Ithemba Lokugcina Lensindiso?

 

THE ISonto lesibili lePhasika li Divine Divine Sunday. Kuwusuku uJesu athembisa ngalo ukuthululela umusa ongenakulinganiswa ngezinga elithile, kwabanye “Ithemba lokugcina lensindiso.” Yize kunjalo, amaKhatholika amaningi awazi ukuthi liyini leli dili noma angaze ezwe ngalo epulpiti. Njengoba uzobona, lolu akulona usuku olujwayelekile…

Qhubeka ukufunda

Amalahle Avuthayo

 

LAPHO yimpi engaka. Impi phakathi kwezizwe, impi phakathi komakhelwane, impi phakathi kwabangane, impi phakathi kwemindeni, impi phakathi kwabashadile. Nginesiqiniseko sokuthi nonke nilimele ngandlela thize kulokho okwenzeke kule minyaka emibili edlule. Ukwehlukana engikubonayo phakathi kwabantu kuyababa futhi kujulile. Mhlawumbe akukho nasinye isikhathi emlandweni wesintu lapho amazwi kaJesu asebenza khona ngokushesha nangezinga elikhulu kangaka:Qhubeka ukufunda

Kuyenzeka

 

FOR iminyaka, bengilokhu ngibhala ukuthi lapho sisondela kuSixwayiso, izenzakalo ezinkulu zizokwenzeka ngokushesha. Isizathu siwukuthi eminyakeni engaba ngu-17 edlule, ngesikhathi ngibuka isiphepho sinqamula amathafa, ngezwa leli “zwi manje”:

Kukhona iSiphepho Esikhulu esiza emhlabeni njengesiphepho.

Ezinsukwini ezimbalwa kamuva, ngakhangwa esahlukweni sesithupha sencwadi yeSambulo. Ngenkathi ngiqala ukufunda, ngiphinde ngezwa ngokungalindelekile enhliziyweni yami elinye igama:

Lesi ISiphepho Esikhulu. 

Qhubeka ukufunda

Isikhathi Somusa - Uphawu Lokuqala

 

KULOKHU kusakazwa okwesibili kwi-Timeline yezehlakalo ezenzeka emhlabeni, uMark Mallett noProf. Daniel O'Connor babhidliza “uphawu lokuqala” eNcwadini yeSambulo. Incazelo ephoqayo yokuthi kungani imemezela "isikhathi somusa" esiphila manje, nokuthi kungani singaphela maduze…Qhubeka ukufunda

Ihora Lenkemba

 

THE ISiphepho Esikhulu engikhulume ngaso ku Ukuvunguza Ngamehlo inezinto ezintathu ezibalulekile ngokusho koFata beSonto Lokuqala, UmBhalo, futhi yaqinisekiswa ngezambulo ezingokwesiprofetho ezithembekile. Ingxenye yokuqala yeSiphepho yenziwe ngabantu: isintu sivuna esikutshalile (cf. IziMpawu eziyisiKhombisa zeRevolution). Ngemuva kwalokho kuza ifayili le- Iso Lesiphepho kulandelwe uhhafu wokugcina weSiphepho ozophela ngoNkulunkulu uqobo ngqo ukungenelela ngokusebenzisa i- Ukwahlulelwa kwabaphilayo.
Qhubeka ukufunda

Inhliziyo kaNkulunkulu

Inhliziyo kaJesu Kristu, ISonto LaseSanta Maria Assunta; R. Mulata (ngekhulu lama-20) 

 

INI usuzofunda unamandla wokusetha abesifazane kuphela, kepha ikakhulukazi, amadoda ukhululekile emithwalweni engafanele, futhi ushintshe ngokuphelele inkambo yempilo yakho. Lokho kungamandla eZwi likaNkulunkulu…

 

Qhubeka ukufunda

UMphongolo Omkhulu


Bheka ngu-Michael D. O'Brien

 

Uma kukhona iSiphepho ezikhathini zethu, ingabe uNkulunkulu uzonikeza “umkhumbi”? Impendulo ithi “Yebo!” Kepha mhlawumbe angikaze nangaphambilini amaKristu alingabaze leli lungiselelo njengakulezi zikhathi zethu njengoba impikiswano ngoPapa uFrancis ithukuthele, futhi izingqondo ezinengqondo zesikhathi sethu sangesikhathi samanje kufanele zilwe nokungaqondakali. Noma kunjalo, nangu uMphongolo uJesu asinikeza wona kulelihora. Ngizokhuluma futhi nokuthi "okufanele ukwenze" eMphongolweni ezinsukwini ezizayo. Ishicilelwe okokuqala ngoMeyi 11, 2011. 

