Ukuhlukana Okukhulu

 

ngize ukuthungela umhlaba ngomlilo.
futhi ngifisa kanjani ukuthi ngabe seliyavutha!…

Nithi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni na?
Qha, ngithi kini, kodwa kunalokho ukwahlukana.
Kusukela manje kuqhubeke indlu yabahlanu izohlukaniswa.
abathathu nabathathu, ababili nabathathu...

(ULuka 12: 49-53)

Ngakho kwaba khona ukuhlukana phakathi kwesixuku ngenxa yakhe.
(UJohn 7: 43)

 

NGIYATHANDA lelo zwi elivela kuJesu: “Ngize ukuzothungela umhlaba ngomlilo futhi ngifisa sengathi ngabe usuvutha kakade! INkosi yethu ifuna Abantu abavutha umlilo ngothando. Abantu impilo yabo kanye nokuba khona kwabo kuthungela abanye ukuba baphenduke futhi bafune uMsindisi wabo, ngaleyo ndlela bandise uMzimba kaKristu oyimfihlakalo.

Nokho, uJesu ulandela leligama ngesexwayiso sokuthi ngempela loMlilo wobuNkulunkulu uzowenza hlukana. Akudingi isazi sezenkolo ukuqonda ukuthi kungani. UJesu wathi, “Ngiyiqiniso” futhi sibona nsuku zonke ukuthi iqiniso Lakhe lisihlukanisa kanjani. Ngisho namaKristu athanda iqiniso angakwenyanya lapho leyonkemba yeqiniso ihlaba siqu inhliziyo. Singaziqhenya, sizivikele, futhi sibe nezingxabano lapho sibhekene neqiniso le Ngokwethu. Futhi akulona yini iqiniso ukuthi namuhla sibona uMzimba kaKristu wephulwa futhi uhlukaniswa futhi ngendlela embi kakhulu njengoba umbhishobhi ephikisana nombhishobhi, ukhadinali umelana nokhadinali - njengoba nje iNkosazana Yethu yabikezela e-Akita?

 

Ukuhlanzwa Okukhulu

Ezinyangeni ezimbili ezedlule ngishayela ngibuye ngibuye izikhathi eziningi phakathi kwezifundazwe zaseCanada ngihambisa umndeni wami, ngibe namahora amaningi okuzindla ngenkonzo yami, okwenzeka emhlabeni, okwenzeka enhliziyweni yami. Kafushane, sidlula kokunye kokucwengwa okukhulu kwesintu kusukela kuZamcolo. Lokho kusho ukuthi nathi sikhona sihluziwe njengamabele - wonke umuntu, kusukela kwabampofu kuya kupapa.

USimoni, uSimoni, bheka, uSathane ufuna ukuhlunga konke kini njengamabele… (Luka 22:31)

Isizathu siwukuthi uJesu uzilungisela abantu abayothungela umhlaba ngomlilo - uMlobokazi ongenabala nasici; uMlobokazi oyophinde azuze ifa lakhe kanye nezipho ezilahlekile zika-Adamu no-Eva, okungukuthi, ukuphila futhi eNtandweni Yaphezulu nawo wonke amalungelo ayo okuba amadodana kaNkulunkulu.[1]qhathanisa Ubuntu beqiniso Futhi kuyoba nguMlilo ongakanani lapho uMbuso wehlela phezu kwalaba bantu ukuze intando yaKhe yenziwe “emhlabeni njengasezulwini”!

Futhi akusikho nje ngenxa yabantwana baKhe; kungokwenjabulo kaNkulunkulu.

