Isikhathi Sokulila

Inkemba Evuthayo: Umcibisholo onamandla enuzi wadubula eCalifornia ngoNovemba, 2015
ICaters News Agency, (Abe Blair)

 

1917:

… Ngakwesobunxele kukaMama Wethu nangaphezudlwana, sabona iNgelosi iphethe inkemba evuthayo esandleni sayo sobunxele; ibenyezela, yakhipha amalangabi abukeka sengathi azoshisa umhlaba ngomlilo; kepha bafa bahlangana nobukhazikhazi obakhishwa nguMama Wethu buvela esandleni sakhe sokudla: ekhomba umhlaba ngesandla sakhe sokudla, iNgelosi yamemeza ngezwi elikhulu: 'Ukuhlanza, Ukuhlanza, Ukuthula!'- Sr. ULucia waseFatima, ngoJulayi 13, 1917

Qhubeka ukufunda

Ividiyo - Kuyenzeka

 
 
 
KUSUKELA ukusakazwa kwethu kwewebhu kokugcina esikhathini esingangonyaka nengxenye edlule, izehlakalo ezingathi sína zembulekile esasikhuluma ngazo ngaleso sikhathi. Akusekho lokho okubizwa ngokuthi “ithiyori yozungu” — kuyenzeka.

Qhubeka ukufunda

Kuyenzeka

 

FOR iminyaka, bengilokhu ngibhala ukuthi lapho sisondela kuSixwayiso, izenzakalo ezinkulu zizokwenzeka ngokushesha. Isizathu siwukuthi eminyakeni engaba ngu-17 edlule, ngesikhathi ngibuka isiphepho sinqamula amathafa, ngezwa leli “zwi manje”:

Kukhona iSiphepho Esikhulu esiza emhlabeni njengesiphepho.

Ezinsukwini ezimbalwa kamuva, ngakhangwa esahlukweni sesithupha sencwadi yeSambulo. Ngenkathi ngiqala ukufunda, ngiphinde ngezwa ngokungalindelekile enhliziyweni yami elinye igama:

Lesi ISiphepho Esikhulu. 

Qhubeka ukufunda

UFatima, kanye nokushushuluza okukhulu

 

OLUNYE esikhathini esedlule, ngenkathi ngicabanga ukuthi kungani ilanga lalibukeka lilingana nesibhakabhaka eFatima, ukuqonda kwafika kimi ukuthi kwakungewona umbono welanga elihambayo ngayinye se, kodwa umhlaba. Yilapho-ke lapho ngacabanga ngokuxhumana phakathi “kokuzamazama okukhulu” komhlaba okwabikezelwa ngabaprofethi abaningi abathembekile, kanye “nesimangaliso selanga.” Kodwa-ke, ngokukhishwa kwakamuva kwezimemo zika-Sr.Lucia, kwavela ukuqonda okusha ngemfihlo yesithathu kaFatima emibhalweni yakhe. Kuze kube manje, esikwaziyo ngokujeziswa komhlaba okuhlehlisiwe (okusinikeze lesi "sikhathi somusa") kuchazwe kuwebhusayithi yeVatican:Qhubeka ukufunda

Amanga Amakhulu Kakhulu

 

LOKHU ekuseni emva komthandazo, ngazizwa ngishukumiseleka ukuba ngiphinde ngifunde ukuzindla okubalulekile engakubhala eminyakeni eyisikhombisa edlule ebizwa ngokuthi Isihogo SiyadedelwaNgalingeka ukuba ngimane ngikuthumelele leso sihloko namuhla, njengoba kunokuningi kuso okwakungokwesiprofetho nokugxeka lokho okwembulekile manje onyakeni nengxenye odlule. Yeka ukuthi lawo mazwi abe yiqiniso kanjani! 

Nokho, ngizomane ngifinyeze amaphuzu athile abalulekile bese ngidlulela “egameni lamanje” elisha elifike kimi ngesikhathi somkhuleko namuhla… Qhubeka ukufunda

Imfihlakalo yoMbuso kaNkulunkulu

 

Unjani uMbuso kaNkulunkulu?
Ngingakufanisa nani?
Kufana nembewu yemastadi eyathathwa ngumuntu
watshalwa ensimini.
Lapho isikhulile, yaba isihlahla esikhulu
izinyoni zezulu zahlala emagatsheni awo.

(IVangeli lanamuhla)

 

ZONKE IZINHLOBO Ngosuku, sithandaza la mazwi: “Umbuso wakho mawuze, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengaseZulwini.” UJesu wayengeke asifundise ukuthandaza kanjalo ngaphandle kokuba silindele ukuthi uMbuso usazofika. Ngaso leso sikhathi, amazwi okuqala eNkosi yethu enkonzweni Yayo ayethi:Qhubeka ukufunda

Isitha singaphakathi kwamasango

 

LAPHO yisigcawu esiseTolkien's Lord of the Rings lapho iHelms Deep ihlaselwa khona. Kwakufanele kube yisiphephelo esingangeneki, sizungezwe i-Deeping Wall enkulu. Kepha kutholakala indawo esengozini, esetshenziswa amandla obumnyama ngokubanga zonke izinhlobo zezinto eziphazamisayo bese etshala futhi abhebhethekise isiqhumane. Imizuzwana ngaphambi kokuba umgijimi wethoshi afike odongeni ayokhanyisa ibhomu, ubonwa elinye lamaqhawe, u-Aragorn. Umemeza umcibisheli uLegolas ukuthi amhlise… kepha sekwephuze kakhulu. Udonga luyaqhuma futhi lwephuliwe. Isitha manje sesiphakathi kwamasango. Qhubeka ukufunda

Abanqobi

 

THE Okumangalisa kakhulu ngeNkosi yethu uJesu ukuthi akazigcineli lutho. Akagcini ngokunika lonke udumo kuBaba, kodwa futhi uthanda nokuhlanganyela inkazimulo Yakhe naye us kuze kube sezingeni lapho siba khona izindlalifa futhi ophathina noKristu (cf. Efe 3: 6).

