UMama wethu: Lungiselela - Ingxenye III

Inkanyezi yoLwandle by UTianna (Mallett) Williams
Uthando nokuvikela kukaMama wethu phezu kweBarque of Peter, iSonto elithembekile

 

Nginokuningi engingakutshela khona, kepha awukwazi ukukuthwala manje. (Johane 16:12)

 

THE okulandelayo yingxenye yesithathu neyokugcina yalokho okungafingqwa ngegama “Lungiselela” ukuthi uMama wethu ubeke enhliziyweni yami. Ngandlela thile, kunjengokungathi ngilungiselele iminyaka engama-25 kulokhu kubhalwa. Konke sekugxile kakhulu emasontweni ambalwa edlule — njengokuphakanyiswa kweveyili futhi lokho obekubonakala kufiphele sekuyacaca manje. Ezinye izinto engizobhala ngezansi zingase zibe nzima ukuzizwa. Abanye, kungenzeka ukuthi uke wezwa (kepha ngikholwa ukuthi uzozwa ngezindlebe ezintsha). Yingakho ngiqale ngesithombe esihle esingenhla indodakazi yami esisanda kusidweba nge-Our Lady. Lapho ngiqhubeka ngiyigqolozela, ilokhu inginika amandla athe xaxa, kulapho ngizizwa khona uMamma enami… nathi. Khumbula, njalo, ukuthi uNkulunkulu unikeze uMama wethu isiphephelo esiqinisekile nesiphephile.

Inhliziyo Yami Engasoze Yaba yisiphephelo sakho nendlela ezokuyisa kuNkulunkulu. -Udade wethu waseFatima, umbono wesibili, ngoJuni 13, 1917, Isambulo Sezinhliziyo ezimbili ezikhathini zanamuhla, www.ewtn.com

Umama Wami Ngumphongolo KaNowa… —Ilangabi Lothando, k. 109; Imprimatur kusuka ku-Archbishop Charles Chaput 

Eminyakeni embalwa eyedlule, ngangihambahamba emgwaqeni wezwe lakithi lapho, ngesekhondi elihlukanisiwe, ngikuqonda lokho ekekho neyodwa uzokwenza ngalokhu Isivunguvungu Esikhulu ngaphandle kwe- umusa wedwa. Bonke ubuhlakani bethu bezenkolo, ulwazi, nokuqonda, zonke iziphiwo zethu, amakhono nobuhlakani bethu azanele; Ukuhlinzeka Ngaphezulu kuphela izothwala abantu bakaNkulunkulu kulezi zikhathi njengoba nje umkhumbi wathwala uNowa nomndeni wakhe. Ngamanye amagama, umuntu angabhukuda ama-Olimpiki, kepha ngaphandle kokuthi useMkhunjini, ngeke ukwazi ukunyathela amanzi alesi Siphepho.

Ngakho-ke, kubonakala kimi ukuthi ukulandela kahle lo mbhalo kuzoba imfundiso elula yokuthi ungangena kanjani eMphongolweni, uhlale lapho, futhi usize izingane zakho nabanye ukuthi bagibele. Kuzwakala kukuhle? Ngalokho-ke, ake sibambe ingubo yoMama Wethu, sizisongele njengengubo, bese sicasha eceleni kwakhe njengengane encane. Ngoba ngibona sengathi yisandla sakhe phezu kwami ​​ukubhala ingxenye yesithathu yalolu chungechunge, ngakho-ke, yena ozosondla ngokuhlakanipha, ukukhanya nokuqonda okudingeka sikwazi ukuthi konke—ukuhlupheka, inkazimulo — konke kungaphakathi kwezinhlelo zikaNkulunkulu. Ngemuva kwakho konke, ukhona Ibhubesi Lwethu Elimncane futhi manje uyasiqeqesha mathupha.

Incane inombolo yalabo abangizwisisayo nabangilandelayo… —Umama wethu uye eMirjana, Meyi 2, 2014

Ngivumele ngikuthathe manje ohambweni oluncane, iNkosi ebuye nayo kimi ibenyezela emasontweni ambalwa edlule, yahlanganisa isithombe sesexwayiso sokulungiselela uMlobokazi Wayo, iSonto. Ngiyaxolisa futhi ukuthi lolu chungechunge lude kunokujwayelekile, kepha ngicabanga ukuthi umfundi ovuthiwe angasiqonda isidingo sokuqukethwe ngalesi sikhathi emhlabeni (futhi konke lokhu ngikubuyisele kumqondisi wami wezomoya futhi ngaphambi kokushicilela lokhu).

Uma ufisa ukuphrinta lokhu noma okunye ukubhala,
Chofoza inkinobho Yokuphrinta ezansi kwekhasi,
okuzokuvumela ukuthi uphrinte ngezithombe noma ngaphandle kwazo.
 

 

UBUDLALI

Lapho ngisengumfana omncane, mhlawumbe ngineminyaka engu-3-4 kuphela, abazali bami babesanda kungilalisa. Isibani besicishiwe nomnyango uvaliwe. Ngabheka phezulu esikhanyisweni esisophahleni, ekukhanyeni okuncane okubomvu kuso. Yaqala ukukhula futhi yakhula ngaze ngabona ukuthi ngangigqolozele ubuso bukaSathane. Ngakhala, kwafika umama wangibamba ezandleni zakhe ngenkathi ngithuthumela.

Ngasizathu simbe, iNkosi ibuyise le nkumbulo kimi kaningana muva nje. Kubukeka sengathi udeveli wathola isitha kumfana omncane owayezongcwelisa impilo yakhe kuMfazi kaGenesise 3:15 nakuSambulo 12: 1 ukumsiza aqede lelo khanda elibi.

 

IPHUPHO LOMTHETHO ONGAMTHETHO

Eminyakeni engamashumi amabili kamuva, ekuqaleni kwenkonzo yami yomculo ngonyaka we-1993, ngaba nephupho engingalibaleki. Ngenkathi uCovid-19 emenyezelwa njengo “bhubhane” ngoMashi, okuholele ekuvalweni kwamasonto emhlabeni wonke kanye nasemthethweni wezempi emhlabeni wonke, iNkosi yangikhumbuza futhi lelo phupho. Kepha kulokhu, ngezwa ngokusobala enhliziyweni yami: “Humusha lokhu ngokwezwi nezwi manje… ” Ngikushicilele lokhu esikhathini esedlule, kodwa nginakho isibindi eminye imininingwane engiyishiye ngaleso sikhathi ngoba bengicabanga ukuthi ayibalulekile — kuze kube manje:

Ngangisendaweni yokuhlehla namanye amaKristu, sikhonza iNkosi, lapho ngokungazelele iqembu labantu abasha langena. Babeneminyaka engamashumi amabili, owesilisa nowesifazane, bonke bekhanga kakhulu. Kwakungicacela ukuthi babethatha buthule le ndlu yokubuyela emuva. Ngikhumbula ukuthi kufanele ngidlulise amafayela ngidlule kubo ekhishini. Babemomotheka, kodwa amehlo abo ayebanda. Kwakunobubi obufihliwe ngaphansi kobuso babo obuhle, obubambekayo kunokubonakalayo.

Into elandelayo engiyikhumbulayo ivela ekuvalelweni wedwa. Bebengekho onogada kepha bekungathi bekufanele ngibe khona futhi, ekugcineni, ngishiye ngokwami. Ngayiswa egumbini elimhlophe elifana nelabhorethri elikhanyiswe ngokukhanya okumhlophe okukhanyayo. Lapho, ngathola umkami nezingane babonakala bedle izidakamizwa, beyizacile, behlukunyezwa ngandlela-thile.

Ngivukile. Futhi lapho ngikwenza lokho, ngezwa — futhi angazi kanjani — umoya “Womphikukristu” osegumbini lami. Ububi babunamandla kakhulu, besabeka, bungacabangeki, kangangokuthi ngaqala ukukhala, “Nkosi, ngeke. Akunakuba njalo! Cha Nkosi…. ” Akukaze nangaphambi noma kusukela lapho ngibone ububi obunje "obumsulwa". Futhi kwakuwumqondo ocacile ukuthi lobu bubi kungenzeka babukhona, noma buza emhlabeni…

Umkami wavuka, ezwa ukuhlupheka kwami, wakhuza umoya, ukuthula kwaqala ukubuya kancane kancane…

