Kuthiwani uma…?

Yini ezungeze ukugoba?

 

IN kuvulekile incwadi eya kuPapa, [1]qhathanisa Baba Ongcwele Othandekayo… Uyeza! Ngichaze ebungcweleni Bakhe isisekelo semfundiso yenkolo “yenkathi yokuthula” ngokungafani nokuhlubuka kwe Millenarianism. [2]qhathanisa IMillenarianism: Iyini futhi ayikho kanye neCatechism [CCC} n.675-676 Ngempela, uPadre Martino Penasa wabuza lo mbuzo esisekelweni semibhalo yenkathi yokuthula yomlando nendawo yonke Ukuqhathanisa Millenarianism to the Congregation for the Imfundiso Yokholo: “Imminente una nuova era di vita cristiana?"(" Ingabe inkathi entsha yempilo yobuKristu isondele? "). Ibamba ngaleso sikhathi, u-Cardinal Joseph Ratzinger uphendule, "La kutakaione è ancora aperta alla libera kukuruione, giacchè la Santa Sede non si è ancora pronounata in modo ufafanuzi":

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 qhathanisa Baba Ongcwele Othandekayo… Uyeza!
2 qhathanisa IMillenarianism: Iyini futhi ayikho kanye neCatechism [CCC} n.675-676

Ukudalwa Okusha

 

 


THE "Isiko lokufa", lokho Ukudweba Okukhulu futhi Ubuthi Obukhulu, akulona igama lokugcina. Ukucekelwa phansi kwendalo okwenziwe umuntu emhlabeni akusona isinqumo sokugcina ezindabeni zesintu. Ngoba iTestamente Elisha noma iTestamente Elidala alikhulumi ngokuphela komhlaba emva kwethonya nokubusa “kwesilo.” Esikhundleni salokho, bakhuluma ngoNkulunkulu ukulungiswa kabusha lomhlaba lapho ukuthula kweqiniso nobulungiswa kuzobusa khona okwesikhashana njengoba “ulwazi lweNkosi” lusakazeka kusuka olwandle kuye kolunye ulwandle (cf. Is 11: 4-9; Jer 31: 1-6; Hez 36: 10-11; Mik 4: 1-7; Zak 9:10; Mat 24:14; IsAm 20: 4).

Zonke imikhawulo yomhlaba iyakukhumbula, iphendukele kuJehovaOKULANDELAYO; konke imindeni yezizwe iyokhothama phambi kwakhe. (IHu 22:28)

Qhubeka ukufunda

Ukunqoba - Ingxenye II

 

 

NGIFUNA ukunikeza umlayezo wethemba—ithemba elikhulu. Ngiyaqhubeka nokuthola izincwadi lapho abafundi bephelelwa yithemba njengoba bebuka ukwehla okuqhubekayo nokubola okucacile komphakathi obazungezile. Sibuhlungu ngoba umhlaba ususezingeni eliphansi ebumnyameni obungenakuqhathaniswa emlandweni. Sizwa imihelo ngoba isikhumbuza lokho lokhu akulona ikhaya lethu, kodwa iZulu. Ngakho-ke lalela futhi uJesu:

Babusisiwe abalambele bomele ukulunga, ngokuba bayakusuthiswa. (Mathewu 5: 6)

Qhubeka ukufunda

Umugqa Omncanyana Phakathi Kobubele Nesihlubuki - Ingxenye III

 

INGXENYE III - UKWESABA KUVEZWA

 

SHE wondla futhi wembathisa abampofu ngothando; wondla izingqondo nezinhliziyo ngeZwi. UCatherine Doherty, umsunguli we-Madonna House apostolate, wayengowesifazane owathatha "iphunga lezimvu" ngaphandle kokuthatha "iphunga lesono." Wayehlala ehamba umugqa omncane phakathi kwesihe nokuhlubuka ngokwanga izoni ezinkulu ngenkathi ebabizela ebungcweleni. Wayevame ukuthi,

Hamba ngaphandle kokwesaba ekujuleni kwezinhliziyo zabantu… iNkosi iyakuba nawe. —Isusela emuva Igunya Elincane

Leli ngelinye lalawo “mazwi” avela eNkosini akwazi ukungena “Phakathi komphefumulo nomoya, amalunga nomnkantsha, nokukwazi ukubona ukubonakaliswa nemicabango yenhliziyo.” [1]isib. Heb 4: 12 UCatherine udalula umsuka wenkinga kubo bobabili ababizwa ngokuthi "abagcinayo" kanye "nabakhululekile" eSontweni: ukwesaba ukungena ezinhliziyweni zabantu njengoKristu.