 

UJESU wathi isikhathi ngaphambi kokubuya kwakhe ekugcineni sizoba “njengasemihleni kaNowa… ” Lokho wukuthi, abaningi bebengazinakile iSphepho ebabuthanela: “Abazanga kwaze kwafika uzamcolo wabakhukhula bonke. " [1]I-Matt 24: 37-29 USt. Paul wabonisa ukuthi ukuza “kosuku lweNkosi” kwakuyoba “njengesela ebusuku.” [2]1 Laba 5: 2 Lesi Siphepho, njengoba iBandla lifundisa, siqukethe i- Ukushisekela iSonto, ozolandela iNhloko yakhe endimeni yakhe ngokusebenzisa i- Inkampani “Ukufa” nokuvuka. [3]Catechism weSonto LamaKatolika,n. 675 Njengoba nje “abaholi” abaningi bethempeli ngisho nabaPhostoli uqobo babebonakala bengazi, kuze kube umzuzu wokugcina, ukuthi uJesu kwakufanele ahlupheke futhi afe, baningi kakhulu eSontweni ababonakala bengazinaki izixwayiso ezingokwesiprofetho ezihambisana nopapa kanye noMama Obusisiwe — izexwayiso ezimemezela futhi zikhombe ukuthi…

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 I-Matt 24: 37-29
2 1 Laba 5: 2
3 Catechism weSonto LamaKatolika,n. 675

Phakamisa Oseyili Bakho (Ukulungiselela Ukujeziswa)

Imigwaqo

 

Lapho isikhathi sePhentekoste sigcwaliseka, bonke babe ndawonye. Futhi kungazelelwe kwavela umsindo uvela ezulwini njengomoya onamandla wokushayela, yagcwala indlu yonke ababekuyo. (Izenzo 2: 1-2)


SONKE ISIKHATHI umlando wensindiso, uNkulunkulu akagcinanga ngokusebenzisa umoya ezenzweni zakhe zaphezulu, kodwa Yena uqobo uza njengomoya (cf. Jn 3: 8). Igama lesiGreki pneuma kanye nesiHeberu i-ruah lisho kokubili “umoya” kanye “nomoya.” UNkulunkulu uza njengomoya ukunika amandla, ukuhlanza, noma ukuthola ukwahlulela (bheka Umoya Woshintsho).

Qhubeka ukufunda

Ukuvula Banzi Iminyango Yomusa

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
ngoMgqibelo weViki Lesithathu leLente, Mashi 14, 2015

Imibhalo yenkolo lapha

 

Ngenxa yesimangalo esimenyezelwe uPapa Francis izolo, ukucabanga kwanamuhla kukude ngokwengeziwe. Kodwa-ke, ngicabanga ukuthi uzothola okuqukethwe kwayo kufanelekile ukukucabanga…

 

LAPHO kuyisakhiwo esithile somqondo, hhayi kuphela phakathi kwabafundi bami, kepha futhi nangama-mystics engibe nelungelo lokuxhumana nawo, ukuthi iminyaka embalwa elandelayo ibalulekile. Izolo ekuzindleni kwami ​​kweMisa kwansuku zonke, [1]qhathanisa Ukugawula Inkemba Ngibhale ukuthi izulu ngokwalo lembule kanjani ukuthi lesi sizukulwane samanje siphila ku "Isikhathi somusa." Sengathi ukudwebela lo Nkulunkulu isixwayiso (futhi kuyisexwayiso sokuthi ubuntu busesikhathini esibolekiwe), uPapa Francis umemezele izolo ukuthi uDisemba 8, 2015 kuya kuNovemba 20, 2016 uzoba "yiJubili Yomusa." [2]qhathanisa Zenit, Mashi 13, 2015 Lapho ngifunda lesi simemezelo, amagama avela kudayari kaSt. Faustina afika ngokushesha engqondweni:

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 qhathanisa Ukugawula Inkemba
2 qhathanisa Zenit, Mashi 13, 2015

Ukhiye Wokuvula Inhliziyo KaNkulunkulu

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
NgoLwesibili Weviki Lesithathu Lentente, Mashi 10, 2015

Imibhalo yenkolo lapha

 

LAPHO kuyisihluthulelo senhliziyo kaNkulunkulu, ukhiye ongabanjwa yinoma ngubani kusuka esonweni esikhulu kuye kosanta omkhulu. Ngalesi sihluthulelo, inhliziyo kaNkulunkulu ingavuleka, hhayi inhliziyo Yakhe kuphela, kodwa yona kanye ingcebo yaseZulwini.

Futhi lowo khiye uwukuthi ukuthobeka.

Qhubeka ukufunda

Ukwamukelwa Okumangazayo

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
ngoMgqibelo weSonto Lesibili leLente, Mashi 7, 2015
UMgqibelo Wokuqala Wenyanga

Imibhalo yenkolo lapha

 

EZINTATHU imizuzu esibayeni sengulube, futhi izingubo zakho zenzelwe usuku. Cabanga indodana yolahleko, ilenga nezingulube, izondla usuku nosuku, ihlupheka kakhulu ukuthi ingathenga nezingubo zokushintsha. Angingabazi ukuthi ubaba wayezokwenza emamatheka indodana yakhe ibuyela ekhaya ngaphambi kokuba wabona yena. Kodwa lapho ubaba embona, kwenzeka okuthile okumangazayo…

Qhubeka ukufunda

UNkulunkulu Akasoze Adela

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
ngoLwesihlanu lweviki lesibili leLente, Mashi 6, 2015

Imibhalo yenkolo lapha


Kutakulwe NguLove, nguDarren Tan

 

THE Umzekeliso wabaqashi esivinini, ababulala izisebenzi zomninimuzi ngisho nendodana yakhe, empeleni, kufanekisela amakhulu eminyaka wabaprofethi uBaba abathumela kubantu bakwa-Israyeli, kwafinyelela kuJesu Kristu, iNdodana Yakhe ezelwe yodwa Bonke benqatshwa.

