Induku Yensimbi

UKUFUNDA amazwi kaJesu encekwini kaNkulunkulu uLuisa Piccarreta, uqala ukukuqonda lokho ukufika koMbuso Wentando Yaphezulu, njengoba sikhuleka usuku nosuku kuBaba Wethu, kuyinhloso eyodwa enkulu yaseZulwini. "Ngifuna ukubuyisela isidalwa sibuyele emvelaphi yaso," UJesu wathi kuLuisa, "...ukuthi intando yami yaziwe, ithandeke, yenziwe emhlabeni njengaseZulwini." [1]Vol. 19, Juni 6, 1926 UJesu uze athi udumo lweziNgelosi nabaNgcwele baseZulwini "ngeke iphelele uma iNtando yami ingenakho ukunqoba okuphelele emhlabeni."

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 Vol. 19, Juni 6, 1926

Amakhambi Kumphikukristu

 

INI Ingabe ikhambi likaNkulunkulu ku-Specter of Umphikukristu ezinsukwini zethu? Siyini “isixazululo” seNkosi sokuvikela abantu Bakhe, iBarque yeBandla Lakhe, emanzini amabi angaphambili? Leyo yimibuzo esemqoka, ikakhulukazi uma kubhekwa umbuzo kaKristu uqobo, osangulukisayo:

Lapho iNdodana yomuntu ifika, iyakufumana ukukholwa emhlabeni na? (Luka 18: 8)Qhubeka ukufunda

Lezi Izikhathi Zomphikukristu

 

Umhlaba ekusondeleni kwenkulungwane entsha yeminyaka,
lokho iBandla lonke elikulungiselelayo,
unjengensimu elungele ukuvunwa.
 

—ST. UPOPE JOHN PAUL II, Usuku Lwabasha Lomhlaba, ekhaya, Agasti 15, 1993

 

 

THE Umhlaba wamaKhatholika usanda kukhipha incwadi ebhalwe nguPapa Emeritus Benedict XVI ethi the Umphikukristu uyaphila. Incwadi yathunyelwa ngo-2015 kuVladimir Palko, isikhulu sezwe saseBratislava esase sithathe umhlalaphansi esaphila phakathi neMpi Yomshoshaphansi. Upapa ongasekho wabhala:Qhubeka ukufunda

Iminyaka Eyinkulungwane

 

Ngase ngibona ingelosi yehla ezulwini.
ephethe ngesandla isihluthulelo sakwalasha neketanga elisindayo.
Yambamba udrako, inyoka endala, onguSathane noma uSathane,
yasibopha iminyaka eyinkulungwane, yasiphonsa kwalasha;
walihluthulela, walivala, ukuze lingabe lisakwazi
ukudukisa izizwe ize iphele iminyaka eyinkulungwane.
Ngemva kwalokhu, kufanele ikhululwe isikhathi esifushane.

Ngase ngibona izihlalo zobukhosi; ababehlezi phezu kwazo baphathiswe ukwahlulela.
Ngabona nemiphefumulo yalabo ababenqunyiwe
ngenxa yobufakazi babo ngoJesu nangezwi likaNkulunkulu,
futhi ababengakhulekanga kuso isilo nomfanekiso waso
futhi babengalwamukeli uphawu lwaso emabunzini abo noma ezandleni zabo.
Baphila futhi babusa kanye noKristu iminyaka eyinkulungwane.

( IsAmbulo 20:1-4 . Ukufundwa kweMisa lokuqala ngoLwesihlanu)

 

LAPHO mhlawumbe, awukho umBhalo ohunyushwa kabanzi, ophikiswa ngokulangazela futhi ohlukanisayo, kunalesi siqephu seNcwadi yesAmbulo. ESontweni lokuqala, amakholwa angamaJuda ayekholelwa ukuthi “iminyaka eyinkulungwane” yayibhekisela ekubuyeni kukaJesu ngokoqobo babuse emhlabeni futhi bamise umbuso wezombangazwe phakathi kwamadili enyama nemikhosi.[1]“...oyobe esevuka futhi eyojabulela isikhathi sokungcebeleka samadili enyama angenasilinganiselo, ahlinzekwa ngenani lenyama neziphuzo ezinjengokushaqisa nje kuphela umuzwa womoya opholile, kodwa ngisho nokudlula isilinganiso sokuthatheka ngokwakho.” (St. Augustine, Idolobha likaNkulunkulu, Bk. XX, Ch. 7) Nokho, oFata beSonto bakuqeda ngokushesha lokho okwakulindelwe, bethi kuwukuhlubuka—lokho esikubiza ngokuthi namuhla Millenarianism [2]bheka Millenarianism - Kuyini futhi akunjalo futhi Ilahlekile kanjani i-Era.Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 “...oyobe esevuka futhi eyojabulela isikhathi sokungcebeleka samadili enyama angenasilinganiselo, ahlinzekwa ngenani lenyama neziphuzo ezinjengokushaqisa nje kuphela umuzwa womoya opholile, kodwa ngisho nokudlula isilinganiso sokuthatheka ngokwakho.” (St. Augustine, Idolobha likaNkulunkulu, Bk. XX, Ch. 7)
2 bheka Millenarianism - Kuyini futhi akunjalo futhi Ilahlekile kanjani i-Era

I-Final Revolution

 

Akuyona indawo engcwele esengozini; yimpucuko.
Akukhona ukungathembeki okungahle kwehle; kungamalungelo omuntu.
Akuwona uMthendeleko ongadlula; kuyinkululeko kanembeza.
Akubona ubulungisa bukaNkulunkulu obungase buhwamuke; yizinkantolo zokulunga kwabantu.
Akukhona ukuthi uNkulunkulu angaxoshwa esihlalweni Sakhe sobukhosi;
ukuthi amadoda angase alahlekelwe incazelo yekhaya.

