Ukufika Okuphakathi

IPentecôte (Pentecost), nguJean II Restout (1732)

 

ONE zezimfihlakalo ezinkulu “zezikhathi zokugcina” ezembulwa kulelihora iqiniso lokuthi uJesu Kristu uza, hhayi enyameni, kodwa ngoMoya ukusungula umbuso wakhe nokubusa phakathi kwezizwe zonke. Yebo, uJesu kuthanda eze enyameni Yakhe ekhazinyulisiwe ekugcineni, kodwa ukuza Kwakhe kokugcina kugcinelwe lolo “suku lokugcina” lwangempela emhlabeni lapho isikhathi sizophela. Ngakho-ke, lapho ababoni abaningi emhlabeni jikelele beqhubeka bethi, “uJesu uyeza maduze” ukuzomisa uMbuso Wakhe “eNkathini Yokuthula,” kusho ukuthini lokhu? Ingabe kungokweBhayibheli futhi ingabe kuyisiko lamaKatolika? 

 

IZINHLOSO EZINTATHU

Yebo, kukhona lokho oFata beSonto Lokuqala kanye nodokotela abaningi beBandla abakubize ngokuthi “ukuza phakathi” kukaKristu okuletha ukubusa Kwakhe okucacile okungokomoya eSontweni, ngezinhloso ezintathu. Okokuqala ukuzilungiselela Yena uMlobokazi ongenabala kuMkhosi Womshado WeWundlu.

… Wasikhetha kuye, ngaphambi kokusekelwa komhlaba, ukuba sibe ngcwele futhi singabi nasici phambi kwakhe… ukuze azethule kuye uqobo ebukhazikhazini, engenabala noma mibimbi noma enye into enjalo, ukuze abe ngcwele futhi angabi nasici isici. (Efe 1: 4, 5: 27)

LoMlobokazi ongenabala kumele abe okuhlangene umakoti. Ngakho-ke lokhu “kuza maphakathi” nakho kuzoletha ubunye boMzimba kaKristu, [1]qhathanisa Igagasi Elizayo Lobunye kokubili amaJuda nabeZizwe, njengoba imiBhalo ibikezela:

Nginezinye izimvu ezingezona ezalesi sibaya. Nazo lezi kufanele ngizihole, zizolizwa izwi lami, futhi kube mhlambi munye, nomalusi munye…. ukuqina sekufikile ku-Israyeli ngokwengxenye, kuze kufike inani eliphelele labezizwe, ngakho-ke wonke u-Israyeli uzosindiswa… (Rom 11: 25-26)

Futhi inhloso yesithathu iwukuba kube ngubufakazi ezizweni zonke, a Ukuqinisekiswa Kokuhlakanipha:

'Leli Vangeli lombuso' kusho iNkosi, 'liyoshunyayelwa emhlabeni wonke, kube ngubufakazi ezizweni zonke, khona-ke ukuphela kuyofika.' —UMkhandlu waseTrent, ovela IKhathekizimu yoMkhandlu waseTrent; kucashunwe ku- Ubukhazikhazi bendalo, UMfu Joseph Iannuzzi, k. 53

 

EMBHALWENI

Lokhu okubizwa “ngokuza maphakathi” empeleni kungokomBhalo futhi, ngokweqiniso, oFata beSonto bakubona kwasekuqaleni. Isambulo sikaSt. John sikhuluma ngoJesu eza 'njengomgibeli wehhashi elimhlophe' othembekile noqinisileyo "oshaya izizwe" ngenkemba yomlomo wakhe, ebulala "isilo" kanye "nomprofethi wamanga" wahola izizwe zaduka futhi eziningi zahlubuka (IsAm 19: 11-21). Bese uKristu ubusa eBandleni Lakhe emhlabeni wonke isikhathi esingokomfanekiso “seminyaka eyinkulungwane”, “inkathi yokuthula” (IsAm 20: 1-6). Ngokusobala akusikho ukuphela komhlaba. Ngalesi sikhathi, uSathane uboshwe ngamaketanga “kwalasha.” Kodwa-ke, emva kwalesi sikhathi sokuthula, uSathane uyadedelwa isikhashana; uhola izizwe ukuhlasela kokugcina ngokumelene "nekamu labangcwele"… kepha kwehluleka ngokuphelele. Umlilo uvela ezulwini - futhi kunjalo ngempela ukhiye - uSathane bese ephonswa esihogweni ingunaphakade ...

… Lapho isilo nomprofethi wamanga ngamashumi. (IsAm 20:10)

Kungakho labo abathi Umphikukristu evele kuphela ekugcineni kwezwe benza iphutha. Iphikisana nomBhalo kanye noFata beSonto Lokuqala abafundisa ukuthi "indodana yokulahlwa" iza ngaphambi kwalesi sikhathi sokuthula, lokho abakubiza nangokuthi "ukuphumula kwesabatha" kweSonto. 

