AmaProthestani, amaKatolika, noMshado Ozayo

 

 

—UPETU WESITHATHU—

 

 

LOKHU “yimbali” yesithathu yembali yamagama ayisiprofetho uFr. Mina noKyle Dave sathola kuKwindla lika-2005. Siyaqhubeka nokuhlola nokubona lezi zinto, ngenkathi sizaba nawe ukuze uthole ukuqonda kwakho.

Ishicilelwe okokuqala ngoJanuwari 31, 2006:

 

UFr. UKyle Dave ungowaseMelika omnyama ovela eningizimu ye-United States. Ngingumlungu waseCanada ovela ezigodini ezisenyakatho neCanada. Okungenani yilokho kubukeka ebusweni. Ubaba empeleni ungowaseFrance, owase-Afrika, nowaseNtshonalanga yeNdiya efeni; Ngingowase-Ukraine, waseBrithani, wasePoland, nowase-Ireland. Sinezizinda zamasiko ezehlukene kakhulu, kepha, njengoba sathandaza ndawonye emasontweni ambalwa esabelana ngawo, kwaba nobunye obumangalisayo benhliziyo, ingqondo nemiphefumulo.

Uma sikhuluma ngobunye phakathi kwamaKrestu, yilokhu esikushoyo: ubunye obungaphezu kwamandla emvelo, obukhulunywa ngamaKristu ngokushesha. Noma ngabe ngikhonza eToronto, eVienna, noma eHouston, ngikuzwile lokhu kubumbana — okuyisibopho sokwazi uthando ngokushesha, okugxile kuKristu. Futhi kunengqondo kuphela. Uma singumzimba wakhe, isandla sizobona unyawo.

Lobu bunye, nokho, budlulela ngalé kokuqaphela nje ukuthi singabafowethu nodadewethu. USt. Paul ukhuluma ngokubaumqondo ofanayo, ngothando olufanayo, obumbene enhliziyweni, becabanga into eyodwa”(UPil 2: 2). Ubumbano lothando futhi iqiniso. 

Buzofinyelelwa kanjani ubunye bamaKristu? Lokho uBaba uKyle esakubona emiphefumulweni yethu mhlawumbe bekungukunambitha kwakho. Ngandlela thile, kuzoba khonaukukhanya”Lapho abakholwayo nabangakholwa ngokufanayo beyobona ubuqiniso bukaJesu, ephila. Kuzoba ukumnika kothando, isihe, nokuhlakanipha— “ithuba lokugcina” lomhlaba onhlanhlathayo. Lokhu akuyona into entsha; iningi labangcwele labikezela okunjalo umcimbi kanye neNtombikazi kaMariya Ebusisiwe ekubukeni okusolwayo emhlabeni jikelele. Okusha, mhlawumbe, ukuthi amaKristu amaningi akholelwa ukuthi kuseduze.

 

ISIKHUNGO SE-EUCHARISTIC

Umthendeleko, iNhliziyo Engcwele kaJesu, izoba isikhungo sobumbano. Ingumzimba kaKristu, njengoba umbhalo usho:Lokhu kungumzimba wami…. lokhu kuyigazi lami.”Futhi singumzimba waKhe. Ngakho-ke, ubunye bobuKristu buhlobene kakhulu noMthendeleko oNgcwele:

Ngokuba isinkwa sisinye, thina esibaningi, simzimba munye, lokhu sonke sihlanganyela leso sinkwa sinye. (1 Kor 10:17)

Manje, lokhu kungabathathaza abafundi bamaProthestani njengoba iningi labo lingakholelwa kuBukhona Bangempela bukaKristu kuMthendeleko — noma njengoba uJesu akubeka: 

… Inyama yami ingukudla kweqiniso, negazi lami liyisiphuzo sangempela. (Johane 6:55)

Kepha ngabona ngamehlo engqondo yami usuku oluzayo lapho amaPentekoste nabaVangeli bezoba khona edudula amaKatolika eceleni ukuze afike phambili kwesonto kuJesu, lapho, kuMthendeleko. Futhi bazodansa; bazodansa bazungeze i-altare ngendlela uDavida asina ngayo ezungeze uMphongolo… ngenkathi amaKhatholika ebambe ongezansi ebuka ngokumangala. (Isithombe engisibonile sasingesoMthendeleko e-monstrance-isitsha esiphethe i-Host ngesikhathi sokuKhulekelwa-namaKrestu akhonza ngenjabulo enkulu futhi amukela uKristu phakathi kwethu [Mt 28: 20].)

UMthendeleko nobunye bamaKristu. Ngaphambi kobukhulu bale mfihlakalo uSt. Augustine ubabaza, “O isakramente lokuzinikela! O uphawu lobunye! O isibopho sothando! ” Lapho kuba buhlungu kakhulu ukuhlukana kweSonto okuqeda ukubamba iqhaza okuvamile etafuleni leNkosi, imithandazo yethu iyaphuthuma kakhulu eNkosini ukuze isikhathi sobumbano oluphelele phakathi kwabo bonke abakholwa kuye sibuye. -CCC, 1398

Kepha funa siwele esonweni sokunqoba, kufanele futhi sazi ukuthi abafowethu abangamaProthestani nabo bazoletha izipho zabo eSontweni. Sesivele sibona isibonakaliso salokhu muva nje ekuguqulweni okukhulu kwezazi zemfundiso yenkolo ezingamaProthestani ezaletha futhi zaqhubeka nokuletha okholweni lwamaKhatholika hhayi kuphela izinkulungwane zabaguqukayo, kepha ukuqonda okusha, intshiseko entsha, nentshisekelo yokutheleleka (uScott Hahn, uSteve Wood , UJeff Cavins nabanye bafika engqondweni).

Kepha kuzoba khona ezinye izipho. Uma iSonto LamaKatolika licebile ngokomoya nangamasiko, amaProthestani acebile emoyeni wobuvangeli nokuba ngumfundi. UNkulunkulu wenza uthulule uMoya wakhe eSontweni lamaKhatholika ngeminyaka yama-60s kulokho okwaziwa ngokuthi yi “Charismatic Renewal”. Kepha kunokulalela uPapa nezitatimende zeVatican II ezazibona ukuthi leli "pentekoste elisha" liyadingeka "ekwakheni umzimba" futhi "okulo lonke iBandla", abefundisi abaningi bakuhlohla ngokoqobo lokhu kunyakaza kukaMoya indlu engaphansi lapho, njenganoma imuphi umvini odinga ukukhanya kwelanga, umoya ovulekile, kanye nesidingo sokuthela izithelo, ekugcineni yaqala ukuncipha — futhi okubi kakhulu, yabangela ukwahlukana.

 

UKUPHUMA OKUKHULU

Ekuqaleni koMkhandlu Wesibili WaseVatican, uPapa John XXIII wababaza:

Ngifuna ukuvula amafasitela eSonto ukuze sikwazi ukubona futhi abantu babone ngaphakathi!

Mhlawumbe ukuthululwa kukaMoya oNgcwele ekuvuseleleni kwakungumusa kaNkulunkulu wokuphefumulela impilo entsha eSontweni. Kepha impendulo yethu ibihamba kancane kakhulu noma ingathandi kakhulu. Kwakunodwendwe lomngcwabo cishe kusukela ekuqaleni. Izinkulungwane zamaKhatholika zashiya izihlalo ezingapheli zezifunda zazo ngenxa yobungqabavu nenjabulo yomakhelwane babo abangamaVangeli lapho ubudlelwano babo obusha obutholakele noKristu babuzokhuthazwa futhi babelwane khona.

Futhi ngo-exodus naye ushiye i- imiphakathi uKristu alinika uMlobokazi Wakhe. Emashumini eminyaka kamuva, amaKatolika ayesazocula izingoma ezifanayo ezindala ababezenza ngeminyaka yama-60, kuyilapho ama-Evangelicals ayezocula ngokuzimela emihlanganweni yabo njengoba umculo omusha uthululwa kubaculi abasebasha. Abapristi bazoqhubeka nokusesha okushicilelwe kanye nemithombo ye-inthanethi ukuthola imindeni yabo kuyilapho abashumayeli beVangeli bezokhuluma ngokwesiprofetho ngeZwi. Izifunda zamaKatolika zaziyozivalela ngokwazo njengoba ukujwayela kungena esikhundleni sokunganaki, kuyilapho ama-Evangelicals ezothumela amaqembu ezithunywa zevangeli ngezinkulungwane ayovuna imiphefumulo emazweni aphesheya. AmaParishes ayevalwa noma ahlangane nabanye ngokuswela abefundisi ngenkathi amasonto e-Evangelical eqasha abefundisi abaningi abasizayo. Futhi amaKhatholika ayezoqala ukulahla ukholo lwawo kumaSakramente kanye negunya leSonto, kuyilapho amaVangeli ayezoqhubeka nokwakha mega-amasonto ukwamukela abasanda kuguquka — imvamisa enamakamelo okushumayeza, ukujabulisa kanye nokwenza abafundi abasebasha abangamaKrestu angamaKatolika.

 

IZIVAKASHI ZABABHANGISI

Maye! Mhlawumbe singabona okunye ukuhunyushwa kwedili lomshado weNkosi kuMathewu 22. Mhlawumbe labo abamukele ukuphelela kwesambulo sobuKrestu, inkolo yamaKhatholika, yizimenywa ezimenyiwe ezamukelwa etafuleni ledili le-Ekaristi. Lapho, uKristu akasinikanga yena kuphela, kepha uYise noMoya, nokufinyelela ezingcebeni zezulu lapho izipho ezinkulu zisilindele khona. Esikhundleni salokho, abaningi bakuthathe kalula, futhi bavumela ukwesaba noma ukwaneliseka ukubagcina etafuleni. Baningi asebefikile, kodwa bambalwa abadlile. Futhi-ke, izimemo ziphumile zadlula ngasemigwaqweni nasemuva emuva ukumema labo abazokwamukela uMkhosi ngezandla ezivulekile.