Ngoba ukuthula emhlabeni kuyofika kuphela kulabo abakhazimulisa uNkulunkulu!
Akulona iBandla elisengozini, yizwe!”
— Umbhishobhi ohloniphekile uFulton J. Sheen
Uchungechunge lwethelevishini oluthi “Ukuphila Kuyafaneleka Ukuphila”

 

Angisebenzisi imishwana enjengale,
kodwa ngicabanga ukuthi simi khona kanye emasangweni esiHogo.
 
—UDkt. UMike Yeadon, owayeyiPhini likaMongameli kanye noSosayensi Oyinhloko

weZokuphefumula kanye Nezifo Zomzimba ePfizer;
1:01:54, Ukulandela Isayensi?

 

Kuyaqhubeka kusuka Amakamu Amabili...

 

AT ngalesi sikhathi sokugcina, sekucace kakhulu ukuthi "ukukhathala okungokwesiprofetho” isingenile futhi abaningi bavele balalele - ngesikhathi esibucayi kakhulu.Qhubeka ukufunda

Isikhathi Sempi

 

Konke kunesikhathi sakho,
nesikhathi sako konke okungaphansi kwezulu.
Isikhathi sokuzalwa nesikhathi sokufa;
isikhathi sokutshala nesikhathi sokusiphula isitshalo.
Isikhathi sokubulala nesikhathi sokuphilisa;
isikhathi sokudiliza nesikhathi sokwakha.
Isikhathi sokukhala nesikhathi sokuhleka;
isikhathi sokulila nesikhathi sokusina...
Isikhathi sokuthanda nesikhathi sokuzonda;
isikhathi sempi nesikhathi sokuthula.

(Ukufundwa kokuqala kwanamuhla)

 

IT kungase kubonakale sengathi umbhali womShumayeli uthi ukubhidliza, ukubulala, impi, ukufa nokulila kuyizikhathi ezingenakugwenywa, uma kungezona izikhathi “ezimisiwe” kuwo wonke umlando. Kunalokho, okuchazwe kule nkondlo yeBhayibheli edumile yisimo somuntu owile kanye nokungagwemeki kwe ukuvuna okutshaliwe. 

Ningakhohliswa; UNkulunkulu akahlekwa, ngoba noma yini umuntu ayihlwanyelayo, uyovuna yona futhi. (Galathiya 6: 7)Qhubeka ukufunda

UMeshing Omkhulu

 

LOKHU ngesonto eledlule, "izwi manje" elivela ku-2006 belihamba phambili engqondweni yami. Iwukuhlangana kwezinhlelo eziningi zomhlaba zibe yi-oda elisha elinamandla ngokwedlulele. Yilokho uSt. John akubiza ngokuthi "isilo". Kulesi simiso somhlaba wonke, esifuna ukulawula zonke izici zokuphila kwabantu - ukuhweba kwabo, ukuhamba kwabo, impilo yabo, njll. - USt. John uzwa abantu bekhala embonweni wakhe ...Qhubeka ukufunda

Ukuhlukana Okukhulu

 

ngize ukuthungela umhlaba ngomlilo.
futhi ngifisa kanjani ukuthi ngabe seliyavutha!…

Nithi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni na?
Qha, ngithi kini, kodwa kunalokho ukwahlukana.
Kusukela manje kuqhubeke indlu yabahlanu izohlukaniswa.
abathathu nabathathu, ababili nabathathu...

(ULuka 12: 49-53)

Ngakho kwaba khona ukuhlukana phakathi kwesixuku ngenxa yakhe.
(UJohn 7: 43)

 

NGIYATHANDA lelo zwi elivela kuJesu: “Ngize ukuzothungela umhlaba ngomlilo futhi ngifisa sengathi ngabe usuvutha kakade! INkosi yethu ifuna Abantu abavutha umlilo ngothando. Abantu impilo yabo kanye nokuba khona kwabo kuthungela abanye ukuba baphenduke futhi bafune uMsindisi wabo, ngaleyo ndlela bandise uMzimba kaKristu oyimfihlakalo.

Nokho, uJesu ulandela leligama ngesexwayiso sokuthi ngempela loMlilo wobuNkulunkulu uzowenza hlukana. Akudingi isazi sezenkolo ukuqonda ukuthi kungani. UJesu wathi, “Ngiyiqiniso” futhi sibona nsuku zonke ukuthi iqiniso Lakhe lisihlukanisa kanjani. Ngisho namaKristu athanda iqiniso angakwenyanya lapho leyonkemba yeqiniso ihlaba siqu inhliziyo. Singaziqhenya, sizivikele, futhi sibe nezingxabano lapho sibhekene neqiniso le Ngokwethu. Futhi akulona yini iqiniso ukuthi namuhla sibona uMzimba kaKristu wephulwa futhi uhlukaniswa futhi ngendlela embi kakhulu njengoba umbhishobhi ephikisana nombhishobhi, ukhadinali umelana nokhadinali - njengoba nje iNkosazana Yethu yabikezela e-Akita?

 

Ukuhlanzwa Okukhulu

Ezinyangeni ezimbili ezedlule ngishayela ngibuye ngibuye izikhathi eziningi phakathi kwezifundazwe zaseCanada ngihambisa umndeni wami, ngibe namahora amaningi okuzindla ngenkonzo yami, okwenzeka emhlabeni, okwenzeka enhliziyweni yami. Kafushane, sidlula kokunye kokucwengwa okukhulu kwesintu kusukela kuZamcolo. Lokho kusho ukuthi nathi sikhona sihluziwe njengamabele - wonke umuntu, kusukela kwabampofu kuya kupapa. Qhubeka ukufunda

Leli Ihora...

