Ngosuku luka-Eva

 

 

Omunye wemisebenzi esemqoka yalokhu kubhala ubuphostoli ukukhombisa ukuthi iNdlovukazi Yethu kanye neBandla bayizibuko zini ngempela okunye — okuwukuthi, ukuthi iqiniso elibizwa ngokuthi "isambulo sangasese" lifana kanjani nezwi lesiprofetho leBandla, ikakhulukazi lelo lopapa. Empeleni, kungivule amehlo kakhulu ukubona ukuthi abapapa, isikhathi esingaphezu kwekhulu leminyaka, bebelokhu befanisa kanjani nomyalezo kaMama Obusisiwe kangangokuba izexwayiso zakhe ezenziwe zaba ngezomuntu uqobo "zingolunye uhlangothi lwemali" lwesikhungo izexwayiso zeBandla. Lokhu kubonakala kakhulu ekubhaleni kwami Kungani Abapapa Bengamemezi?

Ekubhalweni kwami ​​kokugcina Nyusa Oseyili Bakho, Ngilandise ukuthi uMama wethu ubelokhu enikeza kanjani izexwayiso ezinamandla "ngobusuku bokugcina bonyaka". Nokho, noPapa Benedict wenza kanjalo enkulumweni engasoze yalibaleka ngo-2010 ngaphambi kokuphela konyaka omusha. Kusebenza kakhulu, kuseduze kakhulu namuhla kunanini ngaphambili, njengoba izizwe ziqala ukuhlabela iMpi Yezwe Yesithathu. Kunjalo-ke ukugcwaliseka koPhawu lwesiBili lweSambulo lapho umgibeli wehhashi elibomvu “Unikwe amandla okususa ukuthula emhlabeni, ukuze abantu babulalane.” [1]I-Rev 6: 3-4 Lesi bekuyisexwayiso eFatima, futhi manje ukuthi opapa bethu njengokwehliswa kokuziphatha kwendawo yonke abakwazi ukuholela ekuhlakazekeni komphakathi.

Futhi-ke, zonke lezi zinto ngiphoqeleke ukuba ngixwayise ngazo ngaphezu kweminyaka eyishumi — futhi nakho lokho kuyaduduza. Kusho ukuthi akukho okukhona nalokhu okuzayo okuthatha iNkosi ngokumangala. Futhi akufanele kube nguwe, uma "ubuka futhi uthandaza":

Kepha nina, bazalwane, anikho ebumnyameni, ukuba lolo suku lunifice njengesela. Ngoba nonke ningabantwana bokukhanya nabantwana bosuku. Asibona abasebusuku noma abobumnyama. (1 Lokhu 5: 4-5)

Kungakho uNkulunkulu aqala lobu buhlubuki, ukukusiza ukuthi uhlale "njengabantwana bosuku." Ngokujabulisayo, iningi lenu selizilungiselele njengoba simi “ngosuku olwandulela” lolu shintsho olukhulu eBandleni nasemhlabeni. Ngakho-ke, naka kakhulu ukuphela kwalokhu kubhalwa esigabeni esithi “Ukuqala Kwethemba”. UMama wethu waseFatima uthe i-Immaculate Heart yakhe izoba yisiphephelo sethu. Yize lokho ngokuyinhloko kuyisiphephelo esingokomoya, futhi kuzoba yisiphephelo sangempela kwabaningi njengoba bephila ukubona amazwi eHubo 91 egcwaliseka ezimpilweni zabo nasemakhaya abo. 

