Ukuwa Kwemfihlakalo IBabiloni

 

Kusukela ubhala lokhu okulandelwayo kuze kube Imfihlakalo iBabiloni, Ngimangele ukubona ukuthi iMelika iqhubeka kanjani nokugcwalisa lesi siprofetho, ngisho nangemva kweminyaka embalwa… Ishicilelwe okokuqala ngo-Agasti 11, 2014. 

 

NINI Ngaqala ukubhala Imfihlakalo iBabiloni ngo-2012, ngamangala ngomlando omangalisayo, ikakhulukazi ongaziwa waseMelika, lapho amandla obumnyama nokukhanya ayenesandla ekuzalweni nasekubunjweni kwakhe. Isiphetho besimangalisa, ukuthi ngaphandle kwamandla okuhle kuleso sizwe esihle, izisekelo eziyimfihlakalo zezwe kanye nesimo salo samanje zibonakala zifeza, ngendlela emangalisayo, indima “IBabiloni elikhulu, unina wezifebe nowezinengiso zomhlaba.” [1]isib. IsAm 17: 5; ukuthola incazelo yokuthi kungani, funda Imfihlakalo iBabiloni Futhi, lo mbhalo wamanje awukona ukwahlulela abantu baseMelika ngabodwa, abaningi engibathandayo nabakhe ubungani obujulile nabo. Esikhundleni salokho, kungukukhanyisa okubonakalayo ngamabomu ukuwa kweMelika okuqhubeka nokufeza indima ye Imfihlakalo iBabiloni…

Ngizokwenza lokhu ngomnotho omkhulu kunawo wonke wamagama okungenzeka, ngihlanganisa izincwadi, izingxoxo, nezindatshana eziningi ukuze uqonde isimo esingokwesiprofetho salokhu okwenzekayo, futhi okuzokwenzeka e-United States, futhi empeleni, umhlaba wonke , njengombindi weSiphepho manje esilapha…

 

SINGUBANI ISILO?

USt. John uchaza lo "mama wezifebe" njengogibele "isilo." Njengoba ngichazile ku Imfihlakalo iBabiloni, isilo empeleni siqukethe lawo ma-agent anamandla ku izinhlangano eziyimfihlo abaqhubeka nokuqhubekisela phambili inhloso embi yokubusa umhlaba ngomnotho wezwe nenkolo. [2]isib. UDaniel 7: 7, Isambulo 13: 1-3.

… Lokho okuyinjongo yabo yokugcina kuyaphoqa ukuthi kubhekwe — okungukuthi, ukugumbuqelwa ngokuphelele kwaleyo nkolo kanye nezombusazwe zomhlaba okhiqizwe imfundiso yobuKrestu, kanye nokufakwa kwesimo esisha sezinto ngokuhambisana nemibono yabo, okuyothi izisekelo nemithetho izodonswa kokungokwemvelo kuphela. —UPOPE LEO XIII, I-Humanum Genus, Encyclical on Freemasonry, n. 10, Apri 20thl, 1884

Kulokho kwakumangalisa futhi, futhi njengoba kwenzeka, inembile izambulo okusolwa ukuthi zivela kuMama Obusisiwe kuya ku-Fr. UStefano Gobbi weNhlangano Yomhlaba Wonke Yabapristi yaseMarian, uMama wethu uqinisekisa ukuthi lesi silo esinamakhanda ayisikhombisa nezimpondo eziyishumi ezisencwadini yeSambulo singubani. Ngempela, engikukhombisile ngamaqiniso omlando ku Imfihlakalo iBabiloni kuqinisekisiwe kulo mlayezo onikezwe emkhosini we-Immaculate Heart of Mary ngoMgqibelo wokuqala kaJuni 3, 1989:

Amakhanda ayisikhombisa akhombisa izindawo zokulala ezihlukene zokwakhiwa kwamatshe, ezisebenza yonke indawo ngendlela ecashile futhi eyingozi. Lesi Silo Esimnyama sinezimpondo eziyishumi futhi, ezimpondweni, imiqhele eyishumi, okuyizimpawu zokubusa nobukhosi. UMasonry ubusa futhi ubusa emhlabeni wonke ngezimpondo eziyishumi. - umlayezo ofakwe kuFr. UStefano, KumPristi, Amadodana Athu Abathandekayo Bomama Wethu, n. 405.de

Khumbula, isisekelo sonke semiphakathi eyimfihlo iyi- zefilosofi uhlelo - inkohliso kaSathane eyakhulelwa ensimini yase-Edeni nguyise wamanga, uSathane uqobo. Lokhu kuthuthukiswa kwefilosofi kukhulisiwe futhi kwaqhutshekiselwa phambili emakhulwini eminyaka kuze kube namuhla, futhi kwanikezwa "umphefumulo" yile miphakathi ehleliwe:

Kwakudingeka ukuhlelwa kweSecret Societies ukuguqula imibono yezazi zefilosofi ohlelweni lukakhonkolo nolwesabekayo lokucekela phansi impucuko.-Nesta Webster, Inguquko Yomhlaba, ikhasi. 4 (eyami yokugcizelela)

Leso "simiso esesabekayo" manje sisebenza ngokugcwele.

