Ukuhlunga Okukhulu

 

Ishicilelwe okokuqala ngoMashi 30, 2006:

 

LAPHO izofika isikhashana lapho sizohamba ngokukholwa, hhayi ngenduduzo. Kuzobukeka sengathi silahliwe… njengoJesu eNsimini yaseGetsemane. Kepha ingelosi yethu yenduduzo eNsimini izokwazi ukuthi asihlupheki sodwa; lokho abanye bayakholelwa futhi bahlupheke njengathi, ebunyeni obufanayo bukaMoya oNgcwele.Qhubeka ukufunda

Lungiselela uMoya oNgcwele

 

KANJANI UNkulunkulu uyasihlanza futhi usilungiselela ukuza koMoya oNgcwele, ozoba amandla ethu ngezinsizi zamanje nezizayo… Joyina uMark Mallett noProf. Daniel O'Connor ngomyalezo onamandla ngezingozi esibhekene nazo, nokuthi uNkulunkulu unjani Ukuvikela abantu baKhe phakathi kwabo.Qhubeka ukufunda

Ukwehlulwa Okukhulu

 

IN Ngo-Ephreli walo nyaka lapho amasonto eqala ukuvalwa, igama "manje" lalizwakala licacile: Izinhlungu Zabasebenzi ZangempelaNgikufanise nesikhathi lapho umama ephuka amanzi bese eqala ukubeletha. Noma ukubekezelelwa kokuqala kungabekezeleleka, umzimba wakhe manje usuqale inqubo engeke imiswe. Izinyanga ezilandelayo zazifana nomama epakisha isikhwama sakhe, eshayela esibhedlela, futhi engena egumbini lokuzalela ukuze adlule, ekugcineni, ukuzalwa okuzayo.Qhubeka ukufunda

Izijeziso Zaphezulu Ezizayo

 

THE Umhlaba unakekele ubulungiswa bukaNkulunkulu, impela ngoba sinqaba isihe Saphezulu. UMark Mallett noProf.Daniel O'Connor bachaza izizathu eziyinhloko zokuthi kungani ubulungiswa bukaNkulunkulu bungahlanza umhlaba ngokushesha ngezijeziso ezahlukahlukene, kufaka phakathi lokho iZulu elikubiza ngeZinsuku Ezintathu Zobumnyama. Qhubeka ukufunda

UkuBusa Komphik'ukristu

 

 

UNGAKWAZI Umphikukristu kakade emhlabeni? Ingabe uzokwembulwa ezikhathini zethu? Joyina uMark Mallett noProf. Daniel O'Connor njengoba bechaza ukuthi isakhiwo sakhiwe kanjani “ngendoda yesono” eyabikezelwa kudala…Qhubeka ukufunda

Ukweqa uhlelo

 

NINI I-COVID-19 iqale ukusabalala ngale kwemingcele yaseChina namasonto aqala ukuvalwa, kube nesikhathi esingaphezu kwamasonto ama-2-3 engizitholele mathupha, kepha ngezizathu ezihlukile kuneziningi. Ngokungazelelwe, njengesela ebusuku, izinsuku ebengizibhala cishe iminyaka eyishumi nanhlanu zazisifikile. Ngalawo masonto okuqala, kwafika amagama amaningi amasha ayisiprofetho kanye nokuqonda okujulile kwalokho osekuvele kushiwo — amanye engiwabhalile, amanye ngithemba ukuthi asheshe afike. “Izwi” elilodwa elangikhathaza yilokho luyeza usuku lapho sonke kuzodingeka ukuthi sigqoke imaski, futhi lokho lokhu bekuyingxenye yohlelo lukaSathane lokuqhubeka nokusikhipha ubuntu.Qhubeka ukufunda

Ushushiso - Uphawu lwesihlanu

 

THE izingubo zoMlobokazi kaKristu sezingcolile. ISiphepho Esikhulu esilapha nesizayo sizomhlanza ngoshushiso-Uphawu lwesihlanu encwadini yeSambulo. Joyina uMark Mallett noProf. Daniel O'Connor njengoba beqhubeka nokuchaza umugqa wesikhathi wemicimbi evelayo manje… Qhubeka ukufunda

Isixuku Esikhulayo


I-Ocean Avenue by SGIYA ngoMASKANDI MEDIA

 

Ishicilelwe okokuqala ngoMashi 20, 2015. Imibhalo yenkolo yokufundwa okubhekiselwe kulolo suku yilezi lapha.