Qhubeka ukufunda

Umgunyathi Ozayo

The Imaski, ngu-Michael D. O'Brien

 

Ishicilelwe okokuqala, ngo-Ephreli, 8th 2010.

 

THE isexwayiso enhliziyweni yami siyaqhubeka sikhula ngenkohliso ezayo, okungenzeka empeleni kube yileso esichazwe ku-2 Thes 2: 11-13. Okulandelayo ngemuva kwalokhu okubizwa ngokuthi “ukukhanya” noma “isexwayiso” akuyona nje inkathi emfushane kepha enamandla yokushumayela ivangeli, kepha kumnyama ukuphikisa-ukushumayela lokho, ngezindlela eziningi, kuzokholiseka ngendlela efanayo. Ingxenye yokulungiselela leyo nkohliso ukwazi ngaphambili ukuthi iyeza:

Kepha iNkosi uJehova ayenzi lutho, ingayambulanga amacebo ayo ezincekwini zayo, abaprofethi. Ngikusho lokhu konke kini, ukuze ningakhubeki. Bayonikhipha emasinagogeni; impela, isikhathi siyeza lapho noma ngubani onibulalayo eyocabanga ukuthi ukhonza uNkulunkulu. Futhi bazokwenza lokhu ngoba abamazanga uBaba, nami. Nginitshelile lokho, ukuze kuthi lapho kufika ihora, nikhumbule ukuthi ngakutshela zona. (Amose 3: 7; Johane 16: 1-4)

USathane akagcini ngokwazi okuzayo, kodwa ubesekuhlelela isikhathi eside. Kuvezwa kufayela le- ulimi iyasetshenziswa…Qhubeka ukufunda

UFatima kanye ne-Apocalypse


Bathandekayo, ungamangali ngalokho
ukulingwa ngomlilo kwenzeka phakathi kwenu,
kube sengathi kukhona okuxakile okwenzekayo kuwe.
Kepha jabula kuze kube sezingeni lokuthi wena
hlanganyela ezinhluphekweni zikaKristu,
ukuze kuthi lapho inkazimulo yakhe yembulwa
ungajabula futhi ngokuthokoza. 
(I-1 Peter 4: 12-13)

[Umuntu] uzojeziswa kusengaphambili ngokungonakali,
futhi izodlulela phambili ichume ngezikhathi zombuso,
ukuze akwazi ukuthola inkazimulo kaBaba. 
—USt. U-Irenaeus waseLyons, uBaba weSonto (140-202 AD) 

Ama-Adersus Haereses, U-Irenaeus waseLyons, udlula
Bk. 5, uCh. 35, Obaba beBandla, I-CIMA Publishing Co

 

nina bayathandwa. Futhi yingakho izinhlupheko zalelihora likhulu kakhulu. UJesu ulungiselela iSonto ukwamukela “ubungcwele obusha nobungcwele”Lokho, kuze kube yilezi zikhathi, bekungaziwa. Kodwa ngaphambi kokuthi agqokise uMlobokazi Wakhe kule ngubo entsha (IsAm 19: 8), kufanele ahlubule abathandekayo Bakhe ezingutsheni zakhe ezingcolile. Njengoba uKhadinali Ratzinger asho ngokucacile:Qhubeka ukufunda

Isikhathi seFatima Sesifikile

 

UPAPA BENEDICT XVI ngo-2010 wathi “Sizokwenza iphutha uma sicabanga ukuthi umsebenzi kaFatima wokuprofetha usuphelile.”[1]IMisa eShrine of Our Lady of Fatima ngoMeyi 13, 2010 Manje, imiyalezo yakamuva yaseZulwini emhlabeni ithi ukugcwaliseka kwezixwayiso nezethembiso zikaFatima sekufikile manje. Kule webcast entsha, uProf. Daniel O'Connor noMark Mallett badilize imiyalezo yakamuva bese beshiya umbukeli enamagajethi amaningana obuhlakani nokuqondisa…Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 IMisa eShrine of Our Lady of Fatima ngoMeyi 13, 2010

Ama-Agitators - Ingxenye II

 

Inzondo yabazalwane yenza indawo elandelayo yoMphikukristu;
ngoba udeveli ulungiselela ngaphambili ukwahlukana phakathi kwabantu,
ukuze ozayo amukeleke kubo.
 

—USt. UCyril waseJerusalema, uDokotela weSonto, (c. 315-386)
Izinkulumo Zokufunda, Isifundo XV, n.9

Funda Ingxenye I lapha: Ababhikishi

 

THE umhlaba wawubuka njenge-opera yesepha. Izindaba zomhlaba zazihlanganisa njalo. Kwaphela izinyanga, ukhetho lwaseMelika lwalungakhathazwa abantu baseMelika kuphela kepha izigidigidi zomhlaba. Imindeni yaxabana kabuhlungu, kwaqhekeka ubungani, kwaqubuka nama-akhawunti ezinkundla zokuxhumana, noma ngabe uhlala eDublin noma eVancouver, eLos Angeles noma eLondon. Vikela uTrump futhi wadingiswa; umgxeke kanti ukhohlisiwe. Ngandlela thile, lo somabhizinisi onezinwele ezi-orange ovela eNew York ukwazile ukwehlukanisa umhlaba ngokungafani nesinye sezombusazwe ezikhathini zethu.Qhubeka ukufunda

Ukuwa Okuzayo KweMelika

 

AS njengeCanada, kwesinye isikhathi ngangihlekisa ngabangane bami baseMelika ngombono wabo "we-Amero-centric" wezwe nomBhalo. Kubo, iNcwadi yeSambulo kanye neziphrofetho zayo zokushushiswa kanye nenhlekelele yimicimbi yesikhathi esizayo. Akunjalo uma ungomunye wezigidi ezizingelwayo noma osuvele uxoshiwe ekhaya lakho eMiddle East nase-Afrika lapho amaqembu amaSulumane esongela amaKristu. Akunjalo uma ungomunye wezigidi ezibeka impilo yakho engozini eSontweni elingaphansi komhlaba eChina, eNyakatho Korea nakwamanye amazwe amaningi. Akunjalo uma ungomunye walabo ababhekene nokufel 'ukholo nsuku zonke ngokholo lwakho kuKristu. Kubo, kumele bazizwe ukuthi sebephila amakhasi e-Apocalypse. Qhubeka ukufunda