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 isib. Heb 4: 12

Umugqa Omncane Phakathi Kesihe Nokwehlubuka - Ingxenye II

 

INGXENYE II - Ukufinyelela Abalimele

 

WE babuke inguquko esheshayo yamasiko nezocansi ukuthi emashumini amahlanu amafushane aqede umndeni njengesehlukaniso, ukukhipha isisu, ukuchazwa kabusha komshado, ukubulawa kwesiguli, izithombe zobulili ezingcolile, ukuphinga, nezinye izifo eziningi azamukelwanga nje kuphela, kepha zithathwa njengezinhle "emphakathini" noma "Kwesokudla." Kodwa-ke, ubhadane lwezifo ezithathelwana ngocansi, ukusetshenziswa kwezidakamizwa, ukusetshenziswa kabi kotshwala, ukuzibulala, nokuphindaphindeka kwengqondo kudla okuhlukile: siyisizukulwane esopha kakhulu emiphumeleni yesono.

Qhubeka ukufunda

Umugqa Omncane Phakathi Kesihe Nokwehlubuka - Ingxenye I

 


IN
zonke izimpikiswano ezivele ngemuva kweSinodi esanda kuba seRoma, isizathu sokuhlangana kubukeka sengathi silahlekile ngokuphelele. Ibibanjelwe ngaphansi kwengqikimba ethi: "Izinselelo Zokwelusa Emndenini Ngokwesimo Sokuvangela." Senza kanjani shumayela ivangeli imindeni inikezwe izinselelo zobufundisi esibhekana nazo ngenxa yezinga eliphezulu lezehlukaniso, omama abangabodwa, impucuko, njalo njalo?

Esikufunde ngokushesha okukhulu (njengoba iziphakamiso zabanye oKhadinali zaziswa emphakathini) ukuthi kukhona umugqa omncane phakathi kwesihe nokuhlubuka.

Lolu chungechunge lwezingxenye ezintathu olulandelayo kuhloswe ngalo ukuthi lungagcini ngokubuyela enhliziyweni yalolu daba — ukushumayeza imindeni ezikhathini zethu — kodwa ukwenza lokho ngokuqhakambisa umuntu ongumsuka wezimpikiswano: uJesu Kristu. Ngoba akekho noyedwa owahamba kulowo mugqa omncane kunoYe — futhi uPapa Francis ubonakala ekhomba leyo ndlela kithi futhi.

Sidinga ukuqhumisa "intuthu kaSathane" ukuze sikwazi ukubona kahle lo mugqa obomvu omncane, odonswe egazini likaKristu… ngoba sibizelwe ukuhamba kuwo ngokwethu.

Qhubeka ukufunda

Ungabizi Umuntu Oyedwa

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaMashi 18, 2014
NgoLwesibili Weviki Lesibili Lentente

St. Cyril waseJerusalema

Imibhalo yenkolo lapha

 

 

"SO kungani nina maKhatholika nibiza abapristi “Fr.” lapho uJesu enqabela ngokucacile? ” Lowo ngumbuzo engivame ukubuzwa wona lapho ngixoxa ngezinkolelo zamaKrestu namaKrestu ashumayela ivangeli.

Qhubeka ukufunda

Igagasi Elizayo Lobunye

 NGOMKHOSI WESIHLALO SE ST. UPETRU

 

FOR amasonto amabili, ngiyizwile iNkosi ingikhuthaza kaninginingi ukuthi ngibhale ngayo ubumbano, inhlangano ebheke ebunyeni bobuKristu. Ngesinye isikhathi, ngezwa ukuthi uMoya ungikhuthaza ukuba ngibuyele emuva ngifunde “Izimbali”, leyo mibhalo emine eyisisekelo lapho kuvela khona konke okunye lapha. Enye yazo ikubunye: AmaKatolika, amaProthestani, noMshado Ozayo.

