Ukubuka kwe-Apocalyptic Unapologetic

 

...akekho oyimpumputhe ngaphezu kwalowo ongafuni ukubona,
futhi naphezu kwezibonakaliso zezikhathi ezazibikezelwe,
ngitsho labo abalokholo
anqabe ukubheka okwenzekayo. 
-UMama wethu kuGisella Cardia, Okthoba 26, 2021 

 

NGINGU kufanele ngibe namahloni ngesihloko salesi sihloko - nginamahloni ukukhuluma inkulumo ethi "izikhathi zokuphela" noma ukucaphuna iNcwadi yesAmbulo ngingasasho lutho ngemibono kaMarian. Izinto zasendulo ezinjalo kuthiwa ziyingxenye yezinkolelo-ze zenkathi ephakathi kanye nezinkolelo zakudala “ezambulweni zangasese”, “isiprofetho” kanye nalezo zinkulumo eziyichilo “zophawu lwesilo” noma “uMphik’ ukristu.” Yebo, kungcono ukuwayeka afinyelele kuleyo nkathi yobukhazikhazi lapho amasonto amaKatolika ekhipha impepho njengoba exosha osanta, abapristi beshumayela amaqaba, futhi abantukazana empeleni bekholelwa ukuthi ukholo lwalungaxosha izinhlupho namademoni. Ngalezo zinsuku, izithombe nemifanekiso kwakungahlobisi amasonto kuphela kodwa izakhiwo zomphakathi nemizi. Cabanga nje. “Izikhathi zobumnyama” - abangakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu abakhanyiselwe bazibiza kanjalo.Qhubeka ukufunda

Amanga Amakhulu Kakhulu

 

LOKHU ekuseni emva komthandazo, ngazizwa ngishukumiseleka ukuba ngiphinde ngifunde ukuzindla okubalulekile engakubhala eminyakeni eyisikhombisa edlule ebizwa ngokuthi Isihogo SiyadedelwaNgalingeka ukuba ngimane ngikuthumelele leso sihloko namuhla, njengoba kunokuningi kuso okwakungokwesiprofetho nokugxeka lokho okwembulekile manje onyakeni nengxenye odlule. Yeka ukuthi lawo mazwi abe yiqiniso kanjani! 

Nokho, ngizomane ngifinyeze amaphuzu athile abalulekile bese ngidlulela “egameni lamanje” elisha elifike kimi ngesikhathi somkhuleko namuhla… Qhubeka ukufunda

Umgunyathi Ozayo

The Imaski, ngu-Michael D. O'Brien

 

Ishicilelwe okokuqala, ngo-Ephreli, 8th 2010.

 

THE isexwayiso enhliziyweni yami siyaqhubeka sikhula ngenkohliso ezayo, okungenzeka empeleni kube yileso esichazwe ku-2 Thes 2: 11-13. Okulandelayo ngemuva kwalokhu okubizwa ngokuthi “ukukhanya” noma “isexwayiso” akuyona nje inkathi emfushane kepha enamandla yokushumayela ivangeli, kepha kumnyama ukuphikisa-ukushumayela lokho, ngezindlela eziningi, kuzokholiseka ngendlela efanayo. Ingxenye yokulungiselela leyo nkohliso ukwazi ngaphambili ukuthi iyeza:

Kepha iNkosi uJehova ayenzi lutho, ingayambulanga amacebo ayo ezincekwini zayo, abaprofethi. Ngikusho lokhu konke kini, ukuze ningakhubeki. Bayonikhipha emasinagogeni; impela, isikhathi siyeza lapho noma ngubani onibulalayo eyocabanga ukuthi ukhonza uNkulunkulu. Futhi bazokwenza lokhu ngoba abamazanga uBaba, nami. Nginitshelile lokho, ukuze kuthi lapho kufika ihora, nikhumbule ukuthi ngakutshela zona. (Amose 3: 7; Johane 16: 1-4)

USathane akagcini ngokwazi okuzayo, kodwa ubesekuhlelela isikhathi eside. Kuvezwa kufayela le- ulimi iyasetshenziswa…Qhubeka ukufunda

UFatima kanye ne-Apocalypse


Bathandekayo, ungamangali ngalokho
ukulingwa ngomlilo kwenzeka phakathi kwenu,
kube sengathi kukhona okuxakile okwenzekayo kuwe.
Kepha jabula kuze kube sezingeni lokuthi wena
hlanganyela ezinhluphekweni zikaKristu,
ukuze kuthi lapho inkazimulo yakhe yembulwa
ungajabula futhi ngokuthokoza. 
(I-1 Peter 4: 12-13)

[Umuntu] uzojeziswa kusengaphambili ngokungonakali,
futhi izodlulela phambili ichume ngezikhathi zombuso,
ukuze akwazi ukuthola inkazimulo kaBaba. 
—USt. U-Irenaeus waseLyons, uBaba weSonto (140-202 AD) 

Ama-Adersus Haereses, U-Irenaeus waseLyons, udlula
Bk. 5, uCh. 35, Obaba beBandla, I-CIMA Publishing Co

 

nina bayathandwa. Futhi yingakho izinhlupheko zalelihora likhulu kakhulu. UJesu ulungiselela iSonto ukwamukela “ubungcwele obusha nobungcwele”Lokho, kuze kube yilezi zikhathi, bekungaziwa. Kodwa ngaphambi kokuthi agqokise uMlobokazi Wakhe kule ngubo entsha (IsAm 19: 8), kufanele ahlubule abathandekayo Bakhe ezingutsheni zakhe ezingcolile. Njengoba uKhadinali Ratzinger asho ngokucacile:Qhubeka ukufunda

Isikhathi seFatima Sesifikile

 

UPAPA BENEDICT XVI ngo-2010 wathi “Sizokwenza iphutha uma sicabanga ukuthi umsebenzi kaFatima wokuprofetha usuphelile.”[1]IMisa eShrine of Our Lady of Fatima ngoMeyi 13, 2010 Manje, imiyalezo yakamuva yaseZulwini emhlabeni ithi ukugcwaliseka kwezixwayiso nezethembiso zikaFatima sekufikile manje. Kule webcast entsha, uProf. Daniel O'Connor noMark Mallett badilize imiyalezo yakamuva bese beshiya umbukeli enamagajethi amaningana obuhlakani nokuqondisa…Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 IMisa eShrine of Our Lady of Fatima ngoMeyi 13, 2010

Ama-Agitators - Ingxenye II

 

Inzondo yabazalwane yenza indawo elandelayo yoMphikukristu;
ngoba udeveli ulungiselela ngaphambili ukwahlukana phakathi kwabantu,
ukuze ozayo amukeleke kubo.
 

