Izahlulelo Zokugcina

 


 

Ngikholwa ukuthi iningi leNcwadi Yesambulo alibhekiseli ekupheleni komhlaba, kepha ekugcineni kwalesi sikhathi. Izahluko ezimbalwa zokugcina kuphela ezibheke ekugcineni kwe umhlaba ngenkathi konke okunye ngaphambili kuchaza "ukubambana kokugcina" phakathi "kowesifazane" kanye "nodrako", nayo yonke imiphumela emibi emvelweni nasemphakathini wokuhlubuka okuhambisana nakho. Okwahlukanisa lokho kungqubuzana kokugcina kusukela ekugcineni komhlaba ukwahlulelwa kwezizwe — lokho esikuzwa ikakhulu ekufundweni kweMisa kwaleli sonto njengoba sisondela esontweni lokuqala le-Advent, ukulungiselela ukufika kukaKristu.

Emasontweni amabili edlule ngilokhu ngizwa la mazwi enhliziyweni yami, “Njengesela ebusuku.” Kungumqondo wokuthi izehlakalo ziyeza emhlabeni ezizothatha abaningi bethu ukumangala, uma kungenjalo abaningi bethu ekhaya. Sidinga ukuba sesimweni somusa, kodwa hhayi isimo sokwesaba, ngoba noma ngubani wethu angabizwa ekhaya nganoma yisiphi isikhathi. Ngalokho, ngizizwa ngiphoqelekile ukushicilela kabusha lo mbhalo ofike ngesikhathi kusuka ngoDisemba 7, 2010…

 


WE 
thandaza ngesivumo sokholo ukuthi uJesu…

… Uzobuya futhi ezokwahlulela abaphilayo nabafileyo. —Isivumo Sokholo Sika-Apostle

Uma sibheka ukuthi Usuku lweNkosi lunjalo hhayi isikhathi samahora angama-24, kepha isikhathi eseluliwe, "usuku lokuphumula" lweBandla, ngokwombono woFata beSonto Lokuqala ("iminyaka eyinkulungwane injengosuku nosuku njengenkulungwane yeminyaka"), lapho-ke singakwazi ukuqonda ukwahlulela okujwayelekile komhlaba okuqukethe izinto ezimbili: ukwahlulelwa kwe Ukuphila nokwahlulelwa kwe Ufile. Bakha ukwahlulela okukodwa okusatshalaliswa ngoSuku lweNkosi.

Bheka, uSuku lweNkosi luyakuba yiminyaka eyinkulungwane. —Ingxenye kaBarnaba, Obaba beBandla, Ch. 15

Futhi,

… Lolu suku lwethu, oluboshwe ekuphumeni nasekushoneni kwelanga, luyisibonakaliso salolo suku olukhulu umjikelezo weminyaka eyinkulungwane uncike ngalo emikhawulweni yawo. —ULactantius, Obaba beSonto: I-Divine Institutes, iNcwadi VII, Isahluko 14, Catholic Encyclopedia; www.newadvent.org

Lokho esisondela kukho manje emhlabeni wethu ukwahlulelwa kwe Ukuphila...

 

UMGADLI

Sisesikhathini se- ukubukela futhi ethandaza njengoba ukuhwalala kwalesi sikhathi samanje kuqhubeka ukufiphala.

UNkulunkulu uyanyamalala emkhathizwe womuntu, futhi, ngokufiphala kokukhanya okuvela kuNkulunkulu, isintu silahlekelwa ukubekezelela kwaso, nemiphumela ebonakala ngokucekelayo ebonakalayo. -Incwadi Yobungcwele Bakhe uPapa Benedict XVI kubo Bonke Ababhishobhi Bomhlaba, Mashi 10, 2009; I-Catholic Online

Bese kuyofika phakathi kwamabili, lapho lesi "sikhathi somusa" esiphila kuso njengamanje sizongena esikhundleni salokho uJesu akwembula uSt. Faustina "njengosuku lobulungiswa."

Bhala lokhu: ngaphambi kokuba ngize njengeJaji elilungile, ngiza kuqala njengeNkosi Yomusa. Ngaphambi kokuthi kufike usuku lokwahlulela, abantu bazonikezwa isibonakaliso emazulwini salolu hlobo: Konke ukukhanya emazulwini kuzocinywa, futhi kuzoba khona ubumnyama obukhulu phezu komhlaba wonke. Lapho-ke isibonakaliso sesiphambano sizobonakala esibhakabhakeni, kuthi lapho kuvuleka khona izandla nezinyawo zoMsindisi kuphume izibani ezinkulu ezizokhanyisa umhlaba isikhathi esithile. Lokhu kuzokwenzeka ngaphambi nje kosuku lokugcina. -Isihe Saphezulu Emphefumulweni Wami, UJesu kuya eSt Faustina, n. 83

Futhi, “usuku lokugcina” aluyona usuku olulodwa, kepha luyinkathi yesikhathi eqala ebumnyameni egcina ngokuthi ukwahlulelwa Ukuphila. Ngempela, sithola umbono we-apocalyptic kaSt ezimbili izahlulelo, yize ziyiqiniso one sandile phezu “kwezikhathi zokuphela.”

 

MIDNight

Njengoba ngivezile emibhalweni yami lapha naku ibhuku, oFata Abangabaphostoli bafundisa ukuthi kuzofika isikhathi ekupheleni “kweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha” (emele izinsuku eziyisithupha zokudala ngaphambi kokuba uNkulunkulu aphumule ngomhla wesikhombisa) lapho iNkosi izokwahlulela izizwe futhi ihlanze umhlaba ebubini, ingenise ububi. “ezikhathini zombuso.” Lokhu kuhlanzwa kuyingxenye yesahlulelo esijwayelekile ekugcineni kwesikhathi. 

Okwaphawuleka kakhulu kweziprofetho ezihambisana "nezikhathi zakamuva" zibonakala zinesiphetho esisodwa, ukumemezela izinhlekelele ezinkulu eziseza esintwini, ukunqoba kweSonto, kanye nokwenziwa kabusha komhlaba. -I-Catholic Encyclopedia, Isiprofetho, www.newadvent.org

Sithola emBhalweni ukuthi "izikhathi zokugcina" ziletha ukwahlulelwa "kwabaphilayo" futhi ke “abafileyo.” Encwadini yeSambulo, uSt. John uchaza a ukwahlulelwa kwabezizwe eziwele ekuhlubukeni nasekuvukeleni.

Mesabeni uNkulunkulu futhi nimnike inkazimulo, ngoba isikhathi sakhe sesifikile sokuthi ahlulele [phezu]… iBabiloni elikhulu [futhi]… noma ngubani okhonza isilo noma umfanekiso waso, noma owamukela uphawu lwaso ebunzini noma esandleni ... Ngabe sengibona amazulu kwavulwa, kwaba khona ihhashi elimhlophe; umgibeli walo wabizwa ngokuthi “Othembekile noqinisileyo.” Wahlulela futhi alwe ngokulunga… Isilo sabanjwa kanye nomprofethi wamanga kanye nabo… Bonke abanye babulawa ngenkemba eyaphuma emlonyeni walowo owayegibele ihhashi… (IsAm 14: 7-10, 19:11) (20-21)

Lesi ukwahlulela kwe Ukuphila: "kwesilo" (Umphik'ukristu) nabalandeli bakhe (bonke labo abathathe uphawu lwakhe), futhi emhlabeni jikelele. USt. John uqhubeka achaze ezahlukweni 19 no-20 okulandelayo:uvuko lokuqala”Kanye nokubusa“ kweminyaka eyinkulungwane ”-“ usuku lwesikhombisa ”lokuphumula kweSonto emisebenzini yalo. Lokhu kungukuqala kwe- ILanga Lezobulungiswa emhlabeni, lapho uSathane ezoboshwa ngamaketanga kwalasha. Ukunqoba okulandelanayo kweBandla kanye nokulungiswa kabusha komhlaba kwenza “ntambama” yoSuku lweNkosi.

 

U-EVE WOKUGCINA

Ngemuva kwalokho, uDeveli uyadedelwa kwalasha futhi uqala ukuhlasela kokugcina kubantu bakaNkulunkulu. Umlilo bese uyawa, uqothula izizwe (uGogi noMagogi) abajoyine umzamo wokugcina wokuqeda iSonto. Kungaleso sikhathi, kubhala uSt. John, ukuthi Ufile bayahlulelwa ekupheleni kwesikhathi:

Ngokulandelayo ngabona isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe nalowo owayehlezi kuso. Umhlaba nezulu kwabaleka ebusweni bakhe futhi kwakungekho ndawo yazo. Ngabona abafileyo, abakhulu nabaphansi, bemi phambi kwesihlalo sobukhosi, futhi imiqulu yavulwa. Kwase kuvulwa omunye umqulu, incwadi yokuphila. Abafileyo bahlulelwa ngokwezenzo zabo, ngalokho okwakulotshwe emiqulwini. Ulwandle lwakhipha abafileyo balo; khona-ke uKufa neHayidesi kwakhipha abafileyo babo. Bonke abafileyo bahlulelwa ngokwezenzo zabo. (IsAm 20: 11-13)

Lesi Isahlulelo Sokugcina esifaka phakathi bonke labo abasele bephila emhlabeni, nabo bonke abake baphila [1]isib. Mathewu 25: 31-46 emva kwalokho kungeniswa amaZulu Amasha noMhlaba Omusha, bese kuthi uMlobokazi kaKristu ehle eZulwini ayobusa phakade Naye edolobheni laphakade leJerusalema eNtsha lapho kungasayikubakhona zinyembezi, nobuhlungu, nosizi.

 

Isahlulelo SABAPHILAYO

U-Isaya ukhuluma nokwahlulelwa kukaJehova Ukuphila lokho kuzoshiya kuphela insali yabasindile emhlabeni abazongena “enkathini yokuthula.” Lesi sahlulelo sibonakala siza ngokuzuma, njengoba iNkosi yethu ikhombisa, siyiqhathanisa nesahlulelo esihlanze umhlaba ngesikhathi sikaNowa lapho impilo ibonakala iqhubeka njengokujwayelekile, okungenani kwabanye:

… Babedla, bephuza, beshada, bendisa kwaze kwaba sosukwini uNowa angena ngalo emkhunjini, kwafika uzamcolo, wababhubhisa bonke. Ngokufanayo, njengoba kwakunjalo nangezinsuku zikaLoti: babedla, bephuza, bethenga, bethengisa, betshala, bakha… (Luka 17: 27-28)

UJesu uchaza lapha i- isiqala woSuku lweNkosi, Lokwahlulela Okujwayelekile okuqala ngokwahlulelwa kuka Ukuphila.

Ngokuba nina uqobo lwenu nazi kahle ukuthi usuku lweNkosi luyakufika njengesela ebusuku. Lapho abantu bethi, “Ukuthula nokulondeka,” bese kubahlela inhlekelele engazelelwe, njengezinhlungu zokubeletha owesifazane okhulelweyo, futhi ngeke baphunyuke. (1 Thes. 5: 2-3)

Bheka, uJehova udalula umhlaba, uwenza incithakalo; uyiphendula abhekise phansi, asakaze abantu bakhona: umuntu ovamile nompristi ngokufanayo, inceku nenkosi, incekukazi njengenkosikazi yayo, umthengi njengomthengisi, umbolekisi njengomboleki, okweletayo njengomkweletwayo…
Ngalolo suku uJehova uyakujezisa ibandla lamazulu ezulwini, namakhosi omhlaba emhlabeni. Bayobuthelwa ndawonye njengeziboshwa emgodini; bayovalelwa emgodini ongaphansi komhlaba, futhi emva kwezinsuku eziningi bazojeziswa…. Ngakho-ke abahlala emhlabeni baphuphile, kwasala abantu abambalwa. (Isaya 24: 1-2, 21-22, 6)

U-Isaya ukhuluma ngenkathi yesikhathi Phakathi lokhu kuhlanzwa komhlaba lapho “iziboshwa” ziboshwe ngamaketanga emgodini, bese zijeziswa “emva kwezinsuku eziningi.” U-Isaya uchaza lesi sikhathi kwenye indawo njengesikhathi sokuthula nobulungiswa emhlabeni…

Uyakushaya ononya ngenduku yomlomo wakhe, abulale omubi ngomoya wezindebe zakhe. Ubulungisa buyakuba yibhande okhalweni lwakhe, nokuthembeka kube yibhande okhalweni lwakhe. Impisi-ke iyakuba yisivakashi sewundlu, ingwe ilale phansi nezinyane lembuzi… umhlaba ugcwale ulwazi ngoJehova, njengamanzi asibekela ulwandle…. Ngalolo suku, iNkosi izophinde ikubambe ngesandla ukubuyisa insali yabantu bayo abasele… Lapho ukwahlulela kwakho kufika emhlabeni, abakhileyo emhlabeni bafunda ubulungiswa. (Isaya 11: 4-11; 26: 9)

Lokho kusho ukuthi akujeziswa ababi kuphela, kodwa abalungileyo bavuzwa ngokuthi "abamnene badla ifa lomhlaba." Nakho lokhu kuyingxenye yeSahlulelo Jikelele esithola umvuzo waso ocacile ingunaphakade. Kubuye kuxegise ingxenye yobufakazi ezizweni ngeqiniso namandla eVangeli, uJesu athi kumele liphumele kuzo zonke izizwe, “Khona-ke ukuphela kuyofika.” [2]isib. Mathewu 24:14 Lokho kusho ukuthi “izwi likaNkulunkulu” lizoqiniswa impela [3]qhathanisa Ukulwelwa Kokuhlakanipha njengoba uPapa Pius X abhala:

"Uyonqamula amakhanda ezitha zakhe," ukuze bonke bazi ukuthi "uNkulunkulu uyinkosi yomhlaba wonke," ukuze abezizwe bazi ukuthi bangamadoda. " Konke lokhu, Bazalwane Abahloniphekile, Siyakukholelwa futhi sikulindele ngokukholwa okungenakunyakaziswa. —UPAPPI PIUS X, E Supremi, Encyclical "Ekubuyisweni Kwezinto Zonke", n. 6-7

INkosi yenze insindiso yayo yaziwa; emehlweni ezizwe iveze ubulungisa bayo. Ukhumbulile umusa wakhe nokuthembeka kwakhe endlini ka-Israyeli. (IHubo 98: 2)

Umprofethi uZakariya naye ukhuluma ngale nsali esindile:

“Ezweni lonke,” usho uJehova, “izingxenye ezimbili kwezintathu zazo ziyakunqunywa, zibhubhe, nengxenye yesithathu isale. Ngizoletha ingxenye eyodwa kwezintathu emlilweni, futhi ngizobacwengisisa njengoba kucwengeke isiliva, futhi ngizobahlola njengoba kuvivinywa igolide. Bayakubiza igama lami, ngibuzwe. Ngiyakuthi: “Bangabantu bami,” bona bathi: “UJehova unguNkulunkulu wami.” (Zek 13: 8-9; bheka futhi noJoweli 3: 2-5; Is 37:31; no-1 Sam 11: 11-15)

USt. Paul naye ukhulume ngalesi sahlulelo se- Ukuphila okuhambisana nokubhujiswa "kwesilo" noma Umphikukristu.

Futhi lapho-ke uzokwembulwa ongenamthetho, lowo (uJesu) azombulala ngomoya womlomo wakhe, amenze angabi namandla ngokubonakaliswa kokuza kwakhe… (2 Thesalonika 2: 8)

Ukucaphuna Isiko, umbhali wekhulu le-19, uFr. Charles Arminjon, uphawula ukuthi lokhu “kubonakaliswa” kokuza kukaKristu hhayi Akhe ukubuya kokugcina enkazimulweni kepha ukuphela kwenkathi nokuqala okusha:

U-St. Thomas no-St John Chrysostom bachaza amagama la quin Dominus Jesus destruet illustre adventus sui ("Lowo iNkosi uJesu ezombhubhisa ngokukhanya kokuza kwaKho") ngomqondo wokuthi uKristu uzoshaya Umphik'ukristu ngokumkhazimulisa ngokukhazimula okuzoba njengobusuku nophawu lokuFuya Kwakhe kwesibili… Umbono onegunya elikhulu, futhi enye ebonakala ivumelana kakhulu neMibhalo eNgcwele, ukuthi, emva kokuwa komphik 'ukristu, iSonto lamaKhatholika lizophinda lingene esikhathini sokuchuma nokunqoba. -Ukuphela Kwezwe Lamanje Nezimfihlakalo Zempilo Yesikhathi Esizayo, UFr. UCharles Arminjon (1824-1885), k. 56-57; ISophia Institute Press

 

IMAGISTERIUM NESIKO

Ukuqondwa kwalezi ziqephu eziseBhayibhelini akuveli ekuchazelweni ngasese kepha kuphuma ezwini leSiko, ikakhulukazi oFata beBandla abangazange bananaze ukuchaza izehlakalo zezinsuku zokugcina ngokwenkambiso yomlomo neyabhalwa eyadluliselwa kubo. Futhi, sibona ngokusobala ukwahlulelwa komhlaba wonke kwe Ukuphila kwenzeka ngaphambi “inkathi yokuthula”:

Ekupheleni konyaka wezinkulungwane eziyisithupha bonke ububi kufanele buqedwe emhlabeni, nokulunga kubuse iminyaka eyinkulungwane; futhi kufanele kube nokuthula nokuphumula emisebenzini umhlaba osekuyisikhathi eside uyibekezelele. —Caecilius Firmianus Lactantius (250-317 AD; Umbhali Wabefundisi), The Divine Institutes, Vol 7, Ch. 14

Umbhalo uthi: 'Futhi uNkulunkulu waphumula ngosuku lwesikhombisa kuyo yonke imisebenzi yakhe'… Futhi ngezinsuku eziyisithupha izinto ezidaliwe zaqedwa; kusobala-ke ukuthi zizophela ngonyaka wezinkulungwane eziyisithupha… Kepha lapho Umphikukristu uyobe esechithe zonke izinto kulo mhlaba, uzobusa iminyaka emithathu nezinyanga eziyisithupha, futhi ahlale ethempelini eJerusalema; iNkosi izobuya ivela ezulwini ngamafu… ithumele lo muntu nalabo abamlandelayo echibini lomlilo; kepha ukuletha kwabalungile izikhathi zombuso, okungukuthi, okunye, usuku olungcwelisiwe lwesikhombisa… Lokhu kuzokwenzeka ngezikhathi zombuso, okungukuthi, ngosuku lwesikhombisa… iSabatha leqiniso labalungileyo. —USt. U-Irenaeus waseLyons, uBaba weSonto (140-202 AD); U-Adversus Haereses, U-Irenaeus weLyons, V.33.3.4, The Fathers of the Church, CIMA Publishing Co.

'Futhi waphumula ngosuku lwesikhombisa.' Lokhu kusho ukuthi: lapho iNdodana yakhe izofika izobhubhisa isikhathi somuntu ongenamthetho futhi yahlulele abangamhloniphi uNkulunkulu, futhi iguqule ilanga nenyanga nezinkanyezi — khona-ke izophumula ngosuku lwesikhombisa ... -Incwadi kaBarnaba, eyabhalwa uBaba OngumPhostoli wekhulu lesibili leminyaka

Kepha Yena, lapho eseqede ukungalungi, futhi enza isahlulelo Sakhe esikhulu, futhi eyokhumbuza empilweni abalungileyo, abebephila kusukela ekuqaleni, abazobe behlanganyela amadoda a iminyaka eyinkulungwane, futhi sizobabusa ngomyalo olungile kakhulu. —Caecilius Firmianus Lactantius (250-317 AD; Umbhali Wabefundisi), The Divine Institutes, Vol 7, Ch. 24

Lo mbono wokubuyiselwa kwezinto zonke kuKristu ubuye waba njalo benanela opapa, ikakhulukazi ngekhulu leminyaka elidlule. [4]qhathanisa Oopapa kanye ne-Dawning Era Ukucaphuna okukodwa:

Ekugcineni kungenzeka ukuthi amanxeba ethu amaningi aphulukiswe futhi bonke ubulungiswa buphume futhi ngethemba lokubuyiselwa kwegunya; ukuthi ubukhazikhazi bokuthula buvuselelwe, bese kwehla izinkemba nezingalo lapho bonke abantu bevuma umbuso kaKristu futhi belalela izwi Lakhe ngokuzithandela, futhi zonke izilimi zizovuma ukuthi iNkosi uJesu isenkazimulweni kaBaba. —UPOPE LEO XIII, Ukungcweliselwa i-Sacred Heart, ngoMeyi 1899

USt. Irenaeus uchaza ukuthi inhloso enkulu yaleli "sabatha" leminyaka eyinkulungwane nesikhathi sokuthula ukulungiselela iSonto ukuba libe umakoti ongenasici ukwamukela iNkosi yayo lapho ibuya ngenkazimulo:

Umuntu [uqobo] uzojeziswa ngaphambili ngenxa yokungonakali, futhi aqhubeke phambili futhi achume ezikhathini zombuso, ukuze akwazi ukuthola inkazimulo kaBaba. —USt. U-Irenaeus waseLyons, uBaba weSonto (140–202 AD); Ama-Adersus Haereses, U-Irenaeus waseLyons, uBk. 5, uCh. 35, Obaba beBandla, I-CIMA Publishing Co

 

NGEMVA KWENKATHI

Lapho iSonto selifinyelele “ebunzimeni” balo, iVangeli limenyezelwa ezindaweni ezikude zomhlaba, futhi kube khona Ukuqinisekiswa Kokuhlakanipha kanye nokugcwaliseka kwesiprofetho, lapho-ke izinsuku zokugcina zomhlaba zizophela ngalokho uBaba weSonto uLactantius akubiza ngokuthi "Okwesibili nokuKhulu Kakhulu" noma "ukwahlulela kokugcina":

… Ngemuva kokunikeza ukuphumula kuzo zonke izinto, ngizokwenza ukuqala kosuku lwesishiyagalombili, okungukuthi, ukuqala komunye umhlaba. —I-Letter of uBarnaba (70-79 AD), eyabhalwa uBaba WabaPhostoli wekhulu lesibili

Indoda phakathi kwethu egama layo linguJohane, omunye wabaPhostoli bakaKristu, wemukela futhi wabikezela ukuthi abalandeli bakaKristu bazohlala eJerusalema iminyaka eyinkulungwane, nokuthi emva kwalokho ukuvuswa nokwahlulelwa okungunaphakade kuzokwenzeka emhlabeni wonke, futhi ngamafuphi. —St. UJustin Martyr, Ingxoxo noTrypho, Ch. 81, The Fathers of the Church, Christian Heritage

Ngemuva kweminyaka eyizinkulungwane zayo iphelile, kungakapheli sikhathi sini ukuvuswa kwabangcwele…. lapho kuzolandela ukubhujiswa komhlaba nokushiswa kwazo zonke izinto ekwahlulelweni: lapho-ke sizoshintshwa ngomzuzwana sibe yizingelosi, ngotshalo lwemvelo olungenakonakala, bese sisuswa kulowo mbuso ezulwini.. —Tertullian (155–240 AD), uBaba weSonto waseNicene; U-Adversus Marcion, Ubaba ka-Ante-Nicene, Abashicileli bakaHenrickson, 1995, Vol. 3, kk. 342-343)

 

UBUKILE?

Njengoba kunikezwe izimpawu zamanje zesiyaluyalu emhlabeni — okuyinhloko phakathi kwazo ukwanda kokungabi namthetho nokuhlubuka— isiphithiphithi emvelweni, ukubonakala kukaNkosikazi Wethu, ikakhulukazi eFatima, kanye nemiyalezo eya kuSt. Faustina ekhombisa ukuthi siphila esikhathini esilinganiselwe somusa… kufanele siphile kunanini ngaphambili endaweni yethemba, ukulindela, nokulungela.  

Cabanga ngalokho uFr. UCharles wabhala eminyakeni engaphezu kwekhulu eyedlule — futhi lapho kumele sibe khona manje osukwini lwethu:

… Uma sifunda isikhashana nje izimpawu zesikhathi samanje, izimpawu ezixakile zesimo sethu sezombusazwe kanye nokuvukelwa, kanye nenqubekela phambili yempucuko kanye nokukhula phambili kobubi, okuhambelana nenqubekela phambili yempucuko nokutholakele kokuqukethwe ukuhleleka, asikwazi ukwehluleka ukubona kusondele ukufika komuntu wesono, nangezinsuku zencithakalo eyabikezelwa nguKristu.  -Ukuphela Kwezwe Lamanje Nezimfihlakalo Zempilo Yesikhathi Esizayo, UFr. UCharles Arminjon (1824-1885), k. 58; ISophia Institute Press

Ngakho-ke, kufanele siwathathe ngokungathi sína amazwi kaSt. Paul…

… Nina, bazalwane, anikho ebumnyameni, ukuba lolo suku lunifice njengesela. Ngoba nonke ningabantwana bokukhanya nabantwana bosuku. Asibona abasebusuku noma abobumnyama. Ngakho-ke, masingalali njengabanye, kodwa masihlale siphapheme futhi sisangulukile. (1 Thes. 5: 4-6)

Kunqunywe usuku lobulungiswa, usuku lolaka lwaphezulu. Izingelosi ziyathuthumela phambi kwalo. Khuluma nemiphefumulo ngalomusa omkhulu ngenkathi kuseseyisikhathi sokunikeza isihe. Uma uthula manje, uzobe uphendula inani elikhulu lemiphefumulo ngalolo suku olubi. Ungesabi lutho. Thembeka kuze kube sekupheleni. -Isihe Saphezulu Emphefumulweni Wami, Umama Obusisiwe kuSt Faustina, n. 635

Ungesabi Lutho. Thembeka kuze kube sekupheleni. Ngaleyo ndlela, uPapa Francis unikeza la mazwi enduduzo asikhumbuza ukuthi uNkulunkulu usebenzela ukugcwaliseka, hhayi ukubhubhisa:

“Okuseza, njengokugcwaliseka kwenguquko eseyivele isikhona kusukela ekufeni nasekuvukeni kukaKristu, ngakho-ke isidalwa esisha. Akusikho ukubhujiswa kwendawo yonke nakho konke okusizungezile ”kepha kunalokho ukuletha konke ekugcwaleni kobukhona, iqiniso nobuhle. —POPE FRANCIS, Novemba 26, General Audience; Zenit

Ngakho-ke, isizathu sokuthi ngibhale lokhu kuzindla ngezahlulelo zokugcina, ngoba usuku luseduze kakhulu kunalapho saqala…

Khuluma nomhlaba ngomusa Wami; sonke isintu asibonise umusa Wami ongenakulinganiswa. Kuyisibonakaliso sezikhathi zokugcina; emva kwalo luzofika usuku lobulungiswa. Ngenkathi isikhathi sisekhona, mabasebenzise umthombo wesisa Sami; ake bazuze ngeGazi naManzi okuphume kubo. -Isihe Saphezulu Emphefumulweni Wami, UJesu kuya eSt Faustina, n. 848

 

UKUFUNDA OKUFANELEKILE:

Izikhathi Zamacilongo - Ingxenye IV

Indalo Entsha 

Baba Ongcwele Othandekayo… Uyeza!

Kungani Abapapa Bengamemezi?

Oopapa, kanye ne-Dawning Era

Ilahlekile kanjani i-Era

 

 Lesi njalo yisikhathi esinzima senkonzo yethu, ngokwezezimali. 
Sicela ngomkhuleko ucabangele okweshumi enkonzweni yethu.
Busisiwe.

 

 

Phrinta Friendly, PDF & Imeyili

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 isib. Mathewu 25: 31-46
2 isib. Mathewu 24:14
3 qhathanisa Ukulwelwa Kokuhlakanipha
4 qhathanisa Oopapa kanye ne-Dawning Era
Posted in IKHAYA, UKHOLO NOKUZIPHATHA futhi umake , , , , , , , , , , , , , , , , .