Inguquko Enkulu

 

AS ngithembisile, ngifuna ukwabelana ngamagama amaningi nemicabango eza kimi ngesikhathi sami eParay-le-Monial, eFrance.

 

ESIKHUNDLWENI… ISIVULELO SOMHLABA WONKE

Ngiyizwe kahle iNkosi ukuthi ithi siphezuumkhawulo”Wezinguquko ezinkulu, izinguquko ezibuhlungu nezinhle. Isithombe seBhayibheli esisetshenziswe kaninginingi yileso sezinhlungu zokubeletha. Njengoba noma yimuphi umama azi, ukubeletha kuyisikhathi esinzima kakhulu — ukusikwa kulandelwa ukuphumula kulandelwe ukucindezela okukhulu kuze kube yilapho umntwana ezalwa ekugcineni… futhi ubuhlungu buba yinkumbulo ngokushesha.

Izinhlungu zokubeletha zeBandla bezilokhu zenzeka emakhulwini eminyaka. Ukuphambana okubili okukhulu kwenzeka ekuqhekekeni phakathi kwe-Orthodox (eMpumalanga) namaKatolika (eNtshonalanga) ekuqaleni kwenkulungwane yokuqala yeminyaka, kwaphinde kwabuye kwaba seNguqulweni yamaProthestani eminyakeni engama-500 kamuva. Lezi zinguquko zazamazamisa izisekelo zeSonto, zaqhekeza izindonga zalo kangangoba “intuthu kaSathane” yakwazi ukungena kancane kancane.

… Intuthu kaSathane ingena eSontweni likaNkulunkulu ngemifantu yezindonga. —UPAPA PAUL VI, okokuqala Ukuzijabulisa ngesikhathi seMisa likaSt. UPeter noPaul, Juni 29, i-1972

Lo "ntuthu" yi ama-sophistries kaSathane, amafilosofi aholele isintu kude kakhulu neqiniso. Lawa mafilosofi, aqhakaza ngemuva kokuqhekeka, ahlongoza umbono wezwe ohlukile kunalowo weSonto LamaKatolika okwakuthiwa “ukhanyisela” abantu. Noma kunjalo, igama elithi "ukukhanyiselwa" empeleni liyindida:

Kunalokho, baba yize ekucabangeni kwabo, futhi izingqondo zabo ezingenangqondo zamnyama. Ngenkathi bethi bahlakaniphile, baba yiziwula… (Rom 1: 21-22)

Isikhathi sokukhanyiselwa saphetha ngoQhushululu lwaseFrance (cishe ngo-1789-1799) lapho “okhanyiselwe” esukuma evukela igunya lezepolitiki nezenkolo. [1]Izici zeNguquko zazikhona nje ngoba zihlasela ukungabi nabulungisa phakathi kwabacebile nabampofu nokusetshenziswa kabi kwegunya. Njengoba nje izinhlungu zokubeletha zisondelana futhi zisondela, kanjalo nokuvukelwa okuthe xaxa sekulandele lokhu: Inguquko Yezimboni, Inguquko YamaKhomanisi, Inguquko Yezocansi… nokunye, okuholela osukwini lwethu lwanamuhla.

Ekupheleni kuka-2007, ngathola ngaphakathi ukuthi uMama Obusisiwe wathi u-2008 uzobaunyaka wokuvela.”Ngo-Okthoba, inyanga kaMary, ukuwa kwezimali kwezizwe kwaqala, ukuwa esikubonayo kuyaqhubeka ukuvela emhlabeni wonke. Ngokushesha ngemva kwalokho, iNkosi yaqala ukukhuluma enhliziyweni yami mayelana “nenguquko yomhlaba wonke” ezayo. [2]qhathanisa Inguquko! Ngabhala ngalokhu ngoFebhuwari ka-2011 (bona I-Global Revolution!).

Ngenkathi ngiseFrance ngesonto eledlule, ngezwa iNkosi isho ukuthi okwenzeka kwiFrance Revolution kuzophinda kwenzeke, kepha manje emhlabeni wonke. Uhlelo lobukhosi nobukhosi ngaleso sikhathi, oluqhutshwa yizikhulu, lwaqothulwa ngokuzumayo, lwaletha ukulinganisela komnotho namandla phakathi kwabalimi kanye nesigaba esibusayo. Kodwa-ke, lokhu kuhlubuka kubhekise naseBandleni ngenxenye yalo ebonakalayo ohlelweni lwegunya elonakele.