Okokugcina, ngikubhalela ngisesekusithekeni njengomkami futhi sigubha iminyaka engama-25 yomshado obusisiwe. UNkulunkulu usinikeze izingane ezinhle eziyisishiyagalombili, abakhwenyana ababili abathembekile, nomzukulu. Sibonga kakhulu ukubona izingane zethu zilandela uJesu futhi zimbeka enkabeni yenhliziyo nemindeni yazo. Bayingxenye yesizukulwane esizogcwalisa inkathi entsha. Kukhona ithemba elikhulu… yingakho ulimi “lwezinhlungu zokubeletha” olusetshenziswa uJesu noSt. Paul lunjalo enamandla: bakhuluma kokubili ubuhlungu nokuzalwa, kosizi nenjabulo. Ngakho-ke, lungisani okwenu ngale kwalelihora lobumnyama elibhekene nomhlaba wethu, futhi nibabeke phezu kokusa kwethemba okuzayo… Mina noLea siyanithandazela nonke. 

 

Okulandelayo kwashicilelwa ngoDisemba 31, 2010: 

 

EZINTATHU eminyakeni edlule kuze kube namuhla, ngezwa ngaleso sikhathi, ngosuku olwandulela uMkhosi kaMama kaNkulunkulu (futhi nosuku lonyaka omusha), la magama:

Lona unyaka wokuvela (bheka lapha).

Ezinyangeni ezinhlanu kamuva, onqenqemeni lwentwasahlobo, i- dimension lawo mazwi afika kokunye ukuhlebeza enhliziyweni yami:

Ngokushesha okukhulu manje…. Umnotho, bese kuba owezenhlalo, bese kuba nguhlelo lwezepolitiki. Ngasinye sizowela kokunye njengamadomino…  (bheka lapha).

Bese, Ukuqala kwaqala. Ngo-Okthoba ka-2008, umnotho womhlaba waqala ukuwohloka. Inkohliso yamazwe asentshonalanga “acebile” yaqala ukuwohloka kwembula ukuthi leso sikweletu, hhayi impumelelo yangempela, siboleke iningi lempilo yezizwe “zomhlaba wokuqala”. Lokho kwehla, kusekude ukuphela, sekuvele sekuqalile ukuhudulela ukuhleleka komphakathi ezinxushunxushwini ezindaweni ezimbalwa, njengaseGrisi kanye namazwe asathuthuka lapho amanani entengo yokudla ehlasela isibhakabhaka njengoba ngibhala. Ukwesaba okulandelayo sekuholele ekutheni abaholi abaningi bomhlaba bafune ngokusobala "imali yomhlaba" futhi bamemezele "uhlelo lomhlaba omusha" (bheka lapha). Kuyisikhathi nje kuphela ngaphambi kokuba izinxushunxushu zisabalale ziye kuwo wonke umhlaba — iqiniso elibanjezelwe ukuphrintwa kwemali nokubanjiswa kobukhosi ngamabhange omhlaba.

Ngemuva kwalokho, ngabelane nawe kulo Novemba owedlule amagama aphuthumayo maqondana nalokhu Kuvela:

Sincane kakhulu isikhathi esisele. Izinguquko ezinkulu ziyeza ebusweni bomhlaba. Abantu abakulungele… (bheka lapha).

Kepha, njengenjwayelo, bafowethu nodadewethu, bengingalindeli ukuthi nithembele emazwini nami uqobo anginciki kuwo. Lokho kusho ukuthi, ngiphokophele ngenhliziyo yami yonke nangengqondo nangomphefumulo wami ukudwebela noma yini ekhulunywa lapha no isiqiniseko amazwi oKholo lwethu lwamaKhatholika njengoba atholakala koFata beSonto bokuqala, oPhapha besimanje kanye nabangemva kwesimanje, nalezo zibuko zikaMama Wethu Obusisiwe ezigxivizwe ngokuvunywa okusemthethweni. Kuyangimangaza ukuthi, kaninginingi, amazwi ami uqobo awadingekile ebusweni begunya elinamandla labelusi bethu abakhuluma ngokusobala nangokungangabazi.