Intando, ubuhlakani, inkumbulo - zingaki ukuvumelana nezinjabulo ezingakuqukethe? Kwanele ukusho ukuthi bayingxenye yenjabulo nokuzwana koPhakade. UNkulunkulu wadala i-Edene Yakhe siqu emphefumulweni nasemzimbeni womuntu - i-Edene yonke yasezulwini; wayesemnika i-Edene lasemhlabeni ukuba ahlale kulo. —UJesu ENcekwini KaNkulunkulu uLuisa Piccarreta, uMqulu 15, May 29, 1923

Ngakho-ke, umzuzu omuhle nowethusayo—njengezinhlungu zokuzala eziletha ukuzalwa okusha.[2]qhathanisa Inguquko Enkulu futhi Izinhlungu Zabasebenzi Zangempela Kunokuhlupheka okukhulu lapha futhi okuzayo ngenxa yokuhlubuka okudlangile, nokho, injabulo enkulu izolandela. Futhi njengoba nje umntwana “ehlukanisa” unina lapho edlula emgudwini wokuzalwa, ngokufanayo, sibona ukuhlukana okubuhlungu kwesintu, ukuhlungwa kwezilinganiso ze-cosmic.

 

Isigaba Esikhulu

Ukuhlukana phakathi kwethu kungenye ye ukhiye izimpawu zezikhathi - ezingaphezu kakhulu kunokuzamazama komhlaba, izehlakalo zesimo sezulu, izifo ezibangelwa abantu noma ngisho "nendlala" eyenziwe manje elandela izithende zayo (okubangelwa, ingxenye enkulu, ngenxa yobudedengu kanye izikhiya ezingenasimilo). Okufike kwethusa abantu abaningi abavamile, ososayensi kanye nabasebenzi bezempilo yindlela abantu abaningi abasheshe banikela ngayo imizimba yabo kuhulumeni ukuze ihlolwe ngegama “lokuphepha” kanye “nokuhle okuvamile” kulokho okuye kwachazwa ngokuthi a “i-mass formation psychosis"Noma"inkohliso enamandla".[3]“Kukhona ukugula kwengqondo okukhulu. Kufana nalokho okwenzeka emphakathini waseJalimane ngaphambi naphakathi kweMpi Yezwe II lapho abantu abavamile, abahloniphekile baguqulwa baba abasizi kanye "nokulandela imiyalo" nje yokucabanga okwaholela ekuqothulweni kohlanga. Ngiyayibona manje leyo paradigm efanayo eyenzekayo." (UDkt. Vladimir Zelenko, MD, Agasti 14, 2021; 35:53, UStew Peters Show).

“Kuyi-disturbia. Mhlawumbe i-neurosis yeqembu. Kuyinto efika emiqondweni yabantu emhlabeni wonke. Noma yini eyenzekayo iyenzeka esiqhingini esincane kunazo zonke ePhilippines nase-Indonesia, idolobhana elincane kunazo zonke e-Afrika naseNingizimu Melika. Kuyafana - sekufike emhlabeni wonke. " (UDkt. Peter McCullough, MD, MPH, Agasti 14, 2021; 40:44, Imibono ngobhubhane, isiqephu se-19).

"Okungethusile kakhulu ngonyaka odlule ukuthi lapho ngibhekene nosongo olungabonakali, olubonakala lubucayi, ingxoxo enengqondo yaphuma ngefasitela ... Uma sibheka emuva enkathini ye-COVID, ngicabanga ukuthi izobonakala ezinye izindlela zokusabela kwabantu ezinsongweni ezingabonakali esikhathini esidlule ziye zabonwa njengesikhathi sokudideka okukhulu.” (UDkt. John Lee, Isazi Sezifo; Ividiyo evuliwe; 41:00).

"I-psychosis yokwakheka kwenqwaba ... lokhu kufana ne-hypnosis ... Yilokhu okwenzeka kubantu baseJalimane." (UDkt. Robert Malone, MD, umsunguli wobuchwepheshe bomgomo we-mRNA UKristi Leigh TV; 4:54). 