Njengoba ngiqale izolo ngomkhuleko, amagama ambalwa eza kimi ukuthi, ngemuva kokuwabelana nomqondisi wami wezomoya, ngifuna ukwabelana nawe. Manje, ngaphambi kokuba ngikwenze, kufanele ngikutshele ukuthi ngicabanga ukuthi konke lokhu engizokubhala kuzoba nencazelo entsha lapho ubuka ividiyo engezansi efakwe kuyo IZenit News Agency 'iwebhusayithi izolo ekuseni. Angizange ngiyibuke le vidiyo kuze kube ngemuva Ngithole la magama alandelayo ngomkhuleko, ngakho-ke ukusho okuncane, ngishaywe ngumoya kaMoya ngokuphelele (ngemuva kweminyaka eyisishiyagalombili yale mibhalo, angikaze ngikujwayele!).

Qhubeka ukufunda

Imibuzo Yakho Era

 

 

OLUNYE imibuzo nezimpendulo “ngenkathi yokuthula,” kusukela kuVassula, kuya kuFatima, kuya kuBaba.

 

U. Ingabe iBandla Lemfundiso Yokholo alishongo yini ukuthi “inkathi yokuthula” yisikhathi seminyaka eyi-millenarianism ngenkathi ithumela Isaziso sayo emibhalweni kaVassula Ryden?

Ngithathe isinqumo sokuphendula lo mbuzo lapha ngoba abanye basebenzisa lesi Saziso ukuthola iziphetho ezinamaphutha maqondana nomqondo “wenkathi yokuthula.” Impendulo yalo mbuzo iyathakazelisa njengoba ihlanganisiwe.

Qhubeka ukufunda

Ukunqoba - Ingxenye III

 

 

HHAYI singathemba kuphela ukugcwaliseka kokunqoba kwenhliziyo engenasici, iSonto linamandla oku shesha ukuza kwayo ngemikhuleko nezenzo zethu. Esikhundleni sokuphelelwa yithemba, sidinga ukuzilungiselela.

Yini esingayenza? Yini engakwazi Ngiyavuma?

 

Qhubeka ukufunda

Ukunqoba

 

 

AS UPapa Francis ulungiselela ukungcwelisa ubupapa bakhe ku-Our Lady of Fatima ngoMeyi 13, 2013 ngoKhadinali José da Cruz Policarpo, uMbhishobhi Omkhulu waseLisbon, [1]Ukulungiswa: Ukungcweliswa kuzokwenzeka ngoKhadinali, hhayi uPapa uqobo kuFatima, njengoba ngibike ngephutha. kuyisikhathi esifanele sokucabanga ngesethembiso sikaMama Obusisiwe esenziwa lapho ngo-1917, ukuthi sisho ukuthini, nokuthi sizokwenzeka kanjani… into ebonakala isanda kuba sezikhathini zethu. Ngikholwa wukuthi lowo owandulela lowo, uPapa Benedict XVI, usikhanyisele ngokubalulekile okwenzeka eBandleni nasemhlabeni mayelana nalokhu…

Ekugcineni, Inhliziyo Yami Engumsulwa izonqoba. UBaba oNgcwele uzongcwelisela iRussia kimi, futhi izoguqulwa, futhi kube nesikhathi sokuthula esizonikezwa umhlaba. - www.vatican.va

 

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 Ukulungiswa: Ukungcweliswa kuzokwenzeka ngoKhadinali, hhayi uPapa uqobo kuFatima, njengoba ngibike ngephutha.

Millenarianism - Kuyini, futhi akusikho


Umculi Akaziwa

 

I UFANELE ukuphetha imicabango yami “ngenkathi yokuthula” ngokususelwa ku incwadi eya kuPapa Francis ngethemba lokuthi kuzohlomula okungenani abanye abesaba ukuwela ekuhlubukeni kweMillenarianism.

The Catechism weSonto LamaKatolika uthi:

Inkohliso Yomphik'ukristu isivele iqala ukwakheka emhlabeni ngaso sonke isikhathi lapho kwenziwa isimangalo sokubona emlandweni lelo themba likaMesiya elingafinyelelwa kuphela ngaphesheya komlando ngokwahlulela komkhathi. ISonto selinqabile ngisho nezindlela eziguquliwe zalokhu kufakazelwa kombuso ukuthi kube ngaphansi kwegama le-millenarianism, (577) ikakhulukazi uhlobo lwezepolitiki "oluhlanekezelwe ngokungathi sína". (578) —N. 676

Ngishiye ngamabomu izinkomba zemibhalo engenhla ngoba zibaluleke kakhulu ekusisizeni ukuqonda ukuthi kusho ukuthini ukuthi “millenarianism”, futhi okwesibili, “messianism yezwe” kuCatechism.

