Ungazi Kanjani Uma Isexwayiso Siseduze

 

NJALO kusukela ekuqaleni kwalesi siprofetho sokubhala eminyakeni engaba ngu-17 edlule, ngibone imizamo eminingi yokubikezela usuku lwalokho okubizwa ngokuthi "Isexwayiso”Noma Ukukhanyiselwa Konembeza. Zonke izibikezelo zehlulekile. Izindlela zikaNkulunkulu ziyaqhubeka zibonisa ukuthi zihluke kakhulu kunezethu.

Sekushiwo lokho, angikholwa ukuthi asinabo omaka ababalulekile mayelana nokuba seduze Kwesexwayiso. Engizokwabelana ngakho lapha akuphathelene nezinsuku kodwa izimpawu lokho kungase kuphakamise ukusondela Kwesexwayiso, ababoni abambalwa, abanye babo esithumele kuso Ukwehlela eMbusweni, bathi iseduze, ngokwemiyalezo yeNkosi yethu kanye neyeNkosazana Yethu.

Okulandelayo “izwi” lomuntu siqu engikholelwa ukuthi iNkosi yanginika lona eminyakeni eminingi edlule, elibonakala liyiqiniso ngehora. Eqinisweni, yiyo kanye leli gama elingiqondise, ikakhulukazi ezikhathini zamuva, mayelana nanoma yikuphi okulindelekile kuSixwayiso. Okusho ukuthi, nginayo hhayi bengilindele Ukukhanya nhlobo - kuze kube yilapho kuvela izimpawu zakamuva… 

 

ISIVUNGUVUNGU ESIKHULU - IZIMPAWU EZISIKHOMBISA

Abafundi besikhathi eside bake bangizwa ngabelana ngalokhu ngaphambilini. Ukuthi eminyakeni engaba ngu-16 edlule, lapho ngizizwa ngishukumiseleka ukuba ngibuke isiphepho sinqamula amathafa, phakathi “kwamazwi manje” okuqala eza kimi ngaleyontambama eyayinesiphepho:

Kukhona iSiphepho Esikhulu esiza emhlabeni njengesiphepho.

Ezinsukwini ezimbalwa kamuva, ngakhangwa esahlukweni sesithupha sencwadi yeSambulo. Ngenkathi ngiqala ukufunda, ngiphinde ngezwa ngokungalindelekile enhliziyweni yami elinye igama:

Lesi ISiphepho Esikhulu. 

Okwenzeka embonweni kaSt. John kuwuchungechunge “lwezenzakalo” ezibonakala zixhumene eziholela ekuwohlokeni okuphelele komphakathi kuze kube “iso leSiphepho” - uphawu lwesithupha/lwesikhombisa - oluzwakala njengento embi kakhulu njengaleyo ebizwa ngokuthi " ukukhanya kukanembeza” noma Isixwayiso. Ekucabangeni kwami I-Brace For Impact, Ngachaza imininingwane mayelana nalezi zimpawu “nezibonakaliso zezikhathi” ezihambisana nazo. 

Bengilokhu ngiyama ukufunda lesi sahluko sesithupha njengesisebenza ezenzakalweni ezizayo kuphela. Mhlawumbe ama-seal ahlala amashumi eminyaka noma amakhulu eminyaka. Kodwa ngokwandayo, sengiqala ukukholelwa ukuthi uSt. John wabona umbono wakhe omkhulu ukuguqulwa komhlaba jikelele [1]Qaphela: abaklami “Bokusethwa Kabusha Okukhulu” empeleni bakubiza lokhu ngeNguquko Yezimboni Yesinengokuyinhloko izenzakalo ezenziwe umuntu ngemva kokwephulwa kophawu lokuqala. Okulandelayo impi (uphawu lwesibili); ukwehla kwamandla emali (uphawu lwesithathu); izifo ezintsha, indlala, nobudlova (uphawu lwesine); ukushushiswa (uphawu lwesihlanu); kulandelwa uphawu lwesithupha/lwesikhombisa - lokho engikubiza ngokuthi "Iso Lesiphepho" salesi siphepho se-cosmic. Ngemva kweminyaka eyishumi kamuva, ngathola isiqinisekiso sokuthi uphawu lwesithupha ngempela “luyisixwayiso” lapho ngifunda umlayezo ovela kuJesu oya kumbonisi wama-Orthodox, uVassula Ryden:[2]Isimo sezenkolo sikaVassula Ryden: cf. Imibuzo Yakho Era