Futhi nokho, labo abamukele lezi zimemo ezintsha wadlula iWundlu elikhethiwe nokunye ukudla okunomsoco, ukhetha ukwenza idili kuphela kuma-dessert. Ngempela, abafowethu nodadewethu abangamaProthestani balahlekelwe inkambo eyinhloko yoMthendeleko kanye nemifino eminingi emihle namasaladi amaSakramente namasiko omndeni.

Imiphakathi yabefundisi ethathwe eNguqulweni futhi ihlukaniswe neSonto LamaKatolika, “ayikalondolozi iqiniso elifanele lemfihlakalo yoMthendeleko ngokugcwele, ikakhulukazi ngenxa yokungabikho kwesakramente leMiyalo Engcwele.” Kungenxa yalesi sizathu ukuthi, eSontweni LamaKatolika, ukuhlangana koMthendeleko nale miphakathi kungenzeki. Kodwa-ke le miphakathi yesonto, “lapho bekhumbula ukufa nokuvuka kweNkosi eSidlweni Esingcwele… bethi lokho kusho impilo ngokuhlangana noKristu futhi balindele ukuza kwayo ngenkazimulo. -CCC, 1400

Babevame ukuzijabulisa esikhundleni sokuthokozelwa ubumnandi nobumnandi bemizwelo…. ukuzithola kuphela befuna okuthile okunothile, okuthile okunambitheke kakhudlwana, okuthize okujulile. Imvamisa, impendulo bekuwukudlulela etafuleni elilandelayo le-dessert, unganaki i-Head Chef egqoke isigqoko sayo, ehleli esihlalweni sikaPeter. Ngenhlanhla, amaVangeli amaningi anothando olukhulu lwemiBhalo futhi ondliwe kahle, yize ukuhumusha kwesinye isikhathi kuyingozi. Ngempela, amasonto amaningi amakhulu namhlanje afundisa isithunzi sobuKristu noma ivangeli lamanga ngokuphelele. Futhi ukuzinikela okudlange kangaka emiphakathini engeyona eyamaKatolika kuye kwaholela ekuqhekekeni ngemva kokuhlukana namasonto ayizinkulungwane ezingamashumi akha, wonke athi “aneqiniso.” Ngezansi: badinga uKholo uJesu aludlulisela kubaPhostoli, futhi amaKhatholika adinga "ukholo" abaningi babaVangeli abanalo kuJesu Kristu.

 

ABANINGI BABIZWA, BAMBALWA ABAKHETHWE

Buzofika nini lobu bunye? Lapho iSonto seliphuciwe yonke into hhayi iNkosi yalo (bheka Ukuhlanzwa Okukhulu). Lapho lokho okwakhiwe esihlabathini sekubhidlikile futhi okuwukuphela kwezinto ezisele yisisekelo esiqinisekile seQiniso (bona Ku-Bastion-Ingxenye II).

UKristu uthanda wonke uMlobokazi wakhe, futhi akasoze abashiya labo Ababizile. Akalishiyi ngokukhethekile lelo tshe lesisekelo Yena uqobo awutshala waqamba igama lakhe: Petros — iDwala. Futhi-ke, kube nokuvuselelwa buthule eSontweni LamaKatolika — ukuwa okusha othandweni ngezimfundiso, iqiniso, namaSakramente amaKhatholika (katholic: “Universal”) ukholo. Kunothando olujulile olukhula ezinhliziyweni eziningi ngemfundiso yakhe, evezwe ngazo zombili izinhlobo zakhe zasendulo nezanamuhla. ISonto lilungiselelwa ukwamukela abafowabo abahlukene. Bazofika nentshisekelo yabo, intshiseko, nezipho zabo; ngothando lwabo lweZwi, abaprofethi, abavangeli, abashumayeli, nabelaphi. Futhi bazohlangatshezwa ngabacabangayo, othisha, abelusi bezenkolo, imiphefumulo ehluphekayo, amaSakramente angcwele kanye neLiturgy, nezinhliziyo ezingakhiwanga esihlabathini, kodwa eDwaleni ezingaze ziphihlizwe ngisho namasango esihogo. Sizophuza enqeni eyodwa, iCalice of One esasingafela yona ngokuthokoza futhi owasifela: uJesu, umNazaretha, uMesiya, iNkosi yamakhosi noMbusi wababusi.

 

UKUFUNDA OKWENGEZIWE:

Ngaphansi kwesihlokwana KUNGANI UKHATHOLIKI? kuneminye imibhalo eminingi ephathelene nobufakazi bami bomuntu siqu kanye nezincazelo zokholo lwamaKatolika ukusiza abafundi bamukele ukugcwala kweQiniso njengoba kuvezwe nguKristu kuMkhuba weSonto LamaKatolika.

 

Phrinta Friendly, PDF & Imeyili
Posted in IKHAYA, IZIMPAHLA.