Inguquko!

NOMA iNkosi ibithule kakhulu enhliziyweni yami ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, lokhu kubhalwa ngezansi negama elithi "Revolution!" ihlala iqinile, kube sengathi iyakhulunywa okokuqala. Ngithathe isinqumo sokuphinda ngibhale lo mbhalo, futhi ngikumeme ukuthi uwusakaze ngokukhululekile emndenini nakubangane. Sibona ukuqala kwale Revolution sekuvele kuseMelika. 

INkosi isiqalile ukukhuluma amazwi okulungiselela futhi ezinsukwini ezimbalwa ezedlule. Futhi-ke, ngizokubhala lokhu futhi ngikubelane nawe lapho uMoya uzivula. Lesi yisikhathi sokuzilungiselela, isikhathi somkhuleko. Ungakhohlwa lokhu! Kwangathi ungahlala ugxile othandweni lukaKristu:

Ngenxa yalokhu ngiguqa phambi kukaYise, okuvela kuye yonke imindeni ezulwini nasemhlabeni, ukuze aninike ngokuvumelana nengcebo yenkazimulo yakhe ukuba niqiniswe ngamandla ngoMoya wakhe ngaphakathi, nokuthi uKristu kungahlala ezinhliziyweni zenu ngokukholwa; ukuze nina, nigxilile futhi nigxilile othandweni, nibe namandla okuqonda kanye nabo bonke abangcwele ukuthi yini ububanzi nobude nokuphakama nokujula, nokwazi uthando lukaKristu oludlula ulwazi, ukuze nigcwaliswe ngakho konke ukugcwala kukaNkulunkulu. (Efe 3: 14-19)

Ishicilelwe okokuqala ngoMashi 16, 2009:

 

Ukugcotshwa kukaNapoleon   
Umqhele [ukuzithwesa umqhele] kaNapoleon
, UJacques-Louis David, c. 1808

 

 

OKUSHA Izwi belisenhliziyweni yami ezinyangeni ezimbalwa ezedlule:

Revolution!

 

LUNGISELELA

Sengikwazisile kumngane ongumfundisi eNew Boston, eMichigan lapho umyalezo wokuqala we-Divine Mercy waqala ukusabalala khona eNyakatho Melika usuka esifundeni sakhe. Uthola ukuvakashelwa yiMimoya Engcwele ePurigator ubusuku ngabunye ngamaphupho acacile. Ngikubalile kulo Disemba owedlule lokho akuzwile ngesikhathi sekwephuzile UFr. UJohn Hardon uvele kuye ephusheni elikhethekile:

Ushushiso luseduze. Ngaphandle kokuthi sizimisele ukufela ukholo lwethu futhi sibe abafel 'ukholo, ngeke siphikelele okholweni lwethu. (Bheka Ushushiso Luseduze )

Lo mpristi othobekile uthole nokuvakashelwa muva nje yiLittle Flower, iSt. UFr. ayizivezi lezi zinto, kodwa ingithululele isifuba sami. Ngemvume yakhe, ngiyabashicilela lapha.

 

ISEXWAYISO SOKUDLULA

Ngo-Ephreli, 2008, usanta waseFrance wavela ephusheni egqoke ingubo yeSidlo sakhe sokuqala futhi wamholela esontweni. Kodwa-ke, lapho efika emnyango, wavinjelwa ukuba angene. Waphendukela kuye wathi:

Njengezwe lami [France], eyayiyindodakazi endala yeSonto, yabulala abapristi bayo futhi bethembekile, kanjalo nokushushiswa kweBandla kuzokwenzeka ezweni lakini. Esikhathini esifushane nje, abefundisi bazoya ekudingisweni futhi ngeke bakwazi ukungena emasontweni ngokukhululeka. Bazokhonza abathembekile ezindaweni eziyimfihlo. Abathembekile bazoncishwa “ukwanga kukaJesu” [iSidlo esingcwele]. Abantu abavamile bazoletha uJesu kubo bengekho abapristi.

Ngokushesha, uFr. waqonda ukuthi ubekhuluma nge Ukuvukelwa KwaseFrance nokushushiswa okungazelelwe kweBandla okwaqhuma. Wabona enhliziyweni yakhe ukuthi abapristi bazophoqeleka ukuba benze iMisa eliyimfihlo emakhaya, ezinqolobaneni nasezindaweni eziqhelile. UFr. futhi baqonda ukuthi abefundisi abaningana bazoyekethisa inkolo yabo bese benza "isonto mbumbulu" (bheka EGameni likaJesu - Ingxenye II ).