Namuhla, izimo zalokhu Ukuvukelwa Komhlaba zivuthiwe. [3]qhathanisa Ukufuna Inkululeko Ngalesi sikhathi, izakhamizi embulungeni yonke ziya emgwaqweni ziyolahla inkohlakalo "yesigaba esibusayo." EMiddle East, abanye ababusi sebevele bawela ngaphansi kwezinguquko lapho. Ngokumangazayo, kunokunye ukufana okuphawuleka ne-French Revolution. Ukuntuleka kwamanani aphezulu futhi ukusweleka kokudla kwasusa izibhelu ngo-1789, unyaka iRevolution eyaqala ngawo. [4]qhathanisa I-Macrohistory ne-World Report, Inguquko yaseFrance, k. 1

Izihloko nje ezimbalwa zakamuva….

INhloko YakwaNestle Ixwayisa Ngezidubedube Zokudla Ezintsha (Okthoba 7, 2011)

Ukuntuleka kwemisebenzi emhlabeni wonke kufinyelele emazingeni ayingozi (Januwari 25, 2011)

I-IMF kusixwayiso se-Global 'Meltdown' (Okthoba 12, 2011)

Okunye ukufana, ikakhulukazi, yi intukuthelo Ukulwa neBandla, manje, futhi manje…

 

IBANDLA LIYOShushiswa

ISonto maduzane lizobona ushushiso oluncane luqubuka ngokumelene nalo, ikakhulukazi abefundisi (bheka Izimpawu Eziyisikhombisa Zenguquko). Izimo zalokhu zivuthiwe futhi, njengoba siqhubeka nokubona imibhikisho eminingi lapho iPapa iya khona. [5]qhathanisa UPapa: I-Thermometer Yokuhlubuka Okuqapheleka kakhulu wumbutho womhlaba wonke wokufaka ezinye izindlela zomshado zibe ngumthetho, ukugunyaza ukufundiswa kwabantu bobungqingili ezikoleni, nokuvala imilomo labo abalandela umthetho wemvelo nokuziphatha, okubeka iSonto LamaKatolika enkambweni yokushayisana noMbuso. [6]qhathanisa Ukuphikelela! … Kanye ne-Moral Tsunami

Abanye bayamangala ukubona isithombe se isithombe sikaMama Wethu Obusisiwe saphahlazeka phansi ngesikhathi semibhikisho yakamuva eRoma. Ngabe uMama Obusisiwe uhlangene ngani nokungasebenzi okuphezulu, kubuza umbhali oyedwa? Kuyadingeka ukuthi sibone okwenzekayo: I-Global Revolution ekhona nayihlubukayo konke inkohlakalo, noma ngabe ibonwa noma ingokoqobo. Ngokushesha, iSonto LamaKatolika lizothathwa njengamaphekula angempela ezweni lethu elisha elinesibindi — amaphekula alwa “nokubekezelelana” “nokulingana”. [7]qhathanisa Ubunye Bamanga Izizathu zalokhu kushushiswa azilungiswanga amahlazo ocansi kuphela abefundisi, kepha yimfundiso yenkolo yenkululeko eye yanikela kakhulu ekwakheni umoya wokuziphatha okuhle ezikhathini zethu. Futhi lokhu kuhileleka kokuziphatha okuhle kuye kwaholela ekubeni kuthele izithelo “isiko lokufa.”

