Kule Vigil

umlindia

 

A Izwi elinginike amandla iminyaka eminingi manje livela kuMama Wethu ezibukweni ezidumile zaseMedjugorje. Elingisa ukunxuswa kweVatican II kanye nopapa bangaleso sikhathi, wasibiza futhi ukuba sibheke “izimpawu zezikhathi”, njengoba ancenga ngo-2006:

Bantwana bami, anizazi yini izimpawu zezikhathi na? Awukhulumi ngabo? —U-Ephreli 2, 2006, ocashunwe ku Inhliziyo Yami Izophumelela ngu-Mirjana Soldo, k. 299

Kwakukulo nyaka ofanayo lapho iNkosi yangibiza ngesipiliyoni esinamandla ukuba ngiqale ukukhuluma ngezibonakaliso zezikhathi. [1]bheka Amagama Nezexwayiso Ngangesaba ngoba, ngaleso sikhathi, ngangivuswa ukuthi kungenzeka iSonto lingene “ezikhathini zokuphela” —hhayi ukuphela komhlaba, kodwa leyo nkathi ezogcina ingenise izinto zokugcina. Ukukhuluma "ngezikhathi zokugcina", noma kunjalo, kuvula ngokushesha umuntu ukuthi enqatshwe, angaqondi, futhi ahlekwe usulu. Kodwa-ke, iNkosi yayingicela ukuba ngibethelwe kulesi siphambano.

Kungokudela okuphelele ngaphakathi kuphela lapho ungabona khona uthando lukaNkulunkulu kanye nezimpawu zesikhathi esiphila kuso. Nizoba ofakazi balezi zibonakaliso futhi niqale ukukhuluma ngazo. —UMashi 18, 2006, Ibid.

Ngithe umzuzwana edlule uNkosikazi Wethu ubenanela ikhwelo likapapa lokuthi baqaphe. Ngempela, uJohn Paul II wathi kithi eminyakeni embalwa eyedlule:

Basha abathandekayo, kukithi ukuba kube ngabalindi basekuseni abamemezela ukuza kwelanga ngubani onguKhristu ovusiwe! —I-POPE JOHN PAUL II, Umlayezo KaYise Ongcwele kuNtsha Yomhlaba, i-XVII World Youth Day, n. 3; (cf.Is. 21: 11-12)

Futhi eminyakeni eminingana kamuva, uPapa Benedict waluphinda lolu bizo lokumemezela inkathi entsha ezayo:

Bathandekayo abasha, iNkosi ikucela ukuba nibe ngabaprofethi balonyaka omusha… —I-POPE BENEDICT XVI, i-Homily, uSuku lweNtsha lweMhlaba, eSydney, e-Australia, ngoJulayi 20, 2008

Yebo, nganginovalo. Kepha bengingafuni ukuba ngomunye walawo maKatolika uPius X abemchaze ekwamukelweni kongcwele walowo ngcwele onobuqhawe, uJoan waseArc:

Esikhathini sethu ukwedlula noma yinini ngaphambi kwempahla enkulu yabantu abathambekele ebubini ubugwala nobuthakathaka babantu abalungile, futhi wonke amandla okubusa kukaSathane kungenxa yobuthakathaka obutholakala kalula bamaKatolika. O, uma ngingabuza umhlengi waphezulu, njengoba kwenza umprofethi uZachary emoyeni, 'Ayini la manxeba asezandleni zakho?' impendulo ibingangabazeki. 'Ngalezi ngalimala endlini yalabo ababengithanda. Ngalimala abangani bami abangenzanga lutho ukungivikela futhi, ngazo zonke izikhathi, bazenza abahlanganyeli bezitha zami. ' Lesi sihlamba singabhekiswa kumaKhatholika abuthakathaka nawesabekayo kuwo wonke amazwe. -Ukushicilelwa kwesinqumo sezimfanelo ezinhle zobuqhawe zikaSt. Joan wase-Arc, njll., Disemba 13, 1908; v Vatican.va

 

IZILILO EZIQHELEKILEYO

Kwakusobala ukuthi labopapa babengazizibi izimpawu zezikhathi. [2]qhathanisa Kungani Abapapa Bengamemezi? Uvalo lwami lwaqala ukuphela lapho ngibona ukuthi abapapa babekhuluma ngokusobala ngezikhathi esiphila kuzo.

