Ngama-Heresies neminye imibuzo


UMary uchoboza inyoka, uMculi Akaziwa

 

Ishicilelwe okokuqala ngoNovemba 8th, 2007, ngibuyekeze lo mbhalo ngomunye umbuzo ngokuzinikezela eRussia, namanye amaphuzu abaluleke kakhulu. 

 

THE Isikhathi Sokuthula — ingabe siyisihlubuki? Abanye abaphikukristu ababili? Ngabe "inkathi yokuthula" ethenjiswe nguMama Wethu waseFatima isivele yenzekile? Ngabe ukungcweliselwa iRussia kwacelwa ngumthetho wakhe? Le mibuzo engezansi, kanye nokuphawula ngePegasus nenkathi entsha kanye nombuzo omkhulu: Ngibatshelani izingane zami ngalokho okuzayo?

INKATHI YOKUTHULA

Umbuzo:  Ingabe lokho okubizwa ngokuthi “inkathi yokuthula” akuyona enye into ngaphandle kwesiphambeko esibizwa nge- “millenarianism” esilahlwa yiSonto?

Lokho iSonto elikulahlile akukhona ukuthi kungenzeka kube “nenkathi yokuthula,” kodwa incazelo yamanga yokuthi kungaba yini.

Njengoba sengike ngabhala lapha kaningana, oFata beSonto abanjengoSt. Justin Martyr, uSt. Irenaeus waseLyons, uSt. Augustine nabanye babhale mayelana nesikhathi esinjalo ngokuya ngeRev 20: 2-4, Heb 4: 9 kanye abaprofethi beTestamente Elidala ababhekisa enkathini yokuthula yendawo yonke emlandweni.

Isiphambeko se- “millenarianism” yinkolelo yamanga yokuthi uJesu uzokwehlela emhlabeni enyameni bese ebusa njengenkosi yomhlaba wonke nabangcwele Bakhe iminyaka eyinkulungwane eyodwa ngaphambi kokuphela komlando.

Amahlumela ahlukahlukene ale ncazelo yobumbuka futhi eyeqile ngokweqile yeSambulo 20 abuye azibonakalisa eSontweni lokuqala, isb. “Carnal millenarianism”, iphutha elengeziwe lamaJuda nelamaKristu lokuthokozisa okungokwenyama kanye nokweqisa njengengxenye yokubusa kweminyaka eyinkulungwane; kanye "nokuncishiswa noma okweminyaka eyi-millenarianism komoya", obekugcina ukubusa kukaKristu kweminyaka eyinkulungwane ebonakalayo enyameni, kepha wenqaba isici senjabulo engalinganiseli yenyama.

Noma yiluphi uhlobo lwenkolelo yokuthi uJesu Kristu uzobuya ngomzimba Wakhe ovukile emhlabeni futhi azobusa ngokusobala emhlabeni iminyaka eyinkulungwane eyodwa (millenarianism) selulahliwe yiSonto futhi kumele yenqatshwe ngokuphelele. Lesi siqalekiso asibandakanyi, nokho, inkolelo eqinile yobuPristiki ephethwe oFata beSonto abaningi kanye noDokotela bokufika kukaKristu “okomoya”, “okwesikhashana”, “okwesibili” (kodwa hhayi okokugcina) noma “phakathi” ukwenzeka ngaphambi kokuphela lomhlaba. —Umthombo: www.call2oliness.com; nb. lesi isifinyezo esihle kakhulu sezinhlobo ezahlukahlukene zalesi sihlubuki.

Kusuka kuKhathekizima:

Inkohliso Yomphik'ukristu isivele iqala ukwakheka emhlabeni ngaso sonke isikhathi lapho kwenziwa isimangalo sokubona emlandweni lelo themba likaMesiya elingafinyelelwa ngaphezu komlando ngokwahlulelwa komkhathi. ISonto selinqabile ngisho nezindlela eziguquliwe zalokhu kufakazelwa kombuso ukuthi kube ngaphansi kwegama leminyaka, ikakhulukazi uhlobo lwezepolitiki "oluphambeke ngokwedlulele" lobuMesiya bezwe. -Catechism weSonto LamaKatolika, 676

“Ithemba likaMesiya” esililindeleyo akukhona nje kuphela ukubuya kukaJesu enyameni yakhe ekhazinyulisiwe ezobusa “emazulwini amasha nomhlaba omusha”, kodwa ithemba lemizimba yethu ukukhululwa emandleni okufa nasesonweni adunyiswe kuze kube phakade. Ngesikhathi se- I-Era Yokuthula, yize ubulungiswa, ukuthula nothando kuzovama, kanjalo nenkululeko yesintu yokuzikhethela. Ithuba lokuthi isono lizohlala. Siyakwazi lokhu, ngoba ekupheleni "kokubusa kweminyaka eyinkulungwane," uSathane uyakhishwa ejele ukuze akhohlise izizwe ezizolwa nabangcwele baseJerusalema.  

