Umphongolo Wezizwe Zonke

 

 

THE Umphongolo uNkulunkulu awunikile ukuba uphume kuphela ezivunguvungwini zamakhulu eminyaka adlule, kodwa ikakhulukazi iSiphepho ekupheleni kwalesi sikhathi, awulona ithala lokuzivikela, kodwa umkhumbi wensindiso ohloselwe umhlaba. Okusho ukuthi, isimo sethu sengqondo akufanele “sisindise okwethu okusemva” kuyilapho wonke umhlaba ukhukhuleka olwandle lwembubhiso.

Asikwazi ukwamukela ngomoya ophansi sonke isintu esibuyele emuva ebuhedeni. -Cardinal Ratzinger (IPOPE BENEDICT XVI), Ukushunyayelwa Okusha, Kwakha Impucuko Yothando; Ikheli elibhekiswe kubafundisi beKhathekisthi neNkolo, ngoDisemba 12, 2000

Akuphathelene “nami noJesu,” kodwa uJesu, mina, futhi umakhelwane wami.

Bekungenzeka kanjani ukuthi umqondo wokuthi umyalezo kaJesu wawunabantu abancane futhi ubhekiswe kumuntu ngamunye kuphela? Sifike kanjani kulokhu kuchazwa "kokusindiswa komphefumulo" njengokweqa umthwalo wemfanelo kukho konke, futhi kwenzeka kanjani ukuthi sithathe iphrojekthi yobuKristu njengokusesha okunobugovu kwensindiso okwenqaba umqondo wokusebenzela abanye? —I-POPE BENEDICT XVI, I-Spe Salvi (Saved In Hope),n. 16

Kanjalo nathi kumele sigweme isilingo sokubaleka siyocasha ndawana thize ehlane kuze kudlule iNkanyamba (ngaphandle uma iNkosi ithi umuntu akenze njalo). Lokhu "isikhathi somusa,” futhi kunanini ngaphambili, imiphefumulo iyakudinga “nambitha futhi ubone” kithi impilo nokuba khona kukaJesu. Sidinga ukuba yizimpawu ze- ngethemba kwabanye. Ngamafuphi, inhliziyo ngayinye kufanele ibe “umkhumbi” womakhelwane bethu.

 

AKUYONA “THINA” KANYE “NABO”

Kungakhathaliseki ukuthi kungenxa yokwesaba noma ukungavikeleki kwethu, sivame ukunamathela kwabanye abacabanga ngendlela efanayo futhi sifulathele abanye abahlukene. Kodwa uthando aluboni. Ayinaki amaphutha nokuhlukana futhi ibona enye indlela uNkulunkulu awadala ngayo: “ngomfanekiso kaNkulunkulu…” [1]IGen 1: 127 Lokho akusho ukuthi uthando aluzibi isono. Uma simthanda ngempela umakhelwane wethu, besingeke sifulathele uma esezowela emgodini, noma singamnaki lapho esevele ephansi, ohlotsheni “lokubekezela” lokuzenzisa umhlaba lapho izulu nesihogo lingekho khona. Kodwa njengoba uSt. Paul esho, uthando...

… Lubekezelela zonke izinto, lukholwa yizinto zonke, luthemba zonke izinto, lukhuthazelela zonke izinto. (1 Kor 13: 7)

Lona ngumyalezo omangalisayo osenhliziyweni yomlando wensindiso: ukuthi uNkulunkulu uthwala izono zethu; Uyakholelwa kithi nokubaluleka kwethu; Usinikeze ithemba elisha, futhi uzimisele ukubekezelela zonke izinto — okuwukuthi, wonke amaphutha kanye nokungapheleli kwethu ukuze sizuze umgomo wethemba lethu, okuwukuhlangana Naye. Leli akulona iphupho eliphakeme noma inganekwane. UJesu walubonisa lolu thando kwaze kwaba sekugcineni, wanikela ngobuyena bakhe, wonke amaconsi egazi, bese kuba okunye. Usithumele uMoya wakhe; Wasinika uMphongolo; futhi uhlala eseduze nathi njengomoya wethu. Kepha uma sicabanga ukuthi lolu thando luhloselwe abambalwa abakhethekile, “kwensali,” lapho-ke siyinciphisile inhliziyo kaNkulunkulu ukuze ilingane nombono omncane womhlaba. Empeleni, Yena…

