UJesu, Umakhi Ohlakaniphile

 

Njengoba ngiqhubeka ngifunda “isilo” seSambulo 13, kunezinto ezithile ezimangazayo ezivelayo engifisa ukuzithandaza ngicabange ngazo ngaphambi kokubhala. Okwamanje, ngithola izincwadi zokukhathazeka futhi mayelana nokwahlukana okwandayo eSontweni U-Amoris Laetitia, ukukhuthazwa kwabaphostoli kwakamuva kukaPapa. Okwamanje, ngifuna ukushicilela kabusha la maphuzu abalulekile, hleze sikhohlwe…

 

SAINT UJohn Paul II wake wabhala:

… Ikusasa lomhlaba lisengcupheni ngaphandle kwalapho kuza abantu abahlakaniphile. -I-Familiaris Consortio, hhayi. 8

Sidinga ukuthandazela ukuhlakanipha kulezi zikhathi, ikakhulukazi lapho iSonto lihlaselwa yizinhlangothi zonke. Esikhathini sami sempilo, angikaze ngibone ukungabaza, ukwesaba, nokubekisa okunje kumaKhatholika maqondana nekusasa leSonto, futhi ikakhulukazi, uBaba oNgcwele. Hhayi engxenyeni encane ngenxa yesambulo esithile sangasese esihlubukayo, kepha futhi kwesinye isikhathi kwezinye izitatimende ezingaphelele noma ezifihlekile ezivela kuPapa uqobo. Ngaleyo ndlela, ababaningi abaphikelela enkolelweni yokuthi uPapa Francis "uzolibhubhisa" iSonto — futhi inkulumo ebhekiswe kuye iya ngokuya iba nenkani. Futhi-ke futhi, ngaphandle kokubhekisisa ukwahlukana okukhulayo eSontweni, phezulu kwami Isikhombisa izizathu zokuthi kungani iningi lalezi zinto ezesabekayo zingenasisekelo…

 

I. UJesu ungumakhi “ohlakaniphile”

UJesu wathi akenzanga lutho ngokwakhe, kodwa kuphela lokho uYise amfundise khona. [1]isib. Johane 8:28 Yena-ke wathi kubaPhostoli:

Wonke umuntu olalela lawa mazwi ami awenze uzofana nendoda ehlakaniphileyo eyakha indlu yayo phezu kwedwala. (Math. 7:24)

UBaba wayala uJesu ukuba akhe iBandla, ngakho-ke, njengomakhi ohlakaniphile, ethatha izeluleko Zakhe, wakha “phezu kwedwala”.

Futhi ngakho-ke ngithi kuwe, unguPetru, futhi phezu kwaleli dwala ngizokwakha ibandla lami, futhi amasango endawo yaphansi ngeke alinqobe. (Math 16:18)

USt Jerome, umhumushi omkhulu webhayibheli okususelwa kuye leli bhayibheli lanamuhla, uthe:

Angilandeli umholi ngaphandle kukaKristu futhi angihlanganyeli nomunye ngaphandle kokubusiswa kwakho, okungukuthi, nesihlalo sikaPeter. Ngiyazi ukuthi leli yidwala iBandla elakhiwe phezu kwalo. —USt. UJerome, AD 396, Letters 15:2

Ngakho-ke ngitshele-ke, ingabe uJesu ungumakhi ohlakaniphile noma oyisiwula owakha esihlabathini? Lokho wukuthi, idwala okwakhelwe kulo iSonto lizowela phansi ephelele ukuhlubuka, noma kungamelana nanoma yisiphi isivunguvungu, ngaphandle kobuthakathaka kanye nokuba nesono komuntu ophethe isikhundla sikaPeter? Ngabe iminyaka engama-2000 yomlando ontengantengayo ikutshelani?

Ngokwamazwi omprofethi ohlakaniphile ngiyazi: “Umongo wami uthi: hlala no“ Sihlalo ”kanye no“ Keys ”, kungakhathalekile ukuthi ngubani umuntu ohlala kubo, kungaba ngusanta omkhulu noma onamaphutha amakhulu endleleni yakhe yokwelusa.”

Hlala edwaleni.

