Ukulungiswa Kwezombusazwe Nokuhlubuka Okukhulu

 

Ukudideka okukhulu kuzosabalala futhi abaningi bazohamba njengezimpumputhe zihola izimpumputhe.
Hlala noJesu. Ubuthi bezimfundiso zamanga buzongcolisa izingane zami eziningi ezihluphekayo…

-
UMama wethu kuthiwa waya ePedro Regis, Septhemba 24, 2019

 

Ishicilelwe okokuqala ngqa ngoFebhuwari 28, 2017…

 

IPOLITIKI ukunemba sekugxile kakhulu, kugqame kakhulu, kwande kakhulu ezikhathini zethu kangangokuba abesilisa nabesifazane abasabonakali bengakwazi ukuzicabangela. Uma yethulwa ngezindaba zokulungile nokungalungile, isifiso sokuthi "singacasuli" sikudlula kakhulu lokho kweqiniso, ubulungiswa kanye nokusebenzisa ingqondo, nokuthi nentando enamandla kakhulu iyawa ngaphansi kokwesaba ukukhishwa noma ukuhlekwa usulu. Ukunemba kwezepolitiki kufana nenkungu lapho umkhumbi udlula khona unikeze ngisho nekhampasi ize engenamsebenzi phakathi kwamatshe ayingozi nezicathulo. Sinjengesibhakabhaka esigubuzele esigubuzele ilanga kangangoba isihambi silahlekelwa umuzwa wokuqondisa emini libalele. Kufana nokugxotshwa kwezilwane zasendle ezijaha eweni ezinqenqemeni ngokungazi ziphonse ekubhujisweni.

Ukunemba kwezepolitiki kungumbhede wembewu ka ukuhlubuka. Futhi lapho isakazeke ngokuphelele, iyinhlabathi evundile ye- Ukuhlubuka Okukhulu.

 

UMGOMO WEQINISO

UPapa Paul VI wathi:

… Intuthu kaSathane ingena eSontweni likaNkulunkulu ngemifantu yezindonga. —UPAPA PAUL VI, okokuqala Ukuzijabulisa ngesikhathi seMisa likaSt. UPeter noPaul, Juni 29, i-1972

Iphutha nokuhlubuka, okungukuthi, isimanje, njengoba kuhlwanyelwe embhedeni wokulunga kwezepolitiki “kwezenkolo” ekhulwini leminyaka elidlule, kuqhakaze namuhla ngesimo se umusa wamanga. Futhi lo musa wamanga manje usushubile kuyo yonke indawo eSontweni, kuze kufike esiqongweni sawo.

Umsila kasathane usebenza ekuhlakazekeni komhlaba wamaKhatholika. Ubumnyama bukaSathane bungene basabalala kulo lonke iSonto LamaKhatholika kuze kufike esiqongweni salo. Ukuhlubuka, ukulahleka kokholo, kusakazeka emhlabeni wonke kuya emazingeni aphakeme kakhulu eSontweni. —UPOPE PAUL VI, Ikheli ngeSikhumbuzo Saminyaka Engamashumi Amashumi Amathandathu Sokubonakala Kwe-Fatima, ngo-Okthoba 13, 1977; kubika iphepha lase-Italy elithi 'Corriere della Sera', ekhasini 7, Okthoba 14, 1977

“Ukulahleka kokholo” lapha akusho ukulahleka kokholo kuKristu wasemlandweni, noma ngisho nokulahleka kokholo lokuthi Usekhona. Kunalokho, ukulahlekelwa ukholo kuYe mission, iphinyiselwe ngokucacile emiBhalweni naseMasikweni Angcwele:

Uzomqamba igama lokuthi uJesu, ngoba uzosindisa abantu bakhe ezonweni zabo. (Math 1:21)

Inhloso yokushumayela kukaJesu, izimangaliso, uthando, ukufa nokuvuka kwakhe kwakungukukhulula isintu emandleni esono nokufa. Kusukela ekuqaleni, nokho, wakwenza kwacaca ukuthi le nkululeko kwakuyi ngabanye choice, eyodwa okumenyelwa kuyo yonke indoda, owesifazane nengane yeminyaka yobudala ukuba bazenzele mathupha ngempendulo yamahhala.