 

LAPHO yisibonakaliso esisha sezikhathi ezivela. Njengegagasi elifinyelela ogwini olukhula futhi lukhule luze lube yi-tsunami enkulu, ngakho-ke futhi, kunesixuku esikhulayo sokucabanga ngeSonto kanye nenkululeko yokukhuluma. Kwakuyiminyaka eyishumi edlule lapho ngabhala khona isexwayiso soshushiso oluzayo. [1]qhathanisa Ushushiso! … Kanye neTsunami Yokuziphatha Futhi manje sekulapha, ogwini lwaseNtshonalanga.

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Ukugcwala Kwesono: Okubi Kumele Kuzikhandle

Indebe Yolaka

 

Ishicilelwe okokuqala ngo-Okthoba 20, 2009. Ngingeze umyalezo wakamuva ovela kuMama Wethu ongezansi… 

 

LAPHO yindebe yokuhlupheka okufanele iphuzwe kuyo Kabili ekugcwaleni kwesikhathi. Sekuvele kuthululwe yiNkosi yethu uJesu uqobo, owathi, eNsimini yaseGetsemane, wakubeka ezindebeni zakhe emthandazweni wakhe ongcwele wokulahlwa:

Baba wami, uma kungenzeka, mayidlule le ndebe kimi; nokho, kungabi njengoba kuthanda mina, kodwa kube njengoba kuthanda wena. (Math 26:39)

Indebe kufanele igcwaliswe futhi ukuze Umzimba Wakhe, ozolandela iNhloko yayo, ozongena ekuthandekeni kwakhe ekubambeni iqhaza ekuhlengweni kwemiphefumulo:

Qhubeka ukufunda

Isiprofetho SikaJuda

 

Ezinsukwini ezisanda kwedlula, iCanada ibilokhu iqonde kweminye yemithetho eyedlula yonke yokubulawa kwabantu emhlabeni ukuze ingagcini ngokuvumela “iziguli” zeminyaka eminingi ukuthi zizibulale, kodwa iphoqe odokotela nezibhedlela zamaKhatholika ukuthi zibasize. Omunye udokotela osemusha wangithumela umbhalo othi, 

Ngiphuphe kanye. Kuwo, ngaba udokotela ngoba ngangicabanga ukuthi bafuna ukusiza abantu.

Futhi-ke namuhla, ngiwushicilela kabusha lo mbhalo kusuka eminyakeni emine eyedlule. Isikhathi eside kakhulu, abaningi eSontweni bazibeke eceleni lezi zinto zangempela, bazidlulisa “njengembubhiso nesigayegaye.” Kepha kungazelelwe, manje sebemi emnyango wethu ngenqama yokushaya. Isiphrofetho sikaJudasi siyokwenzeka njengoba singena engxenyeni ebuhlungu kakhulu "yokubhekana kokugcina" kwalesi sikhathi…

Qhubeka ukufunda

Isilingo Sokuba Ejwayelekile

Uwedwa Esixukwini 

 

I zigcwale ama-imeyili emasontweni amabili edlule, futhi ngizokwenza konke okusemandleni ukuwaphendula. Okuqaphelekile ukuthi abaningi kini nibhekene nokwanda kokuhlaselwa kanye nokulingwa okungokomoya ungalokothi ngaphambi. Lokhu akumangazi; kungakho ngizwe iNkosi ingikhuthaza ukuthi ngihlanganyele nawe izilingo zami, ukukuqinisekisa nokukuqinisa futhi ngikukhumbuze lokho awuwedwa. Ngaphezu kwalokho, lezi zilingo ezinamandla ziyi- kakhulu uphawu oluhle. Khumbula, ngasekupheleni kweMpi Yezwe II, kulapho-ke kwaba khona impi enolaka kakhulu, lapho uHitler eba ngophelelwe yithemba (futhi edelelekile) empini yakhe.