Isikhathi Sokuthula

 

IZIMFIHLO futhi opapa ngokufanayo bathi siphila "ezikhathini zokuphela", ukuphela kwenkathi-kodwa hhayi ukuphela komhlaba. Okuzayo, bathi, yiNkathi Yokuthula. UMark Mallett noProf. Daniel O'Connor bakhombisa ukuthi lokhu kukuphi emiBhalweni nokuthi kuvumelana kanjani nabeFata beSonto Lokuqala kuze kube namuhla iMagisterium njengoba beqhubeka nokuchaza umugqa wesikhathi we-Countdown to the Kingdom.Qhubeka ukufunda

Ukuwa Kwezomnotho - Uphawu Lwesithathu

 

THE umnotho womhlaba wonke usuvele usekelweni lokuxhasa impilo; uma ngabe uPhawu lwesiBili luyimpi enkulu, okusele komnotho kuzowa - the UPhawu lwesiThathu. Kepha-ke, lowo ngumqondo walabo abahlela i-New World Order ukuze bakhe uhlelo olusha lomnotho olususelwa ohlotsheni olusha lobuKhomanisi.Qhubeka ukufunda

Imfihlakalo iBabiloni


Uzobusa, nguTianna (Mallett) Williams

 

Kuyacaca ukuthi kunempi ebhekene nomphefumulo waseMelika. Imibono emibili. Ikusasa ezimbili. Amandla amabili. Ngabe selivele labhalwa emiBhalweni? Bambalwa abantu baseMelika abangabona ukuthi impi yenhliziyo yezwe labo yaqala emakhulwini eminyaka adlule futhi nenguquko eqhubekayo kukhona ingxenye yohlelo lwasendulo. Ishicilelwe okokuqala ngoJuni 20, 2012, lokhu kusebenza kakhulu kulelihora kunakuqala…

Qhubeka ukufunda

Isikhathi Somusa - Uphawu Lokuqala

 

KULOKHU kusakazwa okwesibili kwi-Timeline yezehlakalo ezenzeka emhlabeni, uMark Mallett noProf. Daniel O'Connor babhidliza “uphawu lokuqala” eNcwadini yeSambulo. Incazelo ephoqayo yokuthi kungani imemezela "isikhathi somusa" esiphila manje, nokuthi kungani singaphela maduze…Qhubeka ukufunda

Ukuqwashisa Ngomoya

INdikazi Lethu Losizi, edwetshwe nguTianna (Mallett) Williams

 

Ezinsukwini ezintathu ezedlule, imimoya lapha ibingapheli futhi inamandla. Usuku lonke izolo, besingaphansi kwesixwayiso somoya. Lapho ngiqala ukuphinda ngifunde lokhu okuthunyelwe njengamanje, ngangazi ukuthi kufanele ngikuphinde ngikushicilele. Isexwayiso esikuso sithi kubalulekile futhi kufanele ilalelwe maqondana nalabo "abadlala esonweni." Ukulandelwa kwalokhu kubhalwa "Isihogo Siyadedelwa“, Enikeza iseluleko esisebenzayo ngokuvala imifantu empilweni yomuntu ongokomoya ukuze uSathane angatholi nqaba. Le mibhalo emibili iyisixwayiso esibucayi mayelana nokuguquka esonweni… nokuya ekuvumeni izono sisengakwazi. Ishicilelwe okokuqala ngo-2012…Qhubeka ukufunda

Ihora Lenkemba

 

THE ISiphepho Esikhulu engikhulume ngaso ku Ukuvunguza Ngamehlo inezinto ezintathu ezibalulekile ngokusho koFata beSonto Lokuqala, UmBhalo, futhi yaqinisekiswa ngezambulo ezingokwesiprofetho ezithembekile. Ingxenye yokuqala yeSiphepho yenziwe ngabantu: isintu sivuna esikutshalile (cf. IziMpawu eziyisiKhombisa zeRevolution). Ngemuva kwalokho kuza ifayili le- Iso Lesiphepho kulandelwe uhhafu wokugcina weSiphepho ozophela ngoNkulunkulu uqobo ngqo ukungenelela ngokusebenzisa i- Ukwahlulelwa kwabaphilayo.
Qhubeka ukufunda

Umhlonyane Nokuthembeka

 

Kusuka ezinqolobaneni: kubhalwe ngoFebhuwari 22, 2013… 

 

INCWADI okuvela kumfundi:

Ngivumelana nawe ngokuphelele - ngamunye wethu udinga ubudlelwano noJesu. Ngazalwa futhi ngakhuliswa ngamaRoma Katolika kodwa ngithola manje ngiya esontweni le-Episcopal (High Episcopal) ngeSonto futhi ngizibandakanya nempilo yalo mphakathi. Ngangiyilungu lomkhandlu wesonto lami, ngiyilungu lekhwaya, ngiwuthisha weCCD futhi ngiwuthisha ngokugcwele esikoleni samaKatolika. Ngokwami ​​ngangazi abapristi abane abasolwa ngokukholwa futhi bavuma ukuthi banukubeza izingane ngokocansi… Ukhadinali wethu kanye nababhishobhi nabanye abapristi bawafihla la madoda. Kufaka inkolelo yokuthi iRoma ibingazi ukuthi kwenzekani futhi, uma kungenjalo, ihlazisa iRoma kanye noPapa kanye ne-curia. Bangameleli abesabekayo beNkosi yethu…. Ngakho-ke, kufanele ngihlale ngiyilungu elithembekile lesonto le-RC? Kungani? Ngithole uJesu eminyakeni eminingi eyedlule futhi ubudlelwano bethu abukashintshi - empeleni buqine kakhulu manje. Isonto le-RC alisona isiqalo nesiphetho salo lonke iqiniso. Uma kukhona, isonto le-Orthodox linokwethenjelwa okuningi kakhulu uma kungenjalo kuneRoma. Igama elithi “mkatolika” eSivumweni sokholo lipelwe ngo “c” omncane - okusho ukuthi “jikelele” hhayi elisho iBandla laseRoma kuphela naphakade. Yinye kuphela indlela eyiqiniso eya kuZiqu-zintathu futhi elandela uJesu futhi ongena ebudlelwaneni noZiqu-zintathu ngokuqala ngokuba ngumngane wakhe. Akukho kulokhu okuncike esontweni lamaRoma. Konke lokho kungondliwa ngaphandle kweRoma. Akukho kulokhu okuyiphutha lakho futhi ngiyayithanda inkonzo yakho kepha bengidinga ukukutshela indaba yami.

