UMphongolo nabangewona amaKhatholika

 

SO, kuthiwani ngabangewona amaKatolika? Uma ngabe Umkhumbi Omkhulu yiSonto LamaKatolika, kusho ukuthini lokhu kulabo abenqaba ubuKatolika, uma kungenjalo ubuKristu uqobo?

Ngaphambi kokuthi sibheke le mibuzo, kuyadingeka ukuthi kubhekwane nodaba oluphume phambili lwe- ukwethembeka eBandleni, namuhla, elisemathatheni…

 

ISIPHAMBANO SOKUNGAVUMELEKI

Ukusho ukuthi ukuba ngufakazi wamaKhatholika namuhla “kuyinselele” mhlawumbe akukwenzeki. Ukwethembeka kweSonto LamaKatolika ezingxenyeni eziningi zomhlaba namuhla kushubile noma ngabe kungenxa yezizathu ezizwakalayo noma zangempela. Izono zocansi ebupristini ziyi- ihlazo elimangazayo lokho kufake isifonyo igunya lokuziphatha labefundisi ezindaweni eziningi, futhi izimfihlo ezalandela zikwenze kwaba nzima ukwethenjwa ngisho nangamaKatolika athembekile. Ukwanda kwegagasi lokungakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu kanye nokuziphendulela ekuziphatheni kwenze iSonto labonakala hhayi njengelingabalulekile nje kuphela, kodwa njengesikhungo esikhohlakele kumele athuliswe ukuze “ubulungiswa” bube khona. Kukhona manje lokho umbhali uPeter Seewald, owaxoxisana noPapa Benedict encwadini yakamuva, akubiza ngokuthi 'isiko lokungabaza.'

Ezweni lobuKristu, ngaphandle kobuKhatholika, kunezinkinga eziningi futhi. Amahlazo angenhla ayisikhubekiso esibuhlungu ebunyeni bobuKristu. I-Liberalism nayo yenze umonakalo omkhulu eSontweni LaseNtshonalanga. ENyakatho Melika, Amanyuvesi amaKhatholika, izikole zokufundela ubufundisi, ngisho nezikole zangaphambi kwamabanga aphakeme imvamisa kuyisizinda semfundiso yokuhlubuka futhi, kuzo zonke izinhloso nezinhloso, kuvame ukuba njengobuqaba njengabalingani babo. Kepha mhlawumbe okuyihlazo kumaKristu evangeli ukungabi nentshiseko nokushumayela okugqugquzelwe eSontweni. Ezindaweni eziningi, umculo obuthakathaka, izimpendulo ezifana ne-zombie, nokuphola kwamaKhatholika ezihlalweni kuqhubekele imiphefumulo elambile emaqenjini obuKristu aphilayo. Ukuntuleka kokushumayela ngezinto ezibonakalayo, intshiseko, nokugcotshwa nakho kudumaza futhi kwadida ngokufanayo.

Lezi zonke yizimo umuntu angazibona ngokudabuka kuphela. Kuyadabukisa ukuthi kukhona ongakubiza ngamaKhatholika angongqondongqondo aziphilisa ngobuKhatholika bawo, kepha isiphethu sokholo sigobhoza kancanyana kuye, ngamaconsi ambalwa ahlakazekile. Kumele senze umzamo wokukuguqula lokhu. —I-POPE BENEDICT XVI, Ukukhanya Kwezwe, Ingxoxo noPeter Seewald

