UFatima, kanye nokushushuluza okukhulu

 

OLUNYE esikhathini esedlule, ngenkathi ngicabanga ukuthi kungani ilanga lalibukeka lilingana nesibhakabhaka eFatima, ukuqonda kwafika kimi ukuthi kwakungewona umbono welanga elihambayo ngayinye se, kodwa umhlaba. Yilapho-ke lapho ngacabanga ngokuxhumana phakathi “kokuzamazama okukhulu” komhlaba okwabikezelwa ngabaprofethi abaningi abathembekile, kanye “nesimangaliso selanga.” Kodwa-ke, ngokukhishwa kwakamuva kwezimemo zika-Sr.Lucia, kwavela ukuqonda okusha ngemfihlo yesithathu kaFatima emibhalweni yakhe. Kuze kube manje, esikwaziyo ngokujeziswa komhlaba okuhlehlisiwe (okusinikeze lesi "sikhathi somusa") kuchazwe kuwebhusayithi yeVatican:

… Ngakwesobunxele kukaMama Wethu nangaphezudlwana, sabona iNgelosi iphethe inkemba evuthayo esandleni sayo sobunxele; ebenyezelayo, yakhipha amalangabi abukeka sengathi azoshisa umhlaba ngomlilo; kodwa bafa bahlangana nobukhazikhazi uMama Wethu awakhazimulisa kuye buvela esandleni sakhe sokudla… -Umlayezo kaFatima, v Vatican.va

Kepha ekudalweni kwakamuva okuvela kwizindela zaseKarmeli lapho uSr. Lucia ayehlala khona, umboni wayeqophe ngasese ngokuqhubekayo “Ukukhanyiselwa” maqondana nalo mcimbi:

Ingcula yomkhonto njengelangabi ivula futhi ithinte i-eksisi yomhlaba. Iyathuthumela. Izintaba, amadolobha, amadolobhana kanye nemizana nezakhamizi zayo ziyangcwatshwa. Ulwandle, imifula, namafu kuphuma emikhawulweni yawo, kuyachichima futhi kuletha nakho ezindlini zesivunguvungu nabantu ngobuningi abangenakubalwa. Kungukuhlanzwa komhlaba njengoba kugxila esonweni. Inzondo nokuvelela kubangela impi ebhubhisayo! —Kubikwe ku IzamUl

Yini ebangela lokhu kuguqulwa kwe-eksisi yomhlaba? Yilokho engixoxa ngakho ngezansi kulo mbhalo kusuka ngoSepthemba 11, 2014. Kepha ake ngiphethe lesi sandiso esincane ngamazwi anethemba kaPapa Benedict XVI:

Ingelosi ephethe inkemba evuthayo ngakwesobunxele sikaMama kaNkulunkulu ikhumbula izithombe ezifanayo eNcwadini yeSambulo. Lokhu kubonisa usongo lokwahlulelwa okusondela emhlabeni wonke. Namuhla ithemba lokuthi umhlaba ungashiswa ube ngumlotha ngolwandle lomlilo alisabonakali njengephupho elimsulwa: umuntu uqobo, ngezinto azisungulile, ubambe inkemba evutha amalangabi. Umbono ube usukhombisa amandla amelene namandla okubhujiswa-ubukhazikhazi bukaMama kaNkulunkulu futhi, okuvela kulokhu ngandlela thile, amasamanisi okuphenduka. Ngale ndlela, ukubaluleka kwenkululeko yomuntu kudwetshelwe: ikusasa empeleni alibekiwe ngokungaguquguquki…. —Ukhadinali uJoseph Ratzinger (BENEDICT XVI), ovela ku- Ukuphawula Kwezenkolo of Umlayezo kaFatima, v Vatican.va

Kuya ngempendulo yethu ekuguqukeni…

 

ISIMANGALISO SELANGA

Abantu abangaba yizinkulungwane eziyikhulu bayibonile: ilanga laqala ukuphotha, lishisa, lakhipha inqwaba yemibala. Kodwa-ke kwenzeka okuthile okwaphikisana nanoma iyiphi incazelo, ngisho nalabo abangakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu ababuthana ngaleyo ntambama ngo-Okthoba 1917 eFatima, ePortugal:

Phambi kwamehlo amangele esixuku, okwakungokwebhayibheli njengoba babemi bengenakhanda, befuna isibhakabhaka ngentshiseko, ilanga laqhaqhazela, lenza ukunyakaza okungazelelwe okungazelelwe ngaphandle kwayo yonke imithetho yendawo yonke — ilanga 'lasina' ngokusho kwabantu . —U-Avelino de Almeida, ubhalela i- O Seculo (Iphephandaba lasePortugal elalisatshalaliswa kakhulu futhi linethonya elikhulu, okwakunguye owayesekela uhulumeni futhi elwa nabefundisi ngaleso sikhathi. Izindatshana zangaphambilini zika-Almeida zazenzelwe ukugcizelela imicimbi eyayibikwe ngaphambilini eFátima). www.answers.com

