Isikhathi Sokulila

Inkemba Evuthayo: Umcibisholo onamandla enuzi wadubula eCalifornia ngoNovemba, 2015
ICaters News Agency, (Abe Blair)

 

1917:

… Ngakwesobunxele kukaMama Wethu nangaphezudlwana, sabona iNgelosi iphethe inkemba evuthayo esandleni sayo sobunxele; ibenyezela, yakhipha amalangabi abukeka sengathi azoshisa umhlaba ngomlilo; kepha bafa bahlangana nobukhazikhazi obakhishwa nguMama Wethu buvela esandleni sakhe sokudla: ekhomba umhlaba ngesandla sakhe sokudla, iNgelosi yamemeza ngezwi elikhulu: 'Ukuhlanza, Ukuhlanza, Ukuthula!'- Sr. ULucia waseFatima, ngoJulayi 13, 1917

Qhubeka ukufunda

Ukusithwa KweNdodana

Umzamo wothile wokuthwebula “isimangaliso selanga”

 

Njengendlela ukucwiliswa usuzowela i-United States (njengocwezu lwezifundeni ezithile), bengilokhu ngizindla “isimangaliso selanga” okwenzeka e-Fatima ngo-Okthoba 13, 1917, imibala yothingo olwaluphotha kulo… inyanga ecwebezelayo emafulegeni amaSulumane, kanye nenyanga iNkosazana Yethu yaseGuadalupe emi phezu kwayo. Ngabe sengithola lokhu kuzindla namhlanje ekuseni kusukela ngomhlaka 7 April 2007. Kubukeka kimina siphila iSambulo 12, futhi sizobona amandla kaNkulunkulu ebonakaliswa kulezi zinsuku zosizi, ikakhulukazi Umama Wethu Obusisiwe - "Mary, inkanyezi ekhanyayo ememezela iLanga” (UPOPE ST. JOHN PAUL II, Umhlangano Nentsha e-Air Base yaseCuatro Vientos, Madrid, Spain, May 3rd, 2003)… Ngibona ukuthi angifanele ukuphawula noma ukuthuthukisa lokhu kubhala kodwa ngiphinde ngishicilele, ngakho-ke nakhu... 

 

UJESU wathi ku-St. Faustina,

Ngaphambi koSuku Lobulungiswa, ngithumela uSuku Lomusa. -Idayari Yesihe Saphezulu, hhayi. 1588

Lokhu kulandelana kwethulwa Esiphambanweni:

(UMUSA :) Sabe sesithi, “Jesu, ngikhumbule lapho ungena embusweni wakho.” Waphendula wathi kuye, “Amen, ngithi kuwe, namuhla uzokuba nami ePharadesi.”

(UBULUNGISA :) Kwasekusondele ihora leshumi nambili kwaba mnyama emhlabeni wonke kwaze kwaba yihora lesithathu ntambama ngenxa yokusithwa kwelanga. (Luka 23: 43-45)

 

Qhubeka ukufunda

Isexwayiso saseRwanda

 

Lapho livula uphawu lwesibili.
Ngezwa isidalwa esiphilayo sesibili sikhala.
“Woza ngaphambili.”
Kwaphuma elinye ihhashi, elibomvu.
Umgadi walo wanikwa amandla
ukususa ukuthula emhlabeni,

ukuze abantu bahlabane.
Futhi wanikwa inkemba enkulu.
(IsAm. 6: 3-4)

…sibona imicimbi yansuku zonke lapho abantu
babonakala bekhula benolaka
futhi unempi...
 

— UPAPA BENEDICT XVI, iHomily yePhentekoste,
Kwangathi i-27th, i-2012

 

IN Ngo-2012, ngishicilele “igama manje” elinamandla engikholelwa ukuthi manje “liyavulwa” kuleli hora. Ngabhala ngaleso sikhathi (cf. Ukuqwashisa Ngomoya) sesexwayiso sokuthi udlame luzoqubuka kungazelelwe emhlabeni njengesela ebusuku ngoba siphikelela esonweni esibi kakhulu, ngaleyo ndlela elahlekelwa isivikelo sikaNkulunkulu.[1]qhathanisa Isihogo Siyadedelwa Kungase kube yinhlekelele yemvelo Isivunguvungu Esikhulu...