—USt. UCyril waseJerusalema, uDokotela weSonto, (c. 315-386)
Izinkulumo Zokufunda, Isifundo XV, n.9

Funda Ingxenye I lapha: Ababhikishi

 

THE umhlaba wawubuka njenge-opera yesepha. Izindaba zomhlaba zazihlanganisa njalo. Kwaphela izinyanga, ukhetho lwaseMelika lwalungakhathazwa abantu baseMelika kuphela kepha izigidigidi zomhlaba. Imindeni yaxabana kabuhlungu, kwaqhekeka ubungani, kwaqubuka nama-akhawunti ezinkundla zokuxhumana, noma ngabe uhlala eDublin noma eVancouver, eLos Angeles noma eLondon. Vikela uTrump futhi wadingiswa; umgxeke kanti ukhohlisiwe. Ngandlela thile, lo somabhizinisi onezinwele ezi-orange ovela eNew York ukwazile ukwehlukanisa umhlaba ngokungafani nesinye sezombusazwe ezikhathini zethu.Qhubeka ukufunda

Ukuwa Okuzayo KweMelika

 

AS njengeCanada, kwesinye isikhathi ngangihlekisa ngabangane bami baseMelika ngombono wabo "we-Amero-centric" wezwe nomBhalo. Kubo, iNcwadi yeSambulo kanye neziphrofetho zayo zokushushiswa kanye nenhlekelele yimicimbi yesikhathi esizayo. Akunjalo uma ungomunye wezigidi ezizingelwayo noma osuvele uxoshiwe ekhaya lakho eMiddle East nase-Afrika lapho amaqembu amaSulumane esongela amaKristu. Akunjalo uma ungomunye wezigidi ezibeka impilo yakho engozini eSontweni elingaphansi komhlaba eChina, eNyakatho Korea nakwamanye amazwe amaningi. Akunjalo uma ungomunye walabo ababhekene nokufel 'ukholo nsuku zonke ngokholo lwakho kuKristu. Kubo, kumele bazizwe ukuthi sebephila amakhasi e-Apocalypse. Qhubeka ukufunda

Ukuwa Kwezomnotho - Uphawu Lwesithathu

 

THE umnotho womhlaba wonke usuvele usekelweni lokuxhasa impilo; uma ngabe uPhawu lwesiBili luyimpi enkulu, okusele komnotho kuzowa - the UPhawu lwesiThathu. Kepha-ke, lowo ngumqondo walabo abahlela i-New World Order ukuze bakhe uhlelo olusha lomnotho olususelwa ohlotsheni olusha lobuKhomanisi.Qhubeka ukufunda

Impi - Uphawu Lwesibili

 
 
THE Isikhathi Somusa esiphila kuso asinasiphelo. UMnyango Wezobulungiswa ozayo wandulelwa izinhlungu zokusebenza kanzima, phakathi kwazo, uPhawu lwesiBili encwadini yeSambulo: mhlawumbe Impi Yezwe Yesithathu. UMark Mallett noProf.Daniel O'Connor bachaza iqiniso izwe elingaphenduki elibhekene nalo — iqiniso elidale ukuthi neZulu likhale.

Qhubeka ukufunda

Imfihlakalo iBabiloni


Uzobusa, nguTianna (Mallett) Williams

 

Kuyacaca ukuthi kunempi ebhekene nomphefumulo waseMelika. Imibono emibili. Ikusasa ezimbili. Amandla amabili. Ngabe selivele labhalwa emiBhalweni? Bambalwa abantu baseMelika abangabona ukuthi impi yenhliziyo yezwe labo yaqala emakhulwini eminyaka adlule futhi nenguquko eqhubekayo kukhona ingxenye yohlelo lwasendulo. Ishicilelwe okokuqala ngoJuni 20, 2012, lokhu kusebenza kakhulu kulelihora kunakuqala…

Qhubeka ukufunda

Isikhathi Somusa - Uphawu Lokuqala

 

KULOKHU kusakazwa okwesibili kwi-Timeline yezehlakalo ezenzeka emhlabeni, uMark Mallett noProf. Daniel O'Connor babhidliza “uphawu lokuqala” eNcwadini yeSambulo. Incazelo ephoqayo yokuthi kungani imemezela "isikhathi somusa" esiphila manje, nokuthi kungani singaphela maduze…Qhubeka ukufunda

Ihora Lenkemba

 

THE ISiphepho Esikhulu engikhulume ngaso ku Ukuvunguza Ngamehlo inezinto ezintathu ezibalulekile ngokusho koFata beSonto Lokuqala, UmBhalo, futhi yaqinisekiswa ngezambulo ezingokwesiprofetho ezithembekile. Ingxenye yokuqala yeSiphepho yenziwe ngabantu: isintu sivuna esikutshalile (cf. IziMpawu eziyisiKhombisa zeRevolution). Ngemuva kwalokho kuza ifayili le- Iso Lesiphepho kulandelwe uhhafu wokugcina weSiphepho ozophela ngoNkulunkulu uqobo ngqo ukungenelela ngokusebenzisa i- Ukwahlulelwa kwabaphilayo.
Qhubeka ukufunda