… Uthanda ukuba wonke umuntu asindiswe futhi afinyelele olwazini lweqiniso. (1 Thim 2: 4)

Kepha uma ukucabanga kwethu kungokwamaKrestu kuqhathaniswa namaqaba, amaMelika kuqhathaniswa namaSulumane, I-European vs. Jewish, black vs. white… ngakho-ke asikakufundisi ukuthanda ngothando lukaNkulunkulu. Futhi kufanele! Okuthiwa Ukukhanyiselwa Konembeza kuzonciphisa izinhliziyo phambili, noma kuvuleke iminyango yabo. Ngoba lapho ifika, izobe iphakathi isiphithiphithi nezinxushunxushu, indlala nobhadane, impi nenhlekelele. Ngabe uzofinyelela kuphela imiphefumulo lokho isikhalazo kuwe, noma yonke imiphefumulo uNkulunkulu uletha kuwe, noma ngabe aphelele noma aphukile, anokuthula noma aphazamisekile, amaHindu, amaSulumane, noma awekholelwa kuNkulunkulu?

Ngobunye ubusuku lapho ngangikhuluma eCalifornia ngenyanga edlule, ngangihola abantu ngesikhathi sokuthandaza nokuzinikela kuJesu eSigrameni Esibusisiwe. Ngokushesha, iNkosi yangimisa. Ngamzwa ethi,

Ngaphambi kokuthi uthole izibusiso Zami nolwandle lomusa okufanele ngikunike lona, ​​kufanele uthethelele umakhelwane wakho. Ngoba uma ungathetheleli, noBaba wakho waseZulwini ngeke akuthethelele.

 

UKUTHANDA NAKHO UKUTHETHELELA

Njengoba ngangihola abantu ukuba bathethelele izitha zabo, ngabaxoxela ngendaba yowesifazane engangithandaza naye emishini eBritish Columbia, eCanada. Wayekhala elandisa indlela uyise ayemhlukumeza ngayo esemncane nokuthi wayengakwazi ukumxolela. Khona manjalo, kwafika isithombe engabelana naye ngaso:

Cabanga nje uyihlo njengoba ayenjalo lapho esewusana. Mbone ngeso lengqondo elele lapho embhedeni wakhe elele, izandla zakhe ezincane zigobekile ngezibhakela eziqinile, izinwele zakhe ezithambile nezithobekile zinqamula ekhanda lakhe elincanyana. Bona leyo ngane encane ilele ngokuthula, iphefumula buthule, ayinacala futhi imsulwa. Manje, ngesikhathi esithile, othile walimaza leyo ngane. Omunye udale ubuhlungu kuleyo ngane ekuzwise ubuhlungu. Ungayixolela leyo ngane encane?

Ngaleso sikhathi, lo wesifazane waqala ukukhala ngokungalawuleki, futhi sama lapho isikhashana sakhala sobabili.

Lapho ngiqeda ukuxoxa le ndaba, ngezwa abanye ebandleni beqala ukukhala njengoba babeqonda isidingo sokuthanda nokuthethelela ngendlela uKristu aye wabathanda futhi wabathethelela ngayo. Ngokuba uJesu wathi esiphambanweni:

Baba, bathethelele, abazi ukuthi benzani. (Luka 23:34)

Lokho kusho ukuthi, Baba, uma ngempela bangazi futhi bangamukela, ukube babazi futhi besibona isimo sangempela semiphefumulo yabo, babengeke bakwenze abakwenzayo. Ingabe lokhu akulona iqiniso nganoma yimuphi kithi kanye nanoma yiziphi izono zethu? Uma sibabona ngokweqiniso ekukhanyeni komusa, singamangala futhi siphenduke ngokushesha. Isizathu esivame ukungakwenzi ukuthi sihlala sivala izinhliziyo zethu ekukhanyeni Kwakhe...

 

UKUKHANYA KAKRISTU

An ukukhanya kanembeza kungenzeka isikhathi ngasinye. Lapho sithanda uNkulunkulu ngenhliziyo yethu yonke, nangomphefumulo wethu, nangamandla ethu, simfuna ngomkhuleko, silalela intando yaKhe, futhi senqaba ukuyekethisa esonweni, ukukhanya kukaNkulunkulu kugcwala kakhulu kubantu bethu. Bese kuthi lezo zinto ebesizenza ngaphambili, sazibuka, sazisho noma sacabanga ukuthi ziyisono, ziqala ukucasula futhi zenyanye. Lokhu kungukusebenza komusa, koMoya oNgcwele, kuze kube sezingeni esisebenzisana ngalo nemicabango yaphezulu:

Ngoba uma uphila ngokwenyama, uzokufa, kepha uma ubulala ngokomoya izenzo zomzimba, uzakuphila. (Rom 8:13)

Umphefumulo onjalo ugcwala ukukhanya bese ukwazi ukudonsela abanye enkululekweni efanayo. Futhi le nkululeko igeleza iphinde iphume Umkhumbi Omkhulu, uMphongolo ka ukuthanda futhi iqiniso kusuka lapho kufanele sifinyelele kwabanye.

Kusothandweni lukaNkulunkulu ngabantu bonke ukuthi iBandla kuyo yonke inkathi lithola kokubili isibopho namandla okusebenza kwalo kobufundisi, “ngokuba uthando lukaKristu luyasiqhubezela.” Ngempela, uNkulunkulu “ufisa ukuba bonke abantu basindiswe futhi bafinyelele olwazini lweqiniso”; okungukuthi, uNkulunkulu uthanda ukusindiswa kwawo wonke umuntu ngolwazi lweqiniso. Insindiso itholakala eqinisweni. Labo abalalela ukugqugquzelwa nguMoya weqiniso sebesendleleni yensindiso. Kodwa iBandla, eliphathiswe leli qiniso, kufanele liphume lihlangabezane nesifiso sabo, ukuze libalethele iqiniso. —Ikhathekizimu yeSonto LamaKatolika, 851

Kepha singakwenza lokho kuphela uma sibona komunye ifa esabelana ngalo, futhi ngaleyo ndlela, ikusasa elifanayo:

Zonke izizwe zakha umphakathi owodwa. Lokhu kunjalo ngoba konke kuvela esitokisini esisodwa uNkulunkulu asidalela abantu umhlaba wonke, futhi nangenxa yokuthi bonke babelana ngesiphetho esifanayo, esinguNkulunkulu. Ukubonelela kwakhe, ubuhle obusobala, nemiklamo yokulondoloza inabela bonke usuku lapho usuku lwabakhethiweyo lubuthene ndawonye emzini ongcwele… —Ikhathekizimu yeSonto LamaKatolika, 842

 

UKUTHUTHUKISWA KWEQINISO NGEQINISO

Ubunye beqiniso, buyiqiniso ubumbano, kuqala ngothando kepha kufanele kugcine ngeqiniso. Isinyathelo esiqhubekayo namhlanje sokuhlanganisa zonke izinkolo ndawonye enkolweni ehambisana nenye engenayo imfundiso noma into ethile akuveli kuNkulunkulu. Kepha ubunye bokugcina bazo zonke izizwe ngaphansi kwesibhengezo sikaKristu, kunjalo.

… [UBaba] usazisile imfihlakalo yentando yakhe ngokuvumelana nomusa wakhe awubeka kuye njengohlelo lokugcwaliseka kwezikhathi, ukufingqa zonke izinto kuKristu, ezulwini nasemhlabeni. (Efe 1: 9-10)

Ngakho icebo likaSathane liwukulingisa lokhu “kuhlanganisa zonke izinto,” hhayi kuKristu, kodwa ngomfanekiso kadrako uqobo: ibandla lamanga.

Ngabona amaProthestani akhanyisiwe, kwakhiwa amacebo okuxuba izivumo zokholo, ukucindezelwa kwegunya likapapa… angibonanga uPapa, kodwa umbhishobhi uguqe phambi kwe-altare eliphakeme. Kulo mbono ngabona ibandla lihlaselwa ngamabhomu ngezinye izitsha… Lalisongelwa nxazonke… Bakha isonto elikhulu, eliwubukhazikhazi elalizokwamukela zonke izivumo zokholo ngamalungelo alinganayo… Lalinjalo-ke ibandla elisha… —Ubusisiwe u-Anne Catherine Emmerich (1774-1824 AD), Impilo Nezambulo zika-Anne Catherine Emmerich, Ngo-Ephreli 12, 1820

Ngakho-ke, ekwehliseleni umhume woMphongolo kuzo zonke izizwe, lapha asikhulumi ngokuyekethisa okholweni esilunikezwe thina, kodwa silwelula ngokuqhubekayo, uma kudingekile, ngokubeka ukuphila kwethu ngenxa yabanye.

 

UMARIYA, ISIBONELO NO-ARK

Umama wethu obusisiwe oyingxenye yalokhu Umkhumbi Omkhulu is a ukubekwa phambili, uphawu futhi imodeli wecebo likaNkulunkulu loku “ukuhlanganisa zonke izinto kuye, izinto ezisezulwini nezinto ezisemhlabeni.” Lobu bunye obufunwayo babo bonke abantu bugcizelelwe ezibukweni zakhe ngokuthi uvele emhlabeni wonke, kusuka eMelika kuya eGibhithe kuya eFrance kuya e-Ukraine, njalonjalo. Uvele phakathi kwabantu abangamaqaba, amaSulumane, namaProthestani. UMary uyisibuko seSonto eselulela izingalo zakhe kuyo yonke imiphakathi ezizweni zonke. Uyisibonakaliso nesibonelo salokho iSonto eliyikho nalokho elizoba yikho, nokuthi ungafika kanjani lapho: ngothando olungazi mingcele noma imingcele kodwa olungalokothi lwehlise iqiniso.

NgoMeyi 31, 2002, ukuqashelwa okusemthethweni kwanikezwa ngabantu abavamile bendawo ekubonakaleni kukaMama Obusisiwe e-Amsterdam, e-Holland ngaphansi kwesihloko esithi “Our Lady of All Nations.” [2]qhathanisa www.ewtn.com Kusukela kumilayezo yakhe ayinikeza ngo-1951, uthi:

Zonke izizwe kufanele zihloniphe uJehova...bonke abantu kufanele bathandazele uMoya weQiniso noNgcwele… Izwe alisindiswanga ngamandla, umhlaba uzosindiswa ngoMoya oNgcwele… Manje uBaba neNdodana bafuna ukucelwa ukuba bathumele uMoya … uMoya weQiniso, okunguye yedwa ongaletha ukuthula!…Zonke izizwe ziyabubula ngaphansi kwejoka likaSathane…Isikhathi sinzima futhi sicindezela… Manje uMoya uzokwehlela emhlabeni yingakho ngifuna abantu bathandazele ukuza Kwakhe. Ngimi embulungeni yonke ngoba lo myalezo uthinta umhlaba wonke… Lalelani bantu! Uyogcina ukuthula uma ukholwa kuye!… Bonke abantu mababuyele esiphambanweni… Thatha indawo yakho phansi kwesiphambano futhi uthole amandla eMhlatshelweni; abahedeni ngeke baninqobe… Uma niqhuba uThando kukho konke ukucwengisiswa kwalo phakathi kwenu, 'abantu abakhulu' balomhlaba ngeke besalithola ithuba lokunilimaza… … Njengoba ukhaphethi weqhwa uncibilika emhlabathini, kanjalo nesithelo [ukuthula] esinguMoya oNgcwele siyongena ezinhliziyweni zazo zonke izizwe ezithandaza lo mthandazo nsuku zonke!…Awukwazi ukulinganisa ukubaluleka kwalomkhuleko… …Kunikelwe ukuze kuzuze zonke izizwe… ukuze umhlaba uguqulwe… Yenza umsebenzi wakho futhi uqinisekise ukuthi waziwa yonke indawo…INdodana ifuna ukulalela!…UZiqu-zintathu Obusisiwe uzobusa emhlabeni futhi!” —Kusukela emiyalezweni ka-The Lady of All Nations yango-1951 kuya ku-Ida Peerdman, www.ladyofnation.net

Singakwazi ukufinyelela eMphongolweni ngothando, ngenkonzo, ngokuthethelela, nangokukhuluma iZwi leqiniso “elisikhululayo”—futhi lokhu umkhuleko wokuguqulwa kwezizwe zonke:

 

NKOSI UJESU KRISTU,
INDODANA KABABA,
THUMELA MANJE UMOYA WAKHO
EMHLABENI WONKE.
VUMELA UMOYA ONGCWELE UPHILE
EZINHLIZIYO ZONKE IZIZWE,
UKUTHI BAVIKELWE
KUSUKELA EKUQALENI, INHLEKELELE NEMPI.
KUNGENZEKA ISIHLOBO Sazo Zonke Izizwe,
INTOMBI YESIBUSISO UMARIYA,*
BE ummeli wethu.
AMEN

—Umthandazo owenziwa iNkosazana Yethu Yezizwe Zonke njengoba ugunyazwe umbhishobhi wendawo wase-Amsterdam ngale ndlela engenhla (*Qaphela: umugqa othi “owayenguMariya” [3]“Singasebenzisa izifaniso ezilula, “uPapa John Paul II, owake waba nguKarol” noma “uPapa uBenedict XVI, owake waba nguJoseph,” noma izibonelo ezingokomBhalo, “uSt. uPetru, owake waba nguSimoni,” noma “uSt. UPawulu owake waba nguSawulu.” Esinye isibonelo esingaba yisibonelo esilandelayo. U-Ann, owesifazane osemusha, ushada noJohn Smith, futhi uba inkosikazi nomama wezingane eziningi ngesihloko esisha esithi “Nkk. Smith.” Kulokhu, ungaba nesihloko esisha ngendima entsha yomfazi nomama wabaningi, kodwa owesifazane ofanayo. Kunjalo ‘ngeNkosazana Yezizwe Zonke, eyake yaba uMariya’—isiqu esisha, indima entsha, owesifazane ofanayo. -ingcaphuno evela umamama.com yacelwa ukuba ishintshwe yiBandla Lemfundiso Yokholo. Akukho sizathu esiqondile, sezenkolo noma esobufundisi, esinikezwe kuze kube manje mayelana nokuvinjelwa kwesigatshana. “INcasakazi Ebusisiwe” yafakwa efomini elisemthethweni. Bona izindatshana lapha futhi lapha.)

 

 

Sekela inkonzo kaMark yesikhathi esigcwele:

 

nge UNihil Obstat

 

Ukuhamba noMark in The Manje iZwi,
chofoza isibhengezo esingezansi ukuze ubhalise.
I-imeyili yakho ngeke yabiwe nanoma ngubani.

Manje kuTelegram. Chofoza:

Landela uMark kanye "nezibonakaliso zezikhathi" zansuku zonke kimi:


Landela imibhalo kaMark lapha:

Lalela kulokhu okulandelayo:


 

 
Phrinta Friendly, PDF & Imeyili

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 IGen 1: 127
2 qhathanisa www.ewtn.com
3 “Singasebenzisa izifaniso ezilula, “uPapa John Paul II, owake waba nguKarol” noma “uPapa uBenedict XVI, owake waba nguJoseph,” noma izibonelo ezingokomBhalo, “uSt. uPetru, owake waba nguSimoni,” noma “uSt. UPawulu owake waba nguSawulu.” Esinye isibonelo esingaba yisibonelo esilandelayo. U-Ann, owesifazane osemusha, ushada noJohn Smith, futhi uba inkosikazi nomama wezingane eziningi ngesihloko esisha esithi “Nkk. Smith.” Kulokhu, ungaba nesihloko esisha ngendima entsha yomfazi nomama wabaningi, kodwa owesifazane ofanayo. Kunjalo ‘ngeNkosazana Yezizwe Zonke, eyake yaba uMariya’—isiqu esisha, indima entsha, owesifazane ofanayo. -ingcaphuno evela umamama.com
Posted in IKHAYA, UKHOLO NOKUZIPHATHA futhi umake , , , , , , , , , , .

Amazwana zivaliwe.