EGetsemane lethu

 

KUNYE isela ebusuku, umhlaba njengoba sazi usuguqukile ngokuphazima kweso. Ngeke kuphinde kufane, ngoba okwenzekayo manje yi izinhlungu zokubeletha ngaphambi kokuzalwa — lokho uSt. Pius X akubiza ngokuthi “ukubuyiselwa kwezinto zonke kuKristu.”[1]qhathanisa OPapa neNew World Order - Ingxenye II Kuyimpi yokugcina yale nkathi phakathi kwemibuso emibili: uthango lukaSathane Ukuqhathanisa uMuzi kaNkulunkulu. Kuyinto, njengoba iSonto lifundisa, ukuqala kwe-Passion yakhe.

Nkosi Jesu, ubikezele ukuthi sizobamba iqhaza ekushushisweni okukulethele ekufeni okunobudlova. ISonto elakhiwa ngentengo yegazi lakho eliyigugu manje selifana nePastor yakho; sengathi angaguqulwa, manje nangonaphakade, ngamandla ovuko lwakho. —Umthandazo weHubo, Imfundo yamahora, I-Vol III, k. 1213

Isikhathi esihle kangaka sokuphila! Ngaphambi kokuba ngiqhubeke, ngicela ukubekezela kwakho. Ngoba ngibona ukuqhubekela phambili kwemibuso yomibili, futhi ngenxa yalokho, kokubili isexwayiso nethemba. Nakulokhu futhi, lokhu kubhala kuzohlanganisa zombili. Ngicabanga ukuqhubeka iqiniso ihlale iyindlela elungile, noma kuyiqiniso elinzima…

 

IGETHSEMANE LETHU

Ngiyazi ukuthi kungaba nzima njengamanje ukubona iCalvary edlule, ngale kwethuna kuya e usuku loVuko lokho kuza ngeSonto — futhi kuyeza, futhi kuzoba yinkazimulo.

Umbono onegunya kunawo wonke, nalowo obonakala uhambisana kakhulu nomBhalo Ongcwele, ngukuthi, ngemuva kokuwa koMphikukristu, iSonto LamaKatolika lizophinde lingene enkathini yokuchuma nokunqoba. -Ukuphela Kwezwe Lamanje kanye Nezimfihlakalo Zempilo Yesikhathi Esizayo, UFr. UCharles Arminjon (1824-1885), k. 56-57; ISophia Institute Press

Ngakho-ke, noma ngabe iSonto lidlula ezigabeni ezahlukahlukene zempilo kaKristu ku konke izikhathi, ngikholelwa ukuthi ngokuhlangene, uMzimba kaKristu ungena eGetsemane lakhe manje, esifundeni ngesifunda, ihora nehora. Njengoba iMisa iqhubeka nokukhanselwa emhlabeni wonke, kunjengokungathi sihlanganyela uhlobo oluthile “lweSidlo Sokugcina.” Kusho umfundi oyedwa ongithumelele i-imeyili ezikhathini ezedlule:

Kuyadabukisa kakhulu ukuthi isifunda sami asisagubhi iMisa nokuzwa ukuvuma izono… angikaze ngithole into ebuhlungu njengokuhlukumezeka okukhulu empilweni yami. Kufana nokulila ngokulahlekelwa yitho.

Ngisanda kuthola umbhalo ovela endodakazini yami uNicole ukuthi amaMisa asedolobheni lakubo akhanseliwe wonke. Engazi ukuthi ngibhala ngani, uthe:

Kuzwakala njengoLwesine oNgcwele wokuqala, lapho amadokodo engenalutho futhi ungakaze uzwe izwe limnyama njengalobo busuku…

Kunomqondo ophathekayo wokulahlwa osakazekayo, ikakhulukazi lapho abathembekile bephucwa amaSakramente “ayimfihlo” anjenge-Confession noma iSidlo kulabo abagulayo. EBelgium, ngisho nokuBhabhathizwa kuyaliwa emihlanganweni emincane. Konke lokhu kubonakala kungaqondakali eSontweni lapho abangcwele bakhe bake bahamba ngesibindi phakathi kwabagulayo ukuze babaduduze futhi babasize, kunokuba “bazihlukanise.” Ngempela, kungabonakala sengathi uPapa uzwile isililo samawundlu njengoba ebekhuluma nabelusi muva nje:

Kulobhadane lokwesaba ukuthi sonke siphila ngenxa yobhadane lwe-coronavirus, sizibeka engcupheni yokuziphatha njengezandla eziqashiwe hhayi njengabelusi… Cabanga ngayo yonke imiphefumulo ezizwa isaba futhi ilahliwe ngoba thina befundisi silandela imiyalo yeziphathimandla zomphakathi - okulungile kulezi zimo ukugwema ukutheleleka - ngenkathi sizibeka engcupheni yokubeka eceleni imiyalelo yaphezulu - okuyisono. Sicabanga ngendlela abantu abacabanga ngayo hhayi njengoNkulunkulu. —POPE FRANCIS, Mashi 15, 2020; Brietbart.com

Ngakho-ke, imiphefumulo eminingi iya eGetsemane lapho i- Umlindelo Wosizi sekuqalile. Empeleni, njengoba uKristu adlulisela inkululeko Yakhe kwabasemagunyeni “ngokwanga kukaJuda,” kanjalo-ke, iSonto linikela cishe yonke inkululeko yalo kuhulumeni nakulabo “abazi kangcono.” Kodwa lokhu sekuyisikhathi eside kwenziwa selokhu “ukwehlukaniswa kweSonto noMbuso”, kususe kancane kancane iSonto ethonyeni lomphakathi. Yize lokhu kungahlobene neze ne-coronavirus, kubalulekile, njengoba sibona ngokusobala manje ukuthi iSonto alikwazi ukuzimela namuhla.

Lapho sesiziphonse emhlabeni futhi sincike ekuvikelekeni kuwo, futhi sayeka ukuzimela kwethu namandla ethu, khona-ke [Umphik'ukristu] uzosidabukela ngokufutheka kuze kufike lapho uNkulunkulu emvumela khona. —USt. UJohn Henry Newman, Intshumayelo IV: Ukushushiswa Komphik'ukristu

Isibonelo, omunye umfundi uyabhala:

Umkhwekazi wami oneminyaka engu-84 ubudala uyahlinzwa namhlanje ekuseni. Ngesikhathi simhlola esibhedlela izolo ukuze ahlolwe ngaphambi kokuhlinzwa kwesicelo sicele ukuthi kuthintwe umpristi ukuze athole iSakramente Lokunqotshwa kwabagulayo. Satshelwa ukuthi bonke abapristi besifunda-bhishobhi lapha babeyalelwe ngumbhishobhi ukuba bazihlukanise nokuthi noma ngabe isifunda-bhishobhi singavumela umpristi ukuba eze lokho bekungeke kwenzeke isibhedlela bezomvumela ukuthi angene ngoba ubengeke abhekwe njengabasebenzi ababalulekile, ngakho-ke umkhwekazi wami cishe ngeke akwazi ukuthola isakramente. Siphatheke kabi ngaye, futhi sithandazela ukuthi akwenze ngokuhlinzwa aphile olunye usuku aze akwazi ukubuyela emasakramente.

Umpristi wangibhalela ngomunye umbono:

ISonto alinakho ukwethenjwa ngumphakathi ukuphikisa lokho ohulumeni abakucelayo ngenxa yokusingathwa kahle kwenkinga yokuhlukunyezwa ngokocansi. Thina bapristi besibhekene nokuthula ukuhlazeka kwehlazo lokuhlukunyezwa ngokocansi isikhathi eside manje. Mhlawumbe kuyithuba lamalungu. Ngemuva kwakho konke, babenesibopho sokuthandazela abapristi babo futhi abaningi bahlulekile kulokho. Mhlawumbe awekho amaMisa omphakathi ayingxenye yabalandeli ukulungisa.

