Rationalism, kanye nokufa kwemfihlakalo

 

NINI eyodwa isondela ku-haze buqamama, kungabonakala sengathi uzongena enkungwini enkulu. Kepha uma "ufika lapho," bese ubheka ngemuva kwakho, ngokuzumayo uyabona ukuthi ubukade ukuyo sonke isikhathi. Umusi ugcwele yonke indawo.

Kunjalo nomoya we ukucabanga okunengqondo—ingqondo ezikhathini zethu elenga okomusi ogcwele yonke indawo. I-Rationalism ithi leso sizathu nolwazi kuphela okufanele kuqondise izenzo zethu nemibono yethu, ngokungafani nokungaphatheki noma imizwa, futhi ikakhulukazi izinkolelo zenkolo. I-Rationalism ingumkhiqizo wesikhathi okuthiwa yi-Enlightenment, lapho "ubaba wamanga" eqala ukuhlwanyela eyodwa "ism”Emva kokunye esikhathini esiyiminyaka engamakhulu amane — i-deism, i-science, i-Darwinism, i-Marxism, i-Communism, i-feminism eqinile, i-relativism, njll.

Kepha naseBandleni, izimpande ezinobuthi zengqondo zibambile. Ikakhulukazi eminyakeni engamashumi amahlanu edlule, ngibone le mindset idabula umphetho we imfihlakalo, ukuletha zonke izinto ngokumangalisayo, ngamandla angaphezu kwawemvelo, nangokweqile ngaphansi kokukhanya okungabazekayo. Isithelo esinoshevu salesi sihlahla esikhohlisayo sangenisa abefundisi abaningi, abafundisi bezenkolo, futhi ekugcineni babeka abantu, kwaze kwaba sezingeni lokuthi i-Liturgy uqobo lwayo lukhishwe izimpawu nezimpawu ezikhomba eBeyond. Kwezinye izindawo, izindonga zesonto zaziwashwa ngokoqobo, kubhidlizwe izithombe, kufuthwa amakhandlela, kufakwe impepho, nezithonjana, iziphambano nezinsalela kuvaliwe.

Okubi kakhulu, nokubi kakhulu, kube ukungathathi hlangothi kokholo olunjengolwezingane ezingxenyeni ezinkulu zeSonto kangangokuba, esikhathini esiningi namuhla, noma ngubani okhombisa noma yiluphi uhlobo lwentshiseko yangempela noma intshisekelo kaKristu ezifundeni zabo, ogqame esimeni esikhona manje, uvame kakhulu phonsa njengomsolwa (uma ungakhishelwa ebumnyameni). Kwezinye izindawo, izifunda zethu zisukile ezenzweni zabaPhostoli zaya ekungenzi lutho kwezihlubuki — siyaxhuga, siyisivivi, futhi asinamfihlo… sikholwa okomntwana.

O Nkulunkulu, sisindise kithi! Sikhulule kumoya we-rationalism!

 

AMASIMINA… NOMA IZINHLELO ZOKUPHILA?

Abapristi bangixoxele ukuthi ukholo lwabo lwaphukelwa kanjani ngumkhumbi wesonto lokufundela, lapho kaningi, imiBhalo yahlakazwa njengegundwane labhu, kwaqeda igazi we-Living Word sengathi yincwadi yokufunda nje. Ingokomoya labangcwele lachithwa njengokuzulazula ngokomzwelo; Izimangaliso zikaKristu njengezinganekwane; ukuzinikela kuMariya njengenkolelo-ze; kanye nokusebenzelana okuhle kukaMoya oNgcwele njenge-basicism.

Ngakho-ke, namhlanje, kunababhishobhi abathile abakhahlela noma ngubani enkonzweni ngaphandle kweMasters of Divinity, abapristi abakhuluma nganoma yini eyimfihlakalo, nabantu nje abahlekisa ngevangeli. Sesibe, ikakhulukazi eNtshonalanga, njengeqembu labafundi elakhuza izingane ezincane lapho zazizama ukuthinta uJesu. Kepha iNkosi yayinokuthile engakusho ngalokho:

Vumela abantwana beze kimi ungabavimbeli; ngoba umbuso kaNkulunkulu ungowabanje. Ngiqinisile ngithi kuwe, loba ngubani ongamukeli umbuso kaNkulunkulu njengomntwana kasoze angene kuwo. (Luka 18: 16-17)

Namuhla, izimfihlakalo zoMbuso zembulwa, hhayi kakhulu kwizifundiswa ezigqitshwe ngokuziqhenya kongqondongqondo, kodwa kwabancane abenza imfundiso yenkolo beguqe ngamadolo abo. Ngibona futhi ngizwa uNkulunkulu ekhuluma kubathengisi, omama basemakhaya, abantu abadala abasebasha, nakubapristi namanazaretha athule ephethe iBhayibheli ngesandla esisodwa nangobuhlalu be-rosari kwesinye.