Okholwa eNdodaneni unokuphila okuphakade; kepha ongayilaleli iNdodana ngeke akubone ukuphila, kepha ulaka lukaNkulunkulu lumi phezu kwakhe. (Johane 3:36)

NgokukaMathewu, igama lokuqala uJesu alishumayela lali “Phenduka." [1]isib. Mat 3:2 Ngempela, Wahlambalaza lawo madolobha ayethanda, efundisa, futhi enza izimangaliso kuwo “Njengoba ngangingenalo baphendukile. ” (Math 11:20) Uthando lwakhe olungenamibandela njalo waqinisekisa isoni ngomusa Wakhe: “Nami angikulahli,” Watshela isiphingi. Kepha umusa wakhe waqinisekisa nesoni ukuthi uThando wayefuna inkululeko yabo: “Hamba, futhi kusukela manje ungabe usona,” [2]isib. Johane 8:11 ngoba “Wonke umuntu owenza isono uyisigqila sesono.” [3]isib. Johane 8:34 Ngakho-ke, kusobala ukuthi uJesu akazelanga ukuzobuyisa ukuzazisa kwesintu, kodwa imago dei: umfanekiso kaNkulunkulu esidalwe ngawo. Futhi lokhu kwasho — cha zifunwa ebulungiseni naseqinisweni-ukuthi izenzo zethu zikhombisa leso Sithombe: “Uma nigcina imiyalo yami, niyakuhlala othandweni lwami." [4]isib. Johane 15:10 Ngoba uma "uNkulunkulu eluthando," futhi sibuyiselwa emfanekisweni waKhe - okuwukuthi "uthando" - ke wethu wenhlanganyelo Naye, manje nangemva kokufa, kuya ngokuthi sithanda ngokweqiniso yini: "Yilo umyalo wami: thandanani njengoba nami nginithanda." [5]John 15: 12 Isidlo, okungukuthi, ubungane noNkulunkulu — futhi ekugcineni-ke, insindiso yethu — kuncike ngokuphelele kulokhu.

Ningabangane bami uma nenza lokho enginiyala ngakho. Angisanibizi ngokuthi niyizigqila… (Johane 15: 14-15)

Ngakho-ke, uSt. Paul wathi, "Singafa thina-ke esonweni, sihlale kuso-ke? [6]I-Rom 6: 2

UKristu wasikhululela enkululekweni; ngakho-ke yimani niqine futhi ningaphinde nizithobe ejokeni lobugqila. (Gal 5: 1)

Ngakho-ke ukuhlala esonweni ngamabomu, wafundisa uSt.John, ukukhetha ngamabomu ukuhlala ngaphandle yokuthinta isihe futhi uthule Ngaphakathi ukubamba kobulungiswa.

Uyazi ukuthi wabonakaliswa ukuthi asuse izono… Umuntu owenza ukulunga ulungile, njengalokhu yena elungile. Noma ngubani owonayo ungokaSathane, ngoba uSathane wonile kwasekuqaleni. Ngempela, iNdodana kaNkulunkulu yembulwa ukuthi izobhubhisa imisebenzi kasathane. Akekho ozelwe nguNkulunkulu owenza isono… Ngale ndlela, abantwana bakaNkulunkulu kanye nabantwana bakaSathane benziwa babonakale; akekho umuntu ohluleka ukwenza ngokulunga ongokaNkulunkulu, nanoma ngubani ongamthandi umfowabo. (1 Johane 3: 5-10)

Kukhona ukuxhumana okuphakathi, ngakho-ke, phakathi kokuphenduka nokusindiswa, phakathi kokholo nemisebenzi, phakathi kweqiniso nokuphila okuphakade. UJesu wembulelwa ukubhidliza imisebenzi kasathane kuwo wonke umphefumulo — imisebenzi okuthi uma iyekwe ingaphenduki, imkhiphele ngaphandle lowo muntu ekuphileni okuphakade.