Qhubeka ukufunda

Ukukhipha Isono

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
NgoLwesibili Weviki Lesibili Lentente, Mashi 3, 2015

Imibhalo yenkolo lapha

 

NINI kuziwa ekukhipheni isono ngale Lent, asikwazi ukuhlukanisa isihe esiphambanweni, noma iSiphambano emseni. Ukufundwa kwanamuhla kuyinhlanganisela enamandla yakho kokubili…

Qhubeka ukufunda

Isihe Kubantu Abasebumnyameni

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
ngoMsombuluko weSonto Lesibili leLente, Mashi 2, 2015

Imibhalo yenkolo lapha

 

LAPHO ulayini osuka kuTolkien's Lord of the Rings lokho, phakathi kwabanye, kweqa kimi lapho umlingiswa uFrodo efisa ukufa kwesitha sakhe, uGollum. Umlumbi ohlakaniphile uGandalf uyaphendula:

Qhubeka ukufunda

strayed

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaDisemba 9, 2014
Isikhumbuzo saseSt. Juan Diego

Imibhalo yenkolo lapha

 

IT Cishe kwakuphakathi kwamabili lapho ngifika epulazini lethu ngemuva kohambo oluya edolobheni emasontweni ambalwa edlule.

"Ithole liphumile," kusho umkami. “Mina nabafana saphuma sayobheka, kodwa sangamthola. Ngangimuzwa ebhonga ngasenyakatho, kodwa umsindo wawusondela kude. ”

Ngakho-ke ngangena elolini lami ngaqala ukushayela emadlelweni, ayeneqhwa elicishe libe yizinyawo ezindaweni ezithile. Noma yiliphi iqhwa, futhi lokhu bekungaba ukulicindezela, Ngacabanga kimina. Ngafaka iloli ku-4 × 4 futhi ngaqala ukuzulazula ezihlahleni zezihlahla, ezihlahleni nakwezinye izindawo. Kodwa kwakungekho nkonyane. Okuxaka nakakhulu, azikho izingoma. Ngemuva kwesigamu sehora, ngashiya phansi umsebenzi wami ngalinda kwaze kwaba sekuseni.

Qhubeka ukufunda

Izahlulelo Zokugcina

 


 

Ngikholwa ukuthi iningi leNcwadi Yesambulo alibhekiseli ekupheleni komhlaba, kepha ekugcineni kwalesi sikhathi. Izahluko ezimbalwa zokugcina kuphela ezibheke ekugcineni kwe umhlaba ngenkathi konke okunye ngaphambili kuchaza "ukubambana kokugcina" phakathi "kowesifazane" kanye "nodrako", nayo yonke imiphumela emibi emvelweni nasemphakathini wokuhlubuka okuhambisana nakho. Okwahlukanisa lokho kungqubuzana kokugcina kusukela ekugcineni komhlaba ukwahlulelwa kwezizwe — lokho esikuzwa ikakhulu ekufundweni kweMisa kwaleli sonto njengoba sisondela esontweni lokuqala le-Advent, ukulungiselela ukufika kukaKristu.

Emasontweni amabili edlule ngilokhu ngizwa la mazwi enhliziyweni yami, “Njengesela ebusuku.” Kungumqondo wokuthi izehlakalo ziyeza emhlabeni ezizothatha abaningi bethu ukumangala, uma kungenjalo abaningi bethu ekhaya. Sidinga ukuba sesimweni somusa, kodwa hhayi isimo sokwesaba, ngoba noma ngubani wethu angabizwa ekhaya nganoma yisiphi isikhathi. Ngalokho, ngizizwa ngiphoqelekile ukushicilela kabusha lo mbhalo ofike ngesikhathi kusuka ngoDisemba 7, 2010…

Qhubeka ukufunda

Kusho Ukuthini Ukwamukela Aboni

 

THE Ukubizwa kukaBaba Ongcwele ukuthi iSonto libe “yisibhedlela sasendle” ukuze “kuphulukiswe abalimele” kungumbono omuhle kakhulu, ofike ngesikhathi futhi obonayo. Kodwa yini ngempela edinga ukwelashwa? Ayini amanxeba? Kusho ukuthini “ukwamukela” izoni emkhunjini weBarque of Peter?

Ngokuyinhloko, "iSonto" lenzelwe ini?

Qhubeka ukufunda

Umugqa Omncanyana Phakathi Kobubele Nesihlubuki - Ingxenye III

 

INGXENYE III - UKWESABA KUVEZWA

 

SHE wondla futhi wembathisa abampofu ngothando; wondla izingqondo nezinhliziyo ngeZwi. UCatherine Doherty, umsunguli we-Madonna House apostolate, wayengowesifazane owathatha "iphunga lezimvu" ngaphandle kokuthatha "iphunga lesono." Wayehlala ehamba umugqa omncane phakathi kwesihe nokuhlubuka ngokwanga izoni ezinkulu ngenkathi ebabizela ebungcweleni. Wayevame ukuthi,

Hamba ngaphandle kokwesaba ekujuleni kwezinhliziyo zabantu… iNkosi iyakuba nawe. —Isusela emuva Igunya Elincane

Leli ngelinye lalawo “mazwi” avela eNkosini akwazi ukungena “Phakathi komphefumulo nomoya, amalunga nomnkantsha, nokukwazi ukubona ukubonakaliswa nemicabango yenhliziyo.” [1]isib. Heb 4: 12 UCatherine udalula umsuka wenkinga kubo bobabili ababizwa ngokuthi "abagcinayo" kanye "nabakhululekile" eSontweni: ukwesaba ukungena ezinhliziyweni zabantu njengoKristu.