“Angivamisile ukusebenzisa imisho efana nalena, kodwa ngicabanga ukuthi simi khona kanye emasangweni aseSihogweni.” (UDkt. Mike Yeadon, owayeyiPhini Likamongameli kanye Nososayensi Omkhulu Wokuphefumula kanye Nezifo Ezingezwani Nabanye e-Pfizer; 1:01:54, Ukulandela Isayensi?)
Kodwa lokhu kwakungamanga kusukela ekuqaleni njengoba okuhle kubo bonke akwenziwa ukungabi nabulungisa; okuhle okuvamile akuthuthuki ngokulawulwa nokuphoqelelwa. Umphumela ungaba ukugqashuka okukhulu kwenhlalo yomphakathi futhi empeleni kube yingozi enkulu enzuzweni evamile. Lokhu angikusho ukudelela abafundi bami “abagonyiwe” kodwa ukuze ngixwayise sonke ngomwonyo esimi kuwo manje. 

Inkundla yempi isafudumele, kulandela impi yaseCanada kwabangakagonywa. Amagunya aphelile, futhi izinhlangothi zombili zibuyela entweni ebukeka njengejwayelekile evamile - ngaphandle kokuthi kukhona ukulimala okusha nokwamanje okwenziwe kubantu esizame ukukwephula. Futhi akekho ofuna ukukhuluma ngakho.

Emasontweni adlule, bekuwumgomo owamukelwe wabaholi bethu ukwenza impilo ingaphili kwabangagonyiwe. Futhi njengeqembu eliqokiwe, sabuphindaphinda lobo buhlungu, sifaka impi emindenini yethu, ebunganini nasezindaweni zokusebenza. Namuhla, sibhekene neqiniso elinzima lokuthi alikho nelilodwa elathethelelwa - futhi, ngokwenza lokho, lembula isifundo esiyigugu.

Kwaba ukushelela okusheshayo ukusuka ekulungeni kuya enyameni, futhi noma singabasola kangakanani abaholi bethu ngokuphusha, sinesibopho sokungena ogibeni naphezu kokwahlulela okungcono.

Sasazi ukuthi ukuncipha kokuzivikela komzimba kubeka inani elikhulu labagonywe ngokugcwele kanye nenani elinciphayo labantu abangagonyiwe, nokho sabamaka ukuze bashushiswe ngokukhethekile. Sithe abakenzi “okulungile” ngokunikela imizimba yabo ekunakekelweni kukahulumeni - nakuba sasazi ukuthi ukuphikisana nezimiso ezinjalo kuyigugu kunoma yisiphi isimo. Futhi siyazenza sikholwe ukuthi ukuya kwesinye isivalo esingasebenzi kungaba iphutha labo, hhayi iphutha lenqubomgomo enobuthi.

Futhi ngakho kwaba ngokungazi ngamabomu kwesayensi, ezomphakathi, nezombangazwe lapho sacindezela abangagonyiwe ngezinga esakwenza ngalo.

Sakhe irubhrikhi entsha yesakhamuzi esihle futhi - sehluleka ukuba munye ngokwethu - sajabulela ukuxosha noma ubani owayengalingani. Ngemuva kwezinyanga zokuvalwa konjiniyela, ukuba nomuntu ozomsola nokushiswa kwavele kwamnandi.

Ngakho-ke ngeke siphakamise amakhanda ethu, njengokungathi sikholelwa ukuthi sinengqondo, uthando, noma iqiniso ngasohlangothini lwethu kuyilapho sifisa ngonya ukufa kwabangagonyiwe. Okungcono kakhulu esingakwenza ukuhlala ekuqwashiseni ngonya lwethu olubi ngokulahla abaningi kangaka eceleni. —USusan Dunham, Esikufundile Ngokuzonda Abangagonyiwe

Abaningi bavumela "indaba" ngenxa yokwesaba isithunzi sabo, ukwesaba ukulahlekelwa indlela yabo yokuphila, ukwesaba "ukuhoxiswa", noma ukwesaba ukuhlekwa usulu futhi bangabi ingxenye yabo. Lokhu kube yinto yomhlaba wonke futhi eyembule ubuthakathaka nokuncika kwe izigidigidi phezu kwedlanzana lezigidigidi ezinamandla kanye nezinkampani ezinkulu. John waxwayisa ngokuthi, ngolunye usuku, amadoda anamandla anemali eningi ayeyosebenzisa “imilingo” noma ikhemisi (“ukusetshenziswa kwe imithi, izidakamizwa noma iziphonso”) ukuze bakhohlise futhi balawule izizwe.