 

II. Ukungaphutha kumele kungaphumeleli

Uhlakaniphe kangakanani uKristu? Wazi ukuthi uPetru wayebuthakathaka, yize ayememezele ukuthi uyakholwa. Ngakho-ke ukwakhiwa kweBandla, ekugcineni, akuxhomekile kumuntu kepha kuKristu. "I kuzokwakha my Isonto, ”kusho uJesu.

Iqiniso lokuthi nguPetru obizwa “ngedwala” akubangelwa yimpumelelo ethile ayenzile noma nganoma yini eyehlukile esimilweni sakhe; kumane nje kuyindlela ye- igama lomsebenzisi, enesihloko esichaza, hhayi inkonzo enikeziwe, kepha inkonzo enikezwe, ukhetho olungcwele kanye nokuthunywa okungekho noyedwa onelungelo kuye kuphela ngenxa yesimilo sakhe —ngaphambi kwabo bonke uSimon, okungukuthi, uma sizokwahlulela ngokwemvelo yakhe uhlamvu, lwalungelutho ngaphandle kwedwala. —UPOPE BENEDICT XIV, kusuka ku- I-Das neue Volk Gottes, k. 80ff

Kepha uJesu wayengabaphathisa kanjani abantu abangawenzi amaphutha okubusa nokuvikela amaqiniso angawaduli okwakufanele adluliswe, hhayi amakhulu kuphela, kepha izinkulungwane zeminyaka esikhathini esizayo? Ngokugcwalisa iSonto ngothando luka ukungathembeki.

The Katekisimu uthi:

Wonke umzimba wabathembekile… awunakuphutha ezindabeni zenkolelo. Lesi sici siboniswa ekwazisweni okungaphezu kokwemvelo kokholo (izinzwa fideiengxenyeni yabantu bonke, lapho, kusukela kubabhishobhi kuya kwabokugcina abathembekile, bekhombisa ukuvumelana kwendawo yonke ezindabeni zokholo nokuziphatha. -Ikhathekizimu leSonto LamaKatolika, hhayi. 92

Kodwa uPapa Francis uyachaza ukuthi lo “mqondo” wabathembekile 'akumele udidaniswe namaqiniso ezenhlalo yeziningi zemibono.'

Kungumbuzo wohlobo oluthile 'lwesimo somoya', esivumela ukuthi 'sicabange neBandla' futhi sibone ukuthi yini kuyahambisana nokukholwa kwabaphostoli kanye nomoya weVangeli. —UPOPA FRANCIS, Ekhuluma namalungu e-International Theological Commission, ngoDisemba 9. 2013, I-Catholic Herald

Ukungaphumeleli yi umusa kaMoya oNgcwele onisela ihlumela lesambulo saphezulu esiphathiswe abaPhostoli, esibizwa ngokuthi "idiphozi yokholo", ukuze ikhule ngokwethembeka futhi ikhule kuze kube sekupheleni kwesikhathi njenge single ukuqhakaza kweqiniso. Lobu bunye beqiniso buyabizwa Isiko Elingcwele ehlanganisa zonke lezo zimbali eziqhakaza (futhi eziphathelene nokholo nokuziphatha), nakho okungaphutheki.

Lokhu kungaphumeleli kufinyelela kude nokufakwa kwesambulo saphezulu; ibuye ifinyelele kuzo zonke lezo zinto zemfundiso, kufaka phakathi isimilo, ngaphandle kwawo amaqiniso asindisayo enkolo angenakugcinwa, achazwe noma agcinwe. -CCC, hhayi. 2035