Kwesinye isikhathi ngifunda isigaba seVangeli sezikhathi zokuphela futhi ngifakazela ukuthi, ngalesi sikhathi, ezinye izimpawu zalokhu kuphuma ziyavela. —I-POPE PAUL VI, Imfihlo UPaul VI, UJean Guitton, k. 152-153, Inkomba (7), k. ix.

Ngempela, ekhulwini leminyaka ngaphambi kwakhe, uPapa Leo XIII wathi:

… Omelana neqiniso ngenhloso embi futhi alifulathele, wona kakhulu kuMoya oNgcwele. Ezinsukwini zethu lesi sono sesivame kakhulu ukuthi lezo zikhathi ezimnyama zibonakale sezifikile ezabikezelwa nguSt. Paul, lapho abantu, bephuphuthekiswe ukwahlulelwa okulungile kukaNkulunkulu, kufanele bathathe amanga ngeqiniso, futhi bakholelwe "enkosini waleli zwe, ”ongumqambimanga noyise walo, njengomfundisi weqiniso… — Imibhalo engcwele IDivinum Illud Munus,n. 10

Eminyakeni eyishumi nantathu kamuva, uSt.Pius X waphinda lo mbono ofanayo: wokuthi sasiphila ezikhathini ezabikezelwa nguSt. Paul owakhuluma ngokungabi namthetho kanye "nomuntu ongenamthetho" ozayo.

Ngubani ongehluleki ukubona ukuthi umphakathi usesikhathini samanje, ngaphezu kwanoma yisiphi isizukulwane esedlule, uhlushwa yisifo esibi futhi esinezimpande ezijulile, esithuthuka nsuku zonke futhi sidla okungaphakathi kwaso, siyidonsela ekubhujisweni? Niyaqonda, Bazalwane Ababonakala kahle, ukuthi lesi sifo siyini—ukuhlubuka okuvela kuNkulunkulu… Uma konke lokhu kubhekwa kunesizathu esizwakalayo sokwesaba hleze lokhu kuphazamiseka okukhulu kube sengathi kunambitheka, futhi mhlawumbe kungukuqala kwalobo bubi obugcinelwe izinsuku zokugcina; nokuthi kube khona vele emhlabeni "iNdodana Yokubhujiswa" lowo uMphostoli akhuluma ngayo. —I-POPE ST. I-PIUS X, E Supremi, I-Encyclical On the Return of All All Christ in Christ, n. 3, 5; Ngo-Okthoba 4, 1903

Ekhuluma ngqo “ngezibonakaliso zezikhathi”, uBenedict XV wayezobhala eminyakeni embalwa elandelayo:

Impela lezo zinsuku zazizobonakala ngathi sezifikile kithina uKrestu iNkosi yethu eyabikezela ngazo: “Niyakuzwa ngezimpi namahemuhemu ezimpi — ngokuba isizwe siyakuvukela isizwe, nombuso uvukele umbuso” (Math 24: 6-7). -I-Ad Beatissimi Apostolorum, Novemba 1, 1914; www.v Vatican.va

UPius XI, ecaphuna amagama asencazelweni yeNkosi yethu “yezikhathi zokuphela”, wabhala:

Ngalokho-ke, nangokuphikisana nentando yethu, umcabango uvuka emqondweni wokuthi manje lezo zinsuku ziyasondela iNkosi yethu eyaprofetha ngazo: “Futhi ngenxa yokuthi ububi buningi, uthando lwabaningi luyophola” (Math. 24:12). —I-POPE PIUS XI, I-Miserentissimus Redemptor, Encyclical on Reparation to Sacred Heart, n. 17

OPapa baqhubeka nokuqhubeka, bengadonsi izibhakela. UJohn Paul II, ngesikhathi esengukhadinali, wayengaduma athi…

Manje sibhekene nengxabano yokugcina phakathi kweSonto nabamelene neBandla, leVangeli kanye ne-anti-Gospel, phakathi kukaKristu noMphikukristu. —UKhadinali Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), e-Eucharistic Congress, ePhiladelphia, PA; Agasti 13, 1976; Ezinye izingcaphuno zalesi siqephu zifaka amagama athi "UKristu Nomphikukristu" njengoba ngenhla. UDeacon Keith Fournier, obehambele iCongress, ubika lokhu ngenhla; isib. I-Catholic Online

Uqhathanise ngqo “isiko lempilo” ngokuqhathanisa “nesiko lokufa” neSambulo 12 nempi phakathi kukadrako “nowesifazane ogqoke ilanga.” [3]qhathanisa Ukuphila Incwadi Yesambulo Futhi-ke, njengoba ufunda ngenhla, ubize intsha ukuba ibe ngabalindi “bokuza” kukaJesu.