Uyazi impela, ukuthi inhloso yaleli cebo elonakele kakhulu ukushayela abantu ukuba bachithe lonke uhlelo lwezindaba zabantu nokubadonsela emibonweni emibi yalobu Busoshiyali futhi UbuKhomanisi... —UPAPPI PIUS IX, UNostis et Nobiscum, Encyclical, n. 18, DISEMBA 8, 1849

Ngo-1917, bambalwa ababeqonda ngokugcwele ukuthi kungani uMama Wethu waseFatima wayecela ngokukhethekile ukungcweliswa kweRussia — ngaleso sikhathi, eyayingakabanjwa ngobuKhomanisi. Kwakunezinye izizwe ezingamaqaba. Kungani iRussia? Impendulo ithi iRussia izoba inhlabathi yokuqala Okwe ukuqaliswa yalesi simiso sefilosofi, axwayisa ngaso, sasizosabalala emhlabeni wonke if isicelo sakhe sokuhlawuliswa nokungcweliswa kwalelo zwe asizange silalelwe.

Ngizofika ngicela ukugcotshwa kweRussia enhliziyweni yami eyi-Immaculate, kanye neNhlanganyelo yokuziphindisela ngawoMgqibelo wokuqala. Uma izicelo zami zivunywa, iRussia izoguqulwa, kube nokuthula. Uma kungenjalo, [iRussia] izosabalalisa amaphutha ayo emhlabeni wonke, idale izimpi nokushushiswa kweSonto. Omuhle uzobulawelwa ukholo; uBaba oNgcwele uzoba nokuhlupheka okuningi; izizwe ezahlukahlukene zizobhujiswa. Ukusetshenziswa kweFatima, www.v Vatican.va

Njengoba singasilalelanga lesi sikhalo soMyalezo, siyabona ukuthi sigcwalisekile, iRussia isihlasele umhlaba ngamaphutha ayo. Futhi uma singakakuboni ukugcwaliseka okuphelele kwengxenye yokugcina yalesi siprofetho, siya kuso kancane kancane ngokuhamba phambili okukhulu.—Umboni kaFatima, uSr. Lucia, uMyalezo kaFatima, www.vatican.va

 
AMERICA, ESETSHENZISWAYO

Masishiye iRussia isikhashana bese sibuza lo mbuzo: ngabe lokhu kuhlangana ngani neMelika? Lapho ngiqala ukufunda iSambulo 17, okwaholela ekubhaleni Imfihlakalo iBabiloni, Angihlabe umxhwele ngala mazwi:

Ngabona owesifazane ehlezi phezu kwesilo esibomvu esasimbozwe amagama enhlamba, sinamakhanda ayisikhombisa nezimpondo eziyishumi… Izimpondo eziyishumi ozibonile nesilo sizosizonda isifebe; bazolishiya liyincithakalo futhi linqunu; ziyakudla inyama yakhe, zimqede ngomlilo. (IsAm. 17: 3, 16)

“Isifebe” sigibele phezu kwesilo… kepha sinjalo ezondwe ngawo. Ngakho-ke siyabona ukuthi isilo sinjalo usebenzisa isifebe. Kanjani? Njengoba ngichazile ku Imfihlakalo iBabiloni: ukudala "intando yeningi ekhanyisiwe" empeleni engaphansi kwesifebe "esingunina" wabo. Impela, kaninginingi sibonile ukuthi iMelika ingene kanjani kwamanye amazwe noma yanikeza "amavukelambuso" izikhali zokuketula uhulumeni, kuphela ukuthi la mazwe asezinzile athembele emabhange angaphandle kanye nasezinkampanini abaholi babo imvamisa kungabesilisa abenza le mibutho eyimfihlo. Qaphela ukuthi usizo lwangaphandle luvamise kangakanani ukuthi la mazwe asuse imithetho emelene nokukhishwa kwezisu, ukuvimbela inzalo, nobungqingili. Ngakho-ke, ukusakazeka "kwentando yeningi" namuhla sekufana nokusabalala kwezithombe zocansi, izidakamizwa, nemithombo yezindaba nokuzijabulisa okuwohlokile ngokokuziphatha. Leyo yindima edabukisayo “yesifebe” esingunina “wezinengiso zomhlaba.” [3]I-Rev 17: 5

Noma kunjalo, isifebe ngokwaso singaphansi kwesilo esinamandla okusibhubhisa. Khumbula futhi Amagama kaMongameli uWoodrow Wilson echaza lesi silo:

Amanye amadoda amakhulu e-United States, emkhakheni wezohwebo nokwenziwa, asaba umuntu othile, asaba okuthile. Bayazi ukuthi kukhona amandla ndawana thile ahleleke kangaka, acashile, aqaphe kakhulu, axhumene kakhulu, aphelele, agcwele yonke indawo, okungangcono bangakhulumi ngaphezu komoya wabo uma bekhuluma bewalahla. —UMongameli Woodrow Wilson, Inkululeko Entsha, Ch. 1

Ngempela, kwakuyi-Federal Reserve Act, ephuthuma kuWilson phakathi kwamabili ngoDisemba 23, 1913, futhi yenziwa umthetho (lapho izikhulu eziningi ezikhethiwe zazishiye iWashington ngoKhisimusi) okwaholela ekutheni lonke uhlelo lwemali lase-US lunikezwe kubabhangi bamazwe omhlaba. IFederal Reserve (abaningi baseMelika abaqapheli) yinhlangano ezimele. [4]qhathanisa “Uzokuchoboza Ikhanda Lakho” nguStephen Mahowald, k. 113

Isilo nezimpondo eziyishumi zisizonda isifebe ngenxa yokuthi inkululeko nenkululeko yesifebe ukuphikisana kwenhloso yabo — ukubusa umhlaba. Ubani namuhla ongaphikisa ukuthi yona kanye inkululeko izwe laseNtshonalanga elijabulele nayo, ngokuyihlukumeza nokubaphatha kabi, iholele abaningi ebugqilini, ngokomoya nangokwezomnotho? Lokho, bekuyiphuzu impela.

Ngabe uPapa Benedict akazange axwayise ngokuwa “kweBabiloni” lapho eba uPapa?

… Usongo lokwahlulelwa lusithinta nathi, iSonto laseYurophu, eYurophu kanye naseNtshonalanga iyonke. Ngaleli Vangeli, iNkosi futhi ikhala ezindlebeni zethu amazwi athi eNcwadini Yesambulo ayibhekise eBandleni Lase-Efesu: “Uma ungaphenduki ngizoza kuwe ngisuse uthi lwakho lwezibani endaweni yalo.” Ukukhanya kungasuswa kithina futhi senza kahle ukuvumela lesi sixwayiso sizwakale ngokuzimisela okukhulu okugcwele ezinhliziyweni zethu, ngenkathi sikhala eNkosini: “Sisize siphenduke!…” -UPAPA BENEDICT XVI, Kuvulwa uHomily, ISinodi Yababhishobhi, Okthoba 2, 2005, eRoma.

 

Ubukhomanisi abufanga

Impela, isifebe simane nje siyikho esetshenziswa isilo ukuze siqhubekisele phambili injongo yaso: ukudonsela “lonke uhlelo” lwabantu emibonweni emibi ye- “Socialism and Communism.” Ngabe iMelika, amandla amakhulu ezempi emhlabeni, angabhujiswa kanjani? Kusuka ngaphakathi kuya ngaphandle: ngu ukusabalalisa amaphutha okwasetshenziswa eRussia, okungukuthi ukungakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu, iMarxism, iDarwinism nokuthanda izinto ezibonakalayo. Lokhu kuveze ezinye "izingqikithi" ezinjengobufazi obunamandla, isayensi, ukucabanga okunjalo nokunye okungaphumelelanga ngempumelelo izisekelo zokuziphatha nezenhlalo zaseNtshonalanga kuphela. Ngokumangazayo, selokhu kwabhalwa lokhu, imibono yobusoshiyali kanye neyekhomanisi ithola ukubamba phakathi kwentsha ehlakaniphile yaseNyakatho Melika njengoba osopolitiki manje bekhuthaza obala lezi ezinye izindlela zepolitiki Lapho UbuKhomanisi Bubuyela).  

Akumangalisi ukuthi opapa babexwayisa, ngolimi oluqine kakhulu, ngezingozi abazibona ku isicelo yamafilosofi ayiphutha aleyo mibutho eyimfihlo.

… Izinhlangano zokungakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu… zazinomsuka kuleso sikole sefilosofi okwase kungamakhulu eminyaka sizama ukwehlukanisa isayensi nempilo yeNkolo neyeSonto. —I-POPE PIUS XI, UDivini Redemptoris: KobuKhomanisi Obungakholelwa KuNkulunkulu,n. 4

Ngempela, uMbhishobhi Omkhulu Ohloniphekile uFulton Sheen, kwesinye sezinhlelo zakhe zokuqala, uphawula ukuthi ubuKhomanisi empeleni Ingane waseNtshonalanga, "wokukhanyiselwa" okwaqalwa futhi wakhuthazwa ngabasunguli beFreemasonry yanamuhla: [5]qhathanisa Imfihlakalo iBabiloni

Awukho nowodwa umqondo wefilosofi kubuKhomanisi owawungaveli eNtshonalanga. Ifilosofi yaqhamuka eJalimane, ezenhlalo yayo kusuka eFrance, ezomnotho zayo ezivela eNgilandi. Futhi lokho iRussia eyinikeze khona kwakuwumphefumulo we-asiatic namandla nobuso. - "Ubukhomanisi eMelika", cf. youtube.com