Lapho behlwanyela umoya, bazovuna isivunguvungu. (Hos. 8: 7)Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 qhathanisa Isihogo Siyadedelwa

Ukulalela Kokholo

 

Manje kuye ongakuqinisa.
ngokwevangeli lami nesimemezelo sikaJesu Kristu...
ezizweni zonke ukuletha ukulalela kokholo... 
( Roma 16:25-26 )

...wazithoba futhi walalela kwaze kwaba sekufeni,
ngisho nokufa esiphambanweni. (Fil 2: 8)

 

NKULUNKULU Kufanele ngabe uyanikina ikhanda laKhe, uma engahleki iBandla laKhe. Ngoba icebo elembulekayo kusukela ekuqaleni kokuHlengwa bekuwukuthi uJesu azilungiselele uMlobokazi “Engenabala noma mibimbi noma yini enjalo, ukuze abe ngcwele futhi angabi nasici” ( Efe. 5:27 ). Nokho, abanye ngaphakathi kwesigaba ngokwaso[1]qhathanisa Isivivinyo Sokugcina sebefinyelele eqophelweni lokusungula izindlela zokuthi abantu bahlale esonweni esiyingozi, kodwa bazizwe “bamukelekile” eBandleni.[2]Ngempela, uNkulunkulu wamukela bonke ukuba basindiswe. Umbandela wale nsindiso usemazwini eNkosi yethu uqobo: “Phendukani, nikholwe yivangeli” (Marku 1:15) Yeka umbono ohluke kakhulu kunokaNkulunkulu! Yeka kwalasha omkhulu phakathi kweqiniso lalokho okwembuleka ngokwesiprofetho ngalesi sikhathi - ukuhlanzwa kweBandla - nalokho abanye ababhishobhi abakuhlongozayo emhlabeni!Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 qhathanisa Isivivinyo Sokugcina
2 Ngempela, uNkulunkulu wamukela bonke ukuba basindiswe. Umbandela wale nsindiso usemazwini eNkosi yethu uqobo: “Phendukani, nikholwe yivangeli” (Marku 1:15)

Hlalani Kimi

 

Ishicilelwe okokuqala ngoMeyi 8, 2015…

 

IF awunakho ukuthula, zibuze imibuzo emithathu: Ngabe ngisentandweni kaNkulunkulu? Ingabe ngiyamethemba? Ngabe ngiyamthanda uNkulunkulu nomakhelwane kulo mzuzu? Kalula nje, ngikhona ethembekile, ukwethemba, Futhi ngothando?[1]bheka Ukwakha iNdlu Yokuthula Noma nini lapho ulahlekelwa ukuthula kwakho, dlula kule mibuzo njengohlu lokuhlola, bese uhlela kabusha ingxenye eyodwa noma ngaphezulu yengqondo nokuziphatha kwakho ngaleso sikhathi uthi, “Awu, Nkosi, ngiyaxolisa, ngiyekile ukuhlala kuwe. Ungixolele ungisize ngiqale phansi.” Ngale ndlela, uzokwakha kancane kancane a Indlu Yokuthula, ngisho naphakathi kwezilingo.

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 bheka Ukwakha iNdlu Yokuthula

Ubusela obukhulu

 

Isinyathelo sokuqala ekutholeni kabusha isimo senkululeko yakudala
kwakuhilela ukufunda ukwenza ngaphandle kwezinto.
Umuntu kufanele azihlukanise nazo zonke izithiyo
wabekwa phezu kwakhe yimpucuko futhi wabuyela ezimweni zokuzulazula -
ngisho nezingubo zokugqoka, ukudla, nezindawo zokuhlala eziqinile kufanele ziyekwe.
-imibono yefilosofi kaWeishaupt noRousseau;
kusukela Inguquko Yomhlaba (1921), nguNessa Webster, p. 8

Ubukhomanisi-ke buyabuya futhi ezweni laseNtshonalanga,
ngoba okuthile kwafa ezweni laseNtshonalanga — okungukuthi, 
ukholo oluqinile lwabantu kuNkulunkulu olwenzile.
UMbhishobhi Omkhulu Ohloniphekile uFulton Sheen,
"Ubukhomanisi eMelika", cf. youtube.com

