Ukuphela Kwalesi Sikhathi

 

WE abasondeli ukuphela komhlaba, kodwa ukuphela kwalesi sikhathi. Manje-ke, iyophela kanjani le nkathi yamanje?

Iningi labapapa babhale ngokulindela ngomkhuleko isikhathi esizayo lapho iSonto lizomisa ukubusa kwalo ngokomoya kuze kube semikhawulweni yomhlaba. Kodwa kusobala emiBhalweni, oFata beSonto bokuqala, kanye nezambulo ezinikezwe uSt. Faustina nezinye izimfihlakalo ezingcwele, ukuthi umhlaba kumele kuqala ihlanzwe kubo bonke ububi, kuqala kuSathane uqobo.

 

UKUPHELA KOKUBUSA KUKASATHANE

Ngasengibona amazulu evulekile, khangela-ke ihhashi elimhlophe; umgibeli walo wabizwa ngokuthi “Uthembekile, Uqinisile” ... Emlonyeni wakhe kwaphuma inkemba ebukhali ukushaya izizwe… Ngase ngibona ingelosi yehla ezulwini… Yabamba udrako, inyoka yasendulo, onguDeveli noma uSathane, walibopha iminyaka eyinkulungwane… (IsAm 19:11, 15; 20: 1-2)

Yilesi sikhathi “seminyaka eyinkulungwane” lapho oFata beSonto bokuqala babiza “ukuphumula kwesabatha” kwabantu bakaNkulunkulu, isikhathi sesikhashana sokuthula nobulungiswa emhlabeni wonke.

Indoda phakathi kwethu egama layo linguJohane, omunye wabaPhostoli bakaKristu, wemukela futhi wabikezela ukuthi abalandeli bakaKristu bazohlala eJerusalema iminyaka eyinkulungwane, nokuthi emva kwalokho ukuvuswa nokwahlulelwa okungunaphakade kuzokwenzeka emhlabeni wonke, futhi ngamafuphi. —St. UJustin Martyr, Ingxoxo noTrypho, Ch. 81, Obaba beBandla, Amagugu ObuKristu

Kepha ukuze kube khona weqiniso ukuthula emhlabeni, phakathi kokunye, isitha seBandla, uSathane, kumele siboshwe ngamaketanga.

… Ukuze angabe esakwazi ukudukisa izizwe ize iphele iminyaka eyinkulungwane. (IsAm 20: 3)

… Isikhulu sodeveli, esingumgqugquzeli wabo bonke ububi, sizoboshwa ngamaketanga, futhi sizoboshwa phakathi neminyaka eyinkulungwane yokubusa kwasezulwini… —Umlobi wabefundisi wangekhulu le-4, uLactantius, “Izikhungo Zaphezulu”, The ante-Nicene Fathers, Umq. 7, k. 211

 

UKUPHELA KOMPHIK'UKRISTU

Ngaphambi kokuthi uSathane aboshwe ngamaketanga, iSambulo sisitshela ukuthi uSathane unikeze "isilo" amandla akhe. AbaFata BeSonto bayavuma ukuthi nguyena lowo iSiko limbiza ngokuthi "Umphikukristu" noma "ongenamthetho" noma "indodana yolahleko." USt. Paul usitshela ukuthi,

… INkosi uJesu izobulala ngomoya womlomo wayo futhi ingabi namandla ngo umcimbi Ngokuza kwakhe lowo okufika kwakhe kuvela emandleni kaSathane ku zonke izenzo zamandla nezibonakaliso nezimangaliso ezinamanga, nakuzo zonke izinkohliso ezimbi ... (2 Thesalonika 2: 8-10)

Lo mBhalo uvame ukutolikwa njengokubuya kukaJesu enkazimulweni ekupheleni kwesikhathi, kepha…

Lokhu kuchazwa akulungile. USt. Thomas [Aquinas] noSt. John Chrysostom bachaza amagama quin Dominus Jesus destruet illustre adventus sui (“Lowo iNkosi uJesu ezombhubhisa ngokukhazimula kokuza kwayo”) ngomqondo wokuthi uKristu uzoshaya uMphikukristu ngokumkhazimulisa ngokukhanya okuzoba njengebika nesibonakaliso sokuza kwakhe kwesibili. —Fr. UCharles Arminjon, Ukuphela Kwezwe Lamanje Nezimfihlakalo Zempilo Yesikhathi Esizayo, ikhasi 56; ISophia Institute Press

Le ncazelo futhi iyahambisana ne-Apocalypse yaseSt. John lapho ibona isilo nomprofethi wamanga bephonswa echibini lomlilo ngaphambi Inkathi Yokuthula.