Ngakho-ke sicwile enkungwini yokuhleleka, ukuze singabe sisabona umkhawulo weqiniso kulesi sizukulwane. Kubonakala ngathi asikwazi ukwamukela izipho zikaNkulunkulu ezingaphezu kwamandla emvelo, njengaleyo miphefumulo ethola ukucwaswa, noma imibono, ukubukwa, noma ukubonakala. Asiziboni njengezimpawu nokuxhumana okuvela eZulwini, kodwa njengokuphazamiseka okungahambi kahle ezinhlelweni zethu zabefundisi ezihlanzekile. Futhi kubonakala sengathi sithatha imizwa kaMoya oNgcwele, hhayi kancane njengendlela yokwakha iSonto, futhi ikakhulu njengezimpawu zokungazinzi kwengqondo.

O Nkulunkulu, sisindise kithi! Sikhulule kumoya we-rationalism!

Izibonelo ezimbalwa zifika engqondweni…

 

I-RATIONALISM KULELI HORA

I-Medjugorje

Njengoba ngibhala EMedjugorje, ngokuqonde ngqo, kule ndawo eyodwa yokubuka omunye wemithombo enkulu yokuguqulwa eSontweni kusukela ngePhentekoste; amakhulu ezimangaliso ezibhaliwe, izinkulungwane zabapristi ubizo, nezinkonzo eziningi emhlabeni wonke ezi ngqo umphumela weNkosikazi Yethu "okusolwa" ukuthi ivele lapho. Muva nje, kwaziswe emphakathini ukuthi iKhomishini yeVatican ibonakala yamukele imibono, okungenani kweyabo izigaba zokuqala. Futhi nokho, abaningi bayaqhubeka nokukuchitha lokhu okusobala isipho futhi umusa “njengomsebenzi kaSathane.” Uma uJesu esho niyakwazi umuthi ngezithelo zawo, Angikwazi ukucabanga ngesitatimende esingenangqondo ngokwengeziwe. NjengoMartin Luther wasendulo, nathi kubonakala ngathi siyayishaya indiva leyo miBhalo engahambisani nombono wethu “onengqondo” wenkolo — phezu kobufakazi.

Lezi zithelo ziyabonakala, ziyabonakala. Futhi eDayosisi yethu nakwezinye izindawo eziningi, ngibheka umusa wokuphenduka, umusa wempilo yokukholwa okungaphezu kwemvelo, owokubiza, wokuphilisa, wokuthola kabusha amasakramente, wokuvuma izono. Lezi yizinto zonke ezingadukisi. Lesi yisona sizathu esenza ngithi kuphela ukuthi yilezi zithelo ezingivumela, njengombhishobhi, ukuthi ngikhiphe ukwahlulela okuhle. Futhi uma njengoba uJesu asho, kufanele sahlulele umuthi ngezithelo zawo, ngiphoqelekile ukusho ukuthi umuthi muhle. —UKhadinali Schönborn,  UMedjugorje Gebetsakion, # 50; UStella Maris, # 343, amakhasi 19, 20

Othile ungibhalele namuhla ethi, “Akukho mhlola weqiniso obuzokwenzeka nsuku zonke cishe iminyaka engama-40. Futhi imilayezo iyabheda, akukho okujulile. ” Lokhu kimi kubonakala kungukuphakama kwezizathu zenkolo — uhlobo olufanayo lokuziqhenya uFaro ayenalo ngenkathi ehlwitha izimangaliso zikaMose; ukungabaza okufanayo okwachitha Uvuko; ukucabanga okuyiphutha okufanayo okuholele abaningi ababona izimangaliso zikaJesu ukuba bathi:

Ukuthathaphi lendoda konke lokhu? Hlobo luni lokuhlakanipha anikezwe lona? Yeka imisebenzi yamandla eyenziwe ngezandla zakhe! Akasiye umbazi yini, indodana kaMariya, nomfowabo kaJakobe noJose noJuda noSimoni?… Ngakho-ke akakwazanga ukwenza isenzo samandla lapho. (Math 6: 2-5)

Yebo, uNkulunkulu unenkinga enzima yokwenza imisebenzi yamandla ezinhliziyweni ezingafani nezengane.