Iphuzu yileli: uma nganoma yisiphi isikhathi eminyakeni engama-2000 edlule umusa wokungaphumeleli ubuzophazanyiswa ngupapa onamandla, khona-ke kusukela kulowo mzuzu “amaqiniso asindisayo” okholo lwethu angaba sengozini yokulahleka emigodini yokuzithoba. Ukungaphutha kumele kungaphumeleli. Uma uPapa, ofundiswa yiCatechism kungu “phakade nomthombo obonakalayo nesisekelo sobunye ”, [2]CCC, hhayi. 882 kwakufanele siguqule amaqiniso oKholo lwethu ngezimemezelo ezisemthethweni ezivela kusihlalo kaPeter (ex cathedra), lapho-ke isakhiwo sonke besizowa. Ngakho-ke, uPapa, "ojabulela lokhu kungaphumeleli ngenxa yesikhundla sakhe" [3]CCC,n. 891 maqondana nezindaba zokholo nezokuziphatha, kufanele kuhlale njengoba uKristu athi Wayeyikho: a idwala, noma iSonto lingaqhubeka lingenaphutha… futhi akekho, kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke, ongazi ngokuqiniseka “amaqiniso asindisayo okholo.”

Kepha uPapa, ongumuntu nje, angahlala kanjani ethembekile kulokhu?

 

III. Umthandazo kaJesu uyasebenza

Akekho upapa, noma ngabe ukhohlakele kangakanani uqobo, okwazile ukuguqula izimfundiso ezingenaphutha zoKholo lwethu lwamaKatolika kuyo yonke iminyaka eyizinkulungwane ezimbili. Ngoba hhayi uJesu kuphela ungumakhi ohlakaniphile, kepha ungowethu UmPristi Ophakeme phambi kukaBaba. Futhi ngenkathi Athuma uPetru ukuthi "ondle izimvu zami," Wathi:

Ngikhulekile ukuba ukukholwa kwakho kungapheli; futhi lapho usubuyile, kufanele uqinise abafowenu. (Luka 22:32)

Ingabe imithandazo kaJesu phambi kukaYise inamandla? Ingabe uBaba uyayiphendula imithandazo kaJesu? Ingabe uJesu uthandaza ngobunye noBaba noma ngokuphikisana nentando Yakhe?

UPeter nabalandela emva kwakhe bayakwazi ukusiqinisa, hhayi ngoba baneziqu zemfundiso yenkolo, kodwa ngoba uJesu ubathandazele ukuze ukukholwa kwabo kungapheli ukuze “Qinisa” abafowabo.

 

IV. Asikho isiprofetho seBhayibheli sokuthi "uPetru" uzophendukela eSontweni

Ngaphandle kokuthi uSt.Paul wathola isabelo "kudiphozithi lokholo" ngesambulo esiqondile esivela kuJesu, wahambisa lokho ayekwamukele kuPetru noma "uKhefase" (okuvela olimini lwesi-Aramu, okusho ukuthi “idwala”).

Ngakhuphukela eJerusalema ukuyoxoxisana noKefas, ngahlala naye izinsuku eziyishumi nanhlanu.

Bese kuthi eminye iminyaka eyishumi nane kamuva, wahlangana futhi noKefas nabanye abaPhostoli ukuqinisekisa ukuthi lokho ayekushumayela kwakuhambisana "namasiko" [4]isib. 2 Thes 2: 25 babemukele ukuze yena "Kungenzeka ukuthi awugijimeli ize, noma uke wagijimela ize." [5]isib. Gal 2:2

Manje, ingxenye yezambulo uPaul azithola zaziphathelene nezikhathi zokugcina. Futhi cishe wonke umuntu ngaleso sikhathi wayelindele ukuba “izinsuku zokugcina” zenzeke esizukulwaneni sabo. Nokho akukho lapho imibhalo kaPawulu iphakamisa khona ukuthi uPetru, ambiza ngokuthi “insika” eBandleni, [6]isib. Gal 2:9 uzoba "umprofethi wamanga" njengoba esinye "isambulo sangasese" sanamuhla sigomela kungekudala. [7]leyo ka "Maria Divine Mercy", onemiyalezo egxekwe ngumbhishobhi wakhe Futhi nokho, uPaul wanikezwa izambulo ezibonakala zicacile zoMphikukristu nezinkohliso ezazizofika ukuthi uNkulunkulu azovumela ukwahlulela labo “abangakholwanga iqiniso kepha bakwamukela ukona”. [8]I-2 Thess 2: 11-12 Lokho uPawulu akushoyo Umphikukristu yilokhu:

… Niyazi ukuthi yini emvimbayo manje ukuze abonakaliswe ngesikhathi sakhe. Ngoba imfihlakalo yokweqa umthetho isiyasebenza. kuphela lowo okuvimbayo manje oyokwenza lokho aze aphume endleleni. (2 Thes. 2: 6-7)

Sengikhulumile vele ngezincazelo ezahlukahlukene zokuthi ngubani lo noma ngubani “lo obamba”. [9]qhathanisa Ukususa Isithintelo Ngenkathi abanye babaFata beSonto bekubona njengoMbuso WaseRoma, ngiyaqala ukuzibuza ngokwengeziwe uma kungewona UBaba oNgcwele yena. UPapa Benedict XVI unikeze lokhu kuqonda okunamandla kulowo mugqa:

U-Abrahama, ubaba wokholo, kungokholo lwakhe idwala elibamba izinxushunxushu, isikhukhula esidala sokubhujiswa, ngakho-ke sigcina indalo. USimon, owokuqala ukuvuma ukuthi uJesu unguKristu… manje uba ngenxa yokholo luka-Abrahama, olwenziwa lube musha kuKristu, idwala elimelene negagasi elingcolile lokungakholwa nokubhujiswa kwalo komuntu. —UPOPE BENEDICT XVI (UKhadinali Ratzinger), Sibizelwe eSidlweni, Ukuqonda iSonto Namuhla, Adrian Walker, Tr., K. 55-56

Lokhu kungahle kuchaze nokuthi kungani uSt.Paul embozwe ngamabomu lapho ekhuluma ngesibambi, enqaba ukuqamba igama ukuthi ngubani. Mhlawumbe kwakuwukuvikela uPetru ekubeni yizisulu zeSonto. Mhlawumbe kuhlale kumboziwe kuwo wonke amakhulukhulu eminyaka ngenxa yezizathu ezifanayo, kuze kube manje… Uma kukhona, ubufakazi bukaPawulu bukhombisa ukwethembeka kwakhe nokuhlangana noPeter — hhayi ukumesaba. 

 

V. Fatima, kanye nopapa ongumfel 'ukholo

Kuyathakazelisa ukuthi uSr.Lucia, emibonweni yakhe eFatima, wabona ukuthi "uBaba oNgcwele unokuhlupheka okuningi":

… UBaba oNgcwele udlule edolobheni elikhulu uhhafu wamanxiwa kanti uhhafu uyaqhaqhazela ngesinyathelo sokumisa, ehlushwa ubuhlungu nosizi, wathandazela imiphefumulo yezidumbu ahlangana nazo esendleleni; esefikile esiqongweni sentaba, eguqe ngamadolo phansi kwesiphambano esikhulu wabulawa yiqembu lamasosha amdubula ngezinhlamvu nemicibisholo, futhi ngendlela efanayo bafa ngokulandelana abanye ababhishobhi, abaPristi, abesilisa nabesifazane Ngokwenkolo, nabantu abahlukahlukene abahlukahlukene abasezingeni nezikhundla ezahlukahlukene. -Umlayezo kuFatima, v Vatican.va

Lesi yisiphrofetho esake saba khona kuvunyelwe yiRoma. Ngabe lokhu kuzwakala njengoPapa okhaphela iSonto, noma odela impilo yakhe ngenxa yalo? Kuzwakala futhi njengopapa ofana "nomnqandi" okuthi, uma "esusiwe", alandelwe yigagasi labafel 'ukholo futhi ukungabi namthetho.

 

VI. UPapa Francis akayena “umuntu olwa nopapa”

Ophikisana nopapa, ngokwencazelo, ngupapa othathe isihlalo sikaPeter ngenkani noma ngokhetho olungavumelekile. Kuphinde kwagcizelelwa futhi "ngesambulo sangasese" sakamuva, esizuze ukubamba okumangazayo kwabanye babathembekile, ukuthi uPapa Francis ungupapa wamanga futhi "ungumprofethi wamanga" encwadini yeSambulo.

