Ilahlekile kanjani i-Era

 

THE Ithemba lesikhathi esizayo "lesikhathi sokuthula" esisekelwe "eminyakeni eyinkulungwane" elandela ukufa kuka-Umphik'ukristu, ngokwencwadi yeSambulo, lingazwakala njengomqondo omusha kwabanye abafundi. Kwabanye, kubhekwa njengokuhlubuka. Kepha akunjalo. Iqiniso ukuthi, ithemba lokugcina isikhathi "sokuthula" nobulungiswa, "lokuphumula kweSabatha" kweSonto ngaphambi kokuphela kwesikhathi, enza ube nesisekelo sawo enkambisweni Engcwele. Eqinisweni, liye langcwatshwa emakhulwini eminyaka lokuchazwa ngokungeyikho, ukuhlaselwa okungafanele, kanye nemfundiso yenkolo eqagelayo eqhubeka kuze kube namuhla. Kulokhu kubhalwa, sibheka umbuzo wokuthi impela Kanjani “Inkathi yayilahlekile” —ingcosana yomdlalo opopayiwayo uqobo lwayo — neminye imibuzo efana nokuthi ngabe “yiminyaka eyinkulungwane” ngokoqobo yini, ukuthi uKristu uzobonakala yini ngaleso sikhathi, nokuthi yini esingayilindela. Kungani lokhu kubalulekile? Ngoba akuqinisekisi kuphela ithemba lesikhathi esizayo uMama Obusisiwe amemezele ngalo okuseduze kwaFatima, kepha ngezehlakalo okumele zenzeke ekupheleni kwalesi sikhathi ezizoshintsha umhlaba unomphela… izehlakalo ezibonakala zisemngceleni wezikhathi zethu. 

 

ISIPROFETHO… AMAGUGU

In IPentekoste nokuKhanya, Nganikeza ukulandelana kwezikhathi okulula ngokuvumelana nomBhalo kanye noFata BeSonto bokuthi izikhathi zokugcina ziqhubeka kanjani. Empeleni, ngaphambi kokuphela komhlaba:

  • Umphikukristu uvela kodwa uhlulwa nguKristu aphonswe esihogweni. [1]I-Rev 19: 20
  • USathane uboshwe “iminyaka eyinkulungwane,” kanti abangcwele babusa ngemuva "kovuko lokuqala". [2]I-Rev 20: 12
  • Ngemuva kwaleyo nkathi yesikhathi, uSathane uyadedelwa, obese ehlasela iBandla okokugcina. [3]I-Rev 20: 7
  • Kodwa umlilo uvela ezulwini uqede uSathane ophonswe “echibini lomlilo” lapho “sasikhona isilo nomprofethi wamanga.” [4]I-Rev 20: 9-10
  • UJesu ubuya ngenkazimulo eyokwamukela iBandla Lakhe, abafileyo bayavuswa besehlulelwa ngokwezenzo zabo, umlilo uwe futhi kwenziwa amaZulu amasha noMhlaba omusha, kuvulwa ingunaphakade. [5]IsAm 20: 11–21: 2

Ngakho, ngemuva Umphikukristu futhi ngaphambi ukuphela kwesikhathi, kunenkathi yezikhathi ezithile, "iminyaka eyinkulungwane," ngokusho kuka "Isambulo" sikaSt.

Kusukela ekuqaleni, kepha, ukuthi le nkathi “yeminyaka eyinkulungwane” yayisho ukuthini yahlanekezelwa masinyane ngamanye amaKristu, abaphenduki abangamaJuda ikakhulukazi ababelindele uMesiya wasemhlabeni. Bathathe lesi siprofetho sisho ukuthi uJesu uzobuya enyameni ukubusa emhlabeni Okwe okwangempela isikhathi seminyaka eyinkulungwane. Kodwa-ke, lokhu akuyona into uJohn noma abanye abaPhostoli ababeyifundisa, ngakho-ke le mibono yalahlwa njengesihlubuki ngaphansi kwesihloko I-Chiliasm [6]kusuka esiGriki, ama-kiliàs, Noma i-1000 or Millenarianism. [7]kusuka esiLatin, mille, noma u-1000 Njengoba isikhathi siqhubeka, lezi zihlubuki zathuthela kwezinye ezifana millenarianism yenyama abalandeli babo ababekholelwa ukuthi kuzoba nombuso wasemhlabeni ogcotshwa amadili amahle kanye nemikhosi yenyama ehlala iminyaka eyinkulungwane yangempela. AmaMontanists (IMontanism) babenenkolelo yokuthi umbuso wezinkulungwane zeminyaka wawusuvele uqalile nokuthi iJerusalema Elisha lase lihlile. [8]isib. IsAm 21:10 Ngekhulu le-16, izinhlobo zamaProthestani zeminyaka eyi-millenarianism nazo zasakazeka ngenkathi eminye imibuthano yamaKhatholika iqala ukugqugquzela ukunciphisa noma iguquliwe izinhlobo zemillenarianism ezazikhipha amadili enyama, kepha zisabambelele ekutheni uKristu uzobuya azobusa ngokubonakalayo enyameni iminyaka eyinkulungwane yangempela. [9]Source: Ukunqoba koMbuso kaNkulunkulu eMillenium nase-End Times, UMfu Jospeh Iannuzzi, OSJ, amakhasi 70-73

ISonto LamaKatolika, nokho, lalingaguquguquki ekuxwayiseni ngale mililo eyimbuka noma nini lapho ikhanyiswa, isola noma yimuphi umqondo wokuthi uKristu uzobuya futhi emlandweni wesintu azobusa ngokubonakalayo enyameni emhlabeni, futhi iminyaka eyinkulungwane yangempela kulokho.

Inkohliso Yomphik'ukristu isivele iqala ukwakheka emhlabeni ngaso sonke isikhathi lapho kwenziwa isimangalo sokubona emlandweni lelo themba likaMesiya elingafinyelelwa ngaphezu komlando ngokwahlulelwa komkhathi. ISonto selinqabile ngisho nezindlela eziguquliwe zalokhu kufakazelwa kombuso ukuthi kube ngaphansi kwegama leminyaka, ikakhulukazi uhlobo lwezepolitiki "oluphambeke ngokwedlulele" lobuMesiya bezwe. —Ikhathekizimu yeSonto LamaKatolika, hhayi. 676

Yini iMagisterium ayikho okulahliwe nokho kungenzeka ngombuso wesikhashana lapho uKristu ebusa khona ngokomoya kusuka phezulu isikhathi sokunqoba kufanekiselwa ngenani “leminyaka eyinkulungwane,” lapho uSathane eboshwe ngamaketanga kwalasha, futhi iSonto lijabulela “ukuphumula kweSabatha.” Ngenkathi lo mbuzo ubuzwa kuKhadinali Ratzinger (uPapa Benedict XVI) ngenkathi eyinhloko yeBandla leMfundiso Yokholo, waphendula wathi:

IHoly See ayikenzi isimemezelo esicacile maqondana nalokhu. -I-Il Segno del Soprannauturale, Udine, Italia, n. 30, k. 10, Ott. 1990; UFr. UMartino Penasa wethule lo mbuzo "wokubusa kwezigidi" kuKhadinali Ratzinger

Futhi-ke, manje-ke siphendukela kuBaba beSonto, labo…

… Ubuhlakani obukhulu bamakhulu eminyaka okuqala eSonto, okubhalwe, izintshumayelo nokuphila okungcwele kwaba nomthelela omkhulu encazelweni, ekuvikeleni nasekusakazweni koKholo. -I-Catholic Encyclopedia, ISunday Visitor Publications, 1991, ikhasi. 399

Ngoba, njengoba uSt. Vincent waseLerins abhala…

… Uma kungenzeka kuvele umbuzo omusha okungekho sinqumo esinjalo esenziwe banikezwe, kufanele babe nokuncika emibonweni yoFata abangcwele, yalabo okungenani, okuthi, ngamunye ngesikhathi sakhe nasendaweni yakhe, ahlala ebunyeni bokuhlanganyela kanye nasenkolweni, amukelwa njengamakhosi avunyelwe; futhi noma yini lezi ezingatholakala zithathwa, ngamqondo munye nangemvume eyodwa, lokhu kufanele kuthathwe njengemfundiso eyiqiniso neyamaKatolika yeSonto, ngaphandle kokungabaza noma ukudideka.. -Okuvamile ka-434 AD, “For the Antiquity and Universality of the Catholic Faith Against the Profane Novelties of All Heresies”, uCh. 29, n. 77

 

LOKHO BAKUSHO…

Kwakunezwi elingaguquguquki phakathi koFata BeSonto maqondana "neminyaka eyinkulungwane", imfundiso ababeyivuma ukuthi yadluliselwa ivela kubaPhostoli uqobo futhi yaprofetha emiBhalweni Engcwele. Ukufundisa kwabo kwakumi kanje:

1. Obaba bahlukanisa umlando waba yiminyaka eyizinkulungwane eziyisikhombisa, okufanekisela izinsuku eziyisikhombisa zokudala. Izazi zemiBhalo yamaKhatholika namaProthestani ngokufanayo zakha usuku lokudalwa kuka-Adam no-Eva cishe ngo-4000 BC 

Kepha linganaki leli qiniso, bathandekayo, lokuthi eNkosini usuku olulodwa lunjengeminyaka eyinkulungwane neminyaka eyinkulungwane injengosuku olulodwa. (2 Pet. 3: 8)

… Lolu suku lwethu, oluboshwe ekuphumeni nasekushoneni kwelanga, luyisibonakaliso salolo suku olukhulu umjikelezo weminyaka eyinkulungwane uncike ngalo emikhawulweni yawo. —ULactantius, Obaba beSonto: I-Divine Institutes, iNcwadi VII, Isahluko 14, Catholic Encyclopedia; www.newadvent.org

Babone kusengaphambili, iphethini yoMdali nendalo, ukuthi emva “kosuku lwesithupha”, okungukuthi, “unyaka wezinkulungwane eziyisithupha,” kuzoba “nokuphumula kweSabatha” kweSonto — usuku lwesikhombisa ngaphambi kosuku lokugcina okuphakade Usuku “lwesishiyagalombili”.

Futhi uNkulunkulu waphumula ngosuku lwesikhombisa kuyo yonke imisebenzi yakhe… Ngakho-ke, kusasele ukuphumula kwesabatha kwabantu bakaNkulunkulu. (Heb 4: 4, 9)

… Lapho iNdodana yakhe izofika ibhubhise isikhathi somuntu ongenamthetho futhi yahlulele abangamhloniphi uNkulunkulu, futhi ishintshe ilanga nenyanga nezinkanyezi — khona-ke Uzophumula ngosuku lwesikhombisa… emva kokuphumula kuzo zonke izinto, ukuqala kosuku lwesishiyagalombili, okungukuthi, ukuqala kwelinye izwe. —I-Letter of uBarnaba (70-79 AD), eyabhalwa uBaba WabaPhostoli wekhulu lesibili

… Kube sengathi kuyinto enhle ukuthi abangcwele ngaleyo ndlela bajabulele uhlobo lokuphumula kweSabatha ngaleyo nkathi, ukuzilibazisa okungcwele ngemuva kokusebenza iminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha selokhu umuntu wadalwa… (futhi) kufanele kulandele ukuqedwa kweminyaka eyisithupha iminyaka eyinkulungwane, njengasezinsukwini eziyisithupha, uhlobo lweSabatha lwezinsuku eziyisikhombisa eminyakeni eyinkulungwane elandelayo ... Futhi lo mbono wawungeke uphikiswe, uma bekukholelwa ukuthi injabulo yabangcwele, kulelo Sabatha, izoba ngeyokomoya, bese kulandela ebukhoneni bukaNkulunkulu… —USt. U-Augustine waseHippo (354-430 AD; Udokotela weSonto), uDe Civitate Dei, Bk. XX, uCh. 7, iCatholic University of America Press

2. Ngokulandela imfundiso ka-St. John, bakholelwa ukuthi bonke ububi buzohlanzwa emhlabeni nokuthi uSathane uzoboshwa ngamaketanga ngalolu suku lwesikhombisa.

Futhi isikhulu sodeveli, esingumgqugquzeli wabo bonke ububi, sizoboshwa ngamaketanga, futhi sizoboshwa phakathi neminyaka eyinkulungwane yokubusa kwasezulwini… - Umbhali we-Orthodoxastical wekhulu le-4, uLactantius, "The Divine Institutes", The ante-Nicene Fathers, Vol 7, k. 211

3. Kuzoba khona "uvuko lokuqala" lwabangcwele nabafelukholo.

Mina nawo wonke amanye amaKrestu asendulo siqinisekile ukuthi luyoba khona uvuko lwenyama olulandelwe iminyaka eyinkulungwane edolobheni laseJerusalema elakhiwe kabusha, elihlotshisiwe, nelikhulisiwe, njengoba kwamenyezelwa abaProfethi uHezekeli, u-Isaya nabanye… Indoda phakathi kwethu ogama lakhe linguJohane, ongomunye wabaPhostoli bakaKristu, wemukela futhi wabikezela ukuthi abalandeli bakaKristu bazohlala eJerusalema iminyaka eyinkulungwane, bese kuthi emva kwalokho abendawo futhi ngamafuphi, ukuvuswa kwaphakade nokwahlulelwa kwakuzokwenzeka. —St. UJustin Martyr, Ingxoxo noTrypho, Ch. 81, Obaba beBandla, Amagugu ObuKristu