Kubalulekile ukuqaphela ukuthi umprofethi u-Isaya unikeza lesi siprofetho uqobo ngoKristu eza ekwahlulelweni kuka Ukuphila kulandelwa iNkathi Yokuthula:

Uyoshaya ononya ngenduku yomlomo wakhe, futhi ngomoya wezindebe zakhe uyakubulala ababi… Lapho-ke impisi iyoba yisimenywa sewundlu, ingwe ilale phansi nezinyane lembuzi… umhlaba gcwalisani ukumazi uJehova njengamanzi asibekela ulwandle. (Isaya 11: 4-9)

Kubalulekile ukuqaphela ukuthi sinobufakazi boFata beSonto uPapias noPolycarp ukuthi lezi zinto zafundiswa ngqo nguSt. John kuzo zombili izinkolelo zomlomo nezabhalwa:

Futhi lezi zinto zifakazelwa ngokubhalwa nguPapias, ozwayo kaJohane, nomngane kaPolycarp, encwadini yakhe yesine; ngoba kwakulezincwadi ezinhlanu azihlanganisa. —USt. U-Irenaeus, Ngokumelene Nobuqili, Incwadi V, Isahluko 33, n. 4

Ngiyakwazi ukuchaza yona kanye indawo uPolycarp obusisiwe ayehlala kuyo lapho ekhuluma, nokuphuma kwakhe nokungena kwakhe, nendlela yempilo yakhe, nokubukeka kwakhe, nezinkulumo zakhe azibhekise kubantu, kanye nama-akhawunti wanikela ngokulala kwakhe noJohn nabanye ababeyibonile iNkosi… UPolycarp walandisa zonke izinto ngokuvumelana neMibhalo. —USt. U-Irenaeus, ovela ku-Eusebius, Umlando Wesonto, Ch. 20, n. 6

Ngakho-ke, uSt. Irenaeus ufingqa lokho abakufundisa njengabafundi bakaSt. John uqobo:

Kepha lapho Umphikukristu esebhubhisile zonke izinto kuleli zwe, uzobusa iminyaka emithathu nezinyanga eziyisithupha, futhi ahlale ethempelini eJerusalema; iNkosi izobuya ivela ezulwini ngamafu… ithumele lo muntu nalabo abamlandelayo echibini lomlilo; kepha ukuletha kwabalungileyo izikhathi zombuso, okungukuthi, okunye, usuku olungcwelisiwe lwesikhombisa… Lokhu kuzokwenzeka ngezikhathi zombuso, okungukuthi, ngosuku lwesikhombisa… iSabatha leqiniso labalungileyo… Labo abona uJohane, umfundi weNkosi, [basitshele] ukuthi bezwe kuye ukuthi iNkosi ifundise kanjani futhi ikhuluma kanjani ngalezi zikhathi… —St. U-Irenaeus waseLyons, uBaba weSonto (140- 202 AD); I-Adversus Haereses, u-Irenaeus waseLyons, V.33.3.4,Obaba beBandla, I-CIMA Publishing Co

Ngakho-ke, masiqhubeke sikhiphe “imfundiso yenkolo” yalokhu “kuza maphakathi”…

 

UKUFIKA PHAKATHI

Abanye abafundi bangakuthola kungajwayelekile ukuzwa igama elithi "ukuza maphakathi" ngoba, ngolimi lwakudala, sibhekisa ekuzalweni kukaKristu njengokuza "kokuqala" nokubuya Kwakhe ekupheleni kwesikhathi njengokuza "kwesibili". [2]qhathanisa Ukuza kwesibili

umhlaba-dawn_FotorKodwa-ke, njengoba ngibhalele uPapa incwadi, Baba oNgcwele othandekayo… Uyeza, "ukuza okuphakathi" nakho kungathathwa njenge ukusa lokho kuyaphuka, lokho kukhanya okufika ngaphambi kokuphuma kwelanga uqobo. Bayingxenye yomcimbi ofanayo—sunrise—Nemicimbi ehlobene ngokwemvelo, kodwa ehlukile. Kungakho oFata BeSonto bafundisa ukuthi “usuku lweNkosi” akusona isikhathi samahora angama-24, kunalokho:

… Lolu suku lwethu, oluboshwe ekuphumeni nasekushoneni kwelanga, luyisibonakaliso salolo suku olukhulu umjikelezo weminyaka eyinkulungwane uncike ngalo emikhawulweni yawo. —ULactantius, Obaba beBandla: Izikhungo Zaphezulu, Incwadi VII, Isahluko 14, i-Catholic Encyclopedia; www.newadvent.org

Futhi,

Bheka, uSuku lweNkosi luyakuba yiminyaka eyinkulungwane. —Incwadi kaBarnaba, The Fathers of the Church, Ch. 15

Bakhuluma ngaleyo nkathi, emva kokufa "kwesilo nomprofethi wamanga", [3]isib. IsAm 19:20 kodwa ngaphambi kokuvukela kokugcina kweSonto ngo "Gogi noMagogi" (lezo zizwe ezinqabe ngokuqinile iVangeli). [4]isib. IsAm 20: 7-10 Yileso sikhathi lapho uSt. John abhekisa khona ngokomfanekiso ngokuthi "iminyaka eyinkulungwane" lapho uSathane ezoboshwa ngamaketane kwalasha.

Kusho inkathi yesikhathi, ubude baso abaziwa ngabantu… —UKhadinali uJean Daniélou, Umlando Wokufundisa KwamaKristu Okuqala, k. 377-378 (njengoba kukhonjiwe ku Ubukhazikhazi bendalo, k. 198-199, uMfu Joseph Iannuzzi

ISonto ngaleso sikhathi, elihlanzwe ngokwengxenye ngokushushiswa kwalowo “ongenamthetho”, lizobhekana no Ubungcwele obusha nobungcwele ngokuthululwa kukaMoya oNgcwele. Izoletha iSonto ekuphakameni kobupristi balo bobukhosi, okuyisona sisekelo soSuku lweNkosi.