Manje imisebenzi yenyama isobala: ukuziphatha okubi, ukungcola, ukuziphatha okubi, ukukhonza izithombe, ubuthakathi, inzondo, ukubanga, umona, ukuqhuma kolaka, izenzo zobugovu, izingxabano, amaqembu, izikhathi zomona, izikhathi zokuphuza utshwala, imibuthano, nokunye okunjalo. Ngiyakuxwayisa, njengoba ngakuxwayisa phambilini, ukuthi labo abenza izinto ezinjalo ngeke balizuze ifa lombuso kaNkulunkulu. (Gal 5: 19-21)

Futhi-ke, uJesu waxwayisa amasonto angemuva kwePhentekoste encwadini yeSambulo ku “Qiniseka ngakho-ke, uphenduke… hlala uthembekile kuze kube sekufeni, futhi ngizokunika umqhele wokuphila.” [7]IsAm 3:19, 2:10

 

UMUSA WAMANGA

Kodwa a umusa wamanga iqhakazile kuleli hora, elishaya umuzwa wesono ngokudlulela othandweni nasemuseni kaNkulunkulu, kepha ngaphandle kokukhuthaza isoni enkululekweni eziyithengelwe ngegazi likaKristu. Lokho wukuthi, kuyisihe ngaphandle kwesihe.

UPapa Francis ucindezele kakhulu ngangokunokwenzeka umyalezo womusa kaKristu, azi ukuthi siphila "esikhathini somusa" kuthanda ngokushesha kuzophela. [8]qhathanisa Ukuvula Banzi Iminyango Yomusa Ngibhale uchungechunge olunezingxenye ezintathu olunesihloko esithi, “Umugqa Omncanyana phakathi koMusa neQembu" lokho kuchaza indlela kaJesu evame ukutolikwa ngokungeyikho uFrancis azamile nokuyisebenzisa (futhi umlando uzokwahlulela impumelelo yakhe). Kepha uFrancis uxwayise ngeSinodi eyimpikiswano emndenini, hhayi kuphela ngabaphathi bomthetho abashisekela ngokweqile futhi "abaqinile", kodwa futhi waxwayisa nge…

Isilingo sokuthambekela kokulimaza kokulunga, okuthi egameni lomusa okhohlisayo kubopha amanxeba ngaphandle kokuqala ukuwalapha nokuwalapha; elapha izimpawu hhayi izimbangela nezimpande. Kuyisilingo "sabenza okuhle," sabantu abesabayo, kanye nalabo okuthiwa "abathuthukayo nabakhululekile." -I-Catholic News Agency, Okthoba 18, 2014

Ngamanye amagama, ukulunga kwezepolitiki okungcwele, okukhuthazwa yizimpisi ezigqoke isikhumba semvu, ezingasadansi kumculo weNtando Yaphezulu kepha kunengoma yokulila ukufa. Ngoba uJesu wakusho lokho “Inkokhelo yesono ingukufa.” Futhi-ke, sizwa abefundisi nababhishobhi bevela namuhla bekhuthaza umbono wokuthi amazwi kaJesu asavulekele ukutolikwa; ukuthi iSonto alifundisi amaqiniso aphelele, kodwa lawo angashintsha njengoba "eba nemfundiso."[9]qhathanisa LifeSiteNews I-sophistry yalamanga icashile, ngakho-ke bushelelezi, ukuthi ukumelana nayo kubonakala kunzima, kugomela, futhi kuvaliwe kuMoya oNgcwele. Kodwa encwadini yakhe ethi “Oath against Modernism,” uPapa St. Pius X wakuphikisa lokho.

Ngikulahla ngokuphelele ukumelwa kabi kwemfundiso yenkolo okuyizinkolelo eziguqukayo futhi kuguquke kusuka encazelweni eyodwa kuye kwenye kwehlukile kunalokho okwakukhona eSontweni phambilini. - Septhemba 1, 1910; www

Kungumqondo wobuqili wokuthi "isambulo saphezulu asiphelele, ngakho-ke sincike ekuqhubekeni okuqhubekayo nokungapheli, okuhambisana nokuthuthuka kwengqondo yomuntu." [10]UPapa Pius IX, UPascendi Dominici Gregis, n. 28; v Vatican.va Kungumqondo, ngokwesibonelo, ukuthi umuntu angaba sesimweni sesono esibulalayo, ngaphandle kwenhloso yokuphenduka, bese ethola uMthendeleko. Kuyindlela ye- inoveli ukusikisela okungaphumi emiBhalweni nakuMasiko Angcwele noma "ekuthuthukisweni kwezimfundiso."