Futhi-ke kukhona uFr. UDon Calloway. Indodana yendoda yamasosha, yayiyisidakamizwa futhi iyisihlubuki, yaholwa yaphuma eJapan ngamaketanga kuyo yonke inkinga eyayiyibangela. Ngelinye ilanga, wacosha incwadi yaleyo "myalezo ongacacile futhi ongenzi nzuzo" kaMedjugorje obiziwe INdlovukazi Yokuthula Ivakashela EMedjugorje. Lapho ezifunda ngalobo busuku, wahlulwa yinto ayengakaze ayithole ngaphambili.

Yize ngangiphelelwe yithemba elikhulu ngempilo yami, ngenkathi ngifunda le ncwadi, ngezwa sengathi inhliziyo yami iyancibilika. Nganamathela egameni ngalinye njengokungathi lalidlulisela impilo liqonde kimi… angikaze ngizwe noma yini emangalisa futhi ekholisayo futhi edingeka kakhulu empilweni yami. —Ubufakazi, obuvela ku- Amanani Wenkonzo

Ngakusasa ekuseni, wagijimela eMisa, futhi wafakwa ukuqonda nokholo kulokho ayekubona kwenzeka ngesikhathi Sokungcweliswa. Kamuva ngalolo suku, waqala ukuthandaza, futhi njengoba enza, wakhala izinyembezi impilo yakhe yonke kuye. Wezwa izwi leNkosikazi Yethu futhi waba nokuhlangenwe nakho okujulile kwalokho akubiza ngokuthi "uthando lomama olumsulwa." [1]qhathanisa Amanani Wenkonzo Ngalokho, waguquka empilweni yakhe yakudala, wagcwalisa ngokoqobo amasaka angama-30 kadoti agcwele izithombe zobulili ezingcolile nomculo onesigqi esinamandla. Ngisho nokubukeka kwakhe kwashintsha kungazelelwe. Wangena ebupristini naseBandleni likaMarian Fathers of the Immaculate Conception of the Most Blessed Virgin Mary. Izincwadi zakhe zakamuva kakhulu izingcingo ezinamandla ebuthweni loMama Wethu ukuba zinqobe uSathane, njenge Amaqhawe eRosary

Uma iMedjugorje iyinkohliso, khona-ke uSathane akakwazi akwenzayo.

Uma uSathane exosha uSathane, wahlukene yedwa; Manje-ke, umbuso wakhe uyoma kanjani? (Math 12:26)

Umuntu kufanele abuze: uma kuphela ukubonakala kwasekuqaleni kuthathwa njengeqiniso, kuthiwani ngeminyaka engama-32 edlule? Ingabe isivuno esikhulu sokuguqulwa, ubizo, nokuphilisa; izimangaliso eziqhubekayo nezibonakaliso nezimangaliso esibhakabhakeni nasemagqumeni… umphumela wababonisi abayisithupha abahlangabezana ngempela noMama Wethu… kepha manje abakhohlisa iSonto — kanti futhi basakhipha izithelo ezifanayo na? Uma kuyinkohliso, ake sithandaze ukuthi uSathane aqhubeke nokuyelula, uma kungenjalo ayilethe kuwo wonke amasonto amaKhatholika emhlabeni.

Abaningi abakholelwa ukuthi uMama wethu uzoqhubeka nokukhipha imiyalezo yanyanga zonke noma aqhubeke nokuvela… kepha uma ngibheka isimo somhlaba kanye nokwehlukana okwenzeka eSontweni, Angikholwa ukuthi ubengeke. Yimuphi umama ongashiya ingane yakhe encane njengoba edlala onqenqemeni lwewa?

O Nkulunkulu, sisindise kithi! Sikhulule kumoya we-rationalism!

 

Ukuvuselelwa

Okulandelayo ukuxoshwa okuqhubekayo kweCharismatic Renewal. Lokhu kungukuhamba kukaMoya oNgcwele okwamukelwe ngokusobala opapa abane bokugcina. Kodwa-ke, siyaqhubeka nokuzwa abapristi — abapristi abalungile ngokwabo—Khuluma ngokungazi ngokumelene nale nhlangano sengathi nayo ingumsebenzi kasathane. Okuxakayo ngukuthi laba "abagcini bamasango bemfundiso yenkolo" baphikisana ngqo namaVicars of Christ.