Mfundi othandekayo, ngiyabonga ngokungixoxela indaba yakho. Ngiyajabula ukuthi, yize kukhona amahlazo ohlangane nawo, ukukholwa kwakho kuJesu kuhleli. Futhi lokhu akumangazi. Kuke kwaba nezikhathi emlandweni lapho amaKhatholika phakathi noshushiso engasakwazi ukufinyelela ezifundeni zawo, ubupristi, noma amaSakramente. Basinda ngaphakathi kwezindonga zethempeli labo elingaphakathi lapho kuhlala khona uZiqu-zintathu Ongcwele. Abaphila ngokukholwa nokwethembela ebudlelwaneni noNkulunkulu ngoba, ebumnyameni babo, ubuKrestu bumayelana nothando lukaBaba ngezingane zakhe, nezingane zimthande.

Ngakho-ke, kunxusa lo mbuzo, oke wazama ukuwuphendula: uma umuntu engaqhubeka abe ngumKrestu ngaleyo ndlela: “Kufanele ngihlale ngiyilungu eliqotho leSonto LamaRoma Katolika? Kungani? ”

Impendulo ingu “yebo” ocacile, onganqikazi. Futhi yingakho: kuyindaba yokuhlala uthembekile kuJesu.

 

Qhubeka ukufunda

Isikhathi Esizayo Sothando

 

Ishicilelwe okokuqala ngo-Okthoba 4, 2010. 

 

Bathandekayo abasha, iNkosi ikucela ukuba nibe ngabaprofethi balonyaka omusha… —I-POPE BENEDICT XVI, Ngasekhaya, Usuku Lomhlaba Wentsha, eSydney, e-Australia, ngoJulayi 20, 2008

Qhubeka ukufunda

Ukuhumusha iSambulo

 

 

NGAPHANDLE ngokungangabazeki, iNcwadi yeSambulo ingenye yezimpikiswano kakhulu kuyo yonke imiBhalo Engcwele. Ngakolunye uhlangothi lwe-spectrum kukhona abanenkolelo-ze abathatha igama ngalinye ngokwezwi nezwi noma ngaphandle komongo. Ngakolunye uhlangothi yilabo abakholelwa ukuthi le ncwadi isivele yagcwaliseka ngekhulu lokuqala noma abathi incwadi incazelo nje engokomfanekiso.Qhubeka ukufunda

Ukugcwala Kwesono: Okubi Kumele Kuzikhandle

Indebe Yolaka

 

Ishicilelwe okokuqala ngo-Okthoba 20, 2009. Ngingeze umyalezo wakamuva ovela kuMama Wethu ongezansi… 

 

LAPHO yindebe yokuhlupheka okufanele iphuzwe kuyo Kabili ekugcwaleni kwesikhathi. Sekuvele kuthululwe yiNkosi yethu uJesu uqobo, owathi, eNsimini yaseGetsemane, wakubeka ezindebeni zakhe emthandazweni wakhe ongcwele wokulahlwa:

Baba wami, uma kungenzeka, mayidlule le ndebe kimi; nokho, kungabi njengoba kuthanda mina, kodwa kube njengoba kuthanda wena. (Math 26:39)

Indebe kufanele igcwaliswe futhi ukuze Umzimba Wakhe, ozolandela iNhloko yayo, ozongena ekuthandekeni kwakhe ekubambeni iqhaza ekuhlengweni kwemiphefumulo:

Qhubeka ukufunda

Izimpawu Eziyisikhombisa Zenguquko


 

IN iqiniso, ngicabanga ukuthi iningi lethu likhathele kakhulu… sikhathele ukungaboni nje kuphela umoya wobudlova, ukungcola, nokwehlukana okusabalele umhlaba wonke, kodwa sikhathele ukuzwa ngakho — mhlawumbe kubantu abanjengami. Yebo, ngiyazi, ngenza abanye abantu bangakhululeki kakhulu, baze bathukuthele. Ngiyakuqinisekisa ukuthi bengikhona ukulingeka ukubalekela “empilweni ejwayelekile” kaningi… kodwa ngiyabona ukuthi esilingweni sokubalekela lo mbhalo ongaziwa uyimbewu yokuziqhenya, ukuzikhukhumeza okulimele okungafuni ukuba “yilowo mprofethi wenhlekelele nobumnyama.” Kepha ekupheleni kwezinsuku zonke, ngithi “Nkosi, sizakuya kubani na? Nguwe onamazwi okuphila okuphakade. Ngingasho kanjani ukuthi Cha kuwe ongazange uthi 'Cha' kimi esiphambanweni? ” Isilingo ukuthi ngimane ngivale amehlo ami, ngilale, bese ngenza sengathi izinto azikho njengoba zinjalo. Bese kuthi-ke, uJesu eze ngesinyembezi esweni Lakhe bese engiphuza ngobumnene, ethi:Qhubeka ukufunda

Kuthiwani uma…?

Yini ezungeze ukugoba?