Isilo lesi sabanjwa kanye laye umprofethi wamanga owayenze phambi kwaso izibonakaliso adukisa ngazo labo ababemukele uphawu lwesilo lalabo ababekhonza umfanekiso waso. Laba bobabili baphonswa bephila echibini lomlilo elivutha isibabule. Bonke abanye babulawa ngenkemba eyaphuma emlonyeni walowo owayegibele ihhashi… (IsAm 19: 20-21)

USt Paul akasho nakancane ukuthi uKristu uzombulala [Umphikukristu] ngezandla zaKhe, kepha ngomoya wakhe, umoya oris sui (“Ngomoya womlomo Wakhe”) —okungukuthi, njengoba uSt. Thomas echaza, ngenxa yamandla Akhe, ngenxa yomyalo Wakhe; noma kungenxa, njengoba abanye bekholelwa, ukuyenza ngokubambisana kukaSt. —Fr. UCharles Arminjon, Ukuphela Kwezwe Lamanje Nezimfihlakalo Zempilo Yesikhathi Esizayo, ikhasi 56; ISophia Institute Press

 

UKUPHELA KWABABI

Lokhu kubonakaliswa kukaKristu namandla Akhe kufanekiswa ngu umgibeli wehhashi elimhlophe: "Emlonyeni wakhe kwaphuma inkemba ebukhali yokushaya izizwe… (Isamb. 19: 11). Ngempela, njengoba sifunda nje, labo abathatha uphawu lwesilo bakhonza umfanekiso waso “babulawa ngenkemba eyayiphuma emlonyeni walowo ogibele ihhashi”(19:21).

Uphawu lwesilo (bheka IsAm 13: 15-17) isebenza njengecebo lobulungiswa baphezulu, indlela yokuhlunga ukhula lukakolweni ekupheleni kweminyaka.

Zikhule ndawonye kuze kube sekuvuneni; khona-ke ngesikhathi sokuvuna ngizothi kubavuni, “Qalani ngokuqoqa ukhula, nilubophe lube izinyanda ukuze lushiswe; kodwa buthani ukolweni enqolobaneni yami ”… Isivuno ukuphela kwezwe, futhi abavuni yizingelosi…
(Matt 13:27-30; 13:39)

Kepha uNkulunkulu uyabeka futhi. Uphawu lwakhe luyisivikelo kubantu bakhe:

Ungalimazi umhlaba noma ulwandle noma izihlahla size sibeke uphawu emabunzini ezinceku zikaNkulunkulu wethu… ungathinti noma yikuphi okuphawulwe nge-X. (IsAm 7: 3; Hezekeli 9: 6)

Yini enye le emakaxambili ngaphandle kokwehlukana kwalabo abamukela uJesu ngokukholwa, nalabo abamphikayo? USt Faustina ukhuluma ngalokhu kuhlunga okukhulu ngokunikela kukaNkulunkulu isintu "isikhathi somusa," ithuba le ubani ukubekwa uphawu njengolwakhe. Kuyindaba yokwethembela kuphela othandweni nasesiheni saKhe futhi usiphendule ngokuphenduka okuqotho. UJesu umemezele uFaustina ukuthi lesi sikhathi somusa manje, futhi ngaleyo ndlela, isikhathi se- ukumaka nayo manje.