UPapa wami othandekayo uBenedict XVI unguPapa wokugcina weqiniso kulo mhlaba… Lo Pope [Francis] angaqokwa ngamalungu eSonto LamaKhatholika kodwa uzoba ngumProfethi Wamanga. -kusuka ku- "Maria Divine Mercy", ngo-Ephreli 12, 2012, onemilayezo emthumelela imiyalezo umbhishobhi umemezele ukungabi 'nemvume yesonto' nokuthi 'imibhalo eminingi iyaphikisana nemfundiso yenkolo yamaKatolika.' Uthe 'Le milayezo akufanele ikhuthazwe noma isetshenziswe ezinhlanganweni zeSonto LamaKatolika.'

Ngaphandle kwesiphambeko sokulwa nobupapa, lesi siprofetho okusolwa ukuthi asinakwenzeka. Uma engupapa osebenzayo, uphethe "izihluthulelo zombuso," futhi uKristu ubengeke aziphikise. Ekukhuzeni okuqinile kulabo abalandela le ndlela yokucabanga, uPapa Benedict wathi:

Akungabazeki nakancane maqondana nobunyoninco bokusula kwami ​​emsebenzini wenkonzo yasePetrine. Okuwukuphela kwesimo sokuba semthethweni kokwesula kwami ​​yinkululeko ephelele yesinqumo sami. Ukuqagela mayelana nokusebenza kwayo kumane kungenangqondo… [Umsebenzi wami] wokugcina nowokugcina [uku ]xhasa isikhundla sikaPapa Francis 'ngomkhuleko. —POPE EMERITUS BENEDICT XVI Vatican City, Feb. 26, 2014; I-Zenit.org

Ukube bekunomuntu emhlabeni obengazi ukuthi uPapa Francis ungupapa osebenzayo noma cha, bekungaba uBenedict owachitha amashumi eminyaka yokuphila kwakhe elwa nokuhlubuka okuvimbezele iSonto.

 

I-VII. UJesu ungumphathi woMkhumbi Wakhe

UPapa kungenzeka ukuthi uhola iBarque of Peter, kodwa uJesu ungumphathi walo Mkhumbi.

… YiNkosi nangomusa weNkosi ukuthi [uPeter] uyidwala iBandla elimi kulo. —UPOPE BENEDICT XIV, kusuka ku- I-Das neue Volk Gottes, k. 80ff

UJesu akayena umakhi ohlakaniphile ovele ahambe nje. Usaqhubeka nokwakha, futhi uzoqhubeka kuze kube sekupheleni komhlaba. Futhi futhi uJesu ngeke avumele noma ngubani aqothule iSonto Lakhe — lokho kuyisithembiso Sakhe — noma ngabe lingahle linciphiswe ngenani nangesiqu. Noma kufanele sibhekane “nomzuzu kaPetru noPaul” lapho upapa edinga ukuqondiswa ngokomzwelo njengoba noPawulu eluleka uPetru,[10]isib. Gal 2: 11-14 kuyingxenye yokuholwa okungenakuphutha koMoya oNgcwele. 

ISonto alenziwanga uhambo lwalo. Ukuphela komhlaba akusondele, kepha ukuphela kwenkathi. Kusekhona isigaba sokugcina, ukunqoba okukhulu kweNkosikazi Yethu kanye neBandla okusazokwenzeka. Futhi nguJesu, noMoya oNgcwele, ohola futhi ahole futhi avikele iSonto Lakhe. Ngoba, ngemuva kwakho konke, siyikho UMlobokazi Wakhe. Yimuphi umkhwenyana ongavikeli ngokuphelele, angafuni, futhi amthanda ngokuphelele uMlobokazi wakhe? Futhi-ke uyakha…

UNkulunkulu akafuni indlu eyakhiwe ngabantu, kepha ukwethembeka ezwini lakhe, ezinhlelweni zakhe. NguNkulunkulu uqobo owakha indlu, kodwa ngamatshe aphilayo abekwe uphawu nguMoya wakhe. —POPE FRANCIS, Installation Homily, Mashi 19, 2013

...ngokuhlakanipha.