Qaphela ukugcina ukholo lwakho, ngoba ngokuzayo iSonto e-USA lizohlukaniswa neRoma. —USt. ULeopold Mandic (1866-1942 AD), Umphik'ukristu Nezikhathi Zokuphela, Fr. Joseph Iannuzzi, likhasi 27

Futhi kamuva nje, ngoJanuwari 2009, uFr. ngokuzwakalayo wezwa uSt Therese ephinda umyalezo wakhe ngokuphuthuma okukhulu:

Esikhathini esifushane, okwenzeka ezweni lami lokuzalwa, kuzokwenzeka nokwakho. Ukushushiswa kweSonto kusondele. Zilungiselele.

“Kuzokwenzeka ngokushesha okukhulu,” wangitshela, “ukuthi akekho noyedwa ozokulungela ngempela. Abantu bacabanga ukuthi lokhu ngeke kwenzeke eMelika. Kodwa kuzokwenzeka, futhi kungekudala. ”

 

UKUZIPHATHA TSUNAMI

Ngolunye usuku ekuseni ngoDisemba ka-2004, ngavuka ngaphambi komndeni wami wonke lapho sisohambweni lwamakhonsathi. Izwi lakhuluma ngaphakathi enhliziyweni yami lathi a ukuzamazama komhlaba okungokomoya kwenzeka eminyakeni engama-200 edlule kulokho okwaziwa ngokuthi yi-French Revolution. Lokhu kuveze i- zokuziphatha tsunami egijimise umhlaba wonke yaletha incithakalo yayo esiqongweni esizungeze unyaka we-2005 [bheka ukubhala kwami Ushushiso! (I-Morun Tsunami) ]. Leli gagasi manje selihlehla futhi lihamba ngemuva kwalo isiphithiphithi.

Uma ngikhuluma iqiniso, bengingazi nokuthi iyini iNguquko YaseFrance. Ngiyakwenza manje. Kwakunenkathi ebizwa nge- “The Enlightenment” lapho kwaqala khona ukuvela kwezimiso zefilosofi, ezazibheka umhlaba ngokuphelele ngokombono womuntu Isizathu, kunokucabanga okukhanyiselwe ngu ukholo. Lokhu kwafinyelela umvuthwandaba ngesikhathi seNguquko YaseFrance ngokulahla inkolo ngobudlova nokwehlukana okusemthethweni phakathi kweSonto noMbuso. Amasonto aphenywa futhi abapristi abaningi nezenkolo babulawa. Ikhalenda lishintshiwe futhi ezinye izinsuku zoMkhosi zivinjelwe, kubandakanya neSonto. UNapoleon, owahlula ibutho likapapa, wathatha isiboshwa sikaBaba Ongcwele futhi ngomzuzwana wokuzikhukhumeza okukhulu, wazithwesa umqhele wokuba ngumbusi.

Namuhla, kwenzeka into efanayo, kepha kulokhu ku-a isilinganiso somhlaba wonke.

 

ISIVIVINYO SOKUGQIBELA

I-tsunami yokuziphatha eyaqubuka eminyakeni engama-200 eyedlule inegama:isiko lokufa. ” Inkolo yayo “ukukholeka kokuziphatha. ” Eqinisweni lonke, kubhubhise isisekelo esikhulu seSonto emhlabeni wonke ngaphandle kwensali yeDwala. Njengoba leli gagasi manje selibuyela olwandle, uSathane ufuna ukuthatha iSonto ahambe nalo. “Udrako”, owagqugquzela izisekelo zefilosofi zeNguquko yaseFrance, uhlose ukuqeda lo msebenzi: hhayi nje ukunweba okunye ukwahlukana phakathi kweSonto noMbuso, kodwa ukuphela kweSonto ngokuphelele.

Inyoka ikhiphe isifufula samanzi ephuma emlonyeni wayo ngemuva kokuthi lo wesifazane amkhukhulise ngalo msinga. (IsAm 12:15)

Ngenkathi igagasi liqala eYurophu futhi ekugcineni lifinyelela esicongweni salo eNyakatho Melika, manje selihlehla lisuka emazweni aseMelika lize libuyele futhi Europe, ikhukhula zonke izithiyo ezisendleleni yayo ukuze kuvunyelwe “isilo,” iSuper-State embulungeni yonke, i-New World Order.

Emhlabeni wonke, kunomsindo wokuthi kube noshintsho. Leso sifiso sabonakala ngoNovemba, emcimbini owawungaba wuphawu lwalesi sidingo soshintsho kanye nesikhuthazo sangempela salolo shintsho. Ngokunikwa iqhaza elikhethekile i-United States eqhubeka ukulibamba emhlabeni, ukukhethwa kukaBarack Obama kungaba nemiphumela edlulela ngale kwalelo zwe. Uma imibono yamanje yokuguqula izikhungo zomhlaba zezezimali nezomnotho isetshenziswa ngokungaguquguquki, lokho kungakhombisa ukuthi ekugcineni sesiqala ukuqonda ukubaluleka kokuphathwa komhlaba wonke.-OwayenguMongameli waseSoviet uMichael Gorbachev (manje onguMongameli we-International Foundation for Socio-Economic and Political Study eMoscow), ngoJanuwari 1, 2009, I-International Herald Tribune