 

Qhubeka ukufunda

Baba Ongcwele Othandekayo… Uyeza!

 

TO Ubungcwele Bakhe, uPapa Francis:

 

Baba oNgcwele othandekayo,

Ngaso sonke isikhathi sobufundisi balowo owandulela lowo, uSt.John Paul II, wayeqhubeka nokunxusa thina, intsha yeSonto, ukuba sibe “abalindi basekuseni ekuqaleni kwenkulungwane entsha yeminyaka.” [1]UPAPA JOHN PAUL II, UNovo Millenio Inuente, n. 9; (bheka u-21: 11-12)

… Abalindi abamemezela emhlabeni isizungu esisha sethemba, ubuzalwane nokuthula. —I-POPE JOHN PAUL II, ikheli le-Guanelli Youth Movement, ngo-Ephreli 20, 2002, www.v Vatican.va

Ukusuka e-Ukraine kuya eMadrid, ePeru kuya eCanada, wasibiza ukuthi sibe “ngabalingisi bezikhathi ezintsha” [2]UPAPA JOHN PAUL II, Umkhosi Wokwamukela, Isikhumulo Sezindiza Samazwe Ngamazwe saseMadrid-Baraja, ngoMeyi 3, 2003; www.fjp2.com ebheke ngqo ngaphambi kweSonto nomhlaba:

Basha abathandekayo, kukithi ukuba abe abalindi wasekuseni omemezela ukuza kwelanga ngubani onguKristu Ovukile! —I-POPE JOHN PAUL II, Umyalezo kaBaba Ongcwele kuNtsha Yomhlaba, I-XVII Usuku lwentsha lwezwe, n. 3; (cf.Is. 21: 11-12)

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 UPAPA JOHN PAUL II, UNovo Millenio Inuente, n. 9; (bheka u-21: 11-12)
2 UPAPA JOHN PAUL II, Umkhosi Wokwamukela, Isikhumulo Sezindiza Samazwe Ngamazwe saseMadrid-Baraja, ngoMeyi 3, 2003; www.fjp2.com

Isiprofetho, oPapa, ne-Piccarreta


Umkhuleko, by UMichael D. O'Brien

 

 

KUSUKELA ukuvalelwa kwesihlalo sikaPeter nguPapa Emeritus Benedict XVI, kube nemibuzo eminingi ezungeze isambulo sangasese, ezinye iziphrofetho, kanye nabaprofethi abathile. Ngizozama ukuphendula leyo mibuzo lapha…

I. Ngezikhathi ezithile ubhekisela “kubaprofethi.” Kepha isiprofetho nohlu lwabaprofethi akugcinanga ngoJohane uMbhapathizi?

II. Akudingeki sikholelwe kunoma isiphi isambulo sangasese, akunjalo?

III. Usanda kubhala ukuthi uPapa Francis akayena "umuntu ophikisana nopapa", njengoba kusho isiprofetho samanje. Kodwa uPapa Honorius wayengeyena yini imbuka, ngakho-ke, ngabe upapa wamanje wayengeke abe “ngumProfethi Wamanga”?

IV. Kepha isiprofetho noma umprofethi angaba ngamanga kanjani uma imiyalezo yabo isicela ukuba sithandaze iRosari, iChaplet, futhi sihlanganyele kumaSakramente?

V. Singayethemba yini imibhalo yesiprofetho yabaNgcwele?

VI. Kwenzeka kanjani ukuthi ungabhali kabanzi ngeNceku kaNkulunkulu uLuisa Piccarreta?

 

Qhubeka ukufunda

Kungenzeka… noma cha?

ISONTO LE-APTOPIX VATICAN PALMIsithombe sihlonipha i-Globe and Mail
 
 

IN ukukhanya kwezehlakalo zakamuva zomlando kupapa, futhi lokhu, usuku lokugcina lokusebenza lukaBenedict XVI, iziprofetho ezimbili zamanje ikakhulukazi zithola ukudonsa phakathi kwamakholwa ngokuphathelene nopapa olandelayo. Ngibuzwa ngazo njalo mathupha nge-imeyili nange-imeyili. Ngakho-ke, ngiphoqelekile ukuthi ekugcineni nginikeze impendulo ngesikhathi esifanele.

