Ukumbuleka Okukhulu

USt. Michael Ukuvikela iBandla, nguMichael D. O'Brien

 
UMKHOSI WESIPHEPHANE

 

NGINE nginibhalela ngokungaguquki manje, bangane abathandekayo, cishe iminyaka emithathu. Imibhalo ibiziwe Izilwane wakha isisekelo; i Amacilongo Esixwayiso! kwalandelwa ukukhulisa leyo micabango, neminye imibhalo eminingi ukugcwalisa izikhala eziphakathi; Isivivinyo Seminyaka Eyisikhombisa uchungechunge empeleni ukuhlangana kwemibhalo engenhla ngokuya ngemfundiso yeSonto yokuthi uMzimba uzolandela iNhloko yawo ngokuthanda kwawo.

NgoMkhosi owedlule we-Epiphany ngo-2008, ngangine "epiphany" ngami uqobo njengoba yonke le mibhalo yavele yagxila ngokungazelelwe. Zabekwa phambi kwami ​​ngokusobala, ngokulandelana kwezikhathi okuhle kakhulu. Ngalindela isiqinisekiso esivela eNkosini, eyasinikeza ngezindlela eziningana — eyokuqala kwaba ngumqondisi wezikamoya wale mibhalo. 

Emkhosini kaMariya, uMama kaNkulunkulu ngonyaka odlule, nami ngangithole elinye igama, ukuthi u-2008 uzoba ngu Unyaka Wokuvela. Hhayi lokho konke kwakuzovela ngasikhathi sinye, kodwa ukuthi kuzoba khona wokugcina iziqalo. Ngempela, kungekudala, saqala ukubona izihloko zezindaba ze Isiphepho Esiphelele ukuhlangana emnothweni, ekunikezelweni kokudla, nakwezinye izindawo zomphakathi. Manje, ukuphela kuka-2008 kufakwe enkingeni enkulu eMpumalanga Ephakathi, ezinye zezulu ebusika ezinesimo sezulu esibi kakhulu ezirekhodiwe ezindaweni ezahlukahlukene, kanti u-2009 uqalile ngokuzamazama komhlaba okukhulu e-Asia. Okunye okuqaphelekayo ngushintsho ekuphathweni e-United States lubhekiswe ezinhlelweni zezenhlalo zosopolitiki osemusha okungekho owazi okuningi ngaye — indoda futhi ezimisele ukukhipha isisu kungavinjelwe ezweni lakubo. Ngaphezu kwalokho, ubumengameli obusha, buhlanganiswe nenkinga yezomnotho emhlabeni wonke, kubonakala ngathi kuvula indlela ebheke Ohlelweni Lomhlaba Omusha. Okungenani lolu wulimi olusetshenziswa izinhloko zombuso emhlabeni jikelele…

Singahluleka kanjani ukubona ukuthi umuntu uqala ukuvuna akutshalile: impucuko okuthi esikhundleni sokwamukela ukuhlakanipha kokuhleleka kukaNkulunkulu, yamukele isiko lokufa nayo yonke imiphumela yalo engalindelekile?

Njengoba ngibeka le mininingwane engezansi, ngizoxhumanisa amagama athile nemibhalo efanele kule webhusayithi. Lokhu kwashicilelwa okokuqala ngoJanuwari 9, 2008. Ngibuyekeze i-Afterword, ngeza umbono ovela ku-Blessed Anna-Katharyn Emmerich, indela yekhulu le-19 elaliphethe isihlamba.

Njengoba ufunda, khumbula ukuthi kuvela kule ndoda empofu, nokuthi akukho lutho olubhalwe etsheni uma kukhulunywa ngesihe sikaNkulunkulu esimanzi. Ngokwengxenye enkulu, yize kunjalo, izehlakalo ezichazwe lapha zihambisana ngokuvumelana nemibhalo ye-Early Church Fathers and Sacred Scripture — imithombo ebaluleke ngempela.

Okwamanje sibona ngokungaqondakali, njengasesibukweni… (1 Kor 13:12)

 

LUNGISELELA!