Namuhla kusihlwa, asimi kuphela ngosuku olwandulela unyaka omusha, kodwa nakwi ngaphambi kokuphela kwenkathi yethu. Futhi lesi sitatimende esinesibindi, lokhu kubonakala sengathi kubonakala kungaphefumuli, kuphuma futhi kungengaphansi kwezwi likaPetru.

 

UPAPA BENEDICT — UMPROFETHI EZIKHATHINI ZETHU

Ngaphambi kukaKhisimusi, ngangicaphuna enkulumweni uBaba Ongcwele ayenza kwiCuria yaseRoma. Lapho, wenza ukuqhathanisa okumangazayo nokuluhlaza kweSonto namuhla nowesifazane omuhle owayekhathazekile futhi engcolisiwe (bheka Imure kaKhisimusi). Ngasikhathi sinye, uPapa Benedict wachaza isimo somhlaba wethu nekusasa lawo ngamagama adinga ukuhunyushwa okuncane. Lapha futhi, njengoba ngikhombisile Kungani Abapapa Bengamemezi? uBaba oNgcwele ukhuluma ngokusobala "ngezibonakaliso zezikhathi" nangamagama e-apocalyptic, hhayi ngaphansi.

Eqhathanisa izikhathi zethu nokwehla nokuwa koMbuso WaseRoma, wakhumbula amagama enkonzo okungenzeka yaqanjwa ngaleso sikhathi: Excita, Domine, potentiam tuam, et veni (“Vusa amandla akho, Nkosi, uze”). Nalesi sicelo sesifikile ezindebeni zethu manje, kusikisela uBenedict, njengoba sihlola izikhathi zethu ezinzima kanye nokubukeka “njengokubonakala kokungabikho” kukaNkulunkulu.

Ukwahlukaniswa kwemigomo esemqoka yomthetho kanye nesimo sokuziphatha esiyisisekelo esasisekela kubo kwawavula amadamu lawo kuze kube yileso sikhathi ayevikele ukuhlalisana ngokuthula phakathi kwabantu. Ilanga lalishona phezu komhlaba wonke. Izinhlekelele zemvelo ezenzeka njalo zandisa lo muzwa wokungazethembi. Awekho amandla abonakalayo angavimba lokhu kwehla. Okuphikelela kakhulu-ke kwakuwukuncenga amandla kaNkulunkulu: ukunxusa ukuthi eze eze avikele abantu bakhe kuzo zonke lezi zinsongo. —UPOPE BENEDICT XVI, Ikheli elibhekiswe kwiRomania yaseRoma, ngoDisemba 20, 2010; unokandabn.ro

UBenedict ube eseqhubeka nokugqamisa imbangela nomphumela othile wokwehla kwamanje ku yethu izikhathi:

Kuwo wonke amathemba alo amasha namathuba, umhlaba wethu ngasikhathi sinye ukhathazwa umuzwa wokuthi ukuvumelana kokuziphatha kuyawa, ukuvumelana ngaphandle kwezinhlaka zomthetho nezepolitiki ezingeke zisebenze. Ngenxa yalokho amabutho ahlanganele ukuvikela lezo zinhlaka abukeka sengathi azohluleka. —Ibhid.

Isisekelo sokuhlalisana ngokuthula esikhathini esizayo "yisivumelwano sokuziphatha." Lokho kungukuthi, isivumelwano phakathi kwabantu ku umthetho wemvelo wokuziphatha, umthetho obhalwe nguNkulunkulu enhliziyweni yawo wonke owesilisa nowesifazane "odlula amahlelo ngamanye":

Kuphela uma kunokuvumelana okunjalo ngezinto ezibalulekile lapho umthethosisekelo nokusebenza komthetho. Lokhu kuvumelana okuyisisekelo okuvela efeni lobuKristu kusengcupheni… Empeleni, lokhu kwenza isizathu singaboni ukuthi yini ebalulekile. Ukumelana nalokhu kusitheka kwesizathu nokugcina amandla aso okubona okubalulekile, ukubona uNkulunkulu nomuntu, ukubona okuhle nokuyiqiniso, intshisekelo evamile okumele ihlanganise bonke abantu benentando enhle. Ikusasa lomhlaba lisengozini. —Ibhid.