 

Umbuzo:  Umfundisi wami kanye nezincazelo ezinhle zebhayibheli bakhomba ekuchazeni kukaSt. Augustine weminyaka eyinkulungwane njengesikhathi esingokomfanekiso esinqamula isikhathi ukusuka eKuphakameni kukaKristu kuye ekubuyeni kwaKhe enkazimulweni. Akukhona yini lokhu okufundiswa yiSonto?

Lokho kungesinye sezincazelo ezine uSt. Augustine asikisela isikhathi “seminyaka eyinkulungwane”. Kodwa-ke, yileso esaqala ukuthandwa ngaleso sikhathi ngenxa yokuhlubuka okwakandile kwemillenarianism - okuwukuchazwa okuye kwaba khona kuze kube namuhla. Kepha kuyacaca ngokufunda ngokucophelela imibhalo ka-St. Augustine ukuthi akakulahli ukuthi kungenzeka kube khona “iminyaka eyinkulungwane” yokuthula:

Labo abathi, ngamandla ale ndima [yeSambulo 20: 1-6], basola ukuthi uvuko lokuqala lungolwesikhathi esizayo futhi ngomzimba, bathuthelwe, phakathi kwezinye izinto, ikakhulukazi ngenani leminyaka eyinkulungwane, njengokungathi kwakuyinto efanelekile ukuthi abangcwele ngaleyo ndlela bajabulele uhlobo lokuphumula kweSabatha ngaleyo nkathi, ukuzilibazisa okungcwele ngemuva kokusebenza kweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha kusukela umuntu adalwa… (futhi) kufanele kulandele lapho kuphele iminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha, njengoba kwezinsuku eziyisithupha, uhlobo lwesabatha losuku lwesikhombisa eminyakeni eyinkulungwane eyalandela; nokuthi kungalesi sizathu abangcwele bavuka, okungukuthi .; ukugubha iSabatha. Futhi lo mbono ubungeke uphikiswe, uma bekukholelwa ukuthi injabulo yabangcwele kulelo Sabatha iyoba ngeyomoya, futhi ibe nomphumela ebukhoneni bukaNkulunkulu… -De Civitate Dei [Idolobha LikaNkulunkulu], ICatholic University of America Press, Bk XX, Ch. 7; kucashunwe ku Ukunqoba KoMbuso KaNkulunkulu Eminyakeni Eyinkulungwane Nangezikhathi Zokuphela, Fr. UJoseph Iannuzzi, uSt. John the Evangelist Press, k. 52-53 

USt. Augustine lapha ulahla “abezinkulungwane zeminyaka” noma “amaChiliast” abagomela ngokungeyikho ukuthi iminyaka eyinkulungwane yayizoba yisikhathi “samadili edilo elingafanele” nezinye izinjabulo zomhlaba. Ngasikhathi sinye, uqinisa inkolelo yokuthi kuzoba nesikhathi “somoya” sokuthula nokuphumula, okulandela ubukhona bukaNkulunkulu — hhayi uKristu enyameni, njengasemzimbeni Wakhe okhazinyulisiwe — kodwa ebukhoneni Bakhe bokomoya, futhi , Ubukhona BesiDlozi.

ISonto LamaKatolika alizange lenze isinqumo esiqondile embuzweni weminyaka eyinkulungwane. UKhadinali uJoseph Ratzinger, ngenkathi eyinhloko yeBandla leMfundiso Yokholo, ucashunwe ethi,

IHoly See ayikenzi isimemezelo esicacile maqondana nalokhu. -I-Il Segno del Soprannauturale, Udine, Italia, n. 30, ikhasi. 10, Ott. 1990; UFr. UMartino Penasa wethule lo mbuzo "wokubusa kweminyaka eyizinkulungwane" kuKhadinali Ratzinger, ngaleso sikhathi, oyiPrefect of the Sacred Congregation for the Doctrine of the Faith

 

Umbuzo:  Ingabe uMary wathembisa kuFatima “inkathi yokuthula,” noma ingabe “inkathi yokuthula” ayethembisile yayivele ikhona?