Ngandisa isikhathi somusa ngenxa [yezoni]. Kodwa maye kubona uma bengasiboni lesi sikhathi sokuhanjelwa Kwami… ngaphambi kokuba ngize njengoMahluleli olungile, ngiza kuqala njengeNkosi Yomusa… ngiqala ngivule kakhulu umnyango wesihe Sami. Lowo onqaba ukudlula emnyango womusa Wami kumele adlule ngomnyango wobulungiswa Bami…. —UJesu kuya eSt Faustina, Isihe SikaNkulunkulu Somphefumlo Wami, n. 1160, 83, 1146

Ekupheleni kwalesi sikhathi, uMnyango Wesihe uzovalwa, futhi labo abenqabile iVangeli, ukhula, bayothathwa emhlabeni.

INdodana yoMuntu izothumela izingelosi zayo, futhi ziqoqe ziphume embusweni wayo bonke abenza abanye bone nabo bonke abenza okubi. Lapho-ke abalungileyo bazakhanya njengelanga embusweni kaYise wabo. (Math 13: 41-43) 

Njengoba uNkulunkulu, eseqedile imisebenzi Yakhe, waphumula ngosuku lwesikhombisa futhi walubusisa, ekupheleni konyaka weminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha bonke ububi buzosuswa emhlabeni, nokulunga kubuse iminyaka eyinkulungwane… - UCaecilius Firmianus Lactantius (250-317 AD; umbhali Wabefundisi), Izikhungo Zaphezulu, Umq. 7

Lokhu kuhlanzwa komhlaba okwalandelwa inkathi yokuthula nakho kwaprofethwa ngu-Isaya:

Uyakushaya ononya ngenduku yomlomo wakhe, abulale omubi ngomoya wezindebe zakhe. Ubulungisa buyakuba yibhande okhalweni lwakhe, nokuthembeka kube yibhande okhalweni lwakhe. Impisi iyakuba yisivakashi sewundlu, ingwe ilale nezinyane lembuzi… Akuyikubakho monakalo noma incithakalo kuyo yonke intaba yami engcwele; ngokuba umhlaba uyakugcwala ukumazi uJehova, njengamanzi asibekela ulwandle… Ngalolo suku, iNkosi izakubuye ilubambe ngesandla ukubuyisa insali yabantu bayo. (Isaya 11: 4-11)

 

IZINSUKU ZOKUGCINA ZENKATHI

Ukuthi nje ababi bazoshaywa kanjani “yinduku yomlomo wakhe” akuqinisekile. Kodwa-ke, umuntu oyimfihlakalo, othandwayo futhi odunyiswayo opapa, ukhulume ngomcimbi ozoqeda ububi emhlabeni. Uchaze ngokuthi "izinsuku ezintathu zobumnyama":

UNkulunkulu uzothumela izijeziso ezimbili: esisodwa siyoba ngesimo sezimpi, imibhikisho, nobunye ububi; uyakuvela emhlabeni. Omunye uzothunyelwa evela eZulwini. Kuyakufika phezu komhlaba wonke ubumnyama obukhulu obuhlala izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu. Akukho okungabonwa, futhi umoya uzogcwala izifo eziwumgogodla ezizobanga izitha zenkolo ikakhulukazi, kodwa hhayi kuphela. Ngeke kwenzeke ukusebenzisa noma yikuphi ukukhanyisa okwenziwe ngumuntu kulobu bumnyama, ngaphandle kwamakhandlela abusisiwe… Zonke izitha zeBandla, noma ngabe ziyaziwa noma azaziwa, zizobhubha emhlabeni wonke ngalobo bumnyama bendawo yonke, ngaphandle kwabambalwa uNkulunkulu maduze izoguqula. —Ubusisiwe u-Anna Maria Taigi (1769-1837), Isiprofetho samaKatolika

U-Anna obusisiwe wathi lokhu kuhlanzwa kuzothunyelwa "kusuka ezulwini" nokuthi umoya uzogcwala "isifo esiwumshayabhuqe," okungukuthi, amademoni. Abanye abayimfihlakalo beSonto baphrofethe ukuthi lesi sahlulelo sokuhlanzwa sizothatha isimo, ngokwengxenye, sika i-comet lokho kuzodlula phezu komhlaba.

Amafu anemisebe yomlilo nesiphepho somlilo azodlula emhlabeni wonke futhi isijeziso siyoba esibi kunazo zonke ezake zaziwa emlandweni wesintu. Izothatha amahora angama-70. Ababi bayochotshozwa futhi basuswe. Abaningi bazolahleka ngoba bahlala ngenkani ezonweni zabo. Lapho-ke bazozwa amandla okukhanya ngaphezu kobumnyama. Amahora obumnyama asesondele. - Sr. U-Elena Aiello (indela elingunogada waseCalabrian; d. 1961); Izinsuku ezintathu zobumnyama, Albert J. Herbert, ikhasi. 26

Ngaphambi kokunqoba kweBandla uNkulunkulu uzoqala aziphindiselele kwababi, ikakhulukazi kulabo abangamhloniphi uNkulunkulu. Kuzoba ukwahlulela okusha, okufana nalokho akukaze kwenzeke ngaphambili futhi kuzoba yinto yonke ... Lesi sahlulelo sizofika ngokuzumayo futhi sibe sesikhashana. Bese kulandela ukunqoba kweSonto elingcwele kanye nokubusa kothando lobuzalwane. Babusisiwe impela, labo abaphilela ukubona lezo zinsuku ezibusisiwe. - Ohloniphekile P. Bernardo María Clausi (d. 1849),

 

 UKUQALA KOKUPHUMULA KWESABATHA

Kumele kuthiwe ubulungiswa bukaNkulunkulu abugcini ngokujezisa ababi kepha futhi uvuza okuhle. Labo abasindayo Ukuhlanzwa Okukhulu ngeke siphile ukubona inkathi yokuthula nothando kuphela, kodwa nokuvuselelwa kobuso bomhlaba ngalolo "suku lwesikhombisa":

… Lapho iNdodana yakhe izofika ibhubhise isikhathi somuntu ongenamthetho futhi yahlulele abangamhloniphi uNkulunkulu, futhi ishintshe ilanga nenyanga nezinkanyezi — khona-ke Uzophumula ngosuku lwesikhombisa… emva kokuphumula kuzo zonke izinto, ukuqala kosuku lwesishiyagalombili, okungukuthi, ukuqala kwelinye izwe. -Incwadi kaBarnaba (70-79 AD), eyabhalwa nguyise Weminyaka Eyesibili Yabaphostoli

lapho-ke iNkosi izofika ivela ezulwini ngamafu… ithumele lo muntu nalabo abamlandelayo echibini lomlilo; kepha ukuletha kwabalungile izikhathi zombuso, okungukuthi, okunye, usuku olungcwelisiwe lwesikhombisa… Lokhu kuzokwenzeka ngezikhathi zombuso, okungukuthi, ngosuku lwesikhombisa… iSabatha leqiniso labalungileyo. —USt. U-Irenaeus waseLyons, uBaba weSonto (140–202 AD); Ama-Adersus Haereses, U-Irenaeus waseLyons, V.33.3.4, Obaba beBandla, I-CIMA Publishing Co

Kuzoba njengesandulela nohlobo lwe- amazulu amasha nomhlaba omusha lokho kuzongeniswa ekugcineni kwesikhathi.

 

Ishicilelwe okokuqala ngoSepthemba 29, 2010.

 

Inothi kubafundi: Lapho usesha le webhusayithi, thayipha amagama akho okusesha ebhokisini lokusesha, bese ulinda ukuthi kuvele izihloko ezicishe zifane nosesho lwakho (okusho ukucindezela inkinobho yokuSesha akudingekile). Ukuze usebenzise isici esijwayelekile sokuSesha, kufanele useshe esigabeni seDaily Journal. Chofoza kuleso sigaba, bese uthayipha amagama akho okusesha, hit enter, futhi uhlu lokuthunyelwe okuqukethe amagama akho okusesha luzovela kokuthunyelwe okufanele.

 

 


Chofoza lapha ukuze Zikhiphe ohlwini or Bhalisa kule Journal.

Siyabonga ngosizo lwakho lwezezimali nangomkhuleko
yalesi sihlubuki.

www.markmallett.com

-------

Chofoza ngezansi ukuhumushela leli khasi olimini oluhlukile:

Phrinta Friendly, PDF & Imeyili
Posted in IKHAYA, INKATHI YOKUTHULA futhi umake , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Amazwana zivaliwe.