Ividiyo - Kuyenzeka

 
 
 
KUSUKELA ukusakazwa kwethu kwewebhu kokugcina esikhathini esingangonyaka nengxenye edlule, izehlakalo ezingathi sína zembulekile esasikhuluma ngazo ngaleso sikhathi. Akusekho lokho okubizwa ngokuthi “ithiyori yozungu” — kuyenzeka.

Qhubeka ukufunda

Ukuhlukana Okukhulu

 

ngize ukuthungela umhlaba ngomlilo.
futhi ngifisa kanjani ukuthi ngabe seliyavutha!…

Nithi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni na?
Qha, ngithi kini, kodwa kunalokho ukwahlukana.
Kusukela manje kuqhubeke indlu yabahlanu izohlukaniswa.
abathathu nabathathu, ababili nabathathu...

(ULuka 12: 49-53)

Ngakho kwaba khona ukuhlukana phakathi kwesixuku ngenxa yakhe.
(UJohn 7: 43)

 

NGIYATHANDA lelo zwi elivela kuJesu: “Ngize ukuzothungela umhlaba ngomlilo futhi ngifisa sengathi ngabe usuvutha kakade! INkosi yethu ifuna Abantu abavutha umlilo ngothando. Abantu impilo yabo kanye nokuba khona kwabo kuthungela abanye ukuba baphenduke futhi bafune uMsindisi wabo, ngaleyo ndlela bandise uMzimba kaKristu oyimfihlakalo.

Nokho, uJesu ulandela leligama ngesexwayiso sokuthi ngempela loMlilo wobuNkulunkulu uzowenza hlukana. Akudingi isazi sezenkolo ukuqonda ukuthi kungani. UJesu wathi, “Ngiyiqiniso” futhi sibona nsuku zonke ukuthi iqiniso Lakhe lisihlukanisa kanjani. Ngisho namaKristu athanda iqiniso angakwenyanya lapho leyonkemba yeqiniso ihlaba siqu inhliziyo. Singaziqhenya, sizivikele, futhi sibe nezingxabano lapho sibhekene neqiniso le Ngokwethu. Futhi akulona yini iqiniso ukuthi namuhla sibona uMzimba kaKristu wephulwa futhi uhlukaniswa futhi ngendlela embi kakhulu njengoba umbhishobhi ephikisana nombhishobhi, ukhadinali umelana nokhadinali - njengoba nje iNkosazana Yethu yabikezela e-Akita?

 

Ukuhlanzwa Okukhulu

Ezinyangeni ezimbili ezedlule ngishayela ngibuye ngibuye izikhathi eziningi phakathi kwezifundazwe zaseCanada ngihambisa umndeni wami, ngibe namahora amaningi okuzindla ngenkonzo yami, okwenzeka emhlabeni, okwenzeka enhliziyweni yami. Kafushane, sidlula kokunye kokucwengwa okukhulu kwesintu kusukela kuZamcolo. Lokho kusho ukuthi nathi sikhona sihluziwe njengamabele - wonke umuntu, kusukela kwabampofu kuya kupapa. Qhubeka ukufunda

Kuyenzeka

 

FOR iminyaka, bengilokhu ngibhala ukuthi lapho sisondela kuSixwayiso, izenzakalo ezinkulu zizokwenzeka ngokushesha. Isizathu siwukuthi eminyakeni engaba ngu-17 edlule, ngesikhathi ngibuka isiphepho sinqamula amathafa, ngezwa leli “zwi manje”:

Kukhona iSiphepho Esikhulu esiza emhlabeni njengesiphepho.

Ezinsukwini ezimbalwa kamuva, ngakhangwa esahlukweni sesithupha sencwadi yeSambulo. Ngenkathi ngiqala ukufunda, ngiphinde ngezwa ngokungalindelekile enhliziyweni yami elinye igama:

Lesi ISiphepho Esikhulu. 