… Bayoba ngabapristi bakaNkulunkulu nabakaKristu, bazobusa kanye naye iminyaka eyinkulungwane. (IsAm 20: 6)

ISonto, elakhiwa abakhethiweyo, libizwa ngokufanele ngokuthi ukuvela kokusa noma ukuntwela kokusa… Kuzoba usuku oluphelele kuye lapho ekhanya ngokukhanya okuhle kwangaphakathi. —St. UGregory the Great, uPapa; Imfundo yamahora, I-Vol III, k. 308

USt. Cyril uchaza lokhu "kuza maphakathi" kukaKristu lapho ezobusa in Abangcwele bakhe. Ubhekisela kuyo ngomqondo oqondile njengokuza "kwesibili".

Asishumayeli ngokuza okukodwa kukaKristu kuphela, kodwa nokwesibili futhi, kukhazimula kakhulu kunokuqala. Ukuza kokuqala kwaphawulwa ngokubekezela; owesibili uzoletha umqhele wombuso waphezulu. -Ukufundiswa kweCatechetical nguSt. Cyril waseJerusalema, Isahluko 15; isib. Ubukhazikhazi bendalo, UMfu Joseph Iannuzzi, k. 59

INkosi yethu uqobo, ngemuva kokukhuluma ngezibonakaliso zezikhathi, yakhuluma ngokuza "koMbuso":

… Lapho nibona lezi zinto zenzeka, yazini ukuthi umbuso kaNkulunkulu useduze. (Luk 21:31)

Lo "mqhele wombuso waphezulu" ngukuqedwa komsebenzi we-redemptikuNdikimba kaKristu - “isigaba sakhe sokugcina” sokungcweliswa — lapho iNtando Engcwele izobusa eSontweni “emhlabeni njengasezulwini ”- Umbuso Wentando Yaphezulu:

Ubonile ukuthi kuyini ukuhlala eNtandweni Yami?… Kungukuthokozela, ngenkathi uhlala emhlabeni, zonke izimfanelo zikaNkulunkulu… YiBungcwele obungakaziwa, futhi engizobazisa, obuzobeka umhlobiso wokugcina, enhle kakhulu futhi ekhazimula kunazo zonke ezinye izingcwele, futhi lokho kuzoba ngumqhele nokuqedwa kwazo zonke ezinye izindawo ezingcwele. - Inceku kaNkulunkulu uLuisa Picarretta, Isipho Sokuphila Ngentando Yaphezulu, UMfu Joseph Iannuzzi; n. 4.1.2.1.1 A

Kuzoba uhlobo lobumbano u-Adam ayeluthokozela noNkulunkulu ngaphambi kokuwa, futhi okwakwaziwa yiNkosikazi Yethu, uPapa uBenedict XIV ambiza ngokuthi "isithombe seSonto elizayo." [5]Isikhulumi uSalvi, n. 50 Ngakho-ke, ubungcwele bobungcwele bufezwa ngokungenelela kwalokhu “Owesifazane wembethe ilanga” nokuthululwa kukaMoya oNgcwele ukuze, empeleni, “kuzalwe” uJesu ngokuphelele eSontweni. Kungakho-ke uMama wethu waziwa futhi ngokuthi “ngukuntwela kokusa”, yena “ogqokiswe ilanga”, ngaleyo ndlela amemezele ukuza kwelanga. USt. Cyril uyaqhubeka…

Kukhona ukuzalwa okuvela kuNkulunkulu ngaphambi kweminyaka, futhi a ukuzalwa entombini ngesikhathi esifanele. Kukhona okufihliwe ukuza, njengaleyo yemvula eboyeni, futhi a eza phambi kwamehlo wonke, nasesikhathini esizayo [lapho] ezobuya futhi ngenkazimulo ezokwahlulela abaphilayo nabafileyo. -Ukufundiswa kweCatechetical nguSt. Cyril waseJerusalema, Isifundo 15; ukuhumusha kusuka Ubukhazikhazi bendalo, UMfu Joseph Iannuzzi, k. 59

Lokhu “kuza okufihliwe” yilokho oFata beSonto Lakuqala abakuqonda njengokwethulwa kokubusa kukaKristu ngendlela entsha. Njengoba nje iPentekoste yafaka iSonto lokuqala elalisafufusa laba yindiza entsha yokusebenza kwaphezulu, ngokunjalo, leli "Pentekoste elisha" nalo lizoguqula iSonto.

Siyavuma ukuthi umbuso uthenjiswe wona emhlabeni, noma ungaphambi kwezulu, kuphela kwesinye isimo sokuphila… —UTertullian (155-240 AD), Ubaba weSonto laseNicene; U-Adversus Marcion, u-Ante-Nicene Fathers, uHenrickson Publishers, 1995, Vol. 3, kk. 342-343)

Lokhu kuqinisekiswa ezitatimendeni zikamantshi njengalezo zekhomishini yezenkolo ka-1952 eyaveza Imfundiso yeSonto LamaKatolika. [6]Njengoba umsebenzi ocashuniwe unemvume yeSonto yokuvunywa, okungukuthi, i- sokunyatheliswa futhi hhayi obstat, kungukuzivocavoca kweMagisterium. Lapho umbhishobhi ngamunye enikeza isikhulu umthetho weSonto, futhi uPapa noma umgwamanda wababhishobhi bengavumelani nokunikezwa kwalolu phawu, kungukusebenzisa iMagisterium ejwayelekile.

Uma ngaphambi kwalesi siphetho sokugcina kuzoba nenkathi, ende noma engaphansi, ye ubungcwele obunqobayo, umphumela onjalo awuyikulethwa ukubonakala kobuntu bukaKrestu ngobukhulu kodwa ngokusebenza kwalawo mandla okungcweliswa asebenzayo manje, uMoya oNgcwele kanye namaSakramente eBandla. -Imfundiso yeSonto LamaKhatholika: Isifingqo seMfundiso yamaKhatholika [ELondon: Burns Oates & Washbourne, 1952] k. 1140

 

UKUPHUMULA KWESABATHA

UJesu wayekufundisa kaningi lokho “Umbuso wezulu ususondele.” [7]isib. Mat 3:2 Ngaphezu kwalokho, Wasifundisa ukuthandaza, “Umbuso wakho mawuze, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini.” Ngakho-ke, iSt. Bernard isinika ukukhanya okwengeziwe ngalokhu kuza okufihliwe.

Uma kwenzeka othile ecabanga ukuthi esikushoyo ngalokhu kuza okuphakathi kungukuqanjwa okuphelele, lalela lokho okushiwo yiNkosi yethu uqobo: Uma umuntu engithanda, uyakugcina izwi lami, futhi uBaba uyomthanda, futhi sizofika kuye. —USt. UBernard, Imfundo yamahora, Vol I, k. 169

Ngaleso sikhathi “umbuso kaNkulunkulu” uboshelwe “entandweni kaNkulunkulu.” Njengoba uPapa Benedict asho,

… Siyabona ukuthi “izulu” kulapho intando kaNkulunkulu yenziwa khona, nokuthi lowo “mhlaba” uba “yizulu” —eyi, indawo yobukhona bothando, ubuhle, iqiniso nebuhle bukaNkulunkulu — kuphela uma esemhlabeni intando kaNkulunkulu yenziwe. —UPOPE BENEDICT XVI, Izethameli Ezijwayelekile, ngoFebhuwari 1, 2012, eVatican City

Ngakolunye uhlangothi, singabona ukuza kukaKristu kuwo wonke umlando weSonto weminyaka engama-2000, ikakhulukazi kwabangcwele baKhe nasekuvuseleleni lokho amafithi zilethwe. Kodwa-ke, ukuza phakathi esikhuluma ngakho lapha kungenisa "inkathi kaMoya", inkathi lapho, ngokuhlangana njengoMzimba, iSonto lizohlala khona Intando Yaphezulu “Emhlabeni njengasezulwini” [8]qhathanisa Ukuza Ubungcwele Obusha NobuNkulunkulu. Kuzoba seduze neZulu njengoba iBandla lizothola, ngaphandle kombono omuhle.

Kuyinyunyana yemvelo efanayo naleyo yokuhlangana kwezulu, ngaphandle kokuthi epharadesi umgubuzelo ofihla ubuNkulunkulu uyanyamalala… —Jesu to Conerable Conchita, Ronda Chervin, Hamba Nami Jesu; kucashunwe kuThe Crown and Completion of All Sanctities, Daniel O'Connor, k. 12

Ngakho-ke, kule nyunyana, oFata beSonto babona kusengaphambili ukuthi le nkathi nayo izoba “ngukuphumula” lapho abantu bakaNkulunkulu, sebesebenze izinsuku eziyisithupha (isb. “Iminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha”) bayophumula ngosuku lwesikhombisa, “Isabatha” leBandla.

Ngoba lokhu [phakathi] kuza phakathi kwalezi ezinye ezimbili, kufana nomgwaqo esihamba ngawo ukusuka kokuqala ukufika kowokugcina. Okokuqala, uKristu wayengukuhlenga kwethu; ekugcineni, uzovela njengokuphila kwethu; kulokhu kuza okuphakathi, ungowethu ukuphumula nenduduzo.…. Ekuzeni kwakhe kokuqala INkosi yeza ngenyama yethu nangobuthakathaka bethu; kulokhu kuza maphakathi eza ngomoya namandla; ekuzeni kokugcina uzobonakala enkazimulweni nasebukhosini… —USt. UBernard, Imfundo yamahora, Vol I, k. 169

Imfundiso yenkolo kaBernard iyahambisana nabaFata beSonto Lokuqala ababikezela ukuthi lokhu kuphumula kuzofika ngemuva ukufa kwalowo “ongenamthetho” kungenisa…

… Izikhathi zombuso, okungukuthi, ukuphumula, ukungcweliswa ngosuku lwesikhombisa… Lokhu kuyokwenzeka ngezikhathi zombuso, okungukuthi, ngosuku lwesikhombisa… iSabatha langempela labalungile. —St. U-Irenaeus waseLyons, uBaba weSonto (140- 202 AD); Ama-Adersus Haereses, U-Irenaeus weLyons, V.33.3.4, The Fathers of the Church, CIMA Publishing Co.

… Lapho iNdodana yakhe izofika ibhubhise isikhathi somuntu ongenamthetho futhi yahlulele abangamhloniphi uNkulunkulu, futhi ishintshe ilanga nenyanga nezinkanyezi — khona-ke Uzophumula ngosuku lwesikhombisa… emva kokuphumula kuzo zonke izinto, ukuqala kosuku lwesishiyagalombili, okungukuthi, ukuqala kwelinye izwe. —I-Letter of uBarnaba (70-79 AD), eyabhalwa uBaba WabaPhostoli wekhulu lesibili

 

UMBUSO UFIKA EBUMNYAMA

Basha abathandekayo, kukithi ukuba abe abalindi wasekuseni omemezela ukuza kwelanga ngubani onguKristu Ovukile! —I-POPE JOHN PAUL II, Umyalezo kaBaba Ongcwele kuNtsha Yomhlaba, I-XVII Usuku lwentsha lwezwe, n. 3; (cf.Is. 21: 11-12)

Kepha lokhu kuza, njengoba baningi kakhulu opapa abashoyo, akusikho ukuphela komhlaba, kodwa ukufezekiswa kwamasu wokuhlengwa. [9]qhathanisa Oopapa, kanye ne-Dawning Era Ngakho-ke, kufanele sibe…

… Abalindi abamemezela emhlabeni isizungu esisha sethemba, ubuzalwane nokuthula.—I-POPE JOHN PAUL II, ikheli le-Guanelli Youth Movement, ngo-Ephreli 20, 2002, www.v Vatican.va

Uma uMama wethu “kungukuntwela kokusa” okumemezela “ilanga lobulungiswa” elizayo, ngabe lenzeka nini leli “Pentekoste elisha”? Impendulo icishe ibe nzima njengokukhomba lapho kuqala imisebe yokusa. Ngemuva kwakho konke, uJesu wathi:

Ukuza kombuso kaNkulunkulu akunakubonwa, futhi akekho oyomemezela, 'Bheka, nangu,' noma, 'Nanguya.' Ngoba bhekani, umbuso kaNkulunkulu uphakathi kwenu. (Luka 17: 20-21)

Lokho kusho, izambulo ezithile ezivunyiwe ezingokwesiprofetho kanye nemiBhalo uqobo ziyahlangana ukunikeza ukuqondisisa ukuthi uMbuso "wesikhashana" uqala nini ukungeniswa — futhi kukhomba kule nkulungwane yesithathu yeminyaka. 

ISonto Weminyaka Eyinkulungwane kumele sibe nokwazi okwengeziwe kokuba uMbuso kaNkulunkulu esigabeni sokuqala. —I-POPE JOHN PAUL II, L'Osservatore Romano, IsiNgisi Edition, Ephreli 25, 1988

KuSambulo 12, sifunda ngokuxabana phakathi kowesifazane nodrako. Usebenza kanzima ukuze abelethe “indodana” —okusho ukuthi, usebenzela ukufika okuphakathi kukaKristu.

Lo wesifazane umele uMariya, uMama woMhlengi, kepha umele ngasikhathi sinye iBandla lonke, Abantu bakaNkulunkulu bazo zonke izikhathi, iBandla okuthi ngezikhathi zonke, elinobuhlungu obukhulu, liphinde lizale uKristu. —Castel Gondolfo, e-Italy, Agasti 23, 2006; I-Zenit

Futhi, ngibhale ngokuningiliziwe ngale mpi phakathi koMfazi nodrako eminyakeni engamakhulu amane edlule encwadini yami Ubuso bokugcina nakwezinye izindawo lapha. Kodwa-ke, udrako, ozama ukushwabadela ingane, uyehluleka.

Wazala indodana, umntwana wesilisa, omiselwe ukubusa zonke izizwe ngenduku yensimbi. Ingane yakhe yathathwa yaya kuNkulunkulu nasesihlalweni sakhe sobukhosi. (IsAm 12: 5)

Yize lokhu kubhekiswa Ekuphakameni KukaKristu, kubhekisa nase- ukukhuphuka ngokomoya weBandla. Njengoba uSt. Paul wafundisa, uBaba wenze njalo “Wasivusa kanye naye, futhi wasihlalisa naye emazulwini kuKristu Jesu.” [10]I-Eph 2: 6

Ngoba izimfihlakalo zikaJesu azikenziwa ngokuphelele futhi zigcwaliseke. Aphelele, empeleni, asesimweni sikaJesu, kodwa hhayi kithi, angamalungu akhe, noma eSontweni, okuwumzimba wakhe ongaqondakali. —St. UJohn Elies, qaphela "EMbusweni KaJesu", Imfundo yamahora, IVol IV, ikhasi 559

Njengoba nje noJesu wazidela ukuze aphile kuphela entandweni kaBaba, kanjalo neBandla kumele lizithulule ukuze kuthi njengeNkosi yalo, liphile kuphela eNtandweni Yaphezulu:

Ngehle ezulwini hhayi ukuzokwenza intando yami kepha intando yalowo ongithumileyo. (Johane 6:38)

UKristu usenza sikwazi ukuhlala kuye konke lokho yena ngokwakhe akuphilayo, futhi ukukuphila kithi. -Ikhathekizimu leSonto LamaKatolika, hhayi. 521

Ngemuva kokufingqa ukungqubuzana phakathi koMfazi nodrako, uSt. John unaba ngemininingwane. Ubona uSt. Michael nezingelosi beletha a maqembu balwa noSathane, bemkhipha “ezulwini” emhlabeni. Lapha futhi, kumongo, uSt.John akakhulumi ngempi enkulu lapho uLusifa waxoshwa eZulwini ekuqaleni kwesikhathi. Kunalokho, uSt. Paul uyafundisa ukuthi “umzabalazo wethu awuhlangene nenyama negazi kepha ngowababusi, namandla, nababusi bomhlaba balobu bumnyama bamanje, nemimoya emibi emazulwini. " [11]I-Eph 6: 12 Lokho kusho ukuthi, uSathane ulahlekelwa yisizinda esithile samandla “emazulwini” noma “emoyeni”. Ingabe akukhona lokhu uPapa Leo XIII abenakho sikuthandazela manje isikhathi esingaphezu kwekhulu emthandazweni kuSt. Michael the Archangel?

… Wena, Nduna yenkosi yasezulwini, ngamandla kaNkulunkulu, uphonsela esihogweni uSathane, nayo yonke imimoya emibi ehamba emhlabeni wonke ifuna ukubhujiswa kwemiphefumulo. —Ihlanganiswe nguPAPA LEO XIII ngemuva kokuzwa ingxoxo ngesikhathi seMisa, lapho uSathane acela khona imvume kuNkulunkulu yokuhlola umhlaba ikhulu leminyaka.

Kepha nakhu engifuna ukukusho kumongo walokhu kubhalwa. Lapho lokhu Ukukhipha amadlozi kweSilo kwenzeka, ngokungazelelwe uSt. John ezwa izwi elikhulu ezulwini lithi:

Manje insindiso namandla afikile, nombuso kaNkulunkulu wethu negunya loGcotshiweyo wakhe. Ngoba ummangaleli wabafowethu uxoshiwe, obamangalela phambi kukaNkulunkulu wethu imini nobusuku. Bamnqoba ngegazi leWundlu nangezwi lobufakazi babo; ukuthanda impilo akuzange kubavimbe ekufeni. Ngakho-ke thokozani nina mazulu nani enihlala kuwo. Kepha maye kuwe, mhlaba nolwandle, ngoba uDeveli wehlele kuwe ngokufutheka okukhulu, ngoba uyazi ukuthi unesikhathi esifushane. (IsAm 12: 10-12)

Izulu ngokwalo limemezela ukuthi lokhu kukhipha amadimoni kuvula inkathi entsha: "Manje usindiso namandla afikile, nombuso kaNkulunkulu wethu…" Futhi-ke, sifunda ukuthi uDeveli "unesikhathi esifushane." Ngempela, uSathane uthatha noma yimaphi amandla awashiyile awenze abe “isilo” “ekulweni kokugcina” neBandla (bheka iSamb. 13). Kepha lokho akunandaba: UNkulunkulu utakule insali yabantu uMbuso ongene kubo. Ngikholwa ukuthi yilokhu uLady wethu abekhuluma ngakho lapho ebhekisa "esibusisweni" esizayo, "kwiLangabi Lothando", "kuKhanya", njll. [12]qhathanisa Ukuguquka nesibusiso Kuyinto ukuqalwa komusa lokho kuzoletha iSonto ekubhekaneni kokugcina noSathane. Ngakho-ke noma ngabe abangcwele bayaphila noma bayafa ngesikhathi sokuhlushwa kwesilo, bazobusa noKristu.

Ngabona nemiphefumulo yalabo ababenqunywe amakhanda ngenxa yobufakazi babo kuJesu nangezwi likaNkulunkulu, futhi ababengasikhonzi isilo noma umfanekiso waso futhi bengazange bamukele uphawu lwaso emabunzini abo noma ezandleni zabo. Baphila futhi babusa noKristu iminyaka eyinkulungwane. (IsAm 20: 4)

UMbuso uyeza-ke, ngesikhathi sobumnyama benkohliso kadrako. Kungakho ngikholelwa ukuthi lokhu Ukukhipha amadlozi kweSilo futhi kungaba umcimbi ofanayo nokugqashuka kwe- “Uphawu lwesithupha” [13]qhathanisa Izimpawu Eziyisikhombisa Zenguquko noma lokho okubizwa ngokuthi “yisixwayiso” noma “ukukhanyiselwa kukanembeza”, njengoba uBusisiwe Anna Maria Taigi (1769-1837) akubiza kanjalo (bheka Ukukhululwa Okukhulu).

Uveze ukuthi lokhu kukhanya kukanembeza kuzoholela ekusindisweni kwemiphefumulo eminingi ngoba abaningi bazophenduka ngenxa yalesi “sixwayiso”… lesi simangaliso “sokuzikhanyisela.” —Fr. UJoseph Iannuzzi ku Umphik'ukristu Nezikhathi Zokuphela, Ikhasi 36

Uma uJesu “engukukhanya kwezwe”, khona-ke ukukhanya kokukhanyisa kubukeka kungumusa lowo manje “Usindiso namandla eza, nombuso kaNkulunkulu wethu…” Futhi, emiyalezweni evunyelwe ku-Elizabeth Kindelmann, uMama wethu uthi:

Kuzoba yisimangaliso esikhulu sokukhanya okuphuphuthekisa uSathane… Isikhukhula esikhulu sezibusiso esiseduze nokuzamazamisa umhlaba kumele siqale ngenani elincane lemiphefumulo ethobeke kakhulu. -Umama wethu ku-Elizabeth, www.theflameoflove.org

Futhi engxoxweni ethakazelisa kakhulu ngemibukiso eyaziwayo eMedjugorje, [14]qhathanisa EMedjugorje ezitholile uhlobo oluthile lokuvunywa yi Ikhomishini yaseRuini, Ummeli waseMelika, uJan Connell, wabuza ummangalelwa okuthiwa uMirjana “ngekhulu leminyaka lokuhlolwa” okwakhuthaza uPapa Leo XIII ukuba abhalele umkhuleko kuSt. Michael the Archangel.