Embhalweni waphansi ku U-Amoris Laetitia, okuyinto uPapa Francis angakhumbuli ukuthi ingeziwe, [11]isib. inflight ingxoxo, I-Catholic News Agency, Ngo-Ephreli 16th, i-2016 ithi:

… UMthendeleko “awusiwo umklomelo wabaphelele, kodwa umuthi onamandla nokondla ababuthakathaka.” -U-Amoris Laetitia, umbhalo waphansi # 351; v Vatican.va

Kuthathwe kukodwa, lesi sitatimende siyiqiniso. Umuntu angaba “sesimweni somusa” kepha abe engaphelele, ngoba nesono sendawo "asephuli isivumelwano noNkulunkulu… asincishi isoni umusa wokungcwelisa, ubungane noNkulunkulu, isisa senhliziyo, futhi ngenxa yalokho sijabule phakade." [12]Catechism weSonto LamaKatolika, hhayi. 1863 Kepha kuthathwe kumongo wokuthi umuntu angaqhubeka ngamabomu esimweni sesono sokufa — okusho. hhayi ube sesimweni somusa — kepha nokho uthole uMthendeleko, yilokho kanye uSt. Paul axwayisa ngakho:

Ngoba noma ngubani odla futhi aphuze ngaphandle kokuqonda umzimba, uzidlela futhi aziphuzele ukwahlulela yena. Kungakho abaningi phakathi kwenu begula futhi begula, futhi isibalo esikhulu sifa. (1 Kor. 11: 29-30)

Umuntu angathola kanjani iSidlo uma enguye hhayi esidlweni noNkulunkulu, kodwa ekuvukeleni okusobala? Ngakho-ke, “uthando lweqiniso” olunikezwe iSonto ngoMoya oNgcwele, futhi lwagcinwa eSikweni LabaPhostoli, luyawuphika umbono wokuthi…

… Imfundiso ingahle ihambisane nalokho okubonakala kungcono futhi kuhambisana kakhulu namasiko enkathi ngayinye; kunalokho, ukuthi iqiniso eliphelele nelingaguquguquki elalishunyayelwa ngabaphostoli kusukela ekuqaleni lingaze likholwe ukuthi lihlukile, lingaqondakali nganoma iyiphi enye indlela. —UPAPPI PIUS X, Isifungo Esimelene Namuhla, Septhemba 1, 1910; www

 

Umugqa ohlukanisayo

Futhi-ke, siza Isigaba Esikhulu ezikhathini zethu, umvuthwandaba Wokuhlubuka Okukhulu uSt Pius X athi wawusubhebhethekisa eminyakeni eyikhulu eyedlule, [13]qhathanisa E Supremi, Encyclical On the Ukubuyiselwa Kwazo Zonke Izinto KuKristu, n. 3, 5; Okthoba 4, 1903; bheka Kungani Abapapa Bengamemezi futhi uPope Francis akuchaza njengokuthi “ukuphinga” —ukuphula umthetho kwalowo mhlanganyelo kanye nesivumelwano ikholwa ngalinye elingena kulo ekubhapathizweni. “Kungukuthanda izwe” ukuthi…

… Kungaholela ekubeni sishiye amasiko ethu futhi sixoxe ngokuthembeka kwethu kuNkulunkulu othembekile njalo. Lokhu… kubizwa ukuhlubuka, okuyi… uhlobo oluthile “lokuphinga” olwenzeka lapho sixoxisana ngomongo wobuntu bethu: ukwethembeka eNkosini. —UPAPA UFRANCIS ovela emndenini, iVatican Radio, ngoNovemba 18, 2013

Lesi simo samanje se ukunemba kwezepolitiki lokho kuletha isithelo se-fetid sesimanjemanje ukuqhakaza okugcwele: ukuzimela, okungukuphakama kukanembeza ngaphezu kwesambulo saphezulu negunya. Kunjengokungathi uthi, “Ngiyakholelwa kuwe Jesu, kodwa hhayi eBandleni lakho; Ngiyakholelwa kuwe Jesu, kodwa hhayi incazelo yeZwi lakho; Ngiyakholelwa kuwe Jesu, kodwa hhayi emithethweni yakho; Ngiyakholelwa kuwe Jesu — kodwa ngiyakholelwa kimi ngokwengeziwe. ”