Kungenzeka kanjani ukuthi lokhu 'kuvuselelwa ngokomoya' kungabi yithuba leBandla kanye nomhlaba? Futhi, kuleli cala, kungenzeka kanjani ukuthi umuntu angasebenzisi zonke izindlela zokuqinisekisa ukuthi kuhlala kunjalo…? —UPOPE PAUL VI, Umhlangano Wamazwe Ngamazwe Wokuvuselelwa KobuKhatholika KobuKatolika, ngoMeyi 19, 1975, ERoma, e-Italy, www.ewtn.com

Nginesiqiniseko sokuthi le nhlangano iyingxenye ebaluleke kakhulu ekuvuseleleni ngokuphelele iSonto, kulokhu kuvuselelwa kweSonto ngokomoya. —UPOPE JOHN PAUL II, izethameli ezikhethekile noKhadinali Suenens kanye namaLungu Omkhandlu we-International Charismatic Renewal Office, ngoDisemba 11, 1979, http://www.archdpdx.org/ccr/popes.html

Ukuvela kokuvuselelwa okulandela uMkhandlu Wesibili weVatican kwakuyisipho esithile sikaMoya oNgcwele eSontweni…. Ekupheleni kwaleNkulungwane Yesibili Yeminyaka, iSonto lidinga kakhulu kunanini ngaphambili ukuphendukela ekuzethembeni nasethembeni kuMoya oNgcwele… —UPOPE JOHN PAUL II, Ekhuluma Nomkhandlu Wehhovisi Lomhlaba Wonke Lokuvuselelwa KobuKrestu, ngoMeyi 14, 1992

Enkulumweni engashiyi kungacaci ngokuthi ukuvuselelwa kuhloselwe ukuba neqhaza phakathi kwalabo konke Church, upapa ongasekho wathi:

Izici zesikhungo nezesisa zibaluleke kakhulu njengoba zibalulekile kumthethosisekelo weSonto. Banikela, yize kwehlukile, empilweni, ekuvuseleleni nasekungcwelisweni kwabantu bakaNkulunkulu. —Inkulumo eya kwi-World Congress of Ecclesial Movements and New Communities, www.v Vatican.va

Futhi ngenkathi esenguKhadinali, uPapa Benedict wathi:

Ngingumngani wezinhlangano ngempela-uCommione e Liberazione, Focolare, kanye ne-Charismatic Renewal. Ngicabanga ukuthi lokhu kuwuphawu lweNkathi Yentwasahlobo kanye nokuba khona kukaMoya oNgcwele. —UKhadinali Ratzinger (UPAPA BENEDICT XVI), Ingxoxo noRaymond Arroyo, EWTN, Emhlabeni Wonke, Septhemba 5th, 2003

Kepha futhi, umqondo ovuthiwe osukwini lwethu uzenqabile iziphiwo zikaMoya oNgcwele ngoba zingaba, ngokungagwegwesi, zixoxe — noma ngabe kukhona okukhulunywe ngayo kuCatechism.

Noma ngabe bunjani ubunjalo babo — kwesinye isikhathi buba yinto engajwayelekile, njengesipho semimangaliso noma sezilimi — imisuka ekhombise umusa ongcwelisayo futhi ihloselwe ukuzuzisa iSonto. -Ikhathekizimu leSonto LamaKatolika, hhayi. 2003

Yize kunjalo, labo bantu abanengqondo abahlangabezana nokubonakaliswa koMoya (futhi imvamisa imizwa evuswa yilokhu) bavame ukubalahla njengezithelo zomoya, ukungazinzi… noma ukudakwa.