Futhi hhayi iSonto kuphela, kepha kubonakala sengathi cishe wonke umphakathi udlulile iphuzu lokungabuyi kule nkinga. Kakade, amadolobha amaningi namazwe anqume ukuthi akekho umuntu ongashiya amakhaya abo ngenxa amaviki. Umphumela lokhu okuzoba nawo ezimakethe, emabhange, imali engenayo yomuntu siqu neyebhizinisi, ukuzinza komhlaba wonke nokuthula… akunakulinganiswa. Kulinganiselwa, isibonelo, lokho isigamu yemisebenzi e-US kuphela ingalahleka. 

Ngikhunjuzwa futhi ngalokho engabona ukuthi uMama wethu ukusho ngaphakathi ku-2008: “Okokuqala, umnotho, bese kuba kwezenhlalo, bese kuba ngohlelo lwezepolitiki. Ngamunye uzowa njengamakhosi lapho kuzovela khona iNew World Order. ” Umbuso wobusathane, uMbuso Wokuphikisana Nentando ozozibeka umelane nokubusa okuzayo koMbuso Wentando Yaphezulu “Emhlabeni njengasezulwini.” Ngingahluleka kanjani ukukutshela, mfundi wami othandekayo, ukuthi izikhathi ezisondelayo ziyakhazimula kanti futhi ziyingozi? Isibonelo, akunangqondo ukubona ukuthi kule nkinga zonke izimali ezinzima (amadola nezinhlamvu zemali) zizosuswa ekusakazeni ngenxa yamandla azo okuba yigciwane; nokuthi imishini yokudonswa kwemali enamakhibhodi ayo izothathelwa indawo amadivayisi okuskena ukuqedela ushintsho oluya emphakathini ongenamali (bheka Ukulungiswa Okukhulu). Uyabona ukuthi lokhu kuya kuphi. Njengoba isazi semfundiso yenkolo saseBrithani uPeter Bannister sibhala:

Yonke indawo [ekwambulweni kwangasese, izimfundiso zoFata beSonto Lokuqala, kanye nemibhalo yezimantshi] kuyaqinisekiswa ukuthi lokhu esibhekene nakho, kungekudala, Ukuza kweNkosi (iqondakala ngomqondo wedrama umcimbi kaKristu, hhayi ngomqondo wecala weminyaka eyinkulungwane wokubuya kukaJesu ngokomzimba ukuzobusa ngokomzimba phezu kombuso wesikhashana) ukuze umhlaba uvuselelwehhayi Okwahlulelwa kokugcina / ukuphela kweplanethi…. Okushiwo okunengqondo ngesisekelo somBhalo sokusho ukuthi Ukuza kweNkosi 'okuseduze' ukuthi, kanjalo futhi, ukuza kwe Indodana yokubhujiswa. Angiboni noma iyiphi indlela nganoma yini ezungeze lokhu. Nakulokhu, lokhu kuqinisekiswa ngenani elihlaba umxhwele lemithombo yesisindo esisindayo… - incwadi yomuntu siqu; isib. Ukucabanga Ngezikhathi Zokugcina

Ukulinganisa osekushiwo, kufanele sigweme ukuqamba amanga kulabo abazama konke okusemandleni abo ukunakekela labo ababaphethe, ikakhulukazi abasebenzi bezempilo kanye nabaholi bomphakathi. Futhi sidinga ukuthandazela, ukuthanda, nokusekela abapristi bethu kunanini ngaphambili. Kumele futhi simelane nohlobo oluthile lwezikhukhula zokomoya lapho sizizwa singaphezu kwezinyathelo zokuqapha ezihlakaniphile.

'Ungayilingi iNkosi uNkulunkulu wakho.' Ngakho-ke asenzeni. Akunasibindi sokuzikhohlisa esikhohlisayo: “UNkulunkulu ungakimi, akumele ngikhathazeke.” Ayikho i-bravado! Geza izandla, bosisi nabafowenu. Wageze. Masihlale siqhelelene, njengoba kunzima futhi kusabeka njengalokho. Kepha siyazi, wena nami maKrestu, ukuthi alikho ibanga phakathi kwalabo ababhabhadiselwa emanzini aphilayo, ukuthi ngokomoya simunye. Futhi-ke ngenkathi sihlala kude, kufanele silalele uBaba wethu oNgcwele othi, “Akusoze kwaboniswa ukuthi ngoba silalela izikhulu zikahulumeni, ukuthi ukucabanga njengezikhulu zikahulumeni. ” Sicabanga njengeSonto. Futhi lokho kusho ukuthi kufanele sibe khona, ngamabomu, kulabo abahlukanisiwe, nabanesizungu nabagulayo. Akukho ukubalekela kubo. —Fr. UStefano Penna, umfundisi weSt.Paul Co-Cathedral, eSaskatoon, SK

 

KUYAVIVINYWA, KODWA AKUSHIYIWE!