Siyavuma ukuthi umbuso sathenjiswa umhlaba phezu komhlaba, yize wawungakabi khona ezulwini, kuphela kwesinye isimo sokubakhona; njengoba kuzoba njalo emva kovuko lweminyaka eyinkulungwane edolobheni laseJerusalema elakhiwe ngokwaphezulu… Sithi lo muzi unikezwe uNkulunkulu ukuthola abangcwele ngovuko lwabo, futhi uvuselele ngabo ngobuningi bazo zonke izibusiso ezingokomoya zangempela , njengembuyiselo yalabo esikudelele noma sakulahla… —UTertullian (155-240 AD), Ubaba weSonto laseNicene; U-Adversus Marcion, Ubaba ka-Ante-Nicene, Abashicileli bakaHenrickson, 1995, Vol. 3, kk. 342-343)

Ngakho-ke, iNdodana kaNkulunkulu oPhezukonke nonamandla… izokuqeda ukungalungi, futhi ikhiphe ukwahlulela Kwayo okukhulu, futhi izokhumbula ekuphileni abalungileyo, aba… abazibophezela kubantu iminyaka eyinkulungwane, futhi bazobabusa ngobulungisa obukhulu umyalo… —ULactantius, Izikhungo Zaphezulu, I-ante-Nicene Fathers, Umq. 7, k. 211

Ngakho-ke, isibusiso esabikezelwa ngokungangabazeki sibhekisa esikhathini soMbuso Wakhe, lapho abalungileyo bezobusa ekuvukeni kwabafileyo; lapho indalo, izalwa kabusha futhi ikhululiwe ebugqilini, izokhiqiza inala yokudla kwazo zonke izinhlobo kusuka emazolweni ezulu nasekuvundiseni komhlaba, njengoba nje abadala bekhumbula. Labo ababona uJohane, umfundi weNkosi, [basitshele] ukuthi bezwa kuye ukuthi iNkosi yafundisa futhi yakhuluma kanjani ngalezi zikhathi… —St. U-Irenaeus waseLyons, uBaba weSonto (140- 202 AD); Ama-Adersus Haereses, U-Irenaeus waseLyons, V.33.3.4, Obaba beBandla, Ukushicilelwa kweCIMA

4. Beqinisekisa abaprofethi beTestamente Elidala, bathi lesisikhathi sizoqondana nokubuyiselwa kwendalo lapho izothuliswa futhi ivuselelwe futhi umuntu aphile iminyaka yakhe. Ekhuluma ngolimi olufanayo olungokomfanekiso luka-Isaya, uLactantius wabhala:

Umhlaba uzovula ukuthela kwawo futhi uthele izithelo eziningi kakhulu ngokwawo; izintaba ezinamadwala ziconsa uju; imifula yewayini iyakugobhoza, nemifula igeleze ubisi; ngamafuphi nje izwe ngokwalo lizojabula, nayo yonke imvelo iphakame, isindiswe futhi ikhululwe ebubini bobubi nokungazihloniphi, necala nephutha. - UCaecilius Firmianus Lactantius, Izikhungo Zaphezulu

Uyakushaya ononya ngenduku yomlomo wakhe, abulale omubi ngomoya wezindebe zakhe. Ubulungisa buyakuba yibhande okhalweni lwakhe, nokuthembeka kube yibhande okhalweni lwakhe. Impisi iyakuba yisivakashi sewundlu, ingwe ilale phansi nezinyane lembuzi… Akuyikubakho monakalo noma incithakalo kuyo yonke intaba yami engcwele; ngokuba umhlaba uyakugcwala ukumazi uJehova, njengamanzi asibekela ulwandle… Ngalolo suku, iNkosi izolithatha futhi ukubuyisa insali yabantu bayo (Isaya 11: 4-11)

Ngeke kube umhlaba ophelele, ngoba kusazoba nokufa nenkululeko yokuzikhethela. Kepha amandla esono nokulingwa ayobe anciphile kakhulu.

Lawa ngamazwi ka-Isaya maqondana neminyaka eyinkulungwane: 'Ngoba kuzoba khona izulu elisha nomhlaba omusha, futhi okwangaphambili ngeke kukhunjulwe noma kungene enhliziyweni yabo, kodwa bayojabula bathokoze ngalezi zinto, engizidalayo … Ngeke kusaba khona usana lwezinsuku lapho, noma ixhegu elingagcwalisi izinsuku zalo; ngokuba umntwana uyakufa eneminyaka eyikhulu… Ngokuba njengezinsuku zomuthi wokuphila ziyakuba-njalo izinsuku zabantu bami, nemisebenzi yezandla zabo iyakwandiswa. Abakhethiweyo bami abayikusebenzela ize, noma bazalele abantwana isiqalekiso; ngoba bayoba inzalo elungile ebusisiwe yiNkosi, kanye nenzalo yabo enabo. —USt. UJustin Martyr, Ingxoxo noTrypho, uCh. 81, The Fathers of the Church, Christian Heritage; isib. Is 54: 1

5. Isikhathi uqobo lwaso besizoguqulwa ngandlela thile (yingakho kungesona isizathu "seminyaka eyinkulungwane").

Manje… siyaqonda ukuthi isikhathi seminyaka eyinkulungwane sikhonjiswa ngolimi olungokomfanekiso. —St. UJustin Martyr, Ingxoxo noTrypho, Ch. 81, Obaba beBandla, Amagugu ObuKristu

Ngosuku lokuhlaba okukhulu, lapho imibhoshongo iwa, ukukhanya kwenyanga kuzofana nokwelanga nelanga ukukhanya kwelanga kuzokuphinda kasikhombisa (njengokukhanya kwezinsuku eziyisikhombisa). Ngosuku uJehova azobopha ngalo amanxeba abantu bakhe, uyopholisa imivimbo eshiywe yimivimbo yakhe. (Is 30: 25-26)

Ilanga lizokhanya ngokuphindwe kasikhombisa kunalokhu elikhona manje. - UCaecilius Firmianus Lactantius, Izikhungo Zaphezulu

Njengoba u-Augustine asho, unyaka wokugcina womhlaba uhambelana nesigaba sokugcina sokuphila komuntu, okungahlali iminyaka emisiwe njengoba ezinye izigaba zenza, kepha kugcina ngesinye isikhathi njengoba nje kwenza abanye ndawonye, ​​futhi kube isikhathi eside. Ngakho-ke unyaka wokugcina womhlaba awunakwabelwa inani elithile leminyaka noma izizukulwane. —USt. UThomas Aquinas, Ukuphazamiseka kwe-Quaestiones, Umq. II I-De Potentia, Umb. 5, n.5; www.dhpsriory.org

6. Lesi sikhathi sizophela ngasikhathi sinye lapho uSathane ezokhishwa khona etilongweni lakhe okuholele ekudliweni kokugcina kwazo zonke izinto. 

