Uvuko Oluzayo

jesu-uvuko-impilo2

 

Umbuzo ovela kumfundi:

Kusambulo 20, ithi abanqunywe amakhanda, njll. Nabo bazobuyela empilweni babuse noKristu. Ucabanga ukuthi kusho ukuthini lokho? Noma kungenzeka ibukeke kanjani? Ngikholwa ukuthi kungaba ngokoqobo kepha wazibuza ukuthi ngabe ubunokuqonda okwengeziwe…

 

THE ukuhlanzwa komhlaba kusukela kokubi futhi, ngokusho koFata beSonto Lokuqala, kuzongeniswa I-Era Yokuthula lapho uSathane ezoboshwa ngamaketanga “iminyaka eyinkulungwane.” Lokhu kuzoqondana futhi ne- Ukuvuka kwabangcwele nabafel 'ukholo, ngokusho koMphostoli uJohane:

Baphila futhi babusa noKristu iminyaka eyinkulungwane. Abanye abafileyo abaphilanga yaze yaphela iminyaka eyinkulungwane. Lokhu kungukuvuka kokuqala. (IsAm 20: 4-5)

Ecaphuna isiko elibhaliwe nelikhulunywa ngomlomo leSonto, uSt. Justin Martyr wabhala:

Mina nawo wonke amanye amaKhristu angama-Orthodox sizwa siqinisekile ukuthi kuzoba novuko lwenyama oluzolandelwa iminyaka eyinkulungwane ekwakhiweni kabusha, kwahlanganiswa, nokwandiswa kwedolobha laseJerusalema, njengoba kumenyezelwe abaProfethi uHezekeli, u-Isaya nabanye… Indoda phakathi kwethu ogama lakhe nguJohane, omunye wabaPhostoli bakaKristu, wamukela futhi wabikezela ukuthi abalandeli bakaKristu bazohlala eJerusalema iminyaka eyinkulungwane, nokuthi emva kwalokho umhlaba jikelele futhi, ngamafuphi, uvuko laphakade nokwahlulela kuzokwenzeka. —St. UJustin Martyr, Ingxoxo noTrypho, Ch. 81, Obaba beBandla, Amagugu ObuKristu

Kuyini ngempela lokhu “kuvuka kwenyama” okwenzekayo ngaphambi “uvuko laphakade”?

 

UKUDLULA KWEBANDLA

Enye yezinto ezisemqoka yalokhu kubhala kobuphostoli ukuthi uMzimba kaKristu ubonakala ungena kowawo passion, ilandela ezinyathelweni zeNhloko yayo, uJesu Kristu. Uma kunjalo, kusho ukuthi uMzimba kaKristu ngokufanayo bazobamba iqhaza Ovukweni.

Ngaphambi kokuza kwesibili kukaKristu iSonto kumele lidlule esivivinyweni sokugcina esizonyakazisa ukholo lwamakholwa amaningi… ISonto lizongena enkazimulweni yombuso kuphela ngaleli Phasika lokugcina, lapho lizolandela khona iNkosi yalo ekufeni nasekuVukeni kwalo.   -Catechism weSonto LamaKatolika,n. 672, 677

Kungafika isikhathi lapho inhloko ebonakalayo yeSonto, uBaba oNgcwele, “izoshaywa” bese izimvu zihlakazeka (bheka Ukuhlakazeka Okukhulu). Lokhu kuzosusa ukuhlukunyezwa okusemthethweni kweSonto njengoba lizobe likhona bahlulwe ngokuhlelekile, babhaxabulwa, futhi bahlekwa usulu phambi komhlaba. Lokhu kuzophetha ngokubethelwa kwakhe lapho eminye imiphefumulo izobulawelwa ukholo ngenxa yeVangeli, kanti eminye izohlala ifihliwe kuze kube semva ukuhlanzwa ngesihe lomhlaba kusuka ebubini nasekungamesabeni uNkulunkulu. Bobabili insali nabafel 'ukholo bazofihlwa esiphephelweni esiphephile se-Immaculate Heart of Mary — okusho ukuthi, insindiso yabo izovikelwa ngaphakathi koMphongolo, embozwe njengokungathi, yiSihlalo Somusa, iNhliziyo Engcwele kaJesu.

Ngakho-ke noma ngabe ukuqondanisa kahle kwamatshe kungabonakala kubhujisiwe kwahlukaniswa futhi, njengoba kuchaziwe kwihubo lamashumi amabili nanye, wonke amathambo akha umzimba kaKristu kufanele abonakale ehlakazekile ngokuhlaselwa kobuqili ekushushisweni noma ngezikhathi inkathazo, noma yilabo abathi ezinsukwini zokushushiswa badicilele phansi ubunye bethempeli, nokho ithempeli lizokwakhiwa kabusha futhi umzimba uzovuka futhi ngosuku lwesithathu, emva kosuku lobubi oluyisongelayo kanye nosuku lokuphela olulandelayo. —USt. U-Origen, ukuphawula ngoJohane, I-Liturgy of the Hours, Vol IV, k. 202

 

UVUKO LOKUQALA

Labo abafele kuKristu ngalesi sikhathi sosizi uzobona lokho uJohane akubiza ngokuthi “uvuko lokuqala.” Labo,

… Babenqunywe amakhanda ngenxa yokufakaza kwabo ngoJesu nangezwi likaNkulunkulu, futhi abangazange basikhonze isilo noma umfanekiso waso futhi bengazange bamukele uphawu lwaso emabunzini abo noma ezandleni zabo. Baphila futhi babusa noKristu iminyaka eyinkulungwane. Abanye abafileyo abaphilanga yaze yaphela iminyaka eyinkulungwane. Lokhu kungukuvuka kokuqala. (IsAm 20: 4)

Leli yithemba elikhulu impela (futhi kuyamangaza ukuthi siphila ngokuzumayo esikhathini lapho amaKrestu enqunywa amakhanda futhi)! Noma singeke sazi ngokuqinisekile ngovuko lolu, ukuvuka kukaKristu uqobo kungasinika ukuqonda okuthile:

Lo mzimba oyiqiniso, wangempela [kaJesu ovukile] unezici ezintsha zomzimba okhazimulayo: awunqunyelwe isikhala nesikhathi kodwa uyakwazi ukuba khona lapho ethanda futhi nini; ngoba ubuntu bukaKristu abungeke buvalelwe emhlabeni futhi kusukela manje buya kuphela endaweni yaphezulu kaBaba.  —Ikhathekizimu yeSonto LamaKatolika, hhayi. 645

Kungenzeka ukuthi abafel 'ukholo abavusiwe bazobamba iqhaza ekubuseni umbuso wesikhashana we insali esasalayo iSonto njengoba abangcwele abavukile bengeke “bavalelwe emhlabeni” futhi bangabi khona njalo, njengoba uKristu avele ngezikhathi ezithile phakathi nezinsuku ezingama-40 ngaphambi kokuPhakama Kwakhe.

Uvuko lukaKristu lwalungekona ukubuyela empilweni yasemhlabeni, njengoba kwaba njalo ngokuvuswa kwabafileyo ayekwenza ngaphambi kwePhasika: Indodakazi kaJayiru, insizwa yaseNaimi, uLazaru. Lezi zenzo kwakuyizenzakalo eziyisimangaliso, kepha abantu abakhuliswa ngokuyisimangaliso babuyiselwa ngamandla kaJesu empilweni ejwayelekile yasemhlabeni. Ngomzuzwana othile bazophinda bafe. -Catechism weSonto LamaKatolika,n. 645

Njengoba abangcwele abavukile bezozwa ukuvuka “kokuqala”, kungenzeka babe sesimweni esifana neNtombi Ezibusisiwe uMariya, okwaziyo ukuvela emhlabeni, bebe bejabulela umbono ogqamile weZulu. Inhloso yalomusa ozonikezwa abafel 'ukholo uzoba kabili: ukuwahlonipha "njengabapristi bakaNkulunkulu nabakaKristu" (IsAm 20: 6), nokusiza lungiselela insali yeSonto leNkathi entsha, Abavalelwe isikhathi nesikhathi nendawo, ye Ukubuya kokugcina kukaJesu enkazimulweni:

Ngenxa yalesi sizathu futhi uJesu ovukile ujabulela inkululeko yobukhosi yokuvela njengoba efisa: ngokufana nensimu noma ngezinye izindlela ezejwayelekile kubafundi bakhe, ngqo ukuvusa ukholo lwabo. --CCC, hhayi. 645

Uvuko lokuqala luzoqondana futhi ne "Pentekoste entsha," a ngokugcwele ukuthululwa kukaMoya oNgcwele kwaqala ekuqaleni ngokwengxenye, ngokusebenzisa "ukukhanya konembeza" noma "ukuxwayisa" (bona IPhentekoste Elizayo futhi Iso Lesiphepho).

Ekuvukeni kukaJesu umzimba wakhe ugcwele amandla kaMoya oNgcwele: wabelana ngempilo yaphezulu esimweni sakhe esikhazimulayo, ukuze uSt.Paul asho ukuthi uKristu "ungumuntu wasezulwini." --CCC, hhayi. 645

 

YENYAMA?

Konke lokhu kushiwo, iSonto likukhiphile ukubusa kukaKristu enyameni emhlabeni ngesikhathi seNkathi Yokuthula. Lokhu kwaziwa nangokuthi ukuhlubuka kwe Millenarianism (bheka IMillenarianism — Ukuthi iyini futhi ayikho). Kodwa-ke, uhlobo "lovuko lokuqala" luyindida kakhulu. Njengoba “ukuvuka kukaKristu kwakungekona ukubuyela empilweni yasemhlabeni,” nabangcwele abavusiwe ngeke babuyele “ekubuseni on umhlaba. ” Kepha umbuzo uhlala futhi wokuthi uvuko lokuqala lungokomoya yini noma cha kuphela. Mayelana nalokhu, ayikho inala yemfundiso, yize uSt. Justin Martyr, ecaphuna umphostoli uJohane, ekhuluma "ngovuko lwenyama." Ngabe kukhona isibonelo salokhu?

Kusukela emBhalweni, thina do bona i- ngomzimba ukuvuka kwabangcwele ngaphambi ukuphela kwesikhathi:

Umhlaba wazamazama, kwaqhekeka amadwala, kwavulwa amathuna, nemizimba yabangcwele abaningi ababelele yavuka. Baphuma emathuneni abo emva kokuvuka kwakhe, bangena emzini ongcwele, babonakala kwabaningi. (Math 27: 51-53)

Kodwa-ke, uSt. Augustine (emazwini adida ezinye izitatimende azenzile) uthi uvuko lokuqala okungokomoya kuphela:

Ngakho-ke, ngenkathi le minyaka eyinkulungwane iqhubeka, imiphefumulo yabo ibusa kanye Naye, yize ingakahlangani nemizimba yabo. -Umuzi KaNkulunkulu, Incwadi XX, Ch. 9

Isitatimende sakhe siphinde sibuze lo mbuzo: yini ehlukile manje kulolo vuko lokuqala ngesikhathi sikaKristu lapho abangcwele bevuswa? Uma abangcwele bavuswa ngaleso sikhathi, kungani bengavuselwa esikhathini esizayo ngaphambi kokuphela komhlaba?

Manje, iCatechism ifundisa ukuthi uKristu uzosivusa…

Nini? Ngokuqinisekile “ngosuku lokugcina,” “ekupheleni komhlaba.” -Catechism weSonto LamaKatolika,n. 1001

"Nakanjani"—Ukuphela kwesikhathi kuzoletha ukuvuswa kuka konke abafileyo. Kepha futhi, "usuku lokugcina" akumele lichazwe njengosuku olulodwa lwelanga, njengamahora angama-24. Kepha "usuku" okungukuthi Isikhathi okuqala ebumnyameni, bese kuba ngukuntwela kokusa, emini, ebusuku, bese kuba ukukhanya kwaphakade (bheka Izinsuku Ezimbili Ezengeziwe.) Kusho uBaba weSonto uLactantius,

… Lolu suku lwethu, oluboshwe ekuphumeni nasekushoneni kwelanga, luyisibonakaliso salolo suku olukhulu umjikelezo weminyaka eyinkulungwane uncike ngalo emikhawulweni yawo. —ULactantius, Obaba beSonto: Izikhungo Zaphezulu, Incwadi VII, Isahluko 14, i-Catholic Encyclopedia; www.newadvent.org

Omunye uBaba wabhala,

Bheka, uSuku lweNkosi luyakuba yiminyaka eyinkulungwane. -Incwadi kaBarnaba, UBaba weSonto, uCh. 15

Ngalesi sikhathi, uSt. John ubonakala ekhombisa ukuthi kukhona uvuko lokuqala oluphelela ovukweni lwesibili lwabafileyo loKwahlulela Kokugcina "ekupheleni komhlaba." Ngempela, leso ukwahlulela “okucacile” futhi ngaleyo ndlela ukuvuswa “okucacile”.

U-Isaya, owaprofetha ngesikhathi sobulungiswa kanye nokuthula emhlabeni lapho "ingwe izolala phansi nembuzi" (Is 11: 6) uphinde wakhuluma ngovuko olubonakala lungaphambi kwesikhathi lapho iSonto, "u-Israyeli omusha," izogubuzela umhlaba wonke. Lokhu kunanela iSambulo 20 lapho uSathane, udrako, eboshwe ngamaketanga, ngemuva kwalokho kulandela isikhathi sesikhashana sokuthula emhlabeni ngaphambi kokuba adedelwe ngokuhlaselwa kweSonto okokugcina. Konke lokhu kwenzeka “ngalolo suku,” okungukuthi, kuthatha isikhathi:

Njengowesifazane osezobeletha ecunuka, ekhala ngezinhlungu zakhe, sinjalo nasebusweni bakho, Nkosi. Sikhulelwe futhi sazwakala kabuhlungu sizala umoya… abafileyo bakho bayophila, izidumbu zabo zivuke; vuka, uhlabelele, wena olele othulini… Ngalolo suku, INKOSI iyakujezisa ngenkemba yayo enonya, enkulu nenamandla, uLeviyathani inyoka ebalekayo, uLeviyathani inyoka eboshiwe; futhi izobulala udrako osolwandle. Ngalolo suku—Ivini elimnandi, cula ngakho! ...Ezinsukwini ezizayo uJakobe uyakuba nezimpande, u-Israyeli ahlume aqhakaze, amboze umhlaba wonke ngezithelo…. Kumelwe enze ukuthula nami; ukuthula uzakwenza lami! …Ngalolo suku, INKOSI iyakushaya okusanhlamvu phakathi kwe-Ewufrathe nomfudlana waseGibithe, nikhothoze ngamunye ngamunye nina bantwana bakwa-Israyeli. Ngalolo suku, Kuzovuthelwa icilongo elikhulu, futhi abalahlekile ezweni lase-Asiriya nabaxoshiwe ezweni laseGibhithe Bazoza bakhonze uJehova entabeni engcwele, eJerusalema. (Is 26:17-19; 27:1-2, 5-6, 12-13)

U-Isaya ubhekise eqinisweni lokuthi “amakhakhasi nameva” asengaphakama phakathi kwalesi sivini esihlanziwe:

Mina Jehova ngingumlondolozi waso, ngiyasinisela njalo; hleze noma ngubani ayilimaze, ngiyigada ubusuku nemini. Angithukuthele, kepha uma bengingathola amakhakhasi nameva, empini bengifanele ukumasha ngibhekane nabo; Kufanele ngizishise zonke. (Is 27: 3-4; qhathanisa noJn 15: 2).

Futhi, lokhu echos Isambulo 20 lapho, ngemuva "kovuko lokuqala," uSathane ededelwa futhi aqoqele uGogi noMagogi, uhlobo "Lomphikukristu wokugcina" [1]Ngempela sizokwazi ukuhumusha la mazwi, “Umpristi kaNkulunkulu noKristu bazobusa kanye naye iminyaka eyinkulungwane; kuyothi lapho kuphela iminyaka eyinkulungwane, uSathane akhululwe aphume etilongweni lakhe. ” ngoba ngaleyo ndlela zikhombisa ukuthi umbuso wabangcwele kanye nobugqila bukaSathane kuyophela ngasikhathi sinye… ngakho-ke ekugcineni bayophuma okungebona abakaKristu, kodwa balowo Mpikukristu wokugcina… —USt. Augustine,O-Anti-Nicene Fathers, Idolobha LikaNkulunkulu, Incwadi XX, Chap. 13, 19 ukumasha “nekamu labangcwele” —ukuhlasela kokugcina okungenisa ukubuya kukaJesu ngenkazimulo, ukuvuka kwabafileyo, kanye nokwahlulela kokugcina [2]isib. IsAm 20: 8-14 lapho labo abenqabile iVangeli baphonswa khona emalangabini angunaphakade.

Lokhu kusho ukuthi imiBhalo namasiko kufakazela ukuthi kungenzeka kube khona uvuko “lokuqala” nolokugcina olungaphezu kwencazelo yalo engokomfanekiso ukuthi lendima ibhekisa ekuphendukeni okungokomoya (okusho ukuthi umphefumulo ufakwa ekufeni bese uvukela empilweni entsha eSigrameni Sokubhabhadisa).

Isiqiniseko esibalulekile sesesigaba esiphakathi lapho abangcwele abavukile besesemhlabeni futhi bengazange bangene esigabeni sabo sokugcina, ngoba lesi ngesinye sezici zemfihlakalo yezinsuku zokugcina okumelwe zembulwe. —UKhadinali uJean Daniélou (1905-1974), Umlando Wokufundisa Kwasekuqaleni KwamaKristu Phambi Komkhandlu WaseNicea, I-1964, iphe. 377

 

UKULUNGISELELA UMAKOTI

Kungani kunjalo? Kungani uKrestu engeke abuye ngenkazimulo ezochoboza “isilo” futhi angenise amazulu amasha waphakade noMhlaba omusha? Kungani “uvuko lokuqala” nenkathi yokuthula “yeminyaka eyinkulungwane”, lokho oFata bakubiza ngokuthi “ukuphumula kwesabatha” kweSonto? [3]qhathanisa Kungani Kwakuyisikhathi Sokuthula? Impendulo ilele ku- Ukuqinisekiswa Kokuhlakanipha:

Imiyalo yakho yaphezulu yephuliwe, iVangeli lakho liyaphonswa eceleni, isifufula sobubi sigcwala umhlaba wonke sithwala ngisho nezinceku zakho… Ngabe konke kuzophela ngokufana neSodoma neGomora? Awusoze waphula ukuthula kwakho? Uyakubekezelela konke lokhu kuze kube phakade? Akulona yini iqiniso ukuthi intando yakho kumele yenziwe emhlabeni njengoba yenziwa ezulwini? Akulona yini iqiniso ukuthi umbuso wakho kumele ufike? Awuzange unikeze eminye imiphefumulo, bathandekayo kuwe, umbono wokuvuselelwa kweSonto esizayo? —USt. ULouis de Montfort, Umkhuleko Wezithunywa Zevangeli,n. 5; www.ewtn.com

Futhi-ke, kufanele sazi ukuthi isu likaNkulunkulu eliyindida lensindiso ngeke liqondwe ngokuphelele kuze kube sekupheleni kwesikhathi:

Sikholwa ngokuqinile ukuthi uNkulunkulu ungumpetha womhlaba nomlando wawo. Kepha izindlela zokuphatha kwakhe zivame ukungaziwa kithina. Ekugcineni kuphela, lapho ulwazi lwethu oluyingxenye luphela, lapho sibona uNkulunkulu “ubuso nobuso”, lapho sizokwazi khona ngokuphelele izindlela ngazo - nangedrama yobubi nesono - uNkulunkulu aholele indalo yakhe kulokho kuphumula okucacile kweSabatha owadala izulu nomhlaba. -CCC hhayi. 314

Ingxenye yale mfihlakalo ilele ebunyeni obuphakathi kweNhloko noMzimba. Umzimba kaKristu awukwazi ukuhlanganiswa ngokuphelele ekhanda kuze kube yilapho unjalo ihlanjululwe. Ubuhlungu bokugcina bokuzalwa 'bezikhathi zokugcina' benza lokho kanye. Lapho ingane idlula emseleni wokuzalwa kukanina, ukuminyaniswa kwesibeletho kusiza “ekuhlanzeni” umntwana oketshezini lwamaphaphu akhe kanye nomsele womoya. Kanjalo futhi, nokushushiswa koMphikukristu kusebenza ukuhlanza umzimba kaKristu “oketshezini lwenyama,” amabala aleli zwe. Lokhu yikho kanye uDaniel akhuluma ngakho lapho ekhuluma ngolaka 'lwophondo oluncane' oluvukela abangcwele bakaNkulunkulu:

Ngokukhohlisa kwakhe uyakwenza abahlubukayo esivumelwaneni bahlubuke; kepha abahlala beqotho kuNkulunkulu wabo bayakuthatha izinyathelo ezinqala. Abahlakaniphileyo besizwe bayakufundisa abaningi; kepha okwesikhashana bayoba izisulu zenkemba, amalangabi, ukuthunjwa, nokuphangwa… Kwabahlakaniphileyo, abanye bazowa, ukuze bonke abanye bavivinywe, bacwengisiswe, bahlanzwe, kuze kube yisikhathi sokuphela esisamisiwe ukuza. (Dan 11: 32-35)

Yilaba bafel 'ukholo bobabili uSt.John noDaniel ababhekise kubo njengabathola uvuko lokuqala:

Abaningi balabo abalele othulini lomhlaba bayovuka; abanye bayophila ingunaphakade, abanye bayoba yinto eshaqisayo nehlazo laphakade. Kepha abahlakaniphile bayokhanya ngokukhazimula njengobukhazikhazi besibhakabhaka, Futhi labo abahola abaningi baye ebulungiseni bayoba njengezinkanyezi ingunaphakade… Ngabona nemiphefumulo yalabo ababenqunywe amakhanda ngenxa yobufakazi babo kuJesu nangezwi likaNkulunkulu , futhi abangazange basikhulekele isilo nomfanekiso waso futhi bengazange balwamukele uphawu lwaso emabunzini abo noma ezandleni zabo. Baphila futhi babusa noKristu iminyaka eyinkulungwane. (Dan 12: 2-3; IsAm 20: 4)

Laba “bangcwele abavukile” bangavela kwabasindile abangena kuleso sikhathi ukufundisa, ukulungiselela, nokuhola iSonto ukuze libe nguMlobokazi ongenabala ongenele ukulungela ukwamukela uMyeni…

… Ukuze ethule kuye isonto ngobuhle, lingenabala noma mibimbi noma yini enjalo, ukuze libe ngcwele futhi lingabi nasici. (Efe 5:27)

Izitatimende zeMibhalo noPatristic ziphakamisa ukuthi laba bafela ukholo hhayi Buyela ekubuseni ngokuqinisekile emhlabeni enyameni, kepha "bazobonakala" kuyo yonke inkathi ukufundisa ukuphela kuka-Israyeli, kufana nemibono nezangoma zabangcwele besikhathi esedlule. —Fr. UJoseph Iannuzzi, Ubukhazikhazi Bokudala, Ukunqoba Kwentando Yaphezulu Emhlabeni neNkathi Yokuthula Emibhalweni Yobaba BeSonto, Odokotela Nemfihlakalo, k. 69 

Kuzoba yisikhathi sobungcwele obungenakuqhathaniswa kanye nobunye beBandla Elilwa NoKristu kanye neBandla Elinqobayo. Umzimba uzodlula phakathi kobusuku obumnyama bomphefumulo ”ukuhlanzwa okujulile, ukuze ucabange ngoKristu enkathini entsha“ ngobungcwele obusha nobungcwele ”(bheka Ukuza Ubungcwele Obusha NobuNkulunkulu) Lona yiwona kanye umbono ka-Isaya.

INkosi izokunika isinkwa osidingayo namanzi owomileyo. UMfundisi wakho ngeke esazifihla, kodwa ngamehlo akho uzobona uMfundisi wakho, kuthi ngemuva, kuzwakale izwi ezindlebeni zakho lithi: “Nansi indlela; hambani ngayo, ”lapho ubuphendukela ngakwesokunene noma ngakwesobunxele. “'Aniyikunaka izithombe zenu ezifekethisiwe zesiliva, nezithombe zenu ezimboziwe ngegolide; uzilahle njengezidwedwe ezingcolileyo, othi kuzo: "Uhambile!" … Phezu kwazo zonke izintaba eziphakeme namagquma aphakeme kuzoba nemifudlana yamanzi agobhozayo. Ngosuku lokuhlaba okukhulu, lapho imibhoshongo iwa, ukukhanya kwenyanga kuzofana nokukhanya kwelanga futhi ukukhanya kwelanga kuzokuphinda kasikhombisa (njengokukhanya kwezinsuku eziyisikhombisa). Ngosuku uJehova azobopha ngalo amanxeba abantu bakhe, uyopholisa imivimbo eshiywe yimivimbo yakhe. (Ingabe 20-26)

 

IZWI LESIKO ELINGCWELE

Ngikholwa ukuthi akusikho ukuqondana nje ukuthi lezi zimfihlakalo bezikhona efihliwe okwesikhashana ngaphansi kwesihenqo, kodwa ngiyakholwa leveyili iyaphakamisa ukuze, njengoba nje iSonto likubona ukuhlanzwa okudingekayo okuphambi kwalo, lizokwazi nethemba elingenakulinganiswa elimlindele ngale kwalezi zinsuku zobumnyama nosizi. Njengoba kushiwo kumprofethi uDaniel maqondana nezambulo "zesikhathi sokuphela" anikwa zona…

… Amagama kufanele agcinwe eyimfihlo futhi abekwe uphawu kuze kube yisikhathi sokuphela. Abaningi bayocwengisiswa, bahlanzwe, bavivinywe, kepha ababi bayozibonakalisa bekhohlakele; ababi abanakuqonda, kepha abanokuqonda bayakukuqonda. (Daniyeli 12: 9-10)

Ngithi "kufihliwe," ngoba izwi leSonto Lokuqala kulezi zindaba alihambisani, yize lelo zwi lifihliwe emakhulwini eminyaka amuva ngengxoxo engaphelele futhi kwesinye isikhathi eyiphutha yezenkolo ngale ndaba ihambisana nokuqonda okungafanele kwezinhlobo zangempela kwe isazi seminyaka eyizinkulungwane imbuka (bheka Ilahlekile kanjani i-Era). [4]qhathanisa IMillenarianism — Ukuthi iyini futhi ayikho

Sengiphetha, ngizovumela oFata beSonto kanye noDokotela ukuba bazikhulumele ngalolu Vuko oluzayo:

Ngakho-ke, isibusiso esabikezelwa ngokungangabazeki sibhekisa esikhathini soMbuso Wakhe, lapho abalungileyo bezobusa ekuvukeni kwabafileyo; lapho indalo, izalwa kabusha futhi ikhululiwe ebugqilini, izokhiqiza inala yokudla kwazo zonke izinhlobo kusuka emazolweni ezulu nasekuvundiseni komhlaba, njengoba nje abadala bekhumbula. Labo ababona uJohane, umfundi weNkosi, [basitshele] ukuthi bezwa kuye ukuthi iNkosi yafundisa futhi yakhuluma kanjani ngalezi zikhathi… —St. U-Irenaeus waseLyons, uBaba weSonto (140- 202 AD); Ama-Adersus Haereses, U-Irenaeus waseLyons, V.33.3.4, Obaba beBandla, I-CIMA Publishing Co .; (U-St. Irenaeus wayengumfundi waseSt. Polycarp, owayazi futhi wafunda kuMphostoli uJohane futhi kamuva waba ngumbhishobhi waseSmirna ogcotshwa nguJohn.)

Siyavuma ukuthi umbuso sathenjiswa umhlaba phezu komhlaba, yize wawungakabi khona ezulwini, kuphela kwesinye isimo sokubakhona; njengoba kuzoba njalo emva kovuko lweminyaka eyinkulungwane edolobheni laseJerusalema elakhiwe ngokwaphezulu… Sithi lo muzi unikezwe uNkulunkulu ukuthola abangcwele ngovuko lwabo, futhi uvuselele ngabo ngobuningi bazo zonke izibusiso ezingokomoya zangempela , njengembuyiselo yalabo esikudelele noma sakulahla… —UTertullian (155-240 AD), Ubaba weSonto laseNicene; U-Adversus Marcion, Obaba be-Ante-Nicene, Abashicileli bakaHenrickson, 1995, Umq. 3, amakhasi 342-343)

Njengoba uNkulunkulu, eseqedile imisebenzi Yakhe, waphumula ngosuku lwesikhombisa futhi walubusisa, ekupheleni konyaka weminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha bonke ububi buzosuswa emhlabeni, nokulunga kubuse iminyaka eyinkulungwane… —Caecilius Firmianus Lactantius (250-317 AD; umbhali wenkolo), The Divine Institutes, Vol 7.

Labo abasemandleni ale ndima [IsAm 20: 1-6], baye basola ukuthi uvuko lokuqala luyikusasa futhi ngomzimba, bathuthelwe, phakathi kokunye, ikakhulukazi ngenani leminyaka eyinkulungwane, njengokungathi kuyinto efanelekile ukuthi abangcwele ngaleyo ndlela bajabulele uhlobo lokuphumula kweSabatha ngaleyo nkathi , ukuzilibazisa okungcwele ngemuva kokusebenza kweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha kusukela umuntu adalwa… (futhi) kufanele kulandelwe ukuqedwa kweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha, njengezinsuku eziyisithupha, uhlobo lweSabatha losuku lwesikhombisa eminyakeni eyinkulungwane eyalandela… Futhi lokhu umbono ubungeke uphikise, ukube bekukholelwa ukuthi injabulo yabangcwele, kuleloSabatha, iyoba ngeyomoya, futhi ibe nomphumela ebukhoneni bukaNkulunkulu…  —St. U-Augustine waseHippo (354-430 AD; Udokotela weSonto), I-De Civival Dei, Bk. XX, uCh. 7 (iCatholic University of America Press)

Mina nawo wonke amanye amaKhristu angama-Orthodox sizwa siqinisekile ukuthi kuzoba novuko lwenyama oluzolandelwa iminyaka eyinkulungwane ekwakhiweni kabusha, kwahlanganiswa, nokwandiswa kwedolobha laseJerusalema, njengoba kumenyezelwe abaProfethi uHezekeli, u-Isaya nabanye… Indoda phakathi kwethu ogama lakhe nguJohane, omunye wabaPhostoli bakaKristu, wamukela futhi wabikezela ukuthi abalandeli bakaKristu bazohlala eJerusalema iminyaka eyinkulungwane, nokuthi emva kwalokho umhlaba jikelele futhi, ngamafuphi, uvuko laphakade nokwahlulela kuzokwenzeka. —St. UJustin Martyr, Ingxoxo noTrypho, Ch. 81, Obaba beBandla, Amagugu ObuKristu

 

Ishicilelwe okokuqala ngoDisemba 3, 2010. 

 

UKUFUNDA OKUHAMBISANA NESIKHATHI SOKUTHULA:

 

 

 

Phrinta Friendly, PDF & Imeyili

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 Ngempela sizokwazi ukuhumusha la mazwi, “Umpristi kaNkulunkulu noKristu bazobusa kanye naye iminyaka eyinkulungwane; kuyothi lapho kuphela iminyaka eyinkulungwane, uSathane akhululwe aphume etilongweni lakhe. ” ngoba ngaleyo ndlela zikhombisa ukuthi umbuso wabangcwele kanye nobugqila bukaSathane kuyophela ngasikhathi sinye… ngakho-ke ekugcineni bayophuma okungebona abakaKristu, kodwa balowo Mpikukristu wokugcina… —USt. Augustine,O-Anti-Nicene Fathers, Idolobha LikaNkulunkulu, Incwadi XX, Chap. 13, 19
2 isib. IsAm 20: 8-14
3 qhathanisa Kungani Kwakuyisikhathi Sokuthula?
4 qhathanisa IMillenarianism — Ukuthi iyini futhi ayikho
Posted in IKHAYA, IZIGIDI ZEMINYAKA, INKATHI YOKUTHULA.

Amazwana zivaliwe.