Ihora Lokugcina

Ukuzamazama komhlaba kwase-Italy, Meyi 20, 2012, Associated Press

 

KUNYE kwenzekile esikhathini esedlule, ngazizwa ngibizwa yiNkosi yethu ukuthi ngihambe ngiyokhuleka phambi kweSakramente elibusisiwe. Kwakunamandla, kujulile, kudabukisa… Ngabona ukuthi iNkosi yayinezwi kulokhu, hhayi kimi, kepha ngawe ... ngeSonto. Ngemuva kokuyinika umqondisi wami wezomoya, ngiyabelana nawe manje…

Qhubeka ukufunda

Umhlonyane Nokuthembeka

 

Kusuka ezinqolobaneni: kubhalwe ngoFebhuwari 22, 2013… 

 

INCWADI okuvela kumfundi:

Ngivumelana nawe ngokuphelele - ngamunye wethu udinga ubudlelwano noJesu. Ngazalwa futhi ngakhuliswa ngamaRoma Katolika kodwa ngithola manje ngiya esontweni le-Episcopal (High Episcopal) ngeSonto futhi ngizibandakanya nempilo yalo mphakathi. Ngangiyilungu lomkhandlu wesonto lami, ngiyilungu lekhwaya, ngiwuthisha weCCD futhi ngiwuthisha ngokugcwele esikoleni samaKatolika. Ngokwami ​​ngangazi abapristi abane abasolwa ngokukholwa futhi bavuma ukuthi banukubeza izingane ngokocansi… Ukhadinali wethu kanye nababhishobhi nabanye abapristi bawafihla la madoda. Kufaka inkolelo yokuthi iRoma ibingazi ukuthi kwenzekani futhi, uma kungenjalo, ihlazisa iRoma kanye noPapa kanye ne-curia. Bangameleli abesabekayo beNkosi yethu…. Ngakho-ke, kufanele ngihlale ngiyilungu elithembekile lesonto le-RC? Kungani? Ngithole uJesu eminyakeni eminingi eyedlule futhi ubudlelwano bethu abukashintshi - empeleni buqine kakhulu manje. Isonto le-RC alisona isiqalo nesiphetho salo lonke iqiniso. Uma kukhona, isonto le-Orthodox linokwethenjelwa okuningi kakhulu uma kungenjalo kuneRoma. Igama elithi “mkatolika” eSivumweni sokholo lipelwe ngo “c” omncane - okusho ukuthi “jikelele” hhayi elisho iBandla laseRoma kuphela naphakade. Yinye kuphela indlela eyiqiniso eya kuZiqu-zintathu futhi elandela uJesu futhi ongena ebudlelwaneni noZiqu-zintathu ngokuqala ngokuba ngumngane wakhe. Akukho kulokhu okuncike esontweni lamaRoma. Konke lokho kungondliwa ngaphandle kweRoma. Akukho kulokhu okuyiphutha lakho futhi ngiyayithanda inkonzo yakho kepha bengidinga ukukutshela indaba yami.

Mfundi othandekayo, ngiyabonga ngokungixoxela indaba yakho. Ngiyajabula ukuthi, yize kukhona amahlazo ohlangane nawo, ukukholwa kwakho kuJesu kuhleli. Futhi lokhu akumangazi. Kuke kwaba nezikhathi emlandweni lapho amaKhatholika phakathi noshushiso engasakwazi ukufinyelela ezifundeni zawo, ubupristi, noma amaSakramente. Basinda ngaphakathi kwezindonga zethempeli labo elingaphakathi lapho kuhlala khona uZiqu-zintathu Ongcwele. Abaphila ngokukholwa nokwethembela ebudlelwaneni noNkulunkulu ngoba, ebumnyameni babo, ubuKrestu bumayelana nothando lukaBaba ngezingane zakhe, nezingane zimthande.

Ngakho-ke, kunxusa lo mbuzo, oke wazama ukuwuphendula: uma umuntu engaqhubeka abe ngumKrestu ngaleyo ndlela: “Kufanele ngihlale ngiyilungu eliqotho leSonto LamaRoma Katolika? Kungani? ”

Impendulo ingu “yebo” ocacile, onganqikazi. Futhi yingakho: kuyindaba yokuhlala uthembekile kuJesu.

 

Qhubeka ukufunda

Ukuhumusha iSambulo

 

 

NGAPHANDLE ngokungangabazeki, iNcwadi yeSambulo ingenye yezimpikiswano kakhulu kuyo yonke imiBhalo Engcwele. Ngakolunye uhlangothi lwe-spectrum kukhona abanenkolelo-ze abathatha igama ngalinye ngokwezwi nezwi noma ngaphandle komongo. Ngakolunye uhlangothi yilabo abakholelwa ukuthi le ncwadi isivele yagcwaliseka ngekhulu lokuqala noma abathi incwadi incazelo nje engokomfanekiso.Qhubeka ukufunda

Ukugcwala Kwesono: Okubi Kumele Kuzikhandle

Indebe Yolaka

 

Ishicilelwe okokuqala ngo-Okthoba 20, 2009. Ngingeze umyalezo wakamuva ovela kuMama Wethu ongezansi… 

 

LAPHO yindebe yokuhlupheka okufanele iphuzwe kuyo Kabili ekugcwaleni kwesikhathi. Sekuvele kuthululwe yiNkosi yethu uJesu uqobo, owathi, eNsimini yaseGetsemane, wakubeka ezindebeni zakhe emthandazweni wakhe ongcwele wokulahlwa:

Baba wami, uma kungenzeka, mayidlule le ndebe kimi; nokho, kungabi njengoba kuthanda mina, kodwa kube njengoba kuthanda wena. (Math 26:39)

Indebe kufanele igcwaliswe futhi ukuze Umzimba Wakhe, ozolandela iNhloko yayo, ozongena ekuthandekeni kwakhe ekubambeni iqhaza ekuhlengweni kwemiphefumulo:

Qhubeka ukufunda

Izimpawu Eziyisikhombisa Zenguquko


 

IN iqiniso, ngicabanga ukuthi iningi lethu likhathele kakhulu… sikhathele ukungaboni nje kuphela umoya wobudlova, ukungcola, nokwehlukana okusabalele umhlaba wonke, kodwa sikhathele ukuzwa ngakho — mhlawumbe kubantu abanjengami. Yebo, ngiyazi, ngenza abanye abantu bangakhululeki kakhulu, baze bathukuthele. Ngiyakuqinisekisa ukuthi bengikhona ukulingeka ukubalekela “empilweni ejwayelekile” kaningi… kodwa ngiyabona ukuthi esilingweni sokubalekela lo mbhalo ongaziwa uyimbewu yokuziqhenya, ukuzikhukhumeza okulimele okungafuni ukuba “yilowo mprofethi wenhlekelele nobumnyama.” Kepha ekupheleni kwezinsuku zonke, ngithi “Nkosi, sizakuya kubani na? Nguwe onamazwi okuphila okuphakade. Ngingasho kanjani ukuthi Cha kuwe ongazange uthi 'Cha' kimi esiphambanweni? ” Isilingo ukuthi ngimane ngivale amehlo ami, ngilale, bese ngenza sengathi izinto azikho njengoba zinjalo. Bese kuthi-ke, uJesu eze ngesinyembezi esweni Lakhe bese engiphuza ngobumnene, ethi:Qhubeka ukufunda

Kuthiwani uma…?

Yini ezungeze ukugoba?

 

IN kuvulekile incwadi eya kuPapa, [1]qhathanisa Baba Ongcwele Othandekayo… Uyeza! Ngichaze ebungcweleni Bakhe isisekelo semfundiso yenkolo “yenkathi yokuthula” ngokungafani nokuhlubuka kwe Millenarianism. [2]qhathanisa IMillenarianism: Iyini futhi ayikho kanye neCatechism [CCC} n.675-676 Ngempela, uPadre Martino Penasa wabuza lo mbuzo esisekelweni semibhalo yenkathi yokuthula yomlando nendawo yonke Ukuqhathanisa Millenarianism to the Congregation for the Imfundiso Yokholo: “Imminente una nuova era di vita cristiana?"(" Ingabe inkathi entsha yempilo yobuKristu isondele? "). Ibamba ngaleso sikhathi, u-Cardinal Joseph Ratzinger uphendule, "La kutakaione è ancora aperta alla libera kukuruione, giacchè la Santa Sede non si è ancora pronounata in modo ufafanuzi":

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 qhathanisa Baba Ongcwele Othandekayo… Uyeza!
2 qhathanisa IMillenarianism: Iyini futhi ayikho kanye neCatechism [CCC} n.675-676

UMphongolo Omkhulu


Bheka ngu-Michael D. O'Brien

 

Uma kukhona iSiphepho ezikhathini zethu, ingabe uNkulunkulu uzonikeza “umkhumbi”? Impendulo ithi “Yebo!” Kepha mhlawumbe angikaze nangaphambilini amaKristu alingabaze leli lungiselelo njengakulezi zikhathi zethu njengoba impikiswano ngoPapa uFrancis ithukuthele, futhi izingqondo ezinengqondo zesikhathi sethu sangesikhathi samanje kufanele zilwe nokungaqondakali. Noma kunjalo, nangu uMphongolo uJesu asinikeza wona kulelihora. Ngizokhuluma futhi nokuthi "okufanele ukwenze" eMphongolweni ezinsukwini ezizayo. Ishicilelwe okokuqala ngoMeyi 11, 2011. 

 

UJESU wathi isikhathi ngaphambi kokubuya kwakhe ekugcineni sizoba “njengasemihleni kaNowa… ” Lokho wukuthi, abaningi bebengazinakile iSphepho ebabuthanela: “Abazanga kwaze kwafika uzamcolo wabakhukhula bonke. " [1]I-Matt 24: 37-29 USt. Paul wabonisa ukuthi ukuza “kosuku lweNkosi” kwakuyoba “njengesela ebusuku.” [2]1 Laba 5: 2 Lesi Siphepho, njengoba iBandla lifundisa, siqukethe i- Ukushisekela iSonto, ozolandela iNhloko yakhe endimeni yakhe ngokusebenzisa i- Inkampani “Ukufa” nokuvuka. [3]Catechism weSonto LamaKatolika,n. 675 Njengoba nje “abaholi” abaningi bethempeli ngisho nabaPhostoli uqobo babebonakala bengazi, kuze kube umzuzu wokugcina, ukuthi uJesu kwakufanele ahlupheke futhi afe, baningi kakhulu eSontweni ababonakala bengazinaki izixwayiso ezingokwesiprofetho ezihambisana nopapa kanye noMama Obusisiwe — izexwayiso ezimemezela futhi zikhombe ukuthi…

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 I-Matt 24: 37-29
2 1 Laba 5: 2
3 Catechism weSonto LamaKatolika,n. 675

Ngosuku luka-Eva

 

 

Omunye wemisebenzi esemqoka yalokhu kubhala ubuphostoli ukukhombisa ukuthi iNdlovukazi Yethu kanye neBandla bayizibuko zini ngempela okunye — okuwukuthi, ukuthi iqiniso elibizwa ngokuthi "isambulo sangasese" lifana kanjani nezwi lesiprofetho leBandla, ikakhulukazi lelo lopapa. Empeleni, kungivule amehlo kakhulu ukubona ukuthi abapapa, isikhathi esingaphezu kwekhulu leminyaka, bebelokhu befanisa kanjani nomyalezo kaMama Obusisiwe kangangokuba izexwayiso zakhe ezenziwe zaba ngezomuntu uqobo "zingolunye uhlangothi lwemali" lwesikhungo izexwayiso zeBandla. Lokhu kubonakala kakhulu ekubhaleni kwami Kungani Abapapa Bengamemezi?

