Umndeni Obaluleke Kakhulu

 

Ngisho noma thina noma ingelosi evela ezulwini
kufanele ngishumayele kini ivangeli
ngaphandle kwalowo esanishumayeza wona.
makaqalekiswe lowo!
(Gal 1: 8)

 

BAYA wachitha iminyaka emithathu ezinyaweni zikaJesu, elalela ngokucophelela ukufundisa kwaKhe. Ngenkathi enyukela eZulwini, Wabashiyela “umsebenzi omkhulu” wokuba “Hambani niyokwenza abantu bazo zonke izizwe babe abafundi . . . nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho” ( Mathewu 28:19-20 ) Wayesebathumela “Umoya weqiniso” ukubaqondisa ngokungenaphutha izimfundiso zabo (Joh 16:13). Ngakho-ke, isonto lokuqala labaPhostoli ngokungangabazeki laliyoba isimangaliso, libeka indlela yeBandla lonke… kanye nomhlaba.

Pho, wathini uPetru??

 

Umndeni Wokuqala

Isixuku kakade ‘sasikhexile futhi sididekile,’ njengoba abaphostoli base bephume ekamelweni eliphezulu bekhuluma ngezilimi.[1]qhathanisa Isipho Sezilimi futhi Okuningi kusipho sezilimi -Abafundi babengazazi izilimi, kepha abezizwe bazwisisa. Asitshelwa okwashiwo; kodwa ngemva kokuba abaklolodayo beqale ukusola abaPhostoli ngokuthi badakiwe, yilapho uPetru ememezela khona indlu yakhe yokuqala kumaJuda.

Ngemva kokufingqa izenzakalo ezazenzekile, okuwukuthi, ukubethelwa, ukufa, nokuvuswa kukaJesu nendlela lokhu okwayigcwalisa ngayo imiBhalo, abantu ‘bahlabeka ezinhliziyweni.[2]Izenzo 2: 37 Manje, kufanele sime isikhashana futhi sicabange ngempendulo yabo. Lawa yiwo kanye amaJuda ayehlanganyela ngandlela thize ekubethelweni kukaKristu. Kungani amazwi kaPetru aqinisekisayo ayengahlaba ngokuzumayo ezinhliziyweni zabo kunokuba abavuthele ngolaka? Ayikho enye impendulo eyanele ngaphandle kwamandla ka uMoya oNgcwele ekumemezeleni iZwi likaNkulunkulu.

Ngempela, izwi likaNkulunkulu liyaphila futhi liyasebenza, libukhali kunanoma iyiphi inkemba esika nhlangothi zombili, lingena phakathi komphefumulo nomoya, amalunga nomnkantsha, futhi liyakwazi ukubona ukucabanga nemicabango yenhliziyo. (Hebheru 4: 12)

Ukulungiselela okuphelele kakhulu komvangeli akunamphumela ngaphandle kukaMoya oNgcwele. Ngaphandle kukaMoya oNgcwele indlela yolimi ekholisa kakhulu ayinawo amandla phezu kwenhliziyo yomuntu. —UPAPA ST. PAUL VI, Evangelii nuntiandi,n. 75

Singakukhohlwa lokhu! Ngisho neminyaka emithathu ezinyaweni zikaJesu - ezinyaweni Zakhe impela! - kwakunganele. UMoya oNgcwele wawubalulekile emsebenzini wabo.

Sesikushilo lokho, uJesu wabiza leli lungu lesithathu likaZiqu-zintathu ngokuthi “uMoya ka iqiniso.” Ngakho-ke, amazwi kaPetru ayeyoba namandla ukube wehluleka ukulalela umyalo kaKristu wokufundisa “konke enginiyale ngakho.” Ngakho-ke nakhu kufika, uMyalelo Omkhulu noma “ivangeli” ngamafuphi:

Bahlabeka enhliziyweni, babuza uPetru nabanye abaphostoli: “Sizokwenzenjani, bazalwane bami na?” UPetro wathi kubo. “Phendukani nibhapathizwe, yilowo nalowo kini, egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu; njalo lizakwemukela isipho sikaMoya oNgcwele. Ngokuba isithembiso senziwa kini, nakubantwana benu, nakubo bonke abakude, iNkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza.” (Izenzo 2: 37-39)

Lowo musho wokugcina uyisihluthulelo: usitshela ukuthi isimemezelo sikaPetru asikho nje esabo kuphela kodwa nesethu, zonke izizukulwane “ezikude.” Ngakho, isigijimi seVangeli asishintshi “kanye nezikhathi.” "Ayithuthuki" ukuze ilahlekelwe ingqikithi yayo. Awethuli “okusha” kodwa kuba kusha esizukulwaneni ngasinye ngoba iZwi linjalo okuphakade. NguJesu, “uLizwi enziwe inyama.”

UPetru wabe esefaka izimpawu zomlayezo: Zisindiseni kulesi sizukulwane esonakele. ” (Izenzo 2: 40)

 

Izwi Ezwini: Phendukani

Kusho ukuthini lokhu ngokoqobo kithi?

Okubaluleke kakhulu, kufanele sibuyise ukholo lwethu ku amandla eZwi likaNkulunkulu. Izinkulumo eziningi zenkolo namuhla zigxile engxoxweni, ekuxoliseni nasekushayeni isifuba - okungukuthi, ukunqoba izingxabano. Ingozi ukuthi isigijimi esiyinhloko seVangeli siyalahleka ngokuphithizela kwezinkulumo-Izwi elilahlekile ngamazwi! Ngokolunye uhlangothi, ukunemba kwezepolitiki - ukudansa uzungeze izibopho kanye nezimfuno zeVangeli - kwehlise umlayezo weBandla ezindaweni eziningi waba yizinkulumo nje kanye nemininingwane engabalulekile.

UJesu ufuna ngenkani, ngoba ufisa injabulo yethu yangempela. —UPOPE JOHN PAUL II, Umyalezo Wosuku Lwentsha Lomhlaba Wonke ngo-2005, iVatican City, Agasti 27, 2004, iZenit

Ngakho ngiyaphinda, ikakhulukazi kubapristi bethu abathandekayo nakubafowethu nodadewethu enkonzweni: vuselelani ukholo lwenu emandleni esimemezelo soMbuso kaNkulunkulu. i-kerygma...

…isimemezelo sokuqala kufanele sizwakale ngokuphindaphindiwe: “UJesu Kristu uyakuthanda; Wanikela ngokuphila kwakhe ukuze akusindise; futhi manje Uhlala eceleni kwakho nsuku zonke ukuze akukhanyisele, akuqinise futhi akukhulule.” —I-POPE FRANCIS, U-Evangelii Gaudium,n. 164

Uyazi ukuthi sesabani? Igama phenduka. Kimina kubonakala sengathi iBandla namuhla linamahloni ngaleli gama, lesaba ukuthi sizolimaza imizwa yomunye umuntu... we izokwaliwa uma ingashushiswa. Nokho, kwakuyikhaya lokuqala likaJesu!

Phendukani, ngokuba umbuso wezulu ususondele. (Math 4: 17)

Igama elithi phenduka lithi a ukhiye lokho kuvula umnyango wenkululeko. Ngoba uJesu wafundisa lokho “Wonke umuntu owenza isono uyisigqila sesono.” ( Johane 8:34 ) Ngakho-ke, ‘ukuphenduka’ kungenye indlela yokusho ukuthi “khululeka!” Kuyizwi eligcwele amandla lapho simemezela leli qiniso ngothando! Entshumayelweni yesibili eqoshiwe kaPetru, wenela eyokuqala:

Ngakho-ke phendukani, niguquke, ukuze izono zenu zesulwe, futhi iNkosi iniphe izikhathi zokuqabuleka... (Izenzo 3: 19-20)

Ukuphenduka kuyindlela eya ekuqabulekeni. Futhi yini ephakathi kwalezi zincwadi zokubhuka?

Uma nigcina imiyalo yami, niyohlala othandweni lwami, njengoba nje nami ngiye ngagcina imiyalo kaBaba futhi ngihlala othandweni lwakhe. Nginitshelile lokhu ukuze intokozo yami ibe kini, nentokozo yenu iphelele. (UJohn 15: 10-11)

Ngakho-ke, isonto lokuqala, elivele lifushane, lingafingqwa: Phenduka futhi uguqulwe ngokugcina imiyalo kaKristu, futhi uzothola inkululeko, ukuqabuleka kanye nenjabulo eNkosini. Kulula kanjalo... akulula ngaso sonke isikhathi, cha, kodwa kulula.

IBandla likhona namuhla ngoba amandla aleliVangeli akhululile futhi aguqula izoni ezilukhuni kakhulu kangangokuthi zazimisela ukufela uthando lwalowo owabafelayo. Yeka ukuthi lesi sizukulwane sidinga ukuzwa lesi sigijimi simenyezelwa kabusha ngamandla kaMoya oNgcwele!

Akukhona ukuthi iPentekoste selike layeka ukuba ngokoqobo phakathi nawo wonke umlando weSonto, kodwa zinkulu kakhulu izidingo nezingozi zale nkathi yamanje, umkhathi wesintu odonseleke kakhulu ekuhlanganyeleni komhlaba futhi ongenamandla okukufeza akuyona insindiso yayo ngaphandle kokuthululwa okusha kwesipho sikaNkulunkulu. —UPAPA ST. PAUL VI, UGaudete eDomino, May 9, 1975, Isigaba. VII

 

Ukufunda okuhlobene

Uthambile Esonweni

Ukuphuthuma kweVangeli

IVangeli Labo Bonke

 

 

Ngiyabonga kakhulu ngezakho
imithandazo nokusekelwa.

 

nge UNihil Obstat

 

Ukuhamba noMark in The Manje iZwi,
chofoza isibhengezo esingezansi ukuze ubhalise.
I-imeyili yakho ngeke yabiwe nanoma ngubani.

Manje kuTelegram. Chofoza:

Landela uMark kanye "nezibonakaliso zezikhathi" zansuku zonke kimi:


Landela imibhalo kaMark lapha:

Lalela kulokhu okulandelayo:


 

 
Phrinta Friendly, PDF & Imeyili

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 qhathanisa Isipho Sezilimi futhi Okuningi kusipho sezilimi
2 Izenzo 2: 37
Posted in IKHAYA, UKHOLO NOKUZIPHATHA.