Umgunyathi Ozayo

The Imaski, ngu-Michael D. O'Brien

 

Ishicilelwe okokuqala, ngo-Ephreli, 8th 2010.

 

THE isexwayiso enhliziyweni yami siyaqhubeka sikhula ngenkohliso ezayo, okungenzeka empeleni kube yileso esichazwe ku-2 Thes 2: 11-13. Okulandelayo ngemuva kwalokhu okubizwa ngokuthi “ukukhanya” noma “isexwayiso” akuyona nje inkathi emfushane kepha enamandla yokushumayela ivangeli, kepha kumnyama ukuphikisa-ukushumayela lokho, ngezindlela eziningi, kuzokholiseka ngendlela efanayo. Ingxenye yokulungiselela leyo nkohliso ukwazi ngaphambili ukuthi iyeza:

Kepha iNkosi uJehova ayenzi lutho, ingayambulanga amacebo ayo ezincekwini zayo, abaprofethi. Ngikusho lokhu konke kini, ukuze ningakhubeki. Bayonikhipha emasinagogeni; impela, isikhathi siyeza lapho noma ngubani onibulalayo eyocabanga ukuthi ukhonza uNkulunkulu. Futhi bazokwenza lokhu ngoba abamazanga uBaba, nami. Nginitshelile lokho, ukuze kuthi lapho kufika ihora, nikhumbule ukuthi ngakutshela zona. (Amose 3: 7; Johane 16: 1-4)

USathane akagcini ngokwazi okuzayo, kodwa ubesekuhlelela isikhathi eside. Kuvezwa kufayela le- ulimi iyasetshenziswa…

Bhekani, ngiyanithuma njengezimvu phakathi kwezimpisi; ngakho-ke hlakaniphani njengezinyoka, nibe lula njengamajuba. (Math. 10:16)

Ngaphezu kwalokho, le nkohliso kuzoba lusizi oluvela futhi Ngaphakathi iSonto, ikakhulukazi lapho abanye abefundisi ushiye umhlambi ngandlela thile:

Ngiyazi ukuthi emva kokuhamba kwami ​​kuzakungena phakathi kwenu izimpisi ezinonya, futhi aziyikuwuhawukela umhlambi… Umuntu oqashiwe, ongesiye umalusi futhi izimvu zakhe kungezizo ezakhe, ubona impisi iza, ishiye izimvu, abaleke, impisi iyazibamba izisabalalise. (Izenzo 20: 29; Johane 10: 12))

Ngaba nomunye umbono wosizi olukhulu… Kubonakala kimi ukuthi kwakufunwa imvume kubefundisi ababengeke bayinikwe. Ngabona abapristi abaningi asebekhulile, ikakhulukazi oyedwa, ababekhala kamunyu. Abambalwa abasebasha nabo babekhala… Kwakungathi abantu bahlukana ngamakamu amabili.  —Ubusisiwe u-Anne Catherine Emmerich (1774-1824); Impilo Nezambulo zika-Anne Catherine Emmerich; umyalezo kusuka ngo-Ephreli 12, 1820

Umhlaba wehlukaniswa ngokushesha waba amakamu amabili, ubumbano lokulwa noKristu nobuzalwane bukaKristu. Imigqa phakathi kwalaba ababili iyadwetshwa. Kuyoze kube nini impi singazi; ukuthi izinkemba kuzofanele zingagundiwe yini asazi; ukuthi igazi kuzofanele lichithwe yini asazi; ukuthi kuzoba yimpi ehlomile yini asazi. Kepha empikiswaneni phakathi kweqiniso nobumnyama, iqiniso alikwazi ukulahleka. —UMbhishobhi Fulton John Sheen, DD (1895-1979), umthombo awaziwa

Kufanele sikukhumbule lokho njalo, ikakhulukazi njengoba izinsuku zethu ziqhubeka nokuba mnyama. Othile usanda kubhala: "Ukuthandaza kwakho kuyakhuthaza, noma kungakhathazeki." Izithelo ezihlosiwe empeleni ukusishukumisela ekungakhathaleni nasendleleni yokuphila ejwayelekile futhi sinake izikhathi esiphila kuzo nezehlakalo ezivela okuseduze. Kodwa, ngiyathandaza ngaphezu kwakho konke, ukuthi uzowufunda lo mbhalo ngokomqondo obanzi wokuhlinzeka kukaNkulunkulu futhi usinakekele: ukuthi Usithanda kakhulu, Uyasilungiselela, futhi usinikeza izindlela zokungena esiphephelweni nasekuphepheni Inhliziyo Yakhe Engcwele. Ngale ndlela, singaba yizithunywa ze weqiniso ithemba.