UPapa Pius X unikeza ukuwohloka okunembile okukhwantabalisayo kwesimo sezepolitiki esifanele sekhulu lama-21:

Vumela igunya libasole njengoba kuthanda-banonembeza babo ohlangothini lwabo kanye nokuhlangenwe nakho okusondele okubatshela ngokuqiniseka ukuthi abakufanele akusolwa kodwa ukudumisa. Bese bakhombisa ukuthi, phela, akukho nqubekela phambili ngaphandle kwempi futhi akukho mpi ngaphandle kwesisulu sayo, futhi abahlukumezekile bazimisele ukufana nabaprofethi noKristu uqobo ... Ngakho-ke bayahamba, bakhuze futhi balahle noma kunjalo, bafihle ukuzikhandla okumangalisayo ngaphansi kwesimo sokuhlekisa sokuthobeka. —UPAPPI PIUS X, UPascendi Dominici Gregis, Septhemba 8, 1907; n. 28; v Vatican.va

Ngabe lokhu akuboniswa ngokuphelele eMelika lapho, okomzuzwana, umbono wobulungiswa bezepolitiki usaphazanyisiwe, waveza ukujula kokonakala okukhona "ngaphansi kwesimo sokuthobeka"? Lokho kufana kusheshe kwaqubuka intukuthelo, inzondo, ukungabekezelelani, ukuziqhenya, nalokho uFrancis akubiza ngokuthi “umoya wokuthuthuka kwentsha.” [14]qhathanisa I-Zenit.org

Ngoba wonke umuntu owenza izinto ezimbi uzonda ukukhanya futhi akezi ekukhanyeni, ukuze imisebenzi yakhe ingadalulwa. (Johane 3:20)

Uma lokhu kuzwakala kunokhahlo, kungenxa yokuthi ukuchitheka komshado, umndeni, nesithunzi somuntu akuyona into encane. Empeleni, bayindawo enkulu yempi kulezi “zikhathi zokuphela”:

… Impi yokugcina phakathi kweNkosi nokubusa kukaSathane kuzoba ngomshado nomndeni… noma ngubani osebenzela ubungcwele bomshado nomndeni uzohlala ephikiswa futhi ephikiswa ngazo zonke izindlela, ngoba lolu wudaba olunqumayo, nokho, uMama Wethu usevele wayichoboza ikhanda. - Sr. ULucia, umboni kaFatima, enkulumweni yakhe noCardinal Carlo Caffara, uMbhishobhi Omkhulu waseBologna, ovela kumagazini I-Voce di Padre Pio, Mashi 2008; isib. mduduzi.blogspot.com

Le mpi ifana nokulwa kwe-apocalyptic okuchazwe ku [IsAm. 11: 19–12: 1-6, 10 empini phakathi “kowesifazane owembethe ilanga” kanye “nodrako”]. Ukulwa kulwa nokuphila: “isiko lokufa” lifuna ukuzibophezela esifisweni sethu sokuphila, futhi liphile ngokugcwele… Imikhakha emisha yomphakathi ididekile ukuthi yikuphi okulungile nokungalungile, futhi kuthola isihe kulabo amandla 'okudala' umbono nokuwunqumela kwabanye. —I-POPE JOHN PAUL II, eCherry Creek State Park Homily, eDenver, eColorado, ngo-1993

Yikho kanye lokhu kuhlonishwa komuntu ngamunye lapho uSt. Paul akuchaza khona ngokuthi "ukungabi namthetho" okuthi, lapho sekuba yinto yonke, kube yisibonakaliso salowo “ongenamthetho”, Umphikukristu…

… Ophikisana nokuziphakamisa ngaphezu kwakho konke okubizwa ngokuthi unkulunkulu nento ekhonzwayo, ukuze azihlalele ethempelini likaNkulunkulu, ethi ungunkulunkulu. (2 Thes. 2: 4)

Wonke umuntu owenza isono weqa umthetho, ngoba isono singukweqa umthetho. (1 Johane 3: 4)