Incazelo “engokoqobo” yeza kimi ngokushesha: “Isikhungo sokuhlehla” simele iSonto namuhla. Abantu abangenile benze okungamenywanga-bavele basitshela okufanele sikwenze. Ngikhumbula kahle ngihamba phakathi kwe- ikhishi kudlule umugqa ovimbe ukungena kwamakhabethe kanye nefriji, okungukuthi, amaSakramente, ikakhulukazi uMthendeleko oNgcwele. Okwabo ubuso babubuhle, kepha ububi babunamathela ngaphansi. Lokho kusho ukuthi, manje sitshelwa ukuthi "ukulawula" cishe zonke izici zempilo yethu "kungokwenzuzo yethu." Ukuboshwa ngaphandle konogada kungaqondakala kalula ngokuthi “ukuzihlukanisa.” Okokugcina, ingxenye ephazamisayo kakhulu futhi mhlawumbe ebinzima kunazo zonke ephusheni ukuthi umndeni wami ubukeke ukhubazeke kanjani. Le ngxenye kunzima kimi ukuyichaza; kepha bekufana nokuthi kukhona "okubi okusha" okwenze lokhu. Lokhu kwalandelwa yi- okwangempela ukwambulwa Umphikukristu. [Qaphela: "Umphik'ukristu" okukhulunywa ngaye emBhalweni nakwisiko is indoda yangempela. Bheka umbhalo waphansi.] [1]Ephikisa umbono wokuthi akayena, uDokotela weSonto uSt. Robert Ballarmine wathi: “Ngawo wonke amaKatolika abona ukuthi Umphikukristu uyindoda eyodwa, kodwa zonke izihlubuki ezishiwo ngaphambili, ngendlela eyehlukile kubo, bafundise Umphikukristu ukuthi angabi umuntu oyedwa, kodwa kunalokho umphik 'ukristu abe yisihlalo sobukhosi esisodwa, noma umbuso wobushiqela, noma usihlalo wabaphostoli walabo abaphethe iSonto (lamaKatolika). ” -I-Opera Omnia, Isikhalazo ngoRoberti Bellarmini. UDe Controversiis, uChristianae Fidei; kucashunwe ku- Umphikukristu Nezikhathi Zokugcina, UMfu Joseph Iannuzzi, k. 13

Ngizokwengeza ukuthi ngenzile hhayi ngizwe sengathi lokhu kuzokwenzeka emndenini wami, kodwa kunalokho, ukuthi bekuyi isixwayiso we Ubuthi obukhulu yesintu eseqalile, futhi engakafiki ezingeni layo ngohlobo oluthile "lobubi obusha." Njengamanje, iningi labafundi bami abangamaKhatholika liyaqonda ukuthi lokho “kubuthi” kusho ukuthini:

UFaro wasendulo, ethakaselwa ubukhona nokwanda kwabantwana bakwa-Israyeli, wabathobela kuzo zonke izinhlobo zokucindezelwa futhi wayala ukuthi zonke izingane zesilisa ezizalwa ngabesifazane abangamaHeberu zibulawe (bheka u-Ex 1: 7-22). Namuhla, bambalwa abanamandla emhlabeni abenza ngendlela efanayo. Nabo bahlushwa ukukhula kwamanje kwabantu ... uhlelo olukhulu lokulawula [inani labantu] lokuzalwa. —I-POPE ST. UJOHANE PAUL II, IVangelium Vitae, "IVangeli Lokuphila",n. 16

Yebo, lapho ngizwa ngokuphuka okusha kwe-coronavirus, ngacabanga ukuthi iPrince Phillip ishonile.

Ukube bengiphinde ngazalwa kabusha, bengingafisa ukubuyiselwa emhlabeni njengegciwane elibulalayo ukwehlisa amazinga abantu. —UPrince Phillip, uMbusi wase-Edinburgh, umholi weWorld Wildlife Fund, ocashunwe ku “Ngabe Ulilungele Ikusasa Lethu Lenkathi Entsha?”Insider Report, Isikhungo Sezinqubomgomo ZaseMelika, ngoDisemba 1995

 

UMSEBENZI WOKUVIKELA UYAPHAKAMA

Kwakungumbhishobhi waseCanada owangikhuthaza okokuqala ukuthi ngihlanganyele nakho okulandelayo…

Ngo-2005, ngangishayela ngedwa eBritish Columbia, eCanada. Bengikuhambo lwamakhonsathi, ngijabulela ubuhle bendawo, ngikhukhuleka ngomcabango, lapho ngokungazelelwe ngezwa enhliziyweni yami la mazwi alandelayo:

Ngiphakamise isibambi.

Ngezwa okuthile emoyeni wami okunzima ukukuchaza. Kwakunjengokungathi igagasi lokushaqeka linqamula umhlaba — njengokungathi “okuthile” endaweni yomoya kuphakanyisiwe. Lokho ebusuku egumbini lami le-motel, ngabuza iNkosi ukuthi ngabe lokhu engikuzwile kukhona yini emiBhalweni, ngoba igama elithi "restrainer" lalingalijwayele neze. Ngithathe ibhayibheli lami ngavula ngqo ku-2 Thesalonika 2: 3. Ngaqala ukufunda:

… [Ningethuki] nisuswe ezingqondweni zenu ngokungazelelwe, noma… nithuke noma “umoya,” noma isitatimende somlomo, noma incwadi okusolakala ukuthi ivela kithi yokuthi usuku lweNkosi luseduze. Makungabikho muntu onikhohlisa nganoma iyiphi indlela. Ngoba ngaphandle kokuthi ukuhlubuka iza kuqala futhi ongenamthetho kwembulwa. Futhi uyazi ukuthi yini ukuvimbela kuye manje ukuze abonakaliswe ngesikhathi sakhe. Ngoba imfihlakalo yokweqa umthetho isiyasebenza. kuphela lowo manje uyabamba izokwenza njalo aze aphume endleleni. Bese kuthi lowo ongenamthetho ambulwe…

Ngalowo nyaka, iCanada yachaza kabusha “umshado”. Namanye amazwe abe eselandela. Kwabe sekufika igagasi lamazwe amasha avumela ukukhishwa kwezisu, kwabe sekulandela iphilisi lokukhipha isisu, kwabe sekuba ezinye izindlela zokushada, bese kuba “imibono yezobulili,” bese kuba noshushiso olusebenzayo lokuthulisa labo ababezophikisana nale mithetho… ngamafuphi, ukungabi namthetho—ukugumbuqelwa komthetho kaNkulunkulu.

Niyaqonda, Bazalwane Abahloniphekile, ukuthi siyini lesi sifo—ukuhlubuka okuvela kuNkulunkulu… Uma konke lokhu kubhekwa kunesizathu esizwakalayo sokwesaba hleze lokhu kuphazamiseka okukhulu kube sengathi kunambitheka, futhi mhlawumbe kungukuqala kwalobo bubi obugcinelwe izinsuku zokugcina; nokuthi kube khona vele emhlabeni "iNdodana Yokubhujiswa" lowo uMphostoli akhuluma ngayo. —I-POPE ST. I-PIUS X, E Supremi, Encyclical Ekubuyiselweni Kwazo Zonke Izinto KuKristu, n. 3, 5; Okthoba 4, 1903

UJesu wathi, ngaphambi kokuza Kwakhe, kwakuzokwenzeka “Njengasezinsukwini zikaNowa.” Zazinjani izinsuku zikaNowa?

… Umhlaba wawonakele emehlweni kaNkulunkulu futhi ugcwele ukwephula umthetho. (UGenesise 6:11)

Kwathi ngosuku lwami lokuzalwa ngo-2013, uPapa Benedict XVI wesula kungalindelekile. Okungenani amasonto amabili, ngangilokhu ngizwa kaninginingi enhliziyweni yami ngamandla nokuphuthuma, "Ungena ezikhathini eziyingozi nezididayo. ” Ngemuva kokhetho lukaPapa Francis, ukudideka okukhulu (ngenxa yezizathu ezithile) kwangena ngempela eSontweni. Kusekuboneni emuva kuphela manje lapho amazwi kaJesu kumboni waseMelika, uJennifer, acace ngokumangazayo:

Leli yihora lenguquko enkulu. Ngokuza komholi omusha weSonto Lami kuzovela ushintsho olukhulu, ushintsho oluzokhipha labo abakhethe indlela yobumnyama; labo abakhetha ukuguqula izimfundiso zeqiniso zeBandla Lami. —U-Ephreli 22, 2005, amazwifromjesus.com

Ngokuqinisekile, “ukungabi namthetho” kwaqala ukusakazeka “obala” ngaphakathi kwe- abaphathi uqobo lwayo, njengoba kwethulwa iziphakamiso eziyinqaba kuma-sinodi, amagama asetshenzisiwe asetshenziswa emibhalweni esemthethweni, futhi zonke izingqungquthela zababhishobhi zaqala ukuphakamisa imibono ye-heterodox.

...akulungile ukuthi ababhishobhi abaningi kangaka bayatolika U-Amoris Laetitia ngokwendlela yabo yokuqonda imfundiso kaPapa. Lokhu akugcini kulayini wezimfundiso zamaKhatholika… Lawa ama-sophistries: iZwi likaNkulunkulu licace bha futhi iSonto alikwamukeli ukwenziwa umshado njengokwenkolo. —UKhadinali Müller (owayeyiPhini Lokuqala LeBandla Lemfundiso Yokholo), I-Catholic HeraldFebruwari 1, 2017

Ukuhlubuka, ukulahleka kokholo, kusakazeka emhlabeni wonke kuya emazingeni aphakeme kakhulu eSontweni. —UPOPE PAUL VI, Ikheli ngeSikhumbuzo Saminyaka Engamashumi Amashumi Amathandathu Sokubonakala Kwe-Fatima, ngo-Okthoba 13, 1977

Ngemuva kwalokho, kulokho okwakubonakala njenge- umzuzu oyingozi Ngempela, iqembu langena ezingadini zeVatican futhi, phambi kukaPapa, kukhothamele inqwaba yokungcola nokungcwele izithombe kubangela isiyaluyalu nehlazo. Ngalelo sonto, ngabhala Ukubeka Igatsha Ekhaleni LikaNkulunkulu futhi kanjani eTestamenteni Elidala ukukhonza izithombe lokho kudale ukuthi uNkulunkulu “aphakamise umkhawulo” wokuvikela kubantu Bakhe.