 

NGOBUDLELWANE BESt. UJOSEFA,
UMYENI WENKOSIKAZI UBUSISIWE UMARIYA

 

SO kuningi okwenzekayo, ngokushesha okukhulu kulezi zinsuku - njengoba nje iNkosi yayishilo.[1]qhathanisa Ijubane le-Warp, Shock ne-Awe Ngempela, lapho sisondela eduze “Eso Lesiphepho”, kulapho siyashesha khona imimoya yoshintsho ziyaphephetha. Lesi Siphepho esenziwe umuntu sihamba ngesivinini esingamesabi uNkulunkulu siye “ukushaqeka nokwesaba” isintu endaweni yokuthobelana — konke “okuzuzisa bonke”, yebo, ngaphansi kwegama elithi “Ukusetha Kabusha Okukhulu” ukuze “kwakhiwe kabusha kangcono.” Omesiya abalandela le-utopia entsha sebeqala ukukhipha wonke amathuluzi oguquko lwabo - impi, isiyaluyalu somnotho, indlala nezifo. Ngempela lufikela abaningi “njengesela ebusuku”.[2]I-1 Thess 5: 12 Igama elisebenzayo lithi “isela”, okuwumgogodla wale nhlangano ye-neo-communistic (bheka Isiprofetho Sika-Isaya Sobukhomanisi Bomhlaba Wonke).

Futhi konke lokhu kungaba yisizathu sokuthi indoda engenalo ukholo ithuthumele. Njengoba uSt John wezwa embonweni eminyakeni eyizi-2000 edlule ngabantu balesi sikhathi bethi:

“Ngubani ongaqhathaniswa nesilo noma ngubani ongalwa naso na?” (IsAmbulo 13:4)

Kodwa kulabo abanokholo kuJesu, bazobona izimangaliso zoKuphakelwa koBunkulunkulu maduze, uma kungenjalo...Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 qhathanisa Ijubane le-Warp, Shock ne-Awe
2 I-1 Thess 5: 12

Ukubuka kwe-Apocalyptic Unapologetic

 

...akekho oyimpumputhe ngaphezu kwalowo ongafuni ukubona,
futhi naphezu kwezibonakaliso zezikhathi ezazibikezelwe,
ngitsho labo abalokholo
anqabe ukubheka okwenzekayo. 
-UMama wethu kuGisella Cardia, Okthoba 26, 2021 

 

NGINGU kufanele ngibe namahloni ngesihloko salesi sihloko - nginamahloni ukukhuluma inkulumo ethi "izikhathi zokuphela" noma ukucaphuna iNcwadi yesAmbulo ngingasasho lutho ngemibono kaMarian. Izinto zasendulo ezinjalo kuthiwa ziyingxenye yezinkolelo-ze zenkathi ephakathi kanye nezinkolelo zakudala “ezambulweni zangasese”, “isiprofetho” kanye nalezo zinkulumo eziyichilo “zophawu lwesilo” noma “uMphik’ ukristu.” Yebo, kungcono ukuwayeka afinyelele kuleyo nkathi yobukhazikhazi lapho amasonto amaKatolika ekhipha impepho njengoba exosha osanta, abapristi beshumayela amaqaba, futhi abantukazana empeleni bekholelwa ukuthi ukholo lwalungaxosha izinhlupho namademoni. Ngalezo zinsuku, izithombe nemifanekiso kwakungahlobisi amasonto kuphela kodwa izakhiwo zomphakathi nemizi. Cabanga nje. “Izikhathi zobumnyama” - abangakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu abakhanyiselwe bazibiza kanjalo.Qhubeka ukufunda

Amanga Amakhulu Kakhulu

 

LOKHU ekuseni emva komthandazo, ngazizwa ngishukumiseleka ukuba ngiphinde ngifunde ukuzindla okubalulekile engakubhala eminyakeni eyisikhombisa edlule ebizwa ngokuthi Isihogo SiyadedelwaNgalingeka ukuba ngimane ngikuthumelele leso sihloko namuhla, njengoba kunokuningi kuso okwakungokwesiprofetho nokugxeka lokho okwembulekile manje onyakeni nengxenye odlule. Yeka ukuthi lawo mazwi abe yiqiniso kanjani! 

Nokho, ngizomane ngifinyeze amaphuzu athile abalulekile bese ngidlulela “egameni lamanje” elisha elifike kimi ngesikhathi somkhuleko namuhla… Qhubeka ukufunda

Umgunyathi Ozayo

The Imaski, ngu-Michael D. O'Brien

 

Ishicilelwe okokuqala, ngo-Ephreli, 8th 2010.

 

THE isexwayiso enhliziyweni yami siyaqhubeka sikhula ngenkohliso ezayo, okungenzeka empeleni kube yileso esichazwe ku-2 Thes 2: 11-13. Okulandelayo ngemuva kwalokhu okubizwa ngokuthi “ukukhanya” noma “isexwayiso” akuyona nje inkathi emfushane kepha enamandla yokushumayela ivangeli, kepha kumnyama ukuphikisa-ukushumayela lokho, ngezindlela eziningi, kuzokholiseka ngendlela efanayo. Ingxenye yokulungiselela leyo nkohliso ukwazi ngaphambili ukuthi iyeza:

Kepha iNkosi uJehova ayenzi lutho, ingayambulanga amacebo ayo ezincekwini zayo, abaprofethi. Ngikusho lokhu konke kini, ukuze ningakhubeki. Bayonikhipha emasinagogeni; impela, isikhathi siyeza lapho noma ngubani onibulalayo eyocabanga ukuthi ukhonza uNkulunkulu. Futhi bazokwenza lokhu ngoba abamazanga uBaba, nami. Nginitshelile lokho, ukuze kuthi lapho kufika ihora, nikhumbule ukuthi ngakutshela zona. (Amose 3: 7; Johane 16: 1-4)

USathane akagcini ngokwazi okuzayo, kodwa ubesekuhlelela isikhathi eside. Kuvezwa kufayela le- ulimi iyasetshenziswa…Qhubeka ukufunda

Ukuphakama kwe-Antichurch

 

UJOHANE PAUL II sabikezela ngo-1976 ukuthi sasibhekene “nokuhilizisana kokugcina” phakathi kweSonto nabamelene neBandla. Lelosonto lamanga seliqala ukubonakala, lisuselwa kubuhedeni obusha kanye nokwethembana okufana nenkolo kusayensi…Qhubeka ukufunda