Qhubeka ukufunda

AmaReframers

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
ngoMsombuluko weViki lesihlanu leLente, Mashi 23, 2015

Imibhalo yenkolo lapha

 

ONE yamathebula okhiye we Isixuku Esikhulayo namuhla kunokuthi uhlanganyele engxoxweni yamaqiniso, [1]qhathanisa Ukufa Komqondo bajwayele ukuphendukela ekubhaleni nasekubabandlululeni labo abangavumelani nabo. Bababiza ngokuthi “abazondayo” noma “abenqabayo”, “abazonda abantu abathandana nobulili obubodwa nabanobungqingili” noma “abakhulu”, njll. Isikrini sokubhema, ukuphinda kuxoxwe kabusha kwengxoxo ukuze, empeleni, vala shaqa inkhulumomphendvulwano. Kuwukuhlaselwa kwenkululeko yokukhuluma, futhi ngokwengeziwe, inkululeko yenkolo. [2]qhathanisa Ukuqhubekela phambili kweTotalitarinism Kuyamangaza ukubona ukuthi amazwi kaNkosikazi wethu kaFatima, akhulunywa cishe eminyakeni eyikhulu edlule, aqhubeka kahle njengoba nje ayeshilo: “amaphutha aseRussia” asabalala emhlabeni wonke — kanye umoya wokubusa ngemuva kwabo. [3]qhathanisa Lawula! Lawula! 

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 qhathanisa Ukufa Komqondo
2 qhathanisa Ukuqhubekela phambili kweTotalitarinism
3 qhathanisa Lawula! Lawula!

Indlela Yokuphikisana

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
wangoMgqibelo weSonto Lokuqala Lentente, ngoFebhuwari 28, 2015

Imibhalo yenkolo lapha

 

I ulalele umsakazi wombuso waseCanada, i-CBC, ekugodukeni kwakhe izolo ebusuku. Umphathi walo mbukiso waxoxisana nezivakashi “ezimangele” ezazingakholwa ukuthi iLungu LePhalamende LaseCanada livumile ukuthi “alikholelwa ekuziphendukeleni kwemvelo” (okuvame ukuthi kusho ukuthi umuntu ukholelwa ukuthi indalo yavela ngoNkulunkulu, hhayi njengabafokazi noma ngokungavumelani nokuthi uNkulunkulu akekho babeke ukholo lwabo ku). Izimenywa zaqhubeka nokugqamisa ukuzinikela kwazo okungagudluki ekuziphendukeleni kwemvelo kuphela kodwa nasekufudumeleni kwembulunga yonke, emigomeni, ekukhipheni izisu nasemshadweni wezitabane — kuhlanganise “nomKristu” oseqenjini. "Noma ngubani obuza isayensi empeleni akakufanelekeli ukuthola isikhundla sikahulumeni," kusho esinye isivakashi ngalokhu.

Qhubeka ukufunda

Ngaphandle Kombono

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
ka-Okthoba 16, 2014
Khetha. Isikhumbuzo sikaSt. Margaret Mary Alacoque

Imibhalo yenkolo lapha

 

 

 

THE Ukudideka esikubona kugubuzele iRoma namuhla ngemuva kombhalo weSinodi okhishelwe umphakathi, akumangalisi neze. Isimanjemanje, inkululeko, nobungqingili kwakuyinsakavukela ezikhungweni zokufundela izikole ngesikhathi iningi lababhishobhi kanye nokhadinali beya kubo. Kwakuyisikhathi lapho imiBhalo lapho i-de-mystified, yaqaqa khona, futhi yaphuca amandla abo; isikhathi lapho i-Liturgy yayiphendulwa yaba umgubho womphakathi kunokuba ube ngumhlatshelo kaKristu; lapho izazi zenkolo ziyeka ukufunda ziguqile; lapho amasonto ephucwa imifanekiso nezithombe; lapho ukuvuma izono kwakuphendulwa okwamakamelo emishanelo; ngenkathi iTabernakele lalixuthelwa emakhoneni; lapho icatechesis icishe yoma; lapho ukukhipha isisu kwaba semthethweni; lapho abapristi behlukumeza izingane; lapho inguquko yezocansi yaguqula cishe wonke umuntu yamelana noPapa Paul VI I-Humanae Vitae; lapho kwenziwa isehlukaniso esingenaphutha… lapho i- umndeni yaqala ukuwohloka.