 

YETHU U-Lady utshele uConchita Gonzalez waseGarabandal, eSpain, “Lapho ubuKhomanisi bubuya futhi konke kuzokwenzeka,” [1]Der Zeigefinger Gottes (Garabandal – The Finger of God), Albrecht Weber, n. 2 kodwa kazange atsho Kanjani UbuKhomanisi babuzobuya futhi. E-Fatima, uMama Obusisiwe waxwayisa ngokuthi iRussia izosakaza amaphutha akhe, kodwa akazange asho Kanjani lawo maphutha ayeyosabalala. Ngakho-ke, lapho ingqondo yaseNtshonalanga icabanga ubuKhomanisi, cishe ibuyela emuva e-USSR kanye nenkathi yeMpi Yomshoshaphansi.

Kodwa ubuKhomanisi obuvelayo namuhla abubonakali lutho njengalokho. Eqinisweni, kwesinye isikhathi ngiyaye ngizibuze ukuthi ngabe lelo hlobo elidala lobuKhomanisi lisagcinwe yini eNyakatho Korea - amadolobha amabi ampunga, imibukiso yezempi ewubukhazikhazi, nemingcele evaliwe - akuyona ngamabomu ukuphazamiseka osongo lwamakhomanisi lwangempela olusabalala phezu kwesintu njengoba sikhuluma: Ukuvuselelwa Okukhulu...Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 Der Zeigefinger Gottes (Garabandal – The Finger of God), Albrecht Weber, n. 2

Isivivinyo Sokugcina?

Duccio, Ukukhashelwa kukaKristu ensimini yaseGetsemane, 1308 

 

Nonke niyakunyakaziswa ukukholwa kwenu, ngokuba kulotshiwe ukuthi:
‘Ngizoshaya umalusi,
nezimvu ziyohlakazwa.'
(Maka 14: 27)

Ngaphambi kokubuya kwesibili kukaKristu
iBandla kumele lidlule ovivinyweni lokugcina
lokho kuzonyakazisa ukholo lwamakholwa amaningi…
-
Catechism weSonto LamaKatolika, n. 675, 677

 

INI ingabe lokhu “kulingwa kokugcina okuyozamazamisa ukholo lwamakholwa amaningi?”  

Qhubeka ukufunda

Kufihlwe Ngokusobala

Shenz Baphomet – Isithombe nguMat Anderson

 

IN a iphepha mayelana nokulumba Ngenkathi Yolwazi, ababhali balo baphawula ukuthi “amalungu omphakathi wemilingo abophekile, ngisho noma esezinhlungwini zokufa nokubhujiswa, ukuze angavezi lokho i-Google ezokwabelana ngakho ngokushesha.” Ngakho-ke, kwaziwa kahle ukuthi izinhlangano eziyimfihlo zizomane zigcine izinto “zifihliwe obala,” zifihle ubukhona bazo noma izinhloso zabo ngezimpawu, amalogo, imibhalo yamabhayisikobho, nokunye okunjalo. Igama ukusebenzelana nemimoya ngokwezwi nezwi lisho “ukufihla” noma “ukusibekela.” Ngakho-ke, izinhlangano eziyimfihlo ezinjengamaFreemasons, awo izimpande banemilingo, bavame ukutholakala befihle izinhloso zabo noma izimpawu emehlweni obala, okuhloswe ukuthi kubonakale ezingeni elithile…Qhubeka ukufunda

Phambili Ekwindla...

 

 

LAPHO Kuyadumaza lokhu okuzayo October. Kulokho ababoni abaningi emhlabeni jikelele babheke ohlotsheni oluthile loguquko oluqala ngenyanga ezayo - isibikezelo esiqondile nesiphakamisa amehlo - ukusabela kwethu kufanele kube ukulinganisela, ukuqapha, kanye nomthandazo. Ngaphansi kwalesi sihloko, uzothola ukusakazwa kwewebhu okusha lapho bengimenywe khona ukuthi ngixoxe ngalo Okthoba ozayo noFr. URichard Heilman noDoug Barry be US Grace Force.Qhubeka ukufunda