Qhubeka ukufunda

UFatima, kanye nokushushuluza okukhulu

 

OLUNYE esikhathini esedlule, ngenkathi ngicabanga ukuthi kungani ilanga lalibukeka lilingana nesibhakabhaka eFatima, ukuqonda kwafika kimi ukuthi kwakungewona umbono welanga elihambayo ngayinye se, kodwa umhlaba. Yilapho-ke lapho ngacabanga ngokuxhumana phakathi “kokuzamazama okukhulu” komhlaba okwabikezelwa ngabaprofethi abaningi abathembekile, kanye “nesimangaliso selanga.” Kodwa-ke, ngokukhishwa kwakamuva kwezimemo zika-Sr.Lucia, kwavela ukuqonda okusha ngemfihlo yesithathu kaFatima emibhalweni yakhe. Kuze kube manje, esikwaziyo ngokujeziswa komhlaba okuhlehlisiwe (okusinikeze lesi "sikhathi somusa") kuchazwe kuwebhusayithi yeVatican:Qhubeka ukufunda

Ukuvulwa Kwezimpawu

 

AS izenzakalo ezingavamile zenzeka embulungeni yonke, kuvamise “ukubheka emuva” esikubona ngokucacile. Kungenzeka kakhulu ukuthi “igama” elifakwe enhliziyweni yami eminyakeni eyedlule manje livela ngesikhathi sangempela… Qhubeka ukufunda

Isikhathi Somusa - Uphawu Lokuqala

 

KULOKHU kusakazwa okwesibili kwi-Timeline yezehlakalo ezenzeka emhlabeni, uMark Mallett noProf. Daniel O'Connor babhidliza “uphawu lokuqala” eNcwadini yeSambulo. Incazelo ephoqayo yokuthi kungani imemezela "isikhathi somusa" esiphila manje, nokuthi kungani singaphela maduze…Qhubeka ukufunda

Izimpawu Eziyisikhombisa Zenguquko


 

IN iqiniso, ngicabanga ukuthi iningi lethu likhathele kakhulu… sikhathele ukungaboni nje kuphela umoya wobudlova, ukungcola, nokwehlukana okusabalele umhlaba wonke, kodwa sikhathele ukuzwa ngakho — mhlawumbe kubantu abanjengami. Yebo, ngiyazi, ngenza abanye abantu bangakhululeki kakhulu, baze bathukuthele. Ngiyakuqinisekisa ukuthi bengikhona ukulingeka ukubalekela “empilweni ejwayelekile” kaningi… kodwa ngiyabona ukuthi esilingweni sokubalekela lo mbhalo ongaziwa uyimbewu yokuziqhenya, ukuzikhukhumeza okulimele okungafuni ukuba “yilowo mprofethi wenhlekelele nobumnyama.” Kepha ekupheleni kwezinsuku zonke, ngithi “Nkosi, sizakuya kubani na? Nguwe onamazwi okuphila okuphakade. Ngingasho kanjani ukuthi Cha kuwe ongazange uthi 'Cha' kimi esiphambanweni? ” Isilingo ukuthi ngimane ngivale amehlo ami, ngilale, bese ngenza sengathi izinto azikho njengoba zinjalo. Bese kuthi-ke, uJesu eze ngesinyembezi esweni Lakhe bese engiphuza ngobumnene, ethi:Qhubeka ukufunda

Ngemuva Kokukhanyisa

 

Konke ukukhanya ezulwini kuzocinywa, futhi kube khona ubumnyama obukhulu phezu komhlaba wonke. Lapho-ke isibonakaliso sesiphambano sizobonakala esibhakabhakeni, kuthi lapho kuvuleka khona izandla nezinyawo zoMsindisi kuphume izibani ezinkulu ezizokhanyisa umhlaba isikhathi esithile. Lokhu kuzokwenzeka ngaphambi nje kosuku lokugcina. -Isihe Saphezulu Emphefumulweni Wami, UJesu kuya eSt Faustina, n. 83

 

NGAPHAMBILI Uphawu lwesiThupha luphuliwe, umhlaba ubhekana “nokukhanyiselwa kukanembeza” —umzuzu wokubala Izimpawu Eziyisikhombisa Zenguquko). U-St. John wabe esebhala ukuthi uPhawu lwesiKhombisa luphuliwe futhi kunokuthula ezulwini “cishe isigamu sehora.” Kuyikhefu ngaphambi kwe- Iso Lesiphepho idlula, bese i- imimoya yokuhlanzwa aqale ukushaya futhi.