Ndodana yomuntu, uyakubona abakwenzayo? Uyazibona izinengiso ezinkulu ezenziwa yindlu yakwa-Israyeli lapha, ukuze ngisuke endlini yami engcwele na? Uzobona izinengiso ezinkulu kakhulu. (Hezekeli 8: 3)

Ezinsukwini ezimbili ngemuva kwaleyo nkambiso exakile eVatican Gardens, uSr. Agnes Sasagawa wase-Akita, owathi ngo-1973 waxwayisa ngokuhlukana okuzayo eSontweni “Okhadinali abaphikisana nokhadinali, ababhishobhi abamele ababhishobhi,” [2]UMama wethu ku-Sr. Agnes Sasagawa wase-Akita, eJapan, ngo-Okthoba 13, 1973 lithole elinye “izwi” ngo-Okthoba 6th, 2019. Le ngelosi efanayo eyakhuluma naye ngawo-1970 kuthiwa yavela futhi ngomyalezo olula:

Gqoka umlotha bese uthandazela irosari yokuphenduka nsuku zonke. - insiza esebenzisana ne-WQPH Radio; wqradioadio.org; ukuhumusha lapha kubonakala kungathandeki (okwakuqala kwakungu “rosary yokuphenduka”) futhi kungahle kuhunyushwe ngokuthi, "thandazela irosari yokuphenduka nsuku zonke" noma "thandaza i-rosary yokuphenduka nsuku zonke".

Inothi elihambisana nalo elivela “esithunyweni” esiyingelosi lalibhekisela esiprofethweni sikaJona (3: 1-10), naso okwakunguye Ukufundwa kweMisa ngo-Okthoba 8th, 2019 (ngalolo suku, iVangeli kwakumayelana noMartha obeka ezinye izinto phambi kukaNkulunkulu!). Kuleso sahluko, uJona uyalwa ukuba azimboze ngomlotha futhi axwayise iNineve: “Sekusele izinsuku ezingamashumi amane, bese lichithwa iNineve.”

Ingabe lokhu bekufanele kube ngokoqobo? Asikwazi ukusho ngokuqinisekile. Ngokuphawulekayo, ngemuva kwezinsuku ezingamashumi amane nantathu, ngokusho kombiko ocashunwe yi I-South China Morning Post, indoda eneminyaka engu-55 ubudala kungenzeka ukuthi yathola i-COVID-19 ngoNovemba 17th, 2019-ukuqala kwesi sifo.[3]Mashi 13, 2020, ISouth China Morning Post; I-Wikipedia.com

 

IZINSUKU EZINGAMASHUMI AMANE KANINGI

Ekuqaleni kwalobu buphostoli, inombolo "amashumi amane" yayihlala igxilwe enhliziyweni yami. Inombolo engamashumi amane inokubaluleka emBhalweni okuthi, kumaKristu, sekumele kube "inkathi yokulungiselela."[4]Regis Flaherty, usuthink.com Isibonelo, izinsuku ezingamashumi amane zokulingwa kukaJesu ehlane, iminyaka engamashumi amane emva kwePhentekoste lapho ithempeli laseJerusalema libhujiswa, neminyaka engamashumi amane abantwana bakwa-Israyeli bezulazula ehlane.

Iminyaka engamashumi amane ngasibekezelela leso sizukulwane. Ngathi: Bangabantu abanezinhliziyo eziphambukayo futhi abazi izindlela zami. Ngakho ngafunga ngithukuthele ngathi, "Ngeke bangene ekuphumuleni kwami." (IHubo 95)

Ngakho-ke, ngikhumbule manje kuphela ukuthi, ngasekupheleni kuka-2007, ngangike ngabuza lo mbuzo Kungasiphi isikhathi? Ngibhalile:

… Njengoba sisondela ekupheleni kwalonyaka, siyabona ukuthi sekuphele iminyaka engamashumi amane uMoya oNgcwele wathululwa kuCarismatic Renewal ngo-1967; iminyaka engamashumi amane selokhu u-Israyeli aphinde waba yisizwe eMpini Yezinsuku Eziyisithupha yowe-1967; cishe sekuyiminyaka engamashumi amane selokhu kwavalwa iVatican II; futhi ezinyangeni nje, kuzobe sekuphele iminyaka engamashumi amane kusukela I-Humanae Vitae—Isixwayiso sobupapa esasibhekisa ekusetshenzisweni kokulawulwa kokuzalwa. —Cf. Kungasiphi isikhathi? Disemba 3rd, 2007

Lokho kungasiletha ku-2007-2008. Kuthiwani ngayo?

Ngaphambi kwalolo suku lukaNcibijane ngo-2007, ngazizwa ngidonsa kanzima ngokuzuma ukuze ngishiye imikhosi yomndeni bese ngiyothandaza ngedwa. Ngenkathi ngiguqa eceleni kombhede, ngezwa ubukhona beNkosikazi Yethu bese ngizwa lawa mazwi enhliziyweni yami:

Lona unyaka wokuvela.

Angiqondanga ukuthi lawo magama asho ukuthini kuze kube kamuva entwasahlobo:

Ngokushesha okukhulu manje...

Umqondo kwakuwukuthi imicimbi emhlabeni wonke yayizokwenzeka ngokushesha okukhulu. Ngabona "enhliziyweni yami ama-oda amathathu ewa, elinye kwelinye lifana nama-dominoes:

… Umnotho, bese kuba kwezenhlalo, bese kuba ngohlelo lwezepolitiki.

Ngiqonde kulokhu, ngizoqonda ukuthi kuzovela i-New World Order kafushane,[5]bheka Umgunyathi Ozayo Umzamo kaSathane wehlulekile wokuhlwitha uMbuso kaKristu. Kwathi ngomkhosi wezingelosi ezinkulu, uMichael, uGabriel noRafael, la mazwi azwakala emphefumulweni wami:

Ndodana yami, lungiselela izilingo eseziqala manje.

Lokho kuwa ngo-2008, umnotho waqala ukuwa. Izigidigidi zalahleka ngobusuku obubodwa, futhi ukube bekungekona okokuxhaswa ngempilo okufakelwayo (okusho ukuhlenga izinkampani kanye “nokuphrinta imali”) ngabe yonke into yawa. Kwakungasewona amaKristu kodwa ezomnotho isexwayiso sokuthi besisesikhathini esibolekiwe.

Kepha manje, inkinga ye-COVID-19 cishe impela iwutshani bokugcina bokuletha yonke indlu yamakhadi lapho izimakethe zihlangana, amabhizinisi evalwa, ukuphakelwa kwamaketanga kuyoma, izikweletu zikhwele, ukukhiya kube ngokungapheli, futhi amazwe akhiqiza izigidigidi zamaRandi “emoyeni omncane” ukuze akhokhele izakhamuzi zawo. Lapho umhlaba usonakala, kuzoba njalo labo ababolekisa imali ngubani ozoba ngumnikazi wayo. Ngenkathi umsuka wale coronavirus uqhubeka nokuphikiswa, okuqinisekile ukuthi kuba lula ukuba ithuluzi lokuqala isibindi ukuqeda kabusha ukuhleleka kabusha komnotho ngokwemigomo kaMarxist. Ekugcineni kungubuKhomanisi ngomnyango ongemuva, futhi ekuholeni kwalolu “hlelo olusha” iNhlangano Yezizwe enolimi lwayo oluyimfihlo olujwayelekile:

Ukululama okuvela (enkingeni) ye-COVID-19 kumele kuholele emnothweni ohlukile. Konke esikwenzayo, ngesikhathi nangemva kwalesi simo esibucayi, kufanele kugxilwe kakhulu ekwakheni umnotho nemiphakathi elinganayo, ebandakanya bonke abantu, kanye nokusimama emiphakathini ekwaziyo ukumelana nezinkinga zezifo, ukushintsha kwesimo sezulu, nezinye izinselelo eziningi esibhekene nazo. —Induna ye-UN u-António Guterres, Mashi 31, 2020; mrctv.org

UFreemason, uSir Henry Kissinger, ubonakala ngokusobala:

Ukuxazulula izidingo zomzuzwana ekugcineni kufanele kuhambisane ne umbono wokusebenzisana womhlaba jikelele nohlelo… Izintando yeningi zomhlaba zidinga uku bavikele futhi bagcine amanani abo okukhanyiselwa… -UFreemason, uSir Henry Kissinger, The Washington Post, Ephreli 3, 2020