Qhubeka ukufunda

Ukugcwalisa Isiprofetho

    MANJE IZWI NGOKUFUNDWA KWEMISA
kaMashi 4, 2014
Khetha. Isikhumbuzo sikaSt. Casimir

Imibhalo yenkolo lapha

 

 

THE Ukugcwaliseka kwesivumelwano sikaNkulunkulu nabantu Bakhe, esizofezeka ngokuphelele eMkhosini Womshado WeWundlu, sekuqhubekele phambili eminyakeni eyizinkulungwane njenge Kuvunguza lokho kuba kuncane futhi kube kuncane njengoba isikhathi siqhubeka. KumaHubo namuhla, uDavide uyahlabelela:

INkosi yenze insindiso yayo yaziwa; emehlweni ayo izizwe yembula ukwahlulela kwayo.

Kepha, ukwambulwa kukaJesu kwakusasele amakhulu eminyaka. Ngakho-ke insindiso yeNkosi ingaziwa kanjani? Kwakwaziwa, noma kunalokho kwakulindelwe, ngokusebenzisa isiprofetho…

Qhubeka ukufunda

Francis, kanye ne-Coming Passion yeSonto

 

 

IN NgoFebhuwari ngonyaka odlule, ngemuva nje kokusula kukaBenedict XVI, ngabhala Usuku Lwesithupha, nokuthi sibonakala sisondela kanjani “ehoreni leshumi nambili,” umkhawulo we Usuku lweNkosi. Ngabhala ke,

Upapa olandelayo uzosihola nathi… kepha unyukela esihlalweni sobukhosi izwe elifisa ukusichitha. Yilokho umkhawulo engikhuluma ngakho.

Njengoba sibheka ukusabela komhlaba ekuphathweni kukaPapa Francis, kuzobonakala kuphambene. Akudlulanga usuku lwezindaba ukuthi abezindaba bezwe abayenzi indaba ethile, bagxumela upapa omusha. Kodwa eminyakeni engama-2000 eyedlule, ezinsukwini eziyisikhombisa ngaphambi kokuba uJesu abethelwe, babemgwaza nangaye…

 

Qhubeka ukufunda

Ukuqinisekiswa

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaDisemba 13, 2013
Isikhumbuzo sikaSt. Lucy

Imibhalo yenkolo lapha

 

 

NGEZINYE izikhathi Ngikuthola ukuphawula ngaphansi kwendaba kukuthakazelisa njengendaba uqobo — kufana ne-barometer ekhombisa ukuqhubekela phambili kwe- Isivunguvungu Esikhulu ezikhathini zethu (noma sikhula ngolimi olungcolile, izimpendulo ezimbi, nokungavuseleli kuyakhathaza).

Qhubeka ukufunda

Isibhedlela Sezinsimu

 

BACK ngoJuni ka-2013, ngikubhalele ngezinguquko ebengizibona mayelana nenkonzo yami, ukuthi yethulwa kanjani, yini ethulwa njll ekubhalweni okubiziwe Ingoma Yomlindi. Ngemuva kwezinyanga ezimbalwa ngicabanga, ngithanda ukuhlanganyela nawe engikubonile kulokho okwenzeka emhlabeni wethu, izinto engizixoxe nomqondisi wami wezomoya, nalapho ngizizwa ngisiwa khona manje. Ngifuna futhi ukumema okokufaka kwakho okuqondile ngenhlolovo esheshayo ngezansi.

 

Qhubeka ukufunda

Ushushiso! … Kanye ne-Moral Tsunami

 

 

Njengoba abantu abaningi bevuka beya ekushushisweni kweSonto okwandayo, lokhu kubhala kukhuluma ngokuthi kungani, nokuthi kubhekephi. Ishicilelwe okokuqala ngoDisemba 12, 2005, ngivuselele isingeniso esingezansi…

 

Ngizothatha ukuma kwami ​​ngibuke, ngime embhoshongweni, ngibheke phambili ukuze ngibone ukuthi uzothini kimi, nokuthi ngizophendula ngithini mayelana nesikhalazo sami. UJehova wangiphendula, wathi: “Bhala umbono; yenze icace ezibhebheni, ukuze agijime lowo oyifundayo. ” (UHabakuki 2: 1-2)