Inkinga ukuthi lezi ziprofetho ezilandelayo ziphikisana ngokuphelele. Ngakho-ke eyodwa noma zombili azinakuba yiqiniso….

 

Qhubeka ukufunda

Okuhehayo! Ingxenye VII

 

THE iphuzu lalo lonke lolu chungechunge ngezipho ezihehayo nokunyakaza ukukhuthaza umfundi ukuthi angakwesabi i- okungavamile kuNkulunkulu! Ungesabi “ukuvula izinhliziyo zakho” kwisipho sikaMoya oNgcwele iNkosi efisa ukumthululela ngendlela ekhethekile nenamandla ezikhathini zethu. Njengoba ngifunda izincwadi ezithunyelwe kimi, kuyacaca ukuthi ukuvuselelwa kweCharismatic akuzange kube ngaphandle kwezinsizi nokwehluleka kwayo, ukushiyeka kwabantu nobuthakathaka bayo. Futhi nokho, yilokhu kanye okwenzeka eBandleni lokuqala ngemuva kwePentekoste. Abangcwele uPeter noPaul basebenzise isikhala esiningi ekulungiseni amasonto ahlukahlukene, ukumodela izinhlangano zosizo, nokuvuselela imiphakathi esathuthuka kaninginingi ngokwesiko lomlomo nelibhaliwe ababelinikezwa. Lokho abaPhostoli abangakwenzanga ukuphika okuhlangenwe nakho okuvamise ukwenzeka kwamakholwa, ukuzama ukuvimba imiphakathi, noma ukuthulisa intshiseko yemiphakathi echumayo. Kunalokho, bathi:

Ungamcimi uMoya… phishekela uthando, kodwa phokophela ngokulangazelela iziphiwo zikamoya, ikakhulu ukuze uprofethe… ngaphezu kwakho konke, uthando lwenu komunye nomunye alube lukhulu… (1 Thes. 5:19; 1 Cor 14: 1; 1 Pet. 4: 8)

Ngifuna ukunikela ingxenye yokugcina yalolu chungechunge ukuze ngabelane ngamava ami kanye nokuzindla kwami ​​selokhu ngaqala ukubhekana nenhlangano yamandla omoya ngonyaka we-1975.

 

Qhubeka ukufunda

Okuhehayo? Ingxenye VI

ipentekoste3_FotorIPhentekhosti, Umculi Akaziwa

  

IPHENTEKOSTE akuwona umcimbi owodwa kuphela, kodwa kungumusa iSonto elingawuthola kaninginingi. Kodwa-ke, kuleli khulu leminyaka elidlule, opapa bebelokhu bethandazela hhayi ukuvuselelwa kuphela kuMoya oNgcwele, kodwa futhinew IPentekoste ”. Lapho umuntu ebheka zonke izimpawu zezikhathi ezihambisana nalomthandazo — okusemqoka phakathi kwazo ukuba khona okuqhubekayo kukaMama Obusisiwe ehlangana nezingane zakhe emhlabeni ngokubona okuqhubekayo, kube sengathi ubephindile “egumbini eliphezulu” nabaPhostoli … Amagama eCatechism aqala ukuba nomqondo omusha wokushesha:

… “Esikhathini sokuphela” uMoya weNkosi uzovuselela izinhliziyo zabantu, kuqoshwe umthetho omusha kubo. Uyoqoqa futhi abuyisane nabantu abahlakazekile nabahlukene phakathi; uzoguqula indalo yokuqala, futhi uNkulunkulu uzohlala lapho nabantu ngokuthula. -Ikhathekizimu leSonto LamaKatolika, hhayi. 715

Lesi sikhathi lapho uMoya eza "ukuvuselela ubuso bomhlaba" yisikhathi, ngemuva kokufa kukaMphikukristu, ngesikhathi lokho uBaba weSonto akukhomba ku-Apocalypse yaseSt. “Iminyaka eyizinkulungwane”Inkathi lapho uSathane eboshwe ngamaketanga kwalasha.Qhubeka ukufunda

Okuhehayo? Ingxenye V

 

 

AS sibheka ukuvuselelwa kweCharismatic namuhla, sibona ukwehla okukhulu kwamanani ayo, futhi labo abasele ikakhulu yimpunga nezinwele ezimhlophe. Pho-ke, kwakungani ukuvuselelwa kweCharismatic konke lokhu uma kubonakala sengathi kuyamangalisa? Njengoba omunye umfundi ebhala ephendula lolu chungechunge:

Ngesinye isikhathi inhlangano yeCharismatic yanyamalala njengeziqhumane ezikhanyisa isibhakabhaka ebusuku bese zibuyela emuva ebumnyameni. Kwangimangaza ngandlela thile ukuthi ukunyakaza kukaNkulunkulu uSomandla kungancipha futhi ekugcineni kufiphale.