 

Ngokushesha KAKHULU MANJE

Amagama amathathu eza kimi:

Ngokushesha okukhulu manje.

Imicimbi emhlabeni wonke izokwenzeka ngokushesha okukhulu manje. Ngabona “ama-oda” amathathu ewa ngokulandelana njengama-dominoes:

Umnotho, bese kuba owezenhlalo, bese kuba nguhlelo lwezepolitiki.

Endaweni yabo kuzovuka i- I-New World Order. Kude nombono wozungu, iqiniso elivelayo phambi kwethu — elilodwa iVatican ubelokhu exwayisa ngakho isikhathi esithile.

 

IZWI LEVATIKI

Kunemininingwane eminingi kakhulu endizayo, okunye kuyiqiniso, okunye kuyihaba, okunye kumane kungamanga. Nakulokhu futhi, kufanele sithulise izinhliziyo zethu ngomkhuleko, sigxilise amehlo ethu kuJesu, futhi simlalele ekhuluma nathi, ikakhulukazi edwaleni, okuyiSonto Lakhe.

IVatican ikhiphe umqulu obalulekile obizwa ngokuthi UJesu Kristu, Umphathi Wamanzi Okuphila. Umsebenzi oyinhloko ukusisiza ukuba siqonde umehluko phakathi komoya wobuKristu noweNkathi Entsha. Kepha futhi kuyisixwayiso esingokwesiprofetho… isexwayiso engizwa sengathi iNkosi ingicela ukuba ngisiphinde lapha:

Kuza ingokomoya lomgunyathi emva kokuKhanya.

UNkulunkulu ubathumela amandla akhohlisayo ukuze bakholwe ngamanga, ukuze bonke abangakholwanga eqinisweni kepha bavume ukwenza okubi balahlwe. (2 Thes. 2: 11-13)

Qonda… iNkosi ifisa konke ukusindiswa. UJesu akaqedi ngolaka, kodwa ngomlilo womusa wakhe afisa ukuchitha phezu kwezoni ezimbi kakhulu. Kepha labo abenqaba umnyango kaMercy okuyinto Ukukhanya noma "isexwayiso" ngizo, kufanele-ke adlule ngomnyango weJaji lakhe.

Ngaphambi kokuba ngize njengoMahluleli Olungile, ngiza kuqala njengeNkosi Yomusa… Ngivula kuqala umnyango womusa Wami. Lowo onqaba ukudlula emnyango womusa Wami kufanele adlule ngomnyango wobulungiswa Bami. —Idayari kaSt. Faustina, n. 83, 1146

Njengoba iNkosi yethu uqobo yafundisa, ayizelanga ukuzolahla umhlaba, kodwa ukuzosinikeza impilo engunaphakade. Labo abangafuni ukukholwa sebalahliwe futhi “ulaka lukaNkulunkulu uhlala phezu kwabo ”(Johane 3:36).

 

IMASKI YOMPHIK'UKRISTU

Ngenkathi uNkulunkulu esilungiselela ukuKhanya, kufanele sazi ukuthi nakho kulindelwe ngamandla obumnyama. Lokhu ukulungiselela kwamakhulu eminyaka okuqale ngesimo sefilosofi / sezepolitiki esikhathini "sokukhanyiselwa" esivela ngekhulu le-16. Kungafingqwa ngamagama amabili: "iNkathi Entsha".