Kwelinye lamagama asangulukisayo engiwatholile eFrance, ngezwa iNkosi ithi: 

Yisikhathi se-Apocalypse. Lezi zinto zibhalelwe izikhathi zakho futhi. Lowo onamehlo angazibona kahle izinsuku ophila kuzo — impi yokugcina yale nkathi phakathi kokukhanya nobumnyama…. “Vukani bantu bami, vukani!” Ngoba ukufa kumi emnyango wakho. Lesi isivakashi osimemile. Nguye lo omamukele ukuba adle nawe…. Abantu bami bangishiyile, uNkulunkulu wabo oyedwa weqiniso, ukuze ngikhonze izithombe. Endaweni Yami, kumiswe unkulunkulu uqobo lwakhe ongumngane wakhe okungukufa, isivakashi sokudla sezinhliziyo zenu. Buyela Kimi kungakephuzi…

Njalo ekuseni eParay-le-Monial, kukhala izinsimbi zesonto, ngimemezela iMisa lansuku zonke. Ngamangala ngobuhle balo msindo, iculo lokudumisa ebelikhuphuka emaphandleni aseFrance amakhulu eminyaka. Kepha kungazelelwe, ngabona ukuthi lezi zinsimbi zazikhona kuzoba njalo uthulisiwe. [8]qhathanisa "Thulisa Izinsimbi", www.atheistactivist.org Ngempela, ngafunda ezinsukwini ezimbalwa kamuva ukuthi ngesikhathi seNguquko yaseFrance izinsimbi ezinkulu zaseNotre Dame zazisikwa zacekelwa phansi, zancibilika emlilweni wenzondo. Ngazizwa ngidabuke kakhulu, kepha ngezwa kulowo mzuzu iNkosi ithi:

Ungakhali ngokudlula kwalezi zinto. Ngoba inkazimulo yalawa mabandla izodilika ngaphansi kokwesaba kukaMphikukristu ozofuna ukususa yonke insalela yenkazimulo nobukhona Bami. Kepha ukubusa kwakhe kuzoba kufushane, kuze kube phakade.

Bheka, ngiyakwakha kabusha indlu Yami, futhi uyakudunyiswa kakhulu kunokwamuva.

Indlu iNkosi ekhuluma ngayo akuyona leyo eyakhiwe ngezitini nodaka, kodwa yithempeli likaMoya oNgcwele, uMzimba kaKristu.  [9]qhathanisa Isiprofetho eRoma ISonto kumele lidlule ngasesibhuleni ukuze lihlunge ukhula kukakolweni ekupheleni kwalenkathi. Kepha okusanhlamvu okuhlanziwe kuzoba ngumhlatshelo ophelele wokudumisa. [10]qhathanisa Ukulungiselela Umshado

ISonto lizongena enkazimulweni yombuso kuphela ngaleli Phasika lokugcina, lapho lizolandela iNkosi yalo ekufeni nasekuvukeni kwalo. -Ikhathekizimu leSonto LamaKatolika, hhayi. 677

 

ABASEBENZI BAMBALWA

Njengoba sisondela ekuvuneni ekupheleni kwalenkathi, futhi amazwi eNkosi ayazwakala eyiqiniso: “isivuno siningi kepha izisebenzi ziyingcosana… ” [11]I-Matt 9: 37 Le bhulogi ikhona ngenhloso eyinhloko yokulungiselela wena ukuba ngomunye wezisebenzi zalesi sivuno esikhulu. Eqinisweni, uBaba oNgcwele unguye nginethemba lokuthi izizwe ezingekho emthethweni zizophinda zibuyele kuKristu. Ithemba lakhe, noma kunjalo, lisuselwa eqinisweni. Usexwayise kaninginingi ukuthi “ukusithwa kwelanga” ezikhathini zethu kubeke “lona kanye ikusasa lomhlaba” engcupheni. [12]qhathanisa Ngosuku luka-Eva Futhi-ke, yibo kanye lobu bumnyama obungashukumisa umphefumulo — njengendodana yolahleko — ukuqala uhambo oluya ekhaya.