 

THE emasontweni ambalwa edlule, bengilokhu ngizwa ngamandla amasha enhliziyweni yami ukuthi kukhona ukushushiswa okuzayo - “izwi” iNkosi ebonakala likudlulisela kumfundisi nami ngesikhathi sibuyele emuva ngo-2005. Ngesikhathi ngilungiselela ukubhala ngalokhu namhlanje, Ngithole i-imeyili elandelayo evela kumfundi:

Ngibe nephupho elixakile izolo ebusuku. Ngivuke namhlanje ekuseni ngamagama athi “Ushushiso luyeza. ” Uzibuza ukuthi ngabe nabanye bayakuthola lokhu…

Okungenani, lokho okushiwo uMbhishobhi Omkhulu uTimothy Dolan waseNew York ngesonto eledlule mayelana nokwamukelwa komthetho eNew York. Wabhala…

… Siyakhathazeka impela ngalokhu inkululeko yenkolo. Abahleli sebevele bafuna ukuthi kususwe iziqinisekiso zenkululeko yezenkolo, lapho abahlaseli bezenkolo befuna abantu bokholo baphoqwe ukwamukela le ncazelo. Uma okwenzeka kulawo mazwe ambalwa kanye namazwe lapho sekuvele kungumthetho khona kuyinkomba, amasonto, kanye namakholwa, maduzane bazohlukunyezwa, basatshiswe, futhi bahanjiswe enkantolo ngenxa yokukholelwa kwabo ukuthi umshado uphakathi kwendoda eyodwa, owesifazane oyedwa, kuze kube phakade , ukuletha izingane emhlabeni.—Kusuka kubhulogi ka-Archbishop Timothy Dolan, “Some After Afterts”, Julayi 7th, 2011; http://blog.archny.org/?p=1349

Usenanela noKhadinali Alfonso Lopez Trujillo, owayenguMongameli we Umkhandlu Wepontifical Womndeni, owathi eminyakeni emihlanu eyedlule:

"… Ukukhuluma ngokuvikela impilo namalungelo omndeni sekuyinto, kweminye imiphakathi, uhlobo lobugebengu obenziwa kuMbuso, uhlobo lokungalaleli uHulumeni…" —I-Vatican City, kaJune 28, 2006

Qhubeka ukufunda

Inguquko Enkulu

 

AS ngithembisile, ngifuna ukwabelana ngamagama amaningi nemicabango eza kimi ngesikhathi sami eParay-le-Monial, eFrance.

 

ESIKHUNDLWENI… ISIVULELO SOMHLABA WONKE

Ngiyizwe kahle iNkosi ukuthi ithi siphezuumkhawulo”Wezinguquko ezinkulu, izinguquko ezibuhlungu nezinhle. Isithombe seBhayibheli esisetshenziswe kaninginingi yileso sezinhlungu zokubeletha. Njengoba noma yimuphi umama azi, ukubeletha kuyisikhathi esinzima kakhulu — ukusikwa kulandelwa ukuphumula kulandelwe ukucindezela okukhulu kuze kube yilapho umntwana ezalwa ekugcineni… futhi ubuhlungu buba yinkumbulo ngokushesha.

Izinhlungu zokubeletha zeBandla bezilokhu zenzeka emakhulwini eminyaka. Ukuphambana okubili okukhulu kwenzeka ekuqhekekeni phakathi kwe-Orthodox (eMpumalanga) namaKatolika (eNtshonalanga) ekuqaleni kwenkulungwane yokuqala yeminyaka, kwaphinde kwabuye kwaba seNguqulweni yamaProthestani eminyakeni engama-500 kamuva. Lezi zinguquko zazamazamisa izisekelo zeSonto, zaqhekeza izindonga zalo kangangoba “intuthu kaSathane” yakwazi ukungena kancane kancane.