UBenedict XVI naye wasebenzisa ulimi lwe-apocalyptic, ngokuqhathanisa izinhlelo zomhlaba zamanje ezicindezelayo ne "Babylon" [4]qhathanisa Imfihlakalo Bablyon nokwenza ukuqhathanisa 'Nendaba emfushane Yomphik'ukristu' kaSoloviev. UPope Francis naye waqhathanisa izikhathi zethu nenoveli yomphikukristu ebizwa Nkosi Yomhlaba nguFr. URobert Hugh Benson. Wayigxeka “imibuso engabonakali” [5]isib. Ikheli elibhekiswe ePhalamende laseYurophu, eStrasbourg, eFrance, Novemba 25, 2014, Zenit ezifuna ukuphoqelela nokukhohlisa izizwe zibe yiparadayim eyodwa, “umcabango owodwa” —inhloso “yesilo” seSambulo.

Akukona ukuhwebelana kwembulunga yonke okuhle kobunye bazo zonke izizwe, ngasinye sinamasiko aso, kunalokho ukuhwebelana kwembulunga yonke kokufana kwe-hegemonic, kungumcabango owodwa. Futhi lo mcabango owodwa uyisithelo sokuthanda izwe. —POPE FRANCIS, Homily, Novemba 18, 2013; I-Zenit

Kwenza umhlaba nabakhileyo kuwo bakhonze isilo sokuqala. (IsAm 13:12)

Ekhipha uSt. Paul futhi, uFrancis wabiza lokhu "ukuxoxisana" "nomoya wezwe" "impande yabo bonke ububi."

Lokhu… kubizwa ngokuthi ukuhlubuka, oku… kuyindlela “yokuphinga” eyenzeka lapho sixoxisana ngomongo wobuntu bethu: ukwethembeka eNkosini. —UPAPA UFRANCIS ovela emndenini, iVatican Radio, ngoNovemba 18, 2013

Yiqiniso, lesi yisixwayiso esizwakala yiKhathekizimu uma sikhuluma ngokuyenga kwalezo “zikhathi zokuphela”:

Inkohliso enkulu yezenkolo ileyo yoMphikukristu, umbono mbumbulu wobuMesiya umuntu azikhazimulisa ngaye esikhundleni sikaNkulunkulu noMesiya wakhe ofike enyameni. Inkohliso Yomphik'ukristu isivele iqala ukwakheka emhlabeni ngaso sonke isikhathi lapho kwenziwa isimangalo sokubona emlandweni lelo themba likaMesiya elingatholakala kuphela ngaphesheya komlando ngokwahlulela komkhathi. ISonto selinqabile ngisho nezindlela eziguquliwe zalokhu kufakazelwa kombuso okuzoba ngaphansi kwegama leminyaka, ikakhulukazi uhlobo lwezepolitiki "oluhlanekezelwe ngokwedlulele" lobuMesiya. -Ikhathekizimu leSonto LamaKatolika, n. 675-676

USomlomo nomlobi, uMichael D. O'Brien — obelokhu exwayisa amashumi eminyaka ngobushiqela esibubona busenzeka ngokushesha eduze kwethu - wenze lokhu kuphawula:

Uma sibuka umhlaba wanamuhla, ngisho nomhlaba wethu "wentando yeningi", besingasho yini ukuthi siphila phakathi kwalo kanye lomoya wobufundisi bomhlaba? Ngabe lo moya awubonakalisiwe ikakhulukazi esimeni sezepolitiki, iCatechism esikubiza ngolimi oluqine kakhulu, ukuthi "sonakele ngokwedlulele"? Bangaki abantu ezikhathini zethu manje abakholelwa ukuthi ukunqoba kokuhle phezu kokubi emhlabeni kuzotholakala ngokuguquka komphakathi noma ngokuziphendukela kwemvelo komphakathi? Bangaki abanqotshwe yinkolelo yokuthi umuntu uzozisindisa yena uma ulwazi namandla anele esetshenziswa esimweni somuntu? Ngingaphakamisa ukuthi lokhu kuphazamiseka kwangaphakathi manje kubuse umhlaba wonke waseNtshonalanga. —Khuluma esontweni likaSt. Patrick e-Ottawa, eCanada, ngoSepthemba 20, 2005; imvbhebhab

Lokhu mhlawumbe akucaci manje njengoba simi ngosuku olwandulela ukhetho lwase-US lapho ubuntu obungenaye uNkulunkulu kungukuphela kombono oboniswayo ngaphambi kwezwe…

 

KULOMGADO

Emyalezweni wakamuva kakhulu ovela eMedjugorje, kuthiwa uMama Wethu uthe:

Zingane zami, yisikhathi sokuqapha. Kulomlindelo ngikubizela emthandazweni, othandweni nasethembeni. Njengoba iNdodana yami izobe ibheke ezinhliziyweni zenu, inhliziyo yami engumama ifisa ukuthi ibone ukwethembana nothando olungenamibandela kuzo. Uthando oluhlangene lwabaphostoli bami luzophila, luzonqoba futhi luveze ububi. -Umama wethu uye eMirjana, Novemba 2, 2016

"Umlindelo" wani? KubuKhatholika, imilindelo icishe ibaluleke njengosuku olulandelayo, ngoba umlindelo uhambisana nokubuka nokuthandaza nokulindela usuku olusha. UMgqibelo kusihlwa iMisa, isibonelo, ngumlindelo "wosuku lweNkosi", olukhunjulwa njalo ngeSonto.

Ebuyela kuJohn Paul II, uvamise ukusebenzisa lolu limi ukubheka "ukusa" okusha, akubize ngokuthi…

… Ukusa okusha kwethemba, ubuzalwane nokuthula. —I-POPE JOHN PAUL II, ikheli le-Guanelli Youth Movement, ngo-Ephreli 20, 2002, www.v Vatican.va

Futhi, hhayi ukuphela komhlaba, kepha ukuqala kwenkathi entsha. Ngempela, uJesu wafundisa:

NgeNdodana yomuntu usuku lwayo luyakuba njengonyazi olubane kusukela komunye umkhawulo wezulu kuye komunye. Okokuqala, nokho, kumele ahlupheke kakhulu futhi alahlwe yilesi sikhathi samanje (Luka 17:24).

U-O'Brien uphawula ukubaluleka kwalolu limi “ngoba kusho ukuthi kunezikhathi ezizayo ngemuva kokuphila kwakhe emhlabeni.” [6]isib. inkulumo esontweni likaSt.Patrick e-Ottawa, eCanada, ngoSepthemba 20, 2005; imvbhebhab Ngempela, uJohn Paul II wabona kusengaphambili ukuthi lokhu kungqubuzana kokugcina phakathi kweSonto nabamelene nesonto, Owesifazane neDrako, likaKristu nomphikukristu, kwakungeke kufinyelele ekugcineni, kodwa kwakuzozala isikhathi esisha sentwasahlobo. Mayelana nalokhu, ubheke uMary kanye nokunqoba kwe-Immaculate Heart yakhe njengesandulela nokulungiselela “ukuza kukaKrestu Ovukile” ngendlela entsha emhlabeni. Ngamafuphi, u…

UMariya, inkanyezi ecwebezelayo ememezela iLanga. —I-POPE ST. UJOHN PAUL II, Ukuhlangana Nabantu Abasha e-Air Base eCuatro Vientos, eMadrid, eSpain; Meyi 3, 2003; www.v Vatican.va

Uma sibheka konke okushiwo opapa, konke okushiwo yiNkosi yethu noMama kuzibuko ezivunyiwe nezithembekile emhlabeni wonke ngalelihora, futhi-ke "yizimpawu zezikhathi", sibonakala sisemngceleni "wosuku lweNkosi" uSt. Paul athe luzokwandulelwa "ukuhlubuka" kanye "nomuntu ongenamthetho" uJesu "azombulala ngomoya womlomo wakhe." [7]isib. 2 Thes 2: 8 OFata beSonto bokuqala baphinde bafundisa ukuthi umbuso kaKristu uzomiswa kwabangcwele ngendlela entsha ngemuva kokuwa kweBabiloni neSilo. Abazange babone “usuku lweNkosi” njengosuku “lwamahora angama-24” lokugcina, kodwa inkathi phakathi “nezikhathi zokuphela” lapho iVangeli lalizokhanya khona phambi kwazo zonke izizwe.