Njengoba amaMisa omphakathi enyamalala emhlabeni, amagama kaBenedict XVI aba nencazelo entsha:

… Ezindaweni ezinkulu zomhlaba ukholo lusengozini yokufa njengelangabi elingasenawo uphethiloli. -Incwadi Yobungcwele Bakhe uPapa Benedict XVI kubo Bonke Ababhishobhi Bomhlaba, Mashi 12, 2009; I-Catholic Online

Manje, mfundi othandekayo, sizohlolwa kepha singalahlwa. Sizonyakaziswa kepha singabhujiswa. Sizohlaselwa kepha amasango esihogo ngeke anqobe. Njengoba nje uJesu anikezwa i ingelosi yamandla eGetsemane, kanjalo-ke, iSonto lizoqiniswa ezikhathini ezizayo ngokuhlinzekwa nguNkulunkulu. Kepha qonda, lo musa wafika kuJesu ngenkathi, ebuntwini Bakhe, emelana nesilingo sokuphelelwa yithemba futhi wazithoba ngokuphelele ezandleni zikaBaba.

“Baba, uma uthanda, susa le ndebe kimi; noma kunjalo, hhayi intando yami kodwa eyakho. ” Kwabonakala kuye ingelosi evela ezulwini. (Luka 22: 42-43)

Ngokufanayo, ziphoseni nina nemindeni yenu ezinyaweni zikaBaba kulobu busuku, futhi ukwethemba. Lesi sikhathi, kufanele.

Ngikunikeze kafushane ngenhla kwesithombe esikhulu salokho okuza "laphaya," kepha manje sekuyisikhathi sokuqonda ukuthi yini uMama wethu neNkosi abafuna ukuyenza "ngaphakathi", okungukuthi, ngaphakathi yakho inhliziyo. Ngifuna ukwabelana ngombono onamandla wangaphakathi enganginawo ngo-2007:

Ngabona umhlaba uqoqene sengathi usegumbini elimnyama. Phakathi nendawo kukhona ikhandlela elivuthayo. Imfishane kakhulu, i-wax cishe iyancibilika yonke. ILangabi limele ukukhanya kukaKristu. I-wax imelela isikhathi somusa esiphila kuwo. 

Umhlaba ikakhulukazi uziba leli Flame. Kepha kulabo abangekho, labo ababuka ukuKhanya bese bekuvumela ukuthi kubakhokhele, kukhona okumangalisayo nokufihliwe okwenzekayo: ingaphakathi labo lishiswa ngomshoshaphansi.

Siyeza ngokushesha isikhathi lapho le nkathi yomusa ingasazokwazi ukuxhasa intambo (impucuko) ngenxa yesono somhlaba. Imicimbi, ezayo, izoliwisa ngokuphelele ikhandlela, futhi nokuKhanya kwaleli khandlela kuzocinywa. Kuzoba nezinxushunxushu ezingazelelwe “egumbini.”

Uthatha ukuqonda kubaholi bezwe, baze baphumputha ebumnyameni ngaphandle kokukhanya; ubenza bazulazule njengamadoda adakiwe. (UJobe 12:25)

Ukuphucwa ukuKhanya kuzoholela ekudidekeni okukhulu nasekwesabeni. Kepha labo abebemunca ukuKhanya ngalesi sikhathi sokulungiselela esikuso manje bazoba nokuKhanya kwangaphakathi okubahola (ngoba ukuKhanya akukwazi ukucinywa). Noma bezobhekana nobumnyama obubazungezile, ukuKhanya kwangaphakathi kukaJesu kuzokhanya ngokukhanyayo ngaphakathi, kubaqondise ngokweqile endaweni efihlekile yenhliziyo.

