Ibhubesi Lwethu Elimncane

 

NGOMKHOSI WOMCABANGO OYINGQONDO
YENTOMBI EBUSISIWE UMARIYA

 

KUZE KUKHONA manje (okusho ukuthi, eminyakeni eyishumi nane edlule yalesi siphambuko), ngibeke le mibhalo “ngaphandle lapho” ukuze kufundwe yinoma ngubani, okuzoqhubeka kunjalo. Kepha manje, ngiyakholelwa engikubhalayo, futhi engizokubhala ezinsukwini ezizayo, kuhloselwe iqembu elincane lemiphefumulo. Ngiqonde ukuthini? Ngizovumela iNkosi yethu ukuthi iziphendulele:

Bonke bamenyiwe ukujoyina ibutho lami elikhethekile lokulwa. Ukuza kombuso wami kumele kube ukuphela kwenjongo yakho empilweni. Amagama Ami azofinyelela inqwaba yemiphefumulo. Themba! Ngizonisiza nonke ngendlela eyisimangaliso. Ungayithandi induduzo. Ungabi ngamagwala. Ungalindi. Bhekana neSiphepho ukusindisa imiphefumulo. Zinikele emsebenzini. Uma ungenzi lutho, ushiya umhlaba kuSathane futhi wona. Vula amehlo akho ubone zonke izingozi ezithi ziyizisulu futhi zisongele imiphefumulo yakho. —UJesu ku-Elizabeth Kindelmann, Ilangabi Lothando, pg. 34, ekhishwe yi-Children of the Father Foundation; Imprimatur UMbhishobhi Omkhulu uCharles Chaput

UJesu Uyeza! Ekhanda laleli butho elikhethekile lokulwa elungisa indlela nguNkosikazi Wethu. Iqembu lincane ngoba bambalwa abasabelayo ocingweni lakhe;[1]I-Matt 7: 14 ibhendi incane ngoba bambalwa abamukela imibandela; amandla mancane ngoba bambalwa ababhekana nesiphepho emiphefumulweni yabo kakhulu iSiphepho esisakazeka emhlabeni wonke. Imvamisa yilabo abenqaba “izibonakaliso zezikhathi”…

… Labo bethu abangafuni ukubona amandla aphelele wobubi futhi abafuni ukungena ku-Passion yakhe. —UPOPE BENEDICT XVI, iCatholic News Agency, iVictoria City, ngo-Ephreli 20, 2011, General Audience

Incane inombolo yalabo abangizwisisayo nabangilandelayo… —UNkosikazi wethu waseMedjugorje, umyalezo okusolwa ukuthi uya kuMirjana, ngoMeyi 2, 2014

Siphila ngokweqiniso njengasezinsukwini zikaNowa lapho abaningi bebanjelwe "ukuthenga nokuthengisa," befuna ukunethezeka komhlaba kunokulungiselela iSiphepho Esikhulu (lokho kusondele kakhulu, umuntu angalizwa iphunga le-nitrogen emaconsi alo wobulungiswa). Ngokumangazayo, ngibona sengathi lo mbhalo uzoba, kwabanye, i isimemo sokugcina ukujoyina i-Our Lady's Little Rabble-labo abazokwenza kuholele ukumangalelwa ngamandla obumnyama. Ngakho-ke, lo mbhalo uyisikhalazo salowo omemeza ehlane:

Lungisani indlela yeNkosi, lungisani imikhondo yayo. (IVangeli layizolo)

Kuyisikhalo sokuthi, enhliziyweni yayo, yisikhalazo ukwethemba: ekugcineni ukunikela komuntu uqobo futhi okuphelele fiat kuNkulunkulu bese unikezela izintambo zomphefumulo womuntu kuMama Wethu ukuze alandele ukuhola kwakhe. Ngoba yena nenzalo yakhe banikezwe umsebenzi wokuchoboza ikhanda lenyoka ukwenza indlela yokubusa kukaKristu (cf namuhla Ukufunda Kokuqala).

If UJesu Uyeza, ubulindele okungaphansi? Ngabe ubucabanga ukuthi siyizibukeli nje zomcimbi omkhulu kunayo yonke kusukela ekuvukeni?

 

IBHANJANA LAKHO LIKAZALWANE

Emehlweni omhlaba, le "mpi ekhethekile yokulwa" ayilutho. Singabafokazi ezweni langaphandle. Sizithola sizungezwe umhlaba onobutha noNkulunkulu nakho konke akumele. Sifana ncamashi nama-Israyeli ezinsukwini zikaGideyoni.

Ezungezwe amabutho akwaMidiyani, uGideon wakhuluma namasosha akhe angama-32,000 XNUMX njengoba uMama Wethu eke wakhuluma kulo lonke iSonto eFatima, kwathi phakathi nawo wonke amashumi eminyaka kuze kube yilolu bizo lokugcina ngalelihora lamanje:

“Uma umuntu esaba noma ethukile, makahambe! Makasuke entabeni yakwaGileyadi. ” Amasosha ayizinkulungwane ezingamashumi amabili nambili ahamba, kepha kwasala izinkulungwane eziyishumi. INkosi yathi kuGideyoni: “Asekhona amasosha amaningi kakhulu. Baholele emanzini bese ngiya test bona bakho lapho. Uma ngikutshela ukuthi indoda ethile izohamba nawe, kufanele ihambe nawe. Kepha akekho umuntu ozohamba uma ngikutshela ukuthi akafanele. Ngenkathi uGidiyoni eholela amasosha emanzini, iNkosi yathi kuye: Wonke umuntu oqaqa amanzi njengenja uyenza ngolimi lwakhe uyakumbeka yedwa; futhi wonke umuntu oguqa ngamadolo ukuphuza ephakamisa isandla emlonyeni wakhe uzombeka eceleni yedwa. Labo abaxhapha amanzi ngezilimi zabo babengamakhulu amathathu, kodwa wonke amanye amasosha aguqa phansi aphuza amanzi. INkosi yathi ku UGideon: Ngosizo lwe- amakhulu amathathu oxhapha amanzi ngiyakusindisa, nginikele namaMidiyani esandleni sakho. ” (AbaHluleli 7: 3-7)

Abangama-300 yilabo abathi, babeka phansi ukwesaba kwabo, babeka eceleni ukunemba kwezepolitiki, futhi bazithobe ngobuso phansi, bazibeka emaphethelweni eLiving Waters. Abavumeli induduzo ingene phakathi kwabo noMfula wokuPhila, ngisho nezabo izandla (okungukuthi, izinto ezinhle ezinganikelwa noma kanjani); abesabi uku bahlupheke, ukuzivumela ukuthi bathole "ukungcola" okuncane ngenxa yocingo. Yilabo ababeke phansi izikhali zabo zemvelo—lezo zinanyathiselwa lapho babeka khona ukuphepha kwabo ngisho nokholo (imali, ubuhlakani, iziphiwo zemvelo, impahla, izinto ezibonakalayo, njll.). Ngaphezu kwalokho, yilabo abane ukholo luye lwavivinywa kuleli papa lamanje kepha abaphendukelanga uPapa (okungukuthi ingxenye yesivivinyo, njengoba uzobona ngomzuzwana).

Ngoba impi esesandleni ekugcineni kufanele xosha amandla obumnyama ngenhloso yokusiza ukuletha uMbuso kaNkulunkulu.

Ngoba, yize sisenyameni, asilwi ngokwenyama, ngoba izikhali zempi yethu akuzona ezenyama kodwa zinamandla amakhulu, ziyakwazi ukubhubhisa izinqaba. (2 KwabaseKorinte 7: 3-4)

Ngamanye amagama, uRabble ubizelwa ukuthi enze okuphambene ngokuphelele nokuthambekela kwabo okunengqondo-ukuhamba ngokholo, hhayi ngokubona-ngokulandela ngqo ezinyathelweni zeNkosikazi Yethu njengoba ehlebela imiyalo yakhe:

UGideyoni wahlukanisa amadoda angamakhulu amathathu aba yizinkampani ezintathu, wawanika onke izimpondo, nezimbiza ezingenalutho, nezibani ezingaphakathi kwezimbiza. “Ngibhekeni nilandele ukuhola kwami,” ebatshela. “Ngizoya emaphethelweni ekamu, futhi njengoba ngenza, nawe kufanele wenze kanjalo.” (AbaHluleli 7: 16-17)

Lawa maqembu amancane amathathu (akhiwe yinsali yabefundisi, ezenkolo kanye nabantu abavamile) azohola icala elizoqala mpumputhe uSathane. Ngaphakathi kwezinhliziyo zabo, bazothwala iLangabi Lothando, okuyi Isipho Sokuphila Intando Yaphezulu (engizokuchaza futhi ngikusize ukuba ukwamukele ezinsukwini ezizayo)…

… Ilangabi Lami Lothando… nguJesu uqobo. - UMama wethu ku-Elizabeth Kindelmann, ngo-Agasti 31, 1962

Inhloso yezikhathi esiphila kuzo manje ukuvumela imiphefumulo ethile ukuthi ithole lesi Sipho njengabantu ngabanye ukulungiselela isikhathi lapho umhlaba wonke uzosithola. —UDaniel O'Connor, Umqhele wobungcwele: Kusambulo sikaJesu kuLuisa Piccarreta, ikhasi. 113 (Uhlobo Oluhle)

Uphondo luyinkemba kaMoya, okuyiZwi namandla kaNkulunkulu; imbiza ikhombisa impilo ethulile, efihliwe yokuthobeka okufanele siyiphile ngokulingisa uMama Wethu kuze kufike umzuzu lapho "Owesifazane wembethe ilanga" emenza angene ingxenye emnyama yeSiphepho:

UGideyoni namadoda ayikhulu ayenaye bafika emaphethelweni ekamu ekuqaleni komlindo ophakathi, emva kokulungiswa konogada. Bashaye izimpondo baphula izimbiza ababeziphethe. Lapho lezi zinkampani ezintathu sezishaye izimpondo zazo futhi zaphula izimbiza zazo, zathatha izimbaqa ngezandla zazo zangakwesokhohlo, nangakwesokudla izimpondo ezazizishaya, zamemeza zathi: “Inkemba kaJehova nekaGideyoni!” (“NgeNkosi yethu noMama wethu!” AbaHluleli 7: 19-20)

Ngalokho, amabutho akwaMidiyani aphazamiseka futhi aqala ukuhlaselana!

Kuzoba yisimangaliso esikhulu sokukhanya okuphuphuthekisa uSathane… Isikhukhula esikhulu sezibusiso esiseduze nokuzamazamisa umhlaba kumele siqale ngenani elincane lemiphefumulo ethobeke kakhulu. -UMama wethu ku-Elizabeth, www.asibioft.org

Lapha, siphendukela ephusheni likaSt. John Bosco elibonakala lichaza indawo:

Ngalesi sikhathi, kuba nokudlikizela okukhulu. Yonke imikhumbi kuze kube yileso sikhathi eyayilwa nomkhumbi kaPapa ihlakazekile; ziyabaleka, zishayisane, zihlephuleke izicucu. Abanye bayacwila bazame ukucwilisa abanye. Imikhumbi emincane eminingana eyayilwele ngesibindi umjaho kaPapa ukuthi ibe ngeyokuqala ukuzibophezela kulawo makholomu amabili [oMthendeleko noMariya]. Eminye imikhumbi eminingi, ihlehlile ngokwesaba impi, ibuka ngokuqapha isuka kude; ukuphihlazeka kwemikhumbi ephukile esakazeke ezivunguvungwini zolwandle, nabo bahamba ngomkhumbi ngobuqotho kulawo makholomu amabili, futhi lapho bewafinyelele, bazenza basheshe izingwegwe zilenga kubo futhi bahlala bephephile , kanye nomkhumbi omkhulu, okuyiPapa kuwo. Phezu kolwandle kubusa ukuthula okukhulu. -ESt. John Bosco, qhathanisa zombiegamesonline.org 

Yebo, labo abebelokhu behlasela uPapa - abangaphakathi nabangaphandle kweSonto - bathobekile futhi imikhumbi yabo yokuziqhenya yaphuka ngokuphelele. I-Little Rabble yethu kaMama ivikeleka ngokuqinile ezinsikeni zeNkosi yethu noMama Wethu. Labo abanye okuthi, yize bengazange benqabe inkolo, noma kunjalo, bahlala ocingweni ngenxa yokwesaba nokwesaba, bajoyina iRabble, yize benosizi olujulile futhi ukuzisola ngokungathembeli ngokuphelele eNkosini. Ngokuphazima kweso, kuba khona “ukuzola okukhulu” —umzuzu wokubuyisa in Iso Lesiphepho lapho imiphefumulo izobekwa uphawu lwesiphambano emabunzini abo:

Ungalimazi umhlaba noma ulwandle noma izihlahla, size sibeke uphawu ezincekwini zikaNkulunkulu wethu emabunzini azo. (IsAm 7: 3)

Yihora le- ukubuya kwaMadodana Alahlekile; yi- Ihora loMusa ngaphambi kukaJehova Ihora Lobulungiswa.

“Kumele wazi ukuthi ngihlala ngizithanda izingane zami, izidalwa zami engizithandayo, ngangizikhiphela ngaphakathi ukuze ngingaziboni zishaywa; kakhulu, ukuthi ezikhathini ezinzima ezizayo, ngizibeke zonke ezandleni zikaMama waseZulwini — Ngizinikele Kuye, ukuze Angigcinele zona ngaphansi kwengubo Yakhe ephephile. Ngizomnika bonke labo Azobafuna; ngisho nokufa ngeke kube namandla kulabo abazogcinwa nguMama. ” Manje, ngenkathi esasho lokhu, uJesu wami othandekayo wangikhombisa [kanjani]… Uphawule izingane zaKhe ezithandekayo nalabo okungamele bathintwe yiziswebhu. Noma ngabe ngubani uMama wami waseZulwini amthintayo, izishayo zazingenamandla okuthinta lezo zidalwa. UJesu omnandi wanika uMama wakhe ilungelo lokuletha noma ngubani athanda ukuphepha. —UJesu waya eLuisa Piccarreta, ngoJuni 6, 1935; Umqhele wobungcwele: Kusambulo sikaJesu kuLuisa Piccarreta nguDaniel O'Connor, k. 269 ​​(Uhlobo Oluhle)

 

KHETHWE

Lokhu kusho ukuthi i-Little Lady's Rabble yethu ayiyona into ekhethekile… osanda kukhethwa.

Futhi uyakumema.

Yini okufanele uyenze? Into yokuqala ukuthi, manje, uthi "yebo" -ifat. Ukuthandaza into enjengale: 

Nkosi, ngiziveza kuwe njengamanje, njengoba nginjalo. Futhi owami “njengami” ufana noMathewu njengoba ayehleli etafuleni lakhe eqoqa intela; noma njengoZakewu ecashe esihlahleni; noma njengalowo olele ephingayo osolwa ngokungcola; noma njengesela elihle elenga ngentambo; noma njengoPeter ememezela, “Suka kimi, ngokuba ngiyindoda enesono, Nkosi. ” [2]ULuka 5: 8 Kubo bonke laba, Wamukele eyabo ethi “Ngithathe njengoba nginjalo.” Ngakho-ke, ngesenzo esiqinile sentando yami, ngikunikeza wena manje konke engiyikho, njengoba nginjalo. Ngale ndlela, nami ngithatha uMariya njengoMama wami, lowo ombeke emva kwakho, ekhanda lebutho laKho laseZulwini. Ngalokho, Nkosi, ngiyakhuleka: “Yini okufanele siyenze, ukuze senze imisebenzi kaNkulunkulu?” [3]John 6: 28

Ngizochaza “izinyathelo zokuqala” ezithile kule mibhalo embalwa elandelayo bese ngabelana ngento enamandla eyenzeke kimi ngenyanga edlule. Okwamanje, ngikushiya naleli zwi elivela kuMama Wethu engalithola eminyakeni eyisishiyagalombili eyedlule kukhona umqondisi wami wezomoya. Kuyindlela ye- Manje iZwi ngehora lamanje…

Bancane, ningacabangi ukuthi ngoba nina, insali, nibancane ngenani kusho ukuthi nikhethekile. Kunalokho, ukhethiwe. Ukhethiwe ukuletha Izindaba Ezinhle emhlabeni ngehora elibekiwe. Lokhu kungukunqoba inhliziyo yami ekulindele ngokulangazela okukhulu. Konke sekuhleliwe manje. Konke kuhamba. Isandla seNdodana yami sikulungele ukuhamba ngendlela yobukhosi. Linake izwi lami. Nginilungiselela, bancane bami, ngaleli Hora Elikhulu Lomusa. UJesu uyeza, eza njengokuKhanya, ezovusa imiphefumulo ecwile ebumnyameni. Ngoba ubumnyama bukhulu, kodwa ukukhanya kukhulu kakhulu. Lapho uJesu efika, okuningi kuzovela ekukhanyeni, futhi ubumnyama buyohlakazeka. Kungaleso sikhathi-ke lapho uzobe uthunyelwa, njengabaPhostoli bakudala, ukuqoqela imiphefumulo ezingutsheni zami zoMama. Linda. Konke sekumi ngomumo. Bhekani futhi nithandaze. Ungalokothi ulahle ithemba, ngoba uNkulunkulu uthanda wonke umuntu.

 

 

INew Word iyinkonzo yesikhathi esigcwele leyo
iyaqhubeka ngokweseka kwakho.
Akubusise, futhi ngiyabonga. 

 

Ukuhamba noMark in The Manje iZwi,
chofoza isibhengezo esingezansi ukuze ubhalise.
I-imeyili yakho ngeke yabiwe nanoma ngubani.

Phrinta Friendly, PDF & Imeyili

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 I-Matt 7: 14
2 ULuka 5: 8
3 John 6: 28
Posted in IKHAYA, INTANDO YANKULUNKULU.