… Lolu suku lwethu, oluboshwe ekuphumeni nasekushoneni kwelanga, luyisibonakaliso salolo suku olukhulu umjikelezo weminyaka eyinkulungwane uncike ngalo emikhawulweni yawo. —Lactantius, Fathers of the Church: The Divine Institutes, Book VII, Isahluko 14, Catholic Encyclopedia; www.newadvent.org

Bheka, uSuku lweNkosi luyakuba yiminyaka eyinkulungwane. —Incwadi kaBarnaba, The Fathers of the Church, Ch. 15

Wabamba udrako, inyoka yasendulo, onguDeveli noma uSathane, wayibopha iminyaka eyinkulungwane… ukuze ingasakwazi ukudukisa izizwe, ize iphele iminyaka eyinkulungwane. Emva kwalokhu, izokhululwa isikhashana… Ngabona nemiphefumulo yalabo aba… baphila futhi babusa noKristu iminyaka eyinkulungwane. (IsAm 20: 1-4)

Futhi-ke, uFr. UCharles Arminjon, efingqa konke lokhu okungenhla kanye ne-Catholic Tradition wabhala:

U-St. Thomas no-St John Chrysostom bachaza amagama la quin Dominus Jesus destruet illustre adventus sui ("Lowo iNkosi uJesu ezombhubhisa ngokukhanya kokuza kwaKho") ngomqondo wokuthi uKristu uzoshaya Umphik'ukristu ngokumkhazimulisa ngokukhazimula okuzoba njengobusuku nophawu lokuFuya Kwakhe kwesibili… Umbono onegunya elikhulu, futhi enye ebonakala ivumelana kakhulu neMibhalo eNgcwele, ukuthi, emva kokuwa komphik 'ukristu, iSonto lamaKhatholika lizophinda lingene esikhathini sokuchuma nokunqoba. -Ukuphela Kwezwe Lamanje kanye Nezimfihlakalo Zempilo Yesikhathi Esizayo, UFr. UCharles Arminjon (1824-1885), k. 56-57; ISophia Institute Press

Ngemuva kwalokho, kufika ukuphela, njengoba kuchaziwe kusAmbulo 20: 7-15. 

 

BUKA UTHANDAZE

Engizokwengeza kukho konke lokhu, bafowethu nodadewethu, ukuthi asazi nje umugqa wesikhathi walezi zimfihlakalo. Kuzothatha isikhathi esingakanani ukuthi uhlelo lukaNkulunkulu luvele? I-Triumph of the Immaculate Heart, uxwayisa uSr.Lucia, akuwona umcimbi, kodwa uchungechunge lwezinto ezenzekayo.

UFatima useselangeni laso lesithathu. Manje sesisesikhathini sokungcweliswa kokuthunyelwe. Usuku Lokuqala kwakuyisikhathi sokubonakala. Okwesibili kwaba ukubonakala kokuthunyelwe, isikhathi sangaphambi kokungcweliswa. Isonto leFatima alikakapheli… Abantu balindele ukuthi izinto zenzeke ngokushesha ngesikhathi sabo. Kepha uFatima useselangeni laso lesithathu. Ukunqoba kuyinqubo eqhubekayo. - Sr. Lucia engxoxweni noKhadinali Vidal, ngo-Okthoba 11, 1993; Umzamo Wokugcina KaNkulunkulu, John Haffert, 101 Foundation, 1999, ikhasi. 2; kucashunwe ku Isambulo Esizimele: Ukuqonda NgeSonto, UDkt.Mark Miravalle, ikhasi 65

IMedjugorje, kusho uMama wethu, ukugcwaliseka kukaFatima. UJohn Paul II kubonakala sengathi uyakukholelwa nalokhu:

Bheka, iMedjugorje ukuqhubeka, isandiso seFatima. ILady yethu ibonakala emazweni obuKhomanisi ikakhulukazi ngenxa yezinkinga ezivela eRussia. -Kusukela engxoxweni noMbhishobhi Pavel Hnilica kumagazini ophuma njalo ngenyanga waseJalimane iPUR, cf. wap.medjugorje.ws

Ngakho-ke, akumangazi ukuzwa omunye wabasolwa abasolwa eMedjugorje, uMirjana Soldo, enanela kwi-auto-biography eyakhishwa kuleli hlobo nje umbono ofanayo ngokunqoba. UMirjana uqhathanisa umhlaba wethu nendlu eguqulwe yabhekiswa phansi, kodwa ukuthi uMama Wethu uyeza ezosiza “ukuhlanza indlu.”

UMama wethu ungitshele izinto eziningi engingakwazi ukuzidalula okwamanje. Okwamanje, ngikwazi ukusikisela kuphela ukuthi ikusasa lethu lisiphatheleni, kepha ngibona izinkomba zokuthi imicimbi isivele iyaqhubeka. Izinto ziqala ukukhula kancane. Njengoba uMama wethu esho, bheka izimpawu zezikhathi, bese uthandaza.-Inhliziyo Yami Izonqoba, k. 369; Ukushicilelwa kweCatholicShop, 2016

Kodwa-ke, uMirjana ubuza ukuthi sizofana yini 'nezingane eziningi ezima emuva ngenkathi uMama ehlanza, noma uzokwenza kanjalo ungesabi ukungcolisa izandla zakho umsize? ' Ube esecaphuna uMama Wethu:

Ngifisa ukuthi, ngothando, izinhliziyo zethu zinqobe ndawonye. —Ibhid.

Umhlaba unakho konke ukubonakala kokudideka kakhulu. Ngikholwa ukuthi kunezinto eziningi ezizayo eminyakeni, uma kungenjalo amashumi eminyaka azolandela. Kepha asibona abalindi benhlekelele, kodwa bokusa okusha. Ngaphezu kwalokho, ukubuka kwethu kufanele kube iqhaza ngomkhuleko, ngokuzila ukudla, nangokuguquka, eMnqobweni oyoletha uMbuso kaKristu, okungukuthi, Intando Yakhe Yaphezulu “emhlabeni njengasezulwini.”

… Nsuku zonke emthandazweni kaBaba Wethu sicela iNkosi: “Intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini” (Math 6:10)…. siyabona ukuthi “izulu” kulapho intando kaNkulunkulu yenziwa khona, nokuthi “umhlaba” uba “yizulu” —eyi, indawo yobukhona bothando, ubuhle, iqiniso nebuhle bukaNkulunkulu — kuphela uma emhlabeni intando kaNkulunkulu yenziwe. —UPOPE BENEDICT XVI, Izethameli Ezijwayelekile, ngoFebhuwari 1, 2012, eVatican City

Lapho, kuleso simo sethemba, kufanele sigxilise amehlo ethu - noma ngabe lezi zinto zizophelela esikhathini sethu sokuphila noma cha - futhi ngalokho, siyohlala sikulungele ukuza kukaJesu.

 

entathakusa6

 

KUFUNDWA OKUFUNDILE

Baba Ongcwele Othandekayo… Uyeza!

Ingabe UJesu Uyeza Ngempela?

Ukufika Okuphakathi

IMillenarianism — Iyini, futhi ayikho

  

Ngiyabonga okweshumi nemithandazo yenu—
zombili bezidingeka kakhulu. 

 

Ukuhamba noMark ku The Manje iZwi,
chofoza isibhengezo esingezansi ukuze ubhalise.
I-imeyili yakho ngeke yabiwe nanoma ngubani.

Isibhengezo se-NowWord

 

 

Phrinta Friendly, PDF & Imeyili

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 bheka Amagama Nezexwayiso
2 qhathanisa Kungani Abapapa Bengamemezi?
3 qhathanisa Ukuphila Incwadi Yesambulo
4 qhathanisa Imfihlakalo Bablyon
5 isib. Ikheli elibhekiswe ePhalamende laseYurophu, eStrasbourg, eFrance, Novemba 25, 2014, Zenit
6 isib. inkulumo esontweni likaSt.Patrick e-Ottawa, eCanada, ngoSepthemba 20, 2005; imvbhebhab
7 isib. 2 Thes 2: 8
Posted in IKHAYA, INKATHI YOKUTHULA.

Amazwana zivaliwe.