Esihlokweni sami, Ukukhokhiswa yi-Sun Miracle Skeptics, Ngizihlole zonke izincazelo zemvelo ezehlulekile ukuchaza umcimbi ongaphezu kwamandla emvelo owenzeka ngalolo suku. Kodwa umuntu ongakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu muva nje ubhale ukuthi lokho abantu abakubonile “kuyinto engenakwenzeka ngokomzimba” ngoba ilanga alikwazi ukujula esibhakabhakeni. Vele akunjalo — lokho abantu ababekubona, kusobala ukuthi, kwakuwumbono wezinhlobo ezithile. Ngiqonde ukuthi, ilanga alikwazi ukuhamba ngesibhakabhaka… noma kunjalo?

 

ISIMANGALISO NOMA ISEXWAYISO?

Ngaphambi kokuba ngizame ukuphendula lowo mbuzo, ngifuna ukuqaphela ukuthi lokho okubizwa ngokuthi "isimangaliso selanga" bekungeyona into eyenzeka ngasese kusukela ngalolo suku. Izinkulungwane zabantu selokhu zasibona lesi simangaliso, kubandakanya noPapa Pius XII owabona lo mkhuba waseVatican Gardens ngo-1950. [1]isib. . ILanga Lasina eFátima. UJoseph Pelletier, Doubleday, New York, 1983, k. 147-151 Imibiko yokubona lesi simangaliso, efana naleyo eyabonwa eFatima, isivela emhlabeni wonke, okuphawuleka kakhulu kusuka emathempelini aseMarian. Izithelo zawo kube ukuguqulwa kwabanye, isiqinisekiso sabanye, noma nje ilukuluku. Umcabango wokuqala oza engqondweni ukuthi "Owesifazane ogqoke ilanga" esahlukweni seshumi nambili sesAmbulo wenza iphuzu.

Kodwa-ke, futhi kubonakala sengathi kunento ethile yokuxwayisa eza nesimangaliso eFatima.

Idiski yelanga ayizange ihlale inganyakazi. Lokhu kwakungekona ukucwazimula komzimba wasezulwini, ngoba kwakuzungeza kuzwakale kusisahlanya, lapho ngokuzumayo kuzwakala umsindo kubantu bonke. Ilanga, elishayayo, bekubonakala lizikhulula esibhakabhakeni futhi liqhubekela phambili lisongela umhlaba ngokungathi lizosichoboza ngesisindo salo esikhulu somlilo. Ukuzwa ngalezo zikhathi kwakukubi kakhulu. —UDkt. U-Almeida Garrett, uSolwazi Wezemvelo e-Coimbra University

Empeleni kunencazelo engokwemvelo yokuthi kungenzeka yini "ukuhamba" kwelanga esibhakabhakeni. Futhi akusikho ukuthi ilanga liyahamba, kodwa umhlaba.

 

UKUTSHINTSHA KAKHULU

Ukuphela kwento engadala ukuthi ilanga liguqule indawo yalo esibhakabhakeni uma ngabe i- Umhlaba iguqula i-eksisi yayo. Futhi yilokhu impela, bafowethu nodadewethu, okushiwo ngabaprofethi bezikhathi zethu okuzayo, bobabili abangamaProthestani nabamaKhatholika. Isayensi isivele iyawusekela lowombono.

Isibonelo, ukuzamazama komhlaba okwadala i-tsunami yase-Asia ka-2004 kanye neJapan ngo-2011 kwathinta umhlaba wonke:

Ukuzamazama komhlaba-i-cum-tsunami kwafaka ulaka olukhulu kangangoba kususe isiqhingi esikhulu saseJapan, iHonshu, cishe ngamamitha ayi-8. Kubuye kwabangela ukuba i-eksisi yoMhlaba idengezele cishe ngama-intshi amane — into eshiwo ngochwepheshe kuzoholela ekufinyezweni kosuku ngama-microseconds ayi-1.6, noma ngaphezulu nje kwesigidi somzuzwana. Lezi zinguquko ezincane kakhulu zenzeka ngenxa yezinguquko esheshayo sejubane lokujikeleza komhlaba njengoba ubukhulu bomhlaba buguqulwa ukuzamazama komhlaba. -UPatrick Dasgupta, uprofesa we-astrophysics eDelhi University,Izikhathi ze-India, Ngo-March 13, 2011

Manje, njengoba sengichazile kuvidiyo yami, Ukuzamazama Okukhulu, Ukuvuka Okukhulu, lokhu kugudluka komhlaba okuzayo kungenzeka kube uphawu lwesithupha lweSambulo, esizwakala futhi satholwa yiwo wonke umuntu emhlabeni njengokubili a ngokomzimba futhi okungokomoya umcimbi.