Bambalwa abaziyo ukuthi uVladimir Lenin, uJoseph Stalin, noKarl Marx, ababhala i- Imanifesto yamaKhomanisi, zazisohlelweni lwe-Illuminati. [6]qhathanisa “Uzokuchoboza Ikhanda Lakho”  nguStephen Mahowald, k. 100; 123. nb. I-oda le-Illuminati lingumphakathi oyimfihlo. Imbongi nentatheli yaseJalimane nomngani kaMarx, uHeinrich Heine, wabhala lokhu ngo-1840, eminyakeni engamashumi ayisikhombisa nesikhombisa ngaphambi kokuba uLenin agasele eMoscow: 'Izidalwa ezinethunzi, izilo ezingenagama ikusasa elazo, UbuKhomanisi igama eliyimfihlo lalesi sitha esikhulu kangaka. '

Ngakho-ke ubuKhomanisi, abaningi ababekholelwa ukuthi bavela kuMarx, babekhiqizwe ngokuphelele emqondweni wama-Illuminists isikhathi eside ngaphambi kokuba afakwe ohlwini lwabasebenzi. —UStephen Mahowald, Uzochoboza ikhanda lakho, k. 101

Ngokuyinhloko, iRussia nabantu bayo bathathwa yizo…

… Ababhali kanye nababhalisi ababheka iRussia njengensimu elungiselelwe kahle kakhulu yokuzama uhlelo oluchazwe emashumini eminyaka adlule, futhi ngubani oqhubeka nokusabalalisa ukusuka kolunye uhlangothi lomhlaba kuye kolunye. —I-POPE PIUS XI, I-Divini Redemptoris,n. 24; www.v Vatican.va

Abaningi namuhla bakholelwa ukuthi ngokuwa koDonga lwaseBerlin kanye nokuhlakazwa kwe-USSR ukuthi ubuKhomanisi bafa, noma okungenani, kumane kwaqhubeka ngendlela enobungozi. [7]Yize ukubulawa kwamaShayina ayizigidi ezingama-45-60 ngaphansi komholi wamaKhomanisi uMao Zedong ekuqaleni kweminyaka yama-1960 akubanga yingozi kangako, kanye nokushushiswa okwandayo kwamaKrestu lapho kanye nokulawulwa okuthe xaxa kwabantu. Kepha lokhu akulona iqiniso. Ubukhomanisi abufanga, kodwa kunalokho, buso obushintshiwe. Eqinisweni, “ukuwa” kweSoviet Union kwakuthiwa kuhlelwe kusengaphambili.

U-Anatoliy Golitsyn, owahlubuka kwi-KGB evela e-USSR, waveza ngo-1984 “ngokunemba okungu-94%” izehlakalo ezazizolandela ngezinguquko kwiKhomanisi yamaKhomanisi, ukuhlanganiswa kabusha kweJalimane, njll. Ngenhloso ye-New World Social Order elawulwa yiRussia neChina. Izinguquko zashiwo nguMichel Gorbachev, ngaleso sikhathi owayengumholi weSoviet Union, njenge- “perestroika”, okusho ukuthi “ukuhlela kabusha.”

IGolitsyn inikeza ubufakazi obungenakuphikiswa bokuthi i-perestroika noma ukwakhiwa kabusha akuyona into eyenziwe ngo-1985 iGorbachev, kodwa isigaba sokugcina secebo esakhiwa ngo-1958-1960. - ”Communism Alive and Menacing, KGB Defector Claims”, incwadi kaCornelia R. Ferreira ephawula encwadini kaGolitsyn, Inkohliso yePerestroika

Ngempela, uGorbachev uqobo wayekhuluma ngokuqopha phambi kweSoviet Politburo (ikomidi elenza izinqubomgomo leqembu lamaKhomanisi) ngo-1987 ethi:

Madoda, maqabane, ningakhathazeki ngakho konke enikuzwayo ngeGlasnost nePerestroika nentando yeningi eminyakeni ezayo. Zenzelwe ukusetshenziswa kwangaphandle. Ngeke lube khona ushintsho olubalulekile lwangaphakathi eSoviet Union, ngaphandle kwezinhloso zezimonyo. Inhloso yethu ukwehlisela abaseMelika izikhali bese sibalalisa. —Kusuka I-ajenda: Ukugaya phansi kweMelika, idokhumentari ngo- Isishayamthetho sase-Idaho uC Curtis Bowers; www.vimeo.com

Ingxenye yaleli qhinga kwakuwukuheha leyo ngxenye yaseMelika eyayingagcini ngokushisekela izwe kuphela, kepha eyayinokuziphatha okuhle, ebuthongweni inkohlakalo ingaletha, futhi ngaye, isakaze le nkohlakalo futhi ngenxa yalokho I-chaos emhlabeni wonke, kulungiselelwa inhlabathi umsindisi ongaphumeleli: Ubukhomanisi. Njengoba u-Antonio Gramsci (1891 - 1937), owasungula i-Italian Communist Party, wathi: "Sizokwenza umculo wabo, ubuciko kanye nezincwadi zabo zimelane nabo." [8]kusukela I-ajenda: Ukugaya phansi kweMelika, idokhumentari ngo- Isishayamthetho sase-Idaho uC Curtis Bowers; www.vimeo.com Lokho kubikezela okumangalisayo kufezeke njengoba nje bekuhleliwe. Ngempela, owayeyinxusa le-FBI, uCleon Skousen, wembula ngemininingwane ethusayo imigomo yamaKhomanisi engamashumi amane nanhlanu encwadini yakhe yango-1958, IKomanisi Elinqunu. [9]cb. wikipedia.org Njengoba ufunda ezimbalwa zazo, uzibonele ukuthi lolu hlelo olunezothe lube yimpumelelo kangakanani. Ngoba le migomo yakhulelwa kahle ngaphezu kweminyaka engamashumi amahlanu edlule:

# 17 Thola ukulawula kwezikole. Basebenzise njengamabhande okudlulisela ososhiyali nenkulumo-ze yamaKhomanisi yamanje. Thambisa izifundo. Thola ukulawula izinhlangano zothisha. Faka ulayini wephathi ezincwadini zokufunda.

# 28 Susa umthandazo noma yisiphi isigaba sokukhulunywa ngokwenkolo ezikoleni ngesizathu sokuthi kwephula umthetho "wokwehlukaniswa kwesonto nombuso."

# 31 Belittle zonke izinhlobo zamasiko aseMelika futhi udikibalise ukufundiswa komlando waseMelika…

# 29 Lulaza uMthethosisekelo waseMelika ngokuwubiza ngokuthi awenele, uphelelwe yisikhathi, awuhambisani nalokhu izidingo zesimanje, isithiyo ekubambisaneni phakathi kwezizwe emhlabeni wonke.

# 16 Sebenzisa izinqumo zobuchwepheshe zezinkantolo ukwenza buthakathaka izikhungo eziyisisekelo zaseMelika ngokumangalela ukuthi imisebenzi yazo yephula amalungelo abantu.

# 40 Hlazisa umndeni njengesikhungo. Khuthaza ukuziphatha okuxekethile, ukushaya indlwabu nokuhlukanisa okulula.

# 24 Susa yonke imithetho elawula ubudlwangudlwangu ngokubabiza ngokuthi "ukucwaninga" kanye nokwephula inkululeko yokukhuluma nabezindaba mahhala.

# 25 Diliza izindinganiso zamasiko zokuziphatha ngokuqhakambisa izithombe zobulili ezingcolile kanye namanyala ezincwadini, komagazini, ezithombeni ezinyakazayo, emsakazweni naku-TV.

# 26 Bethule ubungqingili, ukonakala nokuziphatha okuxekethile njengokujwayelekile, ngokwemvelo, kunempilo.

# 20, 21 Ngena ngaphakathi emaphephandabeni. Thola ukulawula kwezikhundla ezibalulekile emsakazweni, i-tv, nezithombe ezinyakazayo.

# 27 Ngokungena emasontweni bese kufakwa inkolo “yezenhlalo” esikhundleni senkolo embuliwe. Hlazisa ibhayibheli.

# 41 Gcizelela isidingo sokukhulisa izingane kude nomthelela omubi wabazali.

Konke lokhu kuhlalisiwe futhi kwaphakanyiswa ngenkuthalo yi abezindaba abasebenza njenge isithombe lesilo:

Kukhona enye incazelo yokwanda okusheshayo kwemibono yamaKhomanisi manje engena kuzo zonke izizwe, ezinkulu nezincane, ezithuthukile nezasemuva, ukuze kungabikho kona lomhlaba elikhululekile kuzo. Le ncazelo itholakala ku-propaganda enobudlova ngokweqile kangangokuba umhlaba mhlawumbe awukaze ubone okufana nakho ngaphambili. Iqondiswa kusuka esikhungweni esisodwa esivamile. —I-POPE PIUS XI, UDivini Redemptoris: KobuKhomanisi Obungakholelwa KuNkulunkulu,n. 17

Ukuthuthuka kwale mibono kwaphazanyiswa, kusho uPapa, 'ngozungu lokuthula engxenyeni enkulu yabezindaba abangawona amaKhatholika. Sithi uzungu, ngoba akunakwenzeka ngenye indlela ukuchaza ukuthi abezindaba bavame ukulangazelela kangaka ukusebenzisa kabi izehlakalo ezincane zansuku zonke zokuphila bakwazi kanjani ukuthula isikhathi eside kangaka 'ezenzakalweni ezivezwa ubuKhomanisi. [10]isib. Ibid. n. 18 Lokhu ngokusobala kwaqinisekiswa ngusomabhange waseMelika, uDavid Rockefeller:

Siyayibonga iWashington Post, i-New York Times, umagazini iTime nezinye izincwadi ezinhle abaqondisi bazo abake bahambela imihlangano yethu futhi bahlonipha izethembiso zokuqonda iminyaka ecishe ibe ngamashumi amane. Bekungeke kwenzeke ngathi ukuthi sithuthukise uhlelo lwethu lomhlaba ukube besingaphansi kwamalambu akhanyayo okukhangisa ngaleyo minyaka. Kepha, umhlaba manje ususezingeni eliphezulu futhi ulungele ukumasha ubheke kuhulumeni womhlaba. Ubukhosi obuphakeme be-elite yengqondo kanye nababhange bezwe ngokuqinisekile bancamela ukuzinqumela okuzenzakalelayo kukazwelonke okwenziwe emakhulwini eminyaka adlule. -UDavid Rockefeller, Ekhuluma emhlanganweni kaJuni 1991 ngo-XNUMX eBberberger eBaden, eJalimane (umhlangano owawuthanyelwe futhi ngu-Governor wangaleso sikhathi uBill Clinton noDan Quayle)

UMbhishobhi Omkhulu ohloniphekile uFulton Sheen wayengeke akufingqe kangcono ngamagama akhe esiprofetho asakazwa ngasikhathi sinye lapho kwavezwa lezi zinhloso zamaKhomanisi:

Ubukhomanisi-ke buya buya futhi ezweni laseNtshonalanga, ngoba kukhona okwafa ezweni laseNtshonalanga — okuwukukholwa okuqinile kwabantu kuNkulunkulu okubenzile. - "Ubukhomanisi eMelika", cf. youtube.com

Liwile, liwile iBabiloni elikhulu. Usephenduke indawo yokuhlala yamademoni. Uyizibaya zemimoya yonke engcolile, isibaya sazo zonke izinyoni ezingcolile, [ikheji lezinto zonke ezingcolile] nesilo esinyanyekayo. Ngoba zonke izizwe ziliphuzile iwayini lenkanuko yalo. Amakhosi omhlaba alala naye, futhi abathengisi bomhlaba bacebile ngokushisekela kwakhe ukunethezeka. (IsAm 18: 3)

 

Ukuqoqwa KWEMFIHLO YEBHABHILONI

Angikungabazi ukuthi, kwabanye babafundi bami, lolu lwazi luyamangalisa futhi lubonakala lumnandi kakhulu ukuthi lungaba yiqiniso. Kodwa-ke, umzamo kaSathane wokumisa umbuso womhlaba wonke ungokweBhayibheli futhi uvela ngokusobala phambi kwamehlo ethu. Kumele ngivumelane nombhali waseMelika ongumKatolika uStephen Mahowald:

IMelika iguquliwe — wanikela, ngaphandle kokulwa, njengoba nohlelo lukaGramsci lwaluthi uzokwenza. -Uzochoboza ikhanda lakho, UStephen Mahowald, k. 126

Okusalayo ukuwa kwe "Mystery Babylon" ukuze ingami endleleni yokubusa komhlaba wonke. Leso sikhathi, bafowethu nodadewethu, sibonakala silapha. “Unina wezifebe” usefeze konke nokuningi obekufiswa isilo. Imininingwane "engaphakathi" ephuma e-United States njengamanje, kufaka phakathi leyo evela ezinkanyezini ezine zangaphambili ojenene, ukuthi eminyakeni embalwa ezayo, ukuwa kohlelo lwezezimali [11]qhathanisa Ukuwa KweMelika kanye Noshushiso Olusha futhi 2014 kanye neSilo Esikhulayo kuseduze, yize izinto zibonakala zichuma (njengangaphambi nje kokuwa ngawo-1920, ngingeza). [12]isib. Ukusakazwa kweTruNews, ngoJulayi 24, 2014; trunews.com Ngokumangazayo, ngesikhathi sokubhalwa kwalokhu, ubuholi bezempi base-US buyaxoshwa noma "buthatha umhlalaphansi" ngezinga elisheshayo futhi iButho lehliswa laba usayizi omncane kunangaphambi kweWWII. [13]Reuters, Feb. 24, 2014; reuters.com Iphaneli elizimele eliqokwe yiPentagon neCongress lithi, vele ukwehliswa kwezempi nguMongameli Obama kushiye iMelika ibuthaka kakhulu ukulwa nezinsongo zomhlaba. [14]isib. Washington Tomes, Julayi 31, 2014; washtontimes.com Ngaphezu kwalokho, ngubani ongachaza lokho okubonakala kungukuhlakazwa ngamabomu kwemingcele yaseMelika (neyaseYurophu) njengoba izinkulungwane “zababaleki” zingena ezweni? Konke kubonakala, kusho ababukeli abaningi, ukuthi kungukuhlakazwa kwamabomu ngamabomu.