J: Ngokuphathelene naleli khulu leminyaka, kuyiqiniso yini ukuthi uMama Obusisiwe wakutshela inkhulumomphendvulwano phakathi kukaNkulunkulu nosathane? Kuyo… uNkulunkulu wavumela udeveli ikhulu elilodwa leminyaka ukuthi asebenzise amandla amakhulu, futhi udeveli wakhetha zona lezi zikhathi.

Umboni waphendula wathi “Yebo”, ecaphuna njengobufakazi bokuhlukana okukhulu esikubona ikakhulukazi emindenini yanamuhla. UConnell uyabuza:

J: Ngabe ukugcwaliseka kwezimfihlo zikaMedjugorje kuzokwephula amandla kaSathane?

M: Yebo.

J: Kanjani?

M: Lokho kuyingxenye yezimfihlo.

J: Ungasitshela noma yini [maqondana nezimfihlo]?

M: Kuzoba nemicimbi emhlabeni njengesixwayiso emhlabeni ngaphambi kokuba isibonakaliso esibonakalayo sinikezwe isintu. - kk. 23, 21; Indlovukazi yeCosmos (IParaclete Press, 2005, Uhlelo Olubukeziwe)

  

UKULUNGISELELA IPENTEKOSTE

Bafowethu nodadewethu, ukuthi konke lokhu kufinyelela kuphi ukucelwa okucacile kuMzimba kaKristu ukuzilungiselela, hhayi kakhulu uMphikukristu, kodwa ngokuza kukaKristu — ukufika koMbuso Wakhe. Kuwubizo ukulungisa ngalokhu kuza kwephakathi "komoya" noma "komoya" kweNkosi yethu ngendlela kaMoya oNgcwele kanye nokuncengela kweNtombi uMariya. Ngakho-ke, umthandazo wenkonzo yeSonto iba nokubaluleka okusha:

Simnxusa ngokuthobeka uMoya oNgcwele, ophelele, ukuthi "Anganikeze ngomusa eSontweni izipho zobumbano nokuthula," futhi avuselele ubuso bomhlaba ngokuthululwa okusha komusa wakhe wokusindisa bonke. —I-POPE BENEDICT XV, I-Pacem Dei Munus Pulcherrimum, NgoMeyi 23, 1920

Isikhathi sesifikile sokuphakamisa uMoya oNgcwele emhlabeni… Ngifisa ukuthi lo msebenzi wokugcina anikezelwe ngendlela ekhethekile kuloMoya oNgcwele… Kusekusikhathi sakhe, kuyithuba lakhe, kuwukunqoba kothando eBandleni Lami. , endaweni yonke. —UJesu Ngokuya Kubonakale María Concepción Cabrera de Armida; UFr. UMarie-Michel Philipon, UConchita: IDayari kaMoya kaMoya, k. 195-196

UPapa Benedict uyakuqinisekisa lokhu kuvuselelwa kanye nomusa maqondana "nokuza maphakathi" kukaJesu:

Ngenkathi abantu bake bakhuluma ngokuza kuka-Kristu kabili-kanye eBetlehema futhi ekugcineni kwesikhathi — uSanta Bernard waseClairvaux wakhuluma ngo adventus Medius, ukuza okuphakathi, sibonga njalo ukuvuselela ukungenelela Kwakhe emlandweni. Ngikholwa ukuthi umehluko kaBernard kushaya inothi elifanele ... —I-POPE BENEDICT XVI, Light of the World, iphe.182-183, Ingxoxo No Peter Seewald

Inothi elifanele ukuthi lokhu “kuza okuphakathi,” kusho uBernard, “kungokucashile; kuyo kuphela abakhethiweyo ababona iNkosi ngaphakathi kubo, futhi basindiswa. ” [15]isib. I-Liturgy of the Hours, Umq. I, k. 169

Yini ungamceli ukuthi asithumele ofakazi abasha bobukhona bakhe namuhla, yena uqobo uzakuza kithi? Futhi lo mkhuleko, yize ungagxiliwe ngokuqondile ekugcineni kwezwe, noma kunjalo a umkhuleko wangempela wokuza kwakhe; iqukethe ububanzi bomkhuleko asifundisa wona ngokwakhe: “Umbuso wakho mawuze!” Woza, Nkosi Jesu! —I-POPE BENEDICT XVI, Ujesu waseNazaretha, Isonto Elingcwele: Ukusuka ekungeneni eJeffle Kuyela Ekuvukeni, k. 292, Ignatius Press

Kepha nathi akufanele sibheke lokhu njengomcimbi wesikhathi esizayo. Ngisho namanje, lezi zinsizi zinikezwa iSonto; ngisho namanje, i-Flame of Love iyanda eSontweni. Futhi-ke, "ukunqoba kwenhliziyo engenacala" okuthenjiswe kuFatima kuyinqubo eqhubekayo.