"Umuntu wanamuhla uvame ukudideka futhi angazitholi izimpendulo zemibuzo eminingi ekhathaza ingqondo yakhe maqondana nenjongo yokuphila," kusho uPapa. Futhi, wathi, umuntu "akakwazi ukuyigwema le mibuzo ethinta lokho okushiwo yimi kanye neqiniso." Ngenxa yalokho, umuntu wanamuhla uvame ukuphelelwa yithemba futhi avele ahoxe “ekufuneni injongo ebalulekile yokuphila,” esikhundleni salokho azinikele “ezintweni ezimnika injabulo edlulayo, ukwaneliseka kwesikhashana, kodwa okusheshe kumshiye engajabule futhi enganelisekile.” —I-Vatican City, ngo-Okthoba 15, 2011, I-Catholic News Agency

Ngibhalile ngalokhu I-Vaccum enhle, nokuthi izixwayiso ezingokwesiprofetho zikaBenedict kufanele zithathelwe phezulu kanjani. Umuntu empeleni uyinkolo, [13]qhathanisa Ikhathekizimu leSonto LamaKatolika, hhayi. 28 futhi ngalokho, uzohlala efuna ukukhonza okuthile, noma ngabe kungukuqonda kwakhe (njengoba kunjalo ngabangakholelwa kuNkulunkulu). Ingozi ukuthi siyazi ukuthi uSathane uzofuna ukugcwalisa leso sikhala lowo muntu azama ukusilahla kule Revolution Enkulu. 

Bakhonza udrako ngoba wanika isilo amandla aso; bakhonza isilo, bathi: “Ngubani ongalingana nesilo, ngubani ongalwa naso na?” (IsAm 13: 4)

Kepha yena nabalandeli bakhe ekugcineni bayohluleka, futhi izizwe ekugcineni zizokwamukela uKristu neVangeli isikhashana. [14]bheka Oopapa, kanye ne-Dawning Era Lokhu, okungenani, kungumbono woFata beSonto Lokuqala ekuchazeni kwabo iSambulo kanye namazwi eNkosi yethu. [15]qhathanisa Ukubusa Okuzayo KweSonto futhi Ukuza KoMbuso KaNkulunkulu

Okwaphawuleka kakhulu kweziprofetho ezihambisana "nezikhathi zakamuva" zibonakala zinesiphetho esisodwa, ukumemezela izinhlekelele ezinkulu eziseza esintwini, ukunqoba kweSonto, kanye nokwenziwa kabusha komhlaba. -I-Catholic Encyclopedia, "Isiprofetho", www.newadvent.org

Uyini umugqa wesikhathi wakho konke lokhu? Anginalwazi. Okubalulekile, nokho, ukuthi thina Lungiselela! Kunezindlela ezimbalwa zokuphendula kukho konke lokhu, kunjalo. Yini eyakho?

Ukubabaza amafasitela anengilazi amahle anjenge-rose eNotre Dame, indela elalihamba nathi ohambweni lwethu lancika futhi ichaze kancane umlando. “Lapho kutholakala ukuthi amaJalimane azobhomba iParis,” ehleba, “izisebenzi zathunyelwa ukuyosusa la mawindi, abese egcinwe ekujuleni komhlaba.” Mfundi othandekayo, singaziziba izixwayiso ezikulesi sayithi (futhi angikhulumi okwami, kodwa okwabapapa - bheka Kungani Abapapa Bengamemezi?) bese senza sengathi impucuko yethu ephukile izoqhubeka njengoba injalo… noma ilungiselele izinhliziyo zethu izikhathi ezinzima kodwa ezinethemba elizayo. Njengoba babevikela amawindi eNotre Dame ngokuwathatha ngomshoshaphansi, kanjalo neSonto kumele, ngisho namanje, lingene "ngaphansi komhlaba." Okusho ukuthi, sidinga ukuzilungiselela lezi zikhathi ngokungena ngaphakathi enhliziyweni lapho uNkulunkulu ahlala khona, futhi lapho, sixoxa Naye njalo, simthande, futhi simvumele asithande. Ngoba ngaphandle kokuthi sixhumene noNkulunkulu, othandweni Naye, simvumela ukuthi asiguqule, singaba kanjani ofakazi bothando Lwakhe nesihe sakhe emhlabeni? Empeleni, njengoba iqiniso linyamalala emkhathizwe wesintu [16]Ezinsukwini zethu, lapho ezindaweni ezinkulu zomhlaba ukholo lusengozini yokufa njengelangabi elingasenawo uphethiloli, okubaluleke kakhulu ukwenza uNkulunkulu abekhona kulo mhlaba nokukhombisa abesilisa nabesifazane indlela eya kuNkulunkulu… Inkinga yangempela kulo mzuzu womlando wethu ukuthi uNkulunkulu uyanyamalala emkhathizwe womuntu, futhi, ngokufiphala kokukhanya okuvela kuNkulunkulu, isintu siphulukana nokuthwala kwaso, nemiphumela ebonakala ngokucekelayo. -Incwadi Yobungcwele Bakhe uPapa Benedict XVI kubo Bonke Ababhishobhi Bomhlaba, Mashi 10, 2009; I-Catholic Online kuphakathi ezinhliziyweni zensali yaKhe lapho iqiniso ligcinwa khona. Kukithi njengabantu ngabanye manje ukuqhubeka nokuvutha amalangabi ngomkhuleko nangokuzinikela entandweni yakhe, hleze zife. [17]bheka Ikhandlela Elithungelayo, Ukugcinwa Kwenhliziyo, Futhi Ukukhumbula

