Ezinyathelweni Zakhe

IPHASIKA 


UKristu Usizi
, nguMichael D. O'Brien

UKristu uhlanganisa umhlaba wonke, kepha izinhliziyo sezibandile, ukukholwa kugugile, udlame luyanda. Ama-cosmos reels, umhlaba usebumnyameni. Izindawo zamapulazi, ihlane, kanye nemizi yabantu ayisalalihloniphi iGazi leWundlu. UJesu udabuka ngomhlaba. Isintu siyovuka kanjani? Yini ezothatha ukuqeda ukungabi nandaba kwethu? —Uphawula Komculi 

 

THE Isisekelo sayo yonke le mibhalo kusekelwe emfundisweni yeSonto yokuthi uMzimba kaKristu uzolandela iNkosi yawo, iNhloko, ngokuzikhandla okungokwayo.

Ngaphambi kokuza kwesibili kukaKristu iSonto kumele lidlule esivivinyweni sokugcina esizonyakazisa ukholo lwamakholwa amaningi… ISonto lizongena enkazimulweni yombuso kuphela ngaleli Phasika lokugcina, lapho lizolandela khona iNkosi yalo ekufeni nasekuVukeni kwalo.  -Catechism weSonto LamaKatolika,n. 672, 677

Ngakho-ke, ngifuna ukubeka emongweni imibhalo yami yakamuva nge-Eucharist. 

 

ISIBONELO Saphezulu

Siyeza isikhathi lapho kuzoba khona ukwambulwa kukaKristu ngeukukhanyisa unembeza”Engikuqhathanise nokuGuqulwa KukaKristu (bheka Ukuguqulwa Okuzayo). Lesi kuzoba yisikhathi lapho uJesu azobonakalisa khona ukukhanya ngaphakathi ezinhliziyweni zabantu, kwembula kwabakhulu nabancane ngokufanayo isimo somphefumulo wabo sengathi bekuyisikhathi Sokwahlulelwa. Kuzoba umzuzwana ofana nesikhathi lapho uPetru, uJakobe, noJohane bewa ngobuso eMt. UThabori njengoba bebona iQiniso lembulwa kubo ngokukhanya okukhazimulayo. 

Lo mcimbi walandelwa ukungena kukaKristu kokunqoba eJerusalema lapho abantu abaningi bemazi njengoMesiya. Mhlawumbe singacabanga ngesikhathi esiphakathi kokuGuqulwa isimo nalokhu kungena kokunqoba njengoba leyo nkathi kanembeza ivuswa egcina ifinyelela umvuthwandaba uma kwenzeka ukuKhanya. Kuzoba nesikhathi esifushane sokushunyayelwa kwevangeli esizolandela uMkhanyiso lapho abaningi bevuma ukuthi uJesu uyiNkosi noMsindisi. Kuzoba yithuba lokuthi abaningi “babuyele ekhaya” njengoba kwenza indodana elahlekile, ukungena umnyango wesihe (bheka Ihora Lolahleko).

Lapho indodana yolahleko ibuyela ekhaya, uyise wayo wathi idili. Ngemuva kokungena eJerusalema, uJesu waqala iSidlo Sokugcina lapho amisa khona uMthendeleko Ongcwele. Njengoba ngibhale ku Ukuhlangana ubuso nobuso, Ngikholwa ukuthi abaningi bazovukela kuKristu, hhayi njengoMsindisi wesintu kuphela, kodwa nasebukhoneni Bakhe Benyama phakathi kwethu kuMthendeleko:

Inyama yami ingukudla isibili, negazi lami lingukuphuza isibili… bhekani, nginani njalo kuze kube sekupheleni kwezwe. (Johane 6:55; Mat 28:20) 

 

UKUDLULA KWEBANDLA 

Ngikholwa wukuthi yonke le micimbi izokwenzeka sibandulele uthando lwe Jikelele or Konke Church, njengoba noKristu avuka eSidlweni Esingcwele nabafundi Bakhe futhi wangena ekuthandeni Kwakhe. Kungenzeka kanjani lokhu, ungabuza, ngemuva komusa we-Illumination, Izimangaliso Zomthendeleko, futhi mhlawumbe a Isibonakaliso Esikhulu? Khumbula, labo abakhonza uJesu ekungeneni kwakhe eJerusalema isikhashana nje bakhala ngokubethelwa Kwakhe! Ngisola ukuthi ukushintsha kwenhliziyo bekuyingxenye ngoba uKristu akazange aqumbe amaRoma. Kunalokho, waqhubeka nomsebenzi Wakhe wokukhulula imiphefumulo esonweni — abe “yisibonakaliso sokuphikisana” ngokunqoba amandla kaSathane “ngobuthakathaka” nokunqoba isono ngokufa Kwakhe. UJesu akazange ahambisane nombono wabo wezwe. Umhlaba uzophinda uliyeke iSonto lapho, ngemuva kwesikhathi somusa, ubona ukuthi umyalezo usafana: ukuphenduka kuyadingeka ukuze usindiswe…. futhi abaningi ngeke bafune ukunikela ngesono sabo. Umhlambi othembekile ngeke uhambisane nombono wawo womhlaba.

Ngakho-ke, uJuda wakhaphela uKristu, iSanhedrini yamnikela ekufeni, futhi uPetru wamphika. Ngibhalile ngokuhlukana okuzayo eSontweni nesikhathi sokushushiswa (bheka Ukuhlakazeka Okukhulu).

Ngokufigqiwe:

  • Ukuguqulwa kwesimo (ukuvuka okuholela kufayela le- Ukukhanyiselwa Konembeza)
  • Ukungena Kokunqoba eJerusalema (isikhathi sokushumayela nokuphenduka)

  • Isidlo SeNkosiukuqashelwa kukaJesu kuMthendeleko oNgcwele)

  • Ukufisa KukaKristu (inkanuko yeSonto)

Ngingeze ukufana okungokomBhalo okungenhla ku Imephu yaseZulwini.

 

NINI? 

Konke lokhu kuzokwenzeka kungekudala kangakanani?

Bhekani futhi nithandaze. 

Uma ubona ifu likhuphuka entshonalanga usho masinyane ukuthi izokuna – bese kuba njalo; futhi uma ubona ukuthi kuvunguza umoya ovela eningizimu uthi kuzoba kushisa – bese kuba njalo. Nina bazenzisi! Nina niyakwazi ukuchaza ukubonakala komhlaba nesibhakabhaka; kungani ningakwazi ukuhumusha lesi sikhathi samanje? (Luka 12: 54-56)

 

Phrinta Friendly, PDF & Imeyili
Posted in IKHAYA, IMephu ESEZULWINI.