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 isib. Heb 4: 12

Umugqa Omncane Phakathi Kesihe Nokwehlubuka - Ingxenye II

 

INGXENYE II - Ukufinyelela Abalimele

 

WE babuke inguquko esheshayo yamasiko nezocansi ukuthi emashumini amahlanu amafushane aqede umndeni njengesehlukaniso, ukukhipha isisu, ukuchazwa kabusha komshado, ukubulawa kwesiguli, izithombe zobulili ezingcolile, ukuphinga, nezinye izifo eziningi azamukelwanga nje kuphela, kepha zithathwa njengezinhle "emphakathini" noma "Kwesokudla." Kodwa-ke, ubhadane lwezifo ezithathelwana ngocansi, ukusetshenziswa kwezidakamizwa, ukusetshenziswa kabi kotshwala, ukuzibulala, nokuphindaphindeka kwengqondo kudla okuhlukile: siyisizukulwane esopha kakhulu emiphumeleni yesono.

Qhubeka ukufunda

Umugqa Omncane Phakathi Kesihe Nokwehlubuka - Ingxenye I

 


IN
zonke izimpikiswano ezivele ngemuva kweSinodi esanda kuba seRoma, isizathu sokuhlangana kubukeka sengathi silahlekile ngokuphelele. Ibibanjelwe ngaphansi kwengqikimba ethi: "Izinselelo Zokwelusa Emndenini Ngokwesimo Sokuvangela." Senza kanjani shumayela ivangeli imindeni inikezwe izinselelo zobufundisi esibhekana nazo ngenxa yezinga eliphezulu lezehlukaniso, omama abangabodwa, impucuko, njalo njalo?

Esikufunde ngokushesha okukhulu (njengoba iziphakamiso zabanye oKhadinali zaziswa emphakathini) ukuthi kukhona umugqa omncane phakathi kwesihe nokuhlubuka.

Lolu chungechunge lwezingxenye ezintathu olulandelayo kuhloswe ngalo ukuthi lungagcini ngokubuyela enhliziyweni yalolu daba — ukushumayeza imindeni ezikhathini zethu — kodwa ukwenza lokho ngokuqhakambisa umuntu ongumsuka wezimpikiswano: uJesu Kristu. Ngoba akekho noyedwa owahamba kulowo mugqa omncane kunoYe — futhi uPapa Francis ubonakala ekhomba leyo ndlela kithi futhi.

Sidinga ukuqhumisa "intuthu kaSathane" ukuze sikwazi ukubona kahle lo mugqa obomvu omncane, odonswe egazini likaKristu… ngoba sibizelwe ukuhamba kuwo ngokwethu.

Qhubeka ukufunda

Ngenkululeko

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
ka-Okthoba 13, 2014

Imibhalo yenkolo lapha

 

 

ONE yezizathu enganginomuzwa wokuthi iNkosi ifuna ngibhale “Manje iZwi” ekufundweni kweMisa ngalesi sikhathi, kwakungenxa yokuthi kukhona manje izwi ekufundweni okukhuluma ngqo nalokho okwenzeka eBandleni nasemhlabeni. Ukufundwa kweMisa kuhlelwe ngemijikelezo yeminyaka emithathu, ngakho-ke kwehlukile unyaka nonyaka. Ngokwami, ngicabanga ukuthi “kuyisibonakaliso sezikhathi” ukuthi ukufundwa kwalo nyaka kuhambisana kanjani nezikhathi zethu…. Ukuthi nje.

Qhubeka ukufunda

Ingabe UPapa Angasikhaphela?

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
ka-Okthoba 8, 2014

Imibhalo yenkolo lapha

 

Indaba yalokhu kuzindla ibaluleke kakhulu, ukuthi ngithumela lokhu kubo bobabili abafundi bami bansuku zonke be-Now Word, nalabo abasohlwini lokuposa lwe-Spiritual Food for Thought. Uma uthola izimpinda, yingakho. Ngenxa yesihloko sanamuhla, lo mbhalo mude kakhulu kunokujwayelekile kubafundi bami bansuku zonke… kodwa ngikholelwa ukuthi kunesidingo.

 

I angikwazi ukulala izolo ebusuku. Ngiphaphame kulokho amaRoma azokubiza ngokuthi "iwashi lesine", leso sikhathi sesikhathi ngaphambi kokuntwela kokusa. Ngaqala ukucabanga ngawo wonke ama-imeyili engiwatholayo, amahemuhemu engiwezwayo, ukungabaza nokudideka okungena ngaphakathi… njengezimpisi onqenqemeni lwehlathi. Yebo, ngezwa izexwayiso ngokusobala enhliziyweni yami ngemuva nje kokusula kukaPapa Benedict, ukuthi sizongena ezikhathini ukudideka okukhulu. Futhi manje, ngizizwa nginjengomalusi, ukungezwani emhlane nasezingalweni, abasebenzi bami baphakanyiswa njengezithunzi ezihamba kulo mhlambi oligugu uNkulunkulu angiphathise wona ukuba ngondle "ukudla okungokomoya." Ngizizwa ngivikela namuhla.

