa baphezulu, ”Ngihlala ngicothoza, ngoba kaningi la magama awaqondakali kahle. Ngenxa yokulimala kwethu, nemibono esontekile “ngobulungiswa”, siveza imibono yethu eyiphutha kuNkulunkulu. Sibona ubulungiswa njengokuthi "kubuyiselwe emuva" noma abanye bathole "lokho okubafanele." Kepha esingakuqondi kaningi ukuthi “izijeziso” zikaNkulunkulu, “izijeziso” zikaYise, zigxilile njalo, njalo, njalo, Ngisemathandweni.Qhubeka ukufunda

IHubo 91

 

Wena ohlala endaweni yokukhosela yoPhezukonke,
Bahlala emthunzini kaSomandla,
Yisho kuJehova, uthi: “Isiphephelo sami nenqaba yami,
uNkulunkulu wami engimethembayo. ”

Qhubeka ukufunda

Leli Ihora...

 

NGOBUDLELWANE BESt. UJOSEFA,
UMYENI WENKOSIKAZI UBUSISIWE UMARIYA

 

SO kuningi okwenzekayo, ngokushesha okukhulu kulezi zinsuku - njengoba nje iNkosi yayishilo.[1]qhathanisa Ijubane le-Warp, Shock ne-Awe Ngempela, lapho sisondela eduze “Eso Lesiphepho”, kulapho siyashesha khona imimoya yoshintsho ziyaphephetha. Lesi Siphepho esenziwe umuntu sihamba ngesivinini esingamesabi uNkulunkulu siye “ukushaqeka nokwesaba” isintu endaweni yokuthobelana — konke “okuzuzisa bonke”, yebo, ngaphansi kwegama elithi “Ukusetha Kabusha Okukhulu” ukuze “kwakhiwe kabusha kangcono.” Omesiya abalandela le-utopia entsha sebeqala ukukhipha wonke amathuluzi oguquko lwabo - impi, isiyaluyalu somnotho, indlala nezifo. Ngempela lufikela abaningi “njengesela ebusuku”.[2]I-1 Thess 5: 12 Igama elisebenzayo lithi “isela”, okuwumgogodla wale nhlangano ye-neo-communistic (bheka Isiprofetho Sika-Isaya Sobukhomanisi Bomhlaba Wonke).

Futhi konke lokhu kungaba yisizathu sokuthi indoda engenalo ukholo ithuthumele. Njengoba uSt John wezwa embonweni eminyakeni eyizi-2000 edlule ngabantu balesi sikhathi bethi:

“Ngubani ongaqhathaniswa nesilo noma ngubani ongalwa naso na?” (IsAmbulo 13:4)

Kodwa kulabo abanokholo kuJesu, bazobona izimangaliso zoKuphakelwa koBunkulunkulu maduze, uma kungenjalo...Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 qhathanisa Ijubane le-Warp, Shock ne-Awe
2 I-1 Thess 5: 12

Ubaba Wesihe Saphezulu

 
NGANGINAYO ubumnandi bokukhuluma noFr. Seraphim Michalenko, MIC eCalifornia emasontweni ambalwa eminyakeni eyisishiyagalombili edlule. Ngesikhathi sisemotweni, uFr. USeraphim wangitshela ukuthi kunesikhathi lapho idayari kaSt Faustina yayisengozini yokuvinjelwa ngokuphelele ngenxa yokuhumusha okungalungile. Ungene nokho, walungisa ukuhumusha, okuvule indlela yokuba kusatshalaliswe imibhalo yakhe. Ekugcineni waba yi-Vice Postulator ngokugcotshwa kwakhe.

Qhubeka ukufunda

Isixwayiso Sothando

 

IS kungenzeka ukuphula inhliziyo kaNkulunkulu? Ngingasho ukuthi kungenzeka uku bhoboza Inhliziyo yakhe. Siyake sikucabangele lokho? Noma sicabanga ngoNkulunkulu emkhulu kangaka, ongunaphakade, ongaphezu kwemisebenzi yabantu yesikhashana ebonakala ingabalulekile kangangoba imicabango yethu, amazwi, kanye nezenzo zethu kufihlwe Nguye?Qhubeka ukufunda

Isiphephelo Sezikhathi Zethu

 

THE Isivunguvungu Esikhulu njengesiphepho lokho kusabalale kuso sonke isintu ngeke kuphele ize ifeze isiphetho sayo: ukuhlanzwa komhlaba. Kanjalo, njengasesikhathini sikaNowa, uNkulunkulu uhlinzeka nge- umkhumbi ukuze abantu Bakhe babavikele futhi balondoloze “insali.” Ngothando nokuphuthuma, ngicela abafundi bami ukuthi bangachithi isikhathi futhi baqale ukukhuphuka ngezitebhisi baye esiphephelweni uNkulunkulu asinikeze sona…Qhubeka ukufunda