Ngase ngibheka ngenkathi evula uphawu lwesithupha, kwaba khona ukuzamazama komhlaba okukhulu; ilanga laphenduka laba mnyama njengendwangu yesaka emnyama ... (IsAm 6:12)

Umngani wami waseCanada, "uPelianito", onamazwi avela eNkosini athathwe ekuzindleni ngomBhalo futhi athinte izinkulungwane ngobumnene nokucaca kwabo, wabhala ngoMashi ka-2010:

Ngane yami, kuzamazama okukhulu okuzayo emhlabeni, ngokomoya nangokwenyama. Ngeke kube khona ukuphunyuka — kuphela isiphephelo senhliziyo yami Engcwele, eyahlatshwa ngenxa yothando lwakho… Isikhathi sesisondele; sekusele izinhlayiya ezimbalwa zesihlabathi ku-hourglass. Isihe! Isihe isikhathi sisekhona! Cishe kusebusuku. —Mashi 31, 2010, pelianito.stblogs.com

Manje, ngifuna ukukutshela lokho, njengoba bengicabanga ngobunye ubusuku ukuthi ngabe sekuyisikhathi sokuthi ngibhale ngobudlelwano phakathi kukaFatima nalokhu Kuzamazama Okukhulu, ngahamba ngayofunda kabusha uphawu lwesithupha kusAmbulo. Ngasikhathi sinye, ngangilalele uhlelo lomsakazo nesihambeli (esingasekho) uJohn Paul Jackson, "umprofethi" ongumvangeli owaziwa ngokunemba okuphawulekayo eziprofethweni iNkosi emnike zona maqondana nalokho naye atshelwe ukuthi “Ezayo iSiphepho.” Ngenkathi eqala ukukhuluma, ngavala ibhayibheli lami, lapho ngemuva kwemizuzwana embalwa wathi,

INkosi yakhuluma nami yangitshela ukuthi ukutsheka komhlaba kwakuzoshintsha. Akashongo ukuthi malini, Uvele wathi kuzoshintsha. Futhi wathi ukuzamazama komhlaba kuzoba ukuqala, kushesha kakhulu kwalokho. -TruNews, NgoLwesibili, Septhemba 9, 2014, 18:04 kulo msakazo

Ngimangele ngesiqinisekiso esingalindelekile salokhu okufundayo manje. Kepha akuyena uJackson kuphela othole leli zwi. Eqinisweni, uSt.John Paul II wayebonakala ebhekise kumcimbi omkhulu kangaka wokushintsha umhlaba lapho ebuzwa yiqembu lamaKhatholika aseJalimane ngemfihlo Yesithathu kaFatima:

Uma kunomyalezo lapho kuthiwa izilwandle ziyogcwala yonke ingxenye yomhlaba ukuthi, kusukela umzuzwana owodwa kuya komunye, izigidi zabantu zizoshabalala… akusekho ngxenye ekufuneni ukushicilela lomlayezo oyimfihlo… . (uBaba Ongcwele wabamba iRosary yakhe wathi :) Nali ikhambi lokulwa nabo bonke ububi! Thandaza, uthandaze ungaceli lutho. Beka konke ezandleni zikaMama kaNkulunkulu! —Fulda, Germany, Nov. 1980, eyanyatheliswa kuyi-German Magazine, I-Stimme des Glaubens; IsiNgisi sitholakala kuDaniel J. Lynch, “Ukubizelwa Okuphelele Kokuya Enhliziyweni KaMariya Engaqondile” (I-St. Albans, i-Vermont: Imibiko Yenhliziyo Ejabhileyo Nedlula KukaMariya, I-Pub., 1991), iphe. 50-51; cf. www.ewtn.com/library

Ngo-2005 ekuqaleni kwalesi siprofetho sokubhala, ngangibukele isiphepho singena ezinkangala lapho ngezwa amazwi enhliziyweni yami:

Kukhona iSiphepho Esikhulu esiza emhlabeni njengesiphepho.

Ezinsukwini ezimbalwa kamuva, ngakhangwa esahlukweni sesithupha sencwadi yeSambulo. Ngenkathi ngiqala ukufunda, ngiphinde ngezwa ngokungalindelekile enhliziyweni yami elinye igama:

Lesi ISiphepho Esikhulu. 