Qhubeka ukufunda

Phakamisa Oseyili Bakho (Ukulungiselela Ukujeziswa)

Imigwaqo

 

Lapho isikhathi sePhentekoste sigcwaliseka, bonke babe ndawonye. Futhi kungazelelwe kwavela umsindo uvela ezulwini njengomoya onamandla wokushayela, yagcwala indlu yonke ababekuyo. (Izenzo 2: 1-2)


SONKE ISIKHATHI umlando wensindiso, uNkulunkulu akagcinanga ngokusebenzisa umoya ezenzweni zakhe zaphezulu, kodwa Yena uqobo uza njengomoya (cf. Jn 3: 8). Igama lesiGreki pneuma kanye nesiHeberu i-ruah lisho kokubili “umoya” kanye “nomoya.” UNkulunkulu uza njengomoya ukunika amandla, ukuhlanza, noma ukuthola ukwahlulela (bheka Umoya Woshintsho).

Qhubeka ukufunda

Ubungcwele obusha… noma ukuhlubuka okusha?

obomvu-rose

 

KUPHELA umfundi ephendula ukubhala kwami ​​ku Ukuza Ubungcwele Obusha NobuNkulunkulu:

UJesu Kristu uyisipho esikhulu kunazo zonke, futhi izindaba ezimnandi ukuthi unathi njengamanje ekugcwaleni kwakhe namandla akhe ngokuhlala kukaMoya oNgcwele. Umbuso kaNkulunkulu manje usuphakathi kwezinhliziyo zalabo abazelwe ngokusha… manje usuku lwensindiso. Njengamanje, thina, abahlengiweyo singamadodana kaNkulunkulu futhi sizobonakaliswa ngesikhathi esimisiwe… asidingi ukulinda kunoma yiziphi izimfihlo ezibizwa ngokuthi yizipoki ezizogcwaliseka noma ukuqonda kukaLuisa Piccarreta kokuthi Living in the Divine Sizokwenza ukuthi senziwe baphelele…

Qhubeka ukufunda

Ngemuva Kokukhanyisa

 

Konke ukukhanya ezulwini kuzocinywa, futhi kube khona ubumnyama obukhulu phezu komhlaba wonke. Lapho-ke isibonakaliso sesiphambano sizobonakala esibhakabhakeni, kuthi lapho kuvuleka khona izandla nezinyawo zoMsindisi kuphume izibani ezinkulu ezizokhanyisa umhlaba isikhathi esithile. Lokhu kuzokwenzeka ngaphambi nje kosuku lokugcina. -Isihe Saphezulu Emphefumulweni Wami, UJesu kuya eSt Faustina, n. 83

 

NGAPHAMBILI Uphawu lwesiThupha luphuliwe, umhlaba ubhekana “nokukhanyiselwa kukanembeza” —umzuzu wokubala Izimpawu Eziyisikhombisa Zenguquko). U-St. John wabe esebhala ukuthi uPhawu lwesiKhombisa luphuliwe futhi kunokuthula ezulwini “cishe isigamu sehora.” Kuyikhefu ngaphambi kwe- Iso Lesiphepho idlula, bese i- imimoya yokuhlanzwa aqale ukushaya futhi.

Thula phambi kweNkosi uJehova! Ngoba luseduze usuku lukaJEHOVA… (Zef 1: 7)

Kuyikhefu lomusa, le Isihe Saphezulu, ngaphambi kokufika koSuku Lwezobulungisa…

Qhubeka ukufunda

Kungani Abapapa Bengamemezi?

 

Njengoba abaningi ababhalisile abasha beza ebhodini manje isonto ngalinye, kuphuma imibuzo emidala efana nale: Kungani uPapa engakhulumi ngezikhathi zokuphela? Impendulo izomangaza abaningi, iqinisekise abanye, futhi iphonsele abaningi inselelo enkulu. Ishicilelwe okokuqala ngoSepthemba 21, 2010, ngibuyekeze lo mbhalo ngiwenze njengamanje. 

Qhubeka ukufunda

Ububi Obungelapheki

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
NgoLwesine Weviki Lokuqala Lentente, ngoFebhuwari 26, 2015

Imibhalo yenkolo lapha


Ukukhulekelwa kukaKristu neNtombi, kukhonjwe nguLorenzo Monaco, (1370-1425)

 

NINI sikhuluma "ngethuba lokugcina" lomhlaba, kungenxa yokuthi sikhuluma "ngobubi obungelapheki." Isono sizingene kakhulu ezindabeni zamadoda, sonakalisa kakhulu zona kanye izisekelo zezomnotho nezepolitiki kuphela kodwa noxhaxha lokudla, umuthi, kanye nemvelo, kangangokuthi akukho lutho olungalula ngokuhlinzwa komhlaba [1]qhathanisa Ukuhlinzwa kweCosmic kuyadingeka. Njengoba uMhubi esho,

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 qhathanisa Ukuhlinzwa kweCosmic

Emhlabeni njengaseZulwini

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
NgoLwesibili Weviki Lokuqala Lentente, Februwari 24, 2015

Imibhalo yenkolo lapha

 

CABANGA futhi la mazwi avela eVangelini lanamuhla:

… Umbuso wakho mawuze, intando yakho yenziwe emhlabeni njengasezulwini.

Manje lalelisisa ekufundweni kokuqala:

Kuyakuba njalo nezwi lami eliphuma emlonyeni wami; Ngeke ibuyele kimi ize, kepha izokwenza intando yami, ifinyelele ekugcineni engikuthumele kona.