UFatima useselangeni laso lesithathu. Manje sesisesikhathini sokungcweliswa kokuthunyelwe. Usuku Lokuqala kwakuyisikhathi sokubonakala. Okwesibili kwaba ukubonakala kokuthunyelwe, isikhathi sangaphambi kokungcweliswa. Isonto leFatima alikakapheli… Abantu balindele ukuthi izinto zenzeke ngokushesha ngesikhathi sabo. Kepha uFatima useselangeni laso lesithathu. Ukunqoba kuyinqubo eqhubekayo. - Sr. Lucia engxoxweni noKhadinali Vidal, ngo-Okthoba 11, 1993; Umzamo Wokugcina KaNkulunkulu, John Haffert, 101 Foundation, 1999, ikhasi. 2; kucashunwe ku Isambulo Esizimele: Ukuqonda NgeSonto, UDkt.Mark Miravalle, ikhasi 65

Ngakho-ke, uPapa Benedict, ethandazela ukunqoba kwenhliziyo engenasici…

… Kufana ncamashi nomqondo wokuthandazela kwethu ukufika koMbuso kaNkulunkulu… Ngakho-ke ungasho ukuthi ukunqoba kukaNkulunkulu, ukunqoba kukaMariya, kuthule, kungokwangempela ... -Ukukhanya Kwezwe, k. 166, Izingxoxo NoPeter Seewald

Kusenezinto eziningi ezizayo eminyakeni ezayo. Kepha ukubheka "izimpawu zezikhathi" okuthusayo kusitshela ukuthi ukubhekana ngeziqu zamehlo phakathi kowesifazane nodrako kuya ngokusobala. "Sibhekene nengxabano yokugcina", kusho uSt. John Paul II. Futhi kuwo, silindele ukuKhanya okusha, ukufika kweNkosi yethu.

Ngokusho kweNkosi, isikhathi samanje yisikhathi sikaMoya nesokufakaza, kodwa futhi nesikhathi esisagcwele “usizi” nokulingwa kobubi okungalisindisi iSonto futhi kungenisa izingqinamba zezinsuku zokugcina. Yisikhathi sokulinda nokubuka. -Catechism weSonto LamaKatolika, 672

Ngemuva kokuhlanzwa ngokuhlolwa nangokuhlupheka, ukuqala kwenkathi entsha sekuzophela.-IPOPE ST. UJOHN PAUL II, Izilaleli Ezijwayelekile, Septhemba 10, 2003

Kubantu ngabanye, uKristu kufanele abhubhise ubusuku besono esibi ngokuqala kokuphinde kutholakale umusa. Emindenini, ubusuku bokunganaki nokuphola kumele bunikeze ilanga lothando. Emafemini, emadolobheni, ezizweni, emazweni okungaqondani nenzondo ubusuku kufanele bukhule bukhanye njengemini, nox sicut die illuminabitur, umbango uyophela futhi kube nokuthula. — UPOPE PIUX XII, U-Urbi et Orbi ikheli, Mashi 2nd, 1957; v Vatican.va

 

 

Ishicilelwe okokuqala ngo-Okthoba 23, 2015.

 

KUFUNDWA OKUFUNDILE

Ukucabanga Ngezikhathi Zokugcina

Ingabe UJesu Uyeza Ngempela?

UJesu Uyeza!

Millenarianism… Kuyini futhi akunjalo

Ukucabanga kokuthi kuthiwani uma ingekho "inkathi yokuthula": funda Kuthiwani uma…

Oopapa kanye ne-Dawning Era

Ilahlekile kanjani i-Era

Ukuza KoMbuso KaNkulunkulu

Ukukhululwa Okukhulu

Umphik'ukristu Ngezikhathi Zethu

Izahlulelo Zokugcina

EMedjugorje

Medjugorje… Ongase Ungazi

IMedjugorje nezibhamu ezibhemayo

  

Siyabonga ngothando lwakho, imithandazo, nokusekela kwakho!

Ukuhamba noMark in The Manje iZwi,
chofoza isibhengezo esingezansi ukuze ubhalise.
I-imeyili yakho ngeke yabiwe nanoma ngubani.

 
Imibhalo yami ihumushelwa kuyo French! (UMerci Philippe B.!)
Pour lire mes écrits en français, isikhashana uzobona le drapeau:

 
 
Phrinta Friendly, PDF & Imeyili

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 qhathanisa Igagasi Elizayo Lobunye
2 qhathanisa Ukuza kwesibili
3 isib. IsAm 19:20
4 isib. IsAm 20: 7-10
5 Isikhulumi uSalvi, n. 50
6 Njengoba umsebenzi ocashuniwe unemvume yeSonto yokuvunywa, okungukuthi, i- sokunyatheliswa futhi hhayi obstat, kungukuzivocavoca kweMagisterium. Lapho umbhishobhi ngamunye enikeza isikhulu umthetho weSonto, futhi uPapa noma umgwamanda wababhishobhi bengavumelani nokunikezwa kwalolu phawu, kungukusebenzisa iMagisterium ejwayelekile.
7 isib. Mat 3:2
8 qhathanisa Ukuza Ubungcwele Obusha NobuNkulunkulu
9 qhathanisa Oopapa, kanye ne-Dawning Era
10 I-Eph 2: 6
11 I-Eph 6: 12
12 qhathanisa Ukuguquka nesibusiso
13 qhathanisa Izimpawu Eziyisikhombisa Zenguquko
14 qhathanisa EMedjugorje
15 isib. I-Liturgy of the Hours, Umq. I, k. 169
Posted in IKHAYA, INKATHI YOKUTHULA futhi umake , , , , , , .