Impendulo yalo mbuzo mhlawumbe iyinto ebaluleke kakhulu kulolu chungechunge, ngoba isisiza ukuba siqonde hhayi kuphela ukuthi sivelaphi, kodwa nokuthi ikusasa liphatheleni iSonto…

 

Qhubeka ukufunda

Okuhehayo? Ingxenye IV

 

 

I Ngake ngabuzwa phambilini ukuthi ngabe ngingumuntu “Onomdlandla” yini. Futhi impendulo yami ithi, “Nginguye AmaKatolika! ” Lokho wukuthi, ngifuna ukuba njalo ngokugcwele Katolika, ukuhlala enkabeni yediphozi yokholo, inhliziyo kamama wethu, iSonto. Ngakho-ke, ngilwela ukuba "nomusa", "marian," "ukuzindla," "okhuthele," "isakramente," kanye "nobuphostoli." Lokho kungenxa yokuthi konke lokhu okungenhla akusikho kwaleli qembu noma lelo, noma lokhu noma lokho kuhamba, kepha kungokwenhlangano i- konke umzimba kaKristu. Ngenkathi abahlubuki bengahluka ngokwengqondo yabo ethile, ukuze baphile ngokugcwele, babe “nempilo” ngokuphelele, inhliziyo yomuntu, ukuhlubuka komuntu, kufanele ivulekele konke ingcebo yomusa uBaba ayinikeze iSonto.

Makabongwe uNkulunkulu noYise weNkosi yethu uJesu Kristu, osibusisile kuKristu ngazo zonke izibusiso zikamoya emazulwini… (Efe 1: 3)

Qhubeka ukufunda

The Isinqumo

 

AS Uhambo lwami lwenkonzo lwakamuva luqhubekile, ngizwe isisindo esisha emphefumulweni wami, ubunzima benhliziyo ngokungafani nokuthunywa kwangaphambili iNkosi engithume kona. Emva kokushumayela ngothando Lwakhe nesihe, ngabuza uBaba ngobusuku obubodwa ukuthi kungani umhlaba… kungani ubani bengingafuni ukuvula izinhliziyo zabo kuJesu onikele okungaka, ongakaze alimaze umphefumulo, futhi ovule amasango eZulu futhi wazuza zonke izibusiso zokomoya kithi ngokufa kwakhe esiphambanweni?

Impendulo yafika ngokushesha, igama elivela emiBhalweni uqobo:

Yilesi isinqumo, ukuthi ukukhanya kweza emhlabeni, kepha abantu bakhetha ubumnyama kunokukhanya, ngoba imisebenzi yabo imibi. (Johane 3:19)

Umqondo okhulayo, njengoba ngicabange ngaleli gama, ukuthi uyi wokugcina igama lezikhathi zethu, impela a isigwebo ngezwe manje elisemngceleni woshintsho olungavamile….

 

Qhubeka ukufunda

Ikhambi

 

UMKHOSI WOKUZALWA KUKA MARIYA

 

KAMUVA, Bengisondelene nokulwa ngesandla nesilingo esesabekayo sokuthi Anginaso isikhathi. Awunaso isikhathi sokuthandaza, sokusebenza, sokwenza okudinga ukwenziwa, njll. Ngakho ngifuna ukwabelana ngamagama athile avela emthandazweni angithinte kakhulu kuleli sonto. Ngoba ababheki nje kuphela isimo sami, kepha yonke inkinga ethinta, noma ngithi, ukuthelela iSonto namuhla.

 

Qhubeka ukufunda

Ukuza kwesibili

 

KUPHELA umfundi:

Kunokudideka okuningi maqondana "nokubuya kwesibili" kukaJesu. Abanye bakubiza ngokuthi "umbuso we-Eucharistic", okungukuthi Ubukhona Bakhe eSigrameni Esibusisiwe. Abanye, ubukhona bangempela bukaJesu ebusa enyameni. Uthini owakho umbono ngalokhu? Ngididekile…

 

Qhubeka ukufunda