Itshe Lokugaya

 

UJesu wathi kubafundi bakhe,
“Izinto ezibangela isono ziyokwenzeka nakanjani,
kodwa maye kulowo ezenzeka ngaye.
Kungaba ngcono kuye uma kugaywe itshe lokuchola entanyeni yakhe
waphonswa olwandle
kunokuba enze oyedwa walaba abancane one.
(IVangeli LangoMsombuluko(Funda uLuka 17:1-6.)

Babusisiwe abalambele, bomele ukulunga;
ngoba bazasutha.
(Math 5: 6)

 

NAMUHLA, egameni elithi "ukubekezelelana" kanye "nokubandakanya", ubugebengu obubi kakhulu - obungokwenyama, bokuziphatha kanye nokomoya - ngokumelene "nabancane", bayakhululwa futhi baze bagujwe. Angikwazi ukuthula. Angikhathali ukuthi “kubi” nokuthi “kufiphele” kanjani nanoma iyiphi enye ilebula abantu abafuna ukungibiza ngayo. Uma kuke kwaba khona isikhathi sokuthi amadoda alesi sizukulwane, aqale ngabefundisi bakithi, avikele “abazalwane abancane”, sekuyimanje. Kodwa ukuthula kungaphezu kwamandla, kujule futhi kusabalele kangangokuba kufinyelela emathunjini omkhathi lapho umuntu engase ezwe khona elinye itshe lokusila likhala libheke emhlabeni. Qhubeka ukufunda

Lungiselela uMoya oNgcwele

 

KANJANI UNkulunkulu uyasihlanza futhi usilungiselela ukuza koMoya oNgcwele, ozoba amandla ethu ngezinsizi zamanje nezizayo… Joyina uMark Mallett noProf. Daniel O'Connor ngomyalezo onamandla ngezingozi esibhekene nazo, nokuthi uNkulunkulu unjani Ukuvikela abantu baKhe phakathi kwabo.Qhubeka ukufunda

Ushushiso! … Kanye ne-Moral Tsunami

 

 

Njengoba abantu abaningi bevuka beya ekushushisweni kweSonto okwandayo, lokhu kubhala kukhuluma ngokuthi kungani, nokuthi kubhekephi. Ishicilelwe okokuqala ngoDisemba 12, 2005, ngivuselele isingeniso esingezansi…

 

Ngizothatha ukuma kwami ​​ngibuke, ngime embhoshongweni, ngibheke phambili ukuze ngibone ukuthi uzothini kimi, nokuthi ngizophendula ngithini mayelana nesikhalazo sami. UJehova wangiphendula, wathi: “Bhala umbono; yenze icace ezibhebheni, ukuze agijime lowo oyifundayo. ” (UHabakuki 2: 1-2)

 

THE emasontweni ambalwa edlule, bengilokhu ngizwa ngamandla amasha enhliziyweni yami ukuthi kukhona ukushushiswa okuzayo - “izwi” iNkosi ebonakala likudlulisela kumfundisi nami ngesikhathi sibuyele emuva ngo-2005. Ngesikhathi ngilungiselela ukubhala ngalokhu namhlanje, Ngithole i-imeyili elandelayo evela kumfundi:

Ngibe nephupho elixakile izolo ebusuku. Ngivuke namhlanje ekuseni ngamagama athi “Ushushiso luyeza. ” Uzibuza ukuthi ngabe nabanye bayakuthola lokhu…

Okungenani, lokho okushiwo uMbhishobhi Omkhulu uTimothy Dolan waseNew York ngesonto eledlule mayelana nokwamukelwa komthetho eNew York. Wabhala…

… Siyakhathazeka impela ngalokhu inkululeko yenkolo. Abahleli sebevele bafuna ukuthi kususwe iziqinisekiso zenkululeko yezenkolo, lapho abahlaseli bezenkolo befuna abantu bokholo baphoqwe ukwamukela le ncazelo. Uma okwenzeka kulawo mazwe ambalwa kanye namazwe lapho sekuvele kungumthetho khona kuyinkomba, amasonto, kanye namakholwa, maduzane bazohlukunyezwa, basatshiswe, futhi bahanjiswe enkantolo ngenxa yokukholelwa kwabo ukuthi umshado uphakathi kwendoda eyodwa, owesifazane oyedwa, kuze kube phakade , ukuletha izingane emhlabeni.—Kusuka kubhulogi ka-Archbishop Timothy Dolan, “Some After Afterts”, Julayi 7th, 2011; http://blog.archny.org/?p=1349

Usenanela noKhadinali Alfonso Lopez Trujillo, owayenguMongameli we Umkhandlu Wepontifical Womndeni, owathi eminyakeni emihlanu eyedlule:

"… Ukukhuluma ngokuvikela impilo namalungelo omndeni sekuyinto, kweminye imiphakathi, uhlobo lobugebengu obenziwa kuMbuso, uhlobo lokungalaleli uHulumeni…" —I-Vatican City, kaJune 28, 2006

Qhubeka ukufunda