Base begcwala bonke uMoya oNgcwele, baqala ukukhuluma ngezilimi ezingefani, njengalokhu uMoya ubanika amandla okushumayela… Bonke bamangala, badideka, bathi omunye komunye: “Kusho ukuthini lokhu na?” Kodwa abanye bathi, beklolodele, “Babe newayini eliningi kakhulu.” (IzEnzo 2: 4, 12)

Akungabazeki ukuthi abantu abathile kule nhlangano enomusa bakwenze umonakalo omkhulu ngentshiseko engaqondakali, ukwenqaba igunya lobufundisi, noma ukuziqhenya. Kepha ngakolunye uhlangothi lobubanzi, kanjalo, ekuhambeni okubuyela ngaseLatin Rite yeMisa, ngiphinde ngahlangana nabantu abanentshiseko engaqondakaliyo abenqabile upapa igunya, futhi lokho wakwenza ngenxa yokuziqhenya. Kepha akukho lapho kungafanele khona idlanzana labantu lisenze ukuthi sichithe ngokuphelele ukunyakaza noma ukuzinikela. Uma ngabe ube nesipiliyoni esibi ngokuvuselelwa - noma ngomuntu obizwa “ngendabuko” —ukuphendula okuyikho ukuxolela, ubheke ngale kobuthakathaka bomuntu, bese uqhubeka nokufuna imithombo yomusa uNkulunkulu afuna ukusinika yona ngobuningi of means, that yes, includes the charisms of the Holy Spirit and the beauty of the Latin Mass.

Ngibhale a uchungechunge lwezingxenye eziyisikhombisa ekuvuseleleni iCharismatic Renewal — hhayi ngoba ngingumkhulumeli wayo, kodwa ngoba ngingumRoma Katolika, futhi lokhu kuyingxenye yesiko lethu lamaKatolika. [2]bheka Okuhehayo? Kepha iphuzu elilodwa lokugcina, lelo elenziwa ngumBhalo uqobo. UJesu wathi uBaba “asinikezi isipho sakhe sikaMoya." [3]John 3: 34 Bese-ke sifunda lokhu kuzenzo zabaPhostoli:

Ngenkathi bekhuleka, indawo lapho babebuthene khona kwazamazama, futhi bonke bagcwaliswa ngoMoya oNgcwele futhi baqhubeka bekhuluma izwi likaNkulunkulu ngesibindi. (IzEnzo 4:31)

Lokhu osanda kukufunda bekungeyona iPentekoste — lezo kwakuyizahluko ezimbili ngaphambili. Esikubonayo lapha ukuthi uNkulunkulu akahlukanisi uMoya Wakhe; abaPhostoli, nathi, ingagcwaliswa kaninginingi. Leyo yinhloso yenhlangano yokuvuselela.

O Nkulunkulu, sisindise kithi! Sikhulule kumoya we-rationalism!

 

Ubunye BobuKristu

UJesu wathandaza futhi wayefisa ukuthi amaKrestu yonke indawo ahlangane njengomhlambi munye. [4]UJohn 17: 20-21 Lokhu, kusho uPapa Leo XIII, ngakho-ke kube umgomo wobupapa:

Sizamile futhi saphikelela ukwenza ngesikhathi sobupapa obude buqonde ezinhlosweni ezimbili eziyinhloko: okokuqala, ekubuyiseleni, kubabusi nakubantu, ngemigomo yempilo yobuKrestu emphakathini womphakathi nowasekhaya, ngoba ayikho impilo yangempela kubantu ngaphandle kukaKristu; futhi, okwesibili, ukukhuthaza ukuhlangana kabusha kwalabo abaye bawa iSonto LamaKatolika kungaba ngokuhlubuka noma ngokuhlukana, ngoba ngokungangabazeki kuyintando kaKristu ukuthi bonke babumbane emhlanjini owodwa ngaphansi koMalusi oyedwa. -IDivinum Illud Munus,n. 10

Kodwa-ke, futhi, izazi zezinkolelo zezikhathi zethu, ngoba zivame ukuvalwa emsebenzini kaNkulunkulu ongaphezu kwemvelo, azikwazi ukubona iNkosi isebenza ngaphandle kwemingcele yeSonto LamaKatolika.

… Izinto eziningi zokungcweliswa nezeqiniso ”zitholakala ngaphandle kwemikhawulo ebonakalayo yeSonto LamaKhatholika:“ iZwi likaNkulunkulu elilotshiwe; impilo yomusa; ukholo, ithemba, nesisa senhliziyo, nezinye izipho zangaphakathi zoMoya oNgcwele, kanye nezinto ezibonakalayo. ” UMoya kaKristu usebenzisa la maBandla kanye nemiphakathi yamabandla njengendlela yokusindiswa, amandla awo atholakala ekugcwaleni komusa neqiniso uKristu aliphathise iSonto LamaKhatholika. Zonke lezi zibusiso zivela kuKristu futhi ziholela kuye, futhi ngokwazo zingamakholi "obunye bamaKhatholika."  -Ikhathekizimu leSonto LamaKatolika, hhayi. 818