Isihe siyamanzi, futhi uNkulunkulu waziwa ngokushintsha imigqa yesikhathi njengoba ethanda. Iphuzu eliyinhloko lapha ukuthi sibizelwa ukuzilungiselela, okubandakanya ngaphezu kwakho konke ukuhoxa eBabiloni:

Sukani kuyo, bantu bami, ukuze ningahlanganyeli ezonweni zayo futhi ningahlanganyeli ezinhluphekweni zayo, ngoba izono zayo zanqwabelana zaze zafika esibhakabhakeni, futhi uNkulunkulu uyabukhumbula ubugebengu bayo. (IsAm 18: 4-5)

 

ISIVINYO SOKUGCINA

Bafowethu nodadewethu, kufanele sikuqonde lokho, ngaphandle kwezenzo nezinhloso ezimbi zalawo madoda amabi uPhindu XI awabiza "ngamabutho okulumba," [15]UDivini Redemptoris: KobuKhomanisi Obungakholelwa KuNkulunkulu,n. 18 “icebo” lobuKhomanisi bomhlaba wonke liyimbangela yalo uSathane. Eqinisweni, uKarl Marx wayengeyena ongakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu: wayengumSathane, njengalabo abasemazingeni aphezulu e-Freemasonry. Umgomo ubekwe ngokusobala eNcwadini yeSambulo:

Inesasasa, umhlaba wonke walandela isilo. Bakhonze idragon ngoba wanika isilo amandla aso; bakhonza isilo, bathi: “Ngubani ongalingana nesilo, ngubani ongalwa naso na?” (IsAm 13: 3-4)

USathane, ngokuzonda kwakhe uNkulunkulu, ufuna ukukhonzwa esikhundleni saKhe. Ngakho-ke, leyo ngelosi ewile, uLusifa, ilindile iminyaka eyizinkulungwane ukwenza uhlelo lwakhe ngokugcwele, uma uNkulunkulu evuma. Ngoba njengoba uSt. Thomas Aquinas asho ngamagama athile aduduzayo:

Ngisho namademoni ayahlolwa yizingilosi ezinhle hleze zilimaze kakhulu ngangawo. Ngendlela efanayo, Umphik'ukristu ngeke enze okubi kakhulu ngendlela abefisa ngayo. —USt. UThomas Aquinas, ISumma Theologica, Ingxenye I, Q.113, Ubuciko. 4

Isithiyo sokugcina ohlelweni lukaSathane akuyona iMelika. YiSonto LamaKatolika. Ngakho-ke, ukulahlwa okunamandla nokuphindaphindwayo kwe UPontiffs oPhakeme omelene nalo "mdlavuza" ocashile wobuKhomanisi, ozokwenzeka kulesi sikhathi samanje Ukuvukelwa Komhlaba esebenzisa IziMpawu eziyisiKhombisa zeRevolution.

Le nguquko yesimanjemanje, kungathiwa iqhume noma isongela yonke indawo, futhi idlula ngobukhulu nangobudlova noma yini esake yabhekana nokushushiswa okwedlule okwethulwe ngokumelene neSonto. Abantu abaphelele bazithola besengozini yokubuyela ebugebengwini obubi kunalobo obabucindezela ingxenye enkulu yomhlaba ekufikeni koMhlengi. —I-POPE PIUS XI, UDivini Redemptoris: KobuKhomanisi Obungakholelwa KuNkulunkulu,n. 2

Ubani ongaphikisana nalesi siprofetho njengodlame olugqugquzelwa ezepolitiki, ukuqothulwa kohlanga, izingxabano zobuhlanga, nobudlova obunonya bamaSulumane okuhlale kuba sematheni? Okuphawuleka kakhulu ukuthi ukushushiswa kwamaKristu aseMpumalanga Ephakathi kuyedlula, ngokusho kombhishobhi oyedwa, ukushushiswa kobuKristu ngaphansi kukaNero. Okubi kakhulu ukuthi iningi lala "mahlongandlebe" kanye "nabashisekeli abaphezulu" abenza lolu dlame olunegazi bahlonywe ngqo noma baxhaswa yiMelika kanye / noma nabalingani bayo. [16]isib. "ISIS: Yenziwe eMelika", Juni 18, 2014; globalresearch.ca; cf. wnd.com Ngakho-ke, amazwi kaSt. John athiwa yiMfihlakalo iBabiloni aya ngokukhanya okushaqisayo njengoba kuqhubeka ukunqunywa amakhanda, ukuhlukunyezwa nokuhlanzwa kobuhlanga kwamaKristu aseMpumalanga Ephakathi-kusizwa imisebenzi yaseMelika ecashile.