UKristu uyisikhungo, hhayi uMlandeli kaPetru. UKristu uyindawo okubhekiselwa kuyo enhliziyweni yeSonto, ngaphandle kwaKhe, uPetru neBandla bebengeke babekhona. —UPOP FRANCIS, Mashi 16, uhlangana nabezindaba

Masithandazeleni ukuthi uBaba oNgcwele aqhubeke nokuqina emazwini awamemezele ekupheleni kweSinodi yokuqala Yomndeni:

UPapa, kulo mongo, akayona inkosi ephakeme kodwa kunalokho uyinceku ephezulu - "inceku yezinceku zikaNkulunkulu"; isiqinisekiso sokulalela nokuvumelana kweSonto nentando kaNkulunkulu, iVangeli likaKristu, kanye neNkambiso yeSonto, ukubeka eceleni yonke imicabango yomuntu siqu, ngaphandle kokuba - ngentando kaKrestu uqobo - "uMfundisi ophakeme noMfundisi wabo bonke abathembekile" futhi naphezu kokujabulela "amandla aphakeme, aphelele, asheshayo, futhi ajwayelekile eSontweni". —UPapa uFrancis, ephetha inkulumo kwiSinodi; I-Catholic News Agency, Okthoba 18, 2014 (ukugcizelela kwami)

 

Ishicilelwe okokuqala ngo-Okthoba 9, 2014.

 

Ngiyabonga ngemithandazo yenu kanye nokwesekwa kwenu.

“Incwadi enamandla”

 

UMGQUBA

ISIHLAHLA

by
UDenise Mallett

 

Ukushayela uDenise Mallett umbhali onesiphiwo esimangazayo kuyisinciphiso! Isihlahla kuyaheha futhi kubhalwe kahle. Ngilokhu ngizibuza ukuthi, "Umuntu angabhala kanjani into enjengale?" Akakhulumi.
—UKen Yasinski, Isikhulumi esingumKatolika, umbhali nomsunguli weFacetoFace Ministries

Kusukela egameni lokuqala kuze kube sekugcineni ngangihehwa, ngamiswa phakathi kokumangala nokumangala. Kwenzeka kanjani ukuba omunye osemncane kangaka abhale imigqa eyindida kangaka, izinhlamvu eziyinkimbinkimbi, izingxoxo ezinamandla kangaka? Kwenzeka kanjani ukuba osemusha abe nekhono lokubhala, hhayi nje ngobungcweti kuphela, kodwa nangokuzwela okujulile? Wayengaziphatha kanjani ngobuhlakani izingqikithi ezijulile ngaphandle kokushumayela okuncane? Ngisesaba. Ngokusobala isandla sikaNkulunkulu sikulesi sipho. Njengoba ekunikeze wonke umusa kuze kube manje, sengathi angaqhubeka nokukuhola endleleni akukhethele yona kusukela phakade.
-UJanet Klasson, umbhali we I-Pelianito Journal Blog

Isihlahla ngumsebenzi othembisayo ohlukile oqanjiwe ovela kumbhali osemncane, onesiphiwo, ogcwele imicabango yobuKristu egxile emzabalazweni ophakathi kokukhanya nobumnyama.
UMbhishobhi Omkhulu uDon Bolen, I-Archdiocese yaseRegina, eSaskatchewan

Oda ikhophi yakho NAMUHLA! 

 
QAPHELA: Ukuhanjiswa kwamahhala kuwo wonke ama-oda angaphezu kwe- $ 75. Thenga okungu-2, uthole okungu-1 kwamahhala!

Ukwamukela The Manje iZwi,
chofoza isibhengezo esingezansi ukuze ubhalise.
I-imeyili yakho ngeke yabiwe nanoma ngubani.

Isibhengezo se-NowWord

Joyina uMark ku-Facebook naku-Twitter!
FacebooklogoI-Twitterlogo

Phrinta Friendly, PDF & Imeyili

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 isib. Johane 8:28
2 CCC, hhayi. 882
3 CCC,n. 891
4 isib. 2 Thes 2: 25
5 isib. Gal 2:2
6 isib. Gal 2:9
7 leyo ka "Maria Divine Mercy", onemiyalezo egxekwe ngumbhishobhi wakhe
8 I-2 Thess 2: 11-12
9 qhathanisa Ukususa Isithintelo
10 isib. Gal 2: 11-14
Posted in IKHAYA, UKHOLO NOKUZIPHATHA.

Amazwana zivaliwe.