Kade sithola izexwayiso ezivela eZulwini zokujeziswa amashumi eminyaka manje. Umama wethu Obusisiwe ubelokhu ekhona emi esikhaleni phakathi kweZulu noMhlaba, eba ngumgwaqo omkhulu lapho uMusa kaNkulunkulu uthululelwe khona esintwini. Kepha eminyakeni emibili edlule, izithunywa eziningi zikhulisiwe ukukhuluma izwi elilula eSontweni nasemhlabeni jikelele: “Lungiselela! "

 

IZINSUKU EZINZIMA

Ngikholwa ukuthi bakhona izinhlekelele ezizayo ngobukhulu obukhulu okungokwengxenye enkulu eyenziwe ngabantu. Ziyimiphumela yokuhlukumeza kwethu imvelo okusobala futhi ukungawunaki umthetho wemvelo nowokuziphatha. Kuyafaneleka ukuthi siphinde sicaphune futhi amagama aqotho kaSr.Lucia, ongomunye wababoni beFatima osanda kudlula emhlabeni:

Futhi masingasho ukuthi nguNkulunkulu osijezisa ngale ndlela; Ngokuphambene nalokho ngabantu uqobo abalungiselela ukujeziswa kwabo. Ngomusa wakhe uNkulunkulu uyasixwayisa futhi usibizele endleleni eyiyo, ebe ehlonipha inkululeko asinike yona; yingakho abantu benesibopho. -Incwadi eya kuBaba oNgcwele, 12 Meyi 1982.

Yilezi zivivinyo ezizokhiqiza “abadingisiwe”Kuya ngokuthi uhlala kuphi, ngenxa yezinhlekelele uqobo, ngempi, nokuqubuka kwezifo nendlala okwalandela.

 

UKUWA KWEBHABHILONI

Lezi zinhlekelele zizosiza ekunciphiseni ukuwa komnotho womhlaba, okuthi njengoba sibona ezihlokweni ezinkulu, sesivele sintengantenga njengomsedari omkhulu esivunguvungwini. Yebo, imimoya yenguquko nihewula! Izinhlelo zamanje zezomnotho / ezepolitiki, ngokwengxenye, zimele "iBabiloni," idolobha laseBhayibhelini elifanekisela ukuthanda izinto ezibonakalayo, ukuhaha, kanye nenkanuko. Kungakho imibhalo yami ibize kaningi imiphefumulo ukuthi “phuma eBabele,”Ukuphuma ku indlela yokucabanga, ukwenza, nokwenza okuqhube ngisho nezingxenye zeSonto ebugqilini bezinto ezibonakalayo nasekucabangeni komhlaba. Ngoba iBabiloni linjalo sesizowa, futhi izinga umuntu ahlangana ngalo kulo, yizinga umuntu azobhekana ngalo nokuwa.

 

UKUKHANJISWA KONembeza

Ngenkathi uvivinyo oluzayo luzokwenza lukhulu ukudalula izithombe nezinkohliso abantu abazilandelayo, kodwa kuza umzuzu waphezulu lapho uNkulunkulu ezokwembula khona ubukhona Bakhe emhlabeni. Umqondo wami ukuthi lo mzuzu wokukhanyisa uzongena noma njengoba iso lesiphepho. Ngaleso sikhathi, yonke imiphefumulo izobona umphefumulo wayo ngendlela uNkulunkulu awubona ngayo — isipho esikhulu somusa kwabaningi esizonqamula isikhashana isikhathi sokushumayela emhlabeni. Yilesi sikhathi iSonto lensali elilungiselelwe ngaso, nesililindele manje IBastion—Ukuthi igumbi eliphezulu lomkhuleko, ukuzila ukudla, nokuqapha. Lokhu kuyingxenye yohlelo lwe- ukunqoba kwenhliziyo kaMariya engenacala

 

UMPROFETHI WAMANGA

Nakuba ukukhanya konembeza izoletha isikhathi semvuselelo, ngikholwa ukuthi nayo ingaphikiswa nguMprofethi Wamanga okukhulunywa ngaye nguSt. John ku-Apocalypse yakhe. Kakade, isibambisi sesiphakamisiwe (ayisuswanga, kepha iphakanyisiwe), futhi uNkulunkulu uvumele i- uzamcolo wabaprofethi bamanga ukugcwala izikhathi zethu. Bayizandulela, balungiselela umProfethi Wamanga umhlaba (IsAm 13: 11-18).

Lo Mprofethi Wamanga uzolwa nezimangaliso ze- Ukukhanyisa futhi Isibonakaliso Esikhulu ishiywe nguMama Wethu Obusisiwe ngemikhankaso yakhe (mhlawumbe ezama ukufakazela ukuthi izibuko zikaMama Wethu bezizenza kanjani sonke lesi sikhathi!) Uzokhomba uhlelo olusha lwezomnotho kanye nohlobo lokuphathwa kwezwe nenkolo okuzoba nokuheha okungenakuphikiswa, futhi, ngokwezinga elithile, kwanelise ukulangazelela kanye nezifiso zalesi sizukulwane samanje. Lokhu kuzoletha Ukuhlubuka Okukhulu kuya esigabeni esinqunyiwe, ukunciphisa umvuthwandaba omkhulu womhlaba ekulahlekelweni ukholo, njengoba abaningi bezokhohliswa yizimpawu nezimanga zamanga kanye ubunye bamanga ehlongozwayo nguMprofethi Wamanga.

 

IMIPHAKATHI YAKWAPALLELEL

AmaKrestu azobe ekhona futhi azoqhubeka nokwakheka “imiphakathi efanayo“—Kufana nemiphakathi ye- ukukhanya okungamanga ukubunjwa umoya woMphikukristu. Ngenxa yokubonakaliswa okuyisimangaliso kukaKristu noMama Wakhe, kuzoba khona i- ubunye bamaKrestu okugxile ku- Umthendeleko.

 

UKUPHIKISWA

Le miphakathi izoba khona isikhashana, iphile impilo elula kakhulu. Kepha kungekudala, amandla nomusa ogeleza usuka eSontweni eliyinsali—kodwa ikakhulukazi uMthendeleko—Izodweba i okuhlelekile Ukushushiswa ngokumelene Naye. AmaKrestu azobonwa njengabashokobezi abasha abame endleleni yenkathi entsha yokuthula nokuzwana ngenxa yezindinganiso zabo zokuziphatha, ikakhulukazi emshadweni nakwezocansi. Bazonqunywa emphakathini wonkana, bangakwazi ukuthenga noma ukuthengisa ngaphandle kwesidingouphawu. "

Kuzofika isikhathi esibuhlungu lapho uBaba oNgcwele ezoqhutshwa ayiswe ekudingisweni futhi abulawe, adale “abathunjwa abangokomoya”Nokudideka okukhulu, ukuletha ukuhlubuka kuvuthondaba.

 

Umphikukristu

Kukulesi sikhathi soshushiso lapho singabona khona ukuvela ongenamthetho, njengoba uNkulunkulu esusa ngokuphelele isibambi (bona u-2 Thes 2: 3-8). Lokhu Ukristu, owayekade esebenza buthule ngasese (noMprofethi Wamanga), uzohlasela “Umthombo Nengqungquthela” yeSonto, uMthendeleko oNgcwele, kanye nabo bonke abalandeli Bakhe. Ngoba izimangaliso ezinkulu izobe igeleza isuka kuMthendeleko kusukela kuKhanya njengo iminyaka yezinkonzo iyaphela futhi iwayini elisha lenkonzo ligobhoza kuMzimba kaKristu. Isitha sizozama ukuqeda umhlatshelo wansuku zonke, iMisa Elingcwele… an ukusitheka kweNdodana. Kuzoba baningi abafel 'ukholo.

 

UKUBUYISELWA KOKUTHULA NOBULUNGISA

Kodwa UJesu uzofika ukubhubhisa Ongenamthetho ngomoya womlomo Wakhe nabo bonke labo abalandela Umphikukristu. Isilo noMprofethi Wamanga kuzoba aphonse echibini lomlilo, futhi uSathane uyoboshwa ngamaketanga “iminyaka eyinkulungwane.” Umhlaba uzohlanzwa futhi kuzokwenzeka lokho iSt. John akubiza ngokuthiuvuko lokuqala, ”Njengoba abafel 'ukholo nosanta bevuka, kanye nensali esindile, babusa noKristu ebukhoneni Bakhe beSakramente isikhathi esingokomfanekiso yeminyaka eyinkulungwane. Lokhu I-Era Yokuthula kuzoba ukuqinisekisa kukaNhlakanipho; kuzoba yisikhathi lapho iVangeli lizofinyelela khona impela emikhawulweni yomhlaba; lapho zonke izizwe zizothutheleka zibheke eJerusalema, zikhothama phambi kobukhona bukaKrestu, ukuthi iSonto lizoba nini kuhlanzwe futhi kwalungiswa ukumemukela lapho Yena ibuya ngenkazimulo ukwahlulela abafileyo, ukubeka zonke izitha ngaphansi kwezinyawo zaKhe, okokugcina, kungukufa uqobo.

Lokhu kubuya kokugcina kukaKristu kwandulelwe, kusho imiBhalo, ngokukhululwa kukaSathane etilongweni lakhe ngomzamo wokugcina wokukhohlisa izizwe ngoGogi noMagogi ekuvukeleni kokugcina kukaSathane.

 

NGEMPELA

Uma konke lokhu kubonakala kumnandi kakhulu ezingqondweni zethu, kungenxa yokuthi ngandlela thile, kunjalo. Okokuqala futhi kuyimpi yokomoya — into izingqondo zethu ezingaziqondi. Okwesibili, kunzima ukucabanga ukuthi izimpilo zethu nezindlela zethu zokuphila zingashintsha. Kepha bangakwazi, futhi ngikholwa ukuthi bazokwenza kulesi sizukulwane. 

Kodwa-ke, futhi, Isikhathi sikaNkulunkulu kungaphezu kokubala komuntu. Kuzothatha isikhathi esingakanani ukuthi lezi zinto zenzeke zaziwa nguNkulunkulu kuphela. Impendulo yethu kufanele ibe yilokho njalo kufanele kube: impilo yokuzinikela yomthandazo, lula, futhi iqembu kwi umoya wobumpofu, ukuthobeka, nothando. Ikakhulukazi uthando, udakwe injabulo yokwazi nokukhonza uJesu! Kufanele siqhubeke siphile esikhathini samanje, siphilele ukuthanda nokusebenzela uNkulunkulu nomakhelwane. Kulula kanjalo. 

Okwamanje, siyabuka futhi siyathandaza, silalela zonke izinto iNkosi eyasibikezela zona emiBhalweni.

Ngikusho konke lokhu kuwe ukugcina ungaphambuki… (UJohn 16: 1)

Ngibona abafel 'ukholo abangaphezulu, hhayi manje kepha ngokuzayo. Ngabona ihlelo eliyimfihlo (iMasonry) ngokungakhathali lidicilela phansi iSonto elikhulu. Eduze kwabo ngabona isilo esesabekayo sivela olwandle. Emhlabeni wonke, abantu abalungile nabazinikele, ikakhulukazi abefundisi, babehlukunyezwa, becindezelwa, bese befakwa ejele. Ngaba nomuzwa wokuthi bayoba abafel 'ukholo ngelinye ilanga.

Ngenkathi iSonto iningi lacekelwa phansi yihlelo eliyimfihlo, futhi lapho ingcwele ne-altare kuphela kwakusemi, ngabona ababhidlizi bengena eSontweni neSilo. Lapho, bahlangana nowesifazane wenqola ehloniphekile owayebonakala ekhulelwe, ngoba wayehamba kancane. Ngalokhu ukubona, izitha zashaqeka, futhi iSilo asikwazanga ukuthatha enye indawo ukuma phambili. Yakhomba intamo yayo ngakuMfazi sengathi izomshwabadela, kepha uMfazi waphenduka wakhothama (wabheka e-altare), ikhanda lakhe lathinta inhlabathi. Ngaso leso sikhathi ngabona iSilo sibalekela olwandle futhi nezitha zazibaleka ngokudideka okukhulu. Ngemuva kwalokho, ngabona kude amabutho amakhulu esondela. Ngaphambili ngabona indoda egibele ihhashi elimhlophe. Iziboshwa zakhululwa zazijoyina. Zonke izitha zaxoshwa. Ngabe sengibona ukuthi iSonto lakhiwa kabusha ngokushesha, futhi lalibabazekayo kunakuqala.—Ubusiswe u-Anna-Katharina Emmerich, ngoMeyi 13, 1820; kukhishwe ku Ithemba Lababi nguTed Flynn. ikhasi 156

 

UKUFUNDA OKWENGEZIWE:

 

 

Ukusekelwa kwakho kwezezimali nemithandazo yakho kungani
ufunda lokhu namuhla.
 Akubusise futhi ngiyabonga. 

Ukuhamba noMark in The Manje iZwi,
chofoza isibhengezo esingezansi ukuze ubhalise.
I-imeyili yakho ngeke yabiwe nanoma ngubani.

 
Imibhalo yami ihumushelwa kuyo French! (UMerci Philippe B.!)
Pour lire mes écrits en français, isikhashana uzobona le drapeau:

 
 
Phrinta Friendly, PDF & Imeyili
Posted in IKHAYA, IMephu ESEZULWINI.

Amazwana zivaliwe.