Okubi Kuzoba Nosuku Lwako

 

Ngokuba bheka, ubumnyama buyasibekela umhlaba,
nesigayegaye abantu;
kepha uJehova uzakukufikela,
nenkazimulo yakhe izobonakala phezu kwakho.
Izizwe ziyakuza ekukhanyeni kwakho,
namakhosi ekukhanyeni kokuphuma kwakho.
(U-Isaya 60: 1-3)

[IRussia] izosabalalisa amaphutha ayo emhlabeni wonke,
okubangela izimpi nokushushiswa kweBandla.
Omuhle uzobulawelwa ukholo; uBaba oNgcwele uzoba nokuhlupheka okuningi;
izizwe ezahlukahlukene zizobhujiswa
. 

—Umcabangi uSr. Lucia encwadini ayibhalele uBaba oNgcwele,
Meyi 12, 1982; Umlayezo weFatimav Vatican.va

 

NGAMANJE, abanye benu bangizwile ngiphinda okweminyaka engaphezu kwengu-16 isexwayiso sikaSt. John Paul II ngo-1976 esithi “Sesibhekene nengxabano yokugcina phakathi kweBandla nabamelene neBandla…”[1]UKhadinali Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), e-Eucharistic Congress, ePhiladelphia, PA; Agasti 13, 1976; isib. I-Catholic Online Kepha manje, mfundi othandekayo, uyaphila ukubona lo mdlalo wamanqamu Ukungqubuzana kwemibuso kuvulwa ngalelihora. Kungukushayisana koMbuso Wentando Yaphezulu oyoqaliswa nguKristu kuze kube semkhawulweni womhlaba lapho lesi silingo sesiphelile… Ukuqhathanisa umbuso we-neo-Communism osakazeka ngokushesha emhlabeni wonke - umbuso we intando yomuntu. Lokhu kungukugcwaliseka kokugcina kwefayela le- isiprofetho sika-Isaya lapho “ubumnyama busibekele umhlaba, nesigayegaye abantu”; lapho a Ukudideka OkunguDeveli izodukisa abaningi futhi a Ukudukiswa Okunamandla uzovunyelwa ukudlula emhlabeni njengo I-Tsunami Engokomoya. "Isijeziso esikhulu kunazo zonke," wathi uJesu kuNceku kaNkulunkulu uLuisa Piccarreta…Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 UKhadinali Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), e-Eucharistic Congress, ePhiladelphia, PA; Agasti 13, 1976; isib. I-Catholic Online

NgobuMesiya Bezwe

 

AS IMelika ivula elinye ikhasi emlandweni wayo njengoba umhlaba wonke ubhekile, ukuvuka kokwehlukana, impikiswano kanye nokulindelwa okulindelwe kuphakamisa imibuzo ebucayi kubo bonke… ngabe abantu balibeka kabi ithemba labo, okungukuthi, kubaholi kunoMdali wabo?Qhubeka ukufunda

Ukuthula Nokuvikeleka Kwamanga

 

Ngoba nina ngokwenu nazi kahle kakhulu
ukuthi usuku lweNkosi luza njengesela ebusuku.
Lapho abantu bethi, "Ukuthula nokulondeka,"
khona inhlekelele engazelelwe ifike phezu kwabo,
njengezinhlungu zokubeletha kowesifazane okhulelwe,
futhi ngeke baphunyuke.
(1 Thes. 5: 2-3)

 

JULANI njengoba uMgqibelo womlindelo ebusuku umemezela ngeSonto, lokho iSonto elikubiza ngokuthi “usuku lweNkosi” noma “usuku lweNkosi”[1]CCC, n. 1166, kanjalo futhi, iSonto selingenile kufayela le- ihora lomlindelo woSuku Olukhulu lweNkosi.[2]Okusho ukuthi, sisebusuku bosuku lwe- Usuku Lwesithupha Futhi lolu Suku lweNkosi, olufundiswe oFata beSonto Lokuqala, akulona usuku lwamahora angamashumi amabili nane ekupheleni komhlaba, kodwa isikhathi sokunqoba lapho izitha zikaNkulunkulu zizonqotshwa khona, Umphik'ukristu noma "Isilo" waphonswa echibini lomlilo, uSathane waboshwa ngamaketanga “iminyaka eyinkulungwane.”[3]qhathanisa Ukucabanga Ngezikhathi ZokugcinaQhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 CCC, n. 1166
2 Okusho ukuthi, sisebusuku bosuku lwe- Usuku Lwesithupha
3 qhathanisa Ukucabanga Ngezikhathi Zokugcina

KuVax noma Hhayi kuVax?

 

UMark Mallett wayeyintatheli yethelevishini nge-CTV Edmonton futhi engumbhali wamaphepha owina umklomelo nombhali we Ubuso bokugcina futhi IZwi Manje.


 

“KUFANELE Ngithatha umuthi wokugoma? ” Lowo ngumbuzo ogcwalisa ibhokisi lokungenayo kwami ​​kulelihora. Futhi manje, uPapa ulinganise le ndaba engqubuzanayo. Ngakho-ke, okulandelayo ulwazi olubalulekile oluvela kulabo abanjalo Ochwepheshe ukukusiza ukuthi ulinganise lesi sinqumo, okungukuthi yebo, esinemiphumela emikhulu engaba khona empilweni yakho kanye nakwinkululeko yakho… Qhubeka ukufunda

2020: Umbono Womlindi

 

FUTHI ngakho kwakungu-2020. 