 

IN kuvulekile incwadi eya kuPapa, [1]qhathanisa Baba Ongcwele Othandekayo… Uyeza! Ngichaze ebungcweleni Bakhe isisekelo semfundiso yenkolo “yenkathi yokuthula” ngokungafani nokuhlubuka kwe Millenarianism. [2]qhathanisa IMillenarianism: Iyini futhi ayikho kanye neCatechism [CCC} n.675-676 Ngempela, uPadre Martino Penasa wabuza lo mbuzo esisekelweni semibhalo yenkathi yokuthula yomlando nendawo yonke Ukuqhathanisa Millenarianism to the Congregation for the Imfundiso Yokholo: “Imminente una nuova era di vita cristiana?"(" Ingabe inkathi entsha yempilo yobuKristu isondele? "). Ibamba ngaleso sikhathi, u-Cardinal Joseph Ratzinger uphendule, "La kutakaione è ancora aperta alla libera kukuruione, giacchè la Santa Sede non si è ancora pronounata in modo ufafanuzi":

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 qhathanisa Baba Ongcwele Othandekayo… Uyeza!
2 qhathanisa IMillenarianism: Iyini futhi ayikho kanye neCatechism [CCC} n.675-676

UMphongolo Omkhulu


Bheka ngu-Michael D. O'Brien

 

Uma kukhona iSiphepho ezikhathini zethu, ingabe uNkulunkulu uzonikeza “umkhumbi”? Impendulo ithi “Yebo!” Kepha mhlawumbe angikaze nangaphambilini amaKristu alingabaze leli lungiselelo njengakulezi zikhathi zethu njengoba impikiswano ngoPapa uFrancis ithukuthele, futhi izingqondo ezinengqondo zesikhathi sethu sangesikhathi samanje kufanele zilwe nokungaqondakali. Noma kunjalo, nangu uMphongolo uJesu asinikeza wona kulelihora. Ngizokhuluma futhi nokuthi "okufanele ukwenze" eMphongolweni ezinsukwini ezizayo. Ishicilelwe okokuqala ngoMeyi 11, 2011. 

 

UJESU wathi isikhathi ngaphambi kokubuya kwakhe ekugcineni sizoba “njengasemihleni kaNowa… ” Lokho wukuthi, abaningi bebengazinakile iSphepho ebabuthanela: “Abazanga kwaze kwafika uzamcolo wabakhukhula bonke. " [1]I-Matt 24: 37-29 USt. Paul wabonisa ukuthi ukuza “kosuku lweNkosi” kwakuyoba “njengesela ebusuku.” [2]1 Laba 5: 2 Lesi Siphepho, njengoba iBandla lifundisa, siqukethe i- Ukushisekela iSonto, ozolandela iNhloko yakhe endimeni yakhe ngokusebenzisa i- Inkampani “Ukufa” nokuvuka. [3]Catechism weSonto LamaKatolika,n. 675 Njengoba nje “abaholi” abaningi bethempeli ngisho nabaPhostoli uqobo babebonakala bengazi, kuze kube umzuzu wokugcina, ukuthi uJesu kwakufanele ahlupheke futhi afe, baningi kakhulu eSontweni ababonakala bengazinaki izixwayiso ezingokwesiprofetho ezihambisana nopapa kanye noMama Obusisiwe — izexwayiso ezimemezela futhi zikhombe ukuthi…

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 I-Matt 24: 37-29
2 1 Laba 5: 2
3 Catechism weSonto LamaKatolika,n. 675

Ngosuku luka-Eva

 

 

Omunye wemisebenzi esemqoka yalokhu kubhala ubuphostoli ukukhombisa ukuthi iNdlovukazi Yethu kanye neBandla bayizibuko zini ngempela okunye — okuwukuthi, ukuthi iqiniso elibizwa ngokuthi "isambulo sangasese" lifana kanjani nezwi lesiprofetho leBandla, ikakhulukazi lelo lopapa. Empeleni, kungivule amehlo kakhulu ukubona ukuthi abapapa, isikhathi esingaphezu kwekhulu leminyaka, bebelokhu befanisa kanjani nomyalezo kaMama Obusisiwe kangangokuba izexwayiso zakhe ezenziwe zaba ngezomuntu uqobo "zingolunye uhlangothi lwemali" lwesikhungo izexwayiso zeBandla. Lokhu kubonakala kakhulu ekubhaleni kwami Kungani Abapapa Bengamemezi?

Qhubeka ukufunda

Ubungcwele obusha… noma ukuhlubuka okusha?

obomvu-rose

 

KUPHELA umfundi ephendula ukubhala kwami ​​ku Ukuza Ubungcwele Obusha NobuNkulunkulu:

UJesu Kristu uyisipho esikhulu kunazo zonke, futhi izindaba ezimnandi ukuthi unathi njengamanje ekugcwaleni kwakhe namandla akhe ngokuhlala kukaMoya oNgcwele. Umbuso kaNkulunkulu manje usuphakathi kwezinhliziyo zalabo abazelwe ngokusha… manje usuku lwensindiso. Njengamanje, thina, abahlengiweyo singamadodana kaNkulunkulu futhi sizobonakaliswa ngesikhathi esimisiwe… asidingi ukulinda kunoma yiziphi izimfihlo ezibizwa ngokuthi yizipoki ezizogcwaliseka noma ukuqonda kukaLuisa Piccarreta kokuthi Living in the Divine Sizokwenza ukuthi senziwe baphelele…

Qhubeka ukufunda

Ukhiye kuMfazi

 

Ulwazi ngemfundiso eyiqiniso yamaKhatholika maqondana neNtombi Ezibusisiwe uMariya luyohlale luyikhiye ekuqondeni ngqo imfihlakalo kaKristu neyeSonto. —UPOPE PAUL VI, Discourse, Novemba 21, 1964

 

LAPHO ukhiye ojulile ovula ukuthi kungani futhi kanjani uMama Obusisiwe enendima ephakeme kangaka futhi enamandla ezimpilweni zesintu, kepha ikakhulukazi amakholwa. Uma umuntu ekubamba lokhu, akukhona nje ukuthi indima kaMariya iba nengqondo emlandweni wensindiso nokuba khona kwakhe kuqondakala kangcono, kepha ngikholelwa ukuthi, kuzokushiya ufuna ukufinyelela isandla sakhe kunanini ngaphambili.