Iwebhusayithi yeVatican ithumela umyalezo kaFatima ngesiNgisi kanjena:

Ekugcineni, Inhliziyo Yami Engumsulwa izonqoba. UBaba oNgcwele uzongcwelisela iRussia kimi, futhi izoguqulwa, futhi kube nesikhathi sokuthula esizonikezwa umhlaba. -www.v Vatican.va

Kuphikisiwe ukuthi ngokuwa kobuKhomanisi, umhlaba unikezwe "inkathi yokuthula." Kuyiqiniso ukuthi iMpi Yomshoshaphansi yaphela futhi ukungezwani phakathi kweMelika neRussia kwehla kusukela ngesikhathi lapho i-Iron Curtain yawa kwaze kwaba yiminyaka edlule. Kodwa-ke, ukuthi sisesikhathini sokuthula manje sekungumbono waseMelika; okungukuthi, thina bantu baseNyakatho Melika sithambekele ekwahluleleni imicimbi yomhlaba kanye nesiprofetho seBhayibheli ngelensi yaseNtshonalanga. 

Uma umuntu ebheka enye
izifunda emhlabeni ngemuva kokuwa kobuKhomanisi, njengeBosnia-Herzegovina noma iRwanda, nokushushiswa okuqhubekayo kweSonto eChina, eNyakatho Afrika nakwezinye izindawo, asikuboni ukuthula-kodwa ukudalulwa kwesihogo ngendlela yempi , ukuqothulwa kohlanga, nokufel 'ukholo.

Kuyaphikiswa futhi ukuthi iRussia "yaguqulwa" esikhathini ngemuva kokuwa kwe-Iron Curtain, noma okungenani yaguqulwa ngokuphelele. Impela, amaKrestu abe nokufinyelela okuningi ezweni ngokuya ngevangeli. Kukhona inkululeko yokwenza izinkolelo zakho lapho, futhi lokho kunguphawu olukhulu lokungenelela kukaMama Obusisiwe. Kodwa inkohlakalo yangaphakathi kanye nesikhukhula samasiko aseNtshonalanga ngandlela thile kusenze sonakala isimo salapho ngisho nangaphezulu, kanti sonke isikhathi sokuya eSontweni kusalokhu kuphansi ngokwedlulele. 

USt. Maximillian Kolbe wabonakala enesithombe sokuthi kuzophumelela nini iRussia eguquliwe:

Isithombe se-Immaculate ngolunye usuku sizongena esikhundleni senkanyezi enkulu ebomvu phezu kweKremlin, kepha kuphela ngemuva kwesivivinyo esikhulu nesinegazi.  -Izimpawu, izimangaliso nokuphendula, UFr. Albert J. Herbert, likhasi 126

Mhlawumbe lelo cala elinegazi kwakuyiKhomanisi uqobo. Noma mhlawumbe lelo cala lisazofika. Akunandaba, iRussia, manje esebenzisana neChina futhi isongela ukuthula njengoba yayenza eMpini Yomshoshaphansi, kwesinye isikhathi ibonakala ingekho nje “izwe likaMariya.” Kepha noma kunjalo, njengoba iRussia yayingcweliswe opapa kuye, i-Immaculate Heart, kaningi manje.

Mhlawumbe ukuphawula okuphoqelela kakhulu ngalolu daba lwesikhathi sokuthula kuvela kuSr.Lucia uqobo. Engxoxweni noRicardo Cardinal Vidal, uSr.Lucia uchaza isikhathi esiphila kuso:

UFatima useselangeni laso lesithathu. Manje sesisesikhathini sokungcweliswa kokuthunyelwe. Usuku Lokuqala kwakuyisikhathi sokubonakala. Okwesibili kwaba ukubonakala kokuthunyelwe, isikhathi sangaphambi kokungcweliswa. Isonto leFatima alikakapheli… Abantu balindele ukuthi izinto zenzeke ngokushesha ngesikhathi sabo. Kepha uFatima useselangeni laso lesithathu. Ukunqoba kuyinqubo eqhubekayo. - Sr. ULucia; Umzamo Wokugcina KaNkulunkulu, John Haffert, 101 Foundation, 1999, ikhasi. 2; ocashunwe kwiPrivate Revelation: Discerning With the Church, uDkt.Mark Miravalle, ikhasi 65

Inqubo eqhubekayo. Kucacile kuSr.Lucia uqobo lwakhe ukuthi ukunqoba akukapheli. Yilapho Ukunqoba kwakhe ngikholwa ukuthi kufezekile I-Era Yokuthula kuzoqala. Okubaluleke kakhulu, yilokhu okukhonjiswa ngoFata beSonto Lokuqala kanye NomBhalo Ongcwele.