…lapho ngivula uphawu lwesithupha, kuyoba khona ukuzamazama komhlaba okunamandla, nelanga liyoba mnyama njengendwangu yamasaka; Inyanga iyakuphenduka ibe bomvu njengegazi kuwo wonke umhlaba, nezinkanyezi zezulu ziyowela emhlabeni njengamakhiwane ewa emkhiwaneni lapho umoya omkhulu uwunyakazisa; izulu liyoshabalala njengomqulu osongwayo, futhi zonke izintaba neziqhingi kuyozamazama ezindaweni zazo. ulaka lweWundlu;' ngoba uSuku Olukhulu Lokuhlanzwa Kwami selufikile kini futhi ubani ozokwazi ukusinda kulo? Wonke umuntu kulo mhlaba kuyodingeka acwengwe, wonke umuntu uzozwa iZwi Lami futhi angaNgibone njengeWundlu; zonke izinhlanga nezinkolo zonke ziyoNgibona ebumnyameni bazo bangaphakathi; lokhu kuzonikezwa wonke umuntu njengesambulo esiyimfihlo sokuveza ukufiphala komphefumulo wakho; lapho niyobona ingaphakathi lenu likulesi simo somusa ngempela niyocela izintaba namadwala ukuba kuwele phezu kwenu; ubumnyama bomphefumulo wakho buzovela ngendlela yokuthi ungacabanga ukuthi ilanga lilahlekelwe ukukhanya kwalo nokuthi inyanga nayo yaphenduka igazi; umphefumulo wakho uzobonakala kanje kuwe, kodwa ekugcineni uzongidumisa Mina kuphela. —Jesus to Vassula, March 3, 1992; www.tlig.org

Kimina kubonakala sengathi uphawu lwesibili luqhubeka kahle, ikakhulukazi ngokwethulwa kwezikhali zemvelo kanye nobhadane olwenziwa abantu oseluvele luqalile ukuwa kwempucuko yesimanje. Impi ekhulwini lama-21 akudingeki ibukeke njengozakwabo ekhulwini lama-20. 

Okwesibili, cishe wonke umuntu emhlabeni manje useqala ukuzwa imiphumela yokwehla kwamandla emali. Kuyamangaza lokho uSt. John akubhala eminyakeni engu-2000 edlule:

Kuthe selivula uphawu lwesithathu, ngezwa isidalwa esiphilayo sesithathu simemeza sithi: "Sondela!" Ngabona, bheka, nanto ihhashi elimnyama, nomgibeli walo ephethe isikali esandleni sakhe. Ngezwa okungathi yizwi phakathi kwezidalwa ezine eziphilayo. Lithe, “Isabelo sikakolweni sibiza umholo wosuku, kanti izabelo ezintathu zebhali zibiza umholo wosuku. Kodwa ungalimazi amafutha omnqumo noma iwayini. ” (IsAm 6: 5-6)

Kwenzeka kanjalo nje ukolweni iphakathi kwendlala ekhulayo.[3]qhathanisa trendingpolitics.com Nakulokhu, ngikholwa ukuthi konke ukushoda kokudla kanye nokuthengwa kwempahla kwenziwa umuntu futhi ngamabomu. Kuzodingeka ube isilima esiphelele ukuze ucabange ukuthi ungavala wonke umphakathi wakho futhi ukholwe ukuthi lokho ngeke kucekele phansi imisebenzi, amabhizinisi, nomnotho wendawo kanye nempilo yangempela. Ngafaka isikhalo izikhathi eziningi ngezincwadi zami kumbhishobhi wami kanye nakubabhishobhi ngobubanzi [4]qhathanisa Vula Incwadi eya kubaBhishobhi ukugxeka lokhu kuvalwa kokuziphatha okubi nokubudedengu, kodwa akekho noyedwa umshumayeli owavuma ukuthi baze bathola incwadi yami. Ucwaningo olusha olubuyekezwe ngontanga lubonisa ukuthi ezinye ezingu-911,026 zezingane zodwa ezingaphansi kweminyaka emihlanu ubudala zenzeke ngalezi zinqubomgomo ezibhubhisayo. Bill Gates, iNhlangano Yezempilo Yomhlaba, nalabo abakhokhelwayo ukuze benze lokho abakufunayo.[5]magazini.plos.org

With I-Monkeypox, Inqubulunjwana, namanje Uvendle ngokusobala kuvela kabusha, ukuswelakala kokudla, kanye nemiphumela engenakugwenywa yezibhelu zomphakathi nokuphanga, uphawu lwesine luqala ukubonakala. 

Lapho livula uphawu lwesine, ngezwa izwi lesidalwa sesine simemeza sithi: “Woza ngaphambili.” Ngabheka, bheka, nanto ihhashi eliluhlaza ngokuphaphathekile. Umgadi walo igama lakhe lalinguKuFa, neHayidese lalihamba naye. Banikwa igunya phezu kwengxenye yesine yomhlaba, ukubulala ngenkemba, nendlala, nesifo, nangezilwane zomhlaba. ( IsAmbulo 6:7-8 )

Uphawu lwesihlanu yizwi labafel’ ukholo bekhala ngaphansi kwe-altare befuna ubulungisa. “… batshelwa ukuthi babekezele isikhashana kuze kugcwaliswe isibalo sabo izinceku kanye nabazalwane ababezobulawa njengabo.” [6]I-Rev 6: 11 Umuntu akanakuzibamba kodwa ucabanga ngezinkulungwane zamaKristu ashushiswayo futhi abulawa eMpumalanga Ephakathi ngamaqembu aqinile amaSulumane njengeBoko Haram. Noma abapristi behlaselwa ngobudlova ezindaweni emhlabeni wonke, ingasaphathwa emasontweni nasezindaweni ezingcwele. Qaphela: lolu wuphawu olwandulela isixwayiso, noma uphawu lwesithupha. Nakuba ngicabanga ukuthi lolu phawu lwesihlanu seluvele luyembuleka, umuzwa wami siqu wokuthi sizobona ukuqhuma okushaqisayo kodlame olubhekiswe eBandleni - ikakhulukazi e-United States uma u-Roe vs. Wade kanye nemithetho yokuhushula izisu imiswa. Abasekeli bokuhushula izisu sebevele befakazile ukuthi banodlame futhi bathembisa “ubusuku bentukuthelo”[7]qhathanisa dailycaller.com uma inkantolo ephakeme ichitha isinqumo esiyingqophamlando njengoba bekulindelekile. Ngehlobo eledlule eCanada, ngaphezu kweshumi nambili amasonto acekelwa phansi noma ashiswa aphela nya amahemuhemu ukuthi amathuna angamakiwe ezikoleni okuhlalwa kuwo kuthiwa “angamathuna amaningi” ezingane zomdabu. Akukho kulokhu okuke kwafakazelwa - kodwa kukhombisa ukuthi imizwa ngeBandla iyibhokisi elincane kanjani njengamanje, ikakhulukazi njengoba izinsolo zokuziphatha kabi ngokobulili ebupristini ziqhubeka nokuvela. 

Kuyinto ukuhlasela ubupristi kanye noMlobokazi kaKristu obonakala evusa Ukulunga Kwaphezulu ngokuzamazama komhlaba komhlaba wonke, mhlawumbe uhlobo oluthile lwesenzakalo sasezulwini, esihambisana nokuKhanya kukanembeza emhlabeni wonke (bona UFatima kanye nokuShaqeka Okukhulu). Yebo, lapho iBandla lingaphansi kokuhlaselwa okunobudlova nokusabalala, sizoba nesizathu sokukholelwa ukuthi isixwayiso siseduze kakhulu.

Ngesikhathi esifanayo, kusobala ukuthi akuzona zonke izifunda ezizobona izibonakaliso ezifanayo ngokuqina okufanayo, ngakho "sibuke futhi sithandaze" sihlale siqaphile futhi silungele ukuhlangana neNkosi kunoma yikuphi. 

 

EZINYE IZIMPAWU

Igama elithi “Isexwayiso” kubonakala sengathi laqanjwa eGarabandal, eSpain lapho izingane ezimbalwa kuthiwa zithole ukuvela ku-Our Lady. Enye yezinto azitshele izingane ukuthi:

Lapho ubuKhomanisi buza futhi konke kuzokwenzeka. - UConchita Gonzalez, IGarabandal - iDer Zeigefinger Gottes (Garabandal - Umunwe kaNkulunkulu), Albrecht Weber, n. 2; kucashunwe kusuka www / .isoft.info

"Yonke into" ihlanganisa "Isexwayiso", iNkosazana Yethu eyembule iziboni zaseSpain. Ngokudabukisayo, ubuKhomanisi babungakasuki namanje ngaleso sikhathi. Kodwa manje sekucacile lokho global UbuKhomanisi buqhubeka kahle[8]funda Isiprofetho Sika-Isaya Sobukhomanisi Bomhlaba Wonke - hhayi ngezimo zayo zangaphambili kodwa, kulokhu, igqoke isigqoko esiluhlaza ngaphansi kwegama elithi "imvelo" kanye "nokunakekelwa kwezempilo."[9]qhathanisa IPaganism eNtsha Ingxenye III & Ingxenye IV

Ubukhomanisi bukaMarx, obubonakala bucekelwe phansi ngokuwa koDonga lwaseBerlin, buzelwe kabusha futhi nakanjani buyobusa iSpain. Umqondo wentando yeningi ufakwa esikhundleni sokufakwa kwendlela eyodwa yokucabanga nangobushiqela kanye nokuqiniswa okungahambisani nentando yeningi… Ngobuhlungu obukhulu, kufanele ngikutshele futhi ngikuxwayise ukuthi ngibone umzamo wokwenza iSpain iyeke ukuba yiSpain. — UKhadinali Antonio Canizares Llovera waseValencia, Januwari 17, 2020, yingaboy.com

Kungashiwo okufanayo naseCanada, France, Australia, America, Ireland kanye nenqwaba yamanye amazwe lapho “Setha kabusha okuhle” iyaqhubeka. 

Esinye isici esihlaba umxhwele salezo zibonakaliso ubufakazi bukaMama Superior owayetshelwe okwesithathu kumfundisi ukuthi Isixwayiso sizoza ngemva “kwesinodi”. Njengoba ngilungiselela lesi sihloko, Umoya Nsuku Zonke wayeqinisile ngalesi sihloko. 

UMaría de la Nieves García, inhloko yesikole saseBurgos, lapho umboni [uConchita Gonzales] afunda khona ngo-1966 nango-1967. Le ndela yathola lokhu kwaziswa kubapristi ababili. Wathi ophakeme (okubikwa ukuthi): “Phakathi nombono, iNcasakazi yatshela [umboni wemibono, uConchita Gonzales] ukuthi ngaphambi kokuba izenzakalo zesikhathi esizayo zenzeke, kuyoba nesinodi, isigungu esibalulekile.”

"Uqonde uMkhandlu?" u-anti kuthiwa wabuza (kwakuyisikhathi seVatican II).

“Cha, iNcasakazi ayishongo ukuthi uMkhandlu,” kuphendula umboni. "Wathi 'Sinodi,' futhi ngicabanga ukuthi iSinodi iwumkhandlu omncane."

…“Akunakwenzeka,” kucashunwa isikhulu, “ukuba intombazane eneminyaka engu-12 ubudala engenalwazi namasiko ikhulume ngeSinodi esasingekho.” -spiritdaily.org

Engxenyeni yekhulu leminyaka kamuva, igama lesonto elithi “sinodi” lalizoba yinsakavukela eBandleni. Okuphawulekayo yi-synodi yakamuva yaseJalimane lapho ababhishobhi abambalwa besakaza izikhundla zokuhlubuka, ikakhulukazi ngobulili bomuntu. Kodwa iBandla, ngokujwayelekile, lisenqubweni yesinodi kusukela ngo-2021 kuya ku-2023. Mayelana nokuthi, ngempela, akucaci ngokuphelele. Kubonakala kuyi-synodi ye-synodial "indlela yokuqhubekela phambili endleleni eya ekubeni iBandla lesigungu esiphezulu esikhathini eside."[10]qhathanisa isinodi.va Uma ukuguqula iBandla libe yiSinodi esisodwa esikhulu esiqhubekayo kuwumgomo - ikakhulukazi uma kumayelana nokuguqula iBandla libe yintando yeningi esikhundleni sobukhosi eliyikho - khona-ke singase sibe nenye. uphawu lokhiye lokusondela kweSixwayiso. 

 

ISEXWAYISO …NAWE

Uphawu lokugcina engifuna ukulugqamisa yilokho okwenzeka emphefumulweni wami nabanye abaningi ebengixhumana nabo. Kubonakala sengathi kunokuhlanzwa okujulile nokucwengwa okwenzeka kubantu ababukela, abathandazayo, nabafuna iNkosi. Enhliziyweni yami uqobo, uNkulunkulu wembula kancane kancane ukujula kobuhlungu bami, ukuzicabangela kwami, kanye nesidingo sokuphulukiswa nokukhululwa. Kube ukukhanya okubuhlungu kakhulu.

Uma iSixwayiso sifana nelanga ligqashula ekuntweleni kokusa, ngakho-ke manje sisemahoreni angaphambi kokuphuma kwelanga. Kakade, ubusuku buqala ukukhanya kokuqala kokusa; futhi njengoba sisondela kakhulu kuSexwayiso, iLanga Lobulungisa lizosikhanyisela kakhulu isimo sezinhliziyo zethu. Kufana nokuthi sesivele sithola imithamo emincane Yokukhanya, ezokhula, kuze kube yisikhathi Sesexwayiso lapho ILanga Lobulungisa ligqashuka emhlabeni wonke. Kulabo “asebevukile” ngaphambi kokuntwela kokusa, ukuKhanya ngeke kube buhlungu kangako. Kodwa kulabo akade bephila ebumnyameni, kuyoba ukuvuka okushaqisayo. 

Bakhala ezintabeni nasemadwaleni, bathi: “Welani phezu kwethu, nisifihle ebusweni balowo ohlezi esihlalweni sobukhosi nasolakeni lweWundlu, ngokuba usuku olukhulu lolaka lwabo selufikile; ngubani ongamelana nalo na? ? ” (IsAm 6: 16-17)

Ngothando Lwakhe olungcwele, Uyovula iminyango yezinhliziyo futhi akhanyise bonke onembeza. Wonke umuntu uzozibona esemlilweni ovuthayo weqiniso laphezulu. Kuzofana nokwahlulela okuncane. —Fr. UStefano Gobbi, Kubapristi, Amadodana Athu Abathandekayo, ngoMeyi 22, 1988 (ngo Imprimatur)

Ukunqoba imiphumela emikhulu yezizukulwane zesono, kufanele ngithumele amandla okugqobhoza nokuguqula umhlaba. Kepha lokhu kuqhuma kwamandla ngeke kube mnandi, futhi kube buhlungu kwabanye. Lokhu kuzokwenza umehluko phakathi kobumnyama nokukhanya kube kukhulu kakhulu. —UNkulunkulu uBaba kuthiwa wabhalela uBarbara Rose Centilli, emiqulwini emine Ukubona Ngamehlo Umphefumulo, Novemba 15, 1996; njengoba kucashunwe ku Isimangaliso Sokukhanyiselwa Konembeza nguDkt. Thomas W. Petrisko, k. 53