Kuyathakazelisa ukufunda emkhakheni wezwe ukuthi abantu bajabule kangakanani ukubeka unyaka ngemuva kwabo - kube sengathi u-2021 uzobuyela "kokujwayelekile". Kepha nina, bafundi bami, niyazi ukuthi lokhu ngeke kube njalo. Futhi hhayi ngoba abaholi bomhlaba wonke sebenakho vele bazimemezele ukuthi asisoze sabuyela kokujwayelekile, kodwa, okubaluleke kakhulu, iZulu limemezele ukuthi ukunqoba kweNkosi yethu noNkosikazi wethu kusendleleni - futhi uSathane uyakwazi lokhu, uyazi ukuthi isikhathi sakhe sifushane. Ngakho-ke manje singena esinqumweni Ukungqubuzana kwemibuso - intando kaSathane neNtando Yaphezulu. Yeka isikhathi esikhazimulayo sokuphila!Qhubeka ukufunda

Ukufika Okuphakathi

IPentecôte (Pentecost), nguJean II Restout (1732)

 

ONE zezimfihlakalo ezinkulu “zezikhathi zokugcina” ezembulwa kulelihora iqiniso lokuthi uJesu Kristu uza, hhayi enyameni, kodwa ngoMoya ukusungula umbuso wakhe nokubusa phakathi kwezizwe zonke. Yebo, uJesu kuthanda eze enyameni Yakhe ekhazinyulisiwe ekugcineni, kodwa ukuza Kwakhe kokugcina kugcinelwe lolo “suku lokugcina” lwangempela emhlabeni lapho isikhathi sizophela. Ngakho-ke, lapho ababoni abaningi emhlabeni jikelele beqhubeka bethi, “uJesu uyeza maduze” ukuzomisa uMbuso Wakhe “eNkathini Yokuthula,” kusho ukuthini lokhu? Ingabe kungokweBhayibheli futhi ingabe kuyisiko lamaKatolika? 

Qhubeka ukufunda

Emgqumeni

 

LOKHU isonto, ukudabuka okujulile, okungachazeki kwehlele kimi, njengoba kwenzeka esikhathini esedlule. Kepha manje sengiyazi ukuthi yini le nto: kuyiconsi losizi elivela enhliziyweni kaNkulunkulu — ukuthi umuntu umalile waze wafinyelela eqophelweni lokuletha isintu kulokhu kuhlanzwa okubuhlungu. Kuyadabukisa ukuthi uNkulunkulu akavunyelwanga ukunqoba lomhlaba ngothando kepha kumele akwenze lokho, manje, ngobulungiswa.Qhubeka ukufunda

Isikhathi Sokuthula

 

IZIMFIHLO futhi opapa ngokufanayo bathi siphila "ezikhathini zokuphela", ukuphela kwenkathi-kodwa hhayi ukuphela komhlaba. Okuzayo, bathi, yiNkathi Yokuthula. UMark Mallett noProf. Daniel O'Connor bakhombisa ukuthi lokhu kukuphi emiBhalweni nokuthi kuvumelana kanjani nabeFata beSonto Lokuqala kuze kube namuhla iMagisterium njengoba beqhubeka nokuchaza umugqa wesikhathi we-Countdown to the Kingdom.Qhubeka ukufunda

UkuBusa Komphik'ukristu

 

 

UNGAKWAZI Umphikukristu kakade emhlabeni? Ingabe uzokwembulwa ezikhathini zethu? Joyina uMark Mallett noProf. Daniel O'Connor njengoba bechaza ukuthi isakhiwo sakhiwe kanjani “ngendoda yesono” eyabikezelwa kudala…Qhubeka ukufunda

Ukweqa uhlelo

 

NINI I-COVID-19 iqale ukusabalala ngale kwemingcele yaseChina namasonto aqala ukuvalwa, kube nesikhathi esingaphezu kwamasonto ama-2-3 engizitholele mathupha, kepha ngezizathu ezihlukile kuneziningi. Ngokungazelelwe, njengesela ebusuku, izinsuku ebengizibhala cishe iminyaka eyishumi nanhlanu zazisifikile. Ngalawo masonto okuqala, kwafika amagama amaningi amasha ayisiprofetho kanye nokuqonda okujulile kwalokho osekuvele kushiwo — amanye engiwabhalile, amanye ngithemba ukuthi asheshe afike. “Izwi” elilodwa elangikhathaza yilokho luyeza usuku lapho sonke kuzodingeka ukuthi sigqoke imaski, futhi lokho lokhu bekuyingxenye yohlelo lukaSathane lokuqhubeka nokusikhipha ubuntu.Qhubeka ukufunda

Imfihlakalo iBabiloni


Uzobusa, nguTianna (Mallett) Williams

 

Kuyacaca ukuthi kunempi ebhekene nomphefumulo waseMelika. Imibono emibili. Ikusasa ezimbili. Amandla amabili. Ngabe selivele labhalwa emiBhalweni? Bambalwa abantu baseMelika abangabona ukuthi impi yenhliziyo yezwe labo yaqala emakhulwini eminyaka adlule futhi nenguquko eqhubekayo kukhona ingxenye yohlelo lwasendulo. Ishicilelwe okokuqala ngoJuni 20, 2012, lokhu kusebenza kakhulu kulelihora kunakuqala…

Qhubeka ukufunda

Ukuqwashisa Ngomoya

INdikazi Lethu Losizi, edwetshwe nguTianna (Mallett) Williams

 

Ezinsukwini ezintathu ezedlule, imimoya lapha ibingapheli futhi inamandla. Usuku lonke izolo, besingaphansi kwesixwayiso somoya. Lapho ngiqala ukuphinda ngifunde lokhu okuthunyelwe njengamanje, ngangazi ukuthi kufanele ngikuphinde ngikushicilele. Isexwayiso esikuso sithi kubalulekile futhi kufanele ilalelwe maqondana nalabo "abadlala esonweni." Ukulandelwa kwalokhu kubhalwa "Isihogo Siyadedelwa“, Enikeza iseluleko esisebenzayo ngokuvala imifantu empilweni yomuntu ongokomoya ukuze uSathane angatholi nqaba. Le mibhalo emibili iyisixwayiso esibucayi mayelana nokuguquka esonweni… nokuya ekuvumeni izono sisengakwazi. Ishicilelwe okokuqala ngo-2012…Qhubeka ukufunda