Ngaphambi kokuphela kweminyaka eyinkulungwane udeveli uzothukululwa futhi aqoqe zonke izizwe ezingamaqaba ukwenza impi ngokumelene nedolobha elingcwele… .Kuyakufika ulaka lukaNkulunkulu lokugcina ezizweni, luzibhubhise ”kanye nomhlaba ziyokwehla ngomlilo omkhulu. - Umbhali we-Orthodoxastical wekhulu le-4, uLactantius, "The Divine Institutes", The ante-Nicene Fathers, Vol 7, k. 211

Ngempela sizokwazi ukuhumusha la mazwi, “Umpristi kaNkulunkulu noKristu bazobusa kanye naye iminyaka eyinkulungwane; kuyothi lapho kuphela iminyaka eyinkulungwane, uSathane akhululwe aphume etilongweni lakhe. ” ngoba ngaleyo ndlela zikhombisa ukuthi umbuso wabangcwele kanye nobugqila bukaSathane kuyophela ngasikhathi sinye… ngakho-ke ekugcineni bayophuma okungebona abakaKristu, kodwa balowo Mpikukristu wokugcina… —St. Augustine, The Anti-Nicene Baba, UMuzi KaNkulunkulu, Incwadi XX, Chap. 13, 19

 

KWENZEKA KANJANI?

Lapho umuntu efunda izincazelo zebhayibheli lamaKhatholika, ama-encyclopedia, noma ezinye izinkomba zemfundiso yenkolo, cishe wonke alahla noma aphikise noma yimuphi umqondo wesikhathi “seminyaka eyinkulungwane” ngaphambi kokuphela kwesikhathi, angavumeli ngisho nomqondo wenkathi yokunqoba yokuthula emhlabeni lapho “ iHoly See ayikenzi isimemezelo esicacile kulokhu. ” Lokho wukuthi, bayakwenqaba lokho iMagisterium engenakho.

Ocwaningweni lwakhe olubalulekile ngale ndaba, isazi semfundiso yenkolo uFr. UJoseph Iannuzzi ubhala encwadini yakhe athi, Ukunqoba KoMbuso KaNkulunkulu Eminyakeni Eyinkulungwane Nangezikhathi Zokuphela, indlela imizamo yeSonto yokulwa nokuhlubuka kweChiliasm ivame ukuholela “ekugabadeleni” kwabagxeki maqondana namazwi oFata enkulungwaneni yeminyaka, nokuthi lokhu kuye kwaholela “ekugcineni ekukhohlisweni kwalezi zimfundiso zoFata Abangabaphostoli.” [10]Ukunqoba KoMbuso KaNkulunkulu Eminyakeni Eyinkulungwane Nesikhathi Sokuphela: Inkolelo Efanele Evela Eqinisweni Emibhalweni nasezimfundisweni zeSonto, St John the Evangelist Press, 1999, ikhasi 17.

Ekuhloleni ukuvuselelwa kokunqoba kobuKristu, ababhali abaningi baye bacabanga ngesitayela sezemfundo, futhi bafaka izithunzi zokungabaza emibhalweni yokuqala yoFata Abangabaphostoli. Abaningi sebesondele ekubabizeni njengabahlubuki, ngephutha beqhathanisa izimfundiso zabo “ezingalungisiwe” eminyakeni eyinkulungwane nalezo zehlelo lokuhlubuka. —Fr. UJoseph Iannuzzi, Ukunqoba KoMbuso KaNkulunkulu Eminyakeni Eyinkulungwane Nesikhathi Sokuphela: Inkolelo Efanele Evela Eqinisweni Emibhalweni nasezimfundisweni zeSonto, St John the Evangelist Press, 1999, ikhasi. 11

Imvamisa, laba bagxeki basekela isikhundla sabo kule nkulungwane yeminyaka emibhalweni yesazi-mlando seSonto u-Eusebius waseCesarea (c. 260-c. 341 AD). Wayenguye futhi ethathwa njengoYise womlando weSonto, ngakho-ke umthombo "wokuya" wemibuzo eminingi yomlando. Kodwa wayengeyona neze isazi sezenkolo.

U-Eusebius uqobo waba yisisulu samaphutha emfundiso futhi, empeleni, wamenyezelwa yi-Holy Mother Church "ahlukanisayo"… wayenemibono ye-arianistic… wakulahla ukuvumelana kukaYise neNdodana… wayebheka uMoya oNgcwele njengesidalwa (! ); futhi ... wakulahla ukuhlonishwa kwezithombe zikaKristu “ukuze singathwali uNkulunkulu wethu ngomfanekiso, njengamaqaba”. —Fr. Iannuzzi, Ibid., K. 19

Phakathi kwababhali bokuqala “eminyakeni eyinkulungwane” kwakunguSt. Papias (c. 70-c. 145 AD) owayenguMbhishobhi waseHierapolis nomfel 'ukholo ngenxa yokholo lwakhe. U-Eusebius, owayengumphikisi onamandla weChiliasm futhi ngaleyo ndlela noma yimuphi umqondo wombuso weminyaka eyinkulungwane, wabonakala esenza konke okusemandleni akhe ukuhlasela uPapias. St. Jerome wabhala:

U-Eusebius… wasola uPapias ngokudlulisa imfundiso eyimbuka I-Chiliasm ku-Irenaeus nakwabanye abantu besonto lokuqala. -INew Catholic Encyclopedia, 1967, Umq. X, ikhasi. 979

Emibhalweni yakhe siqu, u-Eusebius uzama ukubeka isithunzi ekuthembekeni kukaPapias lapho ebhala:

UPapias uqobo, esethulweni sezincwadi zakhe, ukuveza ngokusobala ukuthi wayengeyena umuntu ozwayo futhi ofakazela ngamehlo abaphostoli abangcwele; kodwa uyasitshela ukuthi amaqiniso enkolo yethu wawathatha kulabo ababejwayelene nawo… -Umlando Wesonto, INcwadi III, Ch. 39, n. 2

Noma kunjalo, yilokhu uSt. Papias akusho:

Ngeke nginqikaze ukungezelela nawe ekuchazeni kwami ​​engikufunde phambilini ngokunakekela kumaPresbyter futhi ngikuthole ngokucophelela igcinwe enkumbulweni, inika isiqiniseko seqiniso layo. Ngoba angizange ngijabule njengoba kwenza abaningi kulabo abakhuluma okuningi, kodwa kulabo abafundisa okuyiqiniso, noma kulabo abaxoxa ngemithetho yakwamanye amazwe, kodwa kulabo abahlobanisa imithetho eyanikezwa yiNkosi okholweni futhi yehla kuQiniso uqobo. Futhi uma kwenzeka noma yimuphi umlandeli wamaPresbyter eza, ngangizobuza ngokushiwo ngamaPresbyter, ukuthi u-Andrew uthini, noma ukuthi uPetru uthini, noma yini uFiliphu noma uthini uThomas noma uJakobe noma yini uJohn noma uMathewu noma omunye weNkosi abafundi, nangezinto abanye abafundi beNkosi, kanye nezinto u-Aristion noPresbyter John, abafundi beNkosi, ababezisho. Ngoba ngacabanga ukuthi okuzotholakala ezincwadini kwakungeke kungizuzise kangako njengalokhu okuvela ezwini eliphilayo neliphilayo. —Ibhid. n. 3-4

Umbono ka-Eusebius wokuthi uPapias wasusa imfundiso yakhe “kubantu ayejwayelene nabo” esikhundleni sabaPhostoli “uyinkolelo-mbono.” Uqagela ukuthi ngo "Presbyters" uPapias ubhekisa kubafundi nabangane babaPhostoli, noma ngabe uPapias uqhubeka athi wayekhathazekile ngalokho abaPhostoli, "u-Andrew akushoyo, noma lokho uPetru akushoyo, noma uFiliphu noma lokho uThomas noma James noma lokho uJohn noma uMathewu noma omunye wabafundi beNkosi… ”Kodwa-ke, uBaba weSonto uSt.presbyteri”Lapho ebhekisa kubaPhostoli, kepha uSt. Peter wazibhekisa kuye ngale ndlela:

Ngakho-ke ngiyanxusa abaphathi phakathi kwenu, njengomongameli kanye nami futhi ngifakaza ngokuhlupheka kukaKristu futhi onesabelo enkazimulweni ezokwembulwa. (1 Pet. 5: 1)

Ngaphezu kwalokho, uSt. Irenaeus wabhala ukuthi uPapias “wayengumuntu ozwayo [woMphostoli] uJohane, futhi engumngane kaPolycarp, umuntu wasendulo.” [11]I-Catholic Encyclopedia, I-St Papias, http://www.newadvent.org/cathen/11457c.htm Ingabe lokhu kukhulunywa ngaliphi igunya uSt Irenaeus? Ngokwengxenye, ngokuya ngemibhalo kaPapias uqobo…

Futhi lezi zinto zifakazelwa ngokubhalwa nguPapias, ozwayo kaJohane, nomngane kaPolycarp, encwadini yakhe yesine; ngoba kwakulezincwadi ezinhlanu azihlanganisa. —USt. U-Irenaeus, Ngokumelene Nobuqili, Incwadi V, Isahluko 33, n. 4

… Futhi mhlawumbe kusuka eSt. Polycarp yena ngokwakhe uIrenaeus owayemazi, futhi owayengumfundi kaSt.

Ngiyakwazi ukuchaza yona kanye indawo uPolycarp obusisiwe ahlala kuyo ukhulume, nokuphuma kwakhe nokungena kwakhe, nendlela yokuphila kwakhe, nokubukeka kwakhe, nezinkulumo zakhe kubantu, nama-akhawunti abewanikeza ngokulala kwakhe noJohane nabanye ababebonile Nkosi. Futhi ngenkathi ekhumbula amazwi abo, nalokho akuzwayo kubo ngokuphathelene neNkosi, nangokuphathelene nezimangaliso zakhe nemfundiso yakhe, ebamukele kofakazi bokuzibonela be 'Izwi lokuphila', uPolycarp walandisa zonke izinto ngokuvumelana neMibhalo. —USt. U-Irenaeus, ovela ku-Eusebius, Umlando Wesonto, Ch. 20, n. 6

Isitatimende seVatican uqobo sifakazela ukuxhumana okuqondile kukaPapias noMphostoli uJohn:

UPapias ngegama, waseHerapolis, umfundi othandekayo kuJohane… walikopisha iVangeli ngokwethembeka ngaphansi kokuyala kukaJohane. -ICodex Vaticanus Alexandrinus, Nr. 14 Ibhayibheli. Lat. Phikisa. I., Romae, 1747, ikhasi 344

Enza umcabango wokuthi uPapias ubhebhethekisa ukuhlubuka kweChiliasm esikhundleni seqiniso lombuso ongokomoya wesikhashana, u-Eusebius uze athi uPapias “ungumuntu onokuhlakanipha okuncane kakhulu.” [12]Ukukholwa Koobaba Bokuqala, WA Jurgens, 1970, ikhasi. 294 Kusho ukuthini lokho ngo-Irenaeus, Justin Martyr, Lactantius, Augustine, nabanye Obaba beBandla ngubani owaphakamisa ukuthi "iminyaka eyinkulungwane" ibhekise embusweni wesikhashana?

Ngempela, ukusetshenziswa budlabha kwezimfundiso zikaPapias ezinkolelweni ezithile zamaJuda nezobuKristu zesikhathi esedlule kuvela ngqo embonweni onjalo oyiphutha. Ezinye izazi zemfundiso yenkolo zangamukela ngokungacabangi indlela ka-Eusebius yokuqagela… Ngemuva kwalokho, lezi zinkolelo-mbono zahlobanisa yonke into nanoma yini esondele eminyakeni eyinkulungwane I-Chiliasm, okuholela ekwephuleni okungavumelekile emkhakheni we-eschatololgy obekuzohlala isikhashana, njengokuqina okukuyo yonke indawo, okunamathiselwe egameni elibalulekile iminyaka eyinkulungwane. —Fr. UJoseph Iannuzzi, Ukunqoba KoMbuso KaNkulunkulu Eminyakeni Eyinkulungwane Nesikhathi Sokuphela: Inkolelo Efanele Evela Eqinisweni Emibhalweni nasezimfundisweni zeSonto, St John the Evangelist Press, 1999, ikhasi. 20

 

NAMUHLA

ISonto namuhla liyichaza kanjani “iminyaka eyinkulungwane” okukhulunywa ngayo nguSt. Futhi, akenzanga simemezelo esicacile maqondana nalokhu. Kodwa-ke, incazelo enikezwe iningi lezazi zemfundiso yenkolo namuhla, futhi amakhulu eminyaka, ingenye ezine lowo Dokotela weSonto, uSt. Augustine waseHippo, waphakamisa. Uthe…

… Kuze kufike kimi… [iSt. UJohn] wasebenzisa iminyaka eyinkulungwane njengelingana nayo sonke isikhathi salomhlaba, esebenzisa inani lokupheleliswa ukuphawula ukugcwala kwesikhathi. —USt. U-Augustine waseHippo (354-430) AD, I-De Civival Dei "Idolobha LikaNkulunkulu ”, Incwadi 20, Ch. 7