Ngabe kwenzeka ngengozi yini ukuthi uBaba oNgcwele, ngobusuku bangaphambi kwenyanga ukusitheka kwelanga okuphenduke inyanga yabomvu igazi on the solstice ebusika, wenza lesi sitatimende? “Ukusithwa kwelanga” ezikhathini zethu kubeke lona kanye “ikusasa lomhlaba” engcupheni. Futhi umphumela wokugcina, kusho uBaba oNgcwele, kuzoba ukuwa “kwezinhlaka zomthetho nezepolitiki.”

Ngokushesha okukhulu manje…. Umnotho, bese kuba owezenhlalo, bese kuba nguhlelo lwezepolitiki.

 

UKUQHUBEKA KWENHLANHLA

Amazwi kaBaba Ongcwele akhomba ekuqhubekeni okuphazamisayo okungenakukugcina kuphele ngokuphelele ukuhleleka kwamanje. Ukhulume kaningi esikhathini esidlule ngokusitheka kweqiniso, 'ukufiphala kokukhanya kukaNkulunkulu. ' [2]qhathanisa Ikhandlela Elishunqayo  Noma kunjalo, noma kunjalo, izinhlangano zabantu nezinhliziyo ngazinye, ngobunzima, zingaqondiswa ukukhanya kwe- Isizathu ukukhetha indlela “yokulunga” eholela enkululekweni yangempela yomuntu. Kepha lapho "ukucabanga" kukodwa kufihliwe, khona-ke ububi obucashile kakhulu bungamukelwa ngokuthi "buhle." Kungacatshangwa, njengoba sibonile ngokudabukisayo esikhathini esedlule, ukuthi zonke izingxenye zomphakathi zithathwa njengezingelutho futhi ngaleyo ndlela “zincishiswe zibe yizimpahla ezithengiswayo” noma zisuswe ngokuphelele. Lokhu kube yisithelo semibuso yabangakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu njengakamuva nje ngekhulu lethu elidlule (noma ezikhathini zethu, “ukuhlanzwa ngokobuhlanga”, ukukhipha isisu, ukuvakasha kwezocansi, kanye nezithombe zocansi zezingane). Yilokhu kulahleka kwesithunzi esingaphakathi nobuhle bomuntu, ikakhulukazi kwabangenacala kunabo bonke — izingane — uPapa Benedict akubiza ngokuthi…

...isibonakaliso esesabeka kunazo zonke sezikhathi… [okwamanje] ayikho into embi uqobo lwayo noma okuhle kukodwa. Kukhona kuphela "okungcono" futhi "okubi kakhulu". Akukho okuhle noma okubi kukodwa. Konke kuncike ezimeni nasekupheleni ngokubuka. —Ibhid.

Ukukhumbula Incwadi Yesambulo kanye "nezono ezinkulu zaseBabiloni", [3]qhathanisa Imfihlakalo iBabiloni UBenedict ukuhumusha lokhu “njengophawu lwamadolobha amakhulu emhlabeni angenankolo” (“awela phansi,” ngokombono kaSt. John [cf IsAm. 18: 2-24]). Enkulumweni yakhe, uPapa Benedict uphawula ukuthi iBabiloni lidayisa 'ngemiphefumulo yabantu' (18: 3).

… Ubushiqela bemali […] buhlanekezela isintu. Abukho ubumnandi obenele, futhi ukweqisa kophuzo oludakayo kuba wudlame oludabula izifunda zonke - futhi konke lokhu egameni lokungaqondi kahle kwenkululeko okuyilona elilulaza inkululeko yomuntu futhi ekugcineni kuyonakalise.  —Ibhid.