Bese kuthi, ngaphakathi kweSonto uqobo lwalo, umuntu angasho ukuthi an ukwahlukana okungabonakali ikhona lapho kukhona khona labo abemukela futhi bazame ukuphila ngokukholwa kwabo kobuKhatholika njengoba kunikezwe bona ngeNkambiso Engcwele — nalabo abathathe isinqumo sokuthi sidinga “ukuvuselela” Isonto. Ukuhlolwa kwe-Liturgical, imfundiso yenkolo evulekile, ubuKatolika obunamanzi nokuhlubuka okuqhubekayo kuyaqhubeka ezindaweni eziningi. Namuhla, kwenzeka ukuthi imicimbi eminingi "exhaswe yidayosisi" empeleni ingamanga ngenkathi ukunyakaza okuhlangene nokuhlangana kukaBaba Ongcwele kunzima ukuthola ukwesekwa kwabefundisi. Izinhlelo zeCatechetical, izikhungo zokubuyela emuva, kanye nemiyalo yezenkolo zivame ukugcwala abaphikisi abaqhubeka nokukhuthaza i-ajenda yenkululeko enganaki imfundiso yeSonto yokuziphatha futhi egcizelela imvelo, "inkathi entsha", nezinhlelo zobulungiswa bezenhlalo. Umpristi futhi owayengumphathi wezobizo muva nje ungikhalele ngokuthi amaKhatholika “agcina imikhuba” enza iphutha elincane ngisho nakwezinye izifundabhishobhi zawo avalwa umlomo ngokushesha nangokungenasihawu kuyilapho izihlubuki ziqhubeka nokushumayela zinganqandeki ngoba sidinga “ukubekezelela” imibono yabanye.

… Ukuhlaselwa kukaPapa noma iSonto akuveli kuphela ngaphandle; kunalokho izinhlupheko zeBandla zivela ngaphakathi, ezonweni ezikhona eSontweni. Nalokhu bekuhlale kwaziwa, kepha namuhla sikubona ngendlela esabisa kakhulu: ukuhlukunyezwa okukhulu kweBandla akuveli ezitheni zangaphandle, kodwa kuzalwa yisono esisebandleni…. —UPOPE BENEDICT XVI, exoxa ngendiza nezintatheli ezisendizeni eya eFatima, ePortugal; Irejista kaZwelonke yeCathlolic, Kwangathi 11, 2010

Kodwa-ke, siyazi ukuthi abashushisi bethu, ekugcineni, ngeke banqobe. Ngoba uJesu wathi:

Ngizokwakha ibandla lami, futhi amasango esihogo ngeke alinqobe. (Math 16:18)

Kumele sethembeke ngobunzima obuseBandleni namuhla futhi sazi izinselelo esibhekana nazo. Kumele sithobeke ezingxoxweni zethu nabangewona amaKhatholika, siqaphele amaphutha ethu omuntu siqu nawezinkampani, kodwa singakuphiki okuhle, njengenani elikhulu labefundisi abathembekile emhlabeni wonke kanye nefa elikhulu lobuKristu elakhe impucuko yaseNtshonalanga.

Ohambweni lwakhe lwezenkolo, iSonto libuye labona “umehluko phakathi komyalezo awumemezelayo nobuthakathaka bobuntu balabo iVangeli elinikezwe bona.” Kungokuthatha kuphela “indlela yokuphenduka nokuvuselelwa,” “indlela emincane yesiphambano,” lapho abantu bakaNkulunkulu benganweba ukubusa kukaKristu. -Catechism weSonto LamaKatolika,n. 853

Ezwini elilodwa kufanele sifunde kabusha lezi zinto ezibalulekile: ukuguquka, umkhuleko, ukuzisola, kanye nobuhle bezenkolo. —UPOPE BENEDICT XVI, exoxa ngendiza nezintatheli ezisendizeni eya eFatima, ePortugal; Irejista kaZwelonke yeCathlolic, Kwangathi 11, 2010

Njengoba kunikezwe konke lokhu kunamaphutha nezinselelo ezinkulu, iSonto lingaba kanjani “uMphongolo” kulesi siphepho esikhona manje? Impendulo ithi iqiniso Kuyohlala kunqoba: “amasango esihogo ngeke awunqobe, ”Noma ngabe ihlala ngensali. Futhi yonke imiphefumulo ikhona edonselekayo maqondana neQiniso, ngokuba uNkulunkulu uyiqiniso uqobo.

UJesu wathi kuye: Mina ngiyindlela, neqiniso, nokuphila; Akekho oza kuBaba ngaphandle kokuba eze ngami. ” (Johane 14: 6)

Neyakhe umzimba yiSonto esiza ngalo kuBaba.

 

AKUKHO INSINDISO NGAPHANDLE KWESONTO

KwakunguSt. Cyprian owaqamba lesi sisho: i-ecclesiam nulla salus eyengeziwe, “Ngaphandle kweSonto ayikho insindiso.”