Kodwa-ke, ukuhunyushwa kuka-Augustine ohambisana kakhulu nabaFata beSonto bokuqala yilokhu:

Labo okuthe ngamandla ale ndima [IsAm 20: 1-6], basola ukuthi uvuko lokuqala lungolwesikhathi esizayo futhi ngomzimba, luye lwasuswa, phakathi kokunye, ikakhulukazi ngenani leminyaka eyinkulungwane, njengokungathi kuyinto efanelekile ukuthi abangcwele ngakho-ke bathokoze uhlobo lokuphumula kweSabatha ngaleyo nkathi, ukuzilibazisa okungcwele ngemuva kokusebenza kweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha kusukela umuntu adalwa… (futhi) kufanele kulandelwe ukuqedwa kweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha, njengezinsuku eziyisithupha, uhlobo lweSabatha losuku lwesikhombisa eminyakeni eyinkulungwane elandelayo… Futhi lo mbono kungaphikiswa, uma bekukholelwa ukuthi injabulo yabangcwele, ngaleloSabatha, iyoba njalo okungokomoya, futhi kulandela i- ubukhona bukaNkulunkulu... —USt. U-Augustine waseHippo (354-430 AD),Idolobha likaNkulunkulu, Bk. XX, uCh. 7

Eqinisweni, u-Augustine uthi “nami uqobo, ngake ngawubamba lo mbono,” kepha kubonakala sengathi ngawubeka ezansi kwenqwaba ngokususelwa eqinisweni lokuthi abanye ngesikhathi sakhe ababelibambile baqhubeka nokugcizelela ukuthi labo “abavuka futhi bazokujabulela ukuzilibazisa ngamadili angalinganiswanga angokwenyama, anikezwe inqwaba yenyama neziphuzo okungagcini nje ngokwethusa umuzwa wabangathile, kodwa ngisho nokudlula isilinganiso sokwehliseka uqobo. ” [13]Idolobha likaNkulunkulu, Bk. XX, uCh. 7 Ngakho-ke u-Augustine — mhlawumbe ephendula imimoya eyayikhona yokuhlubuka kwezinkulungwane zeminyaka — wakhetha inkolelo yokuthi, nakuba yayingamukeleki, umbono "Kuze kufike kimi."

Konke lokhu kushiwo, iSonto, yize lingazange linikeze isiqiniseko esicacile senkathi “yeminyaka eyinkulungwane” kuze kube manje, likwenzile ngokuphelele lokho…

 

NGEMPELA

Fatima

Mhlawumbe isiprofetho esiphawuleka kakhulu mayelana neNkathi Yokuthula yesikhathi esizayo yileso sikaMama Obusisiwe ku kuvunyelwe ukubonakala kukaFatima, lapho ethi:

Uma izicelo zami zilalelwa, iRussia izoguqulwa, futhi kube nokuthula; uma kungenjalo, uzosabalalisa amaphutha akhe emhlabeni wonke, abangele izimpi nokushushiswa kweSonto. Omuhle uzobulawelwa ukholo; uBaba oNgcwele uzoba nokuhlupheka okuningi; izizwe ezahlukahlukene zizobhujiswa. Ekugcineni, Inhliziyo Yami Engumsulwa izonqoba. UBaba oNgcwele uzongcwelisela iRussia kimi, futhi uzoguqulwa, futhi kunikezwe isikhathi sokuthula emhlabeni. —Isuka kuwebhusayithi yeVatican: Umyalezo kaFatima, www.v Vatican.va

“Amaphutha” aseRussia, athanda ukukholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona, asabalala “emhlabeni wonke”, njengoba iSonto lalingasheshi ukuphendula “izicelo” zeNkosikazi Yethu. Ekugcineni, la maphutha azothatha ifomu abalenze eRussia le global ubushiqela. Ngichazile, impela, emibhalweni eminingi lapha nasencwadini yami [14]Ubuso bokugcina kungani, ngokuya ngezexwayiso zophapha, ukubonakala kukaNkosikazi Wethu, oFata beSonto, kanye nezimpawu zezikhathi, ukuthi sisekupheleni kwalesi sikhathi futhi sisemngceleni waleyo “nkathi yokuthula”, eyinkulungwane yokugcina iminyaka ”,“ ukuphumula kwesabatha ”noma“ usuku lweNkosi ”:

Futhi uNkulunkulu wenza ngezinsuku eziyisithupha imisebenzi yezandla zaKhe, kwathi ngosuku lwesikhombisa waqeda… iNkosi izophela kwakho konke eminyakeni eyizinkulungwane eziyisithupha. Futhi uqobo Lwakhe ungufakazi wami, ethi: “Bheka uSuku lweNkosi luyoba yiminyaka eyinkulungwane.” —Epistle of Barnabas, eyabhalwa nguFather Apostolic Father wangekhulu lesibili, uCh. 15

Ukulindela-ke, “kwenkathi yokuthula” kuvunywe ngokungaqondile yiSonto.

 

IKhathekizimu Yomndeni

Kukhona ikhathekizima lomndeni elenziwe nguJerry noGwen Coniker elibizwa ngokuthi IKhathekizimu Yomndeni WabaPhostoli, esivunyiwe yiVatican. [15]www.lolasex.org Isazi senkolo kapapa sikaPius XII, uJohn XXIII, uPaul VI, uJohn Paul I, noJohn Paul II, babhala encwadini efakwe emakhasini ayo esethulo:

Yebo, kwathenjiswa isimangaliso kuFatima, isimangaliso esikhulu kunazo zonke emlandweni womhlaba, esesibili kuphela emva Kovuko. Naleso simangaliso kuzoba inkathi yokuthula engakaze inikezwe ngempela emhlabeni. —UMario Luigi Cardinal Ciappi, Okthoba 9, 1994; wanikeza nesitembu sakhe sokuvuma encwadini ehlukile eqaphela ngokusemthethweni iCatechism Yomndeni “njengomthombo oqinisekile wemfundiso eyiqiniso yamaKhatholika” (Septhemba 9, 1993); k. 35

Ngo-Agasti 24, 1989, kwenye incwadi, uKhadinali Ciappi wabhala:

Umkhankaso we- "Marian Era of Evangelization Campaign" ungaqalisa uchungechunge lwemicimbi yokuletha leyo nkathi yokuthula ethenjiswe eFatima. Ngobungcwele Bakhe uPapa John Paul, sibheke ngokulangazela nangomkhuleko ukuthi le nkathi iqale ngokuqala kwenkulungwane yesithathu yeminyaka, unyaka ka-2001. -IKhathekizimu Yomndeni WabaPhostoli, k. 34

Impela, ngokubhekisa ku- inkulungwane yeminyaka, UKhadinali Joseph Ratzinger (uPapa Benedict XVI) wathi:

Futhi namuhla sizwa ukububula [kwendalo] okungekho noyedwa onakho naphakade wezwa ngaphambilini… UPapa ukwazisa kakhulu ukulindela okukhulu ukuthi inkulungwane yeminyaka yoqhekeko izolandelwa yinkulungwane yeminyaka yobumbano. Ngomqondo othile unombono wokuthi… manje, ngokunembile ekugcineni, singathola ubunye obusha ngokubonakaliswa okuhle okujwayelekile. -Ngasemngceleni weNkathi Entsha, UKhadinali Joseph Ratzinger, 1996, ikhasi. 231

 

Ezinye izazi zemfundiso yenkolo

Kunezazi ezithile zenkolo eziqonde kahle iminyaka eyinkulungwane yokomoya ezayo, ngenkathi zivuma ukuthi ubukhulu bayo buhlala bungacacile, njengoJean Daniélou (1905-1974) owaziwayo:

Isiqiniseko esibalulekile sesesigaba esiphakathi lapho abangcwele abavukile besesemhlabeni futhi bengazange bangene esigabeni sabo sokugcina, ngoba lesi ngesinye sezici zemfihlakalo yezinsuku zokugcina okumelwe zembulwe. -Umlando Wokufundisa Kwasekuqaleni KwamaKristu Phambi Komkhandlu WaseNicea, I-1964, iphe. 377

"… Akukho sambulo esisha esidlangalaleni esizolindeleka ngaphambi kokubonakaliswa okukhazimulayo kweNkosi yethu uJesu Kristu." Kodwa-ke noma ngabe iSambulo sesivele siphelele, asicaciswanga ngokuphelele; kusala okholweni lobuKristu kancane kancane ukukuqonda ngokugcwele ukubaluleka kwalo ngokuqhubeka kwamakhulu eminyaka. -Catechism weSonto LamaKatolika,n. 66

Izimfundiso zeSonto LamaKatolika, eyanyatheliswa ikhomishini yezenkolo ngo-1952, yaphetha ngokuthi ayiphikisani nemfundiso yamaKatolika ukukholelwa noma ngiyasho…

… Ithemba lokunqoba okukhulu kukaKristu lapha emhlabeni ngaphambi kokuphela kokuphela kwezinto zonke. Isenzeko esinjalo asishiywanga ngaphandle, asinakwenzeka, akusikho konke okuqinisekile ukuthi ngeke kube khona isikhathi eside sobuKristu obunqobayo ngaphambi kokuphela.

Ukuhlanza iChiliasm, baphetha ngokufanele:

Uma ngaphambi kwalesosiphelo kuzobakhona inkathi yobungcwele bokunqoba, isikhathi esithe xaxa noma esingaphansi, umphumela onjalo awuyikulethwa ukubonakala komuntu kaKristu eKhaya kodwa ngokusebenza kwalawo mandla okungcweliswa manje kusebenza, uMoya oNgcwele namaSakramente eBandla. -Ukuhlukaniswa kweSonto LamaKatolika: Isifinyezo Semfundiso YamaKatolika (ELondon: Burns Oates & Washbourne, 1952), iphe. 1140; kucashunwe ku- Ubukhazikhazi bendalo, UMfu Joseph Iannuzzi, k. 54

Ngokufanayo, kufingqiwe kufayela le- I-Catholic Encyclopedia:

Okwaphawuleka kakhulu kweziprofetho ezihambisana "nezikhathi zakamuva" zibonakala zinesiphetho esisodwa, ukumemezela izinhlekelele ezinkulu eziseza esintwini, ukunqoba kweSonto, kanye nokwenziwa kabusha komhlaba. -I-Catholic Encyclopedia, Isiprofetho, www.newadvent.org

 

Catechism weSonto LamaKatolika

Yize ingabhekiseli ngokusobala “eminyakeni eyinkulungwane” ka-St. John, iCatechism nayo inanela oFata beSonto neMibhalo ekhuluma ngokuvuselelwa ngamandla kaMoya oNgcwele, "iPhentekoste elisha":

… “Esikhathini sokuphela” uMoya weNkosi uzovuselela izinhliziyo zabantu, kuqoshwe umthetho omusha kubo. Uzoqoqa abuyise abahlakazekile nabahlukene phakathi izizwe; uzoguqula indalo yokuqala, futhi uNkulunkulu uzohlala lapho nabantu ngokuthula. -Ikhathekizimu leSonto LamaKatolika, hhayi. 715

Kulezi “zikhathi zokuphela,” ezingeniswe yiNdodana ehlenga umzimba, uMoya uyavezwa futhi unikezwe, wamukelwe futhi wamukelwe njengomuntu. Manje selungaba khona lolu hlelo lwaphezulu, olufezwe kuKristu, izibulo nenhloko yesidalwa esisha okuhlanganiswe esintwini ngokuthululwa kukaMoya: NjengeSonto, ukuhlangana kwabangcwele, ukuthethelelwa kwezono, ukuvuka komzimba, nokuphila okuphakade. -Catechism weSonto LamaKatolika,n. 686

 

Inceku kaNkulunkulu, uLuisa Piccarreta (1865-1947)

U-Luisa Picarretta (1865-1947) “ungumphefumulo oyisisulu” ophawulekayo uNkulunkulu embulele, ikakhulukazi, inyunyana eyimfihlakalo Azoyiletha eSontweni “ngenkathi yokuthula” aseqalile ukuyisebenzisa emiphefumulweni ngabanye. Impilo yakhe ibiphawuleka ngezinto ezimangazayo ezingaphezu kwamandla omuntu, njengokuthi usesimweni esifana nokufa izinsuku ezithile ngesikhathi eshaqeka injabulo kaNkulunkulu. INkosi kanye iNcasakazi uMariya Ebusisiwe yaxhumana nayo, futhi lezi zambulo zabhalwa emibhalweni egxile kakhulu “Ekuphiliseni Intando Yaphezulu.”

Imibhalo kaLuisa iqukethe imiqulu engama-36, izincwadi ezine, nezincwadi eziningi zokubhalelana ezikhuluma ngenkathi entsha ezayo lapho uMbuso kaNkulunkulu uzobusa ngendlela engakaze ibonwe “emhlabeni njengasezulwini.”Ngo-2012, uMfu Joseph L. Iannuzzi wethula incwadi yokuqala yobudokotela emibhalweni kaLuisa ePontifical University of Rome, futhi ngokwezobuchwepheshe wachaza ukuhambisana kwabo noMkhandlu Wamasonto Womlando, kanye nemfundiso yenkolo yezobupristi, yezemfundo kanye neye-ressourcement. Isiqu sakhe sathola izimvume zokuvunywa kweYunivesithi yaseVatican kanye nokuvunyelwa kwezenkolo. NgoJanuwari ka-2013, uMfu Joseph wethula iziqephu zalo mqondo kumaBandla AseVictoria for the Causes of Saints and the Doctrine of Faith ukusiza ukuqhubekisela phambili injongo kaLuisa. Ungidlulisele kimi ukuthi amabandla abemukele ngenkulu injabulo.

Kwesinye isingeniso samadayari akhe, uJesu uthi kuLuisa:

Ah ndodakazi yami, lesi sidalwa sihlala sigijimisana kakhulu nokubi. Mangaki amacebo wencithakalo abalungiselela! Bazofinyelela kude ukuze bazikhandlele ebubini. Kepha ngenkathi bematasa ngokuhamba indlela yabo, Ngizohlala mathupha ngokugcwaliswa kanye nokugcwaliseka Kwami I-Fiat Voluntas Tua  (“Intando yakho mayenziwe”) ukuze intando Yami ibuse emhlabeni-kepha ngendlela entsha. Ah yebo, ngifuna ukudida umuntu othandweni! Ngakho-ke, lalelisisa. Ngifuna ukuba nami ngilungiselele le Era ye-Celestial and Divine Divine… —UJesu waya Encekwini KaNkulunkulu, uLuisa Piccarreta, Imibhalo Yesandla, Feb 8th, 1921; kucashunwe kusuka Ubukhazikhazi bendalo, UMfu Joseph Iannuzzi, ikhasi 80

… Nsuku zonke emthandazweni kaBaba Wethu sicela iNkosi: “Intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini” (Mathewu 6:10)…. siyabona ukuthi “izulu” kulapho intando kaNkulunkulu yenziwa khona, nokuthi lowo “mhlaba” uba “yizulu” —eyi, indawo yobukhona bothando, ubuhle, iqiniso nebuhle bukaNkulunkulu — kuphela uma esemhlabeni intando kaNkulunkulu yenziwe. —UPOPE BENEDICT XVI, Izethameli Ezijwayelekile, ngoFebhuwari 1, 2012, eVatican City

Njengoba bonke abantu behlanganyela ekungalalelini kuka-Adamu, ngakho-ke bonke abantu kumele babambe iqhaza ekulaleleni uKristu entandweni kaBaba. Ukuhlengwa kuzophelela kuphela lapho bonke abantu behlanganyela ekulaleleni kwakhe. —Inceku kaNkulunkulu Fr. UWalter Ciszek, Uyangihola, ikhasi. 116, Ignatius Cindezela

Encwadini kaMfundisi uJoseph, futhi, enikezwe imvume ecacile yezenkolo, ucaphuna ingxoxo kaJesu noLuisa mayelana nokusatshalaliswa kwemibhalo yakhe:

Isikhathi lapho le mibhalo izokwaziswa ngaso sihlobene futhi sincike esimweni semiphefumulo efisa ukuthola okuhle okukhulu kangaka, kanye nasemzameni walabo okumele bazikhandle ekubeni ngabaphathi bompondo ngokunikela umhlatshelo wokwazisa esikhathini esisha sokuthula… -Isipho Sokuphila Intando Yaphezulu emibhalweni kaLuisa Piccarreta, n. 1.11.6, uMfu Joseph Iannuzzi

 

ISt. Margaret Mary Alacoque (1647-1690)

Emibonweni eyaziwayo ngokwesonto likaSt.Margaret Mary, uJesu wavela kuye embula Inhliziyo Yakhe Engcwele. Wayenanela umbhali wasendulo, uLactantius, ngokuphathelene ukuphela kokubusa kukaSathane nokuqala kwenkathi entsha:

Lokhu kuzinikela kwakuwumzamo wokugcina wothando lwaKhe ayezolunika abantu kule minyaka yokugcina, ukuze abasuse embusweni kaSathane ayefisa ukuwubhubhisa, futhi ngaleyo ndlela abangenise enkululekweni emnandi yokubusa kwaKhe. uthando, ayefisa ukulubuyisela ezinhliziyweni zabo bonke labo okufanele bakwamukele lokhu kuzinikela. -UMargaret Mary, www.smegwebazine.com

 

OPapa Banamuhla

Okokugcina, futhi okubaluleke kakhulu, opapa bekhulu leminyaka elidlule bebelokhu bethandazela futhi beprofetha "ngokubuyiselwa" komhlaba okuzayo kuKristu. Ungafunda amagama abo ku Oopapa, kanye ne-Dawning Era futhi Kuthiwani uma…?

Ngakho-ke, ngokuzethemba, singakholelwa ethembeni nasekubeni kungenzeka ukuthi lesi sikhathi samanje sokucindezeleka phakathi kwezizwe sizongena enkathini entsha lapho yonke indalo izomemezela khona ukuthi “uJesu uyiNkosi.”

 

UKUFUNDA OKUFANELEKILE:

IMillenarianism — Iyini, futhi ayikho

Kuthiwani uma ingekho inkathi yokuthula? Funda Kuthiwani uma…?

Izahlulelo Zokugcina

Ukuza kwesibili

Izinsuku Ezimbili Ezengeziwe

Ukuza KoMbuso KaNkulunkulu

Ukubusa Okuzayo KweSonto

Ukudalwa Okusha

Ukuya ePharadesi - Ingxenye I

Ukuya ePharadesi - Ingxenye II

Emuva e-Edene

 

 

Umnikelo wakho ubongwa kakhulu ngale nkonzo yesikhathi esigcwele!

Chofoza ngezansi ukuhumushela leli khasi olimini oluhlukile:

Phrinta Friendly, PDF & Imeyili

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 I-Rev 19: 20
2 I-Rev 20: 12
3 I-Rev 20: 7
4 I-Rev 20: 9-10
5 IsAm 20: 11–21: 2
6 kusuka esiGriki, ama-kiliàs, Noma i-1000
7 kusuka esiLatin, mille, noma u-1000
8 isib. IsAm 21:10
9 Source: Ukunqoba koMbuso kaNkulunkulu eMillenium nase-End Times, UMfu Jospeh Iannuzzi, OSJ, amakhasi 70-73
10 Ukunqoba KoMbuso KaNkulunkulu Eminyakeni Eyinkulungwane Nesikhathi Sokuphela: Inkolelo Efanele Evela Eqinisweni Emibhalweni nasezimfundisweni zeSonto, St John the Evangelist Press, 1999, ikhasi 17.
11 I-Catholic Encyclopedia, I-St Papias, http://www.newadvent.org/cathen/11457c.htm
12 Ukukholwa Koobaba Bokuqala, WA Jurgens, 1970, ikhasi. 294
13 Idolobha likaNkulunkulu, Bk. XX, uCh. 7
14 Ubuso bokugcina
15 www.lolasex.org
Posted in IKHAYA, IZIGIDI ZEMINYAKA, INKATHI YOKUTHULA futhi umake , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Amazwana zivaliwe.