Izimpisi zilapha.

Qhubeka ukufunda

Isiprofetho Siqondwe Kahle

 

WE baphila esikhathini lapho isiprofetho mhlawumbe besingakaze sibaluleke kangako, kepha, asiqondwa kahle ngabaningi bamaKatolika. Kunezikhundla ezintathu eziyingozi ezithathwayo namuhla maqondana nezambulo ezingokwesiprofetho noma “eziyimfihlo”, engikholwa ukuthi, zenza kwesinye isikhathi umonakalo omkhulu ezingxenyeni eziningi zeSonto. Enye ukuthi "izambulo eziyimfihlo" ungalokothi kufanele kulalelwe ngoba konke esibophezelekile ukukukholelwa kungukuvezwa okucacile kukaKristu "kudiphozi lokholo." Okunye ukulimala okwenziwa yilabo abavame ukungagcini ngokubeka isiprofetho ngaphezu kweMagisterium, kepha bayinike igunya elifanayo neMibhalo Engcwele. Okokugcina, kunesimo sokuthi iziphrofetho eziningi, ngaphandle kokuthi zishiwo ngabangcwele noma zitholwe zingenaphutha, kufanele zivinjelwe kakhulu. Futhi, zonke lezi zikhundla ezingenhla zithwala izingibe ezimbi futhi eziyingozi.

 

Qhubeka ukufunda

Yiba Nomusa

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaMashi 14, 2014
ULwesihlanu lweViki Lokuqala Lentente

Imibhalo yenkolo lapha

 

 

INGABE unesihe? Akuwona omunye wale mibuzo okufanele siyiphonse kwabanye njengokuthi, "Ingabe unamahloni, uyicoleric, noma ungenisiwe, njll." Cha, lo mbuzo usekujuleni kwenhliziyo yokuthi kusho ukuthini ukuba yilo eyiqiniso Umkristu:

Yiba nomusa, njengoba noYihlo enesihe. (Luka 6:36)

Qhubeka ukufunda

Izikhali Ezimangazayo

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaDisemba 10, 2013

Imibhalo yenkolo lapha

 

 

IT Kwakuyisiphepho esixakile phakathi no-May, 1987. Izihlahla zagoba phansi kakhulu ngenxa yesisindo seqhwa elisindayo, kuze kube namuhla, ezinye zazo zisakhothame sengathi zithobeke ngokuphelele ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu. Bengidlala isiginci egumbini elingaphansi komngani lapho kufika ucingo.

Woza ekhaya ndodana.

Kungani? Ngabuza.

Vele uze ekhaya…

Ngenkathi ngingena emgwaqweni wethu, ngezwa umuzwa ongajwayelekile. Ngazo zonke izinyathelo engizithatha ngiya emnyango ongemuva, ngangizwa ukuthi impilo yami izoshintsha. Lapho ngingena endlini, ngahlangatshezwa ngabazali nabafowethu ababenezinyembezi.

Udadewenu uLori ushone engozini yemoto namuhla.

Qhubeka ukufunda

Uthando Neqiniso

umama-teresa-john-paul-4
  

 

 

THE Ukubonakaliswa okukhulu kothando lukaKristu kwakungeyona iNtshumayelo yaseNtabeni noma ngisho nokuphindaphindwa kwezinkwa. 

Kwakukhona esiphambanweni.

Kanjalo futhi, ku Ihora Lenkazimulo ngeSonto, kuzoba ukubeka phansi izimpilo zethu Ngisemathandweni lokho kuzoba ngumqhele wethu. 

Qhubeka ukufunda

Ukuqonda uFrancis

 

NGAPHAMBILI UPapa Benedict XVI wasishiya isihlalo sikaPeter, I wezwa emthandazweni izikhathi eziningana amagama: Ungene ezinsukwini eziyingozi. Kungumqondo wokuthi iSonto lingena enkathini yokudideka okukhulu.

Faka: UPapa Francis.

Ngokungafani nobupapa bukaJohn Paul II obusisiwe, upapa wethu omusha naye ugumbuqele isoyi egxilile yesimo esikhona. Uphonsele wonke umuntu eSontweni inselelo ngandlela thile. Abafundi abaningana, nokho, bangibhalele bekhathazekile ngokuthi uPapa Francis ushiya i-Faith ngezenzo zakhe ezingavumelekile, amazwi akhe aqondile, nezitatimende ezibonakala ziphikisana. Sengilalele izinyanga ezimbalwa manje, ngibuka futhi ngithandaza, futhi ngizizwa ngiphoqelekile ukuphendula le mibuzo ephathelene nezindlela zikaPapa ezingagunci….

 

Qhubeka ukufunda

Insimu Eyincithakalo

 

 

O Jehova, sake saba ngabangane.
Mina nawe,
ngihamba ngibambene ngezandla ensimini yenhliziyo yami.
Kodwa manje, ukuphi Nkosi yami?
Ngiyakufuna,
kepha thola kuphela amakhona afiphele lapho esake sathanda khona
wangivezela izimfihlo zakho.
Lapho futhi, ngathola uMama wakho
futhi ngakuzwa ukuthinta kwakhe okusondele ebunzini lami.

Kodwa manje, ukuphi?
Qhubeka ukufunda

Umoya omusha

 

 

LAPHO umoya omusha oheleza emphefumulweni wami. Ebusuku obumnyama kakhulu kulezi zinyanga ezimbalwa ezedlule, bekungesihlebezi nje. Kepha manje isiqala ukudabula umphefumulo wami, iphakamisela inhliziyo yami ngaseZulwini ngendlela entsha. Ngizwa uthando lukaJesu ngalo mhlambi omncane oqoqwe lapha nsuku zonke ukuze kudliwe ngokomoya. Kuthando olunqobayo. Uthando olunqobe umhlaba. Uthando lokho izonqoba konke okusizelayo ezikhathini ezizayo. Nina eniza lapha, yimani isibindi! UJesu uzosondla futhi asiqinise! Uzosihlomisela izivivinyo ezinkulu manje ezisondele emhlabeni njengowesifazane osezongena emsebenzini onzima.

Qhubeka ukufunda

Vula Banzi Okusalungiswa Kwenhliziyo Yakho

 

 

KUPHELA inhliziyo yakho yagodola? Ngokuvamile kunesizathu esihle, futhi uMark ukunikeza amathuba amane kule webcast ekhuthazayo. Bukela le webcast entsha ye-Embracing Hope nombhali nomsingathi uMark Mallett:

Vula Banzi Okusalungiswa Kwenhliziyo Yakho

Iya ku: www.embroseshope.tv ukubuka amanye ama-webcasts nguMark.

 

Qhubeka ukufunda

Okuhehayo! Ingxenye VII

 

THE iphuzu lalo lonke lolu chungechunge ngezipho ezihehayo nokunyakaza ukukhuthaza umfundi ukuthi angakwesabi i- okungavamile kuNkulunkulu! Ungesabi “ukuvula izinhliziyo zakho” kwisipho sikaMoya oNgcwele iNkosi efisa ukumthululela ngendlela ekhethekile nenamandla ezikhathini zethu. Njengoba ngifunda izincwadi ezithunyelwe kimi, kuyacaca ukuthi ukuvuselelwa kweCharismatic akuzange kube ngaphandle kwezinsizi nokwehluleka kwayo, ukushiyeka kwabantu nobuthakathaka bayo. Futhi nokho, yilokhu kanye okwenzeka eBandleni lokuqala ngemuva kwePentekoste. Abangcwele uPeter noPaul basebenzise isikhala esiningi ekulungiseni amasonto ahlukahlukene, ukumodela izinhlangano zosizo, nokuvuselela imiphakathi esathuthuka kaninginingi ngokwesiko lomlomo nelibhaliwe ababelinikezwa. Lokho abaPhostoli abangakwenzanga ukuphika okuhlangenwe nakho okuvamise ukwenzeka kwamakholwa, ukuzama ukuvimba imiphakathi, noma ukuthulisa intshiseko yemiphakathi echumayo. Kunalokho, bathi:

Ungamcimi uMoya… phishekela uthando, kodwa phokophela ngokulangazelela iziphiwo zikamoya, ikakhulu ukuze uprofethe… ngaphezu kwakho konke, uthando lwenu komunye nomunye alube lukhulu… (1 Thes. 5:19; 1 Cor 14: 1; 1 Pet. 4: 8)

Ngifuna ukunikela ingxenye yokugcina yalolu chungechunge ukuze ngabelane ngamava ami kanye nokuzindla kwami ​​selokhu ngaqala ukubhekana nenhlangano yamandla omoya ngonyaka we-1975.

 

Qhubeka ukufunda

Isambulo SikaBaba Esizayo

 

ONE yomusa omkhulu we Ukukhanyisa kuzoba isambulo se- Ubaba uthando. Enhlekeleleni enkulu yesikhathi sethu — ukubhujiswa komndeni — ukulahleka kobunikazi bethu njengo amadodana namadodakazi kaNkulunkulu:

Inkinga yokuba ngubaba esiphila kuyo namuhla iyinto, mhlawumbe ebaluleke kakhulu, esongela umuntu ebuntwini bakhe. Ukuqedwa kobaba nokuba ngumama kuxhumene nokuqedwa kokuba ngamadodana namadodakazi ethu.  —UPOPE BENEDICT XVI (UKhadinali Ratzinger), uPalermo, Mashi 15, 2000 

EParay-le-Monial, eFrance, ngesikhathi se-Sacred Heart Congress, ngezwa iNkosi isithi lo mzuzu wendodana yolahleko, umzuzu UYise Wesihe uyeza. Noma izimanga zikhuluma ngokuKhanya njengesikhashana sokubona iWundlu elibethelwe noma isiphambano esikhanyisiwe, [1]qhathanisa Isambulo Khanyisa UJesu uzosembulela uthando lukaYise:

Ongibonayo ubona uBaba. (Johane 14: 9)