NoMengameli wangaphambili wase-USSR uMichel Gorbachev ngokufanayo akazange achithe sikhathi ebiza iSigungu Esiphuthumayo se-United Nations General Assembly ukuze kuthuthukiswe lezo "zimiso", wengeza ngokuthi, "Akufanele kube ngaphansi kokubuyekeza yonke i-ajenda yomhlaba."[6]Ephreli 6, 2020; ukucindezela.com Nakhu akushoyo:

Sokusebenzela… Unazo zonke izimo zokuxazulula izinkinga zobuzwe ngesisekelo sokulingana nokubambisana… Ngiyaqiniseka ukuthi uhlanga lwesintu selungene esigabeni lapho sonke sincike komunye nomunye. Alikho elinye izwe noma isizwe okufanele sithathwe njengehlukaniswe ngokuphelele nelinye, ingasaphathwa eyokuphikisana nelinye. Yilokho okwethu ikhomanisi silulumagama ubiza internationalism futhi kusho ukugqugquzela amagugu esintu jikelele. —UMichel Gorbachev, I-Perestroika: Ukucabanga Okusha Ngezwe Lethu kanye Nomhlaba, 1988, ikhasi. 119, 187-188 (okwami ​​okugcizelelwa)

Konke okudingeka ngempela kulungile eyodwa ukusihlanganisa sonke…

 

IZISOLA ZOKUYALELA OKUSHA

Ngo-2009, isibhamu sokuxwayisa saqhuma umnsalo womhlaba. Lowo kwaba unyaka uBarack Obama aqokwa njengoMongameli waseMelika. Ngicela ungichaze — lokhu akuhlangene nezepolitiki kakhulu kepha izwi elingaphansi ngokomoya (NgingowaseCanada, ngakho ngicela ungizwe…).

U-Obama ubekhankasela hhayi e-US kuphela kodwa nase Europe ngezinsizakusebenza zobuqaba ezimemezela kwabangu-200,000 XNUMX ababebuthene ukuzomlalela: “Lesi yisikhathi sokuma munye… ”, okwaholela kumhlaziyi wethelevishini waseJalimane ukuthi,“ Sisanda kumuzwa uMongameli olandelayo wase-United States… futhi uMongameli wezwe wesikhathi esizayo."U-Obama umemezele ngesibindi eHenderson, eNevada" Ngizoshintsha umhlaba. " Futhi isitolo sezindaba saseNigeria sathi ukunqoba kuka-Obama “… kuzobeka i-US esihlalweni sobukhosi njengekomkhulu lomhlaba wonke lentando yeningi. Kuzokwenza ngenisa i-New World Order…”Isikhonkwane seMSNBC News, uChris Matthews, uchaze 'ukuthakazelisa ukukhuphuka umlenze wami' njengoba u-Obama ebekhuluma nokuthi, 'ubonakala enezimpendulo. Leli yiTestamente Elisha.'Abanye baqhathanisa u-Obama noJesu noMose futhi bachaza le senator ngendlela yokuba "ngumesiya" ozobamba intsha. Isikhathi eside Newsweek umakadebona u-Evan Thomas uthe, 'Ngandlela thile, ukuma kuka-Obama ngenhla kwezwe, ngenhla-ngaphezulu komhlaba. Uluhlobo lukaNkulunkulu. Uzohlanganisa zonke izinhlangothi ezehlukene. ' [7]qhathanisa Isexwayiso esedlule Kwakungubani-ke-ke, leli senator laseMelika elingaziwa elalizoshintsha umhlaba ngokungazelelwe?

UMichael D. O'Brien, umbhali waseCanada okhaliphile futhi ongokwesiprofetho osekuyisikhathi eside exwayisa ngezibonakaliso zobushiqela obuzayo bomhlaba wonke, wayenakho lokhu akushoyo nge-zeitgeist entsha

… Manje njengoba sengibonile ividiyo yenkulumo yaseBerlin ngicabanga ukuthi kukhona okuningi AVT_Michael-D-OBrien_3658lapha kunokuhlangana neso. Ungumphathi onamandla wezixuku, njengoba ebonakala ethobekile futhi ethandeka kahle. Ngiyangabaza ukuthi ungumbusi omhlaba owaprofethwa kudala, kodwa futhi ngiyakholelwa ukuthi ungumthwali wegciwane lesimilo elibulalayo, impela uhlobo lwemicabango ephikisana nabaphostoli kanye nama-ajenda angagcini nje ngokumelana noKristu kepha aphikisana womuntu futhi. Ngalomqondo ungumoya woMphikukristu (mhlawumbe ngaphandle kokwazi), futhi mhlawumbe ungomunye wabantu abalulekile emhlabeni (owaziyo noma ongazi) ozoba nendima enkulu ekusetshenzisweni kwesikhathi sovivinyo olukhulu lweBandla ngaphansi kwalo ushushiso lokugcina nolubi kakhulu, phakathi kwezinye izinhlupheko eziningi ezaprofethwa ezincwadini zikaDaniel nakuSambulo, nasezincwadini zikaSt Paul, iSt.John, neSt. —Novemba 1, Studiobrien.com 

Ecabanga ngalokho okwakwenzeka eMelika, uLori Kalner, owasinda embusweni kaHitler, wakhuluma ngokusobala:

… Ngizibonile izimpawu zezepolitiki Zokufa ngisemusha. Ngiyababona futhi manje… --Wicatholicmusings.blogspot.com  

Cha, ngikhona hhayi ethi Obama Umphikukristu. Ngisho lokho umhlaba ngokusobala ukulungele okunye.[8]“Bantwana, yihora lokugcina leli; futhi njengoba nje nizwile ukuthi umphikukristu uyeza, ngakho manje sekuvele abaphikukristu abaningi. Ngakho-ke siyazi ukuthi leli yihora lokugcina. ” - 1 Johane 2:18 Kodwa umBhalo uthi "umbambi" kumele aqale asuswe…

 

UKUSUSA UMNQOPHISI

NgoMashi 18th, 2020, esizeni esidume umhlaba wonke esisebenza eMedjugorje, kwamenyezelwa ukuthi uMama wethu ngeke esabonakala ngosuku lwesibili enyangeni ngayinye lapho athandazela khona abangakholwa. Ngikhulumile lokho muva nje ku- Ukungqubuzana kwemibuso. Engingakusho ngaleso sikhathi ukuthi sekuyiminyaka ecishe ibe ngamashumi amane manje selokhu uMama Wethu aqala ukuvela ngoJuni 24, 1981, umkhosi kaJohane uMbhapathizi, umanduleli osheshayo kuKristu owamemezela "usuku lweNkosi" oluzayo:

Lungisani indlela yeNkosi! (Math 3: 3)

UPapa Benedict wenze umbono onamandla, hhayi kuphela ngamandla avimbayo wokuba khona kweNkosikazi Yethu, kodwa futhi no amadoda nabesifazane abangcwele.

… Amandla obubi avinjelwe kaninginingi; [kaninginingi) amandla kaNkulunkulu uqobo akhonjiswa emandleni kaMama futhi awugcine uphila. ISonto lihlale licelwa ukuba lenze lokho uNkulunkulu akucela ku-Abrahama, okuwukuqinisekisa ukuthi kunamadoda alungile anele okucindezela ububi nokubhujiswa. —I-POPE BENEDICT XVI, Ukukhanya Kwezwe, k. 166, Ingxoxo noPeter Seewald (Ignatius Press)

Akukona kangako ukuthi izulu libuyele emuva kulo mbono kodwa ukuthi thina AmaKristu ngibuya ezulwini! ULéon Bloy wake wathi: “Noma ngubani ongathandazi ku INkosi ikhuleka kuSathane. ” Umuntu angasho futhi ukuthi lowo ongamemezeli uJesu Kristu umemezela umhlaba. Lona kwakuwumyalezo ocacile kusukela ekuqaleni kokugcotshwa kukaPapa Francis, enxusa lonke iSonto ukuba “lihlangane kabusha noJesu Kristu”[9]U-Evangelii Gaudium, hhayi. 3 ukuze umvuse ebuthongweni, ukumbiza ngemuva kweminyango evaliwe yama-rectori akhe nezindlela zokuphila ezinethezekile futhi ubuyele kumyalezo oyisisekelo wensindiso, injabulo yeVangeli, futhi wazise ukuthanda futhi iqiniso likaKristu. Futhi yebo, ku ukuthi oda.