Isimo sokungabi namthetho-ke akusona ngempela isiphithiphithi sangaphandle — kepha, leso yisiphetho saso esidingekayo. Esikhundleni salokho, yisimo sangaphakathi sokuhlubuka lapho u- "Mina" akhuliswa ngaphezu "kwethu". Futhi ngokusebenzisa "inkohliso enamandla" [15]isib. 2 Thes 2: 11 ngokunemba kwezepolitiki, ukukhazinyuliswa kwe- “I” kuyaqhubeka: ukuphoqelela ukuthi yilokho okulungele “thina”

Bafowethu nodadewethu, kumele ngesibindi "Thandaza ulwe [nalokhu] ukuthanda izinto ezibonakalayo, isimanjemanje kanye nokuzazisa." [16]ILady yethu yaseMedjugorje, ngoJanuwari 25, 2017, kusolwa ukuthi iya eMarija Futhi kufanele silwe ne-anti-sakramente yesihe samanga, okuyi ukhulula ngaphandle kokuphola futhi “ubopha amanxeba ngaphandle kokuwaphulukisa kuqala.” Esikhundleni salokho, yilowo nalowo kithi makabe ngabaphostoli besihe SikaNkulunkulu abathanda futhi abahambele ngisho nezoni ezinkulu kunazo zonke - kodwa yonke indlela eya Enkululekweni yeqiniso.

Kufanele ukhulume nomhlaba ngomusa wakhe omkhulu futhi ulungiselele umhlaba ukuBuya kwesiBili kwaYe ozofika, hhayi njengoMsindisi onesihe, kepha njengoMahluleli olungile. O, lubi kanjani lolo suku! Kunqunywe usuku lobulungiswa, usuku lolaka lwaphezulu. Izingelosi ziyathuthumela phambi kwalo. Khuluma nemiphefumulo ngalomusa omkhulu ngenkathi kuseseyisikhathi sokunikeza isihe. —UVirgin Mary ekhuluma noSt. Faustina, Idayari kaSt. Faustina,n. 635

 

 

 KUFUNDWA OKUFUNDILE

Ukulwa Nesihe

Isiphephelo Esikhulu Netheku Eliphephile

Kulabo Abasesonweni Sokufa…

Ihora Lokungabi Namthetho

Umphik'ukristu Ngezikhathi Zethu

Ukuyekethisa: Ukuhlubuka Okukhulu

Ikhambi Elikhulu

Izikebhe Ezimnyama - Ingxenye I futhi Ingxenye II

Ubunye Bamanga Ingxenye I futhi Ingxenye II

UZamcolo Wabaprofethi Bamanga Ingxenye I futhi Ingxenye II

Okuningi kubaprofethi bamanga

 

  
Akubusise futhi abonge izipho zakho zomusa.

 

Ukuhamba noMark ku The Manje iZwi,
chofoza isibhengezo esingezansi ukuze ubhalise.
I-imeyili yakho ngeke yabiwe nanoma ngubani.

  

 

Phrinta Friendly, PDF & Imeyili

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 isib. Mat 3:2
2 isib. Johane 8:11
3 isib. Johane 8:34
4 isib. Johane 15:10
5 John 15: 12
6 I-Rom 6: 2
7 IsAm 3:19, 2:10
8 qhathanisa Ukuvula Banzi Iminyango Yomusa
9 qhathanisa LifeSiteNews
10 UPapa Pius IX, UPascendi Dominici Gregis, n. 28; v Vatican.va
11 isib. inflight ingxoxo, I-Catholic News Agency, Ngo-Ephreli 16th, i-2016
12 Catechism weSonto LamaKatolika, hhayi. 1863
13 qhathanisa E Supremi, Encyclical On the Ukubuyiselwa Kwazo Zonke Izinto KuKristu, n. 3, 5; Okthoba 4, 1903; bheka Kungani Abapapa Bengamemezi
14 qhathanisa I-Zenit.org
15 isib. 2 Thes 2: 11
16 ILady yethu yaseMedjugorje, ngoJanuwari 25, 2017, kusolwa ukuthi iya eMarija
Posted in IKHAYA, IZILINGO EZINKULU.