Ukhiye yilokhu: UMary uyisibonelo seSonto.

 

Qhubeka ukufunda

Kungani uMariya…?


IMadonna yamaRoses (1903), ngu-William-Adolphe Bouguereau

 

Ukubuka ikhampasi yokuziphatha yaseCanada ilahlekelwa yinaliti, isikwele somphakathi saseMelika siphelelwa ukuthula, futhi ezinye izingxenye zomhlaba zilahlekelwa ukulingana njengoba imimoya yesiphepho iqhubeka nokuthatha ijubane… umcabango wokuqala osenhliziyweni yami namhlanje ekuseni njengo ukhiye ukufinyelela kulezi zikhathi “iRosari. ” Kepha lokho akusho lutho kumuntu ongenakho ukuqonda okufanelekile kweBhayibheli 'kowesifazane ogqoke ilanga' Ngemuva kokufunda lokhu, mina nomkami sifuna ukunikeza isipho kubo bonke abafundi bethu…Qhubeka ukufunda

Isiprofetho SikaJuda

 

Ezinsukwini ezisanda kwedlula, iCanada ibilokhu iqonde kweminye yemithetho eyedlula yonke yokubulawa kwabantu emhlabeni ukuze ingagcini ngokuvumela “iziguli” zeminyaka eminingi ukuthi zizibulale, kodwa iphoqe odokotela nezibhedlela zamaKhatholika ukuthi zibasize. Omunye udokotela osemusha wangithumela umbhalo othi, 

Ngiphuphe kanye. Kuwo, ngaba udokotela ngoba ngangicabanga ukuthi bafuna ukusiza abantu.

Futhi-ke namuhla, ngiwushicilela kabusha lo mbhalo kusuka eminyakeni emine eyedlule. Isikhathi eside kakhulu, abaningi eSontweni bazibeke eceleni lezi zinto zangempela, bazidlulisa “njengembubhiso nesigayegaye.” Kepha kungazelelwe, manje sebemi emnyango wethu ngenqama yokushaya. Isiphrofetho sikaJudasi siyokwenzeka njengoba singena engxenyeni ebuhlungu kakhulu "yokubhekana kokugcina" kwalesi sikhathi…

Qhubeka ukufunda

Ngemuva Kokukhanyisa

 

Konke ukukhanya ezulwini kuzocinywa, futhi kube khona ubumnyama obukhulu phezu komhlaba wonke. Lapho-ke isibonakaliso sesiphambano sizobonakala esibhakabhakeni, kuthi lapho kuvuleka khona izandla nezinyawo zoMsindisi kuphume izibani ezinkulu ezizokhanyisa umhlaba isikhathi esithile. Lokhu kuzokwenzeka ngaphambi nje kosuku lokugcina. -Isihe Saphezulu Emphefumulweni Wami, UJesu kuya eSt Faustina, n. 83

 

NGAPHAMBILI Uphawu lwesiThupha luphuliwe, umhlaba ubhekana “nokukhanyiselwa kukanembeza” —umzuzu wokubala Izimpawu Eziyisikhombisa Zenguquko). U-St. John wabe esebhala ukuthi uPhawu lwesiKhombisa luphuliwe futhi kunokuthula ezulwini “cishe isigamu sehora.” Kuyikhefu ngaphambi kwe- Iso Lesiphepho idlula, bese i- imimoya yokuhlanzwa aqale ukushaya futhi.

Thula phambi kweNkosi uJehova! Ngoba luseduze usuku lukaJEHOVA… (Zef 1: 7)

Kuyikhefu lomusa, le Isihe Saphezulu, ngaphambi kokufika koSuku Lwezobulungisa…

Qhubeka ukufunda

Kungani Abapapa Bengamemezi?

 

Njengoba abaningi ababhalisile abasha beza ebhodini manje isonto ngalinye, kuphuma imibuzo emidala efana nale: Kungani uPapa engakhulumi ngezikhathi zokuphela? Impendulo izomangaza abaningi, iqinisekise abanye, futhi iphonsele abaningi inselelo enkulu. Ishicilelwe okokuqala ngoSepthemba 21, 2010, ngibuyekeze lo mbhalo ngiwenze njengamanje. 

Qhubeka ukufunda

Ububi Obungelapheki

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
NgoLwesine Weviki Lokuqala Lentente, ngoFebhuwari 26, 2015

Imibhalo yenkolo lapha


Ukukhulekelwa kukaKristu neNtombi, kukhonjwe nguLorenzo Monaco, (1370-1425)

 

NINI sikhuluma "ngethuba lokugcina" lomhlaba, kungenxa yokuthi sikhuluma "ngobubi obungelapheki." Isono sizingene kakhulu ezindabeni zamadoda, sonakalisa kakhulu zona kanye izisekelo zezomnotho nezepolitiki kuphela kodwa noxhaxha lokudla, umuthi, kanye nemvelo, kangangokuthi akukho lutho olungalula ngokuhlinzwa komhlaba [1]qhathanisa Ukuhlinzwa kweCosmic kuyadingeka. Njengoba uMhubi esho,

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 qhathanisa Ukuhlinzwa kweCosmic

Emhlabeni njengaseZulwini

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
NgoLwesibili Weviki Lokuqala Lentente, Februwari 24, 2015

Imibhalo yenkolo lapha

 

CABANGA futhi la mazwi avela eVangelini lanamuhla:

… Umbuso wakho mawuze, intando yakho yenziwe emhlabeni njengasezulwini.

Manje lalelisisa ekufundweni kokuqala:

Kuyakuba njalo nezwi lami eliphuma emlonyeni wami; Ngeke ibuyele kimi ize, kepha izokwenza intando yami, ifinyelele ekugcineni engikuthumele kona.

