Indlu Engaphansi

NGAPHAMBILI Ukuvuma namuhla, isithombe senkundla yempi safika engqondweni.

Isitha siqhumisa imicibisholo nezinhlamvu kithi, sihlasela ngenkohliso, ngezilingo nangokusola. Sivame ukuzithola silimele, sopha futhi sikhubazekile, sizitotobela emiseleni.

Kepha uKristu usidonsela eBunker of Confession, bese… uvumela ibhomu lomusa wakhe liqhume endaweni yomoya, libhubhise ukuzuza kwesitha, libuyise ukwesaba kwethu, lisiphinde lisigqokise kulezo zembatho zokomoya ezisenza sikwazi ukuhlanganyela futhi labo "ubukhulu namandla," ngokholo nangoMoya oNgcwele.

Sisempini. Ikona ukuhlakanipha, hhayi ubugwala, ukuya njalo eBunker.

ZONKE IZINHLOBO umzuzwana lapha,

Kufanele kube ngumfanekiso waphakade.

THE amagama ka ISt. Elizabeth Anne Seton qhubeka nokukhala ekhanda lami:

Be above the vain fears of nature and efforts of your enemy. You are children of eternity. Your immortal crown awaits you, and the best of Fathers waits there to reward your duty and love. You may indeed sow here in tears, but you may be sure there to reap in joy. (Kusuka engqungqutheleni kuye emadodakazini akhe okomoya)

UKUSETSHENZISWA…

Izimpilo zethu zifana nenkanyezi eshutha. Umbuzo – umbuzo ongokomoya –ukuthi le nkanyezi izongena kumuphi umjikelezo.

Uma sidliwa yizinto zalo mhlaba: imali, ukuvikeleka, amandla, izimpahla, ukudla, ucansi, izithombe zocansi… lapho-ke sifana nalesosibhakabhaka esivutha emkhathini womhlaba. Uma sidliwe nguNkulunkulu, lapho-ke sifana ne-meteor ebheke elangeni.

Nanku umehluko.

I-meteor yokuqala, edliwe yizilingo zomhlaba, ekugcineni ihlakazeka ize. I-meteor yesibili, njengoba idliwa noJesu iNdodana, ayihlakazeki. Esikhundleni salokho, kuqhuma ilangabi, kuncibilike kube yinto eyodwa neNdodana.

Owokuqala uyafa, abanda, abe mnyama, futhi angaphili. Lezi zinsuku zihlala, ziba yimfudumalo, ukukhanya, nomlilo. Owokuqala ubonakala umangalisa phambi kwamehlo omhlaba (okwesikhashana)… uze ube uthuli, unyamalale ebumnyameni. Lesi sakamuva sifihliwe futhi asinakwa, size sifinyelele emisebeni yeNdodana eqothulayo, ebanjwe ngunaphakade ekukhanyeni kwaKhe okuvutha nothando.

Futhi-ke, kunombuzo owodwa kuphela empilweni obalulekile: Yini engidlayo?

What profit would there be for one to gain the whole world and forfeit his life? (Math 16: 26)

ISIMEMEZELO SOKUZALWA

Baby UKevin Kyle Paul wazalwa ngoJanuwari 2, 2006 – ingane yethu yesikhombisa yamantombazane amathathu, futhi manje, abafana abane.

Ngiyabonga Nkosi!

UKevin Mallett

 

UKUTHOBEKA uyisiphephelo sethu.

Yindawo ephephile lapho uSathane engakwazi ukuheha amehlo ethu, ngoba ubuso bethu bubheke phansi. Asizulazuli, ngoba silele phansi. Futhi sithola ukuhlakanipha, ngoba ulimi lwethu luzolile.

NGOBUSUKU, futhi, ngibona ukuphuthuma ukususa noma yiziphi iziphazamiso nemikhuba engisabambelele kuyo. Kunomusa omningi lapho wokukwenza… umusa, ngiyakholelwa, kunoma ngubani ocela ngobuqotho.

Asikho isikhathi sokuchitha. Kumele siqale manje ukulungiselela okuzayo “njengesela ebusuku”. Futhi yini okuzayo?

Lowo onamehlo, bheka; ngubani onezindlebe, lalela.

 

 

THE INkosi iyabona izifiso yenhliziyo yethu. Ubona isifiso sethu sokulunga.

Ngakho-ke, naphezu kokwehluleka kwethu, ngisho nesono, ugijimela ukusigona… njengoba uBaba agijimela ukuyokwamukela indodana yolahleko, eyayimbozwe yihlazo lokuhlubuka kwakhe.

Ngakho-ke, uGabriyeli wamemezela kuMariya, "Ungesabi!"; isixuku esikhazimulayo samemezela kubelusi, "Ningesabi!"; izingelosi zombili zakhuthaza abesifazane ethuneni, "Ningesabi!"; kubafundi bakhe emva kokuvuka kwakhe, uJesu waphinda wathi, "Ungesabi."

INJABULO.

Izipho ezinkulu kunazo zonke namhlanje ekuseni ngeZakhe Presence.