 

NGICELA UNGIXOLELE

Kungenzeka kanjani ukuthi thina maKatolika, uma silalela uMmeli kaKristu, sehluleke ukuqonda ukubaluleka kwezikhathi zethu? Ngabe imiphefumulo ingaxolelwa ngokuhlola izinsuku zethu sisebenzisa leyo miBhalo ekhuluma "ngezikhathi zokugcina"? Nangu uBaba oNgcwele ephinde waqhathanisa izikhathi zethu nalezo ezichazwe ku Incwadi yesAmbulo. Ngaphezu kwalokho, usichaze isikhathi sethu naleso se- UMbuso WaseRoma lokho kwabanjwa “izinhlekelele zemvelo ezivamile” kanye “nomuzwa wokungalondeki” okhulayo. Kepha umbuso waseRoma ubaluleke kakhulu kunesifundo somlando nje.

UPapa Benedict ukhuluma ngoKhadinali Obusisiwe uJohn Henry Newman ku ikheli lakhe. KwakunguBlessed Newman owathi, ngokufingqa izimfundiso zoFata BeSonto, waphawula ukuthi “isibambi" [4]qhathanisa Ukususa Isithintelo egodla “ongenamthetho" [5]qhathanisa Iphupho Longenamthetho "Umphikukristu," empeleni uMbuso WaseRoma:

Manje la mandla okuvimba [manje] avunywa njengombuso wamaRoma… angikuniki ukuthi umbuso waseRoma uhambe. Kude nalokhu: umbuso wamaRoma usekhona kuze kube namuhla.  —Ubusiswe uJohn Henry Newman (1801-1890), Izintshumayelo Zokufika Komphikukristu, iNtshumayelo I

Kuhlala, noma kunjalo, ngendlela ehlukile. Leli fomu elizayo yilokho oFata BeSonto abathi "yisilo" esivela kuSambulo (IsAm 13: 1). Ini is okufanayo nanamuhla njengalowo mbuso wasendulo lo 'mqondo wokungazethembi' okhula kakhulu ngehora. Futhi uNewman ukhomba kulokhu kungavikeleki, okuvezwa njengokuthembela ngokweqile ku State, Njengesibikezelo sezikhathi ze-apocalyptic:

Lapho sesiziphonse emhlabeni futhi sincike ekuvikelekeni kuwo, futhi siyeke ukuzimela namandla ethu, khona-ke angahle aqhume kithi ngokufutheka aze afike lapho uNkulunkulu emvumela khona. Ngemuva kwalokho uMbuso WaseRoma ungahle uqhekeke, uMphikukristu abonakale njengomshushisi, bese izizwe ezinonya ezizungezile zingene. -Ubhalwe nguJohn Henry Newman, Intshumayelo IV: Ukushushiswa Komphik'ukristu

Ngakho-ke, isizathu uPapa Benedict, encwadini yakhe yokubhala AmaCaritas eVikisa, ikhuluma ngqo “nokwakhiwa komhlaba omusha”, ixwayisa ngokuthi…

… Ngaphandle kokuqondiswa kwesisa senhliziyo ngeqiniso, lo mbuso womhlaba wonke ungadala umonakalo ongakaze ubonwe futhi udale ukwahlukana okusha emndenini wesintu… isintu sinezingozi ezintsha zokugqilazwa nokukhohliswa… -AmaCaritas eVikisa, n. 33, 26

Futhi kuyini ukuhlola kukaPapa ngalo "mandla omhlaba" kusukela kulowo mlando? Futhi,

… Ukuvumelana kokuziphatha kuyawa… Ngenxa yalokho amabutho aqoqelwe ukuvikela lezo zinhlaka abukeka sengathi ngeke aphumelele. —UPOPE BENEDICT XVI, Ikheli Elibhekiswe Kumkhosi WaseRoma, ngoDisemba 20, 2010