… Intuthu kaSathane ingena eSontweni likaNkulunkulu ngemifantu yezindonga. —UPAPA PAUL VI, okokuqala Ukuzijabulisa ngesikhathi seMisa likaSt. UPeter noPaul, Juni 29, i-1972

Qhubeka ukufunda

Iziphephelo Ezizayo Neziphephelo

 

THE Isikhathi seminyango siyaphela… Kodwa kuzovela okuthile okuhle ngokwengeziwe. Kuzoba isiqalo esisha, iSonto elibuyiselwe esikhathini esisha. Eqinisweni, kwakunguPapa Benedict XVI owakhomba yona le nto ngesikhathi esengukhadinali:

ISonto lizoncishiswa ngobukhulu balo, kuzodingeka ukuthi liphinde liqale futhi. Kodwa-ke, kulokhu kuvivinywa kuzoqhamuka iSonto elizobe liqiniswe inqubo yokulula eyenziwe ngalo, ngamandla alo avuselelwe wokuzibheka ngaphakathi… iSonto lizokwehliswa ngokwezibalo. -Cardinal Ratzinger (IPOPE BENEDICT XVI), UNkulunkulu noMhlaba, 2001; izingxoxo noPeter Seewald

Qhubeka ukufunda

Liyini iQiniso?

UKristu Phambi KukaPontiyu Pilatu ngu-Henry Coller

 

Muva nje, bengikade ngihambele umcimbi lapho insizwa ebiphethe ingane isondele kimi. “Nguwe uMark Mallett?” Ubaba osemncane uqhubeke wachaza ukuthi, eminyakeni eminingana edlule, wahlangabezana nemibhalo yami. "Bangivusile," esho. “Ngabona ukuthi kufanele ngihlanganise impilo yami futhi ngihlale ngigxile. Imibhalo yenu ibilokhu ingisiza kusukela ngaleso sikhathi. ” 

Labo abajwayelene nale webhusayithi bayazi ukuthi okubhalwe lapha kubukeka sengathi kudansa phakathi kokukhuthaza kanye "nesixwayiso"; ithemba neqiniso; isidingo sokuhlala phansi kepha sigxile, njengoba iSiphepho Esikhulu siqala ukuzungeza thina. “Hlalani nisangulukile” uPetru noPawulu babhala. “Bhekani futhi nithandaze” kusho iNkosi yethu. Kepha hhayi ngomoya wokuziphatha okubi. Hhayi ngomoya wokwesaba, kunalokho, ukulindela ngenjabulo konke uNkulunkulu angenza futhi azokwenza, noma ngabe ubusuku bumnyama kangakanani. Ngiyavuma, isenzo sokulinganisela sangempela ngolunye usuku njengoba ngilinganisa ukuthi yiliphi “igama” elibaluleke kakhulu. Eqinisweni, bengikwazi ukukubhalela nsuku zonke. Inkinga ukuthi iningi lenu linesikhathi esinzima ngokwanele ukuhambisana njengoba linjalo! Yingakho ngithandazela ukwethula kabusha ifomethi ye-webcast emfushane…. okuningi kulokho kamuva. 

Ngakho-ke, namuhla bekungekho okwehlukile njengoba bengihleli phambi kwekhompyutha yami nginamazwi ambalwa engqondweni yami: “UPontiyu Pilatu… Liyini iQiniso?… Inguquko… i-Passion of the Church…” njalonjalo. Ngakho-ke ngiseshe ibhulogi yami ngathola lo mbhalo wami kusuka ku-2010. Ifingqa yonke le micabango ndawonye! Ngakho-ke ngiyishicilele kabusha namhlanje ngamazwana ambalwa lapha nalaphaya ukuyivuselela. Ngiyithumela ngethemba lokuthi mhlawumbe omunye umphefumulo owodwa olele uzovuka.

Ishicilelwe okokuqala ngoDisemba 2, 2010…

 

 

"INI iqiniso? ” Leyo kwakuyimpendulo eqondile kaPontiyu Pilatu emazwini kaJesu:

Ngazalelwa lokhu futhi ngizele lokhu ezweni, ukufakazela iqiniso. Wonke umuntu ongoweqiniso uyalilalela izwi lami. (Johane 18:37)

Umbuzo kaPilatu uthi indawo yokujika, umnyango owawuzovulelwa umnyango wokungena kosuku lokugcina lukaKristu. Kuze kube yileso sikhathi, uPilatu wenqaba ukunikela uJesu ukuba abulawe. Kepha ngemuva kokuthi uJesu esezikhombisile njengomthombo weqiniso, uPilatu wazinikela ekucindezelweni, emihumeni zibe relativism, futhi unquma ukushiya isiphetho seQiniso ezandleni zabantu. Yebo, uPilatu uzigeza izandla zeQiniso uqobo.