Kufanele sisiqonde kanjani lesi siqiniseko, esivame ukuphindwa ngoFata beSonto? Ukwakhiwa kabusha okuhle, kusho ukuthi yonke insindiso ivela kuKristu iNhloko ngeBandla eliMzimba wakhe: Ixhomeke emiBhalweni naseSikweni, uMkhandlu ufundisa ukuthi iSonto, isihambi manje emhlabeni, liyadingeka ukuze lisindiswe: uKrestu oyedwa ungumlamuleli nendlela yensindiso; ukhona kithina emzimbeni wakhe okuyiBandla. Naye uqobo wagomela ngokusobala isidingo sokholo nobhabhadiso, ngalokho waqinisekisa ngasikhathi sinye isidingo seBandla elingena ngamadoda ngokubhabhadiswa njengasemnyango. Ngakho-ke babengeke basindiswe, ngokwazi ukuthi iSonto LamaKatolika lasungulwa njengoba lidingeka nguNkulunkulu ngoKristu, ababenqaba ukungena kulo noma ukuhlala kulo.  -Catechism weSonto LamaKatolika (CCC), n. 846

Kusho ukuthini-ke lokhu kulabo abathi bakholwa kuJesu Kristu, kepha babe behlala emiphakathini yamaKrestu ehlukaniswe neSonto LamaKhatholika?

… Umuntu akanakukhokhisa ngesono sokwehlukanisa labo okwamanje abazalelwa kule miphakathi [okuholele ekuhlukaneni okunjalo] futhi abakhulele okholweni lukaKristu, futhi iSonto LamaKatolika libamukela ngenhlonipho nangothando njengabafowabo … Bonke abalungisisiwe ngokukholwa kuBhaphathizo bafakwa kuKristu; ngakho-ke banelungelo lokubizwa ngamaKrestu, futhi ngesizathu esihle bamukelwa njengabafowabo eNkosini ngabantwana beSonto LamaKhatholika. -CCC, hhayi. 818

Ngaphezu kwalokho…

...izici eziningi zokungcweliswa nezeqiniso ”zitholakala ngaphandle kwemingcele ebonakalayo yeSonto LamaKatolika:“ iZwi likaNkulunkulu elilotshiwe; impilo yomusa; ukholo, ithemba, nesisa senhliziyo, nezinye izipho zangaphakathi zoMoya oNgcwele, kanye nezinto ezibonakalayo. ” UMoya kaKristu usebenzisa la maBandla kanye nemiphakathi yamabandla njengendlela yokusindiswa, amandla awo atholakala ekugcwaleni komusa neqiniso uKristu aliphathise iSonto LamaKhatholika. Zonke lezi zibusiso zivela kuKristu futhi ziholele kuye, futhi ngokwazo zingamabizo “obunye bamaKhatholika." -CCC, hhayi. 819

Ngakho-ke, ngenjabulo singabona abafowethu nodadewethu abathi uJesu uyiNkosi. Kepha-ke, ngokudabukisayo ukuthi siyabona ukuthi ukwahlukana phakathi kwethu kuhlala kuyinhlekisa kwabangakholwayo. Ngoba uJesu wathandaza:

… Ukuze bonke babe munye, njengalokhu wena, Baba, ukimi, nami ngikuwe, ukuze nabo babe kithina, ukuze umhlaba ukholwe ukuthi ungithumile. (UJohn 17: 21)

Lokho wukuthi, inkolelo yomhlaba ebuKristwini incike ezingeni elithile kithi ubunye.

Ngalokho bonke bayokwazi ukuthi ningabafundi bami, uma nithandana. (Johane 13:35)

Ukwethembeka-ke kuyinkinga ye- konke Isonto lobuKristu. Lapho bebhekene noqhekeko olubi ngezinye izikhathi, abanye bavele bayilahle ngokuphelele “inkolo” noma bamane bakhuliswe ngaphandle kwayo.

Labo okuthi, ngaphandle kwephutha labo, abalazi iVangeli likaKristu noma iBandla lakhe, kepha abafuna uNkulunkulu ngenhliziyo eqotho, futhi, beshukunyiswa umusa, bazame ngezenzo zabo ukwenza intando yakhe njengoba bekwazi imiyalo kanembeza wabo - nabo bangafeza insindiso yaphakade. -CCC, hhayi. 874

Kungani? Ngoba bafuna iQiniso yize bengakamazi ngegama. Lokhu kudlulela nakwezinye izinkolo.

ISonto LamaKatolika liyabona kwezinye izinkolo ukuthi, phakathi kwezithunzi nezithombe, ziyamfuna uNkulunkulu ongaziwa osesondele ngoba unika impilo nokuphefumula nazo zonke izinto futhi ufuna bonke abantu basindiswe. Ngakho-ke, iSonto libheka konke ukulunga neqiniso okutholakala kulezi zinkolo “njengokulungiselela iVangeli nokunikezwa nguyena okhanyisela bonke abantu ukuze ekugcineni babe nokuphila. " -CCC. hhayi. 843

 

UKUVANGELWA?

Umuntu angahle alingeke ukuthi abuze-ke ukuthi kungani ukushunyayelwa kwevangeli kubalulekile ngisho noma insindiso ingafinyelelwa ngaphandle kokusebenza iqhaza eSontweni LamaKatolika?

Okokuqala, uJesu uyi kuphela indlela eya kuBaba. Futhi “indlela” uJesu asikhombise ngayo kwakuwukulalela imiyalo kaBaba ngomoya we uthando oluchazwe ku i-kenosis-Ukuzidela kokunye. Ngakho-ke impela, umuntu wasehlathini, olandela umthetho wemvelo obhalwe enhliziyweni yakhe [1]"Umthetho wemvelo, okhona enhliziyweni yomuntu ngamunye futhi osungulwe ngesizathu, ungaphansi kwemithetho yawo futhi igunya lawo lidlulela kubo bonke abantu. Iveza isithunzi somuntu futhi inquma isisekelo samalungelo nemisebenzi yakhe eyisisekelo. -CCC 1956 nezwi likanembeza wakhe, empeleni angahamba "ngendlela" eya kuBaba ngaphandle kokuqaphela ukuthi ulandela ezinyathelweni "zikaLizwi owenziwe inyama." Ngakolunye uhlangothi, umKhatholika obhapathiziwe ohambela iMisa njalo ngeSonto, kodwa ophila impilo ephikisana neVangeli kusukela ngoMsombuluko kuya kuMgqibelo, anga ulahlekelwe insindiso yakhe yaphakade.

Noma kufakwe eSontweni, umuntu ongaqinisi nokho esweleni akasindisiwe. Uhlala impela esifubeni seBandla, kodwa 'emzimbeni' hhayi 'enhliziyweni.' -CCC. hhayi. 837

Kusihlwa kwempilo, sizokwahlulelwa othandweni kuphela. —USt. UJohn weSiphambano

Ngakho-ke, sibona inhliziyo yokushunyayelwa kwembulwe kithi: kungukukhombisa abanye indlela yothando. Kepha singakhuluma kanjani ngothando ngaphandle kokukhuluma ngasikhathi sinye ngalezo zinhloso, izindlela, nezenzo ezihambisana nesithunzi somuntu nokwambulwa kukaJesu Kristu, ngakho-ke, impendulo yethu edingekayo kuYe? Ngezwi elilodwa, uthando alunakuqondwa ngaphandle kwaleyo iqiniso. Kungenxa yalokhu ukuthi uJesu weza: ukwembula "iqiniso elisikhululayo," [2]isib. Johane 8:32 ngaleyo ndlela sinikeze “indlela” eholela “ekuphileni” kwaphakade. Le Ndlela iphathisiwe ekugcwaleni kwayo eSontweni LamaKatolika: labo baPhostoli nabalandeli babo abathunywe ukwenza “abafundi bazo zonke izizwe.” [3]isib. Mat 28:19 Ngaphezu kwalokho, uJesu waphefumulela uMoya wakhe oNgcwele phezu kwabo [4]isib. Johane 20:22 ukuze ngamaSakramente nangobupristi obungcwele, isintu singanikezwa isipho samahhala “somusa” sokuba ngamadodana namadodakazi oPhezukonke, futhi sinikezwe amandla okulandela le Ndlela, sinqoba isono ezimpilweni zaso.

Leyo miphefumulo ingaba Uthando uqobo.

Ukuqondwa ngale ndlela, iSonto kufanele libonwe ngokukhanya kwalo, hhayi njengomgcini obandayo wezimfundiso nemithetho, kepha njengendlela yokuhlangabezana nomusa osindisa impilo nomyalezo kaJesu Kristu. Ngempela, i- ngokugcwele kusho. Kunomehluko omkhulu phakathi kokugibela ngaphakathi koMphongolo — ngaphakathi “kwebhariki likaPetru” - nokuhamba ngesikebhe ngemuva kwesihlenga, noma ukuzama ukubhukuda eceleni kwaso kumagagasi avuzayo kanye namanzi agcwele oshaka (isib. Abaprofethi bamanga). Kungaba yisono kumaKhatholika okuthi, ngokwazi isipho nesibopho asinikeze sona uKrestu ukuthi afinyelele kweminye imiphefumulo ukuze ibadonsele ekupheleleni komusa, abashiye enkambweni yabo ngenxa yomqondo ongamanga wokuthi "ukubekezelelana" Ukubekezelelana nenhlonipho akufanele neze kusivimbe ekumemezeleni kwabanye izindaba ezimnandi ezisindisayo kanye nomusa omkhulu esiwunikwe eBandleni likaKristu.

Yize ngezindlela ezaziwa nguye uNkulunkulu angaholela labo okuthi, ngaphandle kwephutha labo, bangalazi iVangeli, kulelo kholo okungenakwenzeka ukumthokozisa ngalo, iSonto lisenesibopho futhi linelungelo elingcwele lokushumayela ivangeli. wonke amadoda. -CCC. hhayi. 845

Hlala ukulungele ukunikeza incazelo kunoma ngubani okucela isizathu sethemba lakho, kodwa ukwenze ngobumnene nangenhlonipho. (1 Pet. 3:15)

Futhi akufanele sivumele ukwethembeka okulimele kweSonto kusenze sihlehlele emuva. Trust ngamandla kaMoya oNgcwele. Trust ngamandla eqiniso. Trust kuJesu owathi uzohlala nathi njalo kuze kube sekupheleni kwesikhathi. Siyabona nxazonke zethu namuhla ukuthi konke leyo yakhelwe esihlabathini is eqala ukudilika. Izinkolo zasendulo zigxila ngaphansi kokubumbana komhlaba kanye ne-techno-utopianism. Izinkolo zobuKrestu ziyawa ngaphansi kokuziphatha okulungile. Futhi lezo zinto eSontweni LamaKatolika ezifakwe ubuthi ngenkululeko nangokuhlubuka ziyafa futhi ziyathenwa. Ekugcineni, ngaphambi kokufika kokugcina kukaKristu, kuzoba noMalusi munye, iSonto elilodwa, umhlambi munye ngesikhathi sobulungiswa nokuthula. [5]qhathanisa Oopapa, kanye ne-Dawning Era Umhlaba wonke uzoba yiKhatholika ngoba ngoba uKristu akashongo ukuthi uzokwakha amasonto amaningi, kodwa "ibandla lami." Kepha ngaphambi kwalokho, umhlaba uzohlanzwa, kuqala ngeSonto, ngakho-ke, kuyisibopho sethu ukuletha imiphefumulo eminingi ngangokunokwenzeka emkhunjini ngaphambi kuka Isivunguvungu Esikhulu wezikhathi zethu ukhipha uzamcolo wazo wokugcina. Empeleni, ngikholelwa ngaphambi kwalokho ukuthi uJesu uzokwenza kucace emhlabeni wonke ukuthi iSonto Lakhe "liyindlela" eya kuYise kanye "nesakramente lensindiso lendawo yonke." [6]CCC, 849

Ekugcineni kungenzeka ukuthi amanxeba ethu amaningi aphulukiswe futhi bonke ubulungiswa buphume futhi ngethemba lokubuyiselwa kwegunya; ukuthi ubukhazikhazi bokuthula buvuselelwe, bese kwehla izinkemba nezingalo lapho bonke abantu bevuma umbuso kaKristu futhi belalela izwi Lakhe ngokuzithandela, futhi zonke izilimi zizovuma ukuthi iNkosi uJesu isenkazimulweni kaBaba. —UPOPE LEO XIII, Ukungcweliselwa i-Sacred Heart, ngoMeyi 1899

"Bazolizwa izwi lami, kube-yisibaya esisodwa nomalusi munye." Kwangathi uNkulunkulu… maduze angagcwalisa isiprofetho sakhe sokuguqula lo mbono oduduzayo wekusasa ube yinto yamanje… Kungumsebenzi kaNkulunkulu ukuletha lelihora elijabulisayo futhi ulazise kubo bonke… Uma lifika, lizofezeka yiba yihora eliqinile, elikhulu ngemiphumela hhayi kuphela ekubuyiselweni koMbuso kaKristu, kepha ukugcotshwa… kwezwe. Sithandaza kakhulu, futhi sicela abanye ngokufanayo ukuba bathandazele lokhu kuphakanyiswa komphakathi okufiswa kakhulu. —UPOPE PIUS XI, Ubi Arcani dei Consilioi “On the Peace of Christ in his Kingdom”, ngoDisemba 23, 1922

Futhi kuyokwenzeka kalula ukuthi lapho inhlonipho yomuntu ikhishelwe ngaphandle, futhi ubandlululo nokungabaza sekubekiwe eceleni, amanani amakhulu ayonqotshwa kuKristu, babe yithuba labo abagqugquzeli bolwazi Lwakhe nothando Lwakhe oluyindlela eya enjabulweni yeqiniso neqinile. Hawu! lapho kuwo wonke amadolobhana nemizana umthetho weNkosi ugcinwa ngokwethembeka, lapho kuhlonishwa izinto ezingcwele, lapho amaSakramente ehanjelwa kaningi, futhi kugcwaliswa izimiso zempilo yobuKrestu, ngokuqinisekile ngeke sisaba khona isidingo sokuthi sisebenze kakhulu bheka zonke izinto zibuyiselwe kuKristu… Bese kuthi-ke? Ekugcineni, kuzocaca kubo bonke ukuthi iSonto, njengalokhu lasungulwa nguKristu, kumele lijabulele inkululeko ephelele kanye nokuzimela ngaphandle kwawo wonke amandla aphesheya. —POPE PIUS X, E Supremi, Encyclical “Ekubuyisweni Kwezinto Zonke”, n. 14

Ukuhlanganisa zonke izingane zakhe, zihlakazekile futhi zidukiswe yisono, uBaba wayefuna ukubizela sonke isintu ndawonye eSontweni leNdodana yakhe. ISonto yindawo lapho isintu kumele siphinde sithole ubunye nokusindiswa kwaso. ISonto "izwe libuyisene." Uyilelo gxolo okuthi “kuseyili egcwele yesiphambano seNkosi, ngokuphefumula koMoya oNgcwele, uzulazule ngokuphepha kulo mhlaba.” Ngokwesinye isithombe esithandekayo kuBaba BeSonto, ufanekiselwa umkhumbi kaNowa, okusindiswa wona wodwa kukazamcolo. -CCC. hhayi. 845

 

UKUFUNDA OKUFANELEKILE:

 

Khumbula lobu buphostoli emithandazweni yakho nasemthandazweni wakhot. Ngiyabonga!

 

Phrinta Friendly, PDF & Imeyili

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 "Umthetho wemvelo, okhona enhliziyweni yomuntu ngamunye futhi osungulwe ngesizathu, ungaphansi kwemithetho yawo futhi igunya lawo lidlulela kubo bonke abantu. Iveza isithunzi somuntu futhi inquma isisekelo samalungelo nemisebenzi yakhe eyisisekelo. -CCC 1956
2 isib. Johane 8:32
3 isib. Mat 28:19
4 isib. Johane 20:22
5 qhathanisa Oopapa, kanye ne-Dawning Era
6 CCC, 849
Posted in IKHAYA, UKHOLO NOKUZIPHATHA futhi umake , , , , , .

Amazwana zivaliwe.