Kulabo abangazange bayifunde, ngincoma ukuzindla Umbono ongokwesiprofetho.

 

Umbuzo:  Kodwa iRussia ayingcweliswanga njengoba kuceliwe eFatima ngoba uMama Wethu Obusisiwe ucele ukuthi uBaba oNgcwele kanye nabo bonke ababhishobhi bomhlaba benze ukungcweliswa ngokuhlanganyela; lokhu akukaze kwenzeke ngo-1984 ngokwendlela eceliwe iZulu, akunjalo?

Ngo-1984, uBaba oNgcwele ebumbene nababhishobhi bomhlaba, wangcwelisa iRussia kanye nomhlaba ku-Virgin Mary — isenzo u-Sr. Lucia owayengumboni kaFatima asiqinisekisa ukuthi samukelwa nguNkulunkulu. Iwebhusayithi yaseVatican ithi:

UDade Lucia uqobo lwakhe ukuqinisekisile ukuthi lesi senzo esingcwele nesibanzi sokuzinikezela sihambisana nalokho uMama wethu ayekufisa (“Sim, està feita, tal como Nossa Senhora a pediu, desde o dia 25 de Março de 1984”: “Yebo kwenziwe njengoba UMama wethu ubuze, ngomhlaka 25 Mashi 1984 ”: Incwadi yango-8 Novemba 1989). Ngakho-ke noma iyiphi enye ingxoxo noma isicelo asinasisekelo. -Umlayezo weFatima, Ibandla Lemfundiso Yokholo, www.v Vatican.va

Uphinde wakuphinda lokhu enkulumweni ebikade iqoshwe kanye ne-video ethi His Eminence, uRicardo Cardinal Vidal ngo-1993. Abanye bathi ukuzinikezela akusebenzi ngoba uPapa John Paul II akakaze asho ngokucacile “Russia” ngo-1984. ongasekho uJohn M. Haffert uveza ukuthi bonke ababhishobhi emhlabeni babethunyelwe ngaphambili wonke umbhalo wokungcweliswa kweRussia enziwa nguPius XII ngo-1952, uJohn Paul II ayesezivuselela manje nabo bonke ababhishobhi (cf.Umzamo Wokugcina KaNkulunkulu, uHaffert, umbhalo waphansi k. 21). Kuyacaca ukuthi kwenzeka okuthile okujulile ngemuva kokuzinikezela. Ezinyangeni ezimbalwa, kwaqala izinguquko eRussia, kwathi ngemva kweminyaka eyisithupha, yawa iSoviet Union, futhi wakhululwa umucu wobukhomanisi owawususa inkululeko yenkolo. Ukuguqulwa kweRussia kwase kuqalile.

Asikwazi ukukhohlwa ukuthi izulu licele imibandela emibili yokuguquka kwakhe kanye "nenkathi yokuthula" eyaba umphumela:

Ngizofika ngizocela ukungcweliswa kweRussia ku-Immaculate Heart yami, kanye neSidlo senkokhelo ngoMgqibelo Wokuqala. Uma izicelo zami zilalelwa, iRussia izoguqulwa, futhi kube nokuthula; uma kungenjalo, uzosabalalisa amaphutha akhe emhlabeni wonke, abangele izimpi nokushushiswa kweSonto. Omuhle uzobulawelwa ukholo; uBaba oNgcwele uzoba nokuhlupheka okuningi; izizwe ezahlukahlukene zizobhujiswa. Ekugcineni, Inhliziyo Yami Engumsulwa izonqoba. UBaba oNgcwele uzongcwelisela iRussia kimi, futhi izoguqulwa, futhi kube nesikhathi sokuthula esizonikezwa umhlaba.

Mhlawumbe iRussia ihlala isesimweni esingazinzile ngoba bekungekho imihlangano yenhlanganyelo eyanele:

Bheka, ndodakazi yami, enhliziyweni Yami, uzungezwe ngameva amadoda angabongi angihlaba ngawo wonke umzuzu ngokuthuka nokungahloniphi kwabo. Okungenani uzama ukungiduduza futhi uthi, ukuthi ngithembisa ukusiza ngehora lokufa, ngomusa odingekayo wensindiso, bonke labo, ngoMgqibelo wokuqala wezinyanga ezinhlanu ezilandelanayo, abazovuma, bamukele iSidlo Esingcwele, basho okuhlanu amashumi eminyaka eRosari, futhi ungigcine nginenkampani imizuzu eyishumi nanhlanu ngenkathi ngizindla ngezimfihlakalo eziyishumi nanhlanu zeRosari, ngenhloso yokwenza inkokhelo kimi. - U-Lady wethu ngenkathi ephethe inhliziyo yakhe engabonakali emzimbeni, wavela kuLucia, ngoDisemba 10, 1925, www.ewtn.com

Njengoba sibuka umoya wobushiqela (“abakhohlisi” baseRussia) besabalele emhlabeni wonke, nokwanda koshushiso, kanye nokusongelwa kwempi ekhula “nokuqothulwa kwezizwe” okungenzeka, kuyacaca ukuthi akukwenziwanga okwanele.