UBenedict uphawula ukuthi, ngezici zoMbuso WaseRoma wangaleso sikhathi, “Kwakungekho mandla abonakalayo ayengamisa lokhu kwehla.”Lokhu kunanela amazwi asangulukisayo alowo owandulela lowo, uJohn Paul II… Ukhetho lwakamuva e-United States (2012) luyisibonakaliso esikhulu sokuthi ukuqondiswa“ kwentando yeningi ”empeleni kuphikisana ngqo neBandla (futhi muva nje, ngo-2016 , sibona indlela umfudlana olwa namaKatolika oqhubeka ngayo nokuveza ikhanda lawo emikhakheni yomthetho neyezombusazwe). Lokho kusho ukuthi, “iqhawe lenkululeko”, iMelika, manje seliphenduka ithuluzi lokuqedwa kwayo (bheka Imfihlakalo iBabiloni ukuqonda indima yeMelika engalindelekile ezikhathini zethu).

 

UKUHLWA KWETHEMBA

Ukubuka ukushona kwelanga kule nkathi yamanje, uPapa John Paul II wathi:

Izinselelo ezinkulu ezibhekene nomhlaba ekuqaleni kwale Millennium entsha zisenza sicabange ukuthi ukungenelela okuvela phezulu kuphela, okukwazi ukuhola izinhliziyo zalabo abaphila ezimeni zokungqubuzana nalabo ababusa ikusasa lezizwe, kunganikeza isizathu sethemba ngekusasa eliqhakazile. —I-POPE JOHN PAUL II, URosarium Virginis Mariae, 40

Bafowethu nodadewethu, njengoba sisamile futhi ngosuku olwandulela idili elikhulu likaMariya, uMama kaNkulunkulu (Januwari 1), naphezu kwakho konke lokho uBaba oNgcwele akusho, ngigcwele ithemba elikhulu. Ngoba njengoba kuhwalala kuphela ngezikhathi zethu naphakathi kwamabili kusondela, thina bheka emkhathizwe wesintu inkanyezi yokusa ekhanyayo, UMaris Stella, ukukhanya kweNtombi Ezibusisiwe uMariya kukhanya “njengowesifazane ogqoke ilanga.” Nguye lowo uGenesise ambikezela kudala njengomuntu wesifazane owayezochoboza ikhanda lenyoka (Gen 3:15). Nguyena udrako weSambulo ongeke amhlule (12:16). Nguyena okuye kwaletha kaningi ukunqoba eSontweni.

Ngezinye izikhathi lapho ubuKrestu uqobo babubonakala busongelwa, ukukhululwa kwabo kwakuthiwa kunamandla alo mthandazo [weRosari], futhi iNkosazana Yethu yeRosari yayibabazeka njengalowo ukukhulumela kwabo kwaletha insindiso.  —I-POPE JOHN PAUL II, URosarium Virginis Mariae, 39

Nguyena, futhi kufakwe nesibuko eSontweni, [6]qhathanisa Ukhiye kuMfazi ohlanganyela "empini yezikhathi zokugcina", okuyiyona "isiko lempilo" uma kuqhathaniswa "nesiko lokufa."

Lo mzabalazo ufana nempi yokubhubhisa echazwe ku- [IsAm 11: 19-12: 1-6, 10 empini phakathi "kowesifazane owembethe ilanga" kanye "nodrako"]. Ukufa kulwa nokuPhila: "isiko lokufa" lifuna ukuzibophezela esifisweni sethu sokuphila, futhi siphile ngokugcwele…  —I-POPE JOHN PAUL II, eCherry Creek State Park Homily, eDenver, eColorado, ngo-1993

Uyithuluzi elikhethiwe likaNkulunkulu ezikhathini zethu, kabani I-Magnificat izoculwa futhi emhlabeni wonke ngenkathi iSonto — isithende salo — licula iculo lokunqoba elizokuza nakanjani.