Ihora Lenkemba

 

THE ISiphepho Esikhulu engikhulume ngaso ku Ukuvunguza Ngamehlo inezinto ezintathu ezibalulekile ngokusho koFata beSonto Lokuqala, UmBhalo, futhi yaqinisekiswa ngezambulo ezingokwesiprofetho ezithembekile. Ingxenye yokuqala yeSiphepho yenziwe ngabantu: isintu sivuna esikutshalile (cf. IziMpawu eziyisiKhombisa zeRevolution). Ngemuva kwalokho kuza ifayili le- Iso Lesiphepho kulandelwe uhhafu wokugcina weSiphepho ozophela ngoNkulunkulu uqobo ngqo ukungenelela ngokusebenzisa i- Ukwahlulelwa kwabaphilayo.
Qhubeka ukufunda

Ihora Lokugcina

Ukuzamazama komhlaba kwase-Italy, Meyi 20, 2012, Associated Press

 

KUNYE kwenzekile esikhathini esedlule, ngazizwa ngibizwa yiNkosi yethu ukuthi ngihambe ngiyokhuleka phambi kweSakramente elibusisiwe. Kwakunamandla, kujulile, kudabukisa… Ngabona ukuthi iNkosi yayinezwi kulokhu, hhayi kimi, kepha ngawe ... ngeSonto. Ngemuva kokuyinika umqondisi wami wezomoya, ngiyabelana nawe manje…

Qhubeka ukufunda

Umhlonyane Nokuthembeka

 

Kusuka ezinqolobaneni: kubhalwe ngoFebhuwari 22, 2013… 

 

INCWADI okuvela kumfundi:

Ngivumelana nawe ngokuphelele - ngamunye wethu udinga ubudlelwano noJesu. Ngazalwa futhi ngakhuliswa ngamaRoma Katolika kodwa ngithola manje ngiya esontweni le-Episcopal (High Episcopal) ngeSonto futhi ngizibandakanya nempilo yalo mphakathi. Ngangiyilungu lomkhandlu wesonto lami, ngiyilungu lekhwaya, ngiwuthisha weCCD futhi ngiwuthisha ngokugcwele esikoleni samaKatolika. Ngokwami ​​ngangazi abapristi abane abasolwa ngokukholwa futhi bavuma ukuthi banukubeza izingane ngokocansi… Ukhadinali wethu kanye nababhishobhi nabanye abapristi bawafihla la madoda. Kufaka inkolelo yokuthi iRoma ibingazi ukuthi kwenzekani futhi, uma kungenjalo, ihlazisa iRoma kanye noPapa kanye ne-curia. Bangameleli abesabekayo beNkosi yethu…. Ngakho-ke, kufanele ngihlale ngiyilungu elithembekile lesonto le-RC? Kungani? Ngithole uJesu eminyakeni eminingi eyedlule futhi ubudlelwano bethu abukashintshi - empeleni buqine kakhulu manje. Isonto le-RC alisona isiqalo nesiphetho salo lonke iqiniso. Uma kukhona, isonto le-Orthodox linokwethenjelwa okuningi kakhulu uma kungenjalo kuneRoma. Igama elithi “mkatolika” eSivumweni sokholo lipelwe ngo “c” omncane - okusho ukuthi “jikelele” hhayi elisho iBandla laseRoma kuphela naphakade. Yinye kuphela indlela eyiqiniso eya kuZiqu-zintathu futhi elandela uJesu futhi ongena ebudlelwaneni noZiqu-zintathu ngokuqala ngokuba ngumngane wakhe. Akukho kulokhu okuncike esontweni lamaRoma. Konke lokho kungondliwa ngaphandle kweRoma. Akukho kulokhu okuyiphutha lakho futhi ngiyayithanda inkonzo yakho kepha bengidinga ukukutshela indaba yami.

Mfundi othandekayo, ngiyabonga ngokungixoxela indaba yakho. Ngiyajabula ukuthi, yize kukhona amahlazo ohlangane nawo, ukukholwa kwakho kuJesu kuhleli. Futhi lokhu akumangazi. Kuke kwaba nezikhathi emlandweni lapho amaKhatholika phakathi noshushiso engasakwazi ukufinyelela ezifundeni zawo, ubupristi, noma amaSakramente. Basinda ngaphakathi kwezindonga zethempeli labo elingaphakathi lapho kuhlala khona uZiqu-zintathu Ongcwele. Abaphila ngokukholwa nokwethembela ebudlelwaneni noNkulunkulu ngoba, ebumnyameni babo, ubuKrestu bumayelana nothando lukaBaba ngezingane zakhe, nezingane zimthande.

Ngakho-ke, kunxusa lo mbuzo, oke wazama ukuwuphendula: uma umuntu engaqhubeka abe ngumKrestu ngaleyo ndlela: “Kufanele ngihlale ngiyilungu eliqotho leSonto LamaRoma Katolika? Kungani? ”

Impendulo ingu “yebo” ocacile, onganqikazi. Futhi yingakho: kuyindaba yokuhlala uthembekile kuJesu.

 

Qhubeka ukufunda

Ukuhumusha iSambulo

 

 

NGAPHANDLE ngokungangabazeki, iNcwadi yeSambulo ingenye yezimpikiswano kakhulu kuyo yonke imiBhalo Engcwele. Ngakolunye uhlangothi lwe-spectrum kukhona abanenkolelo-ze abathatha igama ngalinye ngokwezwi nezwi noma ngaphandle komongo. Ngakolunye uhlangothi yilabo abakholelwa ukuthi le ncwadi isivele yagcwaliseka ngekhulu lokuqala noma abathi incwadi incazelo nje engokomfanekiso.Qhubeka ukufunda

I-Papry Puzzlery

 

Impendulo ebanzi emibuzweni eminingi yangibhekisa endleleni yami maqondana nesikhundla esineziyaluyalu sikaPapa Francis. Ngiyaxolisa ukuthi lokhu kukude kakhulu kunokujwayelekile. Kepha ngokujabulisayo, iphendula imibuzo yabafundi abaningana….