Namuhla ithemba lokuthi umhlaba ungashiswa ube ngumlotha ngolwandle lomlilo alisabonakali njengephupho elimsulwa: umuntu uqobo, ngezinto azisungulile, ubambe inkemba evutha amalangabi. —Ukhadinali uJoseph Ratzinger (BENEDICT XVI), Umlayezo kaFatima, www.v Vatican.va

Ukulungiswa kuyadingeka, ngakho-ke, umuntu angabona ukuthi ikusasa lomhlaba lixhomeke kakhulu kumaKhatholika ngoba yibona kuphela abathola iSidlo Sasemthethweni (omunye angafaka nama-Orthodox athathwa njengogcina uMthendeleko ovumelekile, inqobo nje uma eminye imigomo wahlangana.)

 

Umbuzo:  Ingabe Umphik'ukristu eze ngqo ngaphambi kokubuya kukaJesu enkazimulweni? Ubonakala ukhombisa ukuthi kukhona abanye abaphikukristu ababili ngaphezulu…

Ngiphendule lo mbuzo ngokwengxenye Ukukhuphuka Okuzayo futhi ngokuphelele encwadini yami, Ubuso bokugcina. Kepha ake ngiyeke
ngokushesha ubeke isithombe esikhulu:

  • USt. John ukhuluma ngesilo noMprofethi Wamanga ovela ngaphambi kokubusa "kweminyaka eyinkulungwane" noma i-Era of Peace.
  • Bayabanjwa futhi "baphonswe bephila echibini lomlilo" (IsAm 19: 20) futhi
  • USathane uboshwe "iminyaka eyinkulungwane" (IsAm 20: 2). 
  • Ngasekupheleni kweminyaka eyinkulungwane (IsAm 20: 3, 7), uSathane uyadedelwa futhi uzimisele “ukukhohlisa izizwe… uGogi noMagogi” (IsAm 20: 7-8).
  • Zizungeze ikamu labangcwele eJerusalema, kepha umlilo wehla uvela ezulwini uqothule uGogi noMagogi (IsAm 20: 9). Ngemuva kwalokho,

UDeveli owayebadukisile waphonswa echibini lomlilo nesibabule, lapho kwakukhona isilo nomprofethi wamanga. (IsAm 20:10).

ISilo noMprofethi Wamanga base “bekhona” echibini lomlilo. Maqondana nalokhu, iSambulo sikaSt. John sibonakala siveza ukulandelana kwesikhathi okuyisisekelo nakho okuqinisekisiwe emibhalweni yoFata beSonto bokuqala, okubeka ukuvela umphikukristu ngamunye ngaphambi kweNkathi Yokuthula:

Kepha lapho lo Mpikukristu esebhubhise zonke izinto kuleli zwe, uzobusa iminyaka emithathu nezinyanga eziyisithupha, futhi ahlale ethempelini eJerusalema; khona-ke iNkosi izofika… ithumela lo muntu nalabo abamlandelayo echibini lomlilo; kodwa ulethele abalungileyo izikhathi zombuso, okungukuthi, okunye, usuku olungcwelisiwe lwesikhombisa. —USt. U-Irenaeus waseLyons, kwezingcezu, Incwadi V, Ch. 28, 2; kusuka ku-The Early Church Fathers and Other Works eshicilelwe ngo-1867.

Mayelana nokutholakala kokungaphezu kokukodwa umphik'ukristu, sifunda encwadini kaSt.

