Ihora Lokukhanya

 

LAPHO kuyingxoxo enkulu kulezi zinsuku phakathi kwensali yamaKhatholika mayelana “neziphephelo” - izindawo ezibonakalayo zesivikelo saphezulu. Kuyaqondakala, njengoba kungaphakathi komthetho wemvelo ngathi ukuba sifune phila, ukugwema ubuhlungu nokuhlupheka. Iziphetho zemizwa emizimbeni yethu zembula la maqiniso. Futhi noma kunjalo, likhona iqiniso eliphakeme kakhulu: ukuthi insindiso yethu iyadlula isiphambano. Ngakho-ke, ubuhlungu nokuhlupheka manje kuthatha inani elikhululayo, hhayi nje emiphefumulweni yethu kuphela kodwa neyabanye njengoba sigcwalisa. “okusilelayo ezinhluphekweni zikaKristu ngenxa yomzimba wakhe, oyiBandla” (Kol 1:24).

 

Iziphephelo

Esikhathini sethu, uNkulunkulu unikeze a okungokomoya isiphephelo sabakholwayo, futhi yinhliziyo, hhayi kancane, kaMama wethu Obusisiwe:

Inhliziyo Yami Engasoze Yaba yisiphephelo sakho nendlela ezokuyisa kuNkulunkulu. —UNkosikazi Wethu waseFatima, ngoJuni 13, 1917, Isambulo Sezinhliziyo ezimbili ezikhathini zanamuhla, www.ewtn.com

UJesu wakuqinisekisa lokhu futhi ezambulweni ezivunyiwe kumHungary, u-Elizabeth Kindelmann:

Umama Wami Ngumphongolo KaNowa… —Ilangabi Lothando, k. 109; Imprimatur kusuka ku-Archbishop Charles Chaput

Ngesikhathi esifanayo, kokubili imiBhalo neSiko Elingcwele kuqinisekisa ukuthi, ikakhulukazi ngezikhathi zokugcina, kuyoba nezindawo ngokomzimba isiphephelo — lokho uFata Wesonto uLactantius kanye noSt. John Chrysostom abakubiza ngokuthi “ukuhlala uwedwa” (funda Isiphephelo Sezikhathi Zethu). Kuzofika isikhathi lapho umhlambi kaKristu uzodinga khona ngokomzimba isivikelo sikaNkulunkulu ukuze kugcinwe iBandla - njengoba iNkosi Yethu uqobo kanye noMariya babedinga uJosefa ukuba abayise eGibhithe ukuze babalekele ukushushiswa kukaHerode. 

Kuyadingeka ukuthi umhlambi omncane uyaphila, noma ngabe incane kangakanani. —I-POPE PAUL VI, Imfihlo Paul VI, UJean Guitton, k. 152-153, Reference (7), k. ix.

Kodwa akukabi yileso sikhathi. Ngempela, kufanele balekela eBhabhiloni, okusho ukuthi, hlukanani nokonakala nenkohlakalo osekungene cishe kuzo zonke izikhungo, kuhlanganise no-yebo, ngisho nezingxenye zeBandla. EBhabhiloni, uJohane oNgcwele uyaxwayisa:

Sukani kuyo, bantu bami, ukuze ningahlanganyeli ezonweni zayo futhi ningahlanganyeli ezinhluphekweni zayo, ngoba izono zayo zanqwabelana zaze zafika esibhakabhakeni, futhi uNkulunkulu uyabukhumbula ubugebengu bayo. (IsAm 18: 4-5)

Nokho, bafowethu nodadewethu, kungenxa yokuhlubuka okuvamile lokho leli yihora lokukhanya ebumnyameni - hhayi ukucisha ukuKhanya kukaKristu ngaphansi kwengubo yokuzigcina. 

Ningesabi ukuphuma emigwaqweni nasezindaweni zomphakathi, njengabaPhostoli bokuqala abashumayela uKristu nezindaba ezinhle zensindiso ezigcawini zemizi, amadolobhana namadolobhana. Lesi akusona isikhathi sokuba namahloni ngeVangeli. Yisikhathi sokuyishumayela ophahleni lwezindlu. Ungesabi ukuphuma ezindleleni ezinethezekile nezijwayelekile, ukuze uthathe inselele yokwenza uKristu aziwe “edolobheni elikhulu” lanamuhla. Nguwe okufanele ‘uphumele ezindleleni’ futhi umeme wonke umuntu ohlangana naye edilini uNkulunkulu alilungiselele abantu bakhe. IVangeli akufanele lifihlwe ngenxa yokwesaba noma ukunganaki. Kwakungahloselwe ukufihlwa ngasese. Kumelwe ibekwe phezu kothi ukuze abantu babone ukukhanya kwayo futhi badumise uBaba wethu osezulwini. - Ekhaya, eCherry Creek State Park Homily, eDenver, eColorado, ngo-Agasti 15, 1993; v Vatican.va

Nina ningukukhanya kwezwe. Umuzi omiswe entabeni awunakufihlwa. Futhi abakhanyisi isibani bese bebeka ngaphansi kwesitsha sebhasi; lubekwe othini lwesibani, lapho lukhanyisa bonke abasendlini. Ngaleyo ndlela, ukukhanya kwakho kumele kukhanye phambi kwabanye, ukuze babone imisebenzi yakho emihle bese bekhazimulisa uYihlo osezulwini. (Math 5: 14-16)

Njengoba uJesu asho futhi ku-Elizabethi:

ISiphepho Esikhulu siyeza futhi sizothwala imiphefumulo engenandaba edliwa ubuvila. Ingozi enkulu izoqubuka lapho ngisusa isandla sami sokuzivikela. Xwayisa wonke umuntu, ikakhulukazi abapristi, ukuze banyakaziswe ekunganakeni kwabo… Ningakuthandi ukunethezeka. Ungabi amagwala. Ungalindi. Bhekana neNkanyamba ukuze usindise imiphefumulo. Zinikeleni emsebenzini. Uma ungenzi lutho, ushiyela umhlaba kuSathane futhi wenze isono. Vula amehlo akho futhi ubone zonke izingozi ezithi izisulu futhi usongo imiphefumulo yenu siqu. -Ilangabi Lothando, k. 62, 77, 34; Kindle Edition; Imprimatur ngu-Archbishop Charles Chaput waseFiladelphia, PA

Kodwa singabantu nje, eh? Uma abaPhostoli babaleka ensimini yaseGetsemane, kuthiwani ngathi? Kwakunjalo-ke ngaphambi IPhentekoste. Ngemva kokwehla kukaMoya oNgcwele, abaPhostoli abagcinanga nje ngokwenza hhayi babalekeni abahlukuluzi babo kodwa ebhekene nakho ngesibindi:

“Saniyala ngokuqinile [angithi?] ukuba niyeke ukufundisa ngalelo gama. Nokho senigcwalise iJerusalema ngesifundiso senu futhi nifuna ukwehlisela igazi lalo muntu phezu kwethu.” Kodwa uPetru nabaphostoli baphendula bathi: “Kumelwe silalele uNkulunkulu kunabantu.” ( IzEnzo 5:28-29 )

Uma wesaba, sekuyisikhathi sokungena ekamelweni eliphezulu le-Our Lady's Immaculate Heart, futhi ubambe isandla sakhe, unxuse iZulu ukuthi iPhentekoste elisha kuzokwenzeka emphefumulweni wakho. Impela, ngikholwa ngokweqiniso ukuthi yiyona okuyisisekelo umsebenzi Wokungcweliswa kuMariya: ukuthi uMoya oNgcwele futhi usibekele ukuze sibe abafundi bakaJesu beqiniso—ngempela “abanye oKristu” emhlabeni. 

Yileyo ndlela uJesu ahlala ekhulelwa ngayo. Yileyo ndlela azalwa ngayo kabusha emiphefumulweni. Uyisithelo njalo sezulu lomhlaba. Izingcweti ezimbili kufanele zivumelane nomsebenzi owenziwa ngobuciko obukhulu bukaNkulunkulu kanye nomkhiqizo ophakeme wesintu: uMoya oNgcwele kanye neNtombi Elingcwelengcwele… ngoba yibo bodwa abakwazi ukuzala uKristu. —Ingcweti. ULuis M. Martinez, I-Sanctifier, iphe. I-6

 

Ihora Lokukhanya

Futhi ngakho, the isikhathi sokuphumula nakanjani izofika. Kodwa ngobani? Abanye bethu babizelwe ukuba ngabafel’ ukholo kulesi sikhathi, kungakhathaliseki ukuthi ngokuchitheka kwegazi noma nje ukulahlekelwa isikhundla emphakathini, imisebenzi, ngisho nokwamukelwa kwemikhaya yethu. 

Ngifisa ukumema abantu abasha ukuthi bavule izinhliziyo zabo ngeVangeli futhi babe ngofakazi bakaKristu; uma kunesidingo, okwakhe abafel 'ukholo, ususemnyango we-Millennium Yesithathu. —ST. UJOHN PAUL II ubhekise entsheni, eSpain, ngo-1989

Abanye bazobizwa ngokuthi basekhaya phakathi nezinsizi ezingenakugwenywa manje. Kodwa ngoba sonke, inhloso yethu iZulu! Amehlo ethu kufanele agxile eMbusweni waphakade lapho iveli liyodatshulwa khona futhi siyobona iNkosi yethu uJesu ubuso nobuso! O, ukubhala lawo mazwi kubasela umlilo enhliziyweni yami, futhi ngiyakhuleka, nakuwe futhi, mfundi othandekayo. Masiphuthume kuJesu, hhayi ngokungena ngamabomu “enkundleni” njengoba kwenza osanta basendulo. Kunalokho, ngokuziphonsa eNhliziyweni Yakhe Engcwele lapho Uthando oluphelele luxosha ukwesaba. ” [1]I-1 John 4: 18 Ngale ndlela, singaba ngokuphelele ishiyiwe kuya Intando Yaphezulu futhi kanjalo sivumele uNkulunkulu ukuba afeze ngaphakathi nangathi Okwakhe Uhlelo Lwaphezulu. Ngakho-ke, masikhuleke ndawonye:

Nkosi Jesu… siphe isibindi sePhentekoste sokunqoba ukwesaba kweGetsemane.

 

 

Uyathandwa. Lapho kulele uhlamvu lwamandla okunqoba yonke into...

 

Kwangathi “ningaba ngabangenasici nabamsulwa, bantwana bakaNkulunkulu
ongenasici phakathi kwesizukulwane esiyisigwegwe nesiphambeneyo;
enikhanya phakathi kwabo njengezinkanyiso ezweni.
njengoba nibambelela ezwini lempilo…” 
(Fil 2: 16)

Ukufunda okuhlobene

Phuma eBabiloni! 

Ekuphumeni EBhabhiloni

Inkinga Ebangela Inkinga

Isikhathi Sethu Sempi

Kwanele Imiphefumulo Emihle...

Unamahloni ngoJesu

Ukuvikela uJesu Kristu

Isiphephelo Sezikhathi Zethu

 

 

Sekela inkonzo kaMark yesikhathi esigcwele:

 

Ukuhamba noMark in The Manje iZwi,
chofoza isibhengezo esingezansi ukuze ubhalise.
I-imeyili yakho ngeke yabiwe nanoma ngubani.

Manje kuTelegram. Chofoza:

Landela uMark kanye "nezibonakaliso zezikhathi" zansuku zonke kimi:


Landela imibhalo kaMark lapha:

Lalela kulokhu okulandelayo:


 

 
Phrinta Friendly, PDF & Imeyili

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 I-1 John 4: 18
Posted in IKHAYA, KUFANELEKELWE UKWESABA futhi umake , , , , , , , , .