Okwenzeka embonweni kaSt. John kuwuchungechunge “lwezenzakalo” ezibonakala zixhumene eziholela ekuwohlokeni okuphelele komphakathi kuze kube “iso leSiphepho”—uphawu lwesithupha—okuzwakala kubi kakhulu njengalokho okubizwa ngokuthi “ukukhanya unembeza” noma “isixwayiso”. Futhi lokhu kusiletha embundwini we Usuku lweNkosi. Ngashaqeka lapho ngifunda eminyakeni embalwa edlule ukuthi uJesu wayesho yona kanye le nto embonini yesonto lobu-Orthodox, uVassula Ryden. 

…lapho ngivula uphawu lwesithupha, kuyoba khona ukuzamazama komhlaba okunamandla nelanga liyoba mnyama njengendwangu yesaka; Inyanga iyakuphenduka ibe bomvu njengegazi kuwo wonke umhlaba, nezinkanyezi zezulu ziyowela emhlabeni njengamakhiwane ewa emkhiwaneni lapho umoya omkhulu uwunyakazisa; izulu liyoshabalala njengomqulu osongwayo nezintaba zonke neziqhingi ziyozamazama ezindaweni zazo... bayakuthi ezintabeni nasemadwaleni: Welani phezu kwethu, nisifihle kuLowo ohlezi esihlalweni sobukhosi nakulakeni lweWundlu; ngoba uSuku Olukhulu Lokuhlanzwa Kwami selufikile kini futhi ubani ozokwazi ukusinda kulo? Wonke umuntu kulo mhlaba kuyodingeka acwengwe, wonke umuntu uzozwa iZwi Lami futhi angaNgibone njengeWundlu; zonke izinhlanga nezinkolo zonke ziyoNgibona ebumnyameni bazo bangaphakathi; lokhu kuzonikezwa wonke umuntu njengesambulo esiyimfihlo sokuveza ukufiphala komphefumulo wakho; lapho niyobona ingaphakathi lenu likulesi simo somusa ngempela niyocela izintaba namadwala ukuba kuwele phezu kwenu; ubumnyama bomphefumulo wakho buzovela ngendlela yokuthi ungacabanga ukuthi ilanga lilahlekelwe ukukhanya kwalo nokuthi inyanga nayo yaphenduka igazi; umphefumulo wakho uzobonakala kanje kuwe, kodwa ekugcineni uzongidumisa Mina kuphela. —March 3, 1992; www.tlig.org

Umpristi othobeke kakhulu eMissouri, onikezwe imibono nezambulo kusukela esemncane, wabelane nami eziningi zazo ngasese. Komunye umbono cishe eminyakeni eyi-15 edlule, ngokungazelelwe wabona ilanga liphuma intshonalanga esenyakatho cishe ngehora lesibili ekuseni. Uthe ukuzamazama komhlaba bekwenzeka embonweni ngasikhathi sinye, kodwa okuxakayo wukuthi yonke into ibishaya inyuka iye phansi kunakuhlangothini.

Lokho akubonile kufana nalokho uPerro Regis okhulume naye waseBrazil akhulume ngakho ngamazwi okusolakala ukuthi awanikezwe nguMama Obusisiwe:

Umhlaba uyozamazama futhi imifula emikhulu yomlilo izokhuphuka ivela ekujuleni. Imidondoshiya elele izovuka futhi kube nokuhlupheka okukhulu ezizweni eziningi. I-eksisi yomhlaba izoshintsha futhi izingane Zami ezihluphekayo zizophila izikhathi zosizi olukhulu… Buyela kuJesu. KukuYena kuphela lapho uyothola khona amandla okusekela isisindo sezilingo okufanele zifike. Isibindi… - UPedro Regis, Ephreli 24, 2010

Ubuntu buzothwala isiphambano esinzima lapho umhlaba ulahlekelwa ukunyakaza okujwayelekile… Ungesabi. Labo abakanye neNkosi bayothola ukunqoba. —Mashi 6, 2007

Umboni waseMelika wamaKhatholika, owaziwa ngegama lakhe kuphela, "uJennifer", kuthiwa uqale ukuzwa uJesu emnikeza imiyalezo ngemuva kokuthola uMthendeleko oNgcwele. Wanikwa izexwayiso kaningana zalesi sehlakalo esiseduze:

… Awazi ukuthi ukunyakaza okukhulu komhlaba kuzovela endaweni ebilele. Lokhu kuzamazama komhlaba kuzodala isiphithiphithi nokubhujiswa okukhulu futhi kuzofika kubambe abaningi bengazelele yingakho ngikutshele ukuthi unake lezi zimpawu. - ivela kuJesu, Septhemba 29, 2004

Ezibonakalisweni athi uJesu ubhekisela kuzo izintaba emhlabeni wonke eziqala "ukuvuka", ngisho nangaphansi kolwandle.