Onembeza balaba bantu abathandekayo kumele bazanyazanyiswe ngodlame ukuze “bakwazi ukulungisa izindlu zabo”… Umzuzu omkhulu usondele, usuku olukhulu lokukhanya… yihora lesinqumo lesintu. - Inceku kaNkulunkulu uMaria Esperanza, Umphik'ukristu Nezikhathi Zokuphela, Fr. UJoseph Iannuzzi, P. 37 (Umqulu 15-n.2, Isihloko Esifakiwe esivela ku-www.sign.org)

Njengoba sibonakala siphila ku IziMpawu eziyisiKhombisa zeRevolution, indlela engcono kakhulu yokulungiselela ukuhlala njalo esimweni somusa: balekela isono! Okwesibili, hlala useduze namaSakramente lapho uJesu azenze watholakala khona kithi ngendlela engavamile: ngobukhona Bakhe bangempela ku-Ekaristi kanye nesihe Sakhe sobuNkulunkulu esivumelwaneni. Ukuvuma izono kwamasonto onke kuyindlela enamandla yokunqoba isono, sihlale sinesibopho, futhi sithole umusa esiwudingayo kulezi zikhathi ukuze sibekezele futhi sihlale sithembekile. Futhi ihaqe konke ngeketanga leRosari.

Siyofika nini isixwayiso? Angazi. Kodwa uma engakuzwa enhliziyweni yami eminyakeni engu-16 edlule kwakuyiqiniso, ngikholelwa ukuthi lapho sibona izimpawu ezingenhla zishuba kuze kube seqophelweni lokungezwani komphakathi kanye nokucindezelwa okwandile nokushushiswa ngobudlova kweBandla, ukuthi ukuKhanya kokusa kuyoba semngceleni. . Esikhathini sesiphithiphithi esikhulu, lapho imimoya yoshintsho isishube kakhulu, Iso Lesiphepho lizoqhamuka kafushane phezu kwesintu esilimele… ithuba lokugcina lokuthi amadodana namadodakazi olahleko abuyele Ekhaya ngaphambi kwengxenye yokugcina yesiphepho.[11]bheka The esibekelwe

Lapho livula uphawu lwesikhombisa, kwaba khona ukuthula ezulwini cishe ingxenye yehora. (Iso Lesiphepho, Isambulo 8:1)

 

 

Ngokukhuphuka kwamandla emali, izinkonzo yizona ezizoncishiswa kuqala. 
Ngiyabonga ngemithandazo yakho kanye nokwesekwa kwakho! 

 

Ukuhamba noMark in The Manje iZwi,
chofoza isibhengezo esingezansi ukuze ubhalise.
I-imeyili yakho ngeke yabiwe nanoma ngubani.

Manje kuTelegram. Chofoza:

Landela uMark kanye "nezibonakaliso zezikhathi" zansuku zonke kimi:


Landela imibhalo kaMark lapha:

Lalela kulokhu okulandelayo:


 

 

Print Friendly and PDF

Phrinta Friendly, PDF & Imeyili

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 Qaphela: abaklami “Bokusethwa Kabusha Okukhulu” empeleni bakubiza lokhu ngeNguquko Yezimboni Yesine
2 Isimo sezenkolo sikaVassula Ryden: cf. Imibuzo Yakho Era
3 qhathanisa trendingpolitics.com
4 qhathanisa Vula Incwadi eya kubaBhishobhi
5 magazini.plos.org
6 I-Rev 6: 11
7 qhathanisa dailycaller.com
8 funda Isiprofetho Sika-Isaya Sobukhomanisi Bomhlaba Wonke
9 qhathanisa IPaganism eNtsha Ingxenye III & Ingxenye IV
10 qhathanisa isinodi.va
11 bheka The esibekelwe
Posted in IKHAYA, IZIMPAWU futhi umake , , , , .