Noma nini lapho impilo yethu yangaphakathi iba nezifiso zayo kanye nokukhathazeka, akusekho ndawo yabanye, ayisekho indawo yabampofu. Izwi likaNkulunkulu alisazwakali, injabulo ethule yothando lwakhe ayisazwakali, futhi isifiso sokwenza okuhle siyaphela. Lokhu kuyingozi impela nakumakholwa. Abaningi baba yizisulu zaso, futhi bagcina sebenolaka, bethukuthele futhi bengenalutho.  —I-POPE FRANCIS, U-Evangelii Gaudium, Isikhuthazo sabaphostoli, Novemba 24, 2013; n. 2

Ngakho-ke, wathi:

Ngibona iSonto njengesibhedlela sasensimini ngemuva kwempi. Akusizi ngalutho ukubuza umuntu olimale kabi ukuthi une-cholesterol ephezulu yini nokuthi unjani ngezinga likashukela egazini lakhe! Kumele umelaphe amanxeba. Ngemuva kwalokho singakhuluma ngakho konke okunye. Philisa amanxeba, upholise amanxeba…. Futhi kufanele uqale phansi phansi. —UPAPA UFRANCIS, uxoxisana naye I-America Magazine, Septhemba 30th, 2013

Kepha esikhundleni sokwamukela lo myalo oyinselele futhi obalulekile, abaningi (kuze kube namuhla) bayaqhubeka nokusola upapa ngokuzama ukuphambukisa imfundiso ngenxa yokugcizelela kwakhe umusa (okuyinto, ephikisana nalokho okushiwo yiminye imithombo yezindaba yamaKatolika, hhayi kwenziwe ekushiyeni iqiniso. Bheka UPapa Francis uvuliwe… nokuthi ukuqinisekisile kanjani kaningi iSiko Elingcwele, nokho, njengabanye abapapa, wenze amaphutha futhi).

Ngakho-ke, ngo-2018, iNkosi yaqala i- umphakathi ukulungiswa kweSonto kunanelwe ezahlukweni ezintathu zokuqala zesAmbulo ukuthi andulela izinhlungu zokubeletha. Ngesikhathi iSinodi kaPapa emndenini, ngangilokhu ngizwa enhliziyweni yami: "Uphila ngezinhlamvu eziya emasontweni kusAmbulo." Ngakho-ke, lapho uPapa Francis ekugcineni ekhuluma ekupheleni kweSinodi, angizange ngikukholwe engangikuzwa: njengoba nje uJesu ajezisa ezinhlanu yamasonto ayisikhombisa akuSambulo, kanjalo futhi, uPapa Francis wenza ezinhlanu ukhuza iBandla jikelele (funda Ukulungiswa Okuhlanu). Okhadinali kanye nababhishobhi abebesekamelweni beme imizuzu eminingana bejabule bema isikhathi eside. Kodwa engikuzwile kwaba ukuduma kwezulu.

Isibambiso siyaphakamisa ngoba bambalwa manje abazolalela uPhapha njengoba izibuko zikaMama wethu zihlekwa usulu futhi zicindezelwa, ngisho ngabefundisi. Yithina — thina maKrestu, iSonto — esivimba amagagasi wobubi noma siwameme.

Uma amaKrestu evumela intshiseko yawo iphole… lapho-ke umkhawulo wobubi uzophela ukusebenza bese kuba khona ukuhlubuka. -I-Navarre Bible ukuhlaziya kweyesi-2 Thes 2: 6-7, AbaseThesalonika Nezincwadi Zokwelusa, p. 69-70

Kepha-ke, oFata beSonto Lokuqala nabo bathi i UMbuso WaseRoma is "the restrainer" ebambe Umphik'ukristu nokuthi izosuswa yilokhu kuhlubuka, a i-revolution.

Lokhu kuvukela [ukuhlubuka], noma ukuwa, kuvame ukuqonda, obaba basendulo, ngokuvukela embusweni waseRoma, owaqala ukubhujiswa, ngaphambi kokufika kukaMphikukristu. Kungenzeka, mhlawumbe, kuqondwe nangokuvukela kwezizwe eziningi eSontweni LamaKatolika, ngokwengxenye, osekuvele kwenzekile, ngokusebenzisa uMahomet, uLuther, njll. Futhi kungacatshangwa ukuthi, kuzoba okujwayelekile ezinsukwini Umphikukristu. —Umbhalo waphansi kweyesi-2 Thes 2: 3, IDouay-Rheims Holy Bible, IBaronius Press Limited, 2003; k. 235

Uyengeza uSt. John Henry Newman:

Manje la mandla okuvimba [manje] avunywa njengombuso wamaRoma… angikuniki ukuthi umbuso waseRoma uhambe. Kude nalokhu: umbuso wamaRoma usekhona kuze kube namuhla.  - (1801-1890), Advent Izintshumayelo Umphikukristu, Intshumayelo I

Nakhu ukuthi kungani: ngaphansi koMbusi waseRoma uConstantine, ukushushiswa kwamaKristu kwaphela futhi, ngalokho, ubuKrestu baqala ukuchuma futhi basabalala emhlabeni wonke bakha impucuko entsha yomthetho nokuhleleka phezu kwezimiso zamaJuda nobuKrestu. Kuguqule ukubukeka komhlaba ngamabhishobhi amakhulu, ubuciko obungcwele nomculo, ukwakhiwa kwezikole, izibhedlela namayunivesithi kanye neminikelo ebalulekile kwezesayensi. Imisipha engaphezulu kwemvelo yeSonto yafinyelela yonke indawo ngenkathi amakhulu ngamakhulu ama-oda ezenkolo nosanta bevela. Kepha namuhla, ukwenqatshwa kwaleli fa lobuKristu eNtshonalanga yisibonakaliso esikhulu kunazo zonke sokuthi ukuwa ngokuphelele "koMbuso WaseRoma" sekusondele.

Inkinga engokomoya ibandakanya umhlaba wonke. Kepha umthombo wayo useYurophu. Abantu baseNtshonalanga banecala lokwenqaba uNkulunkulu… Ukuwa okungokomoya ngaleyo ndlela kunomlingiswa waseNtshonalanga kakhulu. —Ukhadinali Robert Sarah, I-Catholic HeraldNgo-Ephreli 5th, i-2019

Njengoba sengibhale kabanzi kwenye indawo, le nkinga yokomoya isuselwe enkathini yokuKhanyiselwa — inguquko yefilosofi yamabomu edalwa "yimfihlo imiphakathi ”ukuze bonakalise iqiniso nge isizathu somuntu yedwa. Ngale ndlela, “umbuso” wobuKrestu wawuzowa futhi esikhundleni sawo kuvuke umbuso wobuntu ongamesabi uNkulunkulu olingisa izimiso “zokulingana” kanye “nenkululeko” ebezizilimaza ngokuphelele emhlabeni jikelele UbuKhomanisi.

Ngalesi sikhathi, nokho, abahlanganyeli bobubi babonakala behlanganisa ndawonye, ​​futhi bezabalaza nge-vehemence ebumbene, eholwa noma isizwa yileyo nhlangano ehlelwe ngokuqinile futhi esabalele ebizwa ngokuthi yiFreemasons. Akasenzi mfihlo yezinhloso zabo, manje bavukela uNkulunkulu uqobo uqobo ngesibindi… okuyinhloso yabo yokugcina baziphoqelela ukubukwa — okungukuthi, ukubhujiswa kwaloyo lonke uhlelo lwenkolo nolwezepolitiki lomhlaba olunemfundiso yobuKristu kukhiqizwe, kanye nokufakwa esikhundleni sombuso omusha wezinto ngokuya ngemibono yabo, okuyizisekelo kanye nemithetho kuzoqhamuka kuzo kususelwa emvelweni kuphela. —UPOPE LEO XIII, I-Humanum Genus, Encyclical on Freemasonry, n. 10, Apri 20thl, 1884

Saxwayiswa — futhi akukho okutheni esakwenza. Ngakho-ke, amaphutha wokuKhanyiselwa manje asesabalele kuwo wonke umhlaba egcwalisa amazwi esiprofetho kaMama Wethu eFatima:

Ngizofika ngicela ukugcotshwa kweRussia enhliziyweni yami eyi-Immaculate, kanye neNhlanganyelo yokuziphindisela ngawoMgqibelo wokuqala. Uma izicelo zami zivunywa, iRussia izoguqulwa, kube nokuthula. Uma kungenjalo, [iRussia] izosabalalisa amaphutha ayo emhlabeni wonke, idale izimpi nokushushiswa kweSonto. Omuhle uzobulawelwa ukholo; uBaba oNgcwele uzoba nokuhlupheka okuningi; izizwe ezahlukahlukene zizobhujiswa. Ukusetshenziswa kweFatima, www.v Vatican.va

Bambalwa abaziyo ukuthi uPapa Benedict wamemezela lokhu "kuvukela" komhlaba wonke futhi ukuwa okuseduze "Wombuso WaseRoma" (futhi ngaleyo ndlela ukuba khona koMphikukristu) lapho efanisa izikhathi zethu nokwehla kwalowo mbuso:

Ukwahlukaniswa kwemigomo esemqoka yomthetho kanye nesimo sokuziphatha esiyisisekelo esasisekela kubo kwawavula amadamu lawo kuze kube yileso sikhathi ayevikele ukuhlalisana ngokuthula phakathi kwabantu. Ilanga lalishona phezu komhlaba wonke. Izinhlekelele zemvelo ezenzeka njalo zandisa lo muzwa wokungazethembi. Awekho amandla abonakalayo angavimba lokhu kwehla. Okuphikelela kakhulu-ke kwakuwukuncenga amandla kaNkulunkulu: ukunxusa ukuthi eze eze avikele abantu bakhe kuzo zonke lezi zinsongo. -UPAPA BENEDICT XVI, Ikheli Elibhekiswe Kumkhandlu Wezempi waseRoma, ngoDisemba 20, 2010; unokandabn.ro

Okwenzekile, uxwayise, ngukuthi "ukuvumelana okuyisisekelo okususelwe efeni lobuKristu" kunqatshiwe, ngaleyo ndlela kubeka engcupheni ikusasa lomhlaba:

Kuphela uma kunokuvumelana okunjalo ngezinto ezibalulekile lapho umthethosisekelo nomsebenzi womthetho… Ukumelana nalokhu kusitheka kwesizathu nokugcina amandla alo okubona okubalulekile, ukubona uNkulunkulu nomuntu, ukubona okuhle nokuyiqiniso, intshisekelo efanayo okumele ihlanganise bonke abantu ngokuthanda okuhle. Ikusasa lomhlaba lisengozini. —Ibhid.