Kuyo kwatholakala igazi labaprofethi nabangcwele nabo bonke ababulewe emhlabeni. (IsAm 18:24)

Siphila ezikhathini ezibucayi, ngokusho kwabapapa.[17]qhathanisa Kungani Abapapa Bengamemezi? UPapa Pius wabhala ukuthi, 'Ngokokuqala ngqa emlandweni, sibona umzabalazo, ongenabuntu ngenhloso futhi kuvezwe imininingwane emincane, phakathi komuntu nakho “konke okubizwa ngokuthi uNkulunkulu.” ' [18]UDivini Redemptoris: KobuKhomanisi Obungakholelwa KuNkulunkulu,n. 22  USt. Paul Paul II wanikeza lolu zungu indawo yalo:

Manje sesibhekene nengxabano yokugcina phakathi kweSonto nabamelene nesonto, phakathi kweVangeli nephikisayo, phakathi kukaKristu nomphikukristu. Lokhu kungqubuzana kuphakathi kwezinhlelo zikaNkulunkulu; kuyicala okumele iSonto lonke, ikakhulukazi iSonto LasePoland, liluthathe. Kuyisivivinyo sesizwe sethu kanye neBandla hhayi kuphela, kepha ngandlela-thile ukuvivinywa kweminyaka engu-2,000 XNUMX yamasiko nempucuko yobuKrestu, nayo yonke imiphumela yayo eqondene nesithunzi somuntu, amalungelo abantu, amalungelo abantu namalungelo ezizwe. —Ukhadinali Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), e-Eucharistic Congress, ePhiladelphia, PA ngomgubho weminyaka emibili wokusayinwa kweSimemezelo Sokuzimela; ezinye izingcaphuno zalesi siqephu zifaka phakathi amagama athi "uKristu nomphikukristu" njengoba ngenhla. UDeacon Keith Fournier, obehambele lo mbiko, ukubika njengenhla; isib. I-Catholic Online; Agasti 13, 1976

Kepha kukho konke lokhu, uJesu umi ngokuthula phakathi kwemimoya emikhulu namagagasi alesi Siphepho, athi:

Kungani wethuka, nina bokukholwa okuncane? (Math 8:26)

UJesu, hhayi uSathane, ungumphathi wazo zonke izivunguvungu. Kulabo abamamukela “esikebheni” sabo futhi babeke ithemba labo kuYe, uthi:

Ngizokugcina uphephile ngesikhathi sokulingwa esizofika emhlabeni wonke ukuhlola abakhileyo emhlabeni. (IsAm. 3:10)

 

 

Ngiyabonga ngemithandazo yenu kanye nokwesekwa kwenu.

Ukwamukela The Manje iZwi,
chofoza isibhengezo esingezansi ukuze ubhalise.
I-imeyili yakho ngeke yabiwe nanoma ngubani.

Isibhengezo se-NowWord

Joyina uMark ku-Facebook naku-Twitter!
FacebooklogoI-Twitterlogo

Phrinta Friendly, PDF & Imeyili

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 isib. IsAm 17: 5; ukuthola incazelo yokuthi kungani, funda Imfihlakalo iBabiloni
2 isib. UDaniel 7: 7, Isambulo 13: 1-3.
3 I-Rev 17: 5
4 qhathanisa “Uzokuchoboza Ikhanda Lakho” nguStephen Mahowald, k. 113
5 qhathanisa Imfihlakalo iBabiloni
6 qhathanisa “Uzokuchoboza Ikhanda Lakho”  nguStephen Mahowald, k. 100; 123. nb. I-oda le-Illuminati lingumphakathi oyimfihlo.
7 Yize ukubulawa kwamaShayina ayizigidi ezingama-45-60 ngaphansi komholi wamaKhomanisi uMao Zedong ekuqaleni kweminyaka yama-1960 akubanga yingozi kangako, kanye nokushushiswa okwandayo kwamaKrestu lapho kanye nokulawulwa okuthe xaxa kwabantu.
8 kusukela I-ajenda: Ukugaya phansi kweMelika, idokhumentari ngo- Isishayamthetho sase-Idaho uC Curtis Bowers; www.vimeo.com
9 cb. wikipedia.org
10 isib. Ibid. n. 18
11 qhathanisa Ukuwa KweMelika kanye Noshushiso Olusha futhi 2014 kanye neSilo Esikhulayo
12 isib. Ukusakazwa kweTruNews, ngoJulayi 24, 2014; trunews.com
13 Reuters, Feb. 24, 2014; reuters.com
14 isib. Washington Tomes, Julayi 31, 2014; washtontimes.com
15 UDivini Redemptoris: KobuKhomanisi Obungakholelwa KuNkulunkulu,n. 18
16 isib. "ISIS: Yenziwe eMelika", Juni 18, 2014; globalresearch.ca; cf. wnd.com
17 qhathanisa Kungani Abapapa Bengamemezi?
18 UDivini Redemptoris: KobuKhomanisi Obungakholelwa KuNkulunkulu,n. 22
Posted in IKHAYA, IZILINGO EZINKULU.

Amazwana zivaliwe.