Ngikholwa ukuthi kunentshisekelo ehlangene umhlaba wonke ongaqiniseka ngayo, kwi-United Nations edlala indima enkulu kwezokuphepha, i-NATO idlala indima enkulu enkundleni yezemidlalo, kanye ne-European Union njengesikhungo esihlangene esidlala indima ephelele ezombusazwe zomhlaba. —UNgqongqoshe Wezokuqokwa uGordon Brown (owayenguShansela wase-UK ngaleso sikhathi), ngoJanuwari 19, 2007 BBC

Vele, isithiyo esikhulu kunazo zonke yi ISonto LamaKatolika nezimfundiso zakhe zokuziphatha, ikakhulukazi ngomshado nesithunzi somuntu.

Uphawu olubambekayo lokuqala kwale Nguquko lwavela ngokuzumayo ngomhlaka 9 Mashi, 2009 ezweni laseMelika laseConnecticut “ngokudubula” phezu komnsalo weSonto. UMthethosivivinywa osemthethweni waphakanyiswa ukuba uphazamise ngqo ukusebenza kweSonto LamaKatolika ngokuphoqa ababhishobhi nabapristi ukuba babe inhlangano ehlukile yesifunda, esikhundleni salokho babeke igunya ibhodi elikhethiwe (umzamo ofanayo wokubusa iSonto ngentando yeningi wenziwa eFrance Umthetho Womthethosisekelo Wabefundisi [1790 AD] okwaphoqa ukuthi bobabili ababhishobhi nabapristi bakhethwe ngabantu.) Abaholi bamaKatolika baseConnecticut babona ukuthi kwakuwukuphikisana ngqo nemizamo yeSonto yokuvimbela "umshado" wobulili obufanayo ezweni. Kwi inkulumo evusa inkanuko, uSupreme Knight weK Knights of Columbus waxwayisa:

Isifundo sekhulu leshumi nesishiyagalolunye ukuthi amandla okuphoqa izinhlaka ezinikeza noma ezisusa igunya labaholi beSonto ngokubona nangentando yezikhulu zikahulumeni yinto engaphansi kwamandla okusabisa namandla okubhubhisa. - USupreme Knight uCarl A. Anderson, rally eConnectitcut State Capitol, Mashi 11, 2009

… Inkululeko yesimanjemanje inokuthambekela okuqinile kobushiqela… —UKhadinali George Pell, Mashi 12, 2009 engqungqutheleni eyayinesihloko esithi “Izinhlobonhlobo Zokungabekezelelani: Ezenkolo Nezenkolo.”

 

UKUPHIKISWA

UPhawu lwesihlanu lweSambulo ukushushiswa, engikholwa wukuthi izoqala emazingeni ehlukene ezifunda futhi kuzobeka inkundla yoShushiso Olukhuluion weSonto lapho isilo sinikezwa umlomo: lapho ukungabi namthetho kuphelela khona iSilwane, “ongenamthetho.”

Uyakukhuluma ngokumelene noPhezukonke, acindezele abangcwele boPhezukonke, ecabanga ukushintsha izinsuku zomkhosi nomthetho. Bayakunikelwa kuye unyaka, iminyaka emibili, nengxenye yonyaka. (Dan 7:25)

Kodwa khumbulani lokhu, bafowethu nodadewethu abathandekayo: ngenkathi lokhu kuzamazama komhlaba okungokomoya kuzamazamisa amazulu eminyakeni engamakhulu amabili edlule, umama wethu Obusisiwe futhi yavela cishe ngaleso sikhathi.

Kwavela isibonakaliso esikhulu esibhakabhakeni, owesifazane embethe ilanga… Kwase kuvela esinye isibonakaliso esibhakabhakeni; kwakuwudrako omkhulu obomvu…. (IsAm 12: 1, 3)

Lezi zikhathi zamanje ziyilutho ngaphandle kokushaywa kokugcina komsila wenyoka ezwa isithende sowesifazane sesizomchoboza ikhanda.

Kepha lapho inkantolo isibiziwe, namandla akhe esuswa ngukubhujiswa kokugcina nokuphela, khona-ke ubukhosi nobukhosi nobukhosi bayo yonke imibuso engaphansi kwamazulu kuyonikwa abantu abangcwele boPhezukonke, obukhosi babo buyoba okuphakade: yonke imibuso izomsebenzela futhi imlalele. (Dan 7: 25-27)

 

 

UKUFUNDA OKWENGEZIWE:

 

 

 

Phrinta Friendly, PDF & Imeyili
Posted in IKHAYA, IZILINGO EZINKULU.

Amazwana zivaliwe.