Mhlawumbe uqaphele ukuthi ulimi lweNew Age lufana kanjani nolwesiprofetho sobuKrestu nokuyimfihlakalo ngokubhekisele ezikhathini ezizayo. Sikhuluma "ngenkathi yokuthula" ezayo. Abasha abasha bakhuluma "ngeminyaka ezayo ye-Aquarius". Sikhuluma nge Umgibeli wehhashi elimhlophe; bakhuluma ngoPerseus egibele ihhashi elimhlophe, uPegasus. Sihlose ukuba nonembeza ohlanzekile; bahlose “isimo esiphakeme noma esishintshile sokwazi.” AmaKrestu abizelwe ukuthi "azalwe ngokusha" ngenkathi abantu abasha behlose "ukuzalwa kabusha". Sikhuluma ngesikhathi sobunye kuKristu, kuyilapho bona bekhuluma ngenkathi “yobunye” yendawo yonke. Empeleni, umkhuleko kaJesu wawungukuthi, ngobunye, sifike esimweni sokuphelela njengofakazi emhlabeni:

… Ukuze bonke babe munye, njengoba wena, Baba, ukimi nami ngikuwe, ukuze nabo babe kithi… ukuze balethwe ku ukuphelela njengobunye, ukuze umhlaba wazi ukuthi ungithumile, nokuthi ubathandile njengoba ungithandile. (Johane 17: 21-23)

USathane uthembise futhi "ukuphelela" okungamanga, ikakhulukazi kulabo abazama ukuletha "lenkathi entsha" "ngolwazi olufihliwe" lwemfihlo imiphakathi:

Phakathi kwamaGrikhi asendulo, 'izimfihlakalo' kwakukhona imicikilisho yenkolo nemikhosi eyayenziwa imfihlo yomphakathis lapho noma ngubani ofisa kanjalo angamukelwa khona. Labo abafakwa kulezi zimfihlakalo baba ngabanikazi bolwazi oluthile, olungazange lunikezwe abangaziwanga, futhi babizwa ngokuthi 'abaphelelisiwe.' -Vines Complete Expository Dictionary yamagama eTestamente Elidala neLisha, WE Vine, uMerrill F. Unger, uWilliam White, Omnci., K. 424

Ukuhleleka komnotho, kwezenhlalo nakwezepolitiki njengoba sazi ukuthi kuzowa. Esikhundleni salo kuzovela "uhlelo olusha" olusekelwe kule "ngumoya omusha" (empeleni ogxile kulezo "zimfihlakalo" zasendulo - amafilosofi aphambukayo nobuqaba.) Kusuka ekubonisweni kweVatican ngeNew Age:

Ukuvumelana nokuqonda okudingekayo ekuphathweni okufanelekile kuya ngokuya kuqondwa njenge- a uhulumeni womhlaba, ngohlaka lokuziphatha lomhlaba jikelele. -UJesu Kristu, Umphathi Wamanzi Okuphila, hhayi. 2.3.1, Imikhandlu Yapapa Yezamasiko Nezingxoxo Zenkolo Ephakathi (omalukeke bami)

Njengoba ngibhala Umshini Omkhulu, lo “hulumeni womhlaba wonke” ngeke aphendule isikhalo sabantu sokuhleleka kuphela phakathi kweziyaluyalu, kodwa futhi nakubo ukukhala ngokomoya. Umgomo wokugcina udrako, nopopayi wakhe Umphikukristu, ukuholela isintu ekumkhulekeleni (IsAm 13: 4, 8):

[i] New Age yabelana ngenombolo ye- amaqembu anethonya emhlabeni jikelele, umgomo wokuthatha isikhundla noma ukwedlula izinkolo ezithile ukuze wakhe isikhala se- inkolo yendawo yonke engahlanganisa isintu. Okuhlobene kakhulu nalokhu kungumzamo ohlangene kakhulu ohlangothini lwezikhungo eziningi ukusungula i- Isimilo Somhlaba Wonke. -UJesu Kristu, Umphathi Wamanzi Okuphila, hhayi. 2.5 , Imikhandlu Yapapa Yezamasiko Nezingxoxo Ezingokwenkolo

Le "Global Ethic" izozama ukuhlanganisa amaqiniso amasiko, ezepolitiki kanye nezomnotho kuhlaka olulodwa "nenkolo yendawo yonke" njengesisekelo sayo. Inhliziyo yalesi simo somoya "yiMuntu oPhakeme kakhulu" -mina uqobo lwami. Njengalokhu, abukho ubunye othandweni oluhlangene kepha a Ubumbano Lwamanga kusekelwe kubathathu abathathu bamanga: Ukubekezela, i-Humane, ne-Equal. Sonke singonkulunkulu abazama ukufinyelela "ekwazini jikelele", ukuzwana komunye nomunye, uMama Womhlaba, kanye "nokudlidliza" noma "amandla" wendawo yonke. Sizofinyelela kuleli qiniso elidlulele "ngokushintsha kwepharadigm" kanye "nokushintsha kwesimo sokwazi." Njengoba engekho uNkulunkulu uqobo, akekho uMahluleli, ngakho-ke, asikho isono.

Ekhuluma “nentsha yomhlaba”, uPapa John Paul waxwayisa ngalesi simo esingumoya esikhohlisayo esingaholela kwinkululeko, kepha ebugqilini — ebugqilini boMphikukristu nodrako uqobo:

Asikho isidingo sokwesaba ukubiza umenzeli wokuqala wobubi ngegama lakhe: Omubi. Isu alisebenzisile futhi aqhubeka nokulisebenzisa yileli lokungazivezi, ukuze okubi akufake kuye kwasekuqaleni kungakhula kumuntu uqobo, ezinhlelweni nasebudlelwaneni phakathi kwabantu, ezigabeni nasezizweni - ukuze futhi kube isono "sesakhiwo", engaziwa kangako njengesono "somuntu". Ngamanye amagama, ukuze umuntu azizwe ngomqondo othile ukuthi “ukhululiwe” esonweni kodwa ngesikhathi esifanayo acwiliswe ngokujulile kuso. —UPOPE JOHN PAUL II, Incwadi Yabaphostoli, UDilecti Amici, Kubusha Bomhlaba, n. 15

Kusobala-ke ukuthi ubuKrestu nezimiso zakhe zokuziphatha ezingaqediwe kuyisithiyo esesabekayo kulokhu kuphikiswa ngokomoya.

The I-New Age okuntwela kokusa kuzofakwa ngabantu ngabantu abaphelele, abanobuhlakani abaphethe ngokuphelele imithetho yemvelo. Kulesi simo, ubuKrestu kufanele bususwe futhi bunikezwe inkolo yomhlaba kanye nohlelo lomhlaba omusha.  - ‚UJesu Kristu, Umphathi Wamanzi Okuphila, hhayi. 4, Imikhandlu Yapapa Yezamasiko Nezingxoxo Ezingokwenkolo

Igama mthoko kusho ukuba "nobulili obungapheli", okungukuthi, abantu abenza ucansi, abesilisa abesilisa nabesifazane, noma abathandana nabobulili obufanayo — noma okungenani, bamukela lezi "ezinye izindlela" Ngakho-ke, sibona ithonya likaSathane esimweni samanje sokushintsha nokuguqula imithetho yobandlululo nemishado esimweni esibanzi soHlelo Lomhlaba Omusha… inkathi entsha, nephikisana nobuKrestu. 

 

AMANGA, IZIMPAWU NEZIMANGALISO

Ngikholwa ukuthi kuzovela abaprofethi bamanga, uma kungenjalo "uMprofethi Wamanga" uqobo (IsAm 13: 11; 20: 10), ozokwenqaba ubunjalo beNkanyiso, ethi akusilo "ubizo lokugcina" lwale minyaka ekuphendukeni nasekukholweni kuJesu Kristu. Esikhundleni salokho, kuzochazwa kude ngamagama akhohlisayo njengokuvuswa kwendawo yonke "kukaKristu ongaphakathi" kanye nokushintshela komhlaba ku-Age of Aquarius.

INkathi Entsha ithi, “Singonkulunkulu, futhi sithola amandla angenamkhawulo ngaphakathi kwethu ngokuxebuka izingqimba zobuqiniso. Tuma leli khono libonwa ngokwengeziwe, kulapho litholakala khona ngokwengeziwe... UNkulunkulu kufanele afakwe ngaphakathi: kusuka kuNkulunkulu uSomandla "laphaya" kuNkulunkulu amandla amakhulu, okudala ngaphakathi kuyo yonke indawo yomuntu: uNkulunkulu njengoMoya ”. -UJesu Kristu, Umphathi Wamanzi Okuphila, hhayi. 3.5 , Imikhandlu Yapapa Yezamasiko Nezingxoxo Ezingokwenkolo

Ngakho-ke uyabona, ukuKhanya kuzokuchazwa nje “njengesigameko sasemkhathini” sokususa okungokoqobo sonke esiphila kukho. Abaprofethi bamanga bazofakazela abaningi ukuthi lokhu kwakungeyona isenzo sikaNkulunkulu, kodwa "ukwazi umhlaba wonke" kuvuswa, ukushintshwa kwepharadigm yomhlaba kudalwa ithuba laso sonke isintu ukufeza ikhono laso lokuba unkulunkulu.

“UKristu” yisiqu esisetshenziswa kumuntu ofike esimweni sokuqonda lapho embona khona ukuthi ungowaphezulu futhi ngalokho angasho ukuthi "uyiNkosi yomhlaba wonke". -UJesu Kristu, Umphathi Wamanzi Okuphila, hhayi. 2.3.4.2 , Imikhandlu Yapapa Yezamasiko Nezingxoxo Ezingokwenkolo

Abaprofethi bamanga bangabonisa i-paranormal amandla okusekela lezi zimangalo, njengekhono lokuhambisa izinto, ukwenza izipoki zivele, nokuba nolwazi olufihlekile ngempilo yabantu. Kepha ngeke kube ngamakhono abantu, kunalokho, ukubonakaliswa kwamademoni. Kodwa-ke, lokhu kuzokwaziwa yilabo abagcwaliswe ngoMoya kaJesu futhi bavikelwe ngumusa Wakhe. 

Bonke bazokhuthazeka futhi banxenxwe ukuthi bamukele leNkathi Entsha ngolimi olufana nothando nobuhle. Mhlawumbe lokhu kuzoba yinkohliso enkulu kunayo yonke: izingxoxo ezikhuluma ngokufuna iqiniso ngokuthula, ukuzindla, umphakathi, ezemvelo kanye ne "logic". Kuzovikeleka kwabaningi ngenxa yengxenye ye- ukungabi nokuphoqwa. AmaKrestu azovunyelwa ekuqaleni ukungayinaki inkolo yombuso, kepha ekugcineni ngaphandle kwezinzuzo zombuso (bheka Amacilongo Esixwayiso - Ingxenye V). "Lokhu kungaba kubi kanjani?”Abaningi bazophikelela, bangabanaki abaprofethi bakaNkulunkulu, futhi bafune ukuphepha koHlelo Olusha. Impela, isithembiso sokuthula sokuqeda udlame nezinxushunxushu ezizobe seziqhume ngaphambi koMkhanyo sizokwamukelwa yibo bonke. Kepha kuzoba ukuphepha okungamanga, ukuthula okukhohlisayo…

Bapholise ukulimaza kwabantu bami bethi, "Ukuthula, ukuthula," lapho kungekho ukuthula… Ngabeka abalindi phezu kwakho, bethi, Naka izwi lecilongo!

Lokho wukuthi, uNkulunkulu uzoxwayisa ngokusebenzisa i- Isikhathi SaboFakazi Ababili (futhi manje!) ukuthi lomgunyathi weNkathi Entsha akusikho ukuphenduka kweqiniso, kepha yinkolo yamanga.

Kepha bathi: `` Asiyikulalela. '' Ngakho-ke yizwani, zizwe, wazi wena bandla ukuthi kuzokwenzekani ngabo. Yizwa, mhlaba, bheka, ngiletha okubi phezu kwalaba bantu, izithelo zamasu abo, ngokuba abalalelanga amazwi ami; ngokuqondene nomthetho wami, bawunqabile. (Jeremiya 6:14, 17-19)

The Usuku lweNkosi izobe ifikile. Ukuhlanzwa Okukhulu izongena esigabeni esinzima kakhulu, kuqala ngomndeni kaNkulunkulu. 

 

AMANDLA ANJALO KANKULUNKULU 

Lo mbumbulu uzophelezelwa ezinye izimpawu zamanga "nezimangaliso ezinamanga" (2 Thes 2: 9) ukuze bakhohlise nabakhethiweyo. Isimo sangempela esingaphezu kwemvelo esifana nezibuko zaseMarian nokuphulukiswa komzimba kungaphindwa ngamanga, okutshala ukungabaza phakathi kwalabo abakholelwe kwizibuko zangempela.

Abaprofethi bamanga bazophinde banikeze izincazelo zabo ngezinhlekelele zemvelo kanye nezinkinga zemvelo, futhi bakhombise "namandla" abo emvelweni. Isibonelo, ubuchwepheshe bukhona ukushintsha isimo sezulu futhi kuze kudale nokuzamazama komhlaba, ngokusho koMnyango Wezokuvikela wase-US. Kokubili iChina neRussia aziwa ngokushintsha kaningi isimo sezulu sabo…

Eceleni kukamongameli omusha kwakukhona umeluleki wakhe futhi manje onguNdunankulu, uVladimir Putin, emi ngaphansi kwelanga eliqhakazile… Izindiza zamabutho ezomoya eziyishumi nambili zazikhona [lapho] ukuqinisekisa isibhakabhaka esicacile eMoscow kusetshenziswa ubuchwepheshe bembewu yamafu. —Yahoo News, Meyi 9, 2008

Qaphela ukuthi ngesikhathi se- Isikhathi SaboFakazi Ababili, Izithunywa zikaNkulunkulu ezingokwesiprofetho zizoba…

… Amandla okuvala isibhakabhaka ukuze kungabi mvula ngesikhathi sokuprofetha kwabo. Futhi banamandla okuguqula amanzi abe yigazi nokuhlupha umhlaba nganoma yisiphi isifo njalo ngokuthanda kwabo. (IsAm 11: 6)

Lokho uNkulunkulu akwenzayo ngokungajwayelekile, abaprofethi bamanga bazokwenza ukulingisa kwezobuchwepheshe noma ngokobudimoni ukuze sikhohlise ukuqonda kwethu nokuqonda kwethu. Khumbula ukuthi izibonakaliso nezimangaliso zikaMose zaphikiswa kanjani ngabalumbi bakaPharoah… 

 

QALA UKUKHOHLISA? 

Manje ngizwe phandle isikhashana. Angiqiniseki ukuthi singakushaya indiva ukubonakaliswa okwandayo kwama “UFO” nenkohliso engase ihambisane nalokhu. Kunenkolelo ngaphakathi kweNkathi Entsha yokuthi izinganekwane zonkulunkulu nohlanga lwesintu “zazizalwa” ngabafokazi…. njengabafokazi abazobuya ngesikhathi esithile ukuzosiletha enkathini yokuthula nokuzwana. Omunye umcwaningi ulinganisela ukuthi kukhona "ukubona" ​​okuyisithupha endaweni ethile emhlabeni njalo ngehora. Ngiyavumelana namanye amaKristu amaningi ukuthi lawa ukukhohlisa, kepha kumazinga ahlukene ambalwa. Kokunye, kulabo "abathunjiwe," kuvame ukusala ngemuva "kwensalela" yemiphumela elandelayo efana kakhulu nokuphathwa ngamademoni, kufaka phakathi ngezikhathi ezithile iphunga lesibabule

Ngenkathi kubonakala kunesici sobudemoni ekuthunjweni kweUFO, kukhona nobufakazi bokuthi ohulumeni banobuchwepheshe obuthuthuke kakhulu kunalokho abaningi abakucabangayo. Ikhono lokukhiqiza imiphumela "yokulwa namandla adonsela phansi" lifakazelwe, kepha alikaze livunyelwe ukuba likhule emkhakheni ozimele: kungenzeka ukuthi amaUFO empeleni aqhutshwa amadoda amancane aluhlaza avela eMars, kodwa angumkhiqizo ubuchwepheshe bomhlaba obuthuthukile. Lokhu yiso kanye isiphetho sabanye ababambe iqhaza emazingeni aphezulu eNtsha, kepha baphendukela ebuKristwini. Futhi kuyisiphetho sososayensi nabaqambi benjabulo abakhethekile esikhathini sethu abaye bathuliswa noma baqedwa lapho ukutholwa kwabo nezinto abazisungulile “sezihambe kakhulu.” Ngabe kungenzeka "ukuhlasela kwe-UFO" okuhlelekile? Yebo, kungenzeka… kepha hhayi kubafokazi, kunalokho, abantu abanamandla abasebenzisa amathuluzi anamandla okuphatha.

Kulabo ababandakanyeka ebusatanini nakumlingo omnyama, kuwumkhuba wokusebenzelana nemimoya ukwazisa izisulu zabo, imvamisa emiyalezweni emboziwe, ngalokho abazobe bekwenza kubo. Kulabo abanamandla nemali, kungavame ukwenziwa ngemithombo yezindaba ngezindlela ezingeyona impikiswano. Ngabe ukwanda kwamafilimu e-Hollywood UFO lapho “abafokazi” behlasela noma behlasela noma besindisa umhlaba bekuyindlela ecashile yokwethula umyalezo emphakathini ngaphansi kwesigameko sokuzijabulisa?

Eminyakeni eminingana eyedlule, nganginephupho elenzeka ngokuphindaphindiwe lapho izinkanyezi zaziyoqala khona ukuzungeza… bese ziguquka zibe izindiza zezindiza ezingaziwa, ezishayayo. Esikhathini esithile emva kwalokho, ngokuphazima kweso, nganikwa ukuthi ngiqonde ukuthi leliphupho laliyini, futhi langethusa (moreso ngoba ngangicabanga ukuthi liyahlanya!) Kepha manje njengoba sengizwisisile ukuthi ubuchwepheshe obunjalo bukhona futhi kufakazelwe abantu abathembekile (abathi amaUFO abawabonile bekungebona abafokazi, kepha nakanjani benziwe ngabantu), kunengqondo esithombeni esikhulu. Kepha kusakhathaza uma kunikezwe umbandela esiqhubeka nokubona kwabezindaba ukuze umphakathi wamukele lezi zingqayi ezindizayo njengezivakashi ezivela emkhathini. Ungalucabanga uvalo…? [Qaphela: kwakuyiminyaka eminingana emva kokubhala leso sigaba lapho ngabona khona “ama-drones” okuqala agcwalisa isibhakabhaka, ayebukeka njengamanye alapho ngisephusheni lami.]

Uma ucabanga ukuthi yande kangakanani intshisekelo yomhlaba ngamaUFO, lokhu kuyinkohliso okufanele siyikhumbule, ngoba ingadlala indima enkulu ekukhohlisweni okukhulu okuzokuheha isintu. Uma ubona amaUFO evela emadolobheni akho ngolunye usuku, khumbula okwakubhalwe lapha.

 

Iscandal

Akungabazeki ukuthi ihlazo lokuhlukunyezwa ngokocansi eSontweni linomthelela futhi lizoba nomthelela omkhulu ekwethembekeni kwakhe (funda I-Scandal). Ngokunikezwe umongo wakho konke okushiwo lapha, singahluleka kanjani ukubona ukuthi lokhu futhi ukulungiselela iNkohliso eNkulu? Ukuthi ukuphela okubonakalayo kweSonto, futhi ngaleyo ndlela kuthuliswe izwi lika ngethemba, Kwakha imibandela yethemba elisha, kodwa lamanga?

Ngenxa yalokho, ukukholwa okunjalo kuye kungakholakali, futhi iSonto alisakwazi ukuzethula ngokwethenjelwa njengommemezeli weNkosi. —I-POPE BENEDICT XVI, Ukukhanya Kwezwe, UPapa, iSonto, Nezimpawu Zezikhathi: Ingxoxo noPeter Seewald, k. 23-25

Ihlazo eliqhubekayo akulona nje ukuhlanzwa kweSonto, kodwa ukulungiselela Ukushushiswa, okuyothi ekugcineni, ishiye iSonto lincane, kepha livuselelwe. Kungenzeka futhi ukuthi kulime umhlabathi wenkolo yamanga kanye ne-anti-Church.

Uma kuzoba noshushiso, mhlawumbe kuzoba ngaleso sikhathi; khona-ke, mhlawumbe, lapho sonke sonke kuzo zonke izingxenye zeLobukholwa sihlukene phakathi, futhi sinciphe kangaka, sigcwele uqhekeko, sisondele kakhulu ekuhlubukeni. Lapho siziphonsa emhlabeni futhi sincike ekuvikelekeni kuwo, futhi sayeka ukuzimela kwethu namandla ethu, lapho-ke [Umphikukristu] uzosidabukela ngokufutheka kuze kufike lapho uNkulunkulu emvumela khona. Ngemuva kwalokho uMbuso WaseRoma ungahle uqhekeke, uMphikukristu abonakale njengomshushisi, bese izizwe ezinonya ezizungezile zingene. —UJohn Henry Newman onamandla Intshumayelo IV: Ukushushiswa Komphik'ukristu

 

UKUVIKELWA KUKANKULUNKULU 

Labo abebephendula umusa kaNkulunkulu ngalesi sikhathi samanje ngeke besabe. Ngoba njengoba abaprofethi bamanga belungiselela uMesiya Wamanga — iSilo noma uMphikukristu — kanjalo noMoya kaNkulunkulu uzokwehlela phezu kwensali ezolungisa indlela yokuza kukaJesu ngoMoya waKhe ukuze iphile futhi ibuse kithi futhi UMthendeleko Ongcwele ngenkathi yangempela yokuthula nobungcwele.

Kepha kufanele kuqala kufike Isivivinyo Seminyaka Eyisikhombisa.

Kuzovela omesiya bamanga nabaprofethi bamanga futhi bazokwenza izibonakaliso nezimangaliso ukuze badukise, uma lokho kungenzeka, abakhethiweyo. Qaphela! Ngikutshele konke ngaphambili. (Marku 13: 22-23)

Abanye bangalingeka ukuthi bacabange ukuthi “…lokho okwakuthiwa ukunyakaza kwenkathi entsha kwakumane kuyimfashini, ukuthi ukunyakaza kwenkathi entsha kufile. Bese ngithumela kungenxa yokuthi abaqashi abakhulu benkathi entsha sebegxile ngokuqinile emasikweni ethu athandwayo, ukuthi asisekho isidingo sokunyakaza, umuntu ngamunye. ” —UMatthew Arnold, owayeyintsha entsha nowayeguqukele ebuKhatholika

Ubuchopho bomhlaba wonke budinga izikhungo ezizobusa ngazo, ngamanye amazwi, uhulumeni womhlaba. "Ukubhekana nezinkinga zanamuhla amaphupho eNtsha yeNyanga yezomnotho ngendlela yePlato's Republic, ephethwe yimiphakathi eyimfihlo…" -UJesu Kristu, Umphathi Wamanzi Okuphila, hhayi. 2.3.4.3 , Imikhandlu Yapapa Yezamasiko Nezingxoxo Ezingokwenkolo

 

OKUSHIWO:

 

Lalela kulokhu okulandelayo:


 

 

Landela uMark kanye "nezibonakaliso zezikhathi" zansuku zonke lapha:


Landela imibhalo kaMark lapha:


Ukuhamba noMark in The Manje iZwi,
chofoza isibhengezo esingezansi ukuze ubhalise.
I-imeyili yakho ngeke yabiwe nanoma ngubani.

 
Phrinta Friendly, PDF & Imeyili
Posted in IKHAYA, IZILINGO EZINKULU futhi umake , , , , , , , , , , , , , .