Lokho wukuthi, umhlaba manje usengozini ye- ultimate ukukhohlisa:

Ushushiso oluhambisana nokuhambela kwakhe emhlabeni luyoveza “imfihlakalo yokungalungi” ngendlela yenkohliso yenkolo enikeza abantu isisombululo sezinkinga zabo ngenani lokuhlubuka eqinisweni. Inkohliso enkulu yezenkolo yileyo yoMphikukristu… ikakhulukazi isimo sezombusazwe "esiphambene ngokwedlulele" sobuMesiya. -Ikhathekizimu leSonto LamaKatolika, n. 675-676

Ngokuvamile, iSonto LamaKatolika "liyisithibelo" esibamba Umphik'ukristu. Kepha ngenxa yokuthi abesilisa nabesifazane abangcwele (iSonto), uMama wethu (uMama weSonto), uMthendeleko (iNhliziyo yeSonto) noPapa (idwala leSonto) baboshelwe ndawonye, ​​umlawuli unezinhlobo eziningi. i-faceted. Kusobala ukuthi izehlakalo ezenzeke emasontweni ambalwa edlule zikhombisa ukuthi umhlaba usondele kangakanani kuleyo "nkohliso enkulu yezenkolo"…

 

UKUDUKA OKUQINILE

Ngo-2005, ngamenyelwa ukuyonikeza ikhonsathi esontweni eliseduze naseNew Orleans, LA. Amapayipi ayegcwele indawo yokuma kuphela. Ngalobo busuku, kweza izwi elinamandla phezu kwami ​​ukuxwayisa abantu ukuthi a i-tsunami engokomoya, igagasi elikhulu lokukhohlisa lalizodlula esifundeni sawo futhi ligubuzele umhlaba wonke, nokuthi kwakudingeka bazilungiselele lesi siphithiphithi esikhulu. Emasontweni amabili kamuva, iSiphepho uKatrina sashaya futhi udonga lwamanzi olungamamitha angu-35 lwangena esontweni. Lokho I-Tsunami Engokomoya ayisabuyi, ilapha.

Sikuphi manje ngomqondo we-eschatological? Kuyaphikiswana ukuthi siphakathi kwe- ukuhlubuka nokuthi empeleni inkohliso enamandla ifikile kubantu abaningi, abaningi. Yikho ukukhohlisa nokuhlubuka okufanekisela okuzokwenzeka ngokulandelayo: futhi umuntu ongenamthetho uzokwambulwa. - i-athikili, Msgr. UCharles Pope,“Ingabe Lawa Amabhande Angaphandle Esigwebo Esizayo?”, Novemba 11, 2014

Kwenzekeni ku indaba nje yezinsuku ngo-2020 kuyashaqisa. Ngikhuluma ngokukhanselwa ngokuphelele kokugujwa komphakathi kweMisa emazweni amaningi. Ngenkathi uMbuso uvumela amaKhatholika ukuthi angene futhi angene ezitolo ayothenga ukudla nezinye izinto ezibalulekile “ngokuzihlukanisa nomphakathi” ngendlela efanele, ezindaweni eziningi, okufanayo akunakungena esontweni ukuze kwamukelwe iSidlo Esingcwele ngokuqapha okulinganayo. Ubuqili boMbuso kulolu daba busobala. Kepha kunjalo ubunzima yesigaba sabaphathi.

Ukwenqatshelwa kokukhulekela uNkulunkulu kuwuphawu “lokuhlubuka okuvamile.” Izama ukukholisa amaKrestu ukuthi athathe "indlela enengqondo futhi enokuthula," ngokulalela "izimiso zamandla omhlaba" azama ukunciphisa inkolo ibe "yindaba yangasese". —POPE FRANCIS, Homily, Novemba 28, 2013; v Vatican.va

Akekho ophakamisa ukungahambi kahle ngesikhathi sobhadane. Kufanele sithathe izinyathelo ezinengqondo nezizwakalayo zokuzuzisa abanye ngoba isipho sokuqala esanikezwa u-Adam kwakuwubuchopho. Kepha inzuzo evamile yabanye iningi kakhulu ikakhulukazi inhlalakahle yaphakade yemiphefumulo yabo. Kuyethusa ukuthola ukuthi kufa abantu ezindaweni eziningi inqatshiwe imicikilisho yokugcina. Kwezinye izimo, le kungaba yimiphefumulo okuthi, ekugcineni, ehoreni labo lokugcina, ibone isidingo sabo sokubuyisana noNkulunkulu — futhi inqatshiwe ukuvakashelwa kompristi. Uma odokotela nabahlengikazi bengena bephuma ezibhedlela ngenkathi bethatha izinyathelo ezidingekayo, kungani kungenjalo odokotela abangokomoya?

Kepha futhi, lokhu kumane kuyithonya loMbuso ngalesi sikhathi. Ngizwile kaningi manje ukuthi abanye abapristi bamane abafuni ukuhamba, besaba ukuthi bazolithola leli gciwane bese befa. Yize leyo kuyimpendulo eqondakalayo yomuntu — akuyona eyaphezulu.

Ngingumelusi omuhle. Umalusi omuhle udela impilo yakhe ngenxa yezimvu. (Johane 10:11)

Umsebenzi wobupristi is ukunikela ngokuphila kwakhe ngenxa yamawundlu akhe. USt. Teresa waseCalcutta wake wathi uma omama baseMelika bengafuni ukugcina izingane zabo, ngakho-ke zinike yena! Nami ngizizwa ngathi, "Uma ungafuni ukuletha uMthendeleko kwabagulayo nabafayo, nginike uJesu futhi ngizomthatha! ” Akukho hubris kulawo mazwi. Ukulondolozwa kwezimpilo zethu ngenxa yeVangeli akukaze kube se-equation (yize ngenhloso yokufuna ukufa kuvinjelwa iSonto):

Noma ngubani ofuna ukulondoloza impilo yakhe uzolahlekelwa yiyo, kodwa noma ngubani olahlekelwa yiyo uyoyisindisa. (Luka 17:33)

Ngokuqinisekile, ngiyazi abapristi abaningi abakulungele ukudela izimpilo zabo ngenxa kaKristu. Kepha futhi masithembeke ngesihluku: ubuKhisimusi eSontweni, isimilo esihloniphekile ezihlalweni, kanye nomoya wokuphika ongaphiki nje kuphela izimangaliso namandla kaJesu, iziphiwo nezipho zikaMoya oNgcwele, izibuko nezindawo of Our Lady, futhi yebo, ngisho ubunkulunkulu bukaKristu—isihambile kakhulu. Awungezwa yini amazwi kaKristu, “INkosi iNdodana yomuntu iyakufumana ukukholwa emhlabeni, lapho isibuya, na?” Uma sikholelwa ngempela ukuthi uMthendeleko "ungumthombo nengqungquthela yempilo yobuKristu" asisoze sawususa lowo Mthombo. Uma sikholwa ngokweqiniso ukuthi uJesu ungudokotela omkhulu nokuthi unguye “Izolo, namuhla, naphakade,” asisoze samhlukanisa yedwa nabagulayo. Ukube besikholelwa ngempela emandleni eSakramente naseGameni likaJesu, besingeke sibafihle ngamahloni! Yeka ukuthi kuncane kangakanani ukuzinikela nemikhuba eyabuyisa ngokuyisimangaliso izinhlupho nezifo eziwumshayabhuqe ezikhathini ezedlule… kepha thina siyisizukulwane esikhanyiselwe! Isayensi iyodwa ingasisindisa! UMbuso wazi kangcono!

Umpristi engimaziyo uthumele umyalezo eluleka abathembekile ukuthi basebenzise Amanzi Angcwele ekubasizeni bona nemindeni yabo ekuvikelekeni kulesi sifo. Ubalule amagama enkambiso yokukhipha amadlozi ngamanzi aNgcwele kanye noSawoti oNgcwele ukuthi…

… Xosha imimoya emibi futhi uqede ukugula, ukuze yonke into esemakhaya nakwezinye izakhiwo zabathembekile efafazwa ngalamanzi, isuswe kukho konke ukungcola futhi ikhululwe kukho konke ukulimala. Makungabikho moya wokutheleleka futhi akukho moya ophethe izifo osele kulezi zindawo. -Isiko elivela enkambisweni yamaRoma, webokaytweb.com

Kepha wathuliswa. Esikhundleni sokufafaza abathembekile ngamanzi aNgcwele siwathele phansi. Yebo, uyalibona lisihwamuka likhona phambi kwamasonto ethu angenalutho — eduze kweziqobelo ezinyathelwe, izindondo ezigqwalayo ezigqwalayo, nobuhlalu be-rosari ephukile.