Uma uJesu asinika leli "zwi" ukuba sithandaze nsuku zonke kuBaba wethu waseZulwini, khona-ke umuntu kufanele abuze ukuthi uMbuso waKhe neNtando yaKhe yaphezulu emhlabeni njengasezulwini? Ukuthi leli “zwi” esikufundisiwe ukuba sithandaze lizofinyelela esiphethweni salo… noma cha libuyise ize? Impendulo, impela, ukuthi lawa mazwi eNkosi azofeza ukuphela kwawo futhi azokwenza…

Qhubeka ukufunda

Izahlulelo Zokugcina

 


 

Ngikholwa ukuthi iningi leNcwadi Yesambulo alibhekiseli ekupheleni komhlaba, kepha ekugcineni kwalesi sikhathi. Izahluko ezimbalwa zokugcina kuphela ezibheke ekugcineni kwe umhlaba ngenkathi konke okunye ngaphambili kuchaza "ukubambana kokugcina" phakathi "kowesifazane" kanye "nodrako", nayo yonke imiphumela emibi emvelweni nasemphakathini wokuhlubuka okuhambisana nakho. Okwahlukanisa lokho kungqubuzana kokugcina kusukela ekugcineni komhlaba ukwahlulelwa kwezizwe — lokho esikuzwa ikakhulu ekufundweni kweMisa kwaleli sonto njengoba sisondela esontweni lokuqala le-Advent, ukulungiselela ukufika kukaKristu.

Emasontweni amabili edlule ngilokhu ngizwa la mazwi enhliziyweni yami, “Njengesela ebusuku.” Kungumqondo wokuthi izehlakalo ziyeza emhlabeni ezizothatha abaningi bethu ukumangala, uma kungenjalo abaningi bethu ekhaya. Sidinga ukuba sesimweni somusa, kodwa hhayi isimo sokwesaba, ngoba noma ngubani wethu angabizwa ekhaya nganoma yisiphi isikhathi. Ngalokho, ngizizwa ngiphoqelekile ukushicilela kabusha lo mbhalo ofike ngesikhathi kusuka ngoDisemba 7, 2010…

Qhubeka ukufunda

Qeda

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
likaSepthemba 30, 2014
Isikhumbuzo sikaSt. Jerome

Imibhalo yenkolo lapha

 

 

ONE umuntu ukhala ngokuhlupheka kwakhe. Omunye uqonde kubo. Indoda eyodwa iyabuza ukuthi kungani izalwe. Omunye ugcwalisa ukudalelwa kwakhe. Womabili la madoda alangazelela ukufa kwawo.

Umehluko ukuthi uJobe ufuna ukufa ukuze aqede ukuhlupheka kwakhe. Kodwa uJesu ufuna ukufa ukuze aqede yethu ukuhlupheka. Kanjalo ...

Qhubeka ukufunda

Ukubusa Okuphakade

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
likaSepthemba 29, 2014
Umkhosi wabaNgcwele uMichael, uGabriel noRaphael, izingelosi eziyizingelosi

Imibhalo yenkolo lapha


Umkhiwane

 

 

KOKUBILI UDaniel noSt. John babhala ngesilo esesabekayo esikhuphuka ukunqoba umhlaba wonke okwesikhashana… kepha silandelwa ukumiswa koMbuso kaNkulunkulu, "umbuso ongunaphakade." Akunikezwa kuphela kulowo “Njengendodana yomuntu”, [1]isib. Ukufundwa kokuqala kodwa…

… Umbuso nokubusa nobukhulu bemibuso ngaphansi kwezulu lonke kuzonikwa abantu abangcwele boPhezukonke. (Dan 7:27)

Lokhu umsindo njengeZulu, yingakho abaningi bekhuluma ngephutha ngokuphela komhlaba ngemuva kokuwa kwalesi silo. Kodwa abaPhostoli noFata beSonto bayiqonda ngendlela ehlukile. Babenolindelo lokuthi, esikhathini esithile esizayo, uMbuso kaNkulunkulu uzofika ngendlela ejulile nebanzi ngaphambi kokuphela kwesikhathi.

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 isib. Ukufundwa kokuqala

Ukususa Isithintelo

 

THE Inyanga edlule kube nosizi oluthintekayo njengoba iNkosi iqhubeka nokuxwayisa ukuthi kukhona Isikhathi Esincane Esisele. Izikhathi zibuhlungu ngoba isintu sesizovuna lokho uNkulunkulu asincenge ukuba singakuhlwanyeli. Kuyadabukisa ngoba imiphefumulo eminingi ayazi ukuthi isemgwacweni wokwehlukaniswa okuphakade Naye. Kuyadabukisa ngoba ihora lokuthanda kweSonto uqobo selifikile lapho uJuda ezovukela khona. [1]qhathanisa Ukulingwa Kweminyaka Eyisikhombisa-Ingxenye VI Kuyadabukisa ngoba uJesu akagcinanga ngokunganakwa futhi akhohlwe emhlabeni wonke, kodwa futhi uyahlukunyezwa futhi ahlekwe usulu futhi. Ngakho-ke, i- Isikhathi sezikhathi ufikile lapho konke ukungabi namthetho kuyokwenzeka, futhi sekuqhamuka embulungeni yonke.

Ngaphambi kokuba ngiqhubeke, zindla isikhashana amagama agcwaliswe ngcwele

Ungesabi okungase kwenzeke kusasa. Ubaba ofanayo onakekelayo namuhla uzokunakekela kusasa nanamuhla. Kuphakathi kokuthi uzokuvikela ekuhluphekeni noma uzokunika amandla angapheli okukuthwala. Yiba nokuthula ngaleso sikhathi bese ubeka eceleni yonke imicabango nokukhathazeka. —USt. UFrancis de Sales, umbhishobhi wekhulu le-17

Ngempela, le bhulogi ayizelanga ukwethusa noma ukwethusa, kodwa ukukuqinisekisa nokulungiselela ukuze, njengezintombi ezinhlanu ezihlakaniphile, ukukhanya kokholo lwakho kungacinywa, kodwa kukhanye njalo lapho ukukhanya kukaNkulunkulu emhlabeni kufiphele ngokuphelele, futhi ubumnyama abuvinjelwe ngokuphelele. [2]isib. UMathewu 25: 1-13

Ngakho-ke, hlalani niphapheme, ngoba anilwazi usuku noma ihora. (Math 25:13)

 

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 qhathanisa Ukulingwa Kweminyaka Eyisikhombisa-Ingxenye VI
2 isib. UMathewu 25: 1-13

Imiphumela Yokuyekethisa

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaFebhuwari 13, 2014

Imibhalo yenkolo lapha

Okusele kwethempeli likaSolomoni, kwabhujiswa ngo-70 AD

 

 

THE Indaba enhle yempumelelo kaSolomoni, lapho isebenza ngokuvumelana nomusa kaNkulunkulu, yama.