USondra Abrahams washonela etafuleni lokuhlinza ngo-1970 futhi waboniswa imibono yeZulu, Isihogo, nePurgatory. Kodwa iNkosi yabuye yembula kuye izinsizi ezaziyofika ezweni elingaphenduki, ngokuphawulekayo, ukuthi umhlaba wawuyobonakala “unyakaza”:

Ingabe siyanaka? Njengoba kwenza umprofethi u-Isaya, imilayezo kaJennifer ihlobanisa lokhu kuzamazama nokusondela koSuku lweNkosi, lapho inkathi yokuthula iyovela khona. [2]qhathanisa Baba Ongcwele Othandekayo… Uyeza!

Bantu bami, njengoba usuku olusha lusondela, lo mhlaba uzophaphama futhi umhlaba uzobona isono sawo ngamehlo Ami. Umhlaba awukwazi ukuqhubeka nokubhidliza konke engikudalile ngoba nezidalwa zalo mhlaba ziyazi ukuthi izivunguvungu ziphezu kwakho… lomhlaba uyozamazama, lomhlaba uzathuthumela… Bantu bami, usuku, ihora selifikile kini futhi kumele lalela konke okwabikezelwa kuwe emiBhalweni. —Januwari 29, 2004, Amagama Avela KuJesu, k. 110

Ngoba amafasitela aphezulu avulekile nezisekelo zomhlaba ziyazamazama… Umhlaba uyazamazama njengesidakwa, untengantenge njengeqhugwane; ukuhlubuka kwayo kuzokuthwalisa kanzima… (Isaya 13:13, 24:18)

Omunye umboni, owanikezwa imvume yokushicilela “imiyalezo” yakhe, ngu “Anne, a Lay Apostle” ogama lakhe langempela nguKathryn Ann Clarke (kusukela ngo-2013, uMfu Leo O'Reilly, uMbhishobhi weDiocese yaseKilmore, e-Ireland, unikeze imibhalo ka-Anne i Imprimatur. Imibhalo yakhe idluliselwe eBandleni leMfundiso Yokholo ukuze ibuyekezwe). Kumqulu Wesihlanu, owashicilelwa ngo-2013, kuthiwa uJesu uthi:

Ngizokwabelana nawe olunye ucezu lolwazi ukuze uzokwazi ukubona izikhathi. Lapho inyanga ikhanya ibomvu, emva kokushintsha komhlaba, kuzofika umsindisi wamanga… —May 29, 2004

Ngoba izinkanyezi zamazulu nemilaza yazo ngeke kukhanye; ilanga liyoba mnyama ekuphumeni kwalo nenyanga ayiyikukhanya… Ngizokwenza amazulu athuthumele nomhlaba uzanyazanyiswa ususwe endaweni yawo… (Isaya 13; 10, 13)

Lokhu kuzwakala nangesixwayiso engizwile ukuthi iNkosi inginike sona, sokuthi emva "Kokukhanyisa", kuzokuvela umprofethi wamanga ozosonta iqiniso futhi adukise abaningi. Umgunyathi Ozayo). 

Kodwa lokho okushiwo ngenhla ngaboni banamuhla nakho kunomlingani waso kuFata beSonto Lokuqala, okungukuthi, uLactantius. Ebhala ngamabika azobangela incithakalo, ukhuluma ngamadolobha aqothulwe ngomlilo, inkemba, izikhukhula, izifo ezivamile, indlala ephindaphindwayo, 'nokuzamazama komhlaba okuqhubekayo.' Uqhubeka echaza okungase kuqondakale ngokomzimba njengokushintsha okukhulu komhlaba ku-eksisi yawo:

… Inyanga manje izokwehluleka, hhayi amahora amathathu kuphela, kepha isatshalaliswa ngegazi elingapheli, izodlula ekunyakazeni okungavamile, ukuze kungabi lula ngomuntu ukuthola inkambo yezindikimba zasezulwini noma uhlelo lwezikhathi; ngoba kungaba khona ihlobo ebusika, noma ubusika ehlobo. Lapho-ke unyaka uzofinyezwa, nenyanga inciphe, nosuku lube yisikhala esifushane; nezinkanyezi ziyokuwa ngobuningi, ukuze lonke izulu livele libe mnyama ngaphandle kwezibane. Izintaba eziphakeme kakhulu nazo ziyokuwa, zilinganiswe namathafa; ulwandle luzokwenziwa lube yinto engenakuvikeleka. -Izikhungo Zaphezulu, Incwadi VII, Ch. 16

Kuyoba khona izibonakaliso elangeni nasenyangeni nasezinkanyezini, nasemhlabeni izizwe zizoba nokwesaba, zikhungathekiswe ukuduma kolwandle namagagasi. (Luka 21:25)

 

INKemba EVUTHAYO?