Bantwana, yihora lokugcina leli; futhi njengoba nezwa ukuthi umphikukristu uyeza, ngakho-ke manje abaphikukristu abaningi sebefikile… (1 Johane 2:18) 

Eqinisekisa le mfundiso, uKhadinali Ratzinger (uPapa Benedict XVI) uthe,

Mayelana nomphik 'ukristu, sesibonile ukuthi eTestamenteni eNtsha uhlala ecabanga ngemininingwane yomlando wesikhathi samanje. Angeke akhawulelwe kunoma yimuphi umuntu. Ngokufanayo uthwala imaski eminingi esizukulwaneni ngasinye. -I-Dogmatic Theology, i-Eschatology 9, UJohann Auer noJoseph Ratzinger, ngo-1988, k. 199-200 

Futhi, ngenxa ye- amazinga amaningi wobukhulu bemiBhalo, kufanele ngaso sonke isikhathi sivule ithuba lokuthi kungenzeka ukuthi umBhalo ugcwaliseka ngezindlela esingenakuziqonda. Ngakho, uJesu uthi kube okulungiselelwe njalo, ngoba Uyofika “njengesela ebusuku.”

 

Umbuzo:  Usanda kubhala ku- Izimpawu Ezivela Esibhakabhakeni mayelana noPegasus kanye ne “ukukhanyisa unembeza. ” Ngabe uPegasus akuyona uphawu lobudala obusha? Futhi abantu abasha abakhulumi yini ngenkathi entsha ezayo kanye nokwazi uKristu jikelele?

Yebo, bayakwenza. Futhi manje uyabona ukuthi amacebo esitha acashile kangakanani ukuhlanekezela uhlelo lwangempela nolusindisayo lukaKristu. Igama elithi "umphikukristu" alisho "okuphambene" noKristu, kodwa ngokumelene noKristu. USathane akazami ukuphika ubukhona bukaNkulunkulu, kepha kunalokho, ukukuhlanekezela kube yinto entsha, ngokwesibonelo, ukuthi singonkulunkulu. Lokhu kunjalo ngenkathi entsha. Mhlawumbe okushilo embuzweni wakho kwakha ngisho nangokwengeziwe icala lesikhathi sangempela "somoya sokuthula" esasungulwa uNkulunkulu, njengoba sibona uSathane ezama ukuguqula lokho kube yinguqulo yakhe. "Ubufakazi obumnyama" umuntu angasho.

Abasha abasha bakholelwa "eNkathini ka-Aquarius" ezayo, inkathi yokuthula nokuzwana. Kuzwakala njengenkolelo yobuKristu, akunjalo? Kodwa umehluko yilokhu: Inkathi entsha ifundisa ukuthi, kunokuba le nkathi ibe yisikhathi lapho kunokuphakama okukhulu kokuqonda kukaJesu Kristu njengomlamuleli oyedwa futhi phakathi kukaNkulunkulu nesintu, umuntu uyazi ukuthi yena ngokwakhe ungunkulunkulu futhi munye nendawo yonke. Ngakolunye uhlangothi, uJesu ufundisa ukuthi simunye Naye — hhayi ngokwazi okungaphakathi ngokuzumayo kobuNkulunkulu — kepha ngokukholwa nokuvuma izono zethu okuveza uMoya oNgcwele nezithelo ezihambisana nobukhona Bakhe. Inkathi entsha ifundisa ukuthi sonke sizothuthela "ekuqapheleni okuphezulu" njengoba "amandla ethu angaphakathi" ehlangana "neCosmic Universal Force," ehlanganisa bonke kule "energy" yomhlaba. Ngakolunye uhlangothi amaKrestu akhuluma ngeminyaka yobunye benhliziyo eyodwa, ingqondo, nomphefumulo osuselwa esisaweni senhlangano nasekuhlanganeni neNtando Yaphezulu. 

UJesu watshela abalandeli Bakhe ukuthi babheke izibonakaliso emvelweni ukuze kwandulele ukufika Kwakhe. Okungukuthi, imvelo izokuqinisekisa kuphela “njengesibonakaliso” lokho uJesu asekwambulile emaVangelini. Kodwa-ke, inkathi entsha idlulela ngale kokubona imvelo nokudalwa njengophawu, kunalokho ibheka “imfihlo” noma “ulwazi olufihliwe.” Lokhu kwaziwa nangokuthi "ubu-gnosticism," lelo iSonto elilulahlayo futhi elilwa nalo phakathi namakhulu eminyaka. Futhi-ke, abantu abasha babheka ku-constellation uPegasus kunokuba babheke eVangelini ngalolo lwazi oluyimfihlo oluzobakhuphula bafinyelele emazingeni amasha okuqonda nokuphila okunjengokukaNkulunkulu.

Ngempela,ukukhanyisa unembeza”UNkulunkulu azothumela akukhona ukukhuphula isintu esimeni esinjengesikaNkulunkulu, kodwa ukusithobisa nokusibizela kuye. Yebo, umehluko lapha yindaba “kanembeza,” hhayi ukwazi.