Kwathi uSolomoni esemdala, omkakhe base bephendukele inhliziyo yakhe konkulunkulu babezizwe, kepha inhliziyo yakhe yayingekho kuJehova uNkulunkulu wakhe ngokuphelele.

USolomoni akabange esalandela uNkulunkulu “Ngokunganqikazi njengokwenza kukayise uDavide.” Waqala ukwehlisa. Ekugcineni, iThempeli alakha, nabo bonke ubuhle balo, benziwa amaRoma kwaba yimfucumfucu.

Qhubeka ukufunda

Francis, kanye ne-Coming Passion yeSonto

 

 

IN NgoFebhuwari ngonyaka odlule, ngemuva nje kokusula kukaBenedict XVI, ngabhala Usuku Lwesithupha, nokuthi sibonakala sisondela kanjani “ehoreni leshumi nambili,” umkhawulo we Usuku lweNkosi. Ngabhala ke,

Upapa olandelayo uzosihola nathi… kepha unyukela esihlalweni sobukhosi izwe elifisa ukusichitha. Yilokho umkhawulo engikhuluma ngakho.

Njengoba sibheka ukusabela komhlaba ekuphathweni kukaPapa Francis, kuzobonakala kuphambene. Akudlulanga usuku lwezindaba ukuthi abezindaba bezwe abayenzi indaba ethile, bagxumela upapa omusha. Kodwa eminyakeni engama-2000 eyedlule, ezinsukwini eziyisikhombisa ngaphambi kokuba uJesu abethelwe, babemgwaza nangaye…

 

Qhubeka ukufunda

2014 kanye neSilo Esikhulayo

 

 

LAPHO Kunezinto eziningi ezinethemba ezikhulayo eSontweni, eziningi zazo buthule, namanje ezifihliwe kakhulu ekubukekeni. Ngakolunye uhlangothi, kunezinto eziningi ezikhathazayo emkhathizwe wesintu njengoba singena ku-2014. Nakho lokhu, yize kungafihliwe, kulahlekile kubantu abaningi imithombo yabo yolwazi ehlala iyimithombo yezindaba ejwayelekile; izimpilo zabo zibambeke ku-treadmill yokuba matasa; abalahlekelwe ukuxhumana kwabo kwangaphakathi nezwi likaNkulunkulu ngokuntuleka komkhuleko nentuthuko engokomoya. Ngikhuluma ngemiphefumulo engabuki futhi ikhuleke njengoba iNkosi yethu isicelile.

Angikwazi ukuzibamba ngikukhumbule engikushicilele eminyakeni eyisithupha eyedlule ngalona lolo suku loMkhosi woMama Ongcwele kaNkulunkulu:

Qhubeka ukufunda

Ingonyama yakwaJuda

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaDisemba 17, 2013

Imibhalo yenkolo lapha

 

 

LAPHO umzuzu onamandla wedrama komunye wemibono kaSt. John eNcwadini yeSambulo. Emuva kokuzwa iNkosi ijezisa amabandla ayisikhombisa, yawaxwayisa, yawakhuthaza, futhi yawalungiselela ukuza kwayo [1]isib. IsAm 1:7 ISt. John ikhonjiswa umqulu onombhalo ezinhlangothini zombili obekwe uphawu ngezimpawu eziyisikhombisa. Lapho ebona ukuthi “akekho noyedwa ezulwini noma emhlabeni noma phansi komhlaba” okwaziyo ukukuvula nokukuhlola, uqala ukukhala kakhulu. Kepha kungani uSt.John ekhala ngento angakayifundi?

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 isib. IsAm 1:7

Iqhwa ECairo?


Iqhwa lokuqala eCairo, eGibhithe eminyakeni eyikhulu, Izithombe ze-AFP-Getty

 

 

iqhwa eCairo? Iqhwa Kwa-Israyeli? Sleet eSiriya?

Sekuyiminyaka eminingana manje, umhlaba ubheka njengoba imicimbi yomhlaba yemvelo icekela phansi izifunda ezahlukahlukene izindawo ngezindawo. Kepha ngabe kukhona ukuxhumana okukhona nasemphakathini ngobuningi: ukulinyazwa komthetho wemvelo nowokuziphatha?

Qhubeka ukufunda

Umkhathi wethemba

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaDisemba 3, 2013
Isikhumbuzo sikaSt. Francis Xavier

Imibhalo yenkolo lapha

 

 

ISAYA inikeza umbono oduduzayo wekusasa ukuthi umuntu angathethelelwa ngokusikisela ukuthi “kuyiphupho nje” nje. Ngemuva kokuhlanzwa komhlaba "ngenduku yomlomo [weNkosi], nangomoya wezindebe zakhe," u-Isaya uyabhala:

Impisi-ke iyoba yisivakashi sewundlu, nengwe izokwehla nezinyane lembuzi… Akusayikuba khona ukulimala noma incithakalo kuyo yonke intaba yami engcwele; ngoba umhlaba uyogcwala ulwazi lweNkosi, njengamanzi asibekela ulwandle. (U-Isaya 11)

Qhubeka ukufunda

The Abasinda

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaDisemba 2, 2013

Imibhalo yenkolo lapha

 

 

LAPHO yiminye imibhalo emiBhalweni, okuvunywa ukuthi, kuyakhathaza ukuyifunda. Ukufundwa kokuqala kwanamuhla kunenye yazo. Ikhuluma ngesikhathi esizayo lapho iNkosi iyogeza khona “ukungcola kwamadodakazi aseSiyoni”, ishiye igatsha ngemuva, abantu, abangobukhazikhazi nenkazimulo yaKhe.

… Isithelo somhlaba sizoba ludumo nobukhazikhazi kwabasindile bakwa-Israyeli. Ohlala eZiyoni, naye osele eJerusalema, kuzakuthiwa ungcwele: bonke ababekelwe impilo yabo yonke eJerusalema. (Isaya 4: 3)

Qhubeka ukufunda

Ukuyekethisa: Ukuhlubuka Okukhulu

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaDisemba 1, 2013
NgeSonto lokuqala lokufika

Imibhalo yenkolo lapha

 

 

THE Incwadi ka-Isaya-nale Advent-iqala ngombono omuhle woSuku oluzayo lapho “zonke izizwe” zizothutheleka eSontweni zizonikezwa esandleni sakhe izimfundiso zikaJesu ezinikeza impilo. Ngokusho koFata beSonto bokuqala, i-Our Lady of Fatima, namazwi esiprofetho opapa bekhulu lama-20, singalindela ngempela “inkathi yokuthula” ezayo lapho “bezokhanda izinkemba zabo zibe ngamakhuba nemikhonto yabo ibe ngocelemba” (bheka Baba oNgcwele othandekayo… Uyeza!)

Qhubeka ukufunda

Isilo Esikhulayo

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaNovemba 29th, 2013

Imibhalo yenkolo lapha.

 

THE Umprofethi uDaniel unikezwa umbono onamandla nowesabisayo wemibuso emine eyayizobusa okwesikhashana — owesine kube ngundlovukayiphikiswa emhlabeni wonke lapho uMphik'ukristu ayezovela khona, ngokwe-Tradition. Bobabili uDaniel noKristu bachaza ukuthi izikhathi zalesi “silo” zizobukeka kanjani, yize kubhekwa ngezindlela ezahlukene.Qhubeka ukufunda

Isibhedlela Sezinsimu

 

BACK ngoJuni ka-2013, ngikubhalele ngezinguquko ebengizibona mayelana nenkonzo yami, ukuthi yethulwa kanjani, yini ethulwa njll ekubhalweni okubiziwe Ingoma Yomlindi. Ngemuva kwezinyanga ezimbalwa ngicabanga, ngithanda ukuhlanganyela nawe engikubonile kulokho okwenzeka emhlabeni wethu, izinto engizixoxe nomqondisi wami wezomoya, nalapho ngizizwa ngisiwa khona manje. Ngifuna futhi ukumema okokufaka kwakho okuqondile ngenhlolovo esheshayo ngezansi.

 

Qhubeka ukufunda

Umoya omusha

 

 

LAPHO umoya omusha oheleza emphefumulweni wami. Ebusuku obumnyama kakhulu kulezi zinyanga ezimbalwa ezedlule, bekungesihlebezi nje. Kepha manje isiqala ukudabula umphefumulo wami, iphakamisela inhliziyo yami ngaseZulwini ngendlela entsha. Ngizwa uthando lukaJesu ngalo mhlambi omncane oqoqwe lapha nsuku zonke ukuze kudliwe ngokomoya. Kuthando olunqobayo. Uthando olunqobe umhlaba. Uthando lokho izonqoba konke okusizelayo ezikhathini ezizayo. Nina eniza lapha, yimani isibindi! UJesu uzosondla futhi asiqinise! Uzosihlomisela izivivinyo ezinkulu manje ezisondele emhlabeni njengowesifazane osezongena emsebenzini onzima.

Qhubeka ukufunda

Baba Ongcwele Othandekayo… Uyeza!

 

TO Ubungcwele Bakhe, uPapa Francis:

 

Baba oNgcwele othandekayo,

Ngaso sonke isikhathi sobufundisi balowo owandulela lowo, uSt.John Paul II, wayeqhubeka nokunxusa thina, intsha yeSonto, ukuba sibe “abalindi basekuseni ekuqaleni kwenkulungwane entsha yeminyaka.” [1]UPAPA JOHN PAUL II, UNovo Millenio Inuente, n. 9; (bheka u-21: 11-12)

… Abalindi abamemezela emhlabeni isizungu esisha sethemba, ubuzalwane nokuthula. —I-POPE JOHN PAUL II, ikheli le-Guanelli Youth Movement, ngo-Ephreli 20, 2002, www.v Vatican.va

Ukusuka e-Ukraine kuya eMadrid, ePeru kuya eCanada, wasibiza ukuthi sibe “ngabalingisi bezikhathi ezintsha” [2]UPAPA JOHN PAUL II, Umkhosi Wokwamukela, Isikhumulo Sezindiza Samazwe Ngamazwe saseMadrid-Baraja, ngoMeyi 3, 2003; www.fjp2.com ebheke ngqo ngaphambi kweSonto nomhlaba:

Basha abathandekayo, kukithi ukuba abe abalindi wasekuseni omemezela ukuza kwelanga ngubani onguKristu Ovukile! —I-POPE JOHN PAUL II, Umyalezo kaBaba Ongcwele kuNtsha Yomhlaba, I-XVII Usuku lwentsha lwezwe, n. 3; (cf.Is. 21: 11-12)

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 UPAPA JOHN PAUL II, UNovo Millenio Inuente, n. 9; (bheka u-21: 11-12)
2 UPAPA JOHN PAUL II, Umkhosi Wokwamukela, Isikhumulo Sezindiza Samazwe Ngamazwe saseMadrid-Baraja, ngoMeyi 3, 2003; www.fjp2.com