Ngicabanga ukuthi abaningi bazothuka ngolunye usuku lapho bebona “labo Pentekoste” bedansa bezungeza i- Itabernakele njengoDavida lenza uzungeze uMphongolo. Noma ababengamaSulumane baphrofetha besuka ezikhundleni. Noma amaOrthodox ashwiba abahloli bethu bezincwadi. Yebo, kuza "iPhentekoste elisha", futhi uma selifikile, lizoshiya abanengqondo behleli edamini lokuthula kwengqondo ngemuva kwamandla angaphezu kwawemvelo. Lapha, angiphakamisi ukuthi kube khona esinye “ism” —ubunyoninco — kodwa ubunye beqiniso bomzimba kaKristu obuzoba umsebenzi kaMoya oNgcwele.

ISonto lamaKatolika, elingumbuso kaKristu emhlabeni, kulindeleke ukuba lisatshalaliswe phakathi kwabo bonke abantu nezizwe zonke… —I-POPE PIUS XI, Ama-Quas Primas, I-Encyclical, n. 12, Disemba 11, 1925; cf. Math 24:14

UJesu akagcinanga ngokusithumela “uMoya weqiniso” —okungathi umsebenzi weSonto wehliselwe ekusebenziseni ubuhlakani bokuqapha idiphozi yokholo. Ngempela, labo abafisa ukukhawulela uMoya “kumuntu onikeza imithetho” bavamise ukungathathi hlangothi ku-unction iNkosi ezame ukuyinika iSonto kanye nezwe. Cha, Ubuye futhi asithumele uMoya we “amandla, "[5]isib. ULuka 4:14; 24:49 oguqula, adale, futhi avuselele kukho konke ukungalindeleka Kwakhe okumangalisayo.

Kukhona kuphela one, ibandla elingcwele, lamakatolika, nelabaphostoli. Kepha uNkulunkulu mkhulu kakhulu kuneBandla, usebenza ngisho ngaphandle ngaye ukuze adonsele zonke izinto kuye. [6]I-Eph 4: 11-13

UJohane waphendula wathi: “Nkosi, sabona othile ekhipha amademoni ngegama lakho, sazama ukumvimbela, ngokuba engalandelani nathi.” UJesu wathi kuye: “Ungamvimbi, ngokuba ongamelene nawe ungakuwe.” (Johane 9: 49-50)

Ake-ke sithandaze, ukuze kungabikho noyedwa wethu, ngenxa yokungazi noma ukuziqhenya ngokomoya, abe yisithiyo emseni, noma singakuqondi ngokugcwele ukusebenza kwawo. Hlala ubumbene noPapa, yize enamaphutha noma ukwehluleka; hlala uthembekile ku konke izimfundiso zeSonto; hlala eduze noMama Wethu Obusisiwe; futhi thandaza, thandaza, thandaza. Ngaphezu kwakho konke, yiba nokholo olungenakunqotshwa futhi uthembele kuJesu. Ngale ndlela, mina nawe singancipha ukuze Yena, ukukhanya komhlaba, akhule kithi, aqede inkungu nokungabaza komhlaba okuvame ukungena kulesi sizukulwane esintula ngokomoya… futhi abhubhise iMfihlakalo.

O Nkulunkulu, sisindise kithi! Sikhulule kumoya we-rationalism!

 

KUFUNDWA OKUFUNDILE

EMedjugorje

IMedjugorje— ”Amaqiniso Nje, Ma'am”

Lapho Amatshe Ayakhala

Okuhehayo?

I-Ecumenism eyiqiniso

Ukuqala kwe-Ecumenism

Ukuphela Kwe-Ecumenism


Akubusise futhi ngiyabonga.

Ukuhamba noMark ku The Manje iZwi,
chofoza isibhengezo esingezansi ukuze ubhalise.
I-imeyili yakho ngeke yabiwe nanoma ngubani.

Phrinta Friendly, PDF & Imeyili

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 qhathanisa Amanani Wenkonzo
2 bheka Okuhehayo?
3 John 3: 34
4 UJohn 17: 20-21
5 isib. ULuka 4:14; 24:49
6 I-Eph 4: 11-13
Posted in IKHAYA, UKHOLO NOKUZIPHATHA, KONKE.