Uma uJesu asinika leli "zwi" ukuba sithandaze nsuku zonke kuBaba wethu waseZulwini, khona-ke umuntu kufanele abuze ukuthi uMbuso waKhe neNtando yaKhe yaphezulu emhlabeni njengasezulwini? Ukuthi leli “zwi” esikufundisiwe ukuba sithandaze lizofinyelela esiphethweni salo… noma cha libuyise ize? Impendulo, impela, ukuthi lawa mazwi eNkosi azofeza ukuphela kwawo futhi azokwenza…

Qhubeka ukufunda

Umphik'ukristu Ngezikhathi Zethu

 

Ishicilelwe okokuqala ngoJanuwari 8, 2015…

 

KUNYE emasontweni adlule, ngabhala ukuthi sekuyisikhathi sokuthi 'ngikhulume ngqo, ngesibindi, futhi ngaphandle kokuxolisa "kwinsalela" elalelayo. Kuyinsali yabafundi kuphela manje, hhayi ngoba bekhethekile, kepha bekhethiwe; kuyinsali, hhayi ngoba bonke bengamenyiwe, kodwa bambalwa abasabelayo…. ' [1]qhathanisa Ukuguquka nesibusiso Okungukuthi, ngichithe iminyaka eyishumi ngibhala ngezikhathi esiphila kuzo, ngihlala ngichaza iSiko Elingcwele neMagisterium ukuze ngilethe ukulingana engxoxweni mhlawumbe ethembele kakhulu ekwambulweni kwangasese. Yize kunjalo, kukhona abanye abamane bazizwe iyiphi ingxoxo “yezikhathi zokuphela” noma izingqinamba esibhekene nazo zifiphele kakhulu, zimbi, noma zishiseka ngokweqile — ngakho-ke zimane zisuse futhi zizikhiphe ohlwini. Makube njalo. UPapa Benedict wayeqonde ngqo ngemiphefumulo enjalo:

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 qhathanisa Ukuguquka nesibusiso

Izahlulelo Zokugcina

 


 

Ngikholwa ukuthi iningi leNcwadi Yesambulo alibhekiseli ekupheleni komhlaba, kepha ekugcineni kwalesi sikhathi. Izahluko ezimbalwa zokugcina kuphela ezibheke ekugcineni kwe umhlaba ngenkathi konke okunye ngaphambili kuchaza "ukubambana kokugcina" phakathi "kowesifazane" kanye "nodrako", nayo yonke imiphumela emibi emvelweni nasemphakathini wokuhlubuka okuhambisana nakho. Okwahlukanisa lokho kungqubuzana kokugcina kusukela ekugcineni komhlaba ukwahlulelwa kwezizwe — lokho esikuzwa ikakhulu ekufundweni kweMisa kwaleli sonto njengoba sisondela esontweni lokuqala le-Advent, ukulungiselela ukufika kukaKristu.

Emasontweni amabili edlule ngilokhu ngizwa la mazwi enhliziyweni yami, “Njengesela ebusuku.” Kungumqondo wokuthi izehlakalo ziyeza emhlabeni ezizothatha abaningi bethu ukumangala, uma kungenjalo abaningi bethu ekhaya. Sidinga ukuba sesimweni somusa, kodwa hhayi isimo sokwesaba, ngoba noma ngubani wethu angabizwa ekhaya nganoma yisiphi isikhathi. Ngalokho, ngizizwa ngiphoqelekile ukushicilela kabusha lo mbhalo ofike ngesikhathi kusuka ngoDisemba 7, 2010…

Qhubeka ukufunda

Ingabe UPapa Angasikhaphela?

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
ka-Okthoba 8, 2014

Imibhalo yenkolo lapha

 

Indaba yalokhu kuzindla ibaluleke kakhulu, ukuthi ngithumela lokhu kubo bobabili abafundi bami bansuku zonke be-Now Word, nalabo abasohlwini lokuposa lwe-Spiritual Food for Thought. Uma uthola izimpinda, yingakho. Ngenxa yesihloko sanamuhla, lo mbhalo mude kakhulu kunokujwayelekile kubafundi bami bansuku zonke… kodwa ngikholelwa ukuthi kunesidingo.

 

I angikwazi ukulala izolo ebusuku. Ngiphaphame kulokho amaRoma azokubiza ngokuthi "iwashi lesine", leso sikhathi sesikhathi ngaphambi kokuntwela kokusa. Ngaqala ukucabanga ngawo wonke ama-imeyili engiwatholayo, amahemuhemu engiwezwayo, ukungabaza nokudideka okungena ngaphakathi… njengezimpisi onqenqemeni lwehlathi. Yebo, ngezwa izexwayiso ngokusobala enhliziyweni yami ngemuva nje kokusula kukaPapa Benedict, ukuthi sizongena ezikhathini ukudideka okukhulu. Futhi manje, ngizizwa nginjengomalusi, ukungezwani emhlane nasezingalweni, abasebenzi bami baphakanyiswa njengezithunzi ezihamba kulo mhlambi oligugu uNkulunkulu angiphathise wona ukuba ngondle "ukudla okungokomoya." Ngizizwa ngivikela namuhla.

Izimpisi zilapha.

Qhubeka ukufunda

Qeda

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
likaSepthemba 30, 2014
Isikhumbuzo sikaSt. Jerome

Imibhalo yenkolo lapha

 

 

ONE umuntu ukhala ngokuhlupheka kwakhe. Omunye uqonde kubo. Indoda eyodwa iyabuza ukuthi kungani izalwe. Omunye ugcwalisa ukudalelwa kwakhe. Womabili la madoda alangazelela ukufa kwawo.

Umehluko ukuthi uJobe ufuna ukufa ukuze aqede ukuhlupheka kwakhe. Kodwa uJesu ufuna ukufa ukuze aqede yethu ukuhlupheka. Kanjalo ...

Qhubeka ukufunda

Ukubusa Okuphakade

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
likaSepthemba 29, 2014
Umkhosi wabaNgcwele uMichael, uGabriel noRaphael, izingelosi eziyizingelosi

Imibhalo yenkolo lapha


Umkhiwane

 

 

KOKUBILI UDaniel noSt. John babhala ngesilo esesabekayo esikhuphuka ukunqoba umhlaba wonke okwesikhashana… kepha silandelwa ukumiswa koMbuso kaNkulunkulu, "umbuso ongunaphakade." Akunikezwa kuphela kulowo “Njengendodana yomuntu”, [1]isib. Ukufundwa kokuqala kodwa…

… Umbuso nokubusa nobukhulu bemibuso ngaphansi kwezulu lonke kuzonikwa abantu abangcwele boPhezukonke. (Dan 7:27)

Lokhu umsindo njengeZulu, yingakho abaningi bekhuluma ngephutha ngokuphela komhlaba ngemuva kokuwa kwalesi silo. Kodwa abaPhostoli noFata beSonto bayiqonda ngendlela ehlukile. Babenolindelo lokuthi, esikhathini esithile esizayo, uMbuso kaNkulunkulu uzofika ngendlela ejulile nebanzi ngaphambi kokuphela kwesikhathi.

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 isib. Ukufundwa kokuqala

Isiprofetho Siqondwe Kahle

 

WE baphila esikhathini lapho isiprofetho mhlawumbe besingakaze sibaluleke kangako, kepha, asiqondwa kahle ngabaningi bamaKatolika. Kunezikhundla ezintathu eziyingozi ezithathwayo namuhla maqondana nezambulo ezingokwesiprofetho noma “eziyimfihlo”, engikholwa ukuthi, zenza kwesinye isikhathi umonakalo omkhulu ezingxenyeni eziningi zeSonto. Enye ukuthi "izambulo eziyimfihlo" ungalokothi kufanele kulalelwe ngoba konke esibophezelekile ukukukholelwa kungukuvezwa okucacile kukaKristu "kudiphozi lokholo." Okunye ukulimala okwenziwa yilabo abavame ukungagcini ngokubeka isiprofetho ngaphezu kweMagisterium, kepha bayinike igunya elifanayo neMibhalo Engcwele. Okokugcina, kunesimo sokuthi iziphrofetho eziningi, ngaphandle kokuthi zishiwo ngabangcwele noma zitholwe zingenaphutha, kufanele zivinjelwe kakhulu. Futhi, zonke lezi zikhundla ezingenhla zithwala izingibe ezimbi futhi eziyingozi.

 

Qhubeka ukufunda

Ukususa Isithintelo

 

THE Inyanga edlule kube nosizi oluthintekayo njengoba iNkosi iqhubeka nokuxwayisa ukuthi kukhona Isikhathi Esincane Esisele. Izikhathi zibuhlungu ngoba isintu sesizovuna lokho uNkulunkulu asincenge ukuba singakuhlwanyeli. Kuyadabukisa ngoba imiphefumulo eminingi ayazi ukuthi isemgwacweni wokwehlukaniswa okuphakade Naye. Kuyadabukisa ngoba ihora lokuthanda kweSonto uqobo selifikile lapho uJuda ezovukela khona. [1]qhathanisa Ukulingwa Kweminyaka Eyisikhombisa-Ingxenye VI Kuyadabukisa ngoba uJesu akagcinanga ngokunganakwa futhi akhohlwe emhlabeni wonke, kodwa futhi uyahlukunyezwa futhi ahlekwe usulu futhi. Ngakho-ke, i- Isikhathi sezikhathi ufikile lapho konke ukungabi namthetho kuyokwenzeka, futhi sekuqhamuka embulungeni yonke.

Ngaphambi kokuba ngiqhubeke, zindla isikhashana amagama agcwaliswe ngcwele

Ungesabi okungase kwenzeke kusasa. Ubaba ofanayo onakekelayo namuhla uzokunakekela kusasa nanamuhla. Kuphakathi kokuthi uzokuvikela ekuhluphekeni noma uzokunika amandla angapheli okukuthwala. Yiba nokuthula ngaleso sikhathi bese ubeka eceleni yonke imicabango nokukhathazeka. —USt. UFrancis de Sales, umbhishobhi wekhulu le-17

Ngempela, le bhulogi ayizelanga ukwethusa noma ukwethusa, kodwa ukukuqinisekisa nokulungiselela ukuze, njengezintombi ezinhlanu ezihlakaniphile, ukukhanya kokholo lwakho kungacinywa, kodwa kukhanye njalo lapho ukukhanya kukaNkulunkulu emhlabeni kufiphele ngokuphelele, futhi ubumnyama abuvinjelwe ngokuphelele. [2]isib. UMathewu 25: 1-13

Ngakho-ke, hlalani niphapheme, ngoba anilwazi usuku noma ihora. (Math 25:13)

 

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 qhathanisa Ukulingwa Kweminyaka Eyisikhombisa-Ingxenye VI
2 isib. UMathewu 25: 1-13

Imiphumela Yokuyekethisa

IZWI LAMANJE LOKUFUNDWA KWESIMISA
kaFebhuwari 13, 2014

Imibhalo yenkolo lapha

Okusele kwethempeli likaSolomoni, kwabhujiswa ngo-70 AD

 

 

THE Indaba enhle yempumelelo kaSolomoni, lapho isebenza ngokuvumelana nomusa kaNkulunkulu, yama.

Kwathi uSolomoni esemdala, omkakhe base bephendukele inhliziyo yakhe konkulunkulu babezizwe, kepha inhliziyo yakhe yayingekho kuJehova uNkulunkulu wakhe ngokuphelele.

USolomoni akabange esalandela uNkulunkulu “Ngokunganqikazi njengokwenza kukayise uDavide.” Waqala ukwehlisa. Ekugcineni, iThempeli alakha, nabo bonke ubuhle balo, benziwa amaRoma kwaba yimfucumfucu.

Qhubeka ukufunda