… Abathengisi bakho babengabantu abakhulu bomhlaba, zonke izizwe zadukiswa nguwe ubulovu. (IsAm 18:23; Inguqulo ye-NAB ithi “umuthi womlingo”; cf. Ukhiye weCaduceus)

Nalapha futhi, amazwi ka-St. John Newman aya ngokuya eba usizo kakhulu ngehora, ikakhulukazi njengoba “amagagasi” amasha ngisho namagciwane amasha eba ukuthatheka kohulumeni abaye bazihlanganisa ne-World Economic Forum.

USathane angase asebenzise izikhali ezisabekayo zenkohliso—angazifihla—angazama ukusihunga ezintweni ezincane, ukuze asuse iBandla, hhayi ngesikhathi esisodwa, kodwa kancane kancane esikhundleni salo sangempela. Ngiyavuma ngikholwa ukuthi wenze lukhulu ngale ndlela emakhulwini ambalwa edlule… Kuyinqubomgomo yakhe ukusihlukanisa nokusihlukanisa, ukusisusa kancane kancane edwaleni lethu lamandla. Futhi uma kuzoba noshushiso, mhlawumbe kuzoba khona ngaleso sikhathi; khona-ke, mhlawumbe, lapho sonke sonke kuzo zonke izingxenye zeLobukholwa sihlukene phakathi, futhi sinciphe kangaka, sigcwele uqhekeko, sisondele kakhulu ekuhlubukeni. Lapho sesiziphonse emhlabeni futhi sincike ekuvikelekeni kuwo, futhi sayeka ukuzimela kwethu namandla ethu, khona-ke [Umphik'ukristu] uzosidabukela ngokufutheka kuze kufike lapho uNkulunkulu emvumela khona. Ngemuva kwalokho ngokuzumayo uMbuso WaseRoma ungaqhekeka, bese Umphik'ukristu avele njengomshushisi, futhi izizwe eziyizingxabano zivimbezele. —USt. UJohn Henry Newman, Intshumayelo IV: Ukushushiswa Komphik'ukristu

Ngiba nemizwa exubile njengoba ngihamba edolobheni elisha esihlala kulo. Ngakolunye uhlangothi, ngibona ukumamatheka okuhle futhi - kodwa ukumomotheka kwesikhashana. Abantu abaningi basasaba ukuxhawula, ukushintshanisa "isibonakaliso sokuthula", ngisho nokuba eduze komunye nomunye. Sesivivinywe iminyaka emibili ukuze sibuke enye njengosongo olukhona (yize izinga lokusinda lilingana futhi liphakeme nakakhulu kunomkhuhlane wesizini.[4]Nazi izibalo ezihlukaniswe ngokweminyaka ze-Infection Fatality Rate (IFR) zesifo i-COVID-19, esanda kuhlanganiswa ngu-John IA Ioannides, ongomunye wezazi zezibalo ze-bio ezidume kakhulu emhlabeni.

0-19: .0027% (noma izinga lokusinda le 99.9973%)
20-29 .014% (noma izinga lokusinda le 99,986%)
30-39 .031% (noma izinga lokusinda le 99,969%)
40-49 .082% (noma izinga lokusinda le 99,918%)
50-59 .27% (noma izinga lokusinda le 99.73%)
60-69 .59% (noma izinga lokusinda le 99.41%)

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.08.21260210v1
). Futhi siyazi ukuthi lokhu kukhululwa kwamanje kuzoshabalala maduze njengoba sekusungulwe manje ukuthi izigidigidi zingahlanganiswa futhi zilawulwe ngegagasi nje lesandla sikamongameli. SekuyiSiphepho esihle kakhulu ukuhlakaza leli lungiselelo lamanje ukuze "uphinde wakhe kabusha kangcono" - basho kanjalo abembulunga yonke ngezwi elilodwa elivumelanayo, eliqinile. Eqinisweni, eCanada[5]Septhemba 27th, 2021, ottawacitizen.com kanye ne-UK[6]Januwari 3, 2022, summitnews.com Iziphathimandla zombili zivumile ukuthi zishaye imingcele ukuze zibone ukuthi abantu bangakhohliswa kude kangakanani. Impendulo ithi kude kakhulu. Futhi lokhu sekubeke inkundla yeGreat Divide... 