IJerusalema lalingenamuntu, njengehlane; akukho neyodwa ingane yakhe eyangena noma yaphuma. Indlu engcwele yanyathelwa, kanti abezizwe babesenqabeni… Injabulo yayingasekho kuJakobe, nomtshingo nehabhu kwathula kwathi cwaka. (1 Macc 3:45)

Asebenza kanjani amazwi kaSt.John Henry Newman ekuqondaneni okuphula inhliziyo:

… Uma kuzoba noshushiso, mhlawumbe luyobe selukhona; khona-ke, mhlawumbe, lapho sonke sonke kuzo zonke izingxenye zeLobukholwa sihlukene phakathi, futhi sinciphe kangaka, sigcwele uqhekeko, sisondele kakhulu ekuhlubukeni. Lapho siziphonsa emhlabeni futhi sincike ekuvikelekeni kuwo, futhi sesinakho sancama ukuzimela kwethu namandla ethu, khona-ke [Umphikukristu] uyosivuthela ngolaka aze afike lapho uNkulunkulu emvumela khona. —USt. UJohn Henry Newman, Intshumayelo IV: Ukushushiswa Komphik'ukristu

Okukodwa kwe imibhalo yokuqala balesi siphambuko, ngemuva nje kweSiphepho uKatrina, kwakuyisixwayiso mayelana nophawu "lweminyaka engamashumi amane", ngenkathi sicaphuna uHezekeli:

Maye kubelusi bakwa-Israyeli abekade bezalusa! Awuzange uqinise ababuthakathaka noma welaphe abagulayo noma ubophe abalimele. Awubuyisanga abadukile noma wafuna elahlekile… Ngakho-ke bahlakazeka ngokuswela umalusi, baba ngukudla kwazo zonke izilwane zasendle. (Hezekeli 34: 1-11)

… Abaholi abanjalo abafundisi abashisekayo abavikela imihlambi yabo, kunalokho bafana namasosha abaleka ngokukhosela ngokuthula lapho kuvela impisi… Lapho umfundisi esaba ukugomela okulungile, akaze afulathele abaleke ukuthula? —USt. UGregory Omkhulu, Umq. IV, Imfundo yamahora, iphe. I-343

Omunye umboni ongumKatolika wangitshela ukuthi uJesu uzwakale kuye ngokuzwakalayo kamuva nje: "Ngane yami, nginguMelaphi weqiniso noMelaphi wayo yonke imiphefumulo kodwa yimi kuphela udokotela ongavunyelwe ukunakekela iziguli zami." 

O, uma ngingahle ngibuze uMhlengi oNgcwele, njengoba umprofethi uZachary enza emoyeni, 'Ayini lamanxeba asezandleni zakho?' impendulo ibingangabazeki. 'Ngalezi ngalimala endlini yalabo ababengithanda. Ngalimala abangani bami abangenzanga lutho ukungivikela futhi, ngazo zonke izikhathi, bazenza abahlanganyeli bezitha zami. ' Lesi sihlamba singabhekiswa kumaKhatholika abuthakathaka nawesabekayo kuwo wonke amazwe. —UPAPPI PIUS X, Ukushicilelwa kwesinqumo sezimfanelo ezinhle zobuqhawe zikaSt. Joan wase-Arc, njll., Disemba 13, 1908; v Vatican.va

Kubonakala kimi-ke-ke ukuthi sekusele umbambi wokugcina oyedwa, futhi ngupapa uqobo:

U-Abrahama, ubaba wokholo, kungokholo lwakhe idwala elibamba izinxushunxushu, isikhukhula esidala sokubhujiswa, ngakho-ke sigcina indalo. USimon, owokuqala ukuvuma ukuthi uJesu unguKristu… manje uba ngenxa yokholo luka-Abrahama, olwenziwa lube musha kuKristu, idwala elimelene negagasi elingcolile lokungakholwa nokubhujiswa kwalo komuntu. —UPOPE BENEDICT XVI (UKhadinali Ratzinger), Sibizelwe eSidlweni, Ukuqonda iSonto Namuhla, Adrian Walker, Tr., K. 55-56

Ngenkathi isikhundla sikaPeter "sikhona" ngokuya ngemfundiso yeSonto, lokho akusho ukuthi lowo osesihlalweni sobukhosi akakwazi ukucindezelwa.

Ngabona omunye wabalandela bami ebalekela izidumbu zabafowabo. Uyophephela ezicashile ndawo ndawo; ngemuva kokuthatha umhlalaphansi isikhashana uzofa kabuhlungu. Ububi bomhlaba obukhona manje busekuqalekeni kosizi okumele lwenzeke ngaphambi kokuphela komhlaba. —UPAPPI PIUS X, Isiprofetho samaKatolika, iphe. I-22

Ngakho-ke, ngenkathi ngiqala lolu chungechunge ngesonto eledlule, ngezwa uMama wethu encenga ukuthi sithandaze kakhulu kunakuqala kubelusi bethu.

 

UKULUNGISELELA ISIPHEPHELO

Ngifuna ukuvala ngokwabelana ngento eyodwa ehlobene nohambo lwangaphakathi olwenze isisekelo salokhu kubhalwa. Ngemuva kweSiphepho uKatrina, ngaba nokuhlangenwe nakho okujulile ezinsukwini ezinhlanu lapho mina nompristi wakuleyo parishi yaseLouisiana sathola khona konke “engikubhalile”"amacembe" amane lokho kungakha "imbali yesiprofetho" yalokho manje okungaphezu kwemibhalo eyi-1500.

Phakathi kwalezo zinsuku ezinhlanu phansi kwamaRockies aseCanada, ngaba "nombono" wangaphakathi ngenkathi ngithandaza phambi kweSidlo Esingcwele. Lo mbono usibuyisa futhi ekuqaleni kwalokhu kubhalwa nokuthi uNkulunkulu uzonikeza kanjani isiphephelo eyabantu baKhe bobabili ngokomoya nangokwenyama ezikhathini ezizayo. Ngivumele ngethule lowo mbono kuqala ngalokhu kuqonda okuyisisekelo okuvela kuPapa St. Paul VI:

Kukhona ukungakhululeki okukhulu, ngalesi sikhathi, emhlabeni naseSontweni, futhi lokho okukhulunywa ngakho ukukholwa… Ngezinye izikhathi ngifunda indima yeVangeli yezikhathi zokuphela futhi ngiyafakazela ukuthi, ngalesi sikhathi, ezinye izimpawu zalokhu kuphela ziyavela… Okungishayayo, uma ngicabanga ngezwe lamaKhatholika, ukuthi ngaphakathi kobuKatolika, kubonakala kwesinye isikhathi -ukuhlela indlela yokucabanga engeyona eyamaKatolika, futhi kungenzeka ukuthi kusasa lo mcabango ongewona owamaKatolika ngaphakathi kobuKatolika, uzokwenza kusasa yiba namandla. Kepha akusoze kwamela umcabango weSonto. Kuyadingeka ukuthi umhlambi omncane uyaphila, noma ngabe incane kangakanani. —I-POPE PAUL VI, Imfihlo Paul VI, UJean Guitton, k. 152-153, Reference (7), k. ix.

 

Umbono wemiphakathi efanayo

(ishicilelwe okokuqala ngoSepthemba 14, 2006 ku
Umkhosi wokuphakanyiswa kwesiphambano futhi eve of the
Isikhumbuzo Senkosikazi Yethu Yosizi)  

Ngabona ukuthi, phakathi nokuwa okubonakalayo komphakathi ngenxa yezehlakalo eziyinhlekelele, "umholi womhlaba" uzothula isixazululo esingahlonipheki ezinxushunxushwini zezomnotho. Lesi sixazululo sizobonakala singaphilisi nje kuphela lezi zingqinamba zomnotho, kepha nesidingo esijulile senhlalo yomphakathi, leso isidingo umphakathi. Ngabona masinyane ukuthi ubuchwepheshe kanye nokushesha kokuphila kudale indawo yokuhlala yodwa nesizungu—inhlabathi ephelele Okwe new umqondo womphakathi ozovela. Empeleni, ngabona ukuthi kungaba yini “Imiphakathi ehambisanayo” emiphakathini yamaKrestu. Imiphakathi yamaKrestu ngabe isivele isungulwe ngokusebenzisa “ukukhanya” noma “Isixwayiso” noma mhlawumbe kungekudala (bezingavunyelwa amandla omusa kaMoya oNgcwele, zivikelwe ngaphansi kwengubo kaMama Obusisiwe.)