 

KUPHELA umfundi:

Ngithandazela ukuguqulwa kanye nezinhloso zikaPapa Francis nsuku zonke. Ngingomunye owaqala wathandana noBaba oNgcwele ngenkathi ekhethwa okokuqala, kepha eminyakeni eminingi yobufundisi bakhe, ungididekile futhi wangikhathaza kakhulu ukuthi umoya wakhe wenkululeko wamaJesuit wawucishe uhambisane nokhothayo ukubuka komhlaba nezikhathi ezikhululekile. NgingumFraniscan weSizwe ngakho-ke umsebenzi wami ungibophezela ekumlaleleni. Kodwa kumele ngivume ukuthi uyangethusa… Sazi kanjani ukuthi akayena owaphikisana nopapa? Ingabe abezindaba bayahlanekezela amazwi akhe? Ngabe kufanele simlandele ngobumpumputhe futhi simthandazele nangaphezulu? Lokhu bengilokhu ngikwenza, kepha inhliziyo yami iyashayisana.

Qhubeka ukufunda

Izimpawu Eziyisikhombisa Zenguquko


 

IN iqiniso, ngicabanga ukuthi iningi lethu likhathele kakhulu… sikhathele ukungaboni nje kuphela umoya wobudlova, ukungcola, nokwehlukana okusabalele umhlaba wonke, kodwa sikhathele ukuzwa ngakho — mhlawumbe kubantu abanjengami. Yebo, ngiyazi, ngenza abanye abantu bangakhululeki kakhulu, baze bathukuthele. Ngiyakuqinisekisa ukuthi bengikhona ukulingeka ukubalekela “empilweni ejwayelekile” kaningi… kodwa ngiyabona ukuthi esilingweni sokubalekela lo mbhalo ongaziwa uyimbewu yokuziqhenya, ukuzikhukhumeza okulimele okungafuni ukuba “yilowo mprofethi wenhlekelele nobumnyama.” Kepha ekupheleni kwezinsuku zonke, ngithi “Nkosi, sizakuya kubani na? Nguwe onamazwi okuphila okuphakade. Ngingasho kanjani ukuthi Cha kuwe ongazange uthi 'Cha' kimi esiphambanweni? ” Isilingo ukuthi ngimane ngivale amehlo ami, ngilale, bese ngenza sengathi izinto azikho njengoba zinjalo. Bese kuthi-ke, uJesu eze ngesinyembezi esweni Lakhe bese engiphuza ngobumnene, ethi:Qhubeka ukufunda

Kuthiwani uma…?

Yini ezungeze ukugoba?

 

IN kuvulekile incwadi eya kuPapa, [1]qhathanisa Baba Ongcwele Othandekayo… Uyeza! Ngichaze ebungcweleni Bakhe isisekelo semfundiso yenkolo “yenkathi yokuthula” ngokungafani nokuhlubuka kwe Millenarianism. [2]qhathanisa IMillenarianism: Iyini futhi ayikho kanye neCatechism [CCC} n.675-676 Ngempela, uPadre Martino Penasa wabuza lo mbuzo esisekelweni semibhalo yenkathi yokuthula yomlando nendawo yonke Ukuqhathanisa Millenarianism to the Congregation for the Imfundiso Yokholo: “Imminente una nuova era di vita cristiana?"(" Ingabe inkathi entsha yempilo yobuKristu isondele? "). Ibamba ngaleso sikhathi, u-Cardinal Joseph Ratzinger uphendule, "La kutakaione è ancora aperta alla libera kukuruione, giacchè la Santa Sede non si è ancora pronounata in modo ufafanuzi":

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 qhathanisa Baba Ongcwele Othandekayo… Uyeza!
2 qhathanisa IMillenarianism: Iyini futhi ayikho kanye neCatechism [CCC} n.675-676

Oopapa, kanye ne-Dawning Era

Isithombe, uMax Rossi / Reuters

 

LAPHO Akungabazeki ukuthi abapapa bekhulu leminyaka elidlule bebelokhu besebenzisa isikhundla sabo sokuprofetha ukuze bavuse amakholwa emdlalweni oqhubeka osukwini lwethu (bheka Kungani Abapapa Bengamemezi?). Kuyimpi ewumnqamulajuqu phakathi kwesiko lempilo kanye nesiko lokufa… owesifazane ogqokiswe ilanga - esemsebenzini ukuzala inkathi entsha—Ukuqhathanisa udrako ngubani ifuna ukubhubhisa , uma kungenjalo ukuzama ukusungula umbuso wakhe kanye "nenkathi entsha" (bona IsAm 12: 1-4; 13: 2). Kepha ngenkathi sazi ukuthi uSathane uzohluleka, uKristu ngeke. Usanta omkhulu waseMarian, uLouis de Montfort, uzimele kahle:

Qhubeka ukufunda

Isiprofetho SikaJuda

 

Ezinsukwini ezisanda kwedlula, iCanada ibilokhu iqonde kweminye yemithetho eyedlula yonke yokubulawa kwabantu emhlabeni ukuze ingagcini ngokuvumela “iziguli” zeminyaka eminingi ukuthi zizibulale, kodwa iphoqe odokotela nezibhedlela zamaKhatholika ukuthi zibasize. Omunye udokotela osemusha wangithumela umbhalo othi, 

Ngiphuphe kanye. Kuwo, ngaba udokotela ngoba ngangicabanga ukuthi bafuna ukusiza abantu.