 

Abahlukanisi Abakhulu

UJesu akezanga ukuzoletha ukuthula kodwa ukuhlukana. Ngamanye amagama, iqiniso leVangeli yayizohlukanisa imindeni, imiphakathi, kanye nezizwe - nakuba yayizoyikhulula.

Kodwa kukhona omunye ohlukanisayo futhi lowo Umphik'ukristu. Okuxakayo, uzothi ukuletha Ukuthula hhayi ukwahlukana. Kodwa ngenxa yokuthi ukubusa kwakhe kubikezelwe ngamanga hhayi iqiniso, kuyoba ukuthula okungamanga. Izohlukana, noma kunjalo. Ngokuba uJesu ufuna ukuba silahle ukuthambekela kwemvelo yethu enesono - the ngokweqile ukunamathela empahleni, umndeni, ngisho nempilo yomuntu — ukuze abe ngumfundi Wakhe. Ngokubuyisela, unikeza isabelo eMbusweni Wakhe waphakade ekuhlanganyeleni nabangcwele. Ngakolunye uhlangothi, Umphikukristu ufuna ukuba wena nginikeze impahla yakho, amalungelo omndeni kanye nenkululeko ukuze iqhaza embusweni wakhe - “ngokulingana” okubandayo, okungenanyumba nawo wonke umuntu.[7]qhathanisa Isiprofetho Sika-Isaya Sobukhomanisi Bomhlaba Wonke Sesike sakuzwa ngaphambili lokhu, ukuthi kusilingo kangakanani “ukuhambisana” nohlelo. Kungakho ngikholelwa ukuthi izikhathi zoMphikukristu azikude: ingxenye enkulu yesintu isivele ifakazele ukuthi izimisele ukushintsha ukuzimela kwayo ngokuthula nokuvikeleka okungamanga. Futhi i ingqalasizinda ngoba uhlelo olunjalo cishe lusebenza ngokuphelele njengoba sishintshela ohlotsheni lwemali lwedijithali.[8]qhathanisa Ukulungiswa Okukhulu

Lapho abantu bethi, “Ukuthula nokuhlala kahle,” khona inhlekelele engazelelwe ifika phezu kwabo, njengezinhlungu zokubeletha owesifazane okhulelweyo, abasoze baphunyuka. (1 Thesalonika 5: 3)

Nokho, ekugcineni ngeke kube nje inkululeko yethu kodwa iBandla nezimfundiso zalo eziyosulwa. Eqinisweni, lapho iNkosi ikhuluma enhliziyweni yami eminyakeni edlule ukuthi kwakuzodlula iSiphepho Esikhulu phezu komhlaba, Yakhomba kusAmbulo Isahluko Sesithupha - “izimpawu” eziyisikhombisa - njengaleso Siphepho.[9]qhathanisa I-Brace ye-ImpactNkosi yami, sikubona kanjani lokhu okwenzeka ngempela manje ngempi, ukwehla kwamandla emali, ukuswelakala kokudla, izifo ezintsha, futhi maduze nje, ukushushiswa okuncane kweBandla okuzoqubuka (beka iso eMelika, ikakhulukazi uma iNkantolo Ephakeme yase-United States. Amazwe agumbuqela u-Roe vs. Wade) ngaphambi kophawu lwesithupha - the Isexwayiso. Udlame, ukushiswa kwamasonto, nenzondo esiye sayibona kuze kube manje ngeke neze uma iqhathaniswa. Ngaphezu kwalokho, sesivele siqala ukubona ukuqhekeka koMzimba kaKristu njengababhishobhi nabapristi abahlubukayo bekhuthaza ngokusobala nangesibindi iVangeli lamanga futhi. Anti-sihe. Nokho, lokhu ine ukwenzeka; ukuHlukana Okukhulu kufanele kufike njengesigaba sokugcina sokuhlanzwa kwenkani nabahlubukayo ebusweni bomhlaba. 