“NguNkulunkulu, ocebile ngesihawu” lowo uJesu Kristu asembulele yena njengoYise: yiNdodana yaKhe uqobo eyambonakalisa kuYe futhi yamazisa kithi… .Kakhulu [izoni] UMesiya uba yisibonakaliso esicacile sikaNkulunkulu oluthando, uphawu lukaYise. Kulesi sibonakaliso esibonakalayo abantu besikhathi sethu, njengabantu bangaleso sikhathi, bayakwazi ukubona uBaba. —UBUSISEKILE UJOHANE PAUL II, Ukuntywila emiscordia,n. 1

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 qhathanisa Isambulo Khanyisa

Iminyango yeFaustina

 

 

THE "Ukukhanyisa”Kuzoba isipho esiyisimanga emhlabeni. Lokhu “Iso Lesiphepho“—Lokhu ukuvula esivunguvungwini- “umnyango wokuhawukela” wokugcina ozovulelwa sonke isintu ngaphambi kokuba “umnyango wobulungiswa” kube ukuphela komnyango oshiywe uvulekile. Bobabili uSt. John ku-Apocalypse yakhe naseSt Faustina babhale ngale minyango…

 

Qhubeka ukufunda

Izinkomfa nokuvuselelwa kwe-albhamu entsha

 

 

IMIHLANGANO ESIZAYO

Lokhu kuwa, ngizobe ngihola izingqungquthela ezimbili, eyodwa eCanada kanti enye ise-United States:

 

INGQUNGQUTHELA YOKUVUSELELWA KOMOYA NOKUPHILA

Septhemba 16-17th, 2011

Isifunda saseSt. Lambert, ISioux Falls, eNingizimu Daktoa, e-US

Ngeminye imininingwane ngokubhaliswa, thinta:

UKevin Lehan
605-413-9492
Email: [i-imeyili ivikelwe]

www.silolofuolim.com

Incwajana: chofoza lapha

 

 

 ISIKHATHI SOMUSA
Ukuhlehla Kwamadoda Kwesihlanu

Septhemba 23-25th, 2011

Isikhungo Senkomfa sase-Annapolis Basin
ICornwallis Park, eNova Scotia, eCanada

Ukuze uthole olunye ulwazi:
Ucingo:
(902) 678-3303

Email:
[i-imeyili ivikelwe]


 

IGAZI ELISHA

Kule mpelasonto edlule, sisonge "izikhathi zokulala" ze-albhamu yami elandelayo. Ngijabule kakhulu ukuthi lokhu kuya kuphi futhi ngilangazelele ukukhipha le CD entsha ekuqaleni konyaka ozayo. Kuyinhlanganisela emnene yezindaba nezingoma zothando, kanye nezingoma ezithile ezingokomoya kuMariya nakuJesu uqobo. Yize lokho kungabonakala njengokuxuba okuxakile, angicabangi kanjalo nhlobo. Ama-ballads akwi-albhamu asebenza ngezindikimba ezivamile zokulahleka, ukukhumbula, uthando, ukuhlupheka… futhi anikeze impendulo kukho konke: UJesu.

Sinezingoma eziyi-11 ezisele ezingaxhaswa ngabantu, imindeni, njll. Ngokuxhasa ingoma, ungangisiza ngithole enye imali yokuqedela le albhamu. Igama lakho, uma ufisa, nomyalezo omfishane wokuzinikela, uzovela kokufakiwe kwe-CD. Ungaxhasa ingoma ngo- $ 1000. Uma unentshisekelo, xhumana noColette:

[i-imeyili ivikelwe]

 

Ukunqoba Ukwesaba Ezikhathini Zethu

 

Imfihlakalo yesihlanu Ejabulisayo: Ukutholwa Kwethempeli, ngu-Michael D. O'Brien.

 

KAKHULU ngesonto, uBaba oNgcwele wathumela abapristi abasanda kumiswa abangama-29 emhlabeni ebacela ukuba "bamemezele futhi bafakaze ngenjabulo." Yebo! Kumele sonke siqhubeke nokushumayeza abanye injabulo yokwazi uJesu.

Kepha amaKrestu amaningi awazizwa nokujabula, ingasaphathwa eyokufakaza ngakho. Eqinisweni, abaningi bagcwele ukucindezeleka, ukukhathazeka, ukwesaba, kanye nomuzwa wokulahlwa njengoba ijubane lempilo lishesha, izindleko zokuphila zikhuphuka, futhi babuka izihloko zezindaba ezenzeka ngakubo. "Kanjani, ”Abanye bayabuza,“ ngingaba yini kwenjabulo? "

 

Qhubeka ukufunda

Benedict, kanye Nokuphela Kwezwe

UPopePlane.jpg

 

 

 

KungoMay 21, 2011, futhi imithombo yezindaba ejwayelekile, njengenjwayelo, ikulungele kakhulu ukunaka labo ababiza igama elithi "Christian," kepha basekela izihlubuki, uma kungenjalo imibono engasile (bheka izindatshana lapha futhi lapha. Ngiyaxolisa kulabo bafundi baseYurophu umhlaba owaphela ngabo emahoreni ayisishiyagalombili edlule. Bekufanele ngabe ngithumele lokhu phambilini). 

 Ingabe umhlaba uyaphela namuhla, noma ngo-2012? Lokhu kuzindla kwashicilelwa okokuqala ngoDisemba 18, 2008…

 

 

Qhubeka ukufunda

Ngezinsuku zikaLoti


ULoti Obalekela iSodoma
, UBenjamin West, ngo-1810

 

THE amagagasi okudideka, inhlekelele, nokungaqiniseki kugadla eminyango yazo zonke izizwe emhlabeni. Njengoba amanani okudla nophethiloli enyuka futhi umnotho womhlaba ucwila njengehange lolwandle, kukhulunywa kakhulu ngawo zokukhosela—Izindawo zokuphephela ukuze uvikele iSiphepho esisondelayo. Kodwa kunengozi ebhekene namanye amaKristu namuhla, futhi lokho kuwukungena emoyeni wokuzivikela oba mkhulu kakhulu. Amawebhusayithi e-Survivalist, izikhangiso zamakhithi ezimo eziphuthumayo, ama-generator kagesi, abapheki bokudla, neminikelo yegolide neyesiliva… ukwesaba ne-paranoia namuhla kuyabonakala njengamakhowe okungavikeleki. Kepha uNkulunkulu ubizela abantu baKhe kumoya ohlukile kunowo wezwe. Umoya we-absolute ukwethemba.

Qhubeka ukufunda

Njengesela

 

THE emahoreni angama-24 edlule selokhu kwabhalwa Ngemuva Kokukhanyisa, amazwi abelokhu enanela enhliziyweni yami: Njengesela ebusuku…

Ngokuphathelene nezikhathi nezinkathi, bazalwane, aninasidingo sokuba nilotshelwe okuthile. Ngokuba nina uqobo lwenu nazi kahle ukuthi usuku lweNkosi luyakufika njengesela ebusuku. Lapho abantu bethi, “Ukuthula nokuhlala kahle,” khona inhlekelele engazelelwe ifika phezu kwabo, njengezinhlungu zokubeletha owesifazane okhulelweyo, futhi ngeke baphunyuke. (1 Thes. 5: 2-3)

Abaningi basebenzise la mazwi ekubuyeni kukaJesu kwesibili. Impela iNkosi izofika ngehora elingaziwa muntu ngaphandle kukaBaba. Kepha uma sifunda umbhalo ongenhla ngokucophelela, uSt. Embhalweni wami wokugcina, ngachaza ukuthi “usuku lweNkosi” alulona yini usuku noma umcimbi owodwa, kepha luyisikhathi esithile, ngokwe-Sacred Tradition. Ngakho-ke, lokho okuholela futhi kungenise uSuku lweNkosi yizo kanye lezo zinhlungu zokubeletha uJesu akhuluma ngazo [1]Mat 24: 6-8; ULuka 21: 9-11 noSt. uJohane wabona embonweni we Izimpawu Eziyisikhombisa Zenguquko.

Nabo, abaningi, bazofika njengesela ebusuku.

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 Mat 24: 6-8; ULuka 21: 9-11

Ukukhumbula

 

IF uyafunda Ukugcinwa Kwenhliziyo, lapho-ke uyazi manje ukuthi kaningi kangakanani sehluleka ukukugcina! Siphazamiseka kalula kanjani ngento encane kunazo zonke, sisuswe ekuthuleni, futhi siphambukiswe ezifisweni zethu ezingcwele. Futhi, noSt. Paul siyakhala:

Angikwenzi engikufunayo, kepha ngenza engikuzondayo…! (Rom 7:14)

Kepha sidinga ukuzwa futhi amazwi kaSt.

Kubhekeni njengenjabulo yodwa, bazalwane, lapho nihlangabezana nokulingwa okuhlukahlukene, ngokuba niyazi ukuthi ukuvivinywa kokukholwa kwenu kuveza ukubekezela. Futhi vumela ukubekezela kube okuphelele, ukuze ube ophelele futhi ophelele, ungantuli lutho. (Jakobe 1: 2-4)

UGrace akashibhile, unikezwa njengokudla okusheshayo noma ngokuchofoza igundane. Kufanele sikulwele! Ukukhumbula, okuphinde kugcine inhliziyo, kuvame ukuba ngumzabalazo phakathi kwezifiso zenyama nezifiso zikaMoya. Futhi-ke, kufanele sifunde ukulandela i- izindlela kaMoya…

 

Qhubeka ukufunda

Qala futhi

 

WE phila esikhathini esingajwayelekile lapho kunezimpendulo khona konke. Awukho umbuzo ebusweni bomhlaba lowo, onokufinyelela kwikhompyutha noma othile onayo, angayitholi impendulo. Kepha impendulo eyodwa esalindile, elindele ukuzwa izixuku, ingumbuzo wendlala enkulu yabantu. Ukulambela injongo, injongo, uthando. Uthando ngaphezu kwakho konke okunye. Ngoba lapho sithandwa, ngandlela thile yonke eminye imibuzo ibonakala inciphisa indlela izinkanyezi ezibuna ngayo lapho kusa. Angikhulumi ngothando lwezithandani, kepha ukwamukela, ukwamukelwa okungenamkhawulo nokukhathazeka komunye.Qhubeka ukufunda