Yini engadala ukuzamazama okunje? Umpristi waseMissouri engikhulume naye uqinisekile ukuthi kuzoba eyenziwe ngumuntu inhlekelele. Impela sesiqala ukubona ukuthi umkhuba wemboni kawoyela we "fracking" unesandla ekunciphiseni uqweqwe lomhlaba. [3]qhathanisa www.toksoft.com.lb Ngaphezu kwalokho, ukuhlolwa kwenuzi komhlaba, njengaseNyakatho Korea, nakho kubhalise ukuzamazama komhlaba. Ngokuya nge-akhawunti "yangaphakathi" evela kothile ongaphakathi kwe-CIA, lezi ziqhumane zenuzi zihlose ukudambisa uzinzo lomhlaba. Lokho akuyona into uMnyango Wezokuvikela waseMelika ongakaze uyisho obala, phakathi kwezinye izinto…

Kunemibiko, ngokwesibonelo, yokuthi amanye amazwe abelokhu ezama ukwakha okuthile okufana ne-Ebola Virus, futhi lokho kungaba yinto eyingozi kakhulu, ukusho okuncane nje… abanye ososayensi emalabhoratri abo [bazama] ukusungula izinhlobo ezithile ze amagciwane angahle abe ngokobuhlanga obuthile ukuze bakwazi ukuqeda nje izinhlanga nezinhlanga ezithile; kanti abanye baklama uhlobo oluthile lobunjiniyela, uhlobo oluthile lwezinambuzane ezingabhubhisa izilimo ezithile. Abanye bahlanganyela ngisho nohlobo lobuphekula lwe-eco lapho bangashintsha isimo sezulu, basuse ukuzamazama komhlaba, izintaba-mlilo kude ngokusebenzisa amaza kagesi. - Unobhala Wezokuvikela, uWilliam S. Cohen, Ephreli 28, 1997, 8:45 AM EDT, uMnyango Wezokuvikela; bheka www.okaba.gov

Kungenzeka futhi ukuthi kube nezimo zemvelo ezinomthelela ekwandeni kokuzamazama komhlaba okukhulu nezintaba-mlilo, njengokushintshwa kwezigxobo zomhlaba. Inceku kaNkulunkulu uMaria Esperanza kubikwa ukuthi wathi 'umnyombo womhlaba "awunakulinganiswa" futhi uzoba nemiphumela yesikhathi esizayo.' [4]qhathanisa lindani.com Ukhulume nangokuzamazama okungokomoya okuzayo:

Onembeza balaba bantu abathandekayo kumele bazanyazanyiswe ngodlame ukuze “bakwazi ukulungisa izindlu zabo”… Umzuzu omkhulu usondele, usuku olukhulu lokukhanya… yihora lesinqumo lesintu. -Umphikukristu ne-End Times, UMfu Joseph Iannuzzi, cf. P. 37 (Volumne 15-n.2, I-Article efakiwe evela ku-www.sign.org)

Umboni waseCalifornia ongaziwa emphakathini kodwa ongivulele inhliziyo yakhe nekhaya (umqondisi wakhe wezenkolo nguFr. Seraphim Michalenko, usekela-postulator wokugcotshwa kukaSt. Faustina) uthi uzwa ingelosi yakhe emqaphelayo iphinda amagama amathathu kuye: “Shaya, shaya isiteleka! ” Akaqiniseki ukuthi kusho ukuthini lokhu, kepha kuvusa omunye wemibono kaFatima lapho ababoni abathathu bezingane babona khona ingelosi iphethe inkemba evutha amalangabi izoshaya umhlaba. Ngabe lesi kwakuyisijeziso esasibethelwe, okungenani ngokwengxenye, ngesikhathi "sesimangaliso selanga"?

Ngaleyo "nkemba evutha amalangabi," kusho uKhadinali Ratzinger, ngaphambi nje kokuba ngupapa:

… Umuntu uqobo, ngezinto zakhe ezisunguliwe, ubambe inkemba evutha amalangabi. - Umlayezo weFatima, v Vatican.va

Into eyodwa ngokuqinisekile ukuthi "inkemba evuthayo" ibambezeleke kuphela kuze kube manje lapho siwathathile amazwi engelosi kaFatima. Ngoba ngenkathi uMama Wethu engenelela ukuvimba ingelosi ukuthi ingashayi umhlaba, yakhala yathi, “Ukuzisola, ukuzisola, nokuzisola! ” Kungukuphenduka okuyikho uSt. Faustina akubona njengokugodla inkemba yobulungiswa embonweni:

Ngabona ubukhazikhazi obungenakuqhathaniswa futhi, phambi kwalobu bukhazikhazi, ifu elimhlophe elinesimo sesikali. Ngemuva kwalokho uJesu wasondela wabeka i inkemba kolunye uhlangothi lwesikali, futhi yawela kakhulu maqondana umhlabathi waze wacishe wawuthinta. Ngaleso sikhathi, odade baqeda ukuvuselela izifungo zabo. Ngabe sengibona iziNgelosi ezazithatha okuthile kudade ngamunye zikufaka esitsheni segolide ngandlela thile esesimweni sethurhur. Lapho sebeyiqoqe kubo bonke odade base bebeka isitsha ngaphesheya kwesikali, ngokushesha kweqa futhi kwaphakamisa uhlangothi lapho inkemba yayibekwe khona… Ngabe sengizwa izwi livela ebuhleni: Buyisela inkemba endaweni yayo; umhlatshelo mkhulu. -Isihe SikaNkulunkulu Somphefumlo Wami, Idayari, n. 394

Ngempela, uJesu ukuqinisekisile ukuthi "isikhathi somusa" esikhona njengamanje kungenxa yokungenelela kukaMama Wethu:

Ngabona iNkosi uJesu, njengenkosi ebukhazikhazini obukhulu, ibheke phansi emhlabeni ngamandla ayo amakhulu; kepha ngenxa yokuncengela kukanina walula isikhathi somusa wakhe… iNkosi yangiphendula, “Ngandisa isikhathi somusa ngenxa [yezoni]. Kodwa maye kubo uma bengasiboni lesi sikhathi sokuhanjelwa Kwami. ” —UJesu kuya eSt Faustina, Isihe Saphezulu Emphefumulweni Wami, IDayari, n. 126I, 1160; d. Ngo-1937

Ngokusho kukaSondra Abrahams waseLouisiana, ubuntu bunabo hhayi siphendule ukunxusa kweZulu lokuphenduka, kepha liyaqhubeka nendlela yalo yokweqa umthetho. Waba nokuhlangenwe nakho kwangemva kokufa lapho akhonjiswa khona i-Heaven, Hell, ne-Purgatory, wabe esebuyela emhlabeni ukuyonikeza isixwayiso esiphuthumayo: “Uma singabuyeli emgudwini ofanele futhi sibeke uNkulunkulu phambili, kungaba khona ukubhujiswa okwesabekayo kuyo yonke indawo Umhlaba." [5]isib. UJeff Ferrell, KSLA IZINDABA 12; youtube.com Sengike ngahlangana noSondra, othi uhlala ebona izingelosi selokhu ahlangana nokufa. Ngilandisa okuhlangenwe nakho kwami ​​naye, futhi kubonakala sengathi ezinye izingelosi, lapha.

Ngesikhathi sokuhlangenwe nakho kwakhe kwangemva kokufa, noma kunjalo, ngaphandle kwencazelo yakhe yendawo yaphakade, wabona nomcimbi wesikhathi esizayo lapho umhlaba uthambeke ngandlela thile: 

Lapho izintaba ezazikhona, zazingasekho izintaba; izintaba zazikhona kwenye indawo. Lapho kwakukhona imifula, namachibi, nezilwandle ngaphambili, zazishintshiwe, zazikhona kwenye indawo. Kwakungathi siphendukiswe phansi noma okuthile. Kwakusangana nje. -Kubikwe nguJeff Ferrell, KSLA NEWS 12; youtube.com

Eminyakeni engamashumi amabili nantathu eyedlule kuze kube namuhla, umboni ophikisayo wama-Orthodox, uVassula Ryden, wakhuluma ngalo mcimbi (ngemibuzo ephathelene nemibhalo kaVassula, bheka Imibuzo Yakho EraIsaziso ngemibhalo yakhe, yize sisasebenza, sishintshiwe kwaze kwaba sezingeni lokuthi imiqulu yakhe manje ingafundwa ngaphansi kwesahlulelo sababhishobhi esithi "icala necala" kanye nokucaciswa akunikeze i-CDF [futhi okuhlangabezane nakho Ukugunyazwa kukaKhadinali Ratzinger] futhi okushicilelwa kumavolumu alandelayo).

Umhlaba uyathuthumela uqhaqhazele futhi bonke ububi obakhelwe eTowers [njengemibhoshongo yaseBabele] buzokuwa bube yinqwaba yemfucumfucu futhi bugqitshwe othulini lwesono! Ngaphezu kwamazulu kuyazamazama nezisekelo zomhlaba ziyazamazama! … Iziqhingi, ulwandle kanye namazwekazi kuzovakashelwa Yimi kungalindelekile, ngokuduma kwezulu nangeLangabi; lalelisisa amazwi Ami okugcina esixwayiso, lalela manje ukuthi isikhathi sisekhona… kungekudala, kungekudala kakhulu manje, amaZulu azovuleka futhi ngizokwenza ubone iJaji. —Kakhulu kusukela kuJesu, ngoSepthemba 11, 1991, Ukuphila Kweqiniso KuNkulunkulu

Yindikimba ejwayelekile, akunjalo?

UMfu Joseph Iannuzzi, ohlonishwa kakhulu yiVatican ngomsebenzi wakhe wezenkolo ongaqondakali, uthe:

Isikhathi sifushane… Isijeziso esikhulu silindele iplanethi ezokhishwa kwi-axis yayo futhi isithumele kumzuzwana wobumnyama bomhlaba wonke nasekuvusweni konembeza. —Yashicilelwa kabusha ngo- IGarabandal International, ikhasi. 21, Okthoba-Dec 2011

Eminye imibono ithi into ethile yasezulwini ingagadla emhlabeni noma idlule emzileni wayo. Ngabe lokho kwakhonjwa nalapho ilanga lalibonakala lishisa liqonde emhlabeni eFatima?

Akunandaba, noma ukuzamazama komhlaba okuzayo noma cha kungenxa yalokhu ofakazi lapho bebona ilanga lintengantenga futhi lishintsha ukuma esibhakabhakeni — okungahle kube yisibonakaliso somhlaba esiqhaqhazelayo nesintengantenga phakathi nokuzamazama komhlaba okukhulu — singacabanga nje. Kuyathakazelisa ukuphawula futhi ukuthi, ngesikhathi sokuzamazama komhlaba, abanye abantu babone ukukhanya okuxakile kwemibala ehlukahlukene evela ngaphezu komhlaba kubangelwa, kucatshangwa, ukugqabhuka kwamatshe. Ingabe lokhu futhi kuhlobene nokushintsha kwemibala yesimangaliso selanga?

Ngokusobala, umyalezo obaluleke kakhulu kukho konke lokhu ukuthi ubuntu busesigabeni esibucayi kakhulu kunanini ngaphambili. Singase singakwazi ukuguqula inhliziyo yomakhelwane wethu, kepha singaziguqula ezethu, futhi ngokuziphindisela, silethe umusa kwabanye. Namuhla wusuku lokungena esiphephelweni esiphephile senhliziyo kaKristu — lowo muzi kaNkulunkulu ongasoze wanyakaziswa.

UNkulunkulu uyisiphephelo sethu namandla ethu, usizo oluhlala lukhona osizini. Ngakho-ke asesabi, noma umhlaba uzanyazanyiswa nezintaba zizamazama ekujuleni kolwandle… Imifula yomfula yajabulisa umuzi kaNkulunkulu, indawo yokuhlala engcwele yoPhezukonke. UNkulunkulu uphakathi kwawo; ayiyikunyakaziswa. (IHubo 46: 2-8)

 

Ukubhalisela ukubhala kukaMark, chofoza lapha

 

KUFUNDWA OKUFUNDILE

 

Buka

 

 

Lalela kulokhu okulandelayo:


 

 

Landela uMark kanye "nezibonakaliso zezikhathi" zansuku zonke kimi:


Landela imibhalo kaMark lapha:


Ukuhamba noMark in The Manje iZwi,
chofoza isibhengezo esingezansi ukuze ubhalise.
I-imeyili yakho ngeke yabiwe nanoma ngubani.

 
Phrinta Friendly, PDF & Imeyili

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 isib. . ILanga Lasina eFátima. UJoseph Pelletier, Doubleday, New York, 1983, k. 147-151
2 qhathanisa Baba Ongcwele Othandekayo… Uyeza!
3 qhathanisa www.toksoft.com.lb
4 qhathanisa lindani.com
5 isib. UJeff Ferrell, KSLA IZINDABA 12; youtube.com
Posted in IKHAYA, IZILINGO EZINKULU futhi umake , , , , , , , , , , , , , , , .