Futhi-ke namuhla, ngiwushicilela kabusha lo mbhalo kusuka eminyakeni emine eyedlule. Isikhathi eside kakhulu, abaningi eSontweni bazibeke eceleni lezi zinto zangempela, bazidlulisa “njengembubhiso nesigayegaye.” Kepha kungazelelwe, manje sebemi emnyango wethu ngenqama yokushaya. Isiphrofetho sikaJudasi siyokwenzeka njengoba singena engxenyeni ebuhlungu kakhulu "yokubhekana kokugcina" kwalesi sikhathi…

Qhubeka ukufunda

Ubudlelwano bomuntu noJesu

Ubuhlobo bomuntu siqu
Umthwebuli Wezithombe Akaziwa

 

 

Ishicilelwe okokuqala ngo-Okthoba 5, 2006. 

 

KANYE engikubhalile ngasekupheleni kukaPapa, iSonto LamaKatolika, uMama Obusisiwe, kanye nokuqonda ukuthi iqiniso laphezulu ligeleza kanjani, hhayi ngokuhumusha komuntu siqu, kodwa ngegunya lokufundisa likaJesu, ngathola ama-imeyili alindelekile kanye nokugxekwa kwabangewona amaKhatholika ( noma kunalokho, ababengamaKatolika). Bachaze ukuziphendulela kwami ​​esigabeni sabaphathi, esasungulwa nguKrestu uqobo, ukusho ukuthi anginabo ubudlelwano noJesu; ukuthi ngandlela thile ngikholelwa ukuthi ngisindiswa, hhayi nguJesu, kodwa nguPapa noma umbhishobhi; ukuthi angigcwaliswanga ngoMoya, kodwa "ngumoya" wesikhungo ongishiye ngimpumputhe futhi ngiswele insindiso.

Qhubeka ukufunda

Kungani Abapapa Bengamemezi?

 

Njengoba abaningi ababhalisile abasha beza ebhodini manje isonto ngalinye, kuphuma imibuzo emidala efana nale: Kungani uPapa engakhulumi ngezikhathi zokuphela? Impendulo izomangaza abaningi, iqinisekise abanye, futhi iphonsele abaningi inselelo enkulu. Ishicilelwe okokuqala ngoSepthemba 21, 2010, ngibuyekeze lo mbhalo ngiwenze njengamanje. 

Qhubeka ukufunda

Izinceku Zeqiniso

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
NgoLwesithathu Weviki Lesibili Lentente, Mashi 4, 2015

Imibhalo yenkolo lapha

Ecce HomoEcce Homo, nguMichael D. O'Brien

 

UJESU akazange abethelwe ngenxa yesihawu sakhe. Wayengashaywa ngenxa yokwelapha abakhubazekile, ukuvula amehlo ezimpumputhe, noma ukuvusa abafileyo. Kanjalo futhi, kuyaqabukela uthole ukuthi amaKristu abekelwa eceleni ngokwakha indawo yokuhlala yabesifazane, ukondla abampofu, noma ukuvakashela abagulayo. Esikhundleni salokho, uKristu nomzimba waKhe, iSonto, babeshushiswa ngokushushiswa ngenxa yokumemezela iqiniso.

Qhubeka ukufunda

Umphik'ukristu Ngezikhathi Zethu

 

Ishicilelwe okokuqala ngoJanuwari 8, 2015…

 

KUNYE emasontweni adlule, ngabhala ukuthi sekuyisikhathi sokuthi 'ngikhulume ngqo, ngesibindi, futhi ngaphandle kokuxolisa "kwinsalela" elalelayo. Kuyinsali yabafundi kuphela manje, hhayi ngoba bekhethekile, kepha bekhethiwe; kuyinsali, hhayi ngoba bonke bengamenyiwe, kodwa bambalwa abasabelayo…. ' [1]qhathanisa Ukuguquka nesibusiso Okungukuthi, ngichithe iminyaka eyishumi ngibhala ngezikhathi esiphila kuzo, ngihlala ngichaza iSiko Elingcwele neMagisterium ukuze ngilethe ukulingana engxoxweni mhlawumbe ethembele kakhulu ekwambulweni kwangasese. Yize kunjalo, kukhona abanye abamane bazizwe iyiphi ingxoxo “yezikhathi zokuphela” noma izingqinamba esibhekene nazo zifiphele kakhulu, zimbi, noma zishiseka ngokweqile — ngakho-ke zimane zisuse futhi zizikhiphe ohlwini. Makube njalo. UPapa Benedict wayeqonde ngqo ngemiphefumulo enjalo:

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 qhathanisa Ukuguquka nesibusiso

Ngaphandle Kombono

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
ka-Okthoba 16, 2014
Khetha. Isikhumbuzo sikaSt. Margaret Mary Alacoque

Imibhalo yenkolo lapha

 

 

 

THE Ukudideka esikubona kugubuzele iRoma namuhla ngemuva kombhalo weSinodi okhishelwe umphakathi, akumangalisi neze. Isimanjemanje, inkululeko, nobungqingili kwakuyinsakavukela ezikhungweni zokufundela izikole ngesikhathi iningi lababhishobhi kanye nokhadinali beya kubo. Kwakuyisikhathi lapho imiBhalo lapho i-de-mystified, yaqaqa khona, futhi yaphuca amandla abo; isikhathi lapho i-Liturgy yayiphendulwa yaba umgubho womphakathi kunokuba ube ngumhlatshelo kaKristu; lapho izazi zenkolo ziyeka ukufunda ziguqile; lapho amasonto ephucwa imifanekiso nezithombe; lapho ukuvuma izono kwakuphendulwa okwamakamelo emishanelo; ngenkathi iTabernakele lalixuthelwa emakhoneni; lapho icatechesis icishe yoma; lapho ukukhipha isisu kwaba semthethweni; lapho abapristi behlukumeza izingane; lapho inguquko yezocansi yaguqula cishe wonke umuntu yamelana noPapa Paul VI I-Humanae Vitae; lapho kwenziwa isehlukaniso esingenaphutha… lapho i- umndeni yaqala ukuwohloka.

Qhubeka ukufunda