Ngakolunye uhlangothi, “imiphakathi ehambisanayo,” izokhombisa izindinganiso eziningi zemiphakathi yamaKrestu — ukwabiwa ngokufanele kwezinsizakusebenza, uhlobo oluthile lokomoya nokukhuleka, ukucabanga okufana nokuhlangana kwezenhlalo kwenziwe kwaba nokwenzeka (noma kwaphoqelelwa ukuba kube khona) ngezihlanzeko ezandulele, ezazingaphoqa abantu ukuthi bahlangane. Umehluko kungaba yilokhu: imiphakathi ehambisanayo izobe isuselwa enkambisweni entsha yenkolo, eyakhiwe ezincwadini zokuziphatha ezihlelekile futhi ezihlelwe amafilosofi amaNew Age namaGnostic. Futhi, le miphakathi izophinde ibe nokudla nezindlela zokusinda ngokunethezeka.

Isilingo samaKrestu sokuwelela ngaphesheya sizokuba sikhulu, lapho sizobona imindeni ihlukana phakathi, obaba bephendukela emadodaneni, amadodakazi evukela omama, imindeni imelene nemindeni (bheka uMarku 13:12). Abaningi bazokhohliswa ngoba imiphakathi emisha izoqukatha imibono eminingi yomphakathi wamaKristu (bheka iZenzo 2: 44-45), futhi nokho, zizoba yizinto ezingenalutho, ezingenaNkulunkulu, ezikhanya ekukhanyeni okungamanga, ezigcinwe ndawonye ngokwesaba ngaphezu kothando, futhi ziqiniswe ngokufinyelela okulula kuzidingo zempilo. Abantu bazokhohliswa umbono omuhle-kepha bagwinywe ngamanga. (Azoba ngamaqhinga kaSathane lawo, ukulingisa imiphakathi yamaKrestu eqiniso, futhi ngalomqondo, kwakheke ibandla eliphikisayo).

Njengoba indlala nokubandlululwa kukhuphuka, abantu bazobhekana nokukhetha: bangaqhubeka nokuhlala bengavikelekile (uma bekhuluma ngokwabantu) bethembela eNkosini kuphela, noma bangakhetha ukudla kahle emphakathini owemukelayo futhi obonakala uphephile. (Mhlawumbe enye “uphawu”Kuzodingeka ukuthi ube yingxenye yale miphakathi — okusobala kodwa Ukuqagela okunengqondo engikususile (cf IsAm 13: 16-17)).

Labo abenqaba le miphakathi ehambisanayo bazothathwa njengokungaxoshwa kuphela, kepha izithiyo kulokho abaningi abazokhohliswa kukholelwa "ukukhanyiselwa" kobukhona besintu — isisombululo sesintu esisenkingeni futhi sidukile. (Futhi lapha futhi, ubuphekula kungenye into ebalulekile yohlelo lwamanje lwesitha. Le miphakathi emisha izothokozisa amaphekula ngale nkolo yezwe entsha ngaleyo ndlela ilethe “ukuthula nokulondeka” okungamanga, ngalokho-ke, amaChristian azoba "amaphekula amasha" ngoba aphikisana "nokuthula" okwasungulwa ngumholi womhlaba.)

Noma ngabe abantu sebesizwile manje isambulo emiBhalweni maqondana nobungozi benkolo ezayo yomhlaba (cf IsAm 13: 13-15), ukukhohlisa kuzokholisa kangangokuthi abaningi bazokholwa UbuKatolika bube yileyo nkolo "embi" yomhlaba esikhundleni salokho. Ukubulala amaKrestu kuzoba "isenzo sokuzivikela" esizwakalayo egameni "lokuthula nokuvikeleka".

Ukudideka kuzoba khona; konke kuzohlolwa; kodwa insali ethembekile izonqoba. —Isusela emuva Amacilongo Esixwayiso - Ingxenye V


 

… Uma sifunda kodwa isikhashana izimpawu zesikhathi samanje, izimpawu ezisongelayo zesimo sethu sezepolitiki kanye nezinguquko, kanye nenqubekela phambili yempucuko kanye nokuqhubekela phambili kokubi, okuhambisana nenqubekela phambili yempucuko kanye nokutholwe kulokho okubhaliwe Ukuhleleka, asikwazi ukwehluleka ukubona ukusondela kokuza komuntu wesono, kanye nezinsuku zokubhujiswa ezabikezelwa nguKristu… Umbono onegunya kunawo wonke, nalowo obonakala uhambisana kakhulu nomBhalo Ongcwele, ngukuthi, emva kokuwa koMphikukristu, iSonto LamaKatolika lizophinde lingene enkathini yokuchuma nokunqoba.   -Ukuphela Kwezwe Lamanje Nezimfihlakalo Zempilo Yesikhathi Esizayo, UFr. UCharles Arminjon (1824-1885), k. 56-58; ISophia Institute Press

Bantu bami, isikhathi senu manje sokuzilungiselela ngoba ukuza komphikukristu sekusondele… Nizoklaba futhi nibalwe njengezimvu ngabaphathi abasebenzela lo mesiya wamanga. Ungazivumeli ukuba ubalwe phakathi kwabo ngoba lapho-ke uvumela ukuwela kulolu gibe olubi. Yimina uJesu onguMesiya wakho weqiniso futhi angizibali izimvu Zami ngoba uMalusi wakho wazi wena ngamunye ngegama. —UJesu kuthiwa waya kuJennifer, Agasti 10, 2003, Mashi 18, 2004; amazwifromjesus.com

… Umphik'ukristu ubonakaliswa ngokuhlaselwa okunamandla kokholo ezwini likaNkulunkulu. Ngokusebenzisa izazi zefilosofi eziqala ukunikeza ukubaluleka okukhethekile kusayensi bese zicabanga, kukhona ukuthambekela kancane kancane kokwenza ubuhlakani bomuntu kuphela njengokuphela kweqiniso. Kuzalwa amaphutha amakhulu wefilosofi aqhubeka phakathi namakhulu eminyaka kuye ezinsukwini zakho… Ngalesi sizathu, ngikunikela ekuvikelekeni okunamandla kwalezi zingelosi eziyizingelosi kanye nezingelosi zakho ezingabaqaphi, ukuze uqondiswe futhi uvikelwe emzabalazweni osuqhutshwa manje phakathi kwezulu nomhlaba, phakathi kwepharadesi nesihogo, phakathi kukaSanta Michael Ingelosi enkulu noLucifer uqobo, ozovela maduzane ngawo wonke amandla oMphikukristu. —Umama wethu kusolwa uFr. UGobbi, n. 407, "Inombolo Yesilo: 666", k. 612, uHlelo lwe-18; bona futhi umyalezo ngoSepthemba 29, 1995

 

KUFUNDWA OKUFUNDILE

OPapa kanye ne-New World Order

 

Inhliziyo Yami Engaphelele iyoba yisiphephelo sakho
nendlela ezokuholela kuNkulunkulu.
--Ukuvela kwesibili, ngoJuni 13, 1917,

Isambulo Sezinhliziyo ezimbili ezikhathini zanamuhla,
www.ewtn.com

 

Ukuhamba noMark in The Manje iZwi,
chofoza isibhengezo esingezansi ukuze ubhalise.
I-imeyili yakho ngeke yabiwe nanoma ngubani.

 
Imibhalo yami ihumushelwa kuyo French! (UMerci Philippe B.!)
Pour lire mes écrits en français, isikhashana uzobona le drapeau:

 
 
Phrinta Friendly, PDF & Imeyili

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 Ephikisa umbono wokuthi akayena, uDokotela weSonto uSt. Robert Ballarmine wathi: “Ngawo wonke amaKatolika abona ukuthi Umphikukristu uyindoda eyodwa, kodwa zonke izihlubuki ezishiwo ngaphambili, ngendlela eyehlukile kubo, bafundise Umphikukristu ukuthi angabi umuntu oyedwa, kodwa kunalokho umphik 'ukristu abe yisihlalo sobukhosi esisodwa, noma umbuso wobushiqela, noma usihlalo wabaphostoli walabo abaphethe iSonto (lamaKatolika). ” -I-Opera Omnia, Isikhalazo ngoRoberti Bellarmini. UDe Controversiis, uChristianae Fidei; kucashunwe ku- Umphikukristu Nezikhathi Zokugcina, UMfu Joseph Iannuzzi, k. 13
2 UMama wethu ku-Sr. Agnes Sasagawa wase-Akita, eJapan, ngo-Okthoba 13, 1973
3 Mashi 13, 2020, ISouth China Morning Post; I-Wikipedia.com
4 Regis Flaherty, usuthink.com
5 bheka Umgunyathi Ozayo
6 Ephreli 6, 2020; ukucindezela.com
7 qhathanisa Isexwayiso esedlule
8 “Bantwana, yihora lokugcina leli; futhi njengoba nje nizwile ukuthi umphikukristu uyeza, ngakho manje sekuvele abaphikukristu abaningi. Ngakho-ke siyazi ukuthi leli yihora lokugcina. ” - 1 Johane 2:18
9 U-Evangelii Gaudium, hhayi. 3
Posted in IKHAYA, IZILINGO EZINKULU.