Ukuza KoMbuso KaNkulunkulu

I-eucharist1.jpg


LAPHO bekuyingozi esikhathini esedlule ukubona ukubusa "kweminyaka eyinkulungwane" okuchazwe nguSt. uJohane kusambulo njengokubusa okungokoqobo emhlabeni — lapho uKristu ehlala khona uqobo emzimbeni wombuso wezepolitiki womhlaba wonke, noma nokuthi abangcwele bathatha umhlaba wonke amandla. Mayelana nalolu daba, iSonto belingagunci:

Inkohliso Yomphik'ukristu isivele iqala ukwakheka emhlabeni ngaso sonke isikhathi lapho kwenziwa isimangalo sokubona emlandweni lelo themba likaMesiya elingafinyelelwa ngaphezu komlando ngokwahlulelwa komkhathi. ISonto selinqabile ngisho nezindlela eziguquliwe zalokhu kufakazelwa kombuso ukuthi kube ngaphansi kwegama leminyaka, ikakhulukazi uhlobo lwezepolitiki "oluphambeke ngokwedlulele" lobuMesiya bezwe. -ICatechism yeSonto LamaKatolika (CCC),n.676

Sibonile izinhlobo zalobu "buMesiya bezwe" emibonweni kaMarxism kanye nobuKhomanisi, ngokwesibonelo, lapho omashiqela bezame ukudala umphakathi lapho bonke belingana: bacebile ngokulinganayo, banelungelo elilinganayo, futhi ngokudabukisayo njengoba kuhlale kuvela, begqilazwe ngokufanayo kuhulumeni. Ngokunjalo, sibona ngakolunye uhlangothi lwemali lokho uPapa Francis akubiza ngokuthi “ngubushiqela obusha” lapho i-Capitalism iveza khona “indlela entsha nenesihluku ekukhonzeni izithombe nemali yobushiqela yomnotho ongenabuntu entula injongo yomuntu uqobo.” [1]qhathanisa U-Evangelii Gaudium,n. 56, 55  (Ngiyaphinda futhi, ngifisa ukuphakamisa izwi lami ngixwayise ngendlela ecace bha: siphokophele futhi ekubhekaneni "nesilo" esibi "sezepolitiki nezomnotho" kulokhu, emhlabeni jikelele.)

Isihloko salokhu kubhalwa "sokubusa" okuzayo noma "inkathi" yokuthula nobulungiswa, nayo eqondwa ngabanye "njengombuso wesikhashana" emhlabeni. Ngifuna ukuchaza ngokucace kakhudlwana ukuthi kungani lokhu kunjalo hhayi enye indlela eguquliwe yokuhlubuka Iminyaka Eyinkulungwane ukuze umfundi azizwe ekhululekile ukwamukela engikholelwa ukuthi kungumbono wethemba elikhulu elilindelwe ngabapapa abaningana.

Sengathi kungakhanya kuwo wonke umuntu isikhathi sokuthula nenkululeko, isikhathi seqiniso, sobulungiswa kanye nethemba. —UPOPE JOHN PAUL II, umyalezo womsakazo ngesikhathi somkhosi wokuhlonishwa, ukubonga kanye nokuthembela ku-Virgin Mary Theotokos eBasilica yase-Saint Mary Major: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, IV, Vatican City, 1981, 1246


PHAKATHI KWAKHO

IVangeli likaLuka, uJesu — ekhuluma ngalesi sikhathi ngaphandle komzekeliso — wenza isimo soMbuso kaNkulunkulu sicace.

Ukuza kombuso kaNkulunkulu akunakubonwa, futhi akekho oyomemezela, 'Bheka, nangu,' noma, 'Nanguya.' Ngokuba bhekani, umbuso kaNkulunkulu uphakathi kwenu… useduze. (Luka 17: 20-21; Marku 1:15)

Ngokusobala, uMbuso kaNkulunkulu okungokomoya emvelweni. UPaul Paul uveza ukuthi akuyona indaba yamadili edili nokudla kuleli zwe lesikhashana:

Ngoba umbuso kaNkulunkulu awuyona eyokudla nokuphuza, kepha ungukulunga, ukuthula nenjabulo kuMoya oNgcwele (Rom 14:17)

Futhi uMbuso kaNkulunkulu awusiwo umbono wezepolitiki:

Ngoba umbuso kaNkulunkulu awusiyo eyokukhuluma kodwa ngamandla. (1 Kor 4:20; jn 6:15)

Luphakathi “kwakho,” kusho uJesu. Itholakala kufayela le- inyunyana yamakholwa Akhe — ubumbano ekukholweni, ethembeni, nasekubuseni ngothando okuyisibonakaliso soMbuso waphakade.

ISonto “ukuBusa KukaKristu osekuvele kumfihlakalo.” -CCC,n. 763

 

IPHENTEKOSTE ELISHA

Lokhu kubumbana kwenziwa kwenzeke ngamandla kaMoya oNgcwele. Ngakho-ke, ukufika koMbuso sekukhona ukuza kukaMoya oNgcwele ohlanganisa wonke amakholwa enhlanganyelweni noZiqu-zintathu Ongcwele, noma kungesikho ukufika “kokugcwala” koMbuso. Ngakho-ke, i-Era Yokuthula ezayo yiPhentekoste Lesibili elithandazelwe futhi elilindelwe ngopapa abaningi.

… Asincenge uNkulunkulu ngomusa wePhentekhosti elisha… Kwangathi izilimi zomlilo, ezihlanganisa uthando oluvuthayo lukaNkulunkulu nomakhelwane ngentshiseko ekusakazeni uMbuso kaKristu, zehle kubo bonke abakhona! —I-POPE BENEDICT XVI, Homily, New York City, Ephreli 19, 2008

Vuleleka kuKristu, wamukele uMoya, ukuze kwenzeke iPentekosti entsha kuwo wonke umphakathi! Isintu esisha, esijabulisayo, siyophuma phakathi kwakho; uzophinde uwabone amandla eNkosi asindisayo. —UPOPE JOHN PAUL II, eLatin America, 1992

Umbuso… kungaba ngumsebenzi kaMoya oNgcwele; kuzoba ngabampofu ngokoMoya… -CCC, 709

 

INHLIZIYO ENGCWELE

Lobu bunye obungokomoya bamaKristu bugeleza buye futhi buvela emthonjeni wabo: uMthendeleko oNgcwele. Ngamandla kaMoya oNgcwele, izinto zesinkwa newayini ziguqulwa zibe uMzimba neGazi likaKristu. Ngokwamukelwa koMthendeleko oNgcwele iSonto lenziwa uMzimba owodwa kuKristu (1 Kor 10:17). Ngakho-ke, umuntu angasho ukuthi uMbuso kaNkulunkulu uqukethwe, futhi ugeleza usuka eMthendelekweni Ongcwele, noma ngabe awukho ekuboniseni kwawo ngokuphelele amandla, inkazimulo, nobukhulu baphakade. UJesu uprofetha ukuthi lobunye bamakholwa yibo ekugcineni obuzoguqa amadolo omhlaba ekuqondeni, ekukhonzeni, nasekuvumeni ukuthi uyiNkosi:

… Bonke bangaba munye, njengoba wena, Baba, ukimi nami ngikuwe, ukuze nabo babe kithina, ukuze izwe likholwe ukuthi ungithumile. (Johane 17:21)

Ngakho-ke, iNkathi Yokuthula nayo izoba yi Jikelele ukubusa koMthendeleko, okungukuthi, i- ukubusa kweNhliziyo Engcwele kaJesu. Inhliziyo Yakhe Eucharistic izomiswa njengesihlalo sobukhosi somusa nesihe esizoguqula umhlaba njengoba izizwe zifika zimkhulekele, zithola imfundiso Yakhe ngoKholo lwamaKhatholika, futhi ziphila emazweni abo:

Lapho umzabalazo usuphelile, incithakalo isiphelile, futhi sebekwenzile ngokunyathela umhlaba, isihlalo sobukhosi siyomiswa ngomusa… Umnsalo weqhawe uzodilizwa, futhi umemezele ukuthula ezizweni. Ukubusa kwakhe kuyakuba kusukela elwandle kuze kube selwandle, kusukela eMfuleni kuze kube semikhawulweni yomhlaba. (Isaya 16: 4-5; Zak 9:10)

Isikhathi Sokuthula sizoguqula umphakathi ube sezingeni elinjalo, ngokusho kwabapapa nabaphendukezeli bekhulu lama-20, ukuthi le nkathi yobulungiswa kanye nokuthula izobizwa ngokufanelekile ngokuthi “umbuso wesikhashana” ngoba, okwesikhashana, bonke bazophila ngokubusa kuka iVangeli.

“Futhi bayolizwa izwi laMi, futhi kuyakuba mhlambi munye nomalusi munye.” Sengathi uNkulunkulu… maduze angagcwalisa isiprofetho saKhe sokuguqula lo mbono oduduzayo wesikhathi esizayo ube ngokoqobo kwamanje… Kungumsebenzi kaNkulunkulu ukuletha lelihora elijabulisayo nokwenza laziwe kubo bonke ... Lapho lifika, lizophendukela ube yihora elinesizotha, libe linye elikhulu elinemiphumela hhayi kuphela ekubuyiselweni koMbuso kaKristu, kodwa futhi nasekuthuliseni… umhlaba. Sithandaza ngokuzimisela okukhulu, futhi sicela nabanye ngokufanayo ukuthi bathandazele lokhu kuxolelana okufiswa umphakathi. —I-POPE PIUS XI, Ubi Arcani dei Consilioi “Ekuthuleni KukaKristu eMbusweni wakhe”, Disemba 23, 1922

 

UKUNQOBA kwenhliziyo engabonakali

Ekugcineni, umthandazo kaKristu wobumbano, kanye nomthandazo asifundisa ukuwubhekisa kuBaba wethu uzofinyelela ekugcwalisekeni kwawo phakathi kwemikhawulo yesikhathi: “Umbuso wakho mawuze, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini.”Lokho kusho ukuthi, lapho uSathane eboshwe ngamaketanga (IsAm 20: 2-3), nobubi buhlanjululiwe emhlabeni (AmaHubo 37:10; Amose 9: 8-11; IsAm 19: 20-21), nabangcwele belula Ubupristi bukaKristu kuze kube semikhawulweni yomhlaba (IsAm 20: 6; Math 24: 24), i-fiat ye-Woman-Mary izofinyelela kuvuthondaba lwayo kwi-Woman-Church. Lokhu kungukunqoba kwenhliziyo engenacala kaMariya: ukuzala abantu bakaNkulunkulu- bobabili amaJuda nabeZizwe - ngaphansi kwesibonakaliso sesiphambano ukuze baphile intando ephelele kaBaba esikhathini sobungcwele obungenakuqhathaniswa.

Yebo, siyakudumisa, Nkosi, ophakanyiswe esiphambanweni phakathi kwezulu nomhlaba, uMlamuleli wedwa wensindiso yethu. Isiphambano sakho yisibhengezo sokunqoba kwethu! Siyakuthanda, Ndodana yeNcasakazi eNgcwelengcwele omi ungagobanga eceleni kwesiphambano sakho, uhlanganyela ngesibindi emhlatshelweni wakho wokuhlenga. —UPOPE JOHN PAUL II, Way of the Cross eColosseum, NgoLwesihlanu Oluhle, 29 Mashi 2002

Ngasekupheleni komhlaba… uNkulunkulu uSomandla noMama waKhe Ongcwele kumele bavuse abangcwele abakhulu abazodlula ngobungcwele iningi labanye abangcwele njengemisedari yaseLebhanoni ngaphezu kwezihlahlana ezincane. —USt. ULouis de Montfort, Ukuzinikela Kweqiniso kuMariya, Isigaba 47

Lokhu kuzala, le nkathi entsha, kuzokhishwa ebunzimeni bePassion yeSonto uqobo, "indlela yesiphambano" sayo.

Namuhla ngithanda ukudlulisa uhambo lweLente lweSonto lonke eNcasakazini Ebusisiwe. Ngithanda ikakhulukazi ukuphathisa imizamo yabantu abasha kuye, ukuze bahlale bekulungele ukwamukela isiphambano sikaKristu. Isibonakaliso sensindiso yethu nesibhengezo sokunqoba kokugcina… —I-POPE JOHN PAUL II, Angelus, Mashi 14, 1999

Lokhu kunqoba kokugcina okungenayo usuku lweNkosi sizophinde sikhiphe ingoma entsha, UMagnificat weSifazane-Isonto, iculo lomshado elizomemezela ukubuya kukaJesu ngenkazimulo, nokuza okucacile koMbuso kaNkulunkulu waphakade.

Aekupheleni kwesikhathi, uMbuso kaNkulunkulu uzokuza ngokugcwele. -CCC,n. 1060

Uma ngaphambi kwalesosiphelo kuzobakhona inkathi yobungcwele bokunqoba, isikhathi esithe xaxa noma esingaphansi, umphumela onjalo awuyikulethwa ukubonakala komuntu kaKristu eKhaya kodwa ngokusebenza kwalawo mandla okungcweliswa manje kusebenza, uMoya oNgcwele namaSakramente eBandla. -Imfundiso yeSonto LamaKhatholika: Isifingqo seMfundiso yamaKhatholika (ELondon: Burns Oates & Washbourne), iphe. 1140

Leli ithemba lethu elikhulu nokunxusa kwethu ukuthi, 'Umbuso wakho mawuze!' - Umbuso wokuthula, ubulungiswa kanye nokuzola, okuzomisa kabusha ukuvumelana kokuqala kwendalo. —I-POPE JOHN PAUL II, Izithameli ezijwayelekile, Novemba 6, 2002, iZenit

Phrinta Friendly, PDF & Imeyili

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 qhathanisa U-Evangelii Gaudium,n. 56, 55
Posted in IKHAYA, IZIGIDI ZEMINYAKA, INKATHI YOKUTHULA.