Uma umzimba kaKristu uzolandela iNhloko yawo ku-Passion yawo uqobo- lokho iCatechism ekubiza ngokuthi “yisivivinyo sokugcina esizokwenza nithintithe ukukholwa yamakholwa amaningi, ” [1]I-CCC 675 - lapho-ke ngikholelwa ukuthi nathi sizobona isikhathi lapho abashushisi bethu beyochitha umthetho wemvelo wokuziphatha bathi, "Liyini iqiniso?"; isikhathi lapho umhlaba nawo uzogeza izandla zawo "ngesakramente leqiniso,"[2]CCC 776, 780 iSonto uqobo.

Ngitsheleni bafowethu nodadewethu, ngabe lokhu akukakaqali?

 

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 I-CCC 675
2 CCC 776, 780

Ukuwa KweMelika kanye Noshushiso Olusha

 

IT nginenhliziyo ebucayi engajwayelekile ukuthi ngigibele indiza eya e-United States izolo, ngisendleleni ukuyonikeza i- inkomfa kule mpelasonto eNyakatho Dakota. Ngaso leso sikhathi indiza yethu yasuka, indiza kaPapa Benedict yayihlala e-United Kingdom. Ubelokhu enenhliziyo yami kulezi zinsuku-futhi ekumaphephandaba.

Ngesikhathi ngiphuma esikhumulweni sezindiza, ngaphoqeleka ukuba ngithenge umagazini wezindaba, okuyinto engingavamile ukuyenza. Ngabanjwa yisihloko esithi “Ingabe i-American Going Third World? Kungumbiko wokuthi amadolobha aseMelika, amanye adlula amanye, aqala kanjani ukonakala, ukwakheka kwengqalasizinda yawo, imali yawo icishe iphele. IMelika 'iphukile', kusho usopolitiki osezingeni eliphezulu eWashington. Kwesinye isifunda e-Ohio, umbutho wamaphoyisa mncane kakhulu ngenxa yemikhawulo, kangangokuba ijaji lesifunda lancoma ukuthi izakhamizi 'zihlome' ngezigebengu. Kwamanye amazwe, amalambu emigwaqo ayavalwa, imigwaqo egandayiwe iphendulwa yaba wubhuqu, nemisebenzi yenziwa uthuli.

Kwakungu surreal kimi ukubhala ngalokhu kudilika okuzayo eminyakeni embalwa eyedlule ngaphambi kokuba umnotho uqale ukuwohloka (bheka Unyaka Wokuvela). Kuyi-surreal eyengeziwe ukuyibona yenzeka manje phambi kwamehlo ethu.

 

Qhubeka ukufunda

Isiprofetho ERoma - Ingxenye VII

 

BHEKA lesi siqephu esibambayo esixwayisa ngenkohliso ezayo emva kwe- "Illumination of Conscience." Ukulandela umbhalo weVatican ngeNew Age, Ingxenye VII ikhuluma ngezihloko ezinzima zomphikukristu nokushushiswa. Ingxenye yokulungiselela ukwazi kusengaphambili okuzayo…

Ukubuka Ingxenye VII, iya ku: www.embroseshope.tv

Futhi, qaphela ukuthi ngaphansi kwevidiyo ngayinye kunengxenye ethi "Ukufunda Okuhlobene" exhumanisa imibhalo ekule webhusayithi ne-webcast ukuze kubhekwane kalula.

Sibonga wonke umuntu obelokhu echofoza inkinobho encane ethi "Donation"! Sithembele eminikelweni ukuxhasa le nkonzo yesikhathi esigcwele, futhi sibusisiwe ngokuthi iningi lenu kulezi zikhathi ezinzima zomnotho liyakuqonda ukubaluleka kwale milayezo. Iminikelo yakho ingenza ngikwazi ukuqhubeka nokubhala nokwabelana ngomyalezo wami nge-inthanethi kulezi zinsuku zokulungiselela… kulesi sikhathi se- isihe.