Kuleli zinga lomhlaba wonke, uma ukunqoba kufika kuzolethwa nguMary. UKristu uzonqoba ngaye ngoba ufuna ukunqoba kweSonto manje nasesikhathini esizayo kuxhumane naye… —I-POPE JOHN PAUL II, Ukweqa Umngcele Wethemba, iphe. I-221

Futhi ukunqoba ahlose ukukuletha ukulinganiswa kwalezo zintaba nezigodi (lawo "mabutho omhlaba wonke") aphazamisa umlayezo osindisayo weNdodana yakhe, uJesu Kristu — umlayezo okufanele ube amandla amakhulu kulokhu iminyaka eyinkulungwane entsha. Ngokuba wathi yena:

Leli vangeli lombuso liyoshunyayelwa emhlabeni wonke, kube ngubufakazi ezizweni zonke; khona-ke ukuphela kuyofika. (Math. 24:14)

Ekugcineni, ukuphulukiswa kungavela kuphela ekukholweni okujulile othandweni lukaNkulunkulu lokubuyisana. Ukuqinisa lolukholo, ukulondla nokulenza ligqame kungumsebenzi oyinhloko weSonto ngalelihora… Ngibeka lemikhuleko ekukhulekeleni kweNtombi Engcwele, uMama woMhlengi. —UPOPE BENEDICT XVI, Ikheli Elibhekiswe Kumkhosi WaseRoma, ngoDisemba 20, 2010

Futhi ngakho-ke ngiyanikhuthaza, bafowethu nodadewethu abakhathele impi, ukuba niphinde nithathe amaRosari enu, nivuselele uthando lwenu ngoJesu, futhi nilungiselele ukulwela iNkosi yenu. Ngoba sisendleleni yezinguquko ezinkulu kunazo zonke ezake zaziwa umhlaba…

 

Umkhuleko ovela kwizibuko ze-Our Lady of All Nations, 
ngemvume yeVatican:

Nkosi Jesu Kristu, Ndodana kaYise,
thumela manje uMoya wakho phezu komhlaba.
Vumela uMoya oNgcwele uphile ezinhliziyweni
zazo zonke izizwe, ukuze zigcinwe
kusukela ekuwohlokeni, enhlekeleleni nasempini.

Kwangathi iNenekazi Lazo Zonke Izizwe,
iNcasakazi uMariya,
yiba nguMmeli wethu. Amen.

 

Inothi kubafundi: Lapho usesha le webhusayithi, thayipha amagama akho okusesha ebhokisini lokusesha, bese ulinda ukuthi kuvele izihloko ezicishe zifane nosesho lwakho (okusho ukucindezela inkinobho yokuSesha akudingekile). Ukuze usebenzise isici esijwayelekile sokuSesha, kufanele useshe esigabeni seDaily Journal. Chofoza kuleso sigaba, bese uthayipha amagama akho okusesha, hit enter, futhi uhlu lokuthunyelwe okuqukethe amagama akho okusesha luzovela kokuthunyelwe okufanele.

 

KUFUNDWA OKUFUNDILE

  • UMbambi: ukuqonda kulokho okuvimba uMphikukristu

 

Chofoza lapha ukuze Bhalisa kule Journal.

Sicela ucabangele ukukhipha okweshumi ebufundisini bethu besikhathi esigcwele.
Ngiyabonga kakhulu.

www.markmallett.com

-------

Chofoza ngezansi ukuhumushela leli khasi olimini oluhlukile:

Phrinta Friendly, PDF & Imeyili

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 I-Rev 6: 3-4
2 qhathanisa Ikhandlela Elishunqayo
3 qhathanisa Imfihlakalo iBabiloni
4 qhathanisa Ukususa Isithintelo
5 qhathanisa Iphupho Longenamthetho
6 qhathanisa Ukhiye kuMfazi
Posted in IKHAYA, IZIMPAWU futhi umake , , , , , , , , , , , , , , , .

Amazwana zivaliwe.