Izinhlobo ezahlukahlukene ze-gnosticism ziyi kubonakala osukwini lwethu ngezimo ezinjengevidiyo ebizwa ngokuthi "Imfihlo," "iVangeli likaJuda", ukukhohlisa okucashileu-Harry Potter, ”Kanye nesenzeko se" vampire "(bheka isihloko esihle sikaMichael D. O'Brien Twilight yasentshonalanga). Akukho lutho olucashile, kepha, mayelanaIzinto Zakhe Ezimnyama”Uchungechunge lwayo i-“ The Golden Compass ”okuyi-movie yokuqala ngokususelwa ku- izincwadi.

 

Umbuzo:  Yini engiyitshela izingane zami ngalezi zinsuku nokuthi yini engase ifike?

Kunezinto eziningi eziphikisanayo uJesu azisho nazenza obala, kufaka phakathi ukusola abaFarisi nokuhlanza ithempeli ngoswazi. Kepha ngokusho kukaMark, uJesu wakhuluma “ngezikhathi zokuphela” ngasese noPetru, uJakobe, uJohane, noAndreya (bheka uMk 13: 3; bheka uMat 24: 3). Mhlawumbe kungenxa yokuthi laba kwakungabaPhostoli ababona ukuguqulwa isimo (ngaphandle kuka-Andrew). Babona inkazimulo kaJesu, ngakho-ke bazi ngaphezu kwanoma yimuphi omunye umuntu “ukuphela kwendaba” okumangalisayo okulindele umhlaba. Ngokunikwa lokhu kubuka kuqala okukhazimulayo, mhlawumbe yibo kuphela ababengaphatha ngaleso sikhathi ulwazi "lwezinhlungu zokubeletha" olwaluzokwandulela ukubuya Kwakhe.

Mhlawumbe kufanele silingise ukuhlakanipha kweNkosi yethu kulokhu uma kuziwa ezinganeni zethu. Izingane zethu kuqala zidinga ukwazi ukuthi "ukuphela kwendaba" okuhle kanjani. Badinga ukuqonda "izindaba ezinhle" kanye nesithombe esikhulu sokuthi uJesu uzobuya kanjani emafwini ukwamukela eMbusweni bonke labo abathe "yebo" kuYe ngezimpilo zabo. Lona ngumyalezo oyinhloko, "Ukuthunywa Okukhulu."

Lapho izingane zethu zikhula zibe ubuhlobo bomuntu siqu noJesu, banokuqonda okujulile nokubona umhlaba nezikhathi abahlala kuzo ngomsebenzi othulile kaMoya oNgcwele. Kanjalo, imibuzo yabo, noma ukukhathazeka ngesimo sezwe abasibonayo esibazungezile kuzoba yithuba lokuthi uhlanganyele ngokujulile “izibonakaliso zezikhathi.” Ungachaza ukuthi njengoba nje umama kufanele adlule ebuhlungwini obuthile ukuze abelethe impilo entsha, sinjalo nesethu wor
I-ld kufanele idlule esikhathini sobuhlungu ukuze ivuselelwe. Kepha umyalezo ungethemba lempilo entsha! Kuyindida ukuthi ngithola ukuthi izingane ezinobudlelwano obuyiqiniso futhi obuphilayo neNkosi yethu zivame ukubona ngaphezu kokubona izingozi zosuku lwethu, ngokuzola, ukuzethemba ebukhoneni bukaNkulunkulu.

Mayelana nomyalezo ophuthumayo oya ku “Lungiselela“, Lokhu kuchazwa kangcono kubo ngalokho okwenzayo ukuzilungiselela. Impilo yakho kufanele ikhombise i umqondo we-pilgrim: umoya wobumpofu ophikisana nokuthanda izinto ezibonakalayo, ukuminza, ukudakwa, nokusetshenziswa ngokweqile kwethelevishini. Ngale ndlela, impilo yakho ithi ezinganeni zakho, “Leli akusilo ikhaya lami! Ngilungiselela ukuchitha ingunaphakade noNkulunkulu. Impilo yami, izenzo zami, yebo, i-warp ne-woof yosuku lwami kugxile Kuye ngoba Uyikho konke kimi. ” Ngale ndlela, impilo yakho iba yi-eschatology ephilayo — ufakazi wokuhlala ku umzuzu wamanje ukuze uhlale phakade kumzuzu waphakade. (I-Eschatology imfundiso yenkolo ephathelene nezinto zokugcina.)