Impela, lokhu kulungiselelwa kwengxenye enkulu akuhlukile nokuthi kufanele sikulungiselele kanjani ukuphela kwezimpilo zethu, okungaba yilobu busuku. Indlela enhle yokulungiselela ikusasa ukuthi ube nesisekelo njengamanje, uphile intando kaNkulunkulu ngothando, uzinikele, uthembele futhi injabulo. [18]qhathanisa Isakramente Lamanje Ngale ndlela, singaba ngokweqiniso…

… Izimpawu zethemba, ezikwazi ukubheka ikusasa ngokuqiniseka okuvela eNkosini uJesu, onqobe ukufa futhi wasinika ukuphila okuphakade. —UPOPE BENEDICT XVI, eVatican City, ngo-Okthoba 15, 2011, I-Catholic News Agency

 

 

 


Manje kuyi-Edition yayo yesithathu nokuphrinta!

www.kwebhsalti.com

 

Chofoza ngezansi ukuhumushela leli khasi olimini oluhlukile:

 

Phrinta Friendly, PDF & Imeyili

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 Izici zeNguquko zazikhona nje ngoba zihlasela ukungabi nabulungisa phakathi kwabacebile nabampofu nokusetshenziswa kabi kwegunya.
2 qhathanisa Inguquko!
3 qhathanisa Ukufuna Inkululeko
4 qhathanisa I-Macrohistory ne-World Report, Inguquko yaseFrance, k. 1
5 qhathanisa UPapa: I-Thermometer Yokuhlubuka
6 qhathanisa Ukuphikelela! … Kanye ne-Moral Tsunami
7 qhathanisa Ubunye Bamanga
8 qhathanisa "Thulisa Izinsimbi", www.atheistactivist.org
9 qhathanisa Isiprofetho eRoma
10 qhathanisa Ukulungiselela Umshado
11 I-Matt 9: 37
12 qhathanisa Ngosuku luka-Eva
13 qhathanisa Ikhathekizimu leSonto LamaKatolika, hhayi. 28
14 bheka Oopapa, kanye ne-Dawning Era
15 qhathanisa Ukubusa Okuzayo KweSonto futhi Ukuza KoMbuso KaNkulunkulu
16 Ezinsukwini zethu, lapho ezindaweni ezinkulu zomhlaba ukholo lusengozini yokufa njengelangabi elingasenawo uphethiloli, okubaluleke kakhulu ukwenza uNkulunkulu abekhona kulo mhlaba nokukhombisa abesilisa nabesifazane indlela eya kuNkulunkulu… Inkinga yangempela kulo mzuzu womlando wethu ukuthi uNkulunkulu uyanyamalala emkhathizwe womuntu, futhi, ngokufiphala kokukhanya okuvela kuNkulunkulu, isintu siphulukana nokuthwala kwaso, nemiphumela ebonakala ngokucekelayo. -Incwadi Yobungcwele Bakhe uPapa Benedict XVI kubo Bonke Ababhishobhi Bomhlaba, Mashi 10, 2009; I-Catholic Online
17 bheka Ikhandlela Elithungelayo, Ukugcinwa Kwenhliziyo, Futhi Ukukhumbula
18 qhathanisa Isakramente Lamanje
Posted in IKHAYA, IZILINGO EZINKULU futhi umake , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .