Ukufihla Ekuboneni Okungaqondile

 

HHAYI kade sishadile, unkosikazi wami watshala ingadi yethu yokuqala. Ungithathile ngohambo ekhomba amazambane, ubhontshisi, ukhukhamba, ulethisi, ummbila, njll. Ngemuva kokuqeda ukungibonisa imigqa, ngaphendukela kuye ngathi, “Kodwa uphi ukhukhamba?” Wangibuka, wakhomba umugqa wathi, “Amakhukhamba akhona.”

Ngathi: “Ngiyazi. “Kodwa akuphi ukhukhamba?” Unkosikazi wami wangibuka wangabhala lutho, waphakamisa umunwe wakhe kancane wathi, “Ukhukhamba Lapho. "

Ngimbuke ngathi uyahlanya. Ngaphinda ngabheka phansi kulayini ayekhomba kuwo… kwavele kwangikhanyela. Amakhukhamba-amakhukhamba-lawo-aqoshiwe. Impilo yami yonke, uBaba wami ubelokhu ebiza amakhukhamba ngokuthi "i-pickle patch" (futhi, oy yoy, lezo zikhukhamba bezizinhle!).

Kwesinye isikhathi, kukhona amaqiniso angaphambi kwamakhala ethu, kepha, asiwaboni ngenxa yesimo sangaphambilini noma ukungabi nalwazi. Noma ngoba asikwenzi ufuna ukubona iqiniso.

Njengentokazi eneminyaka engamashumi amabili engibhalele izolo. Unina wayevame ukukhuluma ngemibhalo lapha, kodwa le ntombazane yayingafuni lutho oluzobahlanganisa nayo. Eqinisweni, bamenza wadinwa. Wayengumlingani owashiya ukholo lwakhe, ephila impilo ephikisana neVangeli. Kodwa ngolunye usuku waya eMiseni nonina, futhi lapho ebuya, wanquma ukufunda eminye yemibhalo yami. Ufundele amahora. Ngakho-ke wabuza uNkulunkulu ukuthi ngabe likhona yini iqiniso ngezinto ezibhalwe lapha. Wayenokuhlangenwe nakho kweNkosi okwakujule kakhulu, wathi amagama awakwazi ukwenza ubulungiswa. Waqala ukuya eMiseni nokuvuma izono njalo futhi manje uthandaza nsuku zonke. Uthi, “Ngonyaka odlule, ngibona sengathi iNkosi ibingifundisa kakhulu! Ngizizwa ngisondelene naye kanye noMama wethu waseZulwini engingakaze ngibubone. ”

Ezinye izinto zifihlekile emehlweni asobala, futhi kuthatha isipiliyoni, ulwazi olusha, ukuhlakanipha, ukuqonda futhi ikakhulukazi ukuzimisela ukuzithola.

 

KUNGENZEKA UKUTHI UNGABI NGOKUKHANYA KAKHULU NGAPHAMBI KONKE

Kunjalo nangezingxoxo lapha kuleli sonto ngencwadi yeSambulo. Abanye benu bangazibuza ukuthi ngabe ngiletha imfundiso entsha mayelana nokuza kweNkosi ukusungula ukubusa kwayo kwe-Eucharistic kuze kube semikhawulweni yomhlaba. Noma ukuthi lokhu kungaba uhlobo oluthile lokuhlubuka. Iqiniso ngukuthi lemfundiso kade ivela ekuqaleni, ivela kubaPhostoli uqobo. OFata beSonto bokuqala — labo bafundi bokuqala beSonto abachaza kabanzi ngemfundiso yobuPhostoli — bathatha iNcwadi Yesambulo njengokubukeka kwayo. Abangenanga ohlotsheni lokuzivocavoca kwengqondo okwenziwa abaningi namuhla ukufika encazelweni engokomfanekiso eshiya imibuzo ebuziwe kunempendulo.

Yize izici eziningi ze-St John's Apocalypse zingokomfanekiso, futhi wanikeza ukulandelana kwezikhathi okuqondile kwezigaba zokugcina zomhlaba:

1. Izizwe zaziyohlubuka ngokuhlubuka;

2. Babezothola umholi omfanele: “isilo”, Umphikukristu;

3. UKristu wayezobuya ezokwahlulela isilo nezizwe (ukwahlulela kwabaphilayo), amise umbuso wakhe kwabangcwele bakhe—ukunqoba kweqiniso kweSonto-ngenkathi uSathane ezoboshwa okwesikhashana okwesikhashana (ngokomfanekiso, “iminyaka eyinkulungwane”).

4. Emva kwalesi sikhathi sokuthula, uSathane wayezokhululwa ekuhlubukeni kokugcina kwabangcwele, kodwa umlilo wawuzoqeda izitha zikaNkulunkulu futhi ulethe umlando esiphethweni saso esimangalisayo ngokwahlulelwa kwabafileyo nokuqala kwamazulu amasha nomhlaba omusha.

Manje, obaba beSonto bokuqala bafundisa lokhu kubalwa kwezikhathi njengo umphostoli iqiniso, ukuthi "izikhathi zombuso", isikhathi esikhethekile "sesibusiso" sasiza.

Ngakho-ke, isibusiso esabikezelwa ngokungangabazeki sibhekisa esikhathini soMbuso Wakhe, lapho abalungileyo bezobusa ekuvukeni kwabafileyo; lapho indalo, izalwa kabusha futhi ikhululiwe ebugqilini, izokhiqiza inala yokudla kwazo zonke izinhlobo kusuka emazolweni ezulu nasekuvundiseni komhlaba, njengoba nje abadala bekhumbula. Labo ababona uJohane, umfundi weNkosi, [basitshele] ukuthi bezwa kuye ukuthi iNkosi yafundisa futhi yakhuluma kanjani ngalezi zikhathi… —USt. U-Irenaeus waseLyons, uBaba weSonto (140–202 AD); I-Adversus Haereses, u-Irenaeus waseLyons, V.33.3.4, The Fathers of the Church, iCIMA Publishing Co .; (U-St. Irenaeus wayengumfundi waseSt. Polycarp, owayazi futhi wafunda kuMphostoli uJohane futhi kamuva waba ngumbhishobhi waseSmirna ogcotshwa nguJohn.)

Kepha abaningi babaguquki bokuqala bamaJuda babekholelwa ukuthi uJesu uqobo uzofika enkazimulweni ezobusa emhlabeni enyameni ngaphambi kokuphela kwesikhathi "seminyaka eyinkulungwane" yangempela (IsAm 20: 1-6), esungula umbuso wezepolitiki phakathi kwamadili namadili. Kepha lokhu kulahlwe njengesihlubuki (cf. IMillenarianism — Ukuthi iyini futhi ayikho). Kungenxa yalesi sizathu ukuthi emakhulwini eminyaka kamuva, uSt. Augustine phakathi kwabanye, ngokuzama ukugwema lobu buqili, wanikeza "iminyaka eyinkulungwane" incazelo engokomfanekiso. Wanikeza lo mbono:

… Kuze kufike kimi… [iSt. UJohn] wasebenzisa iminyaka eyinkulungwane njengelingana nayo sonke isikhathi salomhlaba, esebenzisa inani lokupheleliswa ukuphawula ukugcwala kwesikhathi. —USt. U-Augustine waseHippo (354-430) AD, “Idolobha LikaNkulunkulu”, Incwadi 20, Ch. 7

Ngakho-ke, leso yisikhundla izazi eziningana zebhayibheli lamaKatolika ezisibambile kuze kube yilolu suku ngaphandle kokuhlolisisa ngokucophelela ulimi oluwumfuziselo lwamaFata weSonto neziprofetho zeTestamente Elidala ezihlobene "nenkathi yokuthula" ezayo. Kodwa-ke, kungenzeka bangaboni ukuthi uSt. Augustine futhi unikeze ukuhumusha kweSambulo 20 obekuhambisana:

—Ukufundwa okusobala kwezikhathi zezikhathi kukaSt.

—USt. Imfundiso kaPetru yokuthi “eNkosini, usuku olulodwa lunjengeminyaka eyinkulungwane neminyaka eyinkulungwane injengosuku olulodwa,” (2 Pet 3: 8); 

—Nalokho nalokho oFata beSonto bokuqala nabo abakufundisa, bebeka umlando wesintu kusukela ngo-4000 BC, nokuthi…

… Kufanele kulandelwe ukuqedwa kweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha, njengezinsuku eziyisithupha, uhlobo lweSabatha losuku lwesikhombisa eminyakeni eyinkulungwane eyalandela… Futhi lo mbono ubungeke uphikise, uma bekukholelwa ukuthi injabulo yabangcwele, leloSabatha, liyoba njalo okungokomoya, futhi kulandela i- ubukhona bukaNkulunkulu... —USt. U-Augustine waseHippo (354-430 AD),Idolobha likaNkulunkulu, Bk. XX, uCh. 7

Lokhu kwaba yiso kanye isiphetho seTheological Commission ngo-1952 esashicilela Izimfundiso zeSonto LamaKatolika, i…

… Themba ekunqobeni okukhulu kukaKristu lapha emhlabeni ngaphambi kokuphela kokuphela kwezinto zonke. Isenzeko esinjalo asishiywanga ngaphandle, asinakwenzeka, akusikho konke ukuqiniseka ukuthi ngeke kube khona isikhathi eside sobuKrestu obunqobayo ngaphambi kokuphela… ubungcwele, umphumela onjalo awuyikulethwa ukubonakala kobuntu bukaKrestu ngobukhulu kepha ngokusebenza kwalawo mandla okungcweliswa asebenzayo manje, uMoya oNgcwele kanye namaSakramente eBandla. -Imfundiso yeSonto LamaKhatholika: Isifingqo seMfundiso yamaKhatholika, The MacMillan Company, 1952), ikhasi. 1140

Ngeke ngisaqhubeka ngokuthi kanjani futhi kungani lokhu kuza kombuso kaKristu “emhlabeni njengasezulwini” kwafihlwa futhi kwaqondwa kabi. Ungafunda ngalokhu ku Ilahlekile kanjani i-Era. Kepha ngizophetha ngokubuza umbuzo: uma ngabe imfundiso "yenkathi yokuthula" ezayo ngaphambi kokupheleliswa kwezinto zonke ingumbumbulu efundiswa ngoFata beSonto — imfundiso abathi yavela ngqo kuMphostoli uJohane — ngaleso sikhathi yini enye kufanele manje singabaze ukuthi nakho kwavela kuJohane? Ubukhona Bangempela BesiDlova? Ukuba senyameni kweZwi kwenziwa inyama? Ngicabanga ukuthi uthola iphuzu lami. Isizathu sokuthi iSonto LamaKatolika libe yilokhu eliyikho namuhla yingoba bekulokhu kunjalo ethembekile koFata BeSonto bokuqala kanye “nediphozi yokholo.”

… Uma kungavela omunye umbuzo omusha okunganikwanga sinqumo esinjalo, kufanele babhekise emibonweni yoFata abangcwele, yalabo okungenani, abathi, ngamunye ngesikhathi sakhe nasendaweni yakhe, basale ebunyeni besidlo nasenkolweni, bamukelwa njengamakhosi avunyelwe; futhi noma yini lezi ezingatholakala zithathwa, ngamqondo munye nangemvume eyodwa, lokhu kufanele kuthathwe njengemfundiso eyiqiniso neyamaKatolika yeSonto, ngaphandle kokungabaza noma ukudideka. —USt. UVincent waseLerins, ojwayelekile wase-434 AD, "Okwe-Antiquity kanye ne-Universality of the Catholic Faith Against the Profane Novelties of All Heresies", Ch. 29, n. 77

Mhlawumbe sekuyisikhathi sokuthi siphinde sihlolisise imiBhalo ye-apocalyptic ngenxa yokuthi uMama wethu uqobo ufundisa lokho okuvele kuphambi kwamakhala ethu.

Yebo, kwathenjiswa isimangaliso kuFatima, isimangaliso esikhulu kunazo zonke emlandweni womhlaba, esesibili kuphela emva Kovuko. Futhi leso simangaliso kuzoba inkathi yokuthula engakaze inikezwe ngaphambili emhlabeni. —UKhadinali Mario Luigi Ciappi, isazi senkolo kapapa sikaPius XII, uJohn XXIII, uPaul VI, uJohn Paul I, noJohn Paul II; Okthoba 9, 1994; IKhathekizimu Yomndeni; k. 35

Okwaphawuleka kakhulu kweziprofetho ezihambisana "nezikhathi zakamuva" zibonakala zinesiphetho esisodwa, ukumemezela izinhlekelele ezinkulu eziseza esintwini, ukunqoba kweSonto, kanye nokwenziwa kabusha komhlaba. -I-Catholic Encyclopedia, Isiprofetho, www.newadvent.org

Mina nawo wonke amanye amaKhristu angama-Orthodox sizwa siqinisekile ukuthi kuzoba novuko lwenyama oluzolandelwa iminyaka eyinkulungwane ekwakhiweni kabusha, kwahlanganiswa, nokwandiswa kwedolobha laseJerusalema, njengoba kumenyezelwe abaProfethi uHezekeli, u-Isaya nabanye… Indoda phakathi kwethu ogama lakhe nguJohane, omunye wabaPhostoli bakaKristu, wamukela futhi wabikezela ukuthi abalandeli bakaKristu bazohlala eJerusalema iminyaka eyinkulungwane, nokuthi emva kwalokho umhlaba jikelele futhi, ngamafuphi, uvuko laphakade nokwahlulela kuzokwenzeka. —USt. UJustin Martyr, Ingxoxo noTrypho, uCh. 81, Obaba beBandla, Amagugu ObuKristu

 

KUFUNDWA OKUFUNDILE

UMfu Joseph Iannuzzi wenze umsebenzi omkhulu eSontweni ngokwethula imfundiso yenkolo ehlelekile “yenkathi yokuthula.” Bona izincwadi zakhe Ubukhazikhazi bendalo futhi Ukunqoba KoMbuso KaNkulunkulu Eminyakeni Eyinkulungwane Nangezikhathi Zokuphela, itholakala ku-Amazon

Millenarianism - Kuyini futhi akunjalo

Kuthiwani uma…?

Ilahlekile kanjani i-Era

Uvuko Oluzayo

Izahlulelo Zokugcina

 

Siyabonga ngothando lwakho, imithandazo, nokusekela kwakho!

 

Ukuhamba noMaka le Advent ku The Manje iZwi,
chofoza isibhengezo esingezansi ukuze ubhalise.
I-imeyili yakho ngeke yabiwe nanoma ngubani.

Isibhengezo se-NowWord

 

 

Phrinta Friendly, PDF & Imeyili
Posted in IKHAYA, IZIGIDI ZEMINYAKA, INKATHI YOKUTHULA.