Ngemuva kwalokho lo mbono waba nesimo esikhathazayo. Kwakukhona ukukhanya kude… ukukhanya okuncane kakhulu. Kwakungokwemvelo, njengokukhanya kwe-fluorescent encane. Ngokuphazima kweso, iningi egumbini latinyathela ngakulokhu kukhanya, okuwukuphela kokukhanya ababekwazi ukukubona. Kubo kwakuyithemba… kepha kwakungukukhanya kwamanga, okukhohlisayo. Ayizange inikeze Imfudumalo, noma uMlilo, noma uSindiso — lelo Flame ababesenqabile kakade.  

Ngamanye amagama, lesi yisikhathi somkhuleko ojulile wangaphakathi. Lesi yisikhathi sokuvala izingqikithi ezihlukumezayo bese ungena ekuhlanganyeleni noKristu. Isikhathi sokumvumela ukuba akugcwalise ngenjabulo engaphezu kokujwayelekile nokuthula nokuhlakanipha nokuqonda. Sekuyisikhathi sokuthi, njengemindeni, sithandaze iRosari nsuku zonke, sizikhumbuze amazwi kaSt. John Paul II:

Ngezinye izikhathi lapho ubuKrestu uqobo babubonakala busongelwa, ukukhululwa kwabo kwakuhlotshaniswa namandla alo mthandazo, futhi i-Our Lady of the Rosary yanconywa njengalowo ukukhulumela kwabo kwaletha insindiso. -URosarium Virginis Mariae,n. 3

Kepha ngaphezu kwalokho… sekuyisikhathi sokulungiselela okuqondene nawe umsebenzi. Leli akulona ihora lokungenzi lutho kodwa ukulungiselela. Ibhubesi Lwethu Elimncane ubizelwa emsebenzini. Akusona isikhathi senduduzo, kodwa isikhathi sezimangaliso. Kuningi engingakusho ngalokhu!

 

Lapho ubumnyama bukhulu, ukuthembela kwethu kufanele kube okuphelele ngokwengeziwe.
—USt. UFaustina, Isihe SikaNkulunkulu Somphefumlo Wami, Idayari, n. 357

 

O Mary, ukhanya ngokuqhubekayo ohambweni lwethu
njengesibonakaliso sensindiso nethemba
Sizibeka kuwe, Impilo yabagulayo.
Ezinyaweni zesiphambano ubambe iqhaza ebuhlungwini bukaJesu,
ngokukholwa okuqinile.
Wena, Impilo Nokuqina Kwabantu BaseRoma,
yazi esikudingayo.
Siyaqiniseka ukuthi uzohlinzeka, ukuze,
njengoba wenza eKhana laseGalile,
injabulo nedili kungabuya
ngemuva kwalomzuzu wokulingwa.
Sisize, Mama Wothando Olungcwele,
ukuzivumelanisa nentando kaBaba
nokwenza lokho uJesu asitshela kona:
Lowo owathwala izinhlupheko zethu,
futhi wathwala izinsizi zethu ukusiletha,
ngeSiphambano,
ekujabuleni kovuko. Amen.

Sifuna isiphephelo ngaphansi kwesivikelo sakho,
Mama Ongcwele kaNkulunkulu.
Ungakudeleli ukunxusa kwethu - thina esivivinywayo -
usikhulule kuzo zonke izingozi,
O Ntombi Ekhazimulayo Ebusisiwe.

 

Ukushayisana kwemakethe yamasheya?
Tshala imali ku imiphefumulo…

Ukuhamba noMark in The Manje iZwi,
chofoza isibhengezo esingezansi ukuze ubhalise.
I-imeyili yakho ngeke yabiwe nanoma ngubani.

 
Imibhalo yami ihumushelwa kuyo French! (UMerci Philippe B.!)
Pour lire mes écrits en français, isikhashana uzobona le drapeau:

 
 
Phrinta Friendly, PDF & Imeyili

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 qhathanisa OPapa neNew World Order - Ingxenye II
Posted in IKHAYA, IZILINGO EZINKULU.