Thula phambi kweNkosi uJehova! Ngoba luseduze usuku lukaJEHOVA… (Zef 1: 7)

Kuyikhefu lomusa, le Isihe Saphezulu, ngaphambi kokufika koSuku Lwezobulungisa…

Qhubeka ukufunda

Iqhwa ECairo?


Iqhwa lokuqala eCairo, eGibhithe eminyakeni eyikhulu, Izithombe ze-AFP-Getty

 

 

iqhwa eCairo? Iqhwa Kwa-Israyeli? Sleet eSiriya?

Sekuyiminyaka eminingana manje, umhlaba ubheka njengoba imicimbi yomhlaba yemvelo icekela phansi izifunda ezahlukahlukene izindawo ngezindawo. Kepha ngabe kukhona ukuxhumana okukhona nasemphakathini ngobuningi: ukulinyazwa komthetho wemvelo nowokuziphatha?

Qhubeka ukufunda

Inhliziyo Yenguquko Entsha

 

 

IT kwabonakala njengefilosofi enobungozi—ubuqili. Ukuthi umhlaba ngempela wadalwa nguNkulunkulu… kodwa-ke washiyela umuntu ukuba azihlele yena futhi anqume ikusasa lakhe. Kwakungamanga amancane, azalwa ngekhulu le-16, okwaba yingxenye yengxenye yesikhathi “Sokukhanyiselwa”, esazala ukuthanda izinto ezibonakalayo zokungakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu, okwakuhlanganiswe Ubukhomanisi, olungiselele inhlabathi lapho sikhona namhlanje: embundwini we a Ukuvukelwa Komhlaba.

IGlobal Revolution eyenzeka namuhla ayifani nanoma yini eyake yabonwa phambilini. Impela inezici zezepolitiki nezomnotho njengezinguquko ezedlule. Eqinisweni, zona kanye izimo ezaholela kuVukelo lwaseFrance (nokushushisa kwalo iSonto ngobudlova) ziphakathi kwethu namuhla ezingxenyeni eziningana zomhlaba: ukusweleka kwemisebenzi okuphezulu, ukusweleka kokudla, nentukuthelo ebhebhezela igunya leSonto kanye noMbuso. Eqinisweni, izimo namuhla evuthiwe yesiphithiphithi (funda Izimpawu Eziyisikhombisa Zenguquko).

Qhubeka ukufunda

Njengoba Sisondela

 

 

LABO Eminyakeni eyisikhombisa edlule, ngizwe iNkosi iqhathanisa okukhona nokwehlela umhlaba ku isiphepho. Lapho umuntu esondela eduze kwesiphepho, imimoya iba namandla kakhulu. Ngokufanayo, lapho sisondela kufayela le- Iso Lesiphepho—Yikuphi okuyimfihlakalo nabangcwele abakubize ngokuthi “yisexwayiso” somhlaba jikelele noma “ukukhanyisa unembeza” (mhlawumbe “uphawu lwesithupha” lwesAmbulo) - izenzakalo zomhlaba ziba namandla kakhulu.

Saqala ukuzwa imimoya yokuqala yalesi Siphepho Esikhulu ngo-2008 lapho ukuwa komnotho emhlabeni kwaqala ukuvela [1]qhathanisa Unyaka Wokuvela, I-Landslide &, Umgunyathi Ozayo. Esizokubona ezinsukwini nasezinyangeni ezizayo kuzoba yimicimbi ezokwenzeka ngokushesha okukhulu, omunye komunye, okuzokhulisa umfutho walesi Siphepho Esikhulu. Yi- ukuhlangana kwesiphithiphithi. [2]cf. Ukuhlakanipha nokuhlangana kwesiphithiphithi Kakade, kunemicimbi ebalulekile eyenzeka emhlabeni wonke okuthi, ngaphandle kokuthi ubukele, njengoba le nkonzo injalo, iningi labo lizozibona.

 

Qhubeka ukufunda

Imibhalo yaphansi