Ngokwami, ngabelane ngemibhalo ekhethiwe nezingane zami ezindala ezisencane eminyakeni eyishumi nambili. Ngezikhathi ezithile, babengizwa ngixoxa ngemibhalo yami nomkami. Futhi-ke, banokuqonda okuyisisekelo ukuthi sidinga ukuhlala esimweni sokulungela njengoba iNkosi yethu isiyalile. Kepha lokho akuyona into engikhathazeka ngayo kakhulu. Kunalokho, ukuthi thina njengomndeni sifunde ukuthanda uNkulunkulu futhi sithandane, futhi sithande nomakhelwane, ikakhulukazi izitha zethu. Kuhle ngani ukwazi ngemicimbi ezayo uma ngingenalo uthando?

Uma nginesiphiwo sokuprofetha futhi ngiqonda izimfihlakalo zonke nolwazi lonke… kodwa ngingenalo uthando, angiyinto yalutho. (1 Kor 13: 2)

 

ISIPHETHO

Ngixwayise kaningi kule webhusayithi ukuthi a i-tsunami engokomoya yenkohliso isatshalaliswa umhlaba nokuthi uNkulunkulu unakho waphakamisa isibambi, ngaleyo ndlela ivumela isintu ukuba silandele inhliziyo yaso engaphenduki.

Ngoba isikhathi sizofika lapho abantu bengayikuyibekezelela imfundiso ephilayo kepha, belandela izifiso zabo kanye nelukuluku elinganeliseki, bayoqongelela abafundisi futhi bayeke ukulalela iqiniso futhi baphambukiselwe ezinganekwaneni. (2 Thim 4: 3-4)

Njengoba uNowa wayedinga ukuvikelwa nguNkulunkulu kukazamcolo, nathi sidinga ukuvikelwa uNkulunkulu osukwini lwethu ukuze sikugibele lokhu i-tsunami engokomoya. Ngakho-ke, Usithumelele uMphongolo omusha, uMariya OyiNcasakazi Ebusisiwe. Ubelokhu ebonwa kusukela ezikhathini zakudala njengesipho esiya eBandleni elivela kuNkulunkulu. Ufisa ngayo yonke impilo yakhe ukusibumba esikoleni senhliziyo yakhe ukuze sibe ngamadodana namadodakazi kaNkulunkulu akhelwe ngokuqinile phezu kweNdodana yakhe, uJesu, oyiQiniso. IRosari asifundisa ukuthi silithandaze liyisikhali esikhulu sokulwa nokuhlubuka ngokwezithembiso zakhe kulabo abathandazayo. Ngikholwa ukuthi ngaphandle kosizo lwakhe namuhla, ukunqoba izinkohliso nezingibe zobumnyama kuzoba nzima kakhulu. Unguye Umphongolo Wokuvikela. Ngakho thandaza iRosari ngokwethembeka, ikakhulukazi nezingane zakho.

Kepha okuhamba phambili phakathi kwezikhali zethu zokulwa nokuziqhenya nokuzikhukhumeza kwesitha yisimo senhliziyo esinjengomntwana esithembele kuYise nakuMoya oNgcwele esifundisa futhi asihole iSonto LamaKatolika, uKristu uqobo analo eyakhelwe phezu kukaPetru.

Bhekani futhi nithandaze. Futhi lalela uBaba oNgcwele nalabo abamunye Naye. 

Onilalelayo uyangilalela nami. Lowo onilahlayo uyangilahla. Futhi lowo ongilahlayo wenqaba lowo ongithumileyo. (Luka 10:16)

Ngale ndlela, uzokwazi ukuzwa izwi likaMalusi wakho, UJesu Kristu, phakathi kwesidididi senkohliso mhlawumbe esikhulu futhi esiyingozi manje kunanoma isiphi esinye isizukulwane esiphambi kwethu.

Kuzovela omesiya bamanga nabaprofethi bamanga, futhi bazokwenza izibonakaliso nezimangaliso ezinkulu kakhulu ukuze bakhohlise, uma lokho kungenzeka, ngisho nabakhethiweyo. Bhekani, senginitshelile ngaphambili. Ngakho-ke uma bethi kuwe, 'Usenkangala,' ungayi lapho; uma bethi: 'Usegumbini,' ningakukholwa. Ngoba njengoba nje umbani uvela empumalanga futhi ubonakala kuze kufike entshonalanga, kuyoba njalo ukufika kweNdodana yoMuntu. (Math 24: 24-27)

 

Phrinta Friendly, PDF & Imeyili
Posted in IKHAYA, IZIGIDI ZEMINYAKA, INKATHI YOKUTHULA.

Amazwana zivaliwe.