Ukuza komuntu ongenamthetho ngomsebenzi kaSathane kuzoba namandla onke kanye nezibonakaliso nezimangaliso ezenziwayo, nangayo yonke inkohliso embi kulabo abazobhubha, ngoba benqabile ukuthanda iqiniso futhi ukuze basindiswe. Ngalokho uNkulunkulu uthumela kubo inkohliso enamandla, ukubenza bakholwe ngamanga, ukuze kuthi bonke abangakholwanga yiqiniso kepha bajabula ngokungalungi balahlwe. (2 Thes. 9: 5-12)

Ngakho, mKristu othandekayo, kufanele uzilungiselele - hhayi ngokuqongelela izikhali - kodwa ngokuphonsa ukwesaba nokukhathazeka kwakho ngokuphelele eNkosini.[10]isib. 1 Pet. 5:7 Ngokukhula othandweni, hhayi ukugodla. Kodwa silwela ubunye nobudlelwane omunye komunye, singabuhoxisi.

Uma kukhona induduzo kuKristu, noma iyiphi induduzo othandweni, noma yikuphi ukuhlanganyela kuMoya, noma yikuphi ububele nesihe, gcwalisani intokozo yami ngokuba nengqondo munye, nothando lunye, nimunye enhliziyweni, nicabange into eyodwa. ningenzi lutho ngobugovu noma ngokuzazisa; kunalokho, thobelani abanye njengabakhulu kunani, yilowo nalowo angabheki okwakhe, kodwa futhi yilowo nalowo akhathalele nokwabanye. ( Fil 2:1-4 )

Ngamanye amazwi, nibase imililo yothando manje. Kulabo abahlala bethembekile.[11]qhathanisa KwabaMnqobi inkathi entsha yokuthula - ukuthula kweqiniso - kuyosa.[12]qhathanisa Ukulungiselela Isikhathi Sokuthula Futhi uMlilo wobuNkulunkulu uzovutha usuka ogwini uye ogwini...

Onqobayo, ogcina izindlela zami kuze kube sekupheleni, Ngizonika amandla phezu kwezizwe. (IsAm 2:26)

Onqobayo ngaleyondlela uzogqokiswa okumhlophe, futhi angisoze ngasula igama lakhe encwadini yokuphila kepha ngiyovuma igama lakhe phambi kukaBaba naphambi kwezingelosi zakhe. (IsAm 3: 5)

Onqobayo ngizomenza insika ethempelini likaNkulunkulu wami, futhi akasoze ashiya futhi. Ngiyakubhala kuye igama likaNkulunkulu wami negama lomuzi kaNkulunkulu wami ... ”(IsAm 3:12)

Ngizonikeza umnqobi ilungelo lokuhlala nami esihlalweni sami sobukhosi… (IsAm 3:20)

 

 

 

Silahlekelwe cishe ingxenye yesine yenyanga yethu
abasekeli ezinyangeni ezimbili ezedlule kuphela. 
Izikhathi ezinzima lezi. Uma ukwazi ukusiza
hhayi ngemikhuleko yenu kuphela kodwa nokwesekwa ngokwezimali,
Ngibonga kakhulu. Inkosi ikubusise!

 

Ukuhamba noMark in The Manje iZwi,
chofoza isibhengezo esingezansi ukuze ubhalise.
I-imeyili yakho ngeke yabiwe nanoma ngubani.

Manje kuTelegram. Chofoza:

Landela uMark kanye "nezibonakaliso zezikhathi" zansuku zonke kimi:


Landela imibhalo kaMark lapha:

Lalela kulokhu okulandelayo:


 

 

Print Friendly and PDF

Phrinta Friendly, PDF & Imeyili

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 qhathanisa Ubuntu beqiniso
2 qhathanisa Inguquko Enkulu futhi Izinhlungu Zabasebenzi Zangempela
3 “Kukhona ukugula kwengqondo okukhulu. Kufana nalokho okwenzeka emphakathini waseJalimane ngaphambi naphakathi kweMpi Yezwe II lapho abantu abavamile, abahloniphekile baguqulwa baba abasizi kanye "nokulandela imiyalo" nje yokucabanga okwaholela ekuqothulweni kohlanga. Ngiyayibona manje leyo paradigm efanayo eyenzekayo." (UDkt. Vladimir Zelenko, MD, Agasti 14, 2021; 35:53, UStew Peters Show).

“Kuyi-disturbia. Mhlawumbe i-neurosis yeqembu. Kuyinto efika emiqondweni yabantu emhlabeni wonke. Noma yini eyenzekayo iyenzeka esiqhingini esincane kunazo zonke ePhilippines nase-Indonesia, idolobhana elincane kunazo zonke e-Afrika naseNingizimu Melika. Kuyafana - sekufike emhlabeni wonke. " (UDkt. Peter McCullough, MD, MPH, Agasti 14, 2021; 40:44, Imibono ngobhubhane, isiqephu se-19).

"Okungethusile kakhulu ngonyaka odlule ukuthi lapho ngibhekene nosongo olungabonakali, olubonakala lubucayi, ingxoxo enengqondo yaphuma ngefasitela ... Uma sibheka emuva enkathini ye-COVID, ngicabanga ukuthi izobonakala ezinye izindlela zokusabela kwabantu ezinsongweni ezingabonakali esikhathini esidlule ziye zabonwa njengesikhathi sokudideka okukhulu.” (UDkt. John Lee, Isazi Sezifo; Ividiyo evuliwe; 41:00).

"I-psychosis yokwakheka kwenqwaba ... lokhu kufana ne-hypnosis ... Yilokhu okwenzeka kubantu baseJalimane." (UDkt. Robert Malone, MD, umsunguli wobuchwepheshe bomgomo we-mRNA UKristi Leigh TV; 4:54). 

“Angivamisile ukusebenzisa imisho efana nalena, kodwa ngicabanga ukuthi simi khona kanye emasangweni aseSihogweni.” (UDkt. Mike Yeadon, owayeyiPhini Likamongameli kanye Nososayensi Omkhulu Wokuphefumula kanye Nezifo Ezingezwani Nabanye e-Pfizer; 1:01:54, Ukulandela Isayensi?)

4 Nazi izibalo ezihlukaniswe ngokweminyaka ze-Infection Fatality Rate (IFR) zesifo i-COVID-19, esanda kuhlanganiswa ngu-John IA Ioannides, ongomunye wezazi zezibalo ze-bio ezidume kakhulu emhlabeni.

0-19: .0027% (noma izinga lokusinda le 99.9973%)
20-29 .014% (noma izinga lokusinda le 99,986%)
30-39 .031% (noma izinga lokusinda le 99,969%)
40-49 .082% (noma izinga lokusinda le 99,918%)
50-59 .27% (noma izinga lokusinda le 99.73%)
60-69 .59% (noma izinga lokusinda le 99.41%)

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.08.21260210v1

5 Septhemba 27th, 2021, ottawacitizen.com
6 Januwari 3, 2022, summitnews.com
7 qhathanisa Isiprofetho Sika-Isaya Sobukhomanisi Bomhlaba Wonke
8 qhathanisa Ukulungiswa Okukhulu
9 qhathanisa I-Brace ye-Impact
10 isib. 1 Pet. 5:7
11 qhathanisa KwabaMnqobi
12 qhathanisa Ukulungiselela Isikhathi Sokuthula
Posted